Byla 2-5127-560/2011

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei, dalyvaujant ieškovo atstovams E. Š., adv. V. Kaupui, atsakovo atstovui adv. I. Silvestravičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ ieškinį atsakovui UAB „Miesto energija“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t.1, b.l. 1-5), prašydamas ieškovo naudai priteisti iš atsakovo 1 617 207,02 Lt skolą bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, jog 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono Savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“ bei atsakovo UAB „Miesto energija“ buvo sudaryta SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (toliau - Modernizavimo sutartis), pagal kurios 5.1 punktą atsakovas įsipareigojo per vieną mėnesį nuo Modernizavimo sutarties įsigaliojimo sudaryti su ieškovu Turto nuomos sutartį ir Modernizavimo sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis atlikti ieškovo išnuomojamo turto - šilumos ūkio - renovaciją ir modernizavimą. 2001-01-02 tarp atsakovo - nuomininko ir ieškovo – nuomotojo, buvo sudaryta Turto nuomos sutartis Nr. 1 (toliau - Turto nuomos sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui laikinai naudoti ir valdyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.

3Turto nuomos sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad Turtas nuomininkui išnuomojamas 15 metų terminui, bet ne trumpiau nei pasibaigs 15 šildymo sezonų. Turto nuomos sutarties 5.1 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui nuomos mokestį už Turtą, kuris buvo detalizuotas Turto nuomos sutarties 5.2 punkte. Atsižvelgdami į jiems taikytinų teisės aktų pasikeitimus, ieškovas ir atsakovas 2002-12-31 sudarė Susitarimą dėl 2001-01-02 Turto nuomos sutarties Nr. 1 dalinio papildymo bei pakeitimo, kuriuo, be kita ko, susitarė pakeisti ir Turto nuomos mokesčio sudėtį bei mokėjimo tvarką (toliau - Susitarimas). Turto nuomos sutarties 9.3 punkte numatyta, kad Turto nuomos sutartis pasibaigia prieš terminą, be kita ko, jeigu pasibaigia Modernizavimo sutartis (nepriklausomai nuo pasibaigimo ar nutraukimo pagrindo). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-20 sprendimu Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo buvo nuspręsta nuo 2010-05-30 vienašališkai nutraukti Modernizavimo sutartį. Dėl šios aplinkybės Turto nuomos sutartis taip pat yra pasibaigusi.

4Nurodo, jog ieškovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perdavė Turtą atsakovui, todėl atsakovas privalėjo vykdyti savo įsipareigojimus, numatytus Sutarties 6.2.2 punkte, ir atsiskaityti su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Turto nuomos sutarties 5.3 punkte nurodyta, kad Turto nuomos mokestį atsakovas privalo mokėti už kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą iki poataskaitinio mėnesio 15 dienos. Savo įsipareigojimų, numatytų Turto nuomos sutartyje, atsakovas nevykdė, Turto nuomos mokestį mokėjo netinkamai, dėl ko atsakovo skola ieškovui 2009-09-30 sudarė 1 297 958,78 Lt, o 2010-09-30 atsakovo įsiskolinimas ieškovui siekė jau 1 617 206,98 Lt. Teigia, jog kartu su ieškiniu pateiktos ieškovo išrašytos ir atsakovo neapmokėtos 2007-2010 m. sąskaitos-faktūros bei atsakovo neapmokėto turto nuomos mokesčio suvestinė 2011-03-17 dienai patvirtina, kad ieškinio pareiškimo dieną atsakovas skolingas ieškovui l 617 207,02 Lt, kuriuos ir prašo priteisti.

5Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti (t.1, b.l. 163-167). Nurodo, jog ieškovas pats netinkamai vykdė 2001-01-02 sudarytos turto nuomos sutarties Nr. 1 sąlygas, t.y. be teisinio pagrindo prieš terminą nutraukta sudaryta turto nuomos sutartis Nr. 1, dėl ko nesudaryta galimybė atsakovui išnuomotu turtu naudotis šalių sutartą terminą. Kaip aiškiai matyti iš Turto nuomos sutarties 3.1 p. šalys sudarė terminuotą nuomos sutartį. CK 6.496 str. numatyta, kad terminuota nuomos sutartis baigiasi, kai sueina jos terminas, jeigu šalys sutarties neatnaujina sudarydamos naują susitarimą arba CK 6.481 str. nustatyta tvarka. Teigia, jog teismų praktikoje suformuota, kad terminu apibrėžti nuomos teisiniai santykiai paprastai atitinka abiejų šalių interesus, nes juo užtikrinamas tų santykių stabilumas, teisinės padėties apibrėžtumas, todėl terminuotos sutarties atveju šalies teisė vienašališkai nutraukti sutartį yra ribojama. Ieškovo ir atsakovo sudarytos Turto nuomos sutarties 9.3.1 p. numatyta, kad „Sutartis pasibaigia prieš terminą, jeigu pasibaigia 2000 m. gruodžio 20 d. SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“, UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (nepriklausomai nuo pasibaigimo ar nutraukimo pagrindo)“. Atsakovas nurodo, jog jis, nesutikdamas su Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo (LR Civilinio kodekso 6.217 straipsnio pagrindu)“, kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydamas pripažinti neteisėtu sutarties vienašališką nutraukimą, todėl nurodo, jog ši civilinė byla turėtų būti sustabdyta iki bus išnagrinėta ta byla, kadangi tik išnagrinėjus aną civilinę bylą, bus galima nustatyti, ar ieškovas UAB „Ukmergės šiluma“ tinkamai vykdė Turto nuomos sutartyje įtvirtintą įsipareigojimą, t.y. išnuomoti turtą 15 metų terminui ir kitus Turto nuomos sutartyje įtvirtintus įsipareigojimus.

6Taip pat atsakovas nurodo, jog šioje civilinėje byloje negali būti išspręstas restitucijos klausimas, įskaitant šalių tarpusavio atsiskaitymo klausimus, iki Vilniaus apygardos teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-131-178/2011.

7Ieškovas pateikė dubliką (t.1, b.l. 205-208), kuriuo prašo ieškinį tenkinti, o atsakovo atsiliepime išdėstytus argumentus atmesti. Nurodo, jog ieškovas, vienašališkai nutraukdamas Nuomos sutartį, vadovavosi būtent Nuomos sutarties šalių Nuomos sutartyje nurodytu pagrindu - Nuomos sutarties 9.3.1 punktu, todėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybai 2010-04-20 priėmus sprendimą Nr. 7-82 dėl vienašališko Modernizavimo sutarties nutraukimo CK 6.217 str. 1 d. pagrindu, ieškovas neturėjo galimybės rinktis - Nuomos sutarties konstrukcija aiškiai numatė, kad pasibaigus Modernizavimo sutarčiai privalo baigtis ir Nuomos sutartis. Teigia, jog nepriklausomai nuo aplinkybės, teisėtas ar ne buvo Modernizavimo sutarties nutraukimas (klausimas, sprendžiamas kitoje civilinėje byloje), pagal Nuomos sutartį iki jos nutraukimo priklausiusias mokėti sumas atsakovas privalėjo sumokėti ieškovui, tačiau to nepadarė. Atsakovas neįrodė, jog Nuomos sutartį ieškovas vykdė netinkamai, todėl atsakovas jokiais savo teiginiais nepaneigė savo prievolės atsikaityti už Nuomos sutarties pagrindu nuomotą turtą tinkamai ir laiku.

8Atsakovas tripliku (t.2, b.l. 1-8) prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Triplike atsakovas išdėstė analogiškus argumentus kaip ir atsiliepime į ieškinį.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono Savivaldybės ir UAB „Energijos taupymo centras“ bei UAB „Ukmergės energija“ buvo sudaryta SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (toliau - Modernizavimo sutartis, t.1, b.l. 6-63). Pagal šios sutarties 5.1 punktą atsakovas įsipareigojo per vieną mėnesį nuo šios sutarties įsigaliojimo sudaryti su ieškovu Turto nuomos sutartį ir Modernizavimo sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis atlikti ieškovo išnuomojamo turto - šilumos ūkio - renovaciją ir modernizavimą. 2001-01-02 tarp atsakovo, kaip nuomininko ir ieškovo, kaip nuomotojo, buvo sudaryta Turto nuomos sutartis Nr. 1 (toliau - Turto nuomos sutartis), kurios pagrindu ieškovas suteikė atsakovui laikinai naudoti ir valdyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (t.1, b.l. 64-69). 2002-12-31 šalys sudarė Susitarimą dėl 2001-01-02 Turto nuomos sutarties Nr. 1 dalinio papildymo bei pakeitimo, kuriuo, be kita ko, susitarė pakeisti ir Turto nuomos mokesčio sudėtį bei mokėjimo tvarką (toliau – Susitarimas, t.1, b.l. 70-71). Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010-04-20 sprendimu Nr. 7-82 „Dėl SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“ ir UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutarties vienašališko nutraukimo (LR CK 6.217 str. pagrindu) buvo nuspręsta nuo 2010-05-30 vienašališkai nutraukti Modernizavimo sutartį (t.1, b.l. 86-91).

11Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo skolą, kuri susidarė atsakovui nemokant turto nuomos mokesčio. Atsakovas su ieškiniu nesutiko bei nurodė, jog ieškovas pats netinkamai vykdė 2001-01-02 sudarytos turto nuomos sutarties Nr. 1 sąlygas, t.y. be teisinio pagrindo prieš terminą nutraukta sudaryta turto nuomos sutartis Nr. 1, dėl ko nesudaryta galimybė atsakovui išnuomotu turtu naudotis šalių sutartą terminą.

12Turto nuomos sutarties 9.3 p. buvo numatyta, jog ši sutartis pasibaigia prieš terminą, jeigu pasibaigia 2000-12-20 SP UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Šventupė“, UAB „Dainavos energetika“ šilumos ūkių modernizavimo ir renovacijos sutartis (nepriklausomai nuo pasibaigimo ar nutraukimo pagrindo), t.y. šalys susitarė, jog nepriklausomai nuo to, kokiu pagrindu pasibaigs ar bus nutraukta Modernizavimo sutartis, ši Turto nuomos sutartis taip pat pasibaigia. Šiuo atveju Modernizavimo sutartis buvo nutraukta prieš terminą nuo 2010-05-30, Ukmergės rajono savivaldybės tarybai 2010-04-20 priėmus sprendimą Nr. 7-82. Tokiu būdu teismas laiko nepagrįstais atsakovo argumentus, jog Turto nuomos sutartis buvo nutraukta be teisinio pagrindo. Ta aplinkybė, jog atsakovas teisme ginčija Modernizavimo sutarties nutraukimą prieš terminą, automatiškai nedaro neteisėtais ieškovo veiksmus. Teismas šiuo atveju sutinka su ieškovo argumentais, jog prieš terminą nutraukus Modernizavimo sutartį, ieškovas neturėjo galimybės rinktis, kadangi Turto nuomos sutarties konstrukcija aiškiai numatė, kad pasibaigus Modernizavimo sutarčiai privalo baigtis ir Turto nuomos sutartis. Pažymėtina, jog Turto nuomos sutarties nutraukimas atsakovo nėra ginčijamas. Dėl šių aplinkybių teismas laiko, jog Turto nuomos sutartis ieškovo vienašališkai buvo nutraukta teisėtai, o atsakovas nepateikė teismui įrodymų, pagrindžiančių tai, jog ieškovas šią sutartį būtų vykdęs netinkamai (CPK 178 str.).

13CK 6.477 str. 1d. yra nustatyta, jog pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Šiuo atveju ieškovas Turto nuomos sutarties pagrindu išnuomojo atsakovui 15 metų terminui kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o atsakovas įsipareigojo šiuo turto naudotis ir atsiskaityti su ieškovu Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis (Sutarties 1.1 p., 2.1 p., 3.1 p., 6.2.2 p.). Turto nuomos sutarties 5.3 punkte buvo numatyta nuomos mokesčio mokėjimo tvarka, kuri kaip minėta, buvo pakeista 2002-12-31 šalių pasirašytu Susitarimu, kurio 5.3 p. buvo numatyta, jog atsakovas Turto nuomos mokestį moka už kiekvieną mėnesį pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą iki poataskaitinio mėnesio 15 dienos. Ieškovo pateiktos į bylą PVM sąskaitos-faktūros (t.1, b.l. 97-137) patvirtina, jog atsakovas yra skolingas ieškovui 1 617 207,02 Lt (t.1, b.l. 96). Pažymėtina, jog skolos dydžio atsakovas ir neginčijo, todėl esant visoms išvardintoms aplinkybėms teismas daro išvadą, jog atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip nuomininko, pareigas, neatsiskaitė su ieškovu už jam Turto nuomos sutartimi išnuomotą turtą, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas, priteisiant ieškovo naudai iš atsakovo 1 617 207,02 Lt (CK 6.487 str. 1d., Turto nuomos sutarties 6.2.2 p.). Teismas nepasisako dėl atsakovo atsiliepime ir triplike išdėstytų argumentų dėl šios bylos stabdymo, kadangi šie atsakovo prašymai buvo išspręsti protokoline nutartimi.

14Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Iš atsakovo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1d. 3p.).

15Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270 ir 307 straipsniais,

Nutarė

16Ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ (į.k. 182714850, buveinė Šviesos g. 17, Ukmergėje) ieškinį tenkinti.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Miesto energija“ (į.k. 183204042, buveinė Šviesos g. 17, Ukmergėje) ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ naudai 1 617 207,02 Lt skolą bei 20 172 Lt žyminį mokestį.

18Priteisti iš atsakovo UAB „Miesto energija“ į valstybės biudžetą 30,80 Lt dydžio išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, sekretoriaujant... 2. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (t.1, b.l. 1-5), prašydamas... 3. Turto nuomos sutarties 3.1 punkte šalys susitarė, kad Turtas nuomininkui... 4. Nurodo, jog ieškovas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais perdavė Turtą... 5. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį atmesti... 6. Taip pat atsakovas nurodo, jog šioje civilinėje byloje negali būti... 7. Ieškovas pateikė dubliką (t.1, b.l. 205-208), kuriuo prašo ieškinį... 8. Atsakovas tripliku (t.2, b.l. 1-8) prašo ieškovo ieškinį atmesti bei... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Byloje surinktais įrodymais nustatyta, jog 2000-12-20 tarp Ukmergės rajono... 11. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo skolą, kuri susidarė... 12. Turto nuomos sutarties 9.3 p. buvo numatyta, jog ši sutartis pasibaigia prieš... 13. CK 6.477 str. 1d. yra nustatyta, jog pagal nuomos sutartį viena šalis... 14. Ieškinį patenkinus, iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos... 15. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 260, 270 ir 307 straipsniais,... 16. Ieškovo UAB „Ukmergės šiluma“ (į.k. 182714850, buveinė Šviesos g. 17,... 17. Priteisti iš atsakovo UAB „Miesto energija“ (į.k. 183204042, buveinė... 18. Priteisti iš atsakovo UAB „Miesto energija“ į valstybės biudžetą 30,80... 19. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...