Byla 2-164-903/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Gintaras Stonkus, sekretoriaujant Daivai Putinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui T. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovui Kooperatinei bendrovei „Tarptautinis akvakultūros centras“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo 1045,00 Lt skolos, 376,20 Lt delspinigių ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2003 m. rugpjūčio 5 d. tarp Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Žuvininkystės kooperatinės bendrovės “Ratisa“ Vilniaus filialo buvo sudaryta sutartis Nr. 8T-52C dėl tvenkinių vandens hidrocheminių, hidrobiologinių, pašarų biocheminių, žuvų biocheminių ir ichtiopatologinių tyrimų atlikimo, tyrimų išvadų bei rekomendacijų pateikimo. Pagal šią sutartį centras 2004 m. lapkričio 30 d. atliko bendrovės “Ratisa” pateikto vandens hidrocheminius tyrimus ir už atliktas paslaugas bendrovei buvo pateikta PVM sąskaita faktūra Nr. 6086624, pagal kurią vadovaujantis Sutarties 3.2 punktu bendrovė per 10 dienų privalėjo atsiskaityti, tačiau iki šios dienos bendrovė už suteiktas paslaugas neatsiskaitė ir liko skolinga 1045,00 Lt. Sutarties 3.3 punkte numatyta, kad vėluojant atsiskaityti, skaičiuojami 0,2 procento delspinigiai nuo priklausančios sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną, todėl atsakovei paskaičiuoti delspinigiai sudaro 376,20 Lt. Juridinių asmenų registro duomenimis Žuvininkystės kooperatinės bendrovės „Ratisa“ Vilniaus filialo steigėjas yra atsakovas - Kooperatinė bendrovė “Tarptautinis akvakultūros centras”. Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras reorganizuotas prijungimo būdu ir nuo 2010 m. balandžio 1 d. visas ieškovo teises ir pareigas perėmė Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Ieškovas 2012 m. birželio 6 d. išsiuntė atsakovui pretenziją dėl skolos sumokėjimo, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

3Atsakovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Žuvininkystės kooperatinė bendrovė „Ratisa“, dabar - Kooperatinė bendrovė „Tarptautinis akvakultūros centras“ tikrai turėjo Vilniaus filialą, kuris jau prieš keletą metų sustabdė savo veiklą ir bendrovėje seniai neliko ankstesnių darbuotojų. Šis filialas 2003 metais buvo sudaręs sutartį su Lietuvos valstybiniu žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centru dėl mokamų hidrocheminių tyrimų atlikimo. Tačiau filialo darbuotojai žinojo, jog centras taiko praktiką ir daug kam dalį tokių tyrimų atlieka nemokamai. Pasak tuometinio filialo direktoriaus, buvo kreiptasi į centro generalinį direktorių P. K. su pastabomis ir susitarta, jog ir filialui vienas komplektas tokių tyrimų 2004 m. būtų atliktas nemokamai (jeigu jis būtų reikalingas). Nurodo, jog jie negali prisiminti, kad buvo atliktas toks tyrimas, nes tai įvyko prieš 9 metus ir nėra pateiktas joks priėmimo - perdavimo aktas, todėl jie negali sutikti su ieškovu, jog ieškinyje minimi tyrimai yra atlikti pagal 2003 m. rugpjūčio 5 d. sutartį Nr. 8T-52C. Jiems nesuprantama, kodėl tiek ilgai ieškovas nesikreipė į teismą dėl skolos priteisimo. Nurodo, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnį, visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Pateikta PVM sąskaita - faktūra neatitinka šio įstatymo reikalavimo, o tai įrodo, jog jokiam filialo atstovui sąskaita nebuvo įteikta. Nėra ir kitokių dokumentų apie sąskaitos įteikimą filialui (priėmimo - perdavimo akto, registruoto laiško ir pan.). Todėl jie yra įsitikinę, jog net ir tuo atveju, jeigu ieškinyje minimi hidrocheminiai tyrimai buvo atlikti pagal 2003 m. rugpjūčio 5 d. sutartį Nr. 8T-52C, filialas negavo sąskaitos (tuo pažeidžiant minėtos sutarties 3.2 punktą) ir todėl jos negalėjo apmokėti. Be to, PVM sąskaitą -faktūrą išrašė vyr. specialistas V. F., kuris nebuvo buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojas, todėl abejotina, ar jis turėjo teisę surašyti sąskaitą centro vardu ir ar tai padarė kompetentingai, nes Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. aiškiai pasakyta - buhalterinę apskaitą vykdo ūkio subjekto apskaitos tarnyba (struktūrinis padalinys) arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris). Nurodo, kad sutartis numatė, jog visi tarp šalių iškylantys ginčai yra sprendžiami derybų būdu, tačiau ieškovas per 9 metus nesikreipė į atsakovą dėl derybų, todėl mano, kad ieškovas pažeidė sutarties sąlygas. Nurodė, kad ieškovo pateiktame 2005-03-02 tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akte nėra atsakovo atstovo parašo, todėl darytina išvada, kad atsakovai apie skolą nieko nežinojo.

4Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimą atsakovui pranešta įstatymo nustatyta tvarka. Gautas atsakovo atstovo prašymas civilinę bylą nagrinėti jam nedalyvaujant dėl jo ligos, pateikė tai patvirtinančius įrodymus - medicininę pažymą. Įvertinus atsakovo atstovo prašyme nurodytas aplinkybes civilinė byla, neprieštaraujant ieškovo atstovui išnagrinėta atsakovo atstovui nedalyvaujant.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas T. B. ieškinį palaikė ieškinio pagrindu nurodytomis aplinkybėmis ir prašė jį tenkinti visiškai. Papildomai paaiškino, kad 2003-08-05 tarp Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro ir Žuvininkystės kooperatinės bendrovės “Ratisa“ Vilniaus filialo buvo sudaryta sutartis Nr. 8T-52C dėl tvenkinių vandens hidrocheminių, hidrobiologinių, pašarų biocheminių, žuvų biocheminių ir ichtiopatologinių tyrimų atlikimo, tyrimų išvadų bei rekomendacijų pateikimo. 2004-11-30 už atliktas paslaugas „Ratisa“ buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūrą 1045,00 Lt sumai. Atsakovas nesutinka, kad buvo atlikti tokie tyrimai, tačiau ataskaitose už 2004 metus matosi, kad „Ratisa“ buvo atlikti laboratoriniai tyrimai. Ataskaitos 8 pozicija – analizių skaičius sutampa su PVM sąskaitoje - faktūroje nurodyta 8 atlikta paslauga. Ši skola atsispindi ir skolų inventorizacijos apraše Nr.5, kur 26 pozicijoje yra užfiksuota ši skola. Anksčiau centras iki restruktūrizavimo nesikreipė į teismą dėl skolos todėl, jog „Ratisa“ direktorius ir centro direktorius buvo tėvas ir sūnus. Atsakovams buvo pateiktas skolų suderinimo aktas, pretenzija, tačiau suderinimo akto atsakovas nepasirašė ir atgal negrąžino, nevedė derybų skolą padengti gražiuoju. Duomenų, kokiame tvenkinyje buvo atlikti šie tyrimai, nėra, tyrimai padaryti tarp sutarties pasirašymo ir PVM sąskaitos - faktūros išrašymo. Laboratorinių tyrimų sutartys su atsakovu nebuvo nutrauktos. PVM sąskaitą - faktūrą išrašė V. F., jis ir darė tuos tyrimus, tačiau šiuo metu yra praėję daug metų, jis yra sergantis, sunkiai vaikšto, todėl negali patvirtinti šių aplinkybių. Paaiškino, kad V. F. išrašyti PVM sąskaitą-faktūrą turėjo teisę, nes tai buvo numatyta jo pareigybėse.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų, teismo posėdžio metu duotų ieškovo atstovo paaiškinimų byloje nustatytos faktinės aplinkybės. 2003-08-05 tarp Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimo centro atstovo generalinio direktoriaus P. K. ir ŽKB „Ratisa“ atstovo direktoriaus A. D. buvo pasirašyta sutartis dėl tvenkinių vandens hidrocheminių, hidrobiologinių, pašarų biocheminių, žuvų biocheminių ir ichtiopatologinių tyrimų atlikimo, tyrimų išvadų bei rekomendacijų pateikimo. Sutarties 3 d. 3.2. p. užsakovas įsipareigojo už atliktus darbus sumokėti vykdytojui pagal pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo sąskaitos gavimo, o laiku neapmokėjus, mokėti 0,2 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą mokėti kalendorinę dieną nuo neapmokėtos sumos (4-5 b.l.). 2004-11-30 už atliktus laboratorinius vandens hidrocheminius tyrimus (8 vnt.), 2004-11-30 ŽKB „Ratisa“ Vilniaus filialui išrašyta PVM sąskaita-faktūra L Nr.6086624-1045 Lt sumai, kurią išrašė ir pasirašė vyr. specialistas V. F., ant PVM sąskaitos - faktūros nėra gavėjo parašo (3 b.l.). Iš 2003-02-04 ir 2003-05-16 tvenkinių nuomos sutarčių sudarytų tarp UAB „Arvydai“ ir A. D. ir tvenkinių perdavimo - priėmimo akto nustatyta, kad UAB „Arvydai“ išnuomojo A. D. tvenkinius Nr.15, R1, R2, R3, R4, R5, ir R6, K1, K2, K3, K3A, K4, K5 Nr20, Nr12, S-2, Ž-5, Ž-6 ir neršto tvenkinukus prie tvenkinio K5, tvenkinių adresas Arvydų k., Bezdonių sen., Vilniaus r. (22-28 b.l.). 2004-02-25 A. D. kreipėsi į UAB „Arvydai“ dėl tvenkinių nuomos nutraukimo nuo 2004-02-26 (29 b.l.). Iš ŽKB „Ratisa“ pateiktų buhalterinių dokumentų-2004 m balanso, 2004 m. pelno (nuostolių) ataskaitos, 2004 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, 2004 m. aiškinamojo rašto, matyti, kad bendrovės dokumentuose neatsispinti 1045,00 Lt skola ieškovui (30-35 b.l.). Iš ŽKB „Ratisa“ gaunamų PVM sąskaitų-faktūrų registro už 2004 m laikotarpį matyti, kad bendrovės registre ieškovo išrašytos 2004-11-30 PVM sąskaitos-faktūros L Nr.6086624 1045,00 Lt sumai registre įregistruotos nėra (36 b.l.). Iš Lietuvos valstybinio ir žuvininkystės tyrimo centro inventorizacijos aprašo Nr.5 nustatyta, kad 2004-12-31 atlikus skolininkų inventorizaciją, ŽKB „Ratisa“ skola centrui sudaro 1045,00 Lt (46-47 b.l.). 2005-03-02 Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras surašė tarpusavio atsiskaitymo suderinimo aktą, kuriame nurodė, kad ŽKB „Ratisa“ skola yra 1045,00 Lt. Suderinimo aktas yra pasirašytas tik Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro vyr. buhalterės S. P. (48 b.l.). Iš Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro debitorinio įsiskolinimo 2005 m. sausio 1 d. nustatyta, kad ŽKB „Ratisa“ skolinga 1045,00 Lt (49-50 b.l.). Iš 2004 metais LVŽŽTC laboratorijoje atliktų hidrocheminių, hidrobiologinių ir biocheminių tyrimų sąrašo nustatyta, kad ŽKB „Ratisa“ buvo atlikta bendra tvenkinių analizė - atliktų analizių skaičius 8 (51 b.l.). Iš 2004 m. Lietuvos valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro atsiskaitymų apskaitos knygos nustatyta, kad 2005-01-01 į knygą įregistruotas kaip skolininkė ŽKB „Ratisa“ - skola 1045,00 Lt (57-58 b.l.).

8Rungimosi principas įpareigoja kiekvieną šalį įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, o teismas, priimdamas procesinį sprendimą, turi vadovautis įrodymų pakankamumo taisykle, kuri grindžiama tikimybių pusiausvyros principu (Lietuvos Respublikos CPK 12 str.). Remdamasis šiuo principu išvadą apie fakto buvimą teismas gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina, kad atitinkamas faktas buvo, nei kad jo nebuvo. Tačiau bet kokiu atveju teismo išvados negali būti pagrįstos tik šalių išdėstytais samprotavimais ar spėjimais. Teismas pažymi, kad įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (LAT 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009). Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma, suteikiant didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę (LAT 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2012 ir kt.). Esant byloje surinktų įrodymų prieštaravimams, kilę neaiškumai vertinami atsižvelgiant į šalims tenkančią įrodinėjimo pareigą. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, nes tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (LAT 2011 m. birželio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. v. E. V., bylos Nr. 3K-3-269/2011).

9Teismui sprendžiant, ar ieškovo ir atsakovo veiksmai yra pakankami patvirtinti, kad šalys turėjo rimtų ketinimų sukurti tarpusavio teises ir pareigas, įvertintini byloje surinkti rašytiniai įrodymai, įvertinant tiek kiekvieno iš jų patikimumą, tiek įrodomųjų duomenų tarpusavio santykį, tiek ir visą įrodymų visetą (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Teismas įvertina byloje pateiktą rašytinį įrodymą – ieškovo (buvusio Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro) atsakovui ŽKB „Ratisa“ 2004-11-30 išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą, serija L Nr. 6086624, kurios pastabose nurodyta, kad ji išrašyta už laboratorinius vandens hidrocheminius tyrimus, kiekis 8 vnt. Teismas tirdamas šią PVM sąskaitą – faktūrą nustatė, kad ji pasirašyta ieškovo atstovo vyr. specialisto V. F., šiame dokumente nurodyta, kad atlikti 8 laboratoriniai vandens hidrocheminiai tyrimai iš 8 mėginių (3 b.l.). Teismas įvertina ir tai, kad šioje sąskaitoje detaliai nurodyta, kad atlikti 8 vandens mėginių tyrimai, kur vieno mėginio tyrimo kaina yra 110,8 Lt. Teismas pažymi, kad nors ant šios 2004-11-30 išrašytos PVM sąskaitos – faktūros nėra atsakovo ŽKB „Ratisa“ direktoriaus parašo, tačiau tai savaime nepaneigia galimų šalių tarpusavio sutartinių teisinių santykių atsiradimo, šį faktą patvirtina ir 2003-08-05 sudaryta sutartis, kuria Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras įsipareigojo atsakovui atlikti tvenkinių vandens tyrimus, pateikti išvadas ir rekomendacijas (4-5 b.l.). Teismas įvertintina tą aplinkybę, kad atsakovas atsiliepime pripažino, kad galbūt ir buvo atlikti tokie laboratoriniai vandens tyrimai, tačiau jiems buvo pažadėta, kad vienas komplektas tyrimų bus atliktas nemokamai, todėl jie negali teigti, kad būtent pagal 2003-08-05 tarp šalių pasirašytą sutartį buvo atlikti šie tyrimai. Atsakovas atsiliepime nurodė, jog jis su UAB „Arvydai“ nuo 2004-02-26 nutraukė tvenkinių nuomos sutartis, o PVM sąskaita-faktūra už vandens tyrimus išrašyta tik 2004-11-30, be to, ši PVM sąskaita-faktūra nėra įtraukta į jokius atsakovo buhalterinius dokumentus, netgi į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, kad PVM sąskaita - faktūra buvo išrašyta vėliau, nes matyt centras tik vėliau pastebėjo, kad atsakovas neatsiskaitė už paslaugas. Tą faktą, kad atsakovo skola buvo įtraukta į ieškovo buhalterinius dokumentus patvirtina Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro atsiskaitymų apskaitos knygos išrašas už 2004 m., kuriame matyti, kad ŽKB „Ratisa“ yra įtraukta kaip debitorius 1045,00 Lt sumai (49-50, 57-58 b.l.). Be to, ieškovas pateikė 2004 metų laboratorijoje atliktų hidrocheminių, hidrobiologinių ir biocheminių tyrimų sąrašą, kuriame nurodyta, kad ŽKB „Ratisa“ buvo atlikti 8 vnt. tyrimai, kas sutampa su PVM sąskaitoje –faktūroje nurodytų atliktų tyrimų skaičiumi (3, 51 b.l.). Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovo pateikti dokumentai – 2004-08-02 darbo sutartis, Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro Vidaus vandenų ir ichtiopatologijos laboratorijos vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtintas direktoriaus 204-07-20 įsakymu, Lietuvos Valstybinio žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centro generalinio direktoriaus 2004-11-10 įsakymas Nr.1A-54 dėl pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir jų duomenų pateikimo mokesčių administratoriui (20, 44-45, 52 b.l.) patvirtina, kad V. F. turėjo teisę išrašyti 2004-11-30 PVM sąskaitą-faktūrą serija L Nr. 6086624.

10Teismų praktikoje pripažinta, kad civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-260/2001; 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009 ir kt.).

11Atsižvelgiant į teismo pagal įrodymų vertinimo taisykles atliktą įrodymų vertinimą, ieškovo atstovo parodymus, teismas sprendžia, kad byloje yra įrodyta esminė teisiškai reikšminga faktinė aplinkybė, kad ieškovas ir atsakovas sukūrė teisinius santykius savo faktiniais veiksmais. Teismas pažymi, kad nors tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo teismui išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina, kad ieškovui ir atsakovui 2003-08-05 sudarius sutartį dėl tvenkinių vandens hidrocheminių, hidrobiologinių, pašarų biocheminių, žuvų biocheminių ir ichtiopatologinių tyrimų atlikimo, tyrimų išvadų bei rekomendacijų pateikimo, atsakovui buvo atlikti 8 laboratoriniai vandens hidrocheminiai tyrimai iš 8 mėginių ir išrašyta PVM sąskaita-faktūra 1045,00 Lt sumai, po to 2005-03-02 surašytas tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktas (48 b.l.), atsakovui išsiųstos 2012-06-06 ir 2013-02-07 pretenzijos dėl skolos sumokėjimo (8, 49 b.l.). Teismas vertina ir tai, kad atsakovo atstovas teismo posėdyje nedalyvavo ir neįrodinėjo, kad jiems nebuvo atlikti laboratoriniai vandens hidrocheminiai tyrimai, o tuo tarpu civilinis procesas byloje vyksta pagal rungimosi ir dispozityvumo principus (Lietuvos Respublikos CPK 12, 13 straipsniai). Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovo ieškinys yra pagrįstas, ir tenkintinas, todėl yra pagrindas ieškovui iš atsakovo priteisti 1045,00 Lt skolą už neapmokėtą PVM sąskaitą-faktūrą. Pagal 2003-08-05 sutarties Nr.8T-52C 3.3 p. šalys sutarė, kad vėluojant atsiskaityti, skaičiuojami 0,2 proc. delspinigiai nuo priklausančios sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš ieškovo pateikto paskaičiavimo nustatyta, kad delspinigiai yra paskaičiuoti už 180 dienų ir sudaro 376,20 Lt (48 b.l.), todėl iš atsakovo yra pagrindas priteisti susidariusius 376,20 Lt delspinigius už pažeistus atsiskaitymo terminus (Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 2 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos nuo kurių ieškovas atleistas paduodant ieškinį, t.y. 72,00 Lt žyminio mokesčio, priteistinos valstybei iš atsakovo (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260, 263-270 str., teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo kooperatinės bendrovės „Tarptautinis akvakultūros centras“, įmonės kodas 177328338, buveinės adresas Dzūkų g. 5, Drevernos k., Klaipėdos r., 1045,00 Lt skolą, 376,20 Lt delspinigių, iš viso 1421,20 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus dvidešimt vieną Lt 12 ct) ieškovo Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, įmonės kodas 188752740, adresas J. L. g. 6, Vilnius, naudai.

17Priteisti iš atsakovo Kooperatinės bendrovės „Tarptautinis akvakultūros centras“ 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ir 39,50 Lt (trisdešimt devynis Lt 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

18Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai