Byla 2A-623/2013
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rasos Gudžiūnienės ir Egidijos Tamošiūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geodeziniai matavimai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-28-565/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geodeziniai matavimai“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje ginčas kilo dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atsakovo atžvilgiu.

5Ieškovas UAB ,,Geodeziniai matavimai” 2010-08-12 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 631 009,23 Lt skolos, 12 101,55 Lt palūkanų ir 5 procentus procesinių palūkanų.

6Ieškovo tvirtinimu, pirminis ieškovas UAB „IVNT“, ieškovas ir atsakovas 2008-08-18 sudarė tris sutartis dėl valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų paslaugų atlikimo Nr. BAPFĮK8-74, Nr. BAPFĮK8-75 ir Nr. BAPFĮK8-76 (toliau – ir Sutartys), kurių pagrindu atsakovui buvo atlikta darbų už 1 698 131,04 Lt, kuriuos atsakovas priėmė ir pretenzijų dėl jų kokybės nepareiškė. Atsakovas buvo sumokėjęs 581 749,50 Lt avansą, taip pat už atliktus darbus buvo sumokėta 557 682,49 Lt, todėl liko 631 009,23 Lt skola. Kadangi nei pradinis, nei naujasis ieškovas nesutiko ir nesutinka su reikalavimu sumokėti delspinigius, todėl mano, kad atsakovas nepagrįstai atliko delspinigių įskaitymą į ieškovui mokėtiną atlyginimą pagal Sutartis. Pažymėjo, kad darbai negalėjo būti atlikti Sutartyse nustatytu terminu (iki 2008-12-05) dėl objektyvių priežasčių, o būtent: po Sutarčių sudarymo paaiškėjo, kad vietovėse, kuriose turėjo būti atlikti žemės sklypų kadastrinių matavimų darbai, nebuvo riboženklių, miškų urėdijos neturėjo tikslios informacijos apie žemės sklypų ribas, taip pat paaiškėjo žemės naudmenų (pelkių, griovių, pievų ir kt.) tikrasis (realus) skaičius, vėliau pasikeitė derinimo su gretimų žemės sklypų savininkais tvarka, suinteresuotų institucijų skaičius, 2008-12-07 įsigaliojo nauja Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų redakcija, pagal kurią kadastrinių matavimų atlikimui buvo nustatyti papildomi reikalavimai. Apie šias aplinkybes atsakovas buvo informuotas 2009-11-19 raštu. Pasibaigus Sutartyse numatytam terminui, darbai toliau buvo tęsiami, atsakovas šiuos darbus priėmė ir už juos iš dalies atsiskaitė, todėl vertina, kad šalių konkliudentiniais veiksmais darbų atlikimo terminai buvo pratęsti neterminuotam laikui. Kita vertus, nurodė, net jei ir pripažinus, kad atsakovas turėjo teisę skaičiuoti delspinigius, įskaitymas negalėjo būti atliktas, nes, kaip minėta, nei pradinis, nei naujasis ieškovas nesutiko ir nesutinka su reikalavimu sumokėti delspinigius. Sistemiškai aiškinant CK normas dėl įskaitymo ir atsižvelgiant į teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus, įskaitymas negalimas, jei įskaitomas reikalavimas yra ginčijamas, nors ir ne teisme. Atsakovas nepranešė kad įskaitė delspinigius, tik informavo, jog yra paskaičiavęs delspinigius, tačiau nenurodė, kad įskaito delspinigius į ieškovui mokėtiną sumą. Be kita ko, laiko, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris neturėjo įgaliojimų atlikti įskaitymą.

7Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teigimu, jis turėjo pagrindą skaičiuoti delspinigius, nes pagal Sutartis darbai turėjo būti atlikti iki 2008-12-05 CK 6.256 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu sutartinės prievolės neįvykdo arba netinkamai įvykdo įmonė (verslininkas), tai ji atsako visais atvejais, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai ją įvykdė dėl nenugalimos jėgos, jei įstatymai ar sutartis nenumato ko kita. Taigi ieškovo atsakomybė pagal Sutartis galėjo būti netaikoma tik vieninteliu atveju – jeigu būtų konstatuotos nenugalimos jėgos aplinkybės ir jeigu apie ją laiku būtų pranešta atsakovui, kaip tai nustatyta Sutarčių 5.1. punkte. Gi UAB „IVNT“ pirmą kartą kreipėsi tik 2009-11-19, t. y. jau po Sutarčių įvykdymo termino pabaigos. Pabrėžė ir tai, kad įstatymas draudžia įskaityti reikalavimą, kuris ginčijamas teisme, tačiau iki atsakovo atlikto įskaitymo teisme nebuvo ginčijamas atsakovo reikalavimas sumokėti delspinigius, apie kurių paskaičiavimą UAB „IVNT” buvo praneša mokėjimo pranešimais dėl delspinigių sumokėjimo, o apie delspinigių įskaitymą buvo pranešta 2010-05-26 raštu Nr.(12-1)-D8-5150 ir 2010-06-21 raštu Nr.(12-1)-D8-6151.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” ieškinį patenkino iš dalies, t. y. iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ieškovo naudai priteisė 284 981,11 Lt skolos, 5 465,39 Lt palūkanų, iš viso 290 446,50 Lt, ir 5 procentų metines procesines palūkanas. Kitą ieškinio dalį atmetė.

10Teismas nustatė, kad atsakovas, ieškovas ir pradinis ieškovas UAB ,,IVNT“ Sutartimis įsipareigojo jose numatytus darbus atlikti iki 2008-12-05, darbus atliko ir perdavė atsakovui nuo 2009-05-26 iki 2010-03-15, t. y. žymiai pažeisdamas nustatytus terminus. Sutartyse buvo nustatyta, kad laiku neįvykdžius nurodytų įsipareigojimų, skaičiuojami delspinigiai – 0,2 procento nuo sutartyje nurodytos paslaugų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną. Kadangi ieškovas yra įmonė, užsiimanti verslu, jo sutartinė atsakomybė už sutarčių įvykdymo termino pažeidimą atsiranda be kaltės, išskyrus įstatymuose ar sutartyse numatytus atvejus. Pradinis ieškovas UAB ,,IVNT” į atsakovą dėl aplinkybių, trukdančių laiku atlikti sutartyse numatytus darbus, kreipėsi tik 2009-11-19 raštu, t. y. jau pasibaigus sutarčių įvykdymo terminui.

11Iš atsakovo pateiktos delspinigių paskaičiavimo pažymos, į bylą pateiktų raštų, teismas nustatė, kad atsakovas savo iniciatyva stengėsi išsiaiškinti darbų atlikimo vėlavimo priežastis, atsižvelgė į tai, kad parengtų kadastrinių bylų derinimas suinteresuotose institucijose iš dalies užtruko dėl šių institucijų kaltės, todėl jis atitinkamai sumažino dienų skaičių, už kurias skaičiuojami delspinigiai. Byloje įrodymų, kad tarp sutarčių šalių buvo susitarimas pratęsti darbų atlikimo terminus neribotam laikui, nėra. Gi atsakovo raštai ir mokėjimo pranešimai apie delspinigių skaičiavimą patvirtina, kad atsakovas taikė sutartinę atsakomybę dėl darbų atlikimo terminų pažeidimo.

12Taigi teismas konstatavo, kadangi reikalavimas sumokėti atlyginimą už pagal Sutartis atliktus ir priimtus darbus ir reikalavimas sumokėti delspinigius už darbų atlikimo termino praleidimą yra priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimų, šių reikalavimų terminai suėję, todėl jie galėjo būti įskaityti. Iki atsakovo atlikto delspinigių įskaitymo teisme nebuvo ginčijamas atsakovo reikalavimas sumokėti delspinigius, todėl jis turėjo teisę šį reikalavimą įskaityti. Atsižvelgdamas į tai, teismas nusprendė, kad atsakovas pagrįstai į 631 009,23 Lt, mokėtinus už atliktus ir priimtus darbus pagal Sutartis, įskaitė 346 028,12 Lt delspinigių, o įvertinęs tai, kad bendra darbų kaina didelė, ilgą laiką pavėlavus atlikti visus Sutartyse numatytus darbus, susidarė taip pat didelė mokėtinų delspinigių suma, šią aplinkybę ieškovas, būdamas verslininkas, privalėjo įvertinti, o byloje nėra įrodymų, kad jam nebuvo sudarytos sąlygos derėtis dėl sutarčių sąlygų, taip pat, kad buvo atlikti beveik visi darbai pagal Sutartis (bendra sutarčių vertė yra 1 939 165 Lt, atliktų ir priimtų darbų vertė – 1 698 131,04 Lt), atsakovas nepateikė įrodymų apie nuostolius, patirtus dėl darbų atlikimo termino pažeidimo, delspinigių suma sudaro daugiau kaip 38 procentus atliktų ir priimtų darbų kainos, priėjo prie išvados, kad priteistinų delspinigių suma yra neprotingai didelė, todėl ji mažintina iki 346 028,12 Lt, t. y. iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 284 981,11 Lt skolos, 5 465,39 Lt palūkanų už skolą nuo 2010-03-16 iki 2010-08-02, taip pat 5 procentų metinės palūkanos.

13Taip pat teismas padarė išvadą, kad nepagrįstas ieškovo argumentas, jog Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kancleris neturėjo įgaliojimo priimti sprendimo dėl delspinigių įskaitymo, nes tokius jo įgaliojimus patvirtina Vyriausybės įstatymo 31 (1) straipsnio 2 dalies 2 ir 7 punktai bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymas Nr. D-477 ir 2009-07-10 įsakymas Nr.D1-40, kuriais kancleriui buvo pavesta priimti sprendimus dėl viešųjų pirkimų, pasirašyti pirkimo sutartis, darbų priėmimo–perdavimo aktus, vizuoti apmokėjimui teikiamas sąskaitas, pasirašyti kitas sutartis ir kt.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

15Ieškovas UAB ,,Geodeziniai matavimai”, nesutikdamas su skundžiamu sprendimu, padavė teismui apeliacinį skundą, kuriame prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Taip pat prašė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą pagrindė šiais argumentais:

 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias įskaitymą, taip pat pažeidė procesinės teisės normas – pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 178 ir 185 straipsniuose, o taip pat ir Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį, nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose, neatsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-279/2011, kuri yra analogiška šios bylos atžvilgiu ir laikytina stare decinis.
 2. Teismas neįvertino, netyrė ir nenustatinėjo visų įstatymo nustatytų būtinųjų sąlygų įskaitymui atlikti bei dėl jų visumos nieko nepasisakė. Tokiu būdu teismas neatskleidė bylos esmės, ignoravo ir neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės išaiškinimus dėl būtinųjų sąlygų įskaitymui atlikti ir pažeidė CK 6.130 straipsnio 1 dalį.
 3. Teismas nepagrįstai atsisakė plečiamai aiškinti ir byloje taikyti CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų dėl įskaitymo atlikimo galimumo.
 4. Teismas pažeidė CK 6.131 straipsnio 1 ir 2 dalis. Šalies valia ir tinkamas pranešimas apibrėžia įskaitymo faktą, tačiau byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas įteikė pradiniam kreditoriui pranešimą, iš kurio būtų matyti, kad jis aiškiai ir apibrėžtai išreiškė valią atlikti konkrečių priešpriešinių ir vienarūšių prievolių įskaitymą bei jį atliko ir apie tai tinkamai pranešė pirminiams kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006). Atsakovo raštai apie delspinigius ir apie jų įskaitymą laikytini atsakymais į pradinio kreditoriaus paklausimus dėl skolos už atliktus darbus pagal Sutartis nesumokėjimo, kuriuose tik nurodoma, kad įskaitymas jau yra atliktas, o ne atliekamas šiuo konkrečiu raštu.
 5. Teismas padarė bylos duomenimis nepagrįstą išvadą, kad pradinei kreditorei buvo tinkamai pranešta apie įskaitymą. Pradinei kreditoriais nebuvo pranešta apie delspinigių įskaitymą atsakovo nurodomu laikotarpiu, todėl jo veiksmai negalėjo sukelti CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų padarinių – jo prievolės pabaigos. Taigi atsakovas privalo sumokėti ieškovui skolą už atliktus darbus pagal Sutartis. Tokiu būdu teismas pažeidė prievolės pasibaigimą dėl įskaitymo reglamentuojančias teisės normas.
 6. Teismas pažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį, nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų dėl delspinigių skaičiavimo. Įvertinus kasacinio teismo suformuotą teismų praktiką dėl netesybų priteisimo, nagrinėjamu atveju delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl netesybos turėjo būti sumažintos iki 0,02 procento (teismas sumažino tik 1,867 karto, t. y. nuo 0,2 iki 0,107 procento), nes tokio dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl prievolės įvykdymo nustatytu laiku.

16Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepimą į apeliacinį skundą pagrindė šiais motyvais:

 1. Teismas teisingai pritaikė ginčą reglamentuojančias materialinės teisės normas, nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių, atsižvelgė į teismų suformuotą praktiką, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.
 2. Teismas pagrįstai konstatavo, kad reikalavimas sumokėti atlyginimą už pagal Sutartis atliktus ir priimtus darbus ir reikalavimus sumokėti delspinigius už darbų atlikimo termino praleidimą yra priešpriešiniais vienarūšiai reikalavimais.
 3. Reikalavimas dėl delspinigių sumokėjimo buvo tinkamai atsakovo apibrėžtas ir tai patvirtina jo pateiktos delspinigių paskaičiavimo pažymos, pateikti raštai, paties ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodomos faktinės aplinkybės, be to, ieškovas neginčijo atsakovo pateikto delspinigių paskaičiavimo pagrįstumo. Pažymėjo, tai, kad ieškovas nesutinka su delspinigių paskaičiavimo pagrįstumu, nereiškia, kad atsakovo reikalavimas dėl delspinigių sumokėjimo nebuvo tinkamai apibrėžtas.
 4. Apeliantas, neatsižvelgdamas į kasacinio teismo suformuotą nuoseklią praktiką aiškinant ir taikant įskaitymo institutą, t. y. kad įskaitymas yra laikomas vienašaliu sandoriu, kuriam atlikti pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, bei į tai, jog įskaitymo teisinės pasekmės atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, klaidingai interpretuoja 2006 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-624/2006 pateiktą išaiškinimą dėl CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkto taikymo, nustatančio, kad draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, neatsižvelgdamas į tai, jog nagrinėjamu atveju įskaitymas atliktas teisėtai ir pagrįstai, remiantis CK 6.130 ir 6.131 straipsniais iki ieškovui pareiškiant teismui ieškinį dėl skolos priteisimo.
 5. Atsakovas teisėtai ir pagrįstai, vadovaudamasis CK 6.130 ir 6.131 straipsniais, informavo pradinį ieškovą apie paskaičiuotų delspinigių įskaitymą, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškė valią dėl jų įskaitymo.
 6. Apelianto argumentai, kad teismas pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles yra teisiškai nepagrįsti, todėl atmestini.
 7. Teismas pagrįstai nesivadovavo ieškovo nurodyta Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-279/2011, nes jos ir nagrinėjamos bylos nesutampa ratio decidendi.
 8. Apelianto argumentai, kad teismas pažeidė CK 6.73 straipsnio 2 dalį ir 6.258 straipsnio 3 dalį, nukrypo nuo kasacinio teismo išaiškinimų dėl delspinigių skaičiavimo, yra nepagrįsti, jie neatitinka teismų praktikos. Teismų praktikoje nurodoma, kad delspinigius, atsakovo mokėtinų netesybų dydį, sutartimi sulygtą kaip 0,2 procento nuo laiku nesumokėtos sumos, atsakovo prašymu nuo 0,1 procento sumažinus iki 0,02 procento, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, pakeistos Sutarčių nuostatos, tuo pažeidžiant sąžiningos verslo praktikos reikalavimus (CK 6.228 str. 2 d.).

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepimo į jį argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas teisingai išaiškino bei pritaikė įrodinėjimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas, teisingai įvertino surinktus įrodymus, nustatė faktines bylos aplinkybes, susijusias su byloje dalyvaujančių asmenų teisiniais santykiais, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, ir iš dalies patenkinęs ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” bei priteisęs šiam iš atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 284 981,11 Lt skolos, 5 465,39 Lt palūkanų, iš viso 290 446,50 Lt, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliacinio skundo motyvais teisėjų kolegija neturi pagrindo (CPK 623 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

20Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl įrodinėjimo pareigos, ne kartą yra nurodęs, kad šalis naudodamasi savo teisėmis jos pasirinktu būdu privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu, o teismas, vadovaudamasis CPK nustatytomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, įrodymų pakankamumo taisykle, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 3 str. 7 d., 42 str. 5 d., 12, 13, 178 str.). Taip pat pažymi, kad teismų praktikoje pripažįstama, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams, jeigu yra atskleista bylos esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; kt.).

21Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog priešingai nei teigiama ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliaciniame skunde, pirmosios instancijos teismas tinkamai atskleisdamas bylos esmę išanalizavo Sutarčių nuostatas, reikšmingas nagrinėjamam ginčui (CK 6.193 str.), kruopščiai išnagrinėjo bei išsamiai įvertino įrodymus, apibūdinančius ginčo šalių (kalbant apie Sutarčių sudarymą bei jų vykdymą, čia ir toliau turimas omenyje pradinis ieškovas UAB ,,IVNT“) teisinius santykius tiek laikotarpiu iki Sutartyse šalių sulygto termino – 2008-12-05, per kurį ieškovas buvo įsipareigojęs atlikti valstybinės reikšmės miškų kadastrinių matavimų darbus, tiek ir pasibaigus šiam terminui, tai yra 2010-03-15, kai buvo baigtas padarytų darbų perdavimas (CPK 185 str.). Tinkamai nustatytų faktinių aplinkybių pagrindu teismas teisingai sprendė, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartyse nustatytus terminus, todėl atsakovas turėjo pagrindą jo atžvilgiu taikyti prievolinę atsakomybę nustatančias Sutarčių sąlygas, kurias buvo numačiusios pačios šalys, tai yra skaičiuoti delspinigius – 0,2 procento nuo sutartyje nurodytos paslaugų kainos už kiekvieną pavėluotą dieną.

22Apeliantas teisingai kelia klausimą, kad tuo atveju, kai sutartis neįvykdoma ar ji įvykdoma netinkamai, skolininkas, gindamasis nuo civilinės atsakomybės, turi teisę kelti klausimą, jog tai įvyko dėl paties kreditoriaus kaltės ar kitų teisinę reikšmę turinčių aplinkybių. Tačiau nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančių Sutarčių 5.1. punktuose šalys buvo vienareikšmiai sulygusios, jog esant aplinkybėms, kurios nepriklauso nuo šalių valios, sutarties vykdymo terminas pratęsiamas tiek, kiek tęsiasi šios aplinkybės, tačiau abi šalys privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas apie tokias aplinkybes viena kitą informuoti raštu, jei šalys viena kitos neinformuos, bus laikoma, kad tokių aplinkybių nebuvo. Gi apeliantas nei pirmosios instancijos teismui, kuris, kaip matyti iš bylos medžiagos ne kartą siūlė šiam papildomą galimybę įgyvendinti savo procesinę teisę pateikti naujus įrodymus, nei apeliacinės instancijos teismui, kuris, kaip žinia, yra fakto instancija, nepateikė įrodymų, paneigiančių atsakovo poziciją ir atitinkamai teismo motyvus, jog dėl ieškinyje bei skunde nurodytų, jo teigimu, Sutarčių tinkamo įvykdymo trukdžių, į atsakovą buvo kreipėsi tik 2009-11-19 raštu, t. y. jau pasibaigus ne tik minėtų Sutarčių 5.1. punktuose nustatytam 5 dienų terminui, bet ir Sutarčių įvykdymo terminui (CPK 178, 314 str., CK 6.200 str.). Apeliantas taip pat nepateikė įrodymų paneigiančių atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos argumentus, bei pateiktuose rašytiniuose esančius duomenis, kad būtent pats atsakovas (kreditorius) savo iniciatyva siekė nustatyti šių darbų atlikimo vėlavimo priežastis, atsižvelgė į ieškovo (skolininko) nurodytas aplinkybes spręsdamas dėl šio sutartinės atsakomybės.

23Kaip žinia, nagrinėjamų teisinių santykių šalys yra juridiniai asmenys, todėl akivaizdu, kad ieškovas, profesionaliai beverčiantis veikla, kuri yra išsamiai reglamentuojama specialių teisės aktų, tiesiogiai ir tampriai susijusi su kitų, be kita ko, valstybės institucijų veikla, sudarydamas tokias Sutartis, susijusias su viešuoju interesu ir viešųjų pirkimų tvarka, su tokiomis, kaip minėta, sąlygomis, aiškiai reglamentuojančiomis jų vykdymą bei atsakomybę, suprato/turėjo suprasti minėtų Sąlygų esmę, reikšmę ir pasekmes, kurios gali kilti dėl jų nevykdymo. Taip pat suprato/turėjo suprasti sudarytų Sutarčių, tuo labiau, kildinamų iš viešųjų pirkimų, sąlygų pakeitimų bei tokių pakeitimų įforminimo tvarką, pasekmes, galinčias atsirasti, dėl šios tvarkos nesilaikymo. Tuo labiau, kad pats ieškovas neteigia, jog netinkamai suprato Sutarčių turinį, jas ginčijo, šias Sutartis neišvengiamai turėjo pasirašyti.

24Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, atmetami apeliacinio skundo argumentai, jog Sutartyse numatyti jų vykdymo terminai iš esmės buvo nerealūs ir pats atsakovas konkliudentiniais veiksmais sutiko, jog minėti sutartiniai terminai bus traktuojami, kaip formalumas – faktiškai šie terminai pratęsiami neribotam laikui. Toks teiginys prieštarauja taip pat ir pirmosios instancijos teismo išanalizuotai bylos medžiagai, apibūdinančiai atsakovo elgesį (CPK 185 str., CK 6.193 str.). Taigi teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, jog atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija turėjo pagrindą skaičiuoti ieškovui UAB ,,IVNT” delspinigius (CK 6.38 str.).

25Teisėjų kolegija, netenkindama apelianto argumentų, susijusių su CK 6.131 straipsnio 6.134 straipsnio nuostatų aiškinimu bei taikymu, pažymi, kad priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, teismas, nustatęs, jog atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pradiniam ieškovui UAB ,,IVNT” pranešė apie atliktą delspinigių įskaitymą, pateikė pradiniam ieškovui mokėjimo pranešimus dėl delspinigių, kurie buvo įskaityti, sumokėjimo, o taip pat byloje nesant įrodymų, jog iki minėtų atsakovo veiksmų atsakovo reikalavimas sumokėti delspinigius buvo ginčijamas – turėjo pagrindą atmesti ieškovo argumentus. Be to, remiantis pirmiau išdėstytais motyvais konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad atsakovas turėjo pagrindą skaičiuoti ieškovui nurodytus delspinigius bei reikalauti jų sumokėjimo.

26Taip pat atmetami apelianto argumentai dėl Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies reikalavimų pažeidimo. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija savo atsiliepime į apeliacinį skundą šiuo klausimu visiškai pagrįstai nurodo, jog Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 10 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2A-279/2011, kuria remiasi apeliantas, teigdamas, kad ši byla laikytina stare decinis, bei nagrinėjamos bylos aplinkybės (ratio decidendi) – iš esmės skiriasi, todėl šie teiginiai atmetami, kaip nepagrįsti (CPK 4 str.).

27Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, apibūdinančiais Sutarčių pobūdį, jas pasirašiusių asmenų statusą, šalių veiksmus jas vykdant, taip pat atmetami apeliacinio skundo argumentai dėl CK 6.73, 6.258 straipsnio normų pažeidimo. Šiuo klausimu pažymėtina tai, kad, kaip jau buvo nurodyta, pirmosios instancijos teismas atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos paskaičiuotus delspinigius savo nuožiūra sumažino nuo 646 028,12 iki 346 028,12 Lt, tai yra iš esmės nuo Sutartimis sulygtų 0,2 procentų iki 0,107 procentų. Todėl sutiktina tiek su pirmosios instancijos teismo argumentais, tiek su atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į šiuos skundo motyvus pateiktais teiginiais, kad konstatuoti delspinigiai nėra aiškiai per dideli, baudinio pobūdžio, neteisėti ir prieštaraujantys teisingumo protingumo bei sąžiningumo principams ir paminėtai gausiai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai šiais klausimais.

28Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tiek ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliaciniame skunde, tiek atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atsiliepime į jį pateiktuose kasacinio teismo praktikos pavyzdžiuose, šis teismas aiškindamas aktualias teisės normas nuolat pabrėžia, jog taikant šias teisės normas, visų pirma, būtina išsamiai įvertinti kiekvienos bylos faktines aplinkybes ir tik jų kontekste spręsti netesybų klausimą. Nagrinėjamu atveju teismas, kaip minėta išsamiai ir teisingai įvertino faktinę bylos situaciją ir tinkamai motyvavo savo sprendimą šiuo klausimu (CPK 185 str.).

29Teisėjų kolegija, konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies patenkindamas ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kaip jau minėta, atskleidė bylos esmę, ištyrė visas svarbias bylai nagrinėti aplinkybes, šio ieškovo apeliacinį skundą atmeta, išsamiai nenagrinėdama kitų jame nurodytų argumentų, kaip neturinčių reikšmės teisingam bylos išsprendimui (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

30Apeliantas 2013-07-01 pateikė prašymą šią bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Kaip žinia, CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis, o Pagal CPK 322 straipsnį, apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Kaip taisyklė, apeliacinis skundas žodinio proceso tvarka, kai pirmosios instancijos teismas nenustatė (neišaiškino) tam tikrų faktinių aplinkybių, reikšmingų teisingam bylos išsprendimui ir dėl to jas būtina nustatyti (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1126/2012; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1314/2012; 2012 m. rugsėjo mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-318/2012). Analogiškos pozicijos laikomasi ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje, nustatančioje, kad žodinis bylos nagrinėjimas nėra būtinas kai yra keliami ne fakto, o teisės klausimai, kai galimas tinkamas procesas ir teisingo sprendimo priėmimas remiantis turimais rašytiniais duomenimis, rašytinėmis šalių pastabomis ir nėra poreikio bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Döry v. Sweden, pareiškimo Nr. 28394/95).

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliaciniame skunde nėra keliami fakto klausimai, kurie lemtų žodinio proceso būtinumą, šiam teismui nėra pateikta jokių naujų įrodymų, todėl nėra pagrindo nesilaikyti bendros apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos (CPK 321 str. 1 d.). Netenkindama šio prašymo, kolegija sprendžia, kad atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes rašytinis šios bylos nagrinėjimas, priešingai nei teigia apeliantas, nepažeidžia šalių teisių ir civilinio proceso principų, nei jo minimos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865, Septintojo protokolo 2 straipsnio nuostatų. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste darytina išvada, kad rašytinis procesas užtikrina civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą (CPK 185 str.).

32Atmetus ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliacinį skundą, iš jo valstybei priteisiama dalis žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą, kurios mokėjimas teismo 2012 m. vasario 28 d. nutartimi buvo atidėtas (CPK 84 str., 93 str.) (2 t., 211 b. l.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geodeziniai matavimai“ (įmonės kodas 300101828) 4 527 Lt (keturis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt septynis litus) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje ginčas kilo dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atsakovo... 5. Ieškovas UAB ,,Geodeziniai matavimai” 2010-08-12 kreipėsi į teismą su... 6. Ieškovo tvirtinimu, pirminis ieškovas UAB „IVNT“, ieškovas ir atsakovas... 7. Atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos teigimu, jis turėjo... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, ieškovo UAB... 10. Teismas nustatė, kad atsakovas, ieškovas ir pradinis ieškovas UAB ,,IVNT“... 11. Iš atsakovo pateiktos delspinigių paskaičiavimo pažymos, į bylą pateiktų... 12. Taigi teismas konstatavo, kadangi reikalavimas sumokėti atlyginimą už pagal... 13. Taip pat teismas padarė išvadą, kad nepagrįstas ieškovo argumentas, jog... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 15. Ieškovas UAB ,,Geodeziniai matavimai”, nesutikdamas su skundžiamu... 16. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija su ieškovo UAB... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 19. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai”... 20. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl... 21. Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog priešingai... 22. Apeliantas teisingai kelia klausimą, kad tuo atveju, kai sutartis neįvykdoma... 23. Kaip žinia, nagrinėjamų teisinių santykių šalys yra juridiniai asmenys,... 24. Atsižvelgiant į tai, kas paminėta, atmetami apeliacinio skundo argumentai,... 25. Teisėjų kolegija, netenkindama apelianto argumentų, susijusių su CK 6.131... 26. Taip pat atmetami apelianto argumentai dėl Lietuvos Respublikos teismų... 27. Remiantis pirmiau išdėstytais motyvais, apibūdinančiais Sutarčių... 28. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad tiek ieškovo UAB... 29. Teisėjų kolegija, konstatavusi, kad pirmosios instancijos teismas, iš dalies... 30. Apeliantas 2013-07-01 pateikė prašymą šią bylą nagrinėti žodinio... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovo UAB... 32. Atmetus ieškovo UAB ,,Geodeziniai matavimai” apeliacinį skundą, iš jo... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 35. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Geodeziniai...