Byla e2A-1275-302/2019
Dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danguolės Martinavičienės ir Jūratės Varanauskaitės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės Savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės mažosios bendrijos „Pirkimų ABC“ ieškinį atsakovei savivaldybės įmonei „Raseinių butų ūkis“ dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė mažoji bendrija (toliau – MB) „Pirkimų ABC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė pripažinti pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10 eilučių kvalifikacijos reikalavimus neteisėtais.

82.

9Nurodė, kad atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. liepos 24 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr. 446322 „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas). Ieškovė susipažinusi su Pirkimo sąlygomis 2019 m. liepos 26 d. atsakovei pateikė pretenziją, pranešimo Nr. 7438876 (toliau – Pretenzija) nurodydama, kad pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10 eilučių kvalifikacijos reikalavimai neatitinka Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos ir yra neproporcingi pirkimo objektui, todėl naikintini/keistini.

103.

11Atsakovė atmetė ieškovės pateiktą pretenziją, nurodydama, kad kvalifikacijos reikalavimai nustatyti vadovaujantis „Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu“, patvirtintu 2014 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-34 (toliau – Aprašas), o Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 (toliau – Metodika), nėra privaloma, todėl netaikyta.

124.

13Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė kvalifikacijos reikalavimus nustatė vadovaudamasi Aprašu, kurio 1 punkte nurodyta, jog pirkimai vykdomi vadovaujantis Aprašo nuostatomis tik tais atvejais, kai bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius nėra perkančioji organizacija, kadangi atsakovė yra perkančioji organizacija, Aprašo nuostatos šiame pirkime neturėjo būti taikomos.

145.

15Be to, atsakovė nenurodė aplinkybių, kurios pagrįstų Pirkime taikomus specifiškai aukštus kvalifikacijos reikalavimus. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilėje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo atveju vertinamas tiekėjo techninis ir profesinis pajėgumas (ne finansinis ir ekonominis pajėgumas), todėl kitokių nei Metodikos 21.1.6 punkte nustatytų reikalavimų tiekėjo patirčiai įvertinti atsakovė nustatyti neturėjo teisinio pagrindo.

166.

17Kadangi ginčijamas Pirkimas vykdomas kaip mažos vertės pirkimas, vadovaujantis Metodikos 16.3 punktu kritinio likvidumo kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams netaikytinas. Taip pat pabrėžė, kad Metodikos 16.3 punkte lentelėje nurodyta, jog mažos vertės pirkimuose šis reikalavimas taikomas pagal poreikį. Pirkimas paskelbtas 2019 m. liepos 24 d. (antrąjį 2019 m. pusmetį), todėl šio reikalavimo nustatymas pažeidžia Metodikos 16.3 punkte nuostatą nurodančią, kad kritinio likvidumo reikalavimas nustatytinas vykdant pirkimus pirmajame metų pusmetyje.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

197.

20Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino – atsakovės SĮ „Raseinių butų ūkis“ vykdomo viešojo pirkimo Nr. 446322 „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“ sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10 eilutėse numatytus kvalifikacijos reikalavimus pripažino neteisėtais ir panaikino; SĮ „Raseinių butų ūkis“ vykdomo viešojo pirkimo Nr. 446322 „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“ procedūras nutraukė.

218.

22Teismo vertinimu, Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas („Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę“) yra neproporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl 9 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra būtinas tiekėjų kvalifikacijos, patirties ir gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį patikrinimui, todėl šį kvalifikacijos reikalavimą panaikino kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

239.

24Teismas taip pat sprendė, kad ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutės kvalifikacijos reikalavimas („Tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutiniuosius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais“) neteisėtas, nes Metodikos 16.3. punkto, kritinio likvidumo koeficientas, nuostatos nustato, kad reikalavimas naudotinas sudarant didelės vertės trumpalaikes pirkimo sutartis, taip pat pirkimą vykdant pirmame pusmetyje ir nenaudotinas vykdant pirkimą metų pabaigoje, kadangi tiekėjas turėtų pateikti duomenis už paskutinius finansinius metus (t. y. jie būtų metų senumo). Teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad ginčo Pirkimas yra mažos vertės (153 442 97 Eur su PVM), paskelbtas antrame pusmetyje, todėl Metodikos 16.3. punkto nuostatos Pirkime neturėtų būti taikomos.

2510.

26Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad ieškovė siekia pakeisti tik tuos tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus, kurių ji netenkina dėl kvalifikacijos stokos bei nepakankamo finansinio pajėgumo. Teismo vertinimu atsakovės Pirkimų sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10 eilėje nustatyti kvalifikacijos reikalavimai neatitinka Metodikos nuostatų reikalavimų, todėl ieškovė pagrįstai teigia, kad šiame Pirkime taikomi specifiškai aukšti kvalifikacijos reikalavimai, kurie nėra proporcingi Pirkimo objektui.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

2811.

29Apeliaciniame skunde atsakovė SĮ „Raseinių butų ūkis“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3011.1.

31Pažymi, kad teismas netinkamai kvalifikavo mažos vertės viešojo pirkimo teisėtumui keliamus reikalavimus, nustatydamas privalomą tiekėjo kvalifikacijos tikrinimo procedūrą bei taip pažeidė galiojantį viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą. Perkančiajai organizacijai atliekant mažos vertės pirkimus nėra privaloma tiekėjo kvalifikacijos tikrinimo procedūra. Ši mažos vertės pirkimų teisinio reguliavimo specifika išplaukia iš Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatų, kurios reglamentuoja mažos vertės pirkimo procedūrų vykdymą. Šiame straipsnyje nurodytas baigtinis Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnių ir skyrių, kurie taikomi atliekant mažos vertės pirkimus, sąrašas. Tarp Viešųjų pirkimų įstatyme 25 straipsnio 2 dalyje nurodytų straipsnių, skirtų mažos vertės pirkimų vykdymui, nėra nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnis nustatantis tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo tvarką, kurio privalomumą sprendime klaidingai konstatuoja teismas.

3211.2.

33Teismas nesivadovavo ir nevertino Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatų, taip pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas. Teismas ex officio atsakovės vykdytame mažos vertės pirkimui pritaikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio reikalavimus, padarė imperatyvių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimą.

3411.3.

35Be to, skundžiamame sprendime visiškai ignoruotas galiojantis teisinis reguliavimas, kuris numato, kad mažos vertės pirkimams Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtinta tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo Metodika yra rekomendacinė, t. y. neprivaloma.

3611.4.

37Teismas taip pat klaidingai aiškindamas ir taikydamas Metodikos nuostatas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl Metodikos taikymo apimties. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pozicija dėl Metodikos taikymo apimties ribų patvirtina, kad teismas neteisėtai bei nepagrįstai laikė Metodikos reikalavimus privalomais atliekant mažos vertės pirkimus. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad Metodika yra privaloma ir jos nuostatos imperatyviosios ne tik visiems tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams, bet ir mažos vertės viešiesiems pirkimams.

3811.5.

39Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas nevertino ir nenurodė, kodėl atmeta Viešųjų pirkimų tarnybos paaiškinimus dėl tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo perkančiosioms organizacijoms vykdant mažos vertės pirkimus, kuriuose aiškiai nurodyta, kad mažos vertės pirkimuose tiekėjų kvalifikacijos vertinimas yra neprivalomas, nes atliekant mažos vertės pirkimą, pati perkančioji organizacija pasirenka, ar reikalinga taikyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir kokia apimtimi juos taikyti. Viešųjų pirkimų tarnyba laikosi pozicijos, kad perkančioji organizacija turi dispozityviąją pasirinkimo teisę, ar tikrinti tiekėjų kvalifikaciją bei kokia apimti tai daryti. Dėl to, akivaizdu, kad mažos vertės pirkimams taikomi lankstesni reikalavimai, kurie tiesiogiai išplaukia iš Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo.

4011.6.

41Apeliantės vertinimu, teismo išvados yra nepagrįstos, padarytos neįvertinus visų byloje esančių įrodymų, tik selektyviai nurodant tuos įrodymus ar jų dalis, kurios reikalingos pagrįsti priimtam sprendimui.

4212.

43Ieškovė MB „Pirkimų ABC“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo tokius pagrindinius atsikirtimus:

4412.1.

45Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad perkančiųjų organizacijų diskrecijos teisė nėra absoliuti. Nustatant minimalius kvalifikacijos reikalavimus, apeliantės diskrecijos teisė ribojama proporcingumo, lygiateisiškumo ir kitų Viešųjų pirkimų įstatyme 17 straipsnyje 1 dalyje nustatytų principų.

4612.2.

47Nors Metodika mažos vertės pirkimams yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas, tai jokiu būdu nereiškia, kad ji nėra reikšminga vertinant minimalių kvalifikacijos reikalavimų teisėtumą. Būtent tai yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. balandžio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2012. Ieškovės vertinimu, iš to, kad Metodika yra rekomendacinio pobūdžio teisės aktas jokiu būdu neseka, jog jos neatitinkantys kvalifikacijos reikalavimai tampa automatiškai teisėti, todėl tokie apeliantės argumentai yra vertintini kritiškai.

4812.3.

49Metodikos 8 punkte yra įtvirtinti labai svarbūs minimalių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo aspektai, kurie privalo būti taikomi nepriklausimai nuo Metodikos privalomumo pobūdžio, nes jie savo esme įeina į tiekėjų lygiateisiškumo, skaidrumo ir proporcingumo principų turinį. Šio konkretaus pirkimo atveju svarbiausi Metodikos 8.3 – 8.5 punktai.

5012.4.

51Akivaizdu, kad apeliantė skunde nepagrindė, jog jos nustatyti kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai neribojo konkurencijos, geriausiai užtikrino konkurenciją, buvo proporcingi pirkimo objektui, geriausiai įrodė tiekėjo galimybes įvykdyti pirkimo sutartį.

5212.5.

53Apeliantė nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad jos siekiamų tikslų nustatant ginčijamus kvalifikacijos reikalavimus nebuvo galima pasiekti mažiau konkurenciją varžančiomis priemonėmis. Taip pat apeliantė nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių neteisėtais pripažintų kvalifikacijos reikalavimų būtinumą. Be to, akivaizdu, kad apeliantė savo nustatytų kvalifikacijos reikalavimų pasirinkimo objektyviai nepagrindė, o naudojo bendro pobūdžio subjektyvius argumentus. Nors šiuo atveju, apeliantė iš esmės siekia perkelti įrodinėjimo naštą ieškovei, tačiau kilus ginčui dėl atitinkamų kvalifikacinių reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai.

5412.6.

55Ieškovė taip pat pabrėžia, kad apeliantės nustatyta minimalaus kvalifikacijos reikalavimo reikšmė yra 4 kartus didesnė negu nurodyta Metodikos 21.1.6 punkte. Apeliantė nepateikė jokių argumentų, kad tokia aukšta minimalaus kvalifikacijos reikalavimo reikšmė buvo būtina pirkimo tikslui pasiekti.

5612.7.

57Be to, apeliantė nustatydama kritinio likvidumo kvalifikacijos reikalavimą nesilaikė Metodikos nuostatų netgi 3 aspektais – pirkimo vertė, pirkimo vykdymo laikas ir sutarties trukmė. Kaip matyti iš Metodikos 16.3 punkto, jis aiškiai nurodo, kad kritinio likvidumo reikalavimas gali būti taikomas tik didelės vertės pirkimuose. Šiuo atveju pirkimas nėra didelės vertės. Pirkimas buvo paskelbtas antrąjį 2019 metų pusmetį, todėl šio reikalavimo nustatymas, taip pat pažeidžia Metodikos 16.3 punkto nuostatą nurodančią, kad kritinio likvidumo reikalavimas nustatytinas vykdant pirkimus pirmajame metų pusmetyje. Be to, Metodikos 16.3 punkte nurodyta, kad šis reikalavimas nustatomas sudarant trumpalaikes sutartis. Trumpalaikėmis sutartimis laikomos sutartys, kurių darbų atlikimo terminas yra trumpesnis kaip 12 mėn. nuo sutarties sudarymo. Šiuo atveju darbai turi būti atlikti per 12 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo.

58Teisėjų kolegija

konstatuoja:

59IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6013.

61Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis), taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 dalis). Dėl bylos faktinių aplinkybių ir ginčo esmės

6214.

63Atsakovė 2019 m. liepos 24 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr. 446322 „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“. Pirkimo sąlygų 2.5.2 punkte perkančioji organizacija nustatė, kad atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Pirkimo sąlygų 3 skyriuje nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai.

6415.

65Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje atsakovė nustatė, kad tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę.

6616.

67Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje atsakovė nustatė, kad tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutiniuosius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5. Kritinio likvidumo koeficientas išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais.

6817.

69Ieškovė prašo pripažinti Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10 eilutėse nustatytus tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus neteisėtais bei panaikinti, nes minėtų reikalavimų nustatymas nepagrįstai užkerta ieškovei galimybę dalyvauti pirkime, pažeidžia ieškovės teises bei neproporcingai riboja tiekėjų konkurenciją.

7018.

71Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės argumentais ir konstatavo, kad Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra neproporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją; Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra neteisėtas, nes jis naudotinas pirkimą vykdant pirmame pusmetyje bei didelės vertės pirkimams.

7219.

73Apeliantė apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas, nesivadovavo Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis bei klaidingai aiškino ir taikė Metodikos nuostatas. Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (ne)teisėtumo

7420.

75Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė atlieka mažos vertės pirkimą, todėl jo vykdymui Viešųjų pirkimų įstatymas visa apimtimi netaikomas. Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalis nustato, kad atliekant mažos vertės pirkimus, taikomos šio įstatymo I skyriaus, 31, 34 straipsnių, 58 straipsnio 1 dalies, 82 straipsnio, 86 straipsnio 5, 6, 7 ir 9 dalių, 91 straipsnio, VI ir VII skyrių nuostatos ir Apraše nustatytos taisyklės. Taigi, atliekant mažos vertės pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios tiekėjo kvalifikacijos tikrinimą, įskaitant šio straipsnio 47 straipsnio 7 dalies nuostatą, įpareigojančią tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus nustatyti pagal Metodiką, netaikomos. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105, kuriuo patvirtinta Metodika, 2 punktas nustato, kad atliekant mažos vertės pirkimus, Metodika yra rekomendacinė. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Metodika yra privaloma, jos nuostatos imperatyviosios visais tarptautinių ir supaprastintų pirkimų atvejais (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018 32 punktą), taigi, mažos vertės pirkimams Metodika neprivaloma. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su apeliantės argumentais, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime klaidingai aiškino ir taikė Metodikos nuostatas, taip nukrypdamas nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl Metodikos taikymo apimties, kadangi, kaip teisingai nurodo apeliantė, Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 7 dalies nuostatos, kad tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai nustatomi pagal Metodiką, atliekant mažos vertės pirkimus privalomai netaikomos.

7621.

77Tačiau ta aplinkybė, kad atliekant mažos vertės pirkimus nėra privalomai taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio ir Metodikos nuostatos, nereiškia, jog perkančioji organizacija mažos vertės pirkimuose apskritai negali nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų. Priešingai, 2017 m. birželio 28 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.3.6 papunktis nustato, kad mažos vertės pirkimų, atliekamų skelbiamos apklausos būdu, dokumentuose gali būti nustatyti kvalifikacijos reikalavimai. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 1S-105 2 punkte, tokių pirkimų atvejais formuluojant kvalifikacijos reikalavimus rekomenduojama atsižvelgti į Metodikos nuostatas.

7822.

79Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad tiekėjų kvalifikacijos kriterijai privalo būti proporcingi pirkimo objektui, nediskriminuoti ūkio subjektų ar kitaip iškreipti sąžiningą jų varžymąsi; tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai turi tikslą – išrinkti tokį tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį; viešojo pirkimo sąlygos, kurios viršija šį tikslą, kvalifikuotinos kaip neproporcingos ir neteisėtos (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gruodžio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-476-378/2017 39–40 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pažymėtina, kad tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslas yra išrinkti tokį tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį. Bendrieji viešųjų pirkimų principai, įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje ir Aprašo 6 punkte, lemia, kad nustatomi tiekėjų kvalifikacijos kriterijai turi būti proporcingi pirkimo objektui, nediskriminuoti ūkio subjektų ar kitaip neiškreipti sąžiningo jų varžymosi, leisti pasiekti šiais kriterijais siekiamą tikslą – išrinkti tokį tiekėją, kuris būtų pajėgus tinkamai ir laiku įvykdyti sutartį.

8023.

81Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatyto kvalifikacijos reikalavimo – „Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę“. Pirmosios instancijos teismas pripažindamas šį kvalifikacijos reikalavimą nepagrįstu bei neteisėtu, konstatavo, kad jis yra neproporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo išvadai.

8224.

83Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas – būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

8425.

85Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pripažindamas Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą neteisėtu, pažymėjo, kad jis yra neproporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją. Teisėjų kolegija su tokia išvada sutinka ir pažymi, kad konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Pagrindžiant aukštų arba specifinių kvalifikacijos reikalavimų nustatymo tikslingumą, ypač tais atvejais, kai dėl tokių reikalavimų nustatymo kyla ginčų arba abejonių, perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį. Tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis arba tai, kad aukštą kvalifikacinį reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008).

8626.

87Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra statybos darbai, vadinasi, vertinant ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti sutartį, turėtų būti vertinama tiekėjo turima patirtis atliekant ne bet kokius, o būtent statybos darbus, ką, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina ir Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutės formuluotė.

8827.

89Pažymėtina, kad Metodikos 21.1.6 punkte nustatyta, jog patirties vertinimo ypatumai darbų pirkimo atveju – įsigyjant darbus, vertinama vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus). Vidutinė metinė svarbiausių statybos darbų vertė turi būti ne mažesnė kaip 0,5 perkamų darbų vertės. Kaip minėta, atliekant mažos vertės pirkimus nėra privalomai taikomos Metodikos nuostatos, tačiau tai nereiškia, jog perkančioji organizacija mažos vertės pirkimuose apskritai negali nustatyti tiekėjams tokio kvalifikacijos reikalavimo. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymo 2 punkte, nustatyta, kad vykdant mažos vertės pirkimus ir formuluojant kvalifikacijos reikalavimus rekomenduojama atsižvelgti į Metodikos nuostatas.

9028.

91Pastebėtina, kad į Metodikos, kuria turi vadovautis perkančiosios organizacijos vykdydamos tarptautinius ir supaprastintus pirkimus, 21.1.6 punkte įtvirtintą minimalų kvalifikacijos reikalavimą, turi būti atsižvelgiama vykdant būtent didelės vertės pirkimus. Šiuo gi atveju, atsakovė vykdo mažos vertės pirkimą, o jos nustatyta kvalifikacijos reikalavimo reikšmė yra 4 kartus didesnė nei nurodyta Metodikos 21.1.6 punkte. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad nustatytas reikalavimas, jog tiekėjo vidutinė įvykdytų darbų apimtis būtų du kartus didesnė už pirkimo objekto vertę, neatitinka minėtų Metodikos reikalavimų, ypač nustačius, kad šis Metodikos kvalifikacijos reikalavimas yra taikomas didelės vertės pirkimams, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, mažos vertės pirkimams nėra pagrindo taikyti aukštesnį kvalifikacijos reikalavimą.

9229.

93Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad būtent atsakovei tenka pareiga įrodyti, jog jos nustatytas ginčijamas kvalifikacijos reikalavimas atitinka aptartus principus. Kaip yra išaiškinęs kasacinis teismas, perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Nagrinėjamu atveju atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad siekia užtikrinti daugiabučio namo gyventojų teisėtus interesus, t. y. modernizuoti daugiabutį gyvenamąjį namą tikslu – sumažinti daugiabučio namo gyventojų patiriamas išlaidas už suvartotą šilumos energiją, pagerinti šio namo gyventojų gyvenimo kokybę bei komforto sąlygas, užtikrinti racionalų energetinių išteklių vartojimą. Atsakovės manymu, tinkamai ir kokybiškai šiuos teisėtus gyventojų interesus gali įgyvendinti tik finansiškai ir techniškai pajėgus tiekėjas, kuris atitinka Pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

9430.

95Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nustatyti reikalavimus pirkimo objektui, perkamų daiktų savybes pagal tam tikrus duomenis, kvalifikuojančius kriterijus. Būtent perkančioji organizacija geriausiai žino ir gali įvertinti, kokios kokybės paslaugos jai reikalingos, tačiau pastebėtina, kad ši perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė negali būti naudojama tokiu būdu, kad be pagrindo ribotų tiekėjų konkurenciją ar netgi sudarytų išimtines sąlygas pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui (tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos poreikius atitinka ne vienintelio tiekėjo siūlomos paslaugos). Kaip minėta, kilus ginčui dėl atitinkamų reikalavimų pirkimo sąlygose nustatymo būtinybės, įrodinėjimo našta tenka perkančiajai organizacijai. Neįrodžius tam tikrų reikalavimų nustatymo būtinybės, perkančiosios organizacijos veiksmai gali būti pripažinti nepagrįstai ribojančiais tiekėjų konkurenciją, pažeidžiančiais Viešųjų pirkimo įstatyme įtvirtintus viešųjų pirkimų principus (Lietuvos apeliacinio teismo 2015-02-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-422-236/2015).

9631.

97Teisėjų kolegija atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas (Tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis ne mažesnė kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę), net kelis kartus viršija minimalius rekomenduojamus tiekėjams turėti kvalifikacijos reikalavimus, o atsakovė, nustačiusi tokias aukštas kvalifikacinės atrankos kriterijų vertes, privalėjo pateikti patikimus ir įtikinamus tokių reikalavimų nustatymo pagrindimus.

9832.

99Pastebėtina, kad Pirkimo sąlygų 2.1 punkte yra įtvirtinta, kad pasiūlymo kaina neturi viršyti 153 442,97 Eur su PVM sumos. Atsižvelgiant į tai, kad šis pirkimas yra priskirtinas prie mažos vertės pirkimų, teisėjų kolegija sprendžia, jog atsakovės pateikti paaiškinimai, t. y. siekis užtikrinti daugiabučio namo gyventojų teisėtus interesus, nesudaro pagrindo spręsti, kad šiuo atveju egzistuoja būtinybė Pirkimo sąlygose įtvirtinti tokią aukštą sąlygą, numatančią, jog tiekėjo vidutinė metinė atliktų statybos ir montavimo darbų apimtis turi būti ne mažesnė kaip du kartus už numatomą atliekamo pirkimo vertę. Manytina, kad pirkimo objekto svarba negali pateisinti imperatyvių viešųjų pirkimų principų pažeidimą bei neproporcingą konkurencijos suvaržymą. Viešųjų pirkimų skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos užtikrinimas neabejotinai sudaro viešąjį interesą.

10033.

101Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė nepateikė objektyvių įrodymų, patvirtinančių pernelyg aukštų ir neproporcingų viešojo pirkimo objektui kvalifikacinės atrankos kriterijų nustatymo tikslingumą, nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijų ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti sutartį priežastinį ryšį.

10234.

103Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, įvertinęs pirkimo objekto svarbą ir jo vertę, padarė teisingą išvadą, kad toks reikalavimas yra neproporcingas pirkimo objektui ir riboja tiekėjų konkurenciją, kadangi nagrinėjamu atveju pirkimo objektas nėra išskirtinis, kad pateisintų tokius aukštus kvalifikacinės atrankos kriterijus.

10435.

105Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad perkančioji organizacija tinkamai neįrodė, kad Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra būtinas tiekėjų kvalifikacijos, patirties ir gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį patikrinimui, todėl pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog šis kvalifikacinis reikalavimas naikintinas kaip neteisėtas. Dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje nustatytų kvalifikacijos reikalavimų (ne)teisėtumo

10636.

107Nagrinėjamoje byloje taip pat kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo, kad tiekėjo kritinio likvidumo koeficientas per paskutiniuosius finansinius metus turi būti ne mažesnis kaip 0,5, teisėtumo.

10837.

109Teisėjų kolegija, spręsdama, ar nagrinėjamu atveju atsakovė pagrindė nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, atsižvelgia į tai, kad kritinio likvidumo koeficientas yra vienas iš tiekėjų finansinį ir ekonominį pajėgumą atspindinčių kriterijų, nustatytų Metodikoje. Kaip nurodyta Metodikos 14 punkte, finansinio ir ekonominio pajėgumo vertinimo tikslas – įsitikinti, kad tiekėjas turi pakankamus finansinius resursus veikti pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, t. y. geba padengti svarbiausias išlaidas, kol bus apmokėtos pirkimo vykdytojui pateiktos sąskaitos. Finansinis ir ekonominis pajėgumas vertinamas atsižvelgiant į tai, ar tiekėjas pakels jam tenkančią ekonominę naštą, susijusią su pirkimo sutarties vykdymu bei į tiekėjo galimybes įvykdyti reikalavimus, kylančius iš netinkamo pirkimo sutarties vykdymo.

11038.

111Pagal Metodikos 14 punktą vertinant tiekėjo finansinį ir ekonominį pajėgumą, gali būti atsižvelgiama į tiekėjo metines pajamas, finansinį santykį ir (ar) profesinės civilinės atsakomybės draudimą. Kritinio likvidumo koeficientas – vienas iš finansinį santykį apibūdinančių kriterijų. Kaip nurodyta Metodikos 16.3 papunktyje, kritinio likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, parodantis įmonės trumpalaikio turto (atėmus atsargas) santykį su trumpalaikiais įsipareigojimais. Šis reikalavimas parodo įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Žemas šio rodiklio lygis rodo, kad įmonei sunku vykdyti įsipareigojimus, aukštas (daugiau kaip 2,5) – kad ji nepajėgia panaudoti apyvartinių lėšų. Praktikoje kritinio likvidumo koeficientas svyruoja apie 1.

11239.

113Iš paminėtų kritinio likvidumo koeficientą apibūdinančių bruožų matyti, kad šis rodiklis matuoja įmonės finansinį likvidumą, t. y. galimybę paversti turimas materialines vertybes pinigais ir sugebėjimą laiku atsiskaityti su partneriais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė atsparesnė apyvartinių lėšų trūkumui.

11440.

115Nors Metodikos 16.3 papunktyje nustatyta, kad šis reikalavimas naudotinas sudarant didelės vertės trumpalaikes pirkimo sutartis, tačiau šiame papunktyje esančioje lentelėje nurodoma, jog sudarant prekių, paslaugų ar darbų sutartis, kurių vertė maža, toks koeficientas gali būti nustatomas pagal poreikį.

11641.

117Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad šis atsakovės nustatytas kvalifikacijos reikalavimas neteisėtas, nes kritinio likvidumo koeficientas naudotinas sudarant didelės vertės trumpalaikes pirkimo sutartis. Be to, pirkimą vykdant pirmame pusmetyje ir nenaudotinas vykdant pirkimą metų pabaigoje, kadangi tiekėjas turėtų pateikti duomenis už paskutinius finansinius metus. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus argumentus, nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo išvada bei sprendžia, kad atsakovė pakankamai pagrindė, jog ginčijamo kvalifikacijos reikalavimo nustatymas ginčo pirkimo atveju yra proporcingas ir objektyviai būtinas, nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo principų ir dirbtinai neriboja konkurencijos. Nors pirkimo vertė pagal Viešųjų pirkimo įstatyme nustatytas ribas priskiriama prie mažos, tačiau pirkimu siekiama įsigyti Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbus. Taigi akivaizdu, kad pirkimo dalykas yra susijęs su viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu bei darbų pirkimu, siekiant užtikrinti jų įgyvendinimą. Dėl to perkančioji organizacija siekia nepakenkti daugiabučio namo gyventojų gyvenimo kokybei, užtikrinti, kad perkami darbai būtų vykdomi tiksliai sutartyje nustatytais terminais, taip pat, kaip minėta, užtikrinti daugiabučio namo gyventojų teisėtus interesus. Teisėjų kolegija sutinka su apeliantės argumentais, kad tinkamai ir kokybiškai šiuos teisėtus gyventojų interesus gali įgyvendinti tik finansiškai ir techniškai pajėgus tiekėjas.

11842.

119Teisėjų kolegijos vertinimu, šios priežastys objektyviai pagrindžia atsakovės siekį įsitikinti, kad tiekėjas turi pakankamus finansinius resursus veikti pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu, kad geba padengti svarbiausias išlaidas, kol bus apmokėtos už faktiškai atliktus darbus pateiktos sąskaitos. Kaip minėta, kritinio likvidumo koeficientas – tai trumpalaikio finansinio stabilumo rodiklis, parodantis įmonės sugebėjimą greitai (skubiai) realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus, įmonės atsparumą apyvartinių lėšų trūkumui. Tokio rodiklio nustatymas sudaro prielaidas atsakovei įsitikinti, kad pirkimo sutartį vykdys finansiškai stabilus tiekėjas, kad tinkamam darbų atlikimui laiku neigiamos įtakos neturės tiekėjui galinčios kilti nenumatytos problemos, susijusios su apyvartinių lėšų trūkumu.

12043.

121Kaip minėta, Metodikoje nurodyta, kad praktikoje kritinio likvidumo koeficientas svyruoja apie 1, o minimalus rekomenduojamas nustatyti pirkimo dokumentuose rodiklis – nemažesnis kaip 0,5. Šiuo atveju atsakovė nustatė minimalią aptariamo koeficiento reikšmę, gerokai mažesnę nei įprastai praktikoje įmonių turimą reikšmę. Todėl daugumai rinkoje veikiančių tiekėjų, išskyrus tuos, kurie iš tiesų susiduria su finansinio stabilumo problemomis, nustatyta kritinio likvidumo koeficiento reikšmė yra priimtina ir negali sudaryti neproporcingų kliūčių dalyvauti pirkime.

12244.

123Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad apie pirkimą buvo paskelbta antrąjį pusmetį, t. y. 2019 m. liepos 24 d., o pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. rugpjūčio 9 d. Pagal Metodikos 16.3 papunktį, aptariamas reikalavimas gali būti naudojamas pirkimą vykdant pirmame pusmetyje, tačiau jis nenaudotinas vykdant pirkimą metų pabaigoje, kadangi tiekėjas turėtų pateikti duomenis už paskutinius finansinius metus (t. y. jie būtų metų senumo). Pastebėtina, kad ginčijamu reikalavimu bus patikrinta tiekėjų finansinė padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai nepaneigia tokio reikalavimo nustatymo poreikio ar galimybės perkančiajai organizacijai tokį reikalavimą ir pirkimą vykdant antrame pusmetyje. Pastebėtina, kad skelbimas paskelbtas tik prasidėjus antram pusmečiui, o ne jam pasibaigiant, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės reikalaujami duomenys pakankamai aktualūs pirkimo metu vertinant tiekėjų trumpalaikį finansinį stabilumą.

12445.

125Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino atsakovės pateiktą jos nustatyto kvalifikacinio reikalavimo pagrindimą, neteisingai aiškino ir taikė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei nepagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą pripažinti pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje nustatytą kvalifikacijos reikalavimą neteisėtu. Todėl šioje dalyje skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

12646.

127Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Dėl bylos procesinės baigties

12847.

129Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliantės apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl apeliantės savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies, o pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas (Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 3 p.). Dėl bylinėjimosi išlaidų

13048.

131Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu Viešųjų pirkimų įstatymo normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-272/2013). Nagrinėjamu atveju byloje buvo nustatyta, kad atsakovė savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“ pirkimo sąlygose nustatė pernelyg aukštus kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tuo pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą, todėl atsakovės savivaldybės įmonė „Raseinių butų ūkis“ CVP IS priemonėmis vykdomos mažos vertės viešojo pirkimo „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“, pirkimo procedūros nutrauktos (Civilinio proceso kodekso 423(8) straipsnio 2 dalis).

13249.

133Atsižvelgiant į priimtą procesinį sprendimą, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidos apeliantei nepriteistinos, kadangi, nors ir iš esmės patenkinta tik dalis ieškininių reikalavimų, tačiau pripažinus Pirkimo sąlygą neteisėta, vis dėl to vykdomo pirkimo procedūros nutrauktos.

13450.

135Ieškovė MB „Pirkimų ABC“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą pateikė prašymą priteisti jai 1 016,40 Eur bylinėjimosi išlaidas bei pateikė įrodymus, patvirtinančius apeliacinės instancijos teisme patirtas išlaidas, t. y. PVM sąskaitą faktūrą bei mokėjimo nurodymą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio reikalavimus, sąžiningumo principą, taip pat įvertinusi bylos apimtį, sudėtingumą ir parengto procesinio dokumento turinį, sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas sumažinti iš apeliantės ieškovei priteistinas išlaidas iki 650 Eur.

136Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

137Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimą dalyje, kuria atsakovės savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“ vykdomo viešojo pirkimo Nr. 446322 „Daugiabučio namo, esančio ( - ), atnaujinimo (modernizavimo) statybos rangos darbų pirkimas“ sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje numatytas kvalifikacijos reikalavimas pripažintas neteisėtu, pakeisti ir šioje dalyje ieškinį atmesti.

138Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

139Priteisti ieškovei mažajai bendrijai „Pirkimų ABC“, j. a. k. 304992315, iš atsakovės savivaldybės įmonės „Raseinių butų ūkis“, j. a. k. 302044607, 650 Eur (šeši šimtai penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė mažoji bendrija (toliau – MB) „Pirkimų ABC“ kreipėsi į... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovė CVP IS priemonėmis 2019 m. liepos 24 d. paskelbė... 10. 3.... 11. Atsakovė atmetė ieškovės pateiktą pretenziją, nurodydama, kad... 12. 4.... 13. Ieškovė taip pat nurodė, kad atsakovė kvalifikacijos reikalavimus nustatė... 14. 5.... 15. Be to, atsakovė nenurodė aplinkybių, kurios pagrįstų Pirkime taikomus... 16. 6.... 17. Kadangi ginčijamas Pirkimas vykdomas kaip mažos vertės pirkimas,... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 7.... 20. Šiaulių apygardos teismas 2019 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino –... 21. 8.... 22. Teismo vertinimu, Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje nustatytas... 23. 9.... 24. Teismas taip pat sprendė, kad ieškovės ginčijamos pirkimo sąlygų 3.1... 25. 10.... 26. Teismas nesutiko su atsakovės argumentais, kad ieškovė siekia pakeisti tik... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 28. 11.... 29. Apeliaciniame skunde atsakovė SĮ „Raseinių butų ūkis“ prašo Šiaulių... 30. 11.1.... 31. Pažymi, kad teismas netinkamai kvalifikavo mažos vertės viešojo pirkimo... 32. 11.2.... 33. Teismas nesivadovavo ir nevertino Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo... 34. 11.3.... 35. Be to, skundžiamame sprendime visiškai ignoruotas galiojantis teisinis... 36. 11.4.... 37. Teismas taip pat klaidingai aiškindamas ir taikydamas Metodikos nuostatas... 38. 11.5.... 39. Apeliantė taip pat nurodo, kad teismas nevertino ir nenurodė, kodėl atmeta... 40. 11.6.... 41. Apeliantės vertinimu, teismo išvados yra nepagrįstos, padarytos neįvertinus... 42. 12.... 43. Ieškovė MB „Pirkimų ABC“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 44. 12.1.... 45. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad... 46. 12.2.... 47. Nors Metodika mažos vertės pirkimams yra rekomendacinio pobūdžio teisės... 48. 12.3.... 49. Metodikos 8 punkte yra įtvirtinti labai svarbūs minimalių kvalifikacijos... 50. 12.4.... 51. Akivaizdu, kad apeliantė skunde nepagrindė, jog jos nustatyti kvalifikacijos... 52. 12.5.... 53. Apeliantė nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad jos siekiamų tikslų... 54. 12.6.... 55. Ieškovė taip pat pabrėžia, kad apeliantės nustatyta minimalaus... 56. 12.7.... 57. Be to, apeliantė nustatydama kritinio likvidumo kvalifikacijos reikalavimą... 58. Teisėjų kolegija... 59. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 60. 13.... 61. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas apibrėžia apeliacinio skundo... 62. 14.... 63. Atsakovė 2019 m. liepos 24 d. paskelbė mažos vertės viešąjį pirkimą Nr.... 64. 15.... 65. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 eilutėje atsakovė nustatė, kad... 66. 16.... 67. Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 10 eilutėje atsakovė nustatė, kad... 68. 17.... 69. Ieškovė prašo pripažinti Pirkimo sąlygų 3.1 punkto lentelės 9 – 10... 70. 18.... 71. Pirmosios instancijos teismas sutiko su ieškovės argumentais ir konstatavo,... 72. 19.... 73. Apeliantė apeliaciniame skunde tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas... 74. 20.... 75. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju atsakovė... 76. 21.... 77. Tačiau ta aplinkybė, kad atliekant mažos vertės pirkimus nėra privalomai... 78. 22.... 79. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad tiekėjų kvalifikacijos... 80. 23.... 81. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto... 82. 24.... 83. Pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, jog tinkamas... 84. 25.... 85. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas pripažindamas Pirkimo sąlygų 3.1... 86. 26.... 87. Byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju pirkimo objektas yra statybos darbai,... 88. 27.... 89. Pažymėtina, kad Metodikos 21.1.6 punkte nustatyta, jog patirties vertinimo... 90. 28.... 91. Pastebėtina, kad į Metodikos, kuria turi vadovautis perkančiosios... 92. 29.... 93. Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovės argumentais, kad būtent... 94. 30.... 95. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą... 96. 31.... 97. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad... 98. 32.... 99. Pastebėtina, kad Pirkimo sąlygų 2.1 punkte yra įtvirtinta, kad pasiūlymo... 100. 33.... 101. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad bylos nagrinėjimo... 102. 34.... 103. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas,... 104. 35.... 105. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 106. 36.... 107. Nagrinėjamoje byloje taip pat kilo ginčas dėl Pirkimo sąlygų 3.1 punkto... 108. 37.... 109. Teisėjų kolegija, spręsdama, ar nagrinėjamu atveju atsakovė pagrindė... 110. 38.... 111. Pagal Metodikos 14 punktą vertinant tiekėjo finansinį ir ekonominį... 112. 39.... 113. Iš paminėtų kritinio likvidumo koeficientą apibūdinančių bruožų... 114. 40.... 115. Nors Metodikos 16.3 papunktyje nustatyta, kad šis reikalavimas naudotinas... 116. 41.... 117. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad šis... 118. 42.... 119. Teisėjų kolegijos vertinimu, šios priežastys objektyviai pagrindžia... 120. 43.... 121. Kaip minėta, Metodikoje nurodyta, kad praktikoje kritinio likvidumo... 122. 44.... 123. Nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad apie pirkimą buvo... 124. 45.... 125. Dėl išdėstytų argumentų teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 126. 46.... 127. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 128. 47.... 129. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja,... 130. 48.... 131. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad kai teismas dėl... 132. 49.... 133. Atsižvelgiant į priimtą procesinį sprendimą, teisėjų kolegija... 134. 50.... 135. Ieškovė MB „Pirkimų ABC“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą... 136. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 137. Šiaulių apygardos teismo 2019 m. spalio 1 d. sprendimą dalyje, kuria... 138. Kitoje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 139. Priteisti ieškovei mažajai bendrijai „Pirkimų ABC“, j. a. k. 304992315,...