Byla 2YT-38953-934/2018
Dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – D. R., V. P. (išieškotojas), R. S. (išieškotojas), UAB „Doka Lietuva“ (išieškotojas), antstolis Arminas Naujokaitis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) I. R. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje – D. R., V. P. (išieškotojas), R. S. (išieškotojas), UAB „Doka Lietuva“ (išieškotojas), antstolis Arminas Naujokaitis.

2Teismas

Nustatė

3I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

41.

5Pareiškėjas I. R. skundu dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų prašo panaikinti antstolio Armino Naujokaičio 2018-09-19 patvarkymą Nr. B-161918 skelbti turto – žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ) varžytynes, įpareigojant antstolį iki varžytynių pradžios nustatyti racionaliai pakankamą terminą pasiūlyti pirkėją (b. l. 2-4, 21-25). Pareiškėjo skundas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

61.1.

7Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo varžytinėse nesuteikiant, neužtikrinant ir tuo pažeidžiant pareiškėjo teises, numatytas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 704 straipsnyje. Antstolis patvarkymą dėl varžytinių paskelbimo priėmė ir pačių varžytinių pradžią nustatė tą pačią dieną. Varžytinių pradžia nurodyta 2018-09-19 11 val. 50 min. Patvarkymas priimtas tą pačią dieną;

81.2.

9Per keletą valandų pareiškėjas nebuvo ir negalėjo būti su patvarkymu supažindintas, tuo labiau pasiūlyti pirkėją, o antstolis įforminti pardavimą. Taigi, negalėjo ir pasinaudoti įstatyme numatyta teise realizuoti turtą specialia, įstatyme leista, bei imperatyviai skolininkui suteikta teise realizuoti turtą jam leista, prioritetine prieš kitas, forma, kuri savaime panaikintų būtinumą pardavinėti turtą varžytinėse, sumažintų skolininko išlaidas, bei suteiktų galimybę turtą parduoti brangiau, nei nustatyta;

101.3.

11Pareiškėjas su antstolių kontora bendrauja ne tik kaip skolininkas, bet ir kaip išieškotojas. Atstovauja išieškotojo UAB „Versmių statyba“, UAB „Rhetor“ interesus, su antstoliu ir jo padėjėjais susisiekia elektroniniais laiškais, telefonu, atvykstama į antstolių kontorą. Laiko tarpe nuo Vilniaus apygardos teismo 2018-09-07 dienos civilinėje byloje Nr. 2S-2378/656/2018 nutarties priėmimo, iki varžytinių paskelbimo, pareiškėjas kelis kart buvo antstolių kontoroje, susirašinėjo elektroniniais laiškais, skambino, tačiau jokio pranešimo apie numatomas varžytynes negavo;

121.4.

13Apie priimtą patvarkymą antstolis neinformavo tyčia, nors tokią galimybę (priimti patvarkymą iki varžytinių paskelbimo dienos, informuoti elektroniniu laišku, įteikti pranešimą kontoroje, pranešti žodžiu) ir pareigą turėjo pagal įstatymą. Patvarkymą priėmė, varžytines paskelbė ir pranešimą su patvarkymu išsiuntė tik 2018-09-19 dieną, puikiai suprantant, kad atima iš skolininko tiesę, numatytą CPK 704 straipsnyje bei siekė, kad skolininkas apie varžytines sužinotų kuo vėliau;

141.5.

15Antstolio skaičiavimai, esą terminas pasiūlyti pirkėją pareiškėjui buvo suteiktas prieš paskelbiant net neprasidėjusias varžytynes ankščiau (jos nevyko, nes dėl pateikto skundo Vilniaus apylinkės teismas 2018-03-28 civilinėje byloje Nr. 2YT-15010-936/2018 taikė laikinąsias apsaugos priemones ir vykdymo veiksmus stabdė) neturi reikšmės, nes nei antstoliui, nei pareiškėjui nebuvo žinoma kaip bus išnagrinėtas skundas. Be to, pagal CPK nuostatas, kai vykdymo veiksmai sustabdomi, terminai, kurie sueina/pasibaigia iki vykdymo veiksmų atnaujinimo, procesiniai terminai skaičiuojami iš naujo. Antstolis nepriėmė jokio patvarkymo dėl vykdymo veiksmų atnaujinimo, bei nesuteikė jokios informacijos, kaip jis terminus skaičiuos;

161.6.

17Pareiškėjas ginčijo parduodamo turto vertės nustatymą ir skaičiavimą remiantis tuo, kad sklypas daug brangesnis, o jis turi pirkėjus, kurie sumokėtų daugiau. Vertinant teismų praktiką dėl turto pardavimo pasiūlytam pirkėjui, kaip specialios prioritetinės pardavimo formos, kuria skolininkas visais atvejais turi teise pasinaudoti, vadovaujantis CPK 643 straipsnio nuostatomis, kuriame nurodytos privalomos užtikrinti skolininko teisės, antstolis, siekdamas padėti šalims aktyviai ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, privalėjo užtikrinti skolininko teisę dalyvauti antstoliui vykdant veiksmus. Tad antstolis privalėjo išaiškinti nurodytą teisę, informuoti iš anksto apie numatomas varžytines iki jų paskelbimo pradžios, bei aiškiai nustatyti terminą, iki kada pareiškėjas turi galimybę pasinaudoti jam įstatyme numatyta teise;

181.7.

19Pagal formuojamą teismų praktiką pardavimas pasiūlytam pirkėjui turi pirmumą bei prioritetą prieš pardavimą varžytynėse. Nagrinėjamu atveju šios teisės neužtikrinimas laikytinas esminiu procesinio įstatymo pažeidimu, dėl ko tos pačios dienos antstolio patvarkymas dėl varžytinių bei jų paskelbimas laikytini neteisėtais;

201.8.

21Procesinis įstatymas nustato, kad išieškojimas vykdomas teismo sprendimui įvykdyti. Išieškotojo V. P. teisės į išieškojimą ginčijamos teisme. Šiuo metu byla apeliacine tvarka nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme;

221.9.

23Išnagrinėjus civilinę bylą Šiaulių apygardos teisme (Nr. 2A-639-440/2018) bus galutinai įvertinta 2010-03-31 reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu vykdomas išieškojimas V. P. naudai šioje vykdomojoje byloje. Patenkinus ieškinį civilinėje byloje Nr. 2A-639-440/2018 V. P. neteks išieškotojo tesiės šioje vykdomojoje byloje, nebegalios vykdomasis raštas, bei nebebus pagrindo vykdymo veiksmams jo naudai;

241.10.

25Antstolis, saugodamas, kaip teisėto išieškotojo, taip ir skolininko teises, bei vadovaujantis šalių vykdymo procese interesų pusiausvyros, teisingumo, racionalumo ir sąžiningumo principais, turėjo pagrindą sustabdyti išieškojimą civilinėje byloje Nr. 2-306-592/2009 iki Šiaulių apygardos teismas priims galutinį sprendimą. Tikėtina, kad V. P. teisės, kaip išieškotojo, bus paneigtos bei jis neteks teisės į išieškojimą. Vien dėl to, varžytinės turi būti atšauktos;

261.11.

27Pareiškėjas papildomai 2018-11-22 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose iš esmės nurodyta, jog pareiškėjui nebuvo sudarytos realios galimybės pasiūlyti pirkėją, nebuvo informuotas apie tokią galimybę, antstolis tyčia apie tai neinformavo, o varžytinių datą nustatė tą pačią dieną tam, kad pareiškėjas įstatymo suteikta teise nepasinaudotų.

282. Suinteresuotas asmuo D. R. 2018-11-23 pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose iš esmės atkartojo pareiškėjo skunde bei papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodytas aplinkybes, todėl teismas jų nekartoja. Pažymėjo, jog Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla, kurioje sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidėtas 2018-12-13. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, varžytinės turėtų būti atšauktos iki kol bus išnagrinėta byla Šiaulių apygardos teisme (b. l. 29-31).

293. Suinteresuotas asmuo antstolis Arminas Naujokaitis 2018-10-12 patvarkymu Nr. B-164657 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir patvarkymą kartu su vykdomosiomis bylomis persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui (b. l. 5-6). Patvarkymas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

303.1. Antstolio varžytynės skelbiamos CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka. Varžytynių paskelbimas formuojamas PLAIS sistemoje. Patvarkyme dėl varžytynių paskelbimo yra sekundžių tikslumu nurodomas varžytynių paskelbimo laikas ir varžytynių pabaiga. Nei teisinių, nei techninių galimybių numatyti varžytynių paskelbimą sekundžių tikslumu ateityje galimybių nėra;

313.2. Skolininko argumentai, kad antstolis tai atliko tyčia nesuteikdamas galimybės pasiūlyti pirkėją yra nepagrįsti. Skelbiant antstolio varžytynes patvarkyme skolininkui buvo nurodyta: Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-1143-585/2018 išnagrinėjo skolininko R. I. skundą dėl antstolio veiksmų ir skolininko skundą ir nušalinimą, kuriais buvo skundžiamas patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo atmetė kaip nepagrįstus. Atlikus turto vertinimą, antstolis 2018-03-12 skolininkas apskundė turto vertintojo nustatytą kainą. Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo skolininko skundą ir 2018-09-07 civilinėje byloje Nr. 2S-2378-656/2018 priėmė nutartį ir atmetė skolininko skundą. 2018-03-28 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi sustabdyti vykdymo veiksmai iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolio veiksmų;

323.3. Išnagrinėjus skundą atsinaujino terminas skolininkui pasiūlyti pirkėją. Iki teismo nutarties stabdyti vykdymo veiksmus buvo praėję 16 dienų. Nuo skundo išnagrinėjimo iki šio patvarkymo surašymo dienos 12 dienų. Viso 28 dienos, kas atitinka įstatymo reikalavimą skelbti varžytynes ne anksčiau nei po 20 dienų nuo turto įkainojimo dienos;

333.4. Atsižvelgiant į išnagrinėtus skundus, kuriais buvo skundžiamas turto vertinimo skyrimas, turto įkainojimas ir teismui nenustačius neteisėtų veiksmų laikytina, kad teismo eksperto nustatyta kaina yra pagrįsta ir skelbtinos skolininko turto varžytynės. Skolininkas per visą laikotarpį t.y. daugiau nei 6 mėn. į antstolį su pasiūlytu pirkėju nesikreipė, todėl skolininko argumentai dėl nesudarytos galimybės pasiūlyti pirkėją yra nepagrįsti;

343.5. Skolininko skunde ir prašyme nurodytos aplinkybės dėl kitų bylų turinčių įtakos vykdomiems spendimams, jau išnagrinėti ankstesniuose skunduose (civilinė byla Nr. 2S-1143-585/2018) yra atmestini kaip nepagrįsti.

353.6. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nustatyta, kad pagrindo stabdyti ir atšaukti varžytynes nenustatyta. Skolininkas remiasi abstrakčiomis interpretacijomis, kas būtų, jeigu būtų priimti teismo sprendimai kitose bylose, tačiau skolininko minimose bylose pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurios būtų skirtos apsaugoti šalių interesus, nėra priimta.

36Skundas netenkintinas.

37II. Skundo esmė

384. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad antstolis patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo priėmė ir pačių varžytinių pradžią nustatė tą pačią dieną, tokiu būdu nesuteikiant skolininkui galimybės pasinaudoti teise pasiūlyti turto pirkėją. Pareiškėjas teigia, kad antstolis jo neinformavo apie numatomas varžytynes. Nurodo, kad patvarkymą priėmė, varžytynes paskelbė ir pranešimą su patvarkymu išsiuntė tik 2018-09-19, puikiai suprantant, kad atima iš skolininko tiesę, numatytą CPK 704 straipsnyje bei siekė, kad skolininkas apie varžytynes sužinotų kuo vėliau. Pareiškėjas taip pat teigia, kad Šiaulių apygardos teisme išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2A-639-440/2018 bus galutinai įvertinta 2010-03-31 reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu vykdomas išieškojimas V. P. naudai šioje vykdomojoje byloje. Pareiškėjo manymu, tikėtina, kad V. P. teisės, kaip išieškotojo, bus paneigtos bei jis neteks teisės į išieškojimą, dėl to varžytynės turi būti atšauktos.

39III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų vertinimas bei teismo išvados

405. Vykdomųjų bylų Nr. 0157/11/01011, 0157/12/00932, 0157/12/00933 duomenimis nustatyta, kad antstolis Arminas Naujokaitis vykdo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-306-592/2009 išduotą vykdomąjį raštą dėl 20 931,74 Lt skolos, 2145,80 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio procesinių palūkanų išieškojimo solidariai ir 1692,33 Lt bylinėjimosi išlaidų išieškojimo lygiomis dalimis iš skolininkų I. R. bei D. R. išieškotojo V. P. naudai (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. I l. 2-3), Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. A2-1320-154/2011 2012-03-19 išduotą vykdomąjį raštą dėl 1800,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko I. R. išieškotojo V. P. naudai (v. b. Nr. 0157/12/00932 l. 3-4), Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-418-368/2011 2011-10-03 išduotą vykdomąjį raštą dėl 1600,00 Lt skolos išieškojimo iš skolininko I. R. išieškotojo V. P. naudai (v. b. Nr. 0157/11/01011 l. 2-3). 2018-03-01 antstolio padėjėjo patvarkymu Nr. B-142640 atsisakyta tenkinti skolininko I. R. prašymą dėl kadastrinių matavimų atlikimo (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 114-115). 2018-03-12 antstolio patvarkymu Nr. B-143611, remiantis ekspertizės išvadomis, įkainotas skolininkams priklausantis žemės sklypas, esantis ( - ) (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 117-120). Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė: 1) panaikinti A. Naujokaičio 2018-03-12 Nr. 14640 patvarkymą dėl žemės sklypo vertės nustatymo, bei 2018-03-01 antstolio patvarkymą Nr. B-142640 atsisakyti tenkinti prašymą dėl leidimo išdavimo; 2) įpareigoti antstolį tenkinti pareiškėjo prašymą išduoti leidimą atlikti esančio sklype turto – pradėto statyti gyvenamojo namo, tvoros, paties žemės sklypo kadastrinius matavimus ir teisinę registraciją viešuosiuose registruose; 3) skirti papildomą ekspertizę nustatant tinkamą visų sklype esančių objektų kainą (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 140-141). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-15010-936/2018 tenkintas pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0157/12/00933 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 134-135). Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-05-21 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-17694-872/2018 pareiškėjo skundą atmetė (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 163-165). Vilniaus apygardos teismas 2018-09-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2378-656/2018 pirmos instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 169-172). Antstolis 2018-09-19 priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių Nr. 161918, kuriuo paskelbė skolininkui I. R. nuosavybės teise priklausančio turto (žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )) pardavimą iš pirmųjų varžytynių, nustatant, kad varžytynės vyks tinklalapyje www.evarzytynes.lt, varžytynių pradžia 2018-09-19 11:50:29 val. varžytynių pabaiga 2018-10-19 11:50:29 val., pradinė pardavimo kaina 19 600,00 Eur (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 166).

416. Pareiškėjas teigia, kad jam nebuvo suteiktas terminas, leidžiantis surasti areštuoto turto pirkėją pačiam, kadangi areštuoto turto varžytynės buvo paskelbtos tą pačią dieną, kaip ir priimtas skundžiamas patvarkymas. CPK 704 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nors įstatyme tiesiogiai nenustatyta, kada atsiranda skolininko teisės pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją pradžia, sistemiškai aiškinant vykdymo proceso normas, šios skolininko teisės pradžia sietina su vykdytino vykdomojo dokumento perdavimo antstoliui momentu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-969/2015). Taip pat pažymėtina, kad skolų susimokėjimas yra skolininko pareiga. CPK 644 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta skolininko pareiga aktyviai domėtis vykdymo eiga. Skolininkas turi domėtis vykdymo eiga, bendradarbiauti su antstoliu ir padėti jam greitai bei tinkamai įvykdyti teismo sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis A. S. v. S. M. turistinė įmonė „Vilnis“, bylos Nr. 3K-7-1/2007). Ši pareiga reiškia, kad, kaip ir kitos vykdymo proceso šalys, skolininkas turi bendradarbiauti su šalimis ir vykdymo veiksmus atliekančiu antstoliu, naudodamasis CPK 643 straipsnyje ir kitose CPK teisės normose nustatytomis teisėmis. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju jis prarastų galimybę ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. antstolė N. Š., bylos Nr. 3K-3-564/2008).

427. Antstolis vykdo kelis vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo iš skolininko, o vykdomoji byla Nr. 0157/12/00933 yra užvesta 2012 metais (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. I l. 2-3). Taigi, pareiškėjas turėjo pakankamai laiko pasiūlyti pirkėją iš varžytinių parduodamam jo turtui ir taip pasinaudoti CPK 704 straipsnio nuostatose skolininkui numatyta teise. Tačiau pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog pareiškėjas ėmėsi realių veiksmų siekiant pasinaudoti CPK 704 straipsnyje įtvirtinta teise. Priešingai, savalaikis nepasinaudojimas teise pasiūlyti pirkėją, nepagrįstų skundų teismui teikimas, turi vykdymo proceso vilkinimo požymių bei nesuderinamas su CPK 644 straipsnyje skolininkui nustatytų pareigų vykdymu.

438. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog nuo 2018-03-12 patvarkymo, kuriuo buvo įkainotas turtas priėmimo dienos ir nuo vykdomosios bylos atnaujinimo dienos iki varžytinių paskelbimo dienos, pareiškėjui nebuvo sudarytos realios galimybės pasiūlyti pirkėja, nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados, kadangi kaip jau minėta, teisę pasiūlyti pirkėją pareiškėjas turėjo nuo vykdytino vykdomojo dokumento perdavimo antstoliui momento. Pažymėtina tai, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymo Nr. 1R-352 (toliau – Sprendimų vykdymo instrukcija), 96 punktas numato, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos. Taigi, aptariamas 20 dienų terminas taikytinas ne pirkėjui pasiūlyti, o paskelbti varžytines. Nagrinėjamu atveju pastarasis terminas nebuvo pažeistas. Byloje nustatyta, jog antstolis 2018-03-12 patvarkymą Nr. B-143611 dėl turto įkainojimo skolininkui išsiuntė 2018-03-13 (b. l. 26). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-03-28 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-15010-936/2018 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdyti vykdymo veiksmai vykdomojoje byloje Nr. 0157/12/00933 iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų (v. b. Nr. 0157/12/00933, 2 t. b l. 134-135). Taigi, nuo patvarkymo dėl turto įkainojimo skolininkui išsiuntimo (2018-03-13) iki vykdymo veiksmų sustabdymo (2018-03-28) praėjo 15 dienų. Vilniaus apygardos teismuas 2018-09-07 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2378-656/2018 pirmos instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą (v. b. Nr. 0157/12/00933 2 t., b. l. 169-172). Antstolis skundžiamą patvarkymą Nr. B-161918 priėmė 2018-09-19 (v. b. Nr. 0157/12/00933 2 t., b. l. 166). Nuo pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo (2018-09-07) iki patvarkymo dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių Nr. 161918 priėmimo (2018-09-19) praėjo 12 dienų. Vadinasi, nagrinėjamu atveju varžytynes antstolis paskelbė po 27 dienų (15 + 12 = 27) nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą išsiuntimo skolininkui dienos, t. y. nepažeidžiant Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkte nustatyto 20 dienų termino.

449. Pareiškėjo teiginiai, kad antstolis tyčia neinformavo skolininko apie skelbiamas varžytynes ir nesuteikė bent minimalaus laiko surasti pirkėją, nes siekė savanaudiškai ir nesąžiningais nuslėpti, kad varžytynės pradėtos, nepagrįsti jokiais objektyviais duomenimis, o tik paties pareiškėjo subjektyviais samprotavimais, kurie nesudaro pagrindo konstatuoti antstolio veiksmų neteisėtumo.

4510. CPK 703 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu iki varžytynių pabaigos paaiškėjo CPK 602 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytos aplinkybės, taip pat jeigu iki varžytynių pabaigos patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos ir kitais atvejais, kai paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių varžytynės negali būti vykdomos CPK nustatyta tvarka, antstolis savo patvarkymu gali varžytynes atšaukti. Nagrinėjamu atveju iš varžytynių parduodamas skolininkui nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas. Byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų patenkinęs išieškotojo reikalavimus ir apmokėjęs visas vykdymo išlaidas. Naujų aplinkybių, dėl kurių negalėtų būti vykdomos varžytynės, nenustatyta. Vien ta aplinkybė, jog Šiaulių apygardos teisme šiuo metu nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-639-440/2018 ginčijama 2010-03-31 reikalavimų perleidimo sutartis, kurios pagrindu vykdomas išieškojimas V. P. naudai vykdomojoje byloje Nr. 0157/12/00933, teismo vertinimu, savaime nėra pagrindas atšaukti paskelbtas varžytynes, o įsiteisėjusio teismo procesinio sprendimo, kuriuo pagrindu būtų sustabdytas vykdymo procesas, byloje nepateikta. Vykdymo procesas pasižymi specifika, kadangi vykdomi jau įsiteisėję teismo sprendimai, todėl vykdymo veiksmų (šiuo atveju – varžytynių) atšaukimas gali būti pateisinamas tik esant įstatymo apibrėžtam pagrindui, priešingu atveju, būtų paneigtas įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo privalomumo principas. Esant šiomis faktinėmis aplinkybėmis, varžytynių atšaukimas pareiškėjo nurodytais motyvais (t. y. dėl nagrinėjamos kitos civilinės bylos), būtų nesuderinamas su teismo sprendimo ar nutarties privalomumo principu, taip pat su bendraisiais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais (CK 1.5 straipsnis, CPK 18 straipsnis).

4611. Papildomai pažymėtina, kad anksčiau teiktuose skunduose dėl antstolio veiksmų pareiškėjas teigė, kad vykdomoji byla turėtų būti sustabdyta, nes Šiaulių apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl 2010-03-31 reikalavimo perleidimo sutarties nuginčijimo (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 85, 101-103). Tiek pirmos, tiek apeliacinės instancijos teismai pasisakė, kad pareiškėjo nurodomas vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas nėra numatytas nei kaip būtinasis, nei kaip fakultatyvinis vykdomosios bylos sustabdymo pagrindas, o tokių pagrindų sąrašas įstatyme yra baigtinis (CPK 626 straipsnis, CPK 627 straipsnis) (v. b. Nr. 0157/12/00933 t. II l. 99-100, 126-128).

4712. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių antstolio veiksmų neteisėtumą ar piktnaudžiavimą procesu, todėl įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog antstolis, priimdamas patvarkymą dėl turto pardavimo iš pirmųjų varžytynių, veikė teisėtai, tinkamai, vadovaudamasis CPK nuostatomis. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti priešingos išvados.

4813. Kitos dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės ir argumentai teisiškai nereikšmingi sprendžiant skundą dėl antstolio veiksmų, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

49Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones

5014. Pareiškėjas papildomai 2018-11-22 pateikė pareiškimą, kuriame, be kita ko, suformulavo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 21-25). Pažymėtina tai, kad pareiškėjo prašymai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo išnagrinėti ir atmesti (civ. bylos Nr. 2YT-37756-820/2018, Nr. 2YT-38613-599/2018).

5115. Pakartotinai svarstant pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, spręstina, jog remiantis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis nėra pagrindo jas taikyti dėl šių argumentų. Teismų praktikoje pagrįstos abejonės dėl šaliai palankaus sprendimo priėmimo pripažįstamos ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas šaliai nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. vasario 25 d. nutartis, nutartis priimta civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016 ir kt.). Šios aplinkybės atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-398-943/2016; 2017 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-267-370/2017). Nagrinėjamu atveju konstatuota, jog pareiškėjo skundas yra nepagrįstas, todėl ši aplinkybė yra pakankama spręsti dėl pareikšto prašymo nepagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aspektu (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, esant šioms aplinkybėms, darytina išvada, kad nėra vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – skundo prima facie pagrįstumo. Todėl vien šiuo aspektu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamoje byloje negalimas.

52Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1 dalimi, 443 straipsnio 6 dalimi, 510 straipsniu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

53pareiškėjo I. R. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų atmesti.

54Netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

55Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. Teismas... 3. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 4. 1.... 5. Pareiškėjas I. R. skundu dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų prašo... 6. 1.1.... 7. Antstolis priėmė patvarkymą dėl turto pardavimo varžytinėse nesuteikiant,... 8. 1.2.... 9. Per keletą valandų pareiškėjas nebuvo ir negalėjo būti su patvarkymu... 10. 1.3.... 11. Pareiškėjas su antstolių kontora bendrauja ne tik kaip skolininkas, bet ir... 12. 1.4.... 13. Apie priimtą patvarkymą antstolis neinformavo tyčia, nors tokią galimybę... 14. 1.5.... 15. Antstolio skaičiavimai, esą terminas pasiūlyti pirkėją pareiškėjui buvo... 16. 1.6.... 17. Pareiškėjas ginčijo parduodamo turto vertės nustatymą ir skaičiavimą... 18. 1.7.... 19. Pagal formuojamą teismų praktiką pardavimas pasiūlytam pirkėjui turi... 20. 1.8.... 21. Procesinis įstatymas nustato, kad išieškojimas vykdomas teismo sprendimui... 22. 1.9.... 23. Išnagrinėjus civilinę bylą Šiaulių apygardos teisme (Nr. 2A-639-440/2018)... 24. 1.10.... 25. Antstolis, saugodamas, kaip teisėto išieškotojo, taip ir skolininko teises,... 26. 1.11.... 27. Pareiškėjas papildomai 2018-11-22 pateikė rašytinius paaiškinimus,... 28. 2. Suinteresuotas asmuo D. R. 2018-11-23 pateikė rašytinius paaiškinimus,... 29. 3. Suinteresuotas asmuo antstolis Arminas Naujokaitis 2018-10-12 patvarkymu Nr.... 30. 3.1. Antstolio varžytynės skelbiamos CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje... 31. 3.2. Skolininko argumentai, kad antstolis tai atliko tyčia nesuteikdamas... 32. 3.3. Išnagrinėjus skundą atsinaujino terminas skolininkui pasiūlyti... 33. 3.4. Atsižvelgiant į išnagrinėtus skundus, kuriais buvo skundžiamas turto... 34. 3.5. Skolininko skunde ir prašyme nurodytos aplinkybės dėl kitų bylų... 35. 3.6. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nustatyta, kad pagrindo stabdyti... 36. Skundas netenkintinas.... 37. II. Skundo esmė... 38. 4. Skundas iš esmės grindžiamas tuo, kad antstolis patvarkymą dėl... 39. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 40. 5. Vykdomųjų bylų Nr. 0157/11/01011, 0157/12/00932, 0157/12/00933 duomenimis... 41. 6. Pareiškėjas teigia, kad jam nebuvo suteiktas terminas, leidžiantis... 42. 7. Antstolis vykdo kelis vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo iš... 43. 8. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog nuo 2018-03-12 patvarkymo, kuriuo... 44. 9. Pareiškėjo teiginiai, kad antstolis tyčia neinformavo skolininko apie... 45. 10. CPK 703 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu iki varžytynių pabaigos... 46. 11. Papildomai pažymėtina, kad anksčiau teiktuose skunduose dėl antstolio... 47. 12. Taigi, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė įrodymų,... 48. 13. Kitos dalyvaujančių byloje asmenų procesiniuose dokumentuose nurodytos... 49. Dėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 50. 14. Pareiškėjas papildomai 2018-11-22 pateikė pareiškimą, kuriame, be kita... 51. 15. Pakartotinai svarstant pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 52. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio 1... 53. pareiškėjo I. R. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų atmesti.... 54. Netenkinti prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.... 55. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties gavimo dienos gali būti...