Byla A2-3923-640/2018
Dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Čelta“ prašymo dėl proceso atnaujinimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 ir bylą nagrinėti žodine tvarka, iškviesti į posėdį kredito ekspertę S. V..

3Pareiškimą atsisakoma priimti.

4Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-228-803/2017 netenkintas pareiškėjo UAB „Čelta“ prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi minėta Vilniaus apygardos teismo nutartis palikta nepakeista.

5Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-4269-553/2017 pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui. Lietuvos apeliacinis teismas nutartį paliko nepakeistą.

6Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje A2-4319-653/2017 pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui. Lietuvos apeliacinis teismas minėtą nutartį paliko nepakeistą.

7Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-5589-656/2017 pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atsisakyta priimti.

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-6074-392/2017 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui.

9Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-6052-450/2017 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui.

10Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-2940-603/2018 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui.

11Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-2843-852/2018 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui.

12Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-2992-619/2018 prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 grąžintas jį padavusiam asmeniui.

13Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. A2-3169-866/2018 prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015 atsisakyta priimti. Teismo nutartis nėra įsiteisėjusi.

14Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.A2-3556-232/20108 buvo išspręstas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo ir procesą atsisakyta atnaujinti. Pareiškėjas UAB „Čelta“ prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Prašymą grindžia naujai paaiškėjusia aplinkybe. Nurodė, kad „atnaujinimo pagrindas yra sužinotos naujos esminės aplinkybės dėl kredito, kad turto atitiktis (rinkos vertė) tikslu suklaidinti, buvo nustatyta tokiai būklei, kokios nėra ir būti negali (tokį įvertinimą suorganizavo pardavėjai ir pateikė bankui, nežinant paskolos gavėjui), kad būtų įvykdytos kredito sutarties sąlygos, lėmusios kredito suteikimą, bankui pervesti 1 990 000 Lt sumą tiesiai į pardavėjo į pardavėjo asmeninę sąskaitą. Nustačius suklaidinimą dėl rinkos vertės dydžio, kredito sutartis nebegalėtų būti pripažinta galiojanti, tuo pačiu ir sandoris nebegalėtų būti pripažintas galiojančiu“. Teismo nutartis nėra įsiteisėjusi.

15Pagal nurodytus duomenis matyti, kad pareiškėjas per metus laiko pateikė dešimt prašymų dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. vasario 14 d. bei 2018 m. gegužės 18 d. nutartimis pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo netenkintas. Kitus prašymus atsisakyta priimti arba jie grąžinti nepašalinus prašymo trūkumų.

16Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų sprendimų peržiūrėjimo būdas. Jį galima taikyti konstatavus vieną iš CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytų pagrindų, kurių sąrašas baigtinis. Kasacinis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti teismų priimtų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Dažniausiai jis taikomas tada, kai suinteresuotas asmuo nebeturi galimybės apginti savo pažeistas teises ir interesus kitais teismų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės instancinės sistemos būdais. Dėl to procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2014 ir joje nurodytą praktiką; kt.).

17Taikant proceso atnaujinimo institutą itin svarbios Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) jurisprudencijoje formuluojamos taisyklės, kurios taikytinos šios bylos kontekste. EŽTT jurisprudencijoje, pasisakant dėl proceso atnaujinimo civilinėse ir komercinėse bylose santykio su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje garantuojama teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pažymėta, kad vienas esminių teisės viršenybės principo elementų – teisinio apibrėžtumo principas, kuris suponuoja pagarbą res judicata (galutinis teismo sprendimas) principui. Laikantis šio principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Remiantis šiuo principu, jokia proceso šalis neturėtų teisės siekti atnaujinti procesą tik dėl naujo bylos nagrinėjimo ir naujo sprendimo priėmimo. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinančioms aplinkybėms (EŽTT 1999 m. spalio 28 d. sprendimas byloje Brumarescu prieš Rumuniją, peticijos Nr. 28342/95; 2002 m. liepos 25 d. sprendimas byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą, peticijos Nr. 48553/99; 2007 m. kovo 1 d. sprendimas byloje Sypchenko prieš Rusiją, peticijos Nr. 38368/04; 2007 m. kovo 15 d. sprendimas byloje Volkov prieš Rusiją, peticijos Nr. 8564/02).

18Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos – kiekvieno suinteresuoto asmens teisė ir vienas pagrindinių civilinio proceso teisės principų, įtvirtintas Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnyje, CPK 5 straipsnio 1 dalyje, taip pat tarptautiniuose teisės aktuose (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 str.). Nepaisant to, teisė į teismą turi būti įgyvendinama laikantis įstatyme nustatytos tvarkos. Ji negali būti suprantama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu.

19Nagrinėjamu atveju UAB „Čelta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas tuo, kad išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-634-614/2015 neatskleidus bylos esmės, t. y. tinkamai neįvertinus kredito sutarties sąlygų. Paminėtose Vilniaus apygardos teismo nutartyse procesiniai sprendimai priimti vadovaujantis tuo, kad pareiškėjas reiškia iš esmės tapačius reikalavimus. Įvertinus paminėtuose procesiniuose sprendimuose nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus bei šioje byloje pateiktame pareiškime nurodytus proceso atnaujinimo pagrindus, matyti, kad pareiškėjas pareiškimą grindžia tomis pačiomis aplinkybėmis, susijusiomis su kredito sutarties sąlygų neatskleidimu, netinkamu turto vertinimu ir pan.

20Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo UAB „Čelta“ pareiškimą dėl proceso atnaujinimo atsisakytina priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto pagrindu, t. y. kadangi yra įsiteisėjusi nutartis dėl atsisakymo atnaujinti procesą tais pačiais pareiškėjo nurodomais pagrindais, bei CPK 137 str. 2 dalies 5 punkto pagrindu, nes teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 5 punktu, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

22atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso atnaujinimo.

23Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu apeliacine tvarka gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė rašytinio... 2. pareiškėjas prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-634-614/2015... 3. Pareiškimą atsisakoma priimti. ... 4. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus apygardos teismo 2017... 5. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi civilinėje byloje... 6. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi civilinėje byloje... 7. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 8. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje... 9. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 28 d. nutartimi civilinėje byloje... 10. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 11. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 12. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 13. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 1 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 14. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 18 d. nutartimi civilinėje byloje... 15. Pagal nurodytus duomenis matyti, kad pareiškėjas per metus laiko pateikė... 16. Proceso atnaujinimo institutas – išimtinis įsiteisėjusių teismų... 17. Taikant proceso atnaujinimo institutą itin svarbios Europos Žmogaus Teisių... 18. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos – kiekvieno suinteresuoto... 19. Nagrinėjamu atveju UAB „Čelta“ prašymas dėl proceso atnaujinimo... 20. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes pareiškėjo UAB „Čelta“... 21. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 5... 22. atsisakyti priimti pareiškėjo UAB „Čelta“ prašymą dėl proceso... 23. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu...