Byla 2-1698-341/2012
Dėl nuostolių ir netesybų priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, sekretoriaujant Almai Buinovskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei adv. pad. Monikai Gaidytei, atsakovo atstovui adv. Linui Songailai, trečiajam asmeniui D. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB DnB lizingas ieškinį atsakovui UAB „Baltijos realizacijos centras“ dėl nuostolių ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad 2008-09-18 tarp ieškovo AB DNB lizingo (ankstesnis pavadinimas UAB DnB NORD lizingas) ir trečiojo asmens D. A. buvo sudaryta lizingo sutartis Nr. 200809F-5796 dėl 2006 m. gamybos lengvojo automobilio BMW 530 xd Steptronic, lizingo. Šios Lizingo sutarties pagrindu tarp lizingo davėjo (Lizingo) ir automobilio pardavėjo UAB „Baltijos realizacijos centras“ buvo sudaryta 2008-09-19 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 200809F-5796-P ir 2008-09-18 Atpirkimo sutartis Nr. 200809F-5796-A dėl automobilio atpirkimo už 90930,00 Lt, jei Lizingo gavėjas nesumokės paskutinio Lizingo sutartyje numatyto mokėjimo 2011-09-20. Trečiasis asmuo 2011-09-13 aktu perdavė automobilį atsakovui įsipareigojimams pagal Atpirkimo sutartį įvykdyti. 2011-10-03 Lizingas raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas atpirkti automobilį už 90930 Lt, tačiau 2011-11-11 atsakovas atsakyme nurodė, kad negali įvykdyti įsipareigojimų dėl nustatytų automobilio defektų. 2011-12-15 atsakymu į pakartotinę 2011-12-07 ieškovo pretenziją atsakovas nurodė, kad nustatytų automobilio defektų pašalinimo kaina sudaro 7153,69 Lt ir pasiūlė atpirkti automobilį už šia suma sumažintą kainą. Pažymėjo, kad Atpirkimo sutarties 3.4 p. buvo numatyta, kad atpirkimo kainai neturi reikšmės turto (automobilio) nusidėvėjimas, kuris susidarė normaliomis sąlygomis eksploatuojant turtą. Tuo atveju, jei Turtas turi trūkumų, kurie yra didesni, nei būtų atsiradę normaliai eksploatuojant Turtą, šalys dėl Turto vertės sumažėjimo susitaria atskirai. Remdamasis šiomis Atpirkimo sutarties nuostatomis, 2012-01-17 Lizingas kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti konkrečius automobilio defektus, lemiančius atpirkimo kainos mažinimą; jų pobūdį, susidarymo priežastis ir kt., bei 2012-01-18 kreipėsi į automobilio patikrinimą atlikusį automobilių servisą, prašydamas įvertinti, ar serviso pasiūlyme nurodyti defektai yra normalaus automobilio eksploatavimo pasekmė. 2012-02-02 Lizingas gavo atsakovo atsakymą, kad atsakovas visus automobilio defektus, mažinančius automobilio vertę, vertina kaip didesnius nei normalus nusidėvėjimas, ir tuo pagrindu mažina Automobilio atpirkimo kainą. 2012-02-14 gautame UAB „Krasta Auto Vilnius“ atsakyme nurodyta, kad visi serviso pasiūlyme nurodyti šalintini defektai yra normalaus automobilio eksploatavimo pasekmė.

3Taip pat nurodė, jog siekdamas sumažinti tiek savo, tiek atsakovo galimus nuostolius dėl šio ginčo tęsimo ilgą laiką, ieškovas sutiko parduoti automobilį atsakovui už jo pasiūlytą kainą, kartu šalims patvirtinant, kad automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas, pirkėjui įsigyjant turtą už mažesnę nei atpirkimo sutartyje nurodyta kainą, nebus laikomas tinkamu Atpirkimo sutarties įvykdymu. Ieškinyje teigiama, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė įvykdyti Atpirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, tai yra atpirkti Automobilį už 90930 Lt, nes atsakovas nenurodė jokių Automobilio defektų ar pretenzijų dėl jo būklės 2011-09-13 turto priėmimo-perdavimo akte, nors Atpirkimo sutarties 3.4 p. tokią pareigą Atsakovui nustatė; atsakovas niekaip nepagrindė ir neįrodė savo pozicijos, kad 2011-11-08 serviso pasiūlyme nurodyti remonto darbai 7153,69 Lt sumai yra būtini pašalinti defektus, didesnius nei atsiradusius normaliai eksploatuojant automobilį; tokią atsakovo poziciją akivaizdžiai paneigia to paties autorizuoto BMW serviso 2012-02-07 raštas. Atsakovo atsisakymą sumokėti už automobilį atpirkimo sutarties 1.4 p. nurodytą kainą ieškovas vertina kaip Atpirkimo sutarties pažeidimą, sąlygojusį tiesioginių nuostolių, apskaičiuojamų kaip skirtumas tarp Lizingo gautos Automobilio kainos (83 776,31 Lt) ir kainos, kuri turėjo būti sumokėta pagal Atpirkimo sutartį (90 930 Lt), ieškovui atsiradimą .

4Remdamasis Atpirkimo sutarties 4.1 p., nustatančiu, kad dėl kurios nors sutarties šalies kaltės nepasirašius pirkimo pardavimo sutarties per sutarties 3.2 p. numatytą terminą (5 darbo dienas), kalta šalis privalo mokėti kitai šaliai už kiekvieną uždelstą dieną 0,1 proc. delspinigių nuo Atpirkimo kainos, ieškovas paskaičiavo 10182,26 Lt delspinigių (nuo 2011-10-11 iki 2012-02-09 atsakovui skaičiuotini 90,93 Lt (90 930 Lt x 0,1 proc.) už kiekvieną uždelstą dieną, o nuo 2012-02-10 atsakovui skaičiuotini delspinigiai nuo neįvykdytos sutarties (Atpirkimo kainos) dalies - po 7,15 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, tačiau remdamasis LR CK 1.125 str. 5 d., delspinigius ieškovas paskaičiavo už paskutinius šešis mėnesius iki ieškinio pateikimo teismui dienos 2012-10-26). Teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad reikalavimai dėl nuostolių ir dėl netesybų yra reiškiami skirtingais faktiniais pagrindais, šios sumos nėra įskaitomos į viena kitą. Prašo priteisti iš atsakovo UAB „Baltijos realizacijos centras 7153,69 Lt nuostolių atlyginimo, 10182,26 Lt delspinigių ir 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog 2011-09-13 jam perduotą automobilį BMW 530 xd Steptronic 2011-09-23 patikrinus UAB „Krasta auto“ buvo nustatyta, kad automobilis turi trūkumų, kurių pašalinimui atsakovas pateikė pretenziją automobilio naudotojui D. A.. Kadangi automobilis buvo remontuojamas automobilio naudotojo pasirinktame servise, atsakovas, siekdamas įsitikinti, ar darbai buvo atlikti tinkamai, automobilį dar kartą patikrino UAB „Krasta auto“, kuris nustatė dar daugiau trūkumų, nei per pirminę apžiūrą. Atsakovas pateikė pakartotinę pretenziją automobilio naudotojui, tačiau susitarimo su juo pasiekti nepavyko. Teigia, jog vykdydamas bendradarbiavimo pareigą bei remdamasis Atpirkimo sutarties 3.4. punktu, atsakovas pasiūlė ieškovui atpirkti automobilį už kainą, kuri būtų sumažinta trūkumų pašalinimo kaštų sumai.

6Atsakovo nuomone, tarp šalių sudarytą Sutartį reikėtų vertinti kaip preliminarią sutartį, kadangi šalys, sudarydamos Atpirkimo sutartį, susitarė dėl automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje; taip pat susitarė dėl visų būtinų pagrindinės sutarties sąlygų: dėl atpirkimo objekto, objekto kokybės, atpirkimo sumos. Remdamasis Kasacinio teismo praktika, teigia, jog preliminariosios sutarties objektas yra ne turtas, veiksmų rezultatas ar pan., dėl kurių įgijimo susitaria sutarties šalys, bet kitos sutarties sudarymas ateityje. Atkreipė dėmesį, kad Šalys Sutarties 5.1 punkte nustatė, kad konkrečios automobilio perdavimo bei apmokėjimo sąlygos ir tvarka bus nustatytos pagrindinėje Automobilio pirkimo-pardavimo sutartyje, be to, Automobilio pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma pagal ieškovo rašytinį reikalavimą (Sutarties 3.2 punktas), t.y. ieškovas turėjo galimybę ir nereikalauti sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties. Atsakovo nuomone, jo atsisakymas sudaryti pagrindinę Automobilio pirkimo-pardavimo sutartį už anksčiau numatytą kainą, buvo teisėtas ir pagrįstas, nes ginčo Automobilis turi trūkumų, kurių pašalinimas įtakoja 2007-07-25 pasiūlytą atpirkimo kainą, todėl jo manymu atsakovui neatsiranda pareiga atlyginti ieškovo nuostolių (CK 6.165 str. 4 d.). Be to, nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių jo patirtų nuostolių dydį. Atsakovas taip pat nesutinka su tuo, kaip ieškovas vertina tarp šalių sudarytos Sutarties 3.4 punktą. Atsakovo manymu, defektai, kurie yra didesni nei nusidėvėjimas, kuris susidarė normaliomis sąlygomis eksploatuojant automobilį, yra tie defektai, dėl kurių automobilis negali būti pripažintas techniškai tvarkingu, ir mano, kad 2011-11-08 nustatyti trūkumus laikytini trūkumais, didesniais nei normalus nusidėvėjimas. Įsiurbimo kolektoriaus, dešinės pusės galinės svirties, įvorės, viršutinės svirties, dugno apsaugos keitimas yra būtinas, jeigu atsakovas nori automobilį tretiesiems asmenims parduoti kaip techniškai tvarkingą, o pastarieji - jį eksploatuoti.

7Dėl delspinigių priteisimo nurodė, kad įstatyme numatyta, kad jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius, todėl mano, jog neįvykdžius preliminariosios sutarties, atsakomybė gali kilti tik nuostolių atlyginimo forma, o nuostoliai, kaip civilinės atsakomybės forma, gali būti taikomi tik už neteisėtus asmens veiksmus. Teigia, kad atsakovas elgėsi sąžiningai, bendradarbiavo su ieškovu, todėl daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas atlyginti ne tik nuostolius, bet ir netesybas, yra nepagrįstas. Tuo atveju, jei būtų pripažinta ieškovo teisė į netesybas, prašo taikyti CK 6.73 straipsnio 2 dalį, kadangi ieškovo paskaičiuoti delspinigiai sudaro ženklią dalį prašomos priteisti skolos, yra neprotingai dideli ir toks delspinigių skaičiavimas pažeidžia CK 1.5 straipsnio nuostatas. Pažymėjo, kad pagal formuojamą teismų praktiką dažniausiai teisingu, protingu ir sąžiningu pripažįstamas 0,02 proc. delspinigių dydis, delspinigius skaičiuojant už kiekvieną pradelstą mokėti dieną. Be to, CK 6.73 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Tai reiškia, kad kai kreditorius prašo už prievolės netinkamą įvykdymą ir nuostolių, ir netesybų, priteisiamas nuostolių atlyginimas, o jų dydžiu sumažinama netesybų suma. Prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad atsakovas neįrodė, jog defektacijos akte nurodyti defektai yra didesni, nei normaliai eksploatuojant automobilį, ir tai patvirtina UAB „Krasta auto“ atsakymas. Pagrįsdama aplinkybes, jog 0,1 proc. delspinigiai laikomi protingais, atstovė nurodė LAT 2009-03-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009; Lietuvos Apeliacinio teismo 2011-10-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-426/2011. Nurodė, jog šiuo atveju atpirkimo sutartį sudarė verslininkai, kuriems taikomi didesni reikalavimai. Patikslino, jog ieškinio lentelėje dėl delspinigių paskaičiavimo įsivėlusi klaida – turėtų būti nuo 2011-10-11 iki 2012-02-09. Teigia, kad atpirkimo sutartis yra pagrindinė, o ne preliminari, ir pirkėjas turi mokėti delspinigius. Ši sutartis – kaip lizingo sutarties netinkamo vykdymo pasekmė, o ne naujų sutartinių santykių pradžia ar jų tęsimas. Kadangi pagal atpirkimo sutartį kaina nebuvo sumokėta laiku, už netinkamą prievolės vykdymą, ieškovas skaičiavo delspinigius. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaryta 2012-02-10; joje delspinigiai nenumatyti. Sutinka, jog trūkumų šalinimo kaina – 7153,69 Lt, tačiau šie trūkumai teisinės reikšmės atpirkimo sutarties sąlygai neturi. Prašo ieškinį tenkinti visiškai.

9Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad po pirmo automobilio patikrinimo D. A. 2011-10-20 buvo pateikta pretenzija 12000 Lt sumai; vėliau BRC automobilį pristatė į UAB „Krasta auto“ antrą kartą ir pateikė dar vieną pretenziją. Apsisprendė dėl 7153 Lt trūkumų vertės. Atkreipė dėmesį, jog Atpirkimo sutarties 3.4 p. numato, jog esant didesniems, nei normalaus nusidėvėjimo trūkumams, tas klausimas sprendžiamas tarp šalių atskiru susitarimu. Nagrinėjamu atveju vykstant komunikacijai tarp atsakovo ir trečiojo asmens dėl trūkumų šalinimo, ieškovas skaičiavo delspinigius. Palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, jog Atpirkimo sutartis yra preliminari sutartis dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ateityje, ir tai patvirtina sutarties 3.2 p., 4.1 p. sankcijos. Teigia, kad atsisakymas iki 2012 m. vasario mėnesio sudaryti sutartį už 90930 Lt sumą buvo teisėtas ir pagrįstas, nes buvo nustatyti defektai; mano, kad delspinigiai turi būti skaičiuojami tik nuo 2012-02-14, nes tik tuomet paaiškėjo, kokie tai trūkumai. Mano, jog turėjo teisę atsisakyti sudaryti sutartį, tačiau sudarė už mažesnę kainą. Pabrėžė, jog turi būti įrodyta atsakovo kaltė, be to, sutartyje nėra nurodyti mokėjimo terminai, todėl negali būti atsakomybės už jų praleidimą. Sutartyje iš viso nebuvo mokestinio įsipareigojimo, o tik įsipareigojimas sudaryti sutartį ateityje. Reikalavimą dėl delspinigių priteisimo laiko nepagrįstu; kitų nuostolių, be turto kainos, ieškovas neįrodė.

10Trečiasis asmuo D. A. teismo posėdyje prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra; paaiškino, kad 2011-09-13 grąžino automobilį BRC Kauno atstovybei; 2011-09-29 elektroniniu paštu gavo laišką ir pretenziją dėl 4157 Lt sumos – jam pasiūlyta kompensuoti išlaidas arba sutvarkyti trūkumus; jis padengė remonto, atlikto savo pasirinktame servise 2011-10-18, išlaidas, nors mano, jog šių įsipareigojimų neturėjo vykdyti. Po remonto atsakovai paėmė automobilį ir 2011-10-20 patikrinę automobilį „Krasta auto“ nustatė dar daugiau trūkumų – 12869 Lt vertės. Mano, jog būtina įvertinti, kad automobilis 2006 metų gamybos, yra pravažiavęs 180000 km. Atkreipė dėmesį, jog visą laiką buvo prašoma defektuoti automobilį, o ne įvertinti, ar defektai atsirado natūraliai, ar ne, ir mano, kad šį klausimą buvo galima išspręsti anksčiau.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, kad 2008-09-18 ieškovas AB DNB lizingas (UAB DnB NORD lizingas) ir trečiasis asmuo D. A. sudarė lizingo sutartį Nr. 200809F-5796, kuria ieškovas įsipareigojo iš pardavėjo UAB „Baltijos realizacijos centras“ nupirkti 2006 m. gamybos lengvąjį automobilį BMW 530 xd Steptronic - ir suteikti teisę išperkamosios nuomos pagrindu, lizingo termino metu valdyti ir naudotis turtu, o trečiasis asmuo - mokėti lizingo mokėjimus (sutarties 1.1 p., 6.3. p., 6.5 p., Specialiosios sąlygos) (b.l. 6-14). Tą pačią dieną tarp UAB „Baltijos realizacijos centras“ ir UAB „DnB Nord lizingas“ buvo sudaryta Atpirkimo sutartis Nr. 200809F-5796-A (b.l. 15-19), kuria atsakovas besąlygiškai įsipareigojo ieškovui tuo atveju, jei DNB lizingas klientui (1.2 p. – D. A.) nevykdant įsipareigojimų nutrauks aukščiau minėtą Lizingo sutartį (1.1 p.) ir atsiims iš kliento turtą (1.3 p. – automobilį BMW 530 xd Steptronic), ieškovui pareikalavus nupirkti turtą už atpirkimo kainą (sutarties 2.1 p.). Sutarties 1.4. p numatyta, kad atpirkimo kaina – suma, už kurią atpirkėjas įsipareigoja nupirkti iš lizingo davėjo lizingo objektą tuo atveju, kai Lizingo gavėjas, Lizingo sutartyje nustatytu terminu nesumoka paskutinio, pagal lizingo sutartį mokėtino mokėjimo. Atpirkimo kaina lygi 70 procentų lizingo objekto kainos, nurodytos lizingo sutartyje, t.y. 90930 Lt. Atpirkimo kaina gali būti mažinama, jei automobilio rida, praėjus 36 mėnesiams po to, kai automobilis perduodamas naudotis, viršija 120000 kilometrų. Šia sutartimi (3.2 p.) šalys susitarė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo DnB Nord lizingo reikalavimo pateikimo dienos pasirašyti Turto pirkimo-pardavimo sutartį. Tuo atveju, jei turtas turi trūkumų, kurie yra didesni, nei būtų atsiradę normaliai eksploatuojant turtą, šalys dėl turto vertės susitaria atskirai (sutarties 3.4 p.).

132008-09-18 Lizingo sutarties pagrindu tarp lizingo davėjo AB DNB lizingas, automobilio pardavėjo UAB „Baltijos realizacijos centras“ bei kliento D. A. buvo sudaryta 2008-09-19 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 200809F-5796-P dėl automobilio įsigijimo ieškovo nuosavybėn (b.l. 19-22).

14Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2011-09-13 Turto priėmimo-perdavimo aktu Nr. LT-2011/3484, D. A. perdavė, o UAB „Baltijos realizacijos centras“ priėmė aukščiau minėtą automobilį BMW 530; jokių pastabų dėl turto akte nenurodyta (b.l. 23). 2011-10-03 ieškovas raštu kreipėsi į atsakovą, prašydamas įvykdyti Atpirkimo sutartį (b.l. 24), o atsakovas pateikė atsakymą (b.l. 25), kuriame nurodė, kad negali sudaryti atpirkimo sutarties, kadangi su automobilio naudotoju D. A. nėra išspręstas klausimas dėl automobilio trūkumų kompensavimo. Po ieškovo pakartotinės 2011-12-07 pretenzijos atsakovui (b.l. 26), pastarasis 2011-12-15 rašte nurodė, jog nesusitarus su D. A. dėl automobilio trūkumų, kuriuos pašalinti kainuoja 7153,69 Lt, pretenziją reiškia ieškovui; pažymėjo, jog sutinka atpirkti automobilį už kainą, kuri būtų sumažinta trūkumų pašalinimo kaštų sumai (b.l. 27). UAB Krasta Auto 2011-11-08 pasiūlyme nurodyta automobilio BMW 530xd TO A, remonto kaina – 7153,69 Lt (b.l. 29-30).

152012-01-18 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti konkrečius automobilio defektus, lemiančius atpirkimo kainos mažinimą; jų pobūdį, susidarymo priežastis (mechanizmą), įtaką atpirkimo kainai (automobilio vertės sumažėjimas, defekto pašalinimo kaina ir pan.) (b.l. 31). Atsakovas 2012-01-31 rašte (b.l. 32) nurodė, jog visi trūkumai, kurie mažina automobilio vertę, yra didesni, nei normalus nusidėvėjimas; nurodyti automobilio defektai tiesiogiai įtakoja automobilio atpirkimo kainą tokiai sumai, kiek kainuoja juos pašalinti.

16UAB „Krasta Auto Vilnius“, atsakydama į ieškovo užklausimą, nurodė, jog 2011-11-08 patikros metu nustatyti automobilio BMW 530xd Touring defektai yra normalaus automobilio eksploatavimo pasekmė (b.l. 33-34).

172012-02-10 šalys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2012/02/09-AJ10, kuria AB DNB lizingas pardavė, o UAB „Baltijos realizacijos centras“ nupirko automobilį BMW 530xd, valst. Nr. ( - ) už 83776,31 Lt (b.l. 35). Šios sutarties 1.4 p. šalys patvirtino, kad pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas, pirkėjui įsigyjant turtą už mažesnę nei Atpirkimo sutartyje nurodyta kainą, nebus laikomas tinkamu Atpirkimo sutarties įvykdymu. Ši sutartis sudaroma tik siekiant sumažinti galimus šalių nuostolius dėl Atpirkimo sutarties neįvykdymo, o ginčą dėl atpirkimo sutarties nevykdymo šalys spręs įstatymo nustatyta tvarka.

18Kaip minėta, atsakovas tarp šalių sudarytą Atpirkimo sutartį vertina kaip preliminariąją sutartį, ir teigia, jog jo atsisakymas sudaryti pagrindinę automobilio pirkimo-pardavimo sutartį už anksčiau numatytą kainą dėl automobilio trūkumų buvo teisėtas ir pagrįstas, todėl jam neatsiranda pareiga atlyginti ieškovo nuostolių. Teismas nesutinka su tokiu atsakovo sutarties vertinimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-145/2011 yra nurodęs, jog ne kiekvienas įsipareigojimas ateityje sudaryti sutartį gali būti kvalifikuojamas kaip preliminarioji sutartis.

19Vertinant šioje byloje surinktus įrodymus, matyti, kad Atpirkimo sutartimi (2.1. p) atsakovas besąlygiškai įsipareigojo atpirkti turtą už atpirkimo kainą, turtą atsakovas faktiškai atpirko, tačiau už mažesnę, nei sutartyje numatyta, kainą. Nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti Atpirkimo sutarties sudarymo aplinkybes, priežastis bei tikslus, kurių siekė sutarties šalys. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas žinojo Lizingo sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir trečiojo asmens, sąlygas, numatančias, jog tam, kad ji būtų vykdoma buvo būtinas turto atpirkėjas Lizingo sutartyje nurodytai sumai (atpirkimo sutarties 2.2 p. numatyta, jog atpirkėjas pareiškė, kad jam yra žinomas Lizingo sutarties mokėjimų grafikas ir Lizingo sutarties sąlygos, o Preliminaraus mokėjimų grafiko prie Lizingo sutarties Nr. 200809F-5796, pastabose nurodyta, jog privalomas turto atpirkėjas 26335,15 EUR sumai). Taigi Lizingo sutartis numatė prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę - automobilio atpirkimą už aiškiai nurodytą kainą (CK 6.70 str. 1 d.). Būtent atsakovas UAB „Baltijos realizacijos centras“ 2008-09-18 sutartimi įsipareigojo automobilį atpirkti už 90930 Lt kainą tuo atveju, kai lizingo gavėjas nustatytu terminu nesumoka paskutinio pagal sutartį mokėtino mokėjimo. Atpirkimo sutartyje šalys nustatė atpirkėjo prisiimtų prievolių apimtį. Įvertinus nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, jog šia sutartimi buvo deramasi dėl visiškai naujos sutarties sudarymo ateityje ir Atpirkimo sutartį laikyti preliminariąja sutartimi.

20Kaip minėta, tiek Lizingo sutartyje, kurios sąlygos atsakovui žinomos, tiek Atpirkimo sutartyje numatyta, jog atpirkimo kaina – 90930 Lt (26335,15 EUR). Atpirkimo sutartyje numatyti tik du atvejai, kuomet atpirkimo kaina gali būti sumažinama – t.y. dėl automobilio ridos viršijimo (1.4 p.), ir tuomet, kai perduotas turtas turi trūkumų, kurie yra didesni, nei būtų atsiradę normaliai eksploatuojant automobilį (3.4 p.). Atsakovas teigia, jog nesutikimo atpirkti automobilį už Atpirkimo sutartyje nurodytą kainą pagrindas yra būtent automobilio defektai, kurie jo manymu, yra didesni nei normalus nusidėvėjimas. Pažymėtina, jog pats atsakovas dėl automobilio defektų nustatymo kreipėsi į UAB „Krasta Auto“ ir remdamasis šios įmonės 2011-11-08 pasiūlymu Nr. SQ1103853, prašė ieškovo sumažinti automobilio BMW 530XD atpirkimo kainą 7153,69 Lt suma. Atsakydama į ieškovo paklausimą, UAB „Krasta Auto“ raštu patvirtino, jog 2011-11-08 minėto automobilio patikros metu nustatyti defektai yra normalaus automobilio eksploatavimo pasekmė. Kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių ar paneigiančių šią aplinkybę byloje nėra. Atsakovas savo poziciją dėl defektų pobūdžio grindžia tik savo teoriniais samprotavimais, kaip jis supranta normalaus nusidėvėjimo sąvoką. Taigi įvertinus byloje esančių įrodymų visumą darytina išvada, jog atsakovo argumentai, kad automobilio defektai yra didesni nei normalus nusidėvėjimas, neįrodyti, todėl atsakovas nepagrįstai atsisakė vykdyti Atpirkimo sutartyje numatytus įsipareigojimus, t.y. atpirkti automobilį už 90930 Lt kainą. Dėl šių priežasčių negavęs skirtumo tarp gautos už automobilį kainos (83 776,31 Lt) ir kainos, kuri turėjo būti sumokėta pagal Atpirkimo sutartį (90 930 Lt), ieškovas patyrė 7153,69 Lt nuostolių, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodytą sumą yra tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.249 str.).

21Ieškovas, remdamasis Atpirkimo sutarties 4.1 p., numatančiu, kad per 3.2 p. nustatytą terminą nepasirašius pirkimo-pardavimo sutarties, kalta šalis privalo mokėti kitai šaliai už kiekvieną uždelstą dieną 0,1 proc. delspinigių nuo atpirkimo kainos, prašo priteisti iš atsakovo 10182,26 Lt delspinigių (paskaičiuotų už šešis paskutinius mėnesius iki ieškinio surašymo dienos). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog atsakovas pažeidė Atpirkimo sutartimi prisiimtus įsipareigojimus nustatytu laiku nupirkti automobilį už sutartyje nustatytą kainą, todėl ieškovas pagrįstai už prievolės pažeidimą taikė sutarties nuostatas dėl atsakovo atsakomybės (delspinigių skaičiavimo). Atsakovas prašo sumažinti delspinigių dydį, nes ieškovo paskaičiuoti delspinigiai sudaro ženklią dalį prašomos priteisti skolos, yra neprotingai dideli ir toks delspinigių skaičiavimas pažeidžia CK 1.5 str. nuostatas.

22Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70 str., 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 str. 3 d.) įstatyme nesukonkretintos. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008).

23Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių sutartyje nustatytas delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, nes šalys sutartį sudarė laisva valia, atsakovas yra verslo subjektas, kuris sudarydamas sutartį turėjo patirties verslo bei derybų srityje, galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas. Tačiau šiuo atveju vertinant prašomų priteisti delspinigių sumą, atsižvelgtina į kitas aplinkybes, t.y. į prašomų priteisti nuostolių ir netesybų santykį, t.y., kad prašomų delspinigių suma (10182,26 Lt) viršija nuostolių sumą (7153,69 Lt), į tai, jog duomenų apie ieškovo papildomai patirtus nuostolius dėl Atpirkimo sutarties netinkamo vykdymo į bylą nepateikta, tai, kad ieškovas delspinigius skaičiavo neatsižvelgdamas į sutartyje numatytas galimas derybas dėl atpirkimo kainos (nustačius turto trūkumus), nesuteikė protingo termino minėtų trūkumų pobūdžiui įvertinti, t.y. iš karto skaičiavo delspinigius, todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, ir sąžiningumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, prašomi priteisti delspinigiai vertinti kaip aiškiai per dideli, ir mažintini iki 5000 Lt (CK 6. 71 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas sutinka su ieškovo nurodytais argumentais, jog reikalavimai dėl nuostolių ir netesybų pareikšti skirtingais pagrindais, todėl šios sumos neįskaitomos viena į kitą.

24CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos šešių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų.

26Patenkinus ieškinį iš dalies, tarp šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovas sumokėjo 520 Lt žyminį mokestį (b.l. 1) ir patyrė 2420 Lt atstovavimo išlaidų (b.l. 64-65); atsakovas prašo priteisti 2500 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą (b.l. 73-76). Atsižvelgiant į tai, kad patenkintų reikalavimų dalis yra 70 proc., todėl ieškovui atsakovas turėtų atlyginti 2058 Lt ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, o ieškovas atsakovui – 30 procentų atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. – 750 Lt, iš atsakovo ieškovui priteistina 1308 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 2 d.).

27Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš atsakovo UAB „Baltijos realizacijos centras“ (į.k. 111623156) ieškovui AB DnB lizingas (į.k.124385737) 7153,69 Lt nuostolių, 5000 Lt delspinigių, iš viso 12153,69 Lt (dvylika tūkstančių vieną šimtą penkiasdešimt tris litus 69 ct), 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 12153,69 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012-05-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1308 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas... 2. Ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriame nurodė, kad 2008-09-18 tarp... 3. Taip pat nurodė, jog siekdamas sumažinti tiek savo, tiek atsakovo galimus... 4. Remdamasis Atpirkimo sutarties 4.1 p., nustatančiu, kad dėl kurios nors... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog... 6. Atsakovo nuomone, tarp šalių sudarytą Sutartį reikėtų vertinti kaip... 7. Dėl delspinigių priteisimo nurodė, kad įstatyme numatyta, kad jeigu... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 9. Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad po pirmo automobilio... 10. Trečiasis asmuo D. A. teismo posėdyje prašė ginčą spręsti teismo... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, kad 2008-09-18 ieškovas AB DNB lizingas (UAB DnB NORD... 13. 2008-09-18 Lizingo sutarties pagrindu tarp lizingo davėjo AB DNB lizingas,... 14. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, 2011-09-13 Turto... 15. 2012-01-18 ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas nurodyti konkrečius... 16. UAB „Krasta Auto Vilnius“, atsakydama į ieškovo užklausimą, nurodė,... 17. 2012-02-10 šalys sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2012/02/09-AJ10, kuria... 18. Kaip minėta, atsakovas tarp šalių sudarytą Atpirkimo sutartį vertina kaip... 19. Vertinant šioje byloje surinktus įrodymus, matyti, kad Atpirkimo sutartimi... 20. Kaip minėta, tiek Lizingo sutartyje, kurios sąlygos atsakovui žinomos, tiek... 21. Ieškovas, remdamasis Atpirkimo sutarties 4.1 p., numatančiu, kad per 3.2 p.... 22. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 23. Nagrinėjamu atveju nėra pakankamo pagrindo neabejotinai teigti, kad šalių... 24. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d. pagrindu iš atsakovo priteistinos šešių... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 26. Patenkinus ieškinį iš dalies, tarp šalių proporcingai patenkintų ir... 27. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 185, 259, 263-270 str.,... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti iš atsakovo UAB „Baltijos realizacijos centras“ (į.k.... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...