Byla B2-444-440/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic” susirinkimo įvykusio 2019 m. vasario 27 d. priimtų sprendimų ir protokolo surašymo. Teismas

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė,

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Adista“ skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic” susirinkimo įvykusio 2019 m. vasario 27 d. priimtų sprendimų ir protokolo surašymo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic” susirinkimo įvykusio 2019 m. vasario 27 d. priimtų sprendimų ir protokolo surašymo. Teismas

Nustatė

31.

4Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau-UAB) „Adista“ kreipėsi į teismą prašydama pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ( toliau –BUAB) „CCM Baltic” pakartotinio kreditorių susirinkimo įvykusio 2019-02-27 protokolą Nr. 6 kaip nepagrįstą ir įpareigoti BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorę UAB „Kitoks sprendimas“ surašyti naują BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, vykusio 2019-02-27 protokolą pagal faktinius balsavimo duomenis.

52.

6Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-67-440/2019 BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorė UAB „Kitoks sprendimas“ 2019-02-27 lydraščiu (el. bylos Nr. B2-67-440/2019 dokumento Nr. DOK-2366) yra pateiktas BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2019-02-27 protokolas Nr. 6 (toliau - protokolas ), pasirašytas įgalioto asmens G. Č., kurio 4 punktu priimtas skundžiamas nutarimas dėl debitorinių reikalavimų pardavimo (el. bylos Nr. B2-67-440/2019 dokumento Nr. DOK-2366 priedas Nr. 3 -2019.02.27 protokolas.pdf).

73.

8Skundžiamo protokolo Nr. 6 4 punkte dėl debitorinių reikalavimų pardavimo nurodyta, kad „balsuota už pasiūlymą: „Už“ - 32,19% arba 55,92% dalyvavusių susirinkime kreditorių; „Prieš“ 25,38% arba 44,09% dalyvavusių susirinkime kreditorių. NUTARTA: nurodytas skolininkų skolas pardavinėti... „. Ieškovė nurodė, kad 2019-02-26 ir 2019-02-27 vykusiuose BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimuose, kuriems pirmininkavo ir sekretoriavo BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ (protokolo Nr. 6 1 punktas), į balsavusių kreditorių balsus buvo neįskaičiuotas kreditoriaus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau -VMI) balsavimo biuletenis (el. bylos B2-67-440/2019 dokumento Nr. DOK-2366 priedai: Nr. 5 -2019.02.26 registracija.pdf - lentelės 22 eilutė; Nr. 2 – 2019-02-27 registracija.pdf - lentelės 22 eilutė; Nr. 4 - balsavimai-compressed.pdf).

94.

10Kreditoriaus VMI balsavimo biuletenis BUAB ‚CCM Baltic“ bankroto administratoriui UAB „Kitoks sprendimas“ buvo pateiktas laiku - 2019-02-25 16:29 val.(skundo priedas Nr. 1, 2), o kaip nurodyta protokole Nr. 6, balsavimo biuleteniai turėjo būti įskaičiuoti gauti iki 2019-02-27 11:00 val. Atsižvelgiant į tai, kad kreditoriaus VMI šioje bankroto byloje reikalavimas yra 363.919,55 Eur, kas sudaro 10,36% visų kreditorių reikalavimų, tai šio kreditoriaus biuletenį įtraukus į protokolą Nr. 6 iš esmės pasikeistų šio protokolo 4 punktu priimtas sprendimas dėl BUAB „CCM Baltic“ debitorinių reikalavimų pardavimo, t.y. vietoje priimto sprendimo parduoti BUAB „CCM Baltic“ debitorinius reikalavimus, turėjo būti priimtas sprendimas neparduoti BUAB „CCM Baltic“ debitorinius reikalavimus. T.y. surašydamas skundžiamą protokolą Nr.6 šio dokumento 4 punkte (4 svarstytu klausimu) BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui pirmininkaujantis ir sekretoriaujantis bankroto administratoriaus UAB „Kitoks sprendimas“ įgalioti asmenys turėjo užfiksuoti tokią balsavusiųjų kreditorių valią (sprendimą): „BALSUOTA UŽ PASIŪLYMĄ: „Už“ - 32,19% arba 47,39% dalyvavusių susirinkime kreditorių; „Prieš“ - 35,74% arba 52,61% dalyvavusių susirinkime kreditorių. NUTARTA: nurodytas skolininkų skolas nepardavinėti.“ Pažymi, kad kreditorės VMI balsavimo biuletenis neįskaičiuotas ir į BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo 2019-02-26 protokolą Nr. 5, ir protokolo Nr. 6 kituose punktuose nurodytus svarstytus klausimus, tačiau, mano, kad tai svarstomiems klausimams lemiamos, esminės įtakos priimti neturėjo, bet jei teismas manytų, kad šios aplinkybės turi įtakos priimam sprendimui, prašo atsižvelgti ir į jas. Atsižvelgiant į tai prašo surašyti naują BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, vykusio 2019-02-27 protokolą pagal faktinius balsavimo duomenis.

115.

12Atsiliepime į skundą kreditorė VMI prašo panaikinti BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2019-02-27 protokolą Nr. 6 kaip nepagrįstą ir įpareigoti BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorę UAB „Kitoks sprendimas“ surašyti naują BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo 2019-03-27 protokolą pagal faktinius balsavimo duomenis. VMI balsavimo biuletenis pateiktas laiku -2019-03-25 16:29 val., o kaip nurodyta protokole Nr. 6 balsavimo biuleteniai turėjo būti įskaičiuoti gauti iki 2019-03-27 11 val. yra pagrįstas. Bankroto administratorei ne dėl VMI prie kaltės nepagrįstai neįskaičius 2019-03-26 ir 2019-02-27 pakartotiniame kreditorių susirinkime VMI 2019-02-25 raštu pateikto balsavimo, pažeista ĮBĮ nustatyta kreditorių balsų skaičiavimo tvarka.

136.

14Kreditorė VMI kreipėsi į teismą prašydama panaikinti UAB „CCM Baltic“ 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2-uoju, 3-iuoju ir 4-tuoju darbotvarkės klausimu. Įpareigoti bankroto administratorių įskaityti VMI 2019-02-25 raštu pateikto balsavimo raštu Nr. (23.28-01 E)RNA-6118 balsavimo rezultatus bei surašyti pakartotinio 2019-02-27 patikslintą kreditorių susirinkimo protokolą.

157.

16Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2019-01-16 nutartimi patvirtino UAB „CCM Baltic“ patikslintą kreditorių sąrašą bei kreditorių finansinius reikalavimus 3 607 045,81 Eur sumai, iš jų ir 363919,55 Eur VMI finansinį reikalavimą. VMI 2019-02-14 gavo BUAB „CCM Baltic“ administratoriaus 2019-02-15 pranešimą apie 2019-02-26 dieną 11 val. kviečiamą bendrovės kreditorių susirinkimą. Tame pačiame pranešime numatyta, kad neįvykus kreditorių susirinkimui pakartotinis kreditorių susirinkimas vyks 2019-02-27. Kartu su pranešimu elektroniniu paštu buvo atsiųstas balsavimo raštu biuletenio projektas. VMI vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo ( toliau –ĮBĮ) 24 straipsnio 1 dalyje reglamentuotomis teisėmis 2019-02-25 raštu Nr. (23.28-01 E)RNA-4916 bankroto administratoriaus anksčiau minėtame pranešime nurodytu elektroninio pašto adresu info@bankrotobyla.lt buvo pateiktas VMI (kreditoriaus) balsavimo raštu biuletenis. Bankroto administratorius BUAB „CCM Baltic“ 2019-02-26 neįvykusio ir 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimų protokolus pateikė kartu. Minėti protokolai VMI gauti 2019-02-28.

178.

18VMI susipažinus su bankroto administratoriaus pateiktu UAB „CCM Baltic“ 2019-02-26 protokolu ir 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolu, nustačius, kad VMI 2019-02-25 balsavimas nebuvo įskaitytas, bankroto administratoriui elektroninio pašto adresu info@bankrotobyla.lt išsiuntė prašymą patikslinti kreditorių susirinkimo protokolą ir nurodyti VMI 2019-02-25 rašte Nr.( 23.28-08-1 E) RNA-4916 išdėstytus argumentai dėl balsavimo kreditorių susirinkimo darbotvarkės 2 ir 4 klausimais. Pateiktame prašyme elektroniniu paštu nurodė, jog vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio nuostatomis, kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo. Be to, nurodė, kad kreditorių susirinkimo protokoluose nenurodyti kreditoriai pateikę balsavimus raštu (nurodyta tik bendra patvirtintų reikalavimų suma). Elektroniniu paštu gavus bankroto administratoriaus atsakymą, kad VMI pateiktas balsavimas raštu nebuvo gautas, VMI papildomai informavo administratorių ir nurodė, jog VMI balsavimas raštu išsiųstas 2019-02-25 16 val. 29 min. elektroninio pašto adresu info@bankrotobyla.lt . Prašė bankroto administratoriaus iki 2019-03-05 14 val. informuoti, ar bus tikslinami/patikslinti kreditorių susirinkimų 2019 02 26 ir 2019 02 27 protokolai.

199.

20Bankroto administratoriui nepateikus informacijos (duomenų) apie atliktus išieškojimo veiksmus dėl debitorinių skolų išieškojimo, VMI balsavo prieš 4 darbotvarkės klausimo nutarimą dėl debitorinių skolų pardavimo, bei pasiūlė klausimą svarstyti sekančiame kreditorių susirinkime, bankroto administratoriui pateikus informaciją apie atliktus veiksmus dėl debitorinių skolų išieškojimo. 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo už bankroto administratoriaus pateiktą nutarimo projektą – nurodytas skolas pardavinėti skelbiant atskiras elektronines po 2 (dvi) varžytines nustatant žemiau nurodytą pradinę pardavimo kainą varžytinės (sumažinus debitorines skolas 30 %). Nepardavus nurodytų skolų varžytinėse, skelbti skolų laisvą pardavimą ir skolas parduoti už ne mažesnę kainą kaip 10 % nuo pradinio skolos dydžio, balsavo 32,19 % arba 55,92 % dalyvavusių kreditorių susirinkime; prieš 25,38 % arba 44,09 dalyvavusių susirinkime kreditorių.

2110.

22Pažymi, jog įskaičius VMI 2019-02-25 raštu pateiktą balsavimą, nutarimas 4-uoju darbotvarkės klausimu būtų nepriimtas, nes būtų balsavę prieš 35,47 % kreditorių. Atsižvelgiant į išdėstytą, bankroto administratoriui ne dėl VMI kaltės nepagrįstai neįskaičius 2019-02-27 pakartotiniame kreditorių susirinkime VMI aukščiau minėtu 2019-02-25 raštu pateikto balsavimo, pažeistos ne tik VMI bet ir kitų kreditorių teisės.

2311.

24Atsiliepimuose į skundus atsakovės BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorė UAB „Kitoks sprendimas“ nurodė spręsti klausimą teismo nuožiūra. Nurodė, kad 2019 m. vasario 27 d. įvyko pakartotinis įmonės BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimas. Iš esmės kreditoriaus VMI skundas yra dėl to, kad nebuvo įtrauktas VMI 2019-02-25 raštu pateiktas balsavimo raštu biuletenis. Minėtas VMI 2019902-25 elektroniniu paštu siųstas kreditoriaus balsavimas pateko į elektroninio pašto vadinamą „spam“ aplankalą, todėl nebuvo gautas ir užfiksuotas.

25Skundai tenkintini.

26Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2712.

28Šiaulių apygardos teismo 2016-10-17 nutartimi UAB „CCM Baltic“ iškelta bankroto byla. Bankrutuojančios UAB „CCM Baltic“ administratoriumi paskirta UAB „Kitoks sprendimas“, sąrašo eilės numeris B-JA055.

2913.

30Teismui pateiktas 2019-02-26 susirinkimo protokolas. ( bankroto byla Nr. B2-67-440/2019, dok. Nr. 2366) Protokole nurodoma, kad UAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių bendra reikalavimų suma sudaro 1044013,49 Eur, t.y., 29,72% nuo visų kreditorių reikalavimų sumos. Iš viso UAB „CCM Baltic“ kreditorių reikalavimai, patvirtinti Šiaulių apygardos teismo, sudaro - 3 512 889,88 Eur. t.y. 100 %. Kreditorių susirinkimo darbotvarkė: 1)Kreditorių susirinkimo darbo reglamento nustatymas;2)Dėl kreditorių susirinkimo pirmininko; 3) Dėl likvidavimo procedūros pratęsimo; 4) Dėl debitorinių reikalavimų pardavimo. Nurodoma, kad ši darbotvarkė galioja ir pakartotiniame kreditorių susirinkime, kuris įvyks 2019-02-27. Kreditoriai informuoti, kad kreditorių susirinkimas neįvyko, kadangi susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 1044013,49 Eur t.y., 29,72% nuo visų kreditorių reikalavimų sumos. Pakartotinis kreditorių susirinkimas numatytas 2019-02-27, pakartotiniame susirinkime bus balsuojama tais pačiais klausimais.

3114.

32Pateiktas 2019-02-27 UAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolas iš kurio matyti, kad susirinkimas įvyko. Protokole nurodoma, kad UAB „CCM Baltic“ pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių bendra reikalavimų suma sudaro 2 022 523,81 Eur t.y., 57,57% nuo visų kreditorių reikalavimų sumos. Pakartotinis kreditorių susirinkimas vyksta dėl 2019-02-26 Kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimų, nes 2019-02-26 kreditorių susirinkimas neįvyko, kadangi nebuvo kvorumo. Pakartotiniame kreditorių susirinkime įskaitomi 2019-02-26 d. kreditorių susirinkimui pateikti kreditorių balsavimai ir papildomai iki 2019-02-27 d. 11 val. gauti balsavimai. Tiesiogiai pakartotiniame kreditorių susirinkime dalyvavusių nebuvo. Iš 2019-02-26 kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos matyti dalyvavę susirinkime kreditoriai. Duomenų, kad VMĮ pateikė balsavimo raštu biuletenį nėra. VMI pateikė duomenis, kad pateikė balsavimo raštu biuletenį, iš kurio matyti, kad pirmuoju klausimu balsavo „Už“, antruoju-„ Prieš“ , trečiuoju klausimu-„ Už“ ir ketvirtuoju klausimu –‚Prieš“ . Byloje VMI pateikė duomenis apie 2019-02-25 16 val. 29 d. išsiųstą bankroto administratorei balsavimo raštu biuletenį el. paštu info@bankrotobyla.lt . Bankroto administratorė iš esmės neginčijo, kad buvo gauti dokumentai, tačiau nurodė, kad VMI 2019-02-25 raštu pateiktas balsavimo raštu biuletenis siųstas elektroniniu paštu pateko į elektroninio pašto vadinamą „spam“ aplankalą, todėl nebuvo gautas ir užfiksuotas. Bankroto administratorė pateikė duomenis, kopiją iš elektroninio pašto apie dokumento gavimą vadinamajame „spam“ aplankale.

Dėl kreditorių susirinkimo apskundimo

3315.

34Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka - kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorių susirinkimui (komitetui) draudžiama priimti sprendimus, prieštaraujančius imperatyvioms ĮBĮ bei kitų teisės aktų nuostatoms, o kreditorius (kreditoriai), manantis, jog susirinkimo (komiteto) nutarimas pažeidžia minėtus reikalavimus, jį gali skųsti teismui. Kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų apskundimas reglamentuotas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje, kurioje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Vadovaujantis ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktu, kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę kreiptis į teismą, t. y. pateikti teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Tai ieškinio senaties terminas, kadangi šiuo terminu nustatomas laiko tarpas, per kurį asmuo gali apginti galimai pažeistas teises, pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1 ir 2 dalys). Kreditoriai konkrečiu atveju nepraleido 14 dienų termino susirinkimo nutarimams apskųsti.

35Dėl kreditorių susirinkimo procedūrų pažeidimo

3616.

37ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, įtvirtinta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, apibrėžia, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2087-241/2016).

3817.

39Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

4018.

41ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis ) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402-381/2017).

4219.

43Konkrečiu atveju kreditoriai UAB „Adista“ ir VMI kaip vieną ir pagrindinę priežastį pripažinti negaliojančiais 2019-02-27 priimtus sprendimus nurodė procedūrinius pažeidimus, tai, kad kreditoriaus VMI balsavimo biuletenis BUAB ‚CCM Baltic“ bankroto administratorei UAB „Kitoks sprendimas“ buvo pateiktas laiku - 2019-02-25 16 val. 29 min. ir balsai nepagrįstai nebuvo įskaičiuoti. VMI biuletenį įtraukus į protokolą Nr. 6 iš esmės pasikeistų šio protokolo 4 punktu priimtas sprendimas dėl BUAB „CCM Baltic“ debitorinių reikalavimų pardavimo, t.y. vietoje priimto sprendimo parduoti BUAB „CCM Baltic“ debitorinius reikalavimus, būtų priimtas sprendimas neparduoti BUAB „CCM Baltic“ debitorinių reikalavimų. Byloje nustatytų faktinių aplinkybių ( šios nutarties 12-14 punktai) bankroto administratorė neneigė, teismui yra pagrindo išvadai, kad iš esmės sutinka su kreditorių nurodytomis aplinkybėmis.

4420.

45Taigi įvertinus bylos faktines aplinkybes yra pagrindo spręsti, kad surašydamas skundžiamą protokolą Nr. 6 bankroto administratorius nors ir nurodė, kad tam turėjo įtakos jo nurodytos aplinkybes dėl gauto elektroniniu paštu dokumento pateikimo į vadinamą „spam“ aplankalą, dėl ko nebuvo užskaityti kreditoriaus balsų skaičius, tačiau atsižvelgiant į bankroto pareigą elgtis atidžiai, rūpestingai, teisėtai, jam suteiktus ĮBĮ įgaliojimus ir keliamus didesnius reikalavimus, šios aplinkybės nesudaro pagrindo spręsti dėl susirinkimo teisėtumo. Nes protokole nurodytos aplinkybės dėl dalyvavusių kreditorių bendros reikalavimų sumos, balsų skaičiaus balsuojant darbotvarkės klausimais, neatitinka faktinių aplinkybių. Be to įvertinus 4 svarstytu klausimu priimtą sprendimą dėl debitorinių reikalavimų pardavimo spręstina, kad iš esmės nebuvo užfiksuota kreditoriaus VMI valia, turėjusi esminę reikšmę sprendimo priėmimui. Todėl teismas įvertinęs konkrečias aplinkybes sprendžia, kad yra pagrindo išvadai, kad padarytas akivaizdus pažeidimas surašant protokolą, veiksmai kuriais akivaizdžiai pažeisti kreditoriaus interesai. Ir todėl šiuo atveju yra pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų nes šie pažeidimai nulėmė kreditorių susirinkimo nutarimo ( 4 klausimu) turinį. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, teismo vertinimu nėra tikslinga plačiau pasisakyti dėl faktinių aplinkybių ir jų vertinimo nes akivaizdu, kad priimtas nutarimas ( 4 klausimu) prieštarauja ĮBĮ normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus.

4621.

47Kreditorė UAB „Adista“ reiškė prašymą pripažinti BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo įvykusio 2019-02-27 protokolą Nr. 6 pripažinti kaip nepagrįstą ir įpareigoti BUAB „CCM Baltic“ bankroto administratorę UAB „Kitoks sprendimas“ surašyti naują BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo, vykusio 2019-02-27 protokolą pagal faktinius balsavimo duomenis. Kreditorė VMI kreipėsi į teismą prašydama panaikinti UAB „CCM Baltic“ 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2-uoju, 3-iuoju ir 4-tuoju darbotvarkės klausimu. Įpareigoti bankroto administratorių įskaityti VMI 2019-02-25 raštu pateikto balsavimo raštu Nr. (23.28-01 E)RNA-6118 balsavimo rezultatus bei surašyti pakartotinio 2019-02-27 patikslintą kreditorių susirinkimo protokolą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, 2019-02-27 surašytas protokolas Nr. 6 neatitinka vykusio susirinkimo faktinių aplinkybių, ko pasėkoje neteisingai nurodytos dalyvavusių kreditorių bendros reikalavimų sumos, balsų skaičius balsuojant darbotvarkės klausimais, ko pasėkoje priimti nepagrįsti ir neteisėti sprendimai, vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis spręstina, kad kreditorių reikalavimai dėl susirinkimo priimtų nutarimų neteisėtumo yra pagrįsti. Panaikintini BUAB „CCM Baltic“ 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 2-uoju, 3-iuoju ir 4-tuoju darbotvarkės klausimu ir grąžintini BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

48Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 21-24 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

49Kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Adista“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundus tenkinti.

50Panaikinti BUAB „CCM Baltic“ 2019-02-27 pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 6 nutarimus, priimtus 2-uoju, 3-iuoju ir 4-tuoju darbotvarkės klausimais ir grąžinti kreditorių susirinkimui spręsti iš naujo.

51Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Šiaulių apygardos teismą.

52Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal kreditorės uždarosios... 3. 1.... 4. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė ( toliau-UAB) „Adista“ kreipėsi į... 5. 2.... 6. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. B2-67-440/2019... 7. 3.... 8. Skundžiamo protokolo Nr. 6 4 punkte dėl debitorinių reikalavimų pardavimo... 9. 4.... 10. Kreditoriaus VMI balsavimo biuletenis BUAB ‚CCM Baltic“ bankroto... 11. 5.... 12. Atsiliepime į skundą kreditorė VMI prašo panaikinti BUAB „CCM Baltic“... 13. 6.... 14. Kreditorė VMI kreipėsi į teismą prašydama panaikinti UAB „CCM Baltic“... 15. 7.... 16. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2019-01-16 nutartimi patvirtino UAB... 17. 8.... 18. VMI susipažinus su bankroto administratoriaus pateiktu UAB „CCM Baltic“... 19. 9.... 20. Bankroto administratoriui nepateikus informacijos (duomenų) apie atliktus... 21. 10.... 22. Pažymi, jog įskaičius VMI 2019-02-25 raštu pateiktą balsavimą, nutarimas... 23. 11.... 24. Atsiliepimuose į skundus atsakovės BUAB „CCM Baltic“ bankroto... 25. Skundai tenkintini.... 26. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 27. 12.... 28. Šiaulių apygardos teismo 2016-10-17 nutartimi UAB „CCM Baltic“ iškelta... 29. 13.... 30. Teismui pateiktas 2019-02-26 susirinkimo protokolas. ( bankroto byla Nr.... 31. 14.... 32. Pateiktas 2019-02-27 UAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolas... 33. 15.... 34. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 35. Dėl kreditorių susirinkimo procedūrų pažeidimo ... 36. 16.... 37. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 38. 17.... 39. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 40. 18.... 41. ĮBĮ normos ir teisminė praktika suponuoja išvadą, kad kreditorių... 42. 19.... 43. Konkrečiu atveju kreditoriai UAB „Adista“ ir VMI kaip vieną ir... 44. 20.... 45. Taigi įvertinus bylos faktines aplinkybes yra pagrindo spręsti, kad... 46. 21.... 47. Kreditorė UAB „Adista“ reiškė prašymą pripažinti BUAB „CCM... 48. Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių... 49. Kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Adista“ ir Valstybinės... 50. Panaikinti BUAB „CCM Baltic“ 2019-02-27 pakartotinio kreditorių... 51. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti... 52. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims....