Byla B2-1812-555/2015
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo A. M. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4pareiškėjas A. M. kreipėsi skundu į teismą (b. l. 3-5), prašydamas pripažinti negaliojančiu 2015 m. kovo 26 d. bankrutavusios UAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3, kuriuo buvo nutarta atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo svarstymą iki kito kreditorių susirinkimo, kuris turi būti sušauktas laikotarpiu nuo 2015 m. balandžio 17 d. iki 2015 m. balandžio 24 d.

5Pareiškėjas nurodo, kad 2015 m. kovo 20 d. iš BUAB „Milnesta“ bankroto administratoriaus gavo kvietimą į šaukiamą septintąjį BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimą, kartu su kvietimu buvo pateiktas ir balsavimo raštu biuletenis, jeigu negalėtų dalyvauti šaukiamame kreditorių susirinkime. Balavimo raštu biuletenyje, ties trečiu darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo buvo pateiktas toks nutarimo projektas: „BUAB „Milnesta“ administravimo išlaidoms skirti 120.000,00 Lt/ 34.754,40 € + PVM, tame skaičiuje administratoriaus atlyginimas 60.000,00 Lt/ 17.377,20 € + PVM laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“. Šiuo klausimu pareiškėjas balsuodamas balsavimo raštu biuletenyje pasisakė „už“. 2015 m. balandžio 2 d. pareiškėjas gavo 2015 m. kovo 25 d. septintojo BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo protokolą, o susipažinus su juo, paaiškėjo, kad kreditorių susirinkimo metu buvo pateiktas naujas svarstomo klausimo nutarimo Nr. 3 projektas: „Atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo svarstymą iki kito kreditorių susirinkimo, kuris turi būti sušauktas laikotarpiu nuo 2015-04-17 iki 2015-04-24“. Pareiškėjas pažymi, kad su naujuoju kreditorių susirinkimo priimtu nutarimo projektu nebuvo supažindintas ir neturėjo tokios galimybės dėl jo pasisakyti, pagrįstai manė, kad balsavimas vyksta ir nutarimai priimami pagal bankroto administratoriaus 2015 m. kovo 20 d. pateiktą balsavimo raštu biuletenį ir jame nurodytus nutarimo projektus. Pareiškėjas mano, kad nutarimo projektą pasiūlę kreditoriai, kurie savo sumine išraiška sudaro 64,41 procentą visų kreditorinių reikalavimų, skundžiamo nutarimo projektą priėmė išimtinai savo naudai ir nesivadovavo 2014 m. vasario 26 d. priimta kreditorių susirinkimo sušaukimo ir informavimo tvarka, kadangi septintajame kreditorių susirinkime fiziškai nedalyvavusiems kreditoriams nebuvo suteikta galimybė pasisakyti dėl naujai pateiktų svarstyti ginčijamo nutarimo projektų. Kadangi pareiškėjas neturėjo galimybės pasisakyti dėl naujai pateiktų nutarimo projektų, todėl buvo pažeistos jo ir kitų kreditorių, fiziškai nedalyvavusių susirinkime, bet pateikusių balsavimo raštu biuletenius su nutarimų projektais, kurie kreditoriams buvo įteikti 2015 m. kovo 20 d. (kvietimo dėl susirinkimo sušaukimo įteikimo dieną), teisės, nustatytos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 straipsnyje, nes pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, jog nutarimas bus priimtas pagal pradinį kreditoriams pateiktą balsavimo biuletenyje nutarimo projektą.

6Suinteresuoto asmens BUAB „Milnesta“ bankroto administratorius atsiliepimu į skundą (b. l. 40-42) sutinka su pareiškėjo A. M. skundo motyvais, jog priimant nutarimą trečiuoju BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo, sušaukto 2015 m. kovo 26 d., darbotvarkės klausimu nebuvo laikytasi pirmajame BUAB “Milnesta“ kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2014 m. vasario 26 d., patvirtintos kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Suinteresuoto asmens bankroto administratorius nurodo, kad septintajame BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkime raštu balsavo 6 kreditoriai, kurių teismo patvirtintų finansinių reikalavimų suma sudarė 79,34 procentus visų teisme patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Pažymi, kad visi kreditoriai fiziškai susirinkime nedalyvavo, o savo poziciją nutarimų projektais pateikė raštu. Kreditoriai A. M., T. P., VĮ Registrų centras, VSDFV Kauno skyrius balsavimo raštu biuletenius su balsavimais administratoriui pateikė pagal 2015 m. kovo 20 d. nutarimų projektus, tuo tarpu kreditoriai BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ Turto bankas balsavimo raštu biuletenius pateikė 2015 m. kovo 26 d. (susirinkimo sušaukimo dieną), kuriuose buvo pasiūlytas naujas nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu projektas, t.y. pasiūlė atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo svarstymą iki kito kreditorių susirinkimo. Suinteresuoto asmens bankroto administratorius atkreipia dėmesį, kad pirmojo BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo, vykusio 2014 m. vasario 26 d., metu buvo nustatyta, kad „... pranešimai apie kreditorių susirinkimo sušaukimą ir su tuo susijusi informacija bei dokumentai pateikiami kreditoriams <...> likus nemažiau kaip 3 darbo dienoms iki susirinkimo dienos elektroniniu paštu, arba išsiunčiant registruotu laišku, arba pateikiant pasirašytinai ...“. Kadangi BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimui, vykusio 2015 m. kovo 26 d., kreditorių BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ Turto banko balsavimo raštu biuleteniai administratoriui buvo pateikti susirinkimo sušaukimo dieną, tai jis neturėjo galimybės su naujais nutarimų projektais supažindinti likusius BUAB „Milnesta“ kreditorius. Be to, kreditoriai BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ Turto bankas sumine išraiška sudaro 64,41 procentus visų teisme patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, todėl jų pateiktas nutarimo projektas trečiuoju darbotvarkės klausimu BUAB „Milnesta“ septintajame kreditorių susirinkime buvo priimtas kreditorių balsų dauguma.

7Trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovas advokatas G. U. atsiliepimu į skundą (b. l. 66-69) prašo jo netenkinti, priteisti iš pareiškėjo A. M. trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ naudai bylinėjimosi išlaidas, susijusias su atsiliepimo parengimu. Trečiojo asmens atstovas nurodo, kad septintajame BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkime, vykusiame 2015 m. kovo 26 d., sprendimas dėl trečiojo dienotvarkės klausimo esmės, t.y. administravimo išlaidų pakeitimo, nebuvo priimtas pareiškėjui nežinant ar negalint pasisakyti dėl šio nutarimo projekto. Pažymi, kad klausimo išsprendimas iš esmės ir jo nagrinėjimo atidėjimas sukelia skirtingas teisines pasekmes bankroto proceso šalims, todėl vien faktas, kad klausimo nagrinėjimas buvo atidėtas dėl konkretaus bankroto proceso ypatybių, nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamo kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3. Pareiškėjo finansinio reikalavimo dalis sudaro tik 3,20 procentų visų kreditorinių reikalavimų, todėl net ir nustačius pažeidimą, nei pareiškėjas vienas, nei kartu su kitais kreditoriaus nebūtų galėjęs jokių būdu įtakoti nutarimo turinio, kadangi tokį nutarimo projektą pasiūlė ir už jį balsavo BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ „Turto bankas“, kurių reikalavimų dalis sudaro 64,41 procentų visų finansinių reikalavimų. Trečiojo asmens bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo atkreipia dėmesį, kad panaikinus prašomą nutarimo punktą būtų užkirstas kelias kuo operatyviau išspręsti kilusį klausimą dėl administravimo išlaidų pakeitimo ir būtų nepagrįstai užvilkintos procedūros susijusios su šio sprendimo priėmimu. Nepaisant to, ar skundas bus patenkintas ar ne, nutarimo turinys nepasikeis iš esmės, jokie bankrutuojančiai įmonei svarbūs klausimai nebus išspręsti. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo mano, kad priimto nutarimo dalies panaikinimas prieštarautų bendriesiems bankroto proceso principams ir tikslams - kuo operatyviau patenkinti kreditorių reikalavimus, išregistruoti ir likviduoti įmonę ĮBĮ 32 str. nustatyta tvarka. Taip pat pažymi, kad remiantis teismų praktika, lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai neturėtų kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą remdamiesi vien formaliais, procedūriniais galimais pažeidimais.

8II. Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

9Skundas netenkintinas.

10Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau - ĮBĮ). Bylos, kylančios iš bankroto teisinių santykių, nagrinėjamos pagal bendrąsias civilinio proceso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau - CPK) ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai (CPK 1 str. 1 d.).

11Kreditoriai per kreditorių susirinkimą sprendžia svarbiausius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo teises. Taip sujungiami ir atstovaujami visų kreditorių interesai, nes įmonių bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o kreditorių visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip antai, tęs ar nutrauks įmonė savo ūkinę komercinę veiklą, įmonė bus likviduojama ar bus sudaryta taikos sutartis ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

12Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. kovo 26 d. įvyko septintasis kreditorių susirinkimas, kurio metu be kitų klausimų turėjo būti sprendžiamas klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo. Kreditoriai BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ „Turto bankas“ 2015 m. kovo 26 d. (kreditorių susirinkimo dieną) pateikė naują nutarties projektą, kuriuo buvo siūloma atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo svarstymą iki kito kreditorių susirinkimo, už kurį pasisakius 64,41 procentų balsų daugumai, nutarta: „Atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo svarstymą iki kito kreditorių susirinkimo, kuris turi būti sušauktas laikotarpiu nuo 2015-04-17 iki 2015-04-24“. Pareiškėjas nesutinka su 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo metu priimtu minėtu nutarimu, nesutikimą argumentuoja tuo, jog jis su šiuo nutarimo projektu nebuvo supažindintas ir neturėjo tokios galimybės dėl jo pasisakyti, taip pat nurodo, kad buvo pažeista 2014 m. vasario 26 d. priimta kreditorių susirinkimo sušaukimo ir informavimo tvarka, kadangi septintajame kreditorių susirinkime fiziškai nedalyvavusiems kreditoriams nebuvo suteikta galimybė pasisakyti dėl naujai pateiktų svarstyti ginčijamo nutarimo projekto.

13Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į Įmonių bankroto įstatyme bei kituose teisės aktuose įtvirtintą proceso teisėtumo įvertinimą. Sprendžiant ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, visų pirma, turi būti vertinama, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje neteisėtumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1692/2010).

14Ginčo atveju, nustatyta, kad apie 2015 m. kovo 26 d. įvyksiantį kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę kreditoriai buvo informuoti pranešimais (b. l. 45-46). Į 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę be kitų svarstytinų klausimų buvo įtrauktas klausimas „Dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“. Bankroto administratorius pareiškėjui su pranešimu apie įvyksiantį BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimą pateikė balsavimo raštu biuletenį. Pareiškėjas, tiek kiti kreditoriai, galėjo pasisakyti „Už“ arba „Prieš“ dėl balsavimo raštu biuletenyje pateiktų nutarimų projektų. Trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo buvo pateiktas toks nutarimo projektas: „BUAB „Milnesta“ administravimo išlaidoms skirti 120.000,00 Lt/ 34.754,40 € + PVM, tame skaičiuje administratoriaus atlyginimas 60.000,00 Lt/ 17.377,20 € + PVM laikotarpiui nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš juridinių asmenų registro“. Už šį nutarimo projektą pareiškėjas A. M. balsavimo raštu biuletenyje pasisakė „Už“ (b. l. 10). Į kreditorių susirinkimą kreditoriai neatvyko, raštu balsavo 6 kreditoriai, kurių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma yra 573 612,26 Eur (1 980 568,41 Lt), t.y. 79,34 procentai visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (b. l. 29-30). 2015 m. balandžio 2 d. pareiškėjui gavus 2015 m. kovo 2 d. septintojo BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo protokolą ir su juo susipažinus, paaiškėjo, kad nutarimas turėjusio būti svarstomo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimu nebuvo priimtas, nes kreditorių BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir VĮ „Turto bankas“ balsų dauguma, kuri sudaro 64,41 procentų, nuspręsta atidėti klausimo svarstymą. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju nėra ginčo, kad pareiškėjas apie 2015 m. kovo 26 d. organizuojamą BUAB „Milnesta“ septintąjį kreditorių susirinkimą buvo informuotas ir turėjo teisę balsavimo raštu biuletenyje pasisakyti dėl jame pateiktų nutarimų projektų. Byloje kyla ginčas būtent dėl kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo atidėti administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo nagrinėjimą iki kito kreditorių susirinkimo.

15Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditoriaus teisė dar prieš kreditorių susirinkimą gauti kreditorių susirinkimo nutarimų projektus, darbotvarkės pasiūlymus yra ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kreditoriaus teisės raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo realizavimo prielaida. Nežinodamas išsamių susirinkimo darbotvarkės pasiūlymų kreditorius negali įvertinti dalyvavimo konkrečiame kreditorių susirinkime svarbos ir pasekmių, o nedalyvaudamas jame, pareikšti prieštaravimų dėl ginčijamo nutarimo. Byloje nenustatyta aplinkybė, kad kreditoriams nebuvo sudaryta reali galimybė išreikšti nuomonę dėl kreditorių susirinkime svarstomo trečiojo darbotvarkės klausimo, nes kreditoriai savo nuomonę svarstomais klausimais išsakė raštu. Teismų praktikoje pripažįstama esant pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

16Iš ginčijamo 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo Nr. 3 matyti, kad klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo iš esmės nebuvo išspręstas, o šio klausimo nagrinėjimas atidėtas iki sekančio kreditorių susirinkimo, t.y. išspręstas tik šio klausimo nagrinėjimo atidėjimas. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas ginčydamas priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3, be procedūrinių pažeidimų, nenurodo, kokios konkrečiai pareiškėjo ir kitų kreditorių teisės buvo pažeistos priėmus ginčijamą nutarimą, kadangi yra akivaizdu, kad dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimo sudaryta galimybė pasisakyti kito kreditorių susirinkimo metu. Pareiškėjui ir kitiems kreditoriams buvo laiku pranešta apie vyksiantį 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimą, kartu pateikti balsavimo raštu biuleteniai, todėl jiems buvo žinoma ir apie kreditorių susirinkimo metu svarstytinus darbotvarkės klausimus. Aplinkybė, kad į kreditorių susirinkimą neatvykusiems kreditoriams nebuvo pranešta apie dalyvaujančių kreditorių, turinčių 64,41 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, sprendimą atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo nagrinėjimą, negalėjo nulemti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo turinio.

17Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pripažinus priimtą ginčijimą nutarimą negaliojančiu, tai neturės jokios įtakos nei nutarimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo turiniui, nei atkurs iki tol pažeistas pareiškėjo ir kitų BUAB „Milnesta“ kreditorių teises ar jų interesus. Tai pat sutiktina su trečiojo asmens argumentais, kad pareiškėjo reikalavimas sudaro tik 3,20 procentus visų teisme patvirtintų finansinių reikalavimų sumos, todėl net ir nustačius pažeidimą, pareiškėjas ar kiti BUAB „Milnesta“ kreditoriai nebūtų galėję įtakoti ginčijamo nutarimo priėmimo dėl klausimo atidėti administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo nagrinėjimą.

18Vadovaudamasis išdėstytu, teismas sprendžia, jog nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, jog tai, kad kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta atidėti klausimo dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo nagrinėjimą iki kito kreditorių susirinkimo, pažeidžia pareiškėjo ir kitų kreditorių teises ar prieštarauja jų interesams, dėl to taip pat nėra jokio teisinio pagrindo pripažinti 2015 m. kovo 26 d. BUAB „Milnesta“ kreditorių susirinkimo nutarimą Nr. 3 negaliojančiu, kaip prieštaraujantį įstatymų reikalavimams.

19Trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovas prašo priteisti jam iš pareiškėjo A. M. patirtas bylinėjimosi išlaidas, turėtas už atsiliepimo į skundą ir už teisinės analizės nagrinėjamoje byloje parengimą (b. l. 66-69) Byloje esantys įrodymai patvirtinta, kad trečiasis asmuo patyrė viso 210 Eur bylinėjimosi išlaidų, t.y. už atsiliepimo į skundą parengimą – 120 Eur, o už teisinės analizės parengimą – 90 Eur (b. l. 72-75). Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, 8.16 punkte numatyta, kad maksimalus dydis už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, yra 0,4 minimalios mėnesinės algos (ginčo metu MMA – 300 Eur), tuo tarpu 8.19 punkte numatyta, kad maksimalus dydis už vieną teisinių konsultacijų valandą yra 0,1 minimalios mėnesinės algos, iš to išplaukia, kad ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos (0,4*300=120; (0,1*3)*300=90; 120+90=210), todėl atmetus pareiškėjo A. M. skundą, trečiojo asmens naudai priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 98 str. 1 d., 2 d.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsnio 1 dalimi, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, teismas

Nutarė

21pareiškėjo A. M. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Milnesta“ 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo nutarimo Nr. 3 pripažinimo negaliojančiu netenkinti.

22Priteisti trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ (j.a.k. 112040690, buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 15) naudai iš pareiškėjo A. M. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 210 Eur (du šimtus dešimt eurų) patirtų bylinėjimosi išlaidų.

23Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. pareiškėjas A. M. kreipėsi skundu į teismą (b. l. 3-5), prašydamas... 5. Pareiškėjas nurodo, kad 2015 m. kovo 20 d. iš BUAB „Milnesta“ bankroto... 6. Suinteresuoto asmens BUAB „Milnesta“ bankroto administratorius atsiliepimu... 7. Trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovas advokatas G. U.... 8. II. Teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados... 9. Skundas netenkintinas.... 10. Bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos įmonių... 11. Kreditoriai per kreditorių susirinkimą sprendžia svarbiausius su... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2015 m. kovo 26 d. įvyko septintasis... 13. Teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų... 14. Ginčo atveju, nustatyta, kad apie 2015 m. kovo 26 d. įvyksiantį kreditorių... 15. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 16. Iš ginčijamo 2015 m. kovo 26 d. kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo... 17. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pripažinus priimtą ginčijimą nutarimą... 18. Vadovaudamasis išdėstytu, teismas sprendžia, jog nėra jokio teisinio... 19. Trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atstovas prašo priteisti... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 1 straipsnio 1 dalimi, 22... 21. pareiškėjo A. M. skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 22. Priteisti trečiojo asmens BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ (j.a.k. 112040690,... 23. Nutartis per 7 dienas nuo šios nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos...