Byla 1-25-791/2018
Dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, bei tai, kad gyventojas, ketindamas veiklai pasitelkti į verslo liudijimą neįrašytus fizinius asmenis turėtų pasirinkti kitą ūkinės veiklos formą nei veikla pagal verslo liudijimą

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma Dapkevičienė, sekretoriaujant Jurgitai Ražanauskienei, Rasai Sabonienei, Eglei Bubėnienei, dalyvaujant prokurorui Jaunučiui Vailioniui, kaltinamiesiems I. N., V. N., jų gynėjui advokatui V. K., specialistams D. M. ir L. M.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3I. N., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, susituokusi, dirbanti UAB „( - ) “, gyvenanti( - ) neteista,

4kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 182 straipsnio 2 dalyje, 220 straipsnio 1 dalyje, 202 straipsnio 1 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje.

5V. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, dirbantis UAB „( - ) “, gyvenantis, ( - ) neteistas,

6kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.

7Teismas

Nustatė

8kaltinamoji I. N. neteisėtai, siekdama išvengti mokesčių, įrašė į deklaraciją žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas ir pateikė valstybės įgaliotai institucijai – Valstybinei Mokesčių inspekcijai, o būtent: ji laikotarpyje nuo 2011-01-01 iki 2013-05-22, veikdama pagal įsigytus verslo liudijimus kartu su sutuoktiniu V. N., leidžiančius verstis veikla - prekyba (įeinančia į EVRK klases – 47.81, 47.82, 47.89, 47.99), taip pat laikotarpyje nuo 2012-05-03 iki 2013-05-22 įsigijusi verslo liudijimą, leidžiantį verstis veikla – namų ūkio veikla (įeinančia į EVRK klases – 01.61,02.20, 38.11, 56.21, 81.21, 81.30,88.91, 96.01) ir vykdydama prekybą įvairiais maisto produktais Alytaus m. turgavietėje, adresu Jazminų g. 1, Alytus, įgytais iš įvairių Lietuvos tiekėjų, taip pat organizavo ir vykdė namuose adresu Alytaus rajone, ( - ) pagamintų mėsos gaminių prekybą Alytaus ir Varėnos miestuose, iš minėtų vykdomų veiklų gaudama pajamas, kurios nuo 2011 m. viršijo 100 000 Lt pajamas, o nuo 2012 m. liepos mėn. viršijo 155 000 litų (44891 EUR) per paskutinius 12 mėnesių, siekdama apgaule išvengti sumokėti pridėtinės vertės mokestį, taip pat tyčia siekdama išvengti įsiregistravo PVM mokesčių mokėtojų registre, pažeisdama LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 71 straipsnio 1 d. reikalavimus, kur nurodyta, kad prievolė registruotis PVM mokėtoju ir skaičiuoti PVM bei mokėti jį į biudžetą tenka apmokestinamiesiems asmenims, kurie šalies teritorijoje tiekia prekes arba teikia paslaugas ir 71 str. 2 d. (2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1817 redakcija, galiojanti nuo 2012-01-01) nurodyta, kad, jeigu bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą šalies teritorijoje patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 100 000, o nuo 2012 m. - 155 000 litų (atitikmuo 44891 EUR), PVM turi būti pradėtas skaičiuoti nuo to mėnesio, kurį minėta riba buvo viršyta, neįsiregistravo į PVM mokesčių mokėtojų registre, neteikė duomenų apie mokėtiną PVM ir jo nemokėjo, tokiu būdu turėdama tikslą iškreipti tikruosius savo ūkinės finansinės veiklos rezultatus, suvokdama savo nusikalstamo veikimo pobūdį, numatydama nusikalstamos veikos padarinius, kad bus trukdoma nustatyti jos kaip fizinio asmens, įsigijusio verslo liudijimą, veiklą ir įsipareigojimus valstybės biudžetui, sąmoningai siekė nusikalstamų padarinių,

9tyčia pažeisdama verslo liudijime nurodytos veiklos bendrąsias sąlygas, kad verslo liudijimas gyventojui nesuteikia teisės įtraukti kitų, jo verslo liudijime nenurodytų asmenų, santykiai su kitais asmenimis negali turėti darbo santykiams būdingų požymių: susitarimo dėl darbo apmokėjimo, darbo vietos ir funkcijų, darbo laiko, bei tai, kad gyventojas, ketindamas veiklai pasitelkti į verslo liudijimą neįrašytus fizinius asmenis turėtų pasirinkti kitą ūkinės veiklos formą nei veikla pagal verslo liudijimą,

10siekdama išvengti mokėtinų mokesčių nuo oficialių darbuotojų pajamų, neįsteigusi įmonės ar neregistravusi individualios veiklos, nesudariusi darbo sutarčių su 4 darbuotojais - R. B., įdarbinta 2011 m., A. S., įdarbinta 2011 m., D. Ž., įdarbinta 2012 m., G. B., įdarbinta 2012 m., joms sukūrė darbo vietas ir mokėjo jokiuose apskaitos dokumentuose neapskaitytą darbo užmokestį po 800 Lt (231,70 EUR) už maisto produktų pardavimą per mėnesį, ir deklaravo, kad minėti asmenys tariamai verčiasi savarankiška ūkine veikla pagal verslo liudijimus, kurių įsigijimą ji kompensavo lėšomis gautomis iš veiklos arba iš asmeninių lėšų, šiems, tariamai pagal verslo liudijimą dirbantiems asmenims, jai pačiai ir sutuoktiniui V. N. vykdant oficialią prekybą maisto produktais Alytaus turgavietėje Jazminų g. 1, Alytus laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2013-05-22 gavo ne mažiau kaip 443637,57 Lt sumą pajamų ir laikotarpyje nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013-05-22, neteisėtai pagamintus namuose - ( - ) - mėsos gaminius, pardavus Alytaus turgavietėje Jazminų g. 1, Alytus per samdomą pardavėją G. B., taip pat Ri ir S. M., Varėnos miesto turgavietėje mėsos gaminiais prekiaujančiomis L. N. ir D. V., gavo nemažiau kaip 134 243 Lt (28 879,46 EUR) pajamų, viso laikotarpyje 2011-01-01 iki 2013-05-22 gavo ne mažiau 577880,57 Lt pajamų, atitinkamai neatliekant įrašų oficialioje jos, I. N., buhalterinėje apskaitoje, pažeidžiant,

11- 2001 m. lapkričio 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6 str. 2 dalies reikalavimus „Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“

12- 2002-12-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1976 patvirtintos „Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“ 2 p. reikalavimus „Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą, kurio formą ir pildymo tvarką nustato finansų ministras ir kuriame turi būti įrašoma pajamų, gautų per dieną pardavus prekes arba suteikus paslaugas, suma, patirtų prekių įsigijimo, kitų materialinių išlaidų suma“

13- Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-12-24 įsakymu Nr. 415 patvirtintos „Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo formos ir jo pildymo tvarkos“ 2 p. reikalavimus „Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, jų galiojimo laikotarpiu privalo pildyti žurnalą, kuriame nurodoma dienos pajamų suma, gauta iš veiklos, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą, taip pat per mėnesį patirtų prekių įsigijimo ir kitų išlaidų, susijusių su šia veikla, suma“; 4 p. reikalavimus „Duomenys, sukaupti pildomame Žurnale, naudojami gyventojo metinei pajamų mokesčio deklaracijai pildyti“, t. y. duomenys naudojami gyventojo metinei pajamų mokesčio deklaracijai pildyti privalo būti sukaupti; 7 punkto reikalavimus „3 skiltyje įrašoma pajamų, gautų iš veiklos rūšies, kurios pajamoms ir išlaidoms pildomas Žurnalas, suma. Jeigu kurią nors dieną pajamų negauta, įrašas nedaromas“, 8 punkto reikalavimus „5 skiltyje įrašomos per mėnesį patirtos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis. Tačiau gyventojas savo nuožiūra veiklos išlaidas gali įrašyti ir pagal jų rūšis. Veiklos išlaidoms priskiriama – prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, kurių įsigijimas pagal Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 (Žin., 2002, Nr. 112-4992), nuostatas turi būti pagrįstas prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentais. <…> Juridinę galią turinčiais dokumentais pagrindžiamos tik prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo išlaidos, t. y. tik tais atvejais, kai Verslo liudijimo išdavimo gyventojams tvarka nustato reikalavimą turėti prekių, medžiagų bei žaliavų įsigijimo dokumentus. Kitais atvejais patirtų (apmokėtų) išlaidų pagrįsti juridinę galią turinčiais dokumentais nebūtina“, 9 punkto „6 skiltyje įrašoma mėnesio išlaidų bendra suma. Jeigu išlaidų turinys 5 skiltyje įrašomas, kai išlaidos patiriamos, 6 skiltyje kartu įrašoma ir šių išlaidų suma“.

14iš įvairių Lietuvos įmonių savo, sutuoktinio V. N., R. B., A. S., D. Ž., G. B. vardu pirko maisto produktus, kuriuos apmokėdavo savo arba iš veiklos gautomis lėšomis, kuriuos su pačios realiai įdarbintais asmenimis, tariamai vykdančiais ūkinę veiklą pagal verslo liudijimus, ir savo gyvenamojoje vietoje pagamintus pardavė ir dalį gautų pajamų ir patirtų išlaidų neįrašė į pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus ir tokiu būdu nuslėpė tikrovę atitinkančius duomenis apie gautas pajamas ir patirtas išlaidas, nes netvarkė mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklos buhalterinės apskaitos,

15tęsiant nusikalstamą veiką ji, žinodama, kad privalo deklaruoti ir teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai metinę pajamų deklaraciją apie gautas pajamas ir turėdama tikslą deklaruoti tik dalį gautų pajamų ir neviršyti 100 000 Lt (atitikmuo - 28962 eurai), nuo 2012-01-01 - 155 000 litų (atitikmuo 44891 EUR), tuo išvengiant prievolės registruotis pridėtinės vertės mokėtoju ir iš to kylančios prievolės mokėti pridėtinės vertės mokestį, taip pat mokėti mažesnio tarifo mokesčius ir įmokas valstybės institucijoms, suvokdama, kad teikiamojoje mokesčių administratoriui deklaracijoje įrašyti duomenys apie pajamas neatitinka tikrovės, teikė duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai savo vardu už 2012 m. Metinę pajamų deklaraciją ( - ) su Priedu ( - ) „Individualios veiklos pajamos“, kurioje eilutėje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą“ melagingai įrašė 42981,45 Lt pajamų, o turėjo įrašyti ne mažiau 270 885 Lt pajamų, už 2013 m. laikotarpį iki 2013-05-22 - Metinę pajamų deklaraciją ( - ) su Priedu ( - ) „Individualios veiklos pajamos“, kurioje eilutėje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą“ melagingai įrašė 10498 Lt pajamų, o turėjo įrašyti ne mažiau 121201,27 Lt pajamų, už 2011 m. nors pati neturėjo verslo liudijimo ir pareigos deklaruoti pajamas, tačiau buvo įrašyta į sutuoktinio V. N. verslo liudijimą, kaip šeimos narys ir deklaravo jo vardu už 2011 m. Metinę pajamų deklaraciją ( - ) su Priedu ( - ) „Individualios veiklos pajamos“, kurioje eilutėje „Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą“ melagingai įrašė 70943,02 Lt pajamų, o turėjo įrašyti – 185794,26 Lt pajamų, tokiu būdu siekdama išvengti mokesčių įrašė į deklaraciją žinomai neteisingus duomenis apie pajamas ir pateikė valstybės įgaliotai institucijai bei nurodė R. B., A. S., D. Ž., G. B. pagal buhalterinius apskaitos dokumentus deklaruoti iš savo tariamos veiklos pagal verslo liudijimus, gautas pajamas dėl ko pastarosios Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikdamos metines pajamų deklaracijas, deklaravo savo vardu iš prekybos maisto gaminiais, gautas I. N. pajamas ir tokiu būdu tyčia išskaidydama veiklą bei savo gaunamas pajamas tarp 5 asmenų, neapskaitydama pajamų gautų, pardavus namų gamybos mėsos gaminius, siekdama išvengti mokesčių, išvengė 19 166,96 Lt (5 551,14 EUR) PVM mokesčio.

16Be to, kaltinamoji I. N., veikdama bendrai su sutuoktiniu V. N., laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. gegužės 22 d. versliškai, o nuo 2011 m. lapkričio mėn. iki 2013 m. gegužės mėn. ir stambiu mastu, neturėdama tam leidimo, ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos – mėsos gaminių gamybos ir realizavimo, o būtent:

17namuose ( - ) , neturėdama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymu Nr.B1-527 patvirtintų “Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų” 4 punkte, kuriame numatyta, kad maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – apskričių, miestų ar rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, numatyto Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, suteikiančio teisę gaminti mėsos gaminius –tai yra leidimo gaminti mėsos gaminius, veikdama vieninga tyčia ir turėdama vieningą nusikalstamą tikslą versliškai ir stambiu mastu, neteisėtu būdu gaminti mėsos gaminius bei juos neteisėtai realizuoti, pažeisdama:

18- LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 35 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, nes I. N. veikla pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 2 straipsnio 7 dalies nuostatas „Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį“ atitinka individualios veiklos požymius, nes neinformavo mokesčių administratoriaus apie savarankiškai vykdomą mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklą;

19- LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr.IX-574) 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 12 straipsnio 4 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir 16 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka, apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo, nes netvarkė mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklos buhalterinės apskaitos,

20- Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.852/2004 dėl maisto produktų higienos 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad visų pirma kiekvienas maisto tvarkymo subjektas praneša kompetentingai institucijai pastarosios reikalaujamu būdu apie visas jo valdomas įmones, vykdančias veiklą bet kuriame iš maisto gamybos, perdirbimo ir pristatymo etapų, kad kiekviena tokia įmonė būtų registruojama, ir LR maisto įstatymo (2000-04-04 Nr. VIII-1608) 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimus, kur nurodyta, kad tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus, nes vykdė maisto tvarkymo veiklą neįregistravusi šios veiklos ir neturėdama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, bendrais veiksmais su V. N. ėmėsi ūkinės-komercinės veiklos:

21- ji (I. N.) bendrais veiksmais V. N. iš UAB „( - ) “ ir kitų nenustatytų tiekėjų įsigijo nemažiau kaip 19898,14 kg mėsos skerdienos, kurią V. N. pristatė į name adresu ( - ) , garaže esančias patalpas, pritaikytas mėsos gaminių gamybai,

22- ji (I. N.) kartu su bendrininku V. N. gamino mėsos gaminius, tai yra naudodama mėsos gaminimo įrenginius - mėsmalę be pavadinimo, mėsos kimštuvą „FAMA“ Nr. 1010036, garaže esančią patalpą, pritaikyta mėsos rūkymui, sistemingai ir nuolat (ne mažiau kaip tris kartus) neteisėtai gamino mėsos gaminius – sūdytus ir rūkytus kumpius, šonines, lašinius ir nugarines, rūkytas ir vytintas dešreles;

23- namuose pagamintus mėsos gaminius realizavo Alytaus ir Varėnos m. tokiomis aplinkybėmis: jos (V. N.) nurodymų dalį pagamintų mėsos gaminių V. N. pristatydavo į Alytaus turgavietę, Jazminų g. 1, Alytus, kur mėsos gaminius parduodavo jos (I. N.) samdoma pardavėja G. B., taip pat jai (I. N.) susitarus su pirkėjais: R ir S. M., Varėnos miesto turgavietėje mėsos gaminiais prekiaujančiomis L. N. ir D. V. dėl namuose pagamintų mėsos gaminių perkamo kiekio ir kainos, V. N. mėsos gaminius pristatydavo minėtiems pirkėjams, o gautus pinigus už maisto gaminius pristatydavo jai (I. N.), tokiu būdu realizavo namų gamybos mėsos gaminių už ne mažiau kaip 134 243 Lt (38 879,46 EUR).

24Be to, 2013-05-22 namuose adresu ( - ), bendrais veiksmais su V. N. neteisėtai pagamino 1473 kg mėsos gaminių, tačiau jų nerealizavo dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, nes 2013-05-22 6 val. 50 min. kratos metu minėti mėsos gaminiai buvo surasti ir pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) 2004-04-29 Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos VI skyriaus reikalavimus sunaikinti.

25Be to, kaltinamoji I. N., veikdama pagal įgytą verslo liudijimą, aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, dėl ko iš dalies negalima nustatyti asmens veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros, o būtent:

26laikotarpiu nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29 Alytaus m. turgavietėje Alytuje, Jazminų g. 1, veikdama pagal įsigytą verslo liudijimą prekybai (kuris buvo išduotas veiklai EVRK klasės: 47.81 – maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.82 – tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.89 – kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.99 – kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse), pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-22 įsakymu Nr. 1K-160 patvirtintų „Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių“ 3 punktą, kuriame nurodyta, kad verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale, ir 14 punktą, kuriame nurodyta, kad pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis, ir pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 18 punktą, kuriame nurodyta, kad prekių įsigijimo dokumentai ir kiti dokumentai saugomi 5 kalendorinius metus, o PVM sąskaitos-faktūros ir sąskaitos-faktūros saugomos 10 metų nuo jų išrašymo ir gyventojai šiuos dokumentus saugo patys, nes:

27– jos (I. N.) naudoto kasos aparato kasos operacijų žurnale nuo 2012-01-05 iki 2012-04-04 nurodytos 31 835,92 Lt (9 220,32 Eur) pajamos neatitinka, arba 11 145,53 Lt (3 227,97 Eur) (42 981,45 Lt – 31 835,92 Lt) mažesnės nei jos (I. N.) 2012 metų pajamų deklaracijoje deklaruotos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus, 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur);

28– neįrašė pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje 2012 m. sausio-gegužės mėnesiais apmokėtų 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) išlaidų uždarųjų akcinių bendrovių „A“, „A“ ir „MM“ prekėms įsigyti;

29– neišsaugojo uždarųjų akcinių bendrovių „A“, „A“ ir „MM“ 2012 m. sausio-gegužės mėnesiais surašytų 48 vnt. PVM sąskaitų-faktūrų, pagal kurias pirkėjai I. N. parduota prekių už 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) su PVM, ir neišsaugojo uždarųjų akcinių bendrovių „A“, „A“ ir „MM“ 2012 m. sausio-gegužės mėnesiais surašytų pinigų priėmimo kvitų, pagal kuriuos I. N. sumokėjo už prekes 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) sumą.

30Dėl šių pažeidimų pagal tvarkomą buhalterinę apskaitą negalima nustatyti, ar 2012 metais I. N. gavo pajamų deklaracijoje įrašytą 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur) pajamų sumą, ar gavo kasos aparatu užfiksuotą 31 835,92 Lt (9 220,32 Eur) pajamų sumą, ar gavo kokią kitą pajamų sumą, ir negalima nustatyti, kiek išlaidų prekėms ir kokius įsipareigojimus prekių tiekėjams turėjo, dėl to iš dalies negalima nustatyti jos (I. N.), kaip asmens, veikiančio pagal įsigytą verslo liudijimą, veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus.

31Kaltinamasis V. N., veikdamas bendrai su sutuoktine I. N., laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. gegužės 22 d. versliškai, o nuo 2011 m. lapkričio mėnesio iki 2013 m. gegužės mėnesio ir stambiu mastu, neturėdamas tam leidimo, ėmėsi ūkinės, komercinės veiklos – mėsos gaminių gamybos ir realizavimo, o būtent:

32namuose ( - ) , neturėdamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008-10-15 įsakymu Nr.B1-527 patvirtintų “Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų” 4 punkte, kuriame numatyta, kad maisto tvarkymo subjekto patvirtinimas – apskričių, miestų ar rajonų valstybinių maisto ir veterinarijos tarnybų maisto tvarkymo subjektui suteikiama teisė užsiimti maisto tvarkymu, kuri patvirtinama išduodant dokumentą – Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, numatyto Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, suteikiančio teisę gaminti mėsos gaminius –tai yra leidimo gaminti mėsos gaminius, veikdamas vieninga tyčia ir turėdamas vieningą nusikalstamą tikslą versliškai neteisėtu būdu gaminti mėsos gaminius bei juos neteisėtai realizuoti, pažeisdamas:

33- LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 35 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, nes V. N. veikla pagal LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 2 straipsnio 7 dalies nuostatas „Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį“ atitinka individualios veiklos požymius, nes neinformavo mokesčių administratoriaus apie savarankiškai vykdomą mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklą;

34- LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr.IX-574) 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 12 straipsnio 4 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir 16 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka, apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo, nes netvarkė mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklos buhalterinės apskaitos,

35- Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.852/2004 dėl maisto produktų higienos 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad visų pirma kiekvienas maisto tvarkymo subjektas praneša kompetentingai institucijai pastarosios reikalaujamu būdu apie visas jo valdomas įmones, vykdančias veiklą bet kuriame iš maisto gamybos, perdirbimo ir pristatymo etapų, kad kiekviena tokia įmonė būtų registruojama, ir LR maisto įstatymo (2000-04-04 Nr. VIII-1608) 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimus, kur nurodyta, kad tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus, nes vykdė maisto tvarkymo veiklą neįregistravęs šios veiklos ir neturėdamas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo, bendrais veiksmais su I. N. ėmėsi ūkinės-komercinės veiklos:

36- jis (V. N.) bendrais veiksmais su I. N. iš UAB „( - ) “ ir kitų nenustatytų tiekėjų įsigijo nemažiau kaip 19898,14 kg. mėsos skerdienos, kurią jis (V. N.) pristatė į name adresu ( - ) , garaže esančias patalpas, pritaikytas mėsos gaminių gamybai,

37- jis (V. N.) kartu su I. N. gamino mėsos gaminius, tai yra naudodamas mėsos gaminimo įrenginius - mėsmalę be pavadinimo, mėsos kimštuvą „FAMA“ Nr. 1010036, garaže esančią patalpą, pritaikyta mėsos rūkymui, sistemingai ir nuolat (ne mažiau kaip tris kartus) neteisėtai gamino mėsos gaminius – sūdytus ir rūkytus kumpius, šonines, lašinius ir nugarines, rūkytas ir vytintas dešreles;

38- namuose pagamintus mėsos gaminius realizavo Alytaus ir Varėnos m. tokiomis aplinkybėmis: I. N. nurodymų dalį pagamintų mėsos gaminių jis (V. N.) pristatydavo į Alytaus turgavietę, esančią Jazminų g. 1, Alytus, kur mėsos gaminius parduodavo I. N. samdoma pardavėja G. B., taip pat I. N. susitarus su pirkėjais: R ir S. M., Varėnos miesto turgavietėje mėsos gaminiais prekiaujančiomis L. N. ir D. V., dėl namuose pagamintų mėsos gaminių perkamo kiekio ir kainos, jis (V. N.) minėtus kiekius mėsos gaminių pristatydavo minėtiems pirkėjams, o gautus pinigus už maisto gaminius pristatydavo I. N., tokiu būdu realizavo namų gamybos mėsos gaminių už nemažiau kaip 134 243 Lt (38 879,46 EUR).Be to 2013-05-22 namuose adresu ( - ) bendrais veiksmais su I. N. neteisėtai pagamino 1473 kg mėsos gaminių, tačiau jų nerealizavo dėl nuo jų nepriklausančių priežasčių, nes 2013-05-22, 06 val. 50 min. kratos metu minėti mėsos gaminiai buvo surasti ir pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (EB) 2004-04-29 Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos VI skyriaus reikalavimus sunaikinti.

39Kaltinamoji I. N. savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pagal prokuroro pakeistą kaltinimą (13 t., b.l. 4-9) pripažino visiškai. Parodė, kad kaltinime nurodytu laikotarpiu dirbo pagal verslo liudijimą, prekiavo mėsos gaminiais. Iš pradžių turėjo verslo liudijimą prekybai, o vėliau – šeimininkavimui. Alytaus miesto Jazminų turgavietėje turėjo prekybos vietą. Prekiavo įvairiais įmonių maisto gaminiais. Iš pradžių mėsos gaminius gamino savo poreikiams. Pasiūlė kitiems asmenims. Atsiliepimai apie jų gaminamus mėsos gaminius buvo teigiami. Mėsos gaminius gamino jų šaimai priklausančioje sodyboje, esančioje sodų bendrijoje ( - ). Per tam tikrą laiką šioje srityje įgavo patirties, todėl pradėjo gaminti didesniais kiekiais. Garaže įsirengė patalpą, kurioje gamino mėsos gaminius. Tam tikslui naudojo darbo priemones – mėsmalę, kimštuvą. 2012 metų pabaigoje įrengė rūkyklą. Mėsos gaminius pasigamindavo savo poreikiams, taip pat pradėjo jais prekiauti turgavietėje. Leidimų mėsos gaminių gamybai neturėjo. Tuo metu nepagalvojo, kad elgiasi neteisėtai. Galvojo, kad verslo liudijimo šeimininkavimui pakaks šiai veiklai. G. B. prekiavo mėsos gaminiais jos darbo vietoje. Ji prekiavo tiek jų pagamintais, tiek kitų tiekėjų mėsos gaminiais. Ji mokėjo už G. B. verslo liudijimą, taip pat už ją mokėdavo visus mokesčius. Už darbą G. B. mokėjo 800 litų atlygį. Kasos aparatas buvo registruotas G. B. vardu. G. B. pati darydavo užsakymus pas tiekėjus. Taip pat su tiekėjais atsiskaitydavo už prokukciją iš suprekiautų pinigų. Ji sumokėdavo turgaus administracijai už G. B. dabo vietą. Ž, S B prekiavo tokiu pat principu tik kitais produktais negu B. Ji organizuodavo šių darbuotojų darbą, jas prižiūrėdavo, buvo jų faktinė darbdavė. Joms padėdavo mokesčių inspekcijai deklaruojant pajamas. Moterims iš Varėnos patiko jų gaminami mėsos gaminiai, todėl sutarė dėl gaminių prekybos. Joms tiko visos sąlygos, todėl pradėjo tiekti į Varėną mėsos gaminius. Šios prekybos jokiais dokumentais neįformindavo. Važtaraščių neišrašydavo. Už gaminius atsiskaitydavo grynais pinigais. Buvo atvejų, kai už patiektus gaminius atsiskaitydavo, juos pardavus. Atskiros apskaitosnamų gamybos produkcijai nevedė, tik pas save pasižymėdavo. Skerdieną pirkdavo turgavietėje ir iš ( - ) . Su ( - ) atstovais bendraudavo telefonu. Vadybininkas išrašydavo sąskaitą, pagal ją vairuotojas atveždavo skerdieną. Skerdieną atveždavo į Jazminų turgų, taip pat į degalinę. Sutuoktinis V. N. jai padėdavo šioje veikloje, nuveždavo ir parveždavo produkciją. Piniginius klausimus tvarkydavo ji pati. Pagrindinai ji organizavo šią veiklą. Ši veikla buvo pagrindinis jų šeimos pragyvenimo šaltinis. Kai pradėjo šią veiklą, trūko žinių. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, iš karto padarė išvadas. Su sesers pagalba įkūrė įmonę – UAB. Tvarkingai vykdo veiklą, moka mokesčius, Jotvingių turgavietėje įrengė mėsos gamybos cechą. Neturėjo tikslo sukčiauti dėl pridėtinės vertės mokesčio. Tuo metu visi tokiu principu dirbo, nesuprato, kad elgesi neteisingai ir neteisėtai. Dalies apskaitos dokumentų neišsaugojo, kadangi kraustėsi gyventi į kitus namus. Šiuo momentu galėjo būti dokumentai prarasti. Taip pat neskyrė didelės svarbos dokumentų išsaugojimui. Nepagalvojo, kad dokumentų ateityje prireiks. Šiuo metu įmonės apskaita vedama tvarkingai. Iš viso ikiteisminio tyrimo pasimokė, padarė išvadas ir dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Prašo jos atžvilgiu baudžiamąją bylą nutraukti ir perduoti ją laidavimui, laiduotoją paskirti jos seserį E. S. – P.

40Kaltinamoji I. N., 2013-05-23 apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad 2012 m. pradžioje Alytaus m. Jazminų turguje pagal verslo liudijimą prekiavo mėsos gaminiais, nupirktais iš Lietuvos įmonių, tačiau sekėsi blogai, todėl kartu su vyru V. N. nusprendė pabandyti savo verslą, tai yra patys gaminti mėsos gaminius ir juos parduoti turguje. V. N. sužinojo, kad tokiai veiklai vykdyti – mėsos gaminiams gaminti reikalingas specialus Veterinarijos tarnybos leidimas, taip pat reikalingos specialios patalpos, įranga, kas kainuoja dešimtis tūkstančių litų. Jie neturėjo tiek pinigų, todėl nusprendė gaminti mėsos gaminius be minėto leidimo. V. N. namuose ( - ) , garaže įrengė rūkinimo patalpą, jie už 2 000 Lt nusipirko mėsos kimšimo įrenginį, nuo seniau turėjo mėsos malimo mašiną. 2012 m. balandžio mėn. kartu su V. N. pradėjo gaminti mėsos gaminius – sūdytus, vytintus, rūkytus, kumpelius, lašinius, dešreles, šonus, nugarines, trikampius ir kt. Ji (I. N.) rūpinosi mėsos skerdienos, skirtos mėsos gaminių gaminimui, pirkimu bei pagamintų mėsos gaminių realizavimu, taip pat pati sūdydavo mėsą. Vyras V. N. gamindavo rūkytus, vytintus mėsos gaminius, taip pat maldavo mėsą, kimšdavo dešreles, mėsos skerdieną parnešdavo namo, mėsos gaminius nuveždavo į turgų. Laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki rugpjūčio mėn. neturėjo daug klientų, todėl gamyba buvo maža, tai yra per savaitę pirkdavo skerdienos be kaulo ne mažiau kaip 50 kg, mokant po 12 Lt už 1 kg, iš kurios pagamindavo ne mažiau kaip 40 kg mėsos gaminių, dalis skerdienos išsimesdavo. Mėsos gaminius parduodavo Alytaus m. Jazminų g. turguje, mokant ne mažiau kaip 20 Lt už 1 kg, taip per savaitę gaudavo ne mažiau kaip 800 Lt pajamų, iš jų 200 Lt pelno. Nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. iki 2013-05-22 pirko daugiau mėsos gaminių, todėl per savaitę jau pirkdavo ne mažiau kaip 200 kg skerdienos, mokant po 12 Lt už 1 kg, iš kurios pagamindavo ne mažiau 150 kg mėsos gaminių, kuriuos parduodavo po ne mažiau kaip 20 Lt už 1 kg. Per savaitę gaudavo 3 000 Lt pajamų, iš jų – 600 Lt pelno. Visus gautus pinigus panaudodavo pragyvenimui ir skerdienai pirkti. Tuo metu jos šeimos pagrindinis pragyvenimo šaltinis ir buvo prekyba mėsos gaminiais, pagamintais namuose. 2012–2013 metais mėsos skerdieną ji pirkdavo Alytaus m. Jazminų turgavietėje iš įvairių asmenų, mokėdavo grynais, kasos kvitų neturi išsaugojusi. Parduotuvėje „( - ) “ pirkdavo prieskonius mėsos gaminiams gaminti, pirkdama naudojosi moters vardu „( - ) “ nuolaidų kortele. Minėtos moters pavardės neatsimena, žino, kad ji dirbo turguje ir jai paskolino kortelę. Parduotuvėje „( - ) “ išduotų kasos kvitų neturi išsaugojusi. Pagamintus mėsos gaminius pardavinėjo Alytaus Jazminų turguje, tačiau pardavinėjo ne pati, kadangi neturėjo verslo liudijimo tokiai prekybai, o per pardavėją, tai yra ji paprašė, kad jos pagamintus mėsos gaminius pardavinėtų jos pažįstama pardavėja G. B., kuri pagal verslo liudijimą dirbo Alytaus m. Jazminų turguje mėsos skyriuje ir prekiavo mėsos gaminiais, įgytais iš įvairių Lietuvos tiekėjų, tokių kaip UAB „MM“, UAB „A“, UAB „M“ ir kt. Už tai, kad G. B. turguje pardavinės jos pagamintus mėsos gaminius be ženklinimo, ji G. B. kas savaitę mokėdavo po 30 Lt ir pusę sumos už vitriną – darbo vietą turguje. G. B. parduodavo turguje jos pagamintus mėsos gaminius, bet ar gautus pinigus apskaitydavo kasos aparate, nežino. Taip pat parodė, kad pažįsta moterį vardu R, kuri naudojasi telefono Nr. ( - ) . Minėta moteris nuo 2012 m. spalio mėn. kas savaitę iš jos pirkdavo įvairių mėsos gaminių. Kas savaitę užsakydavo ne mažiau kaip 50 kg mėsos gaminių, už kuriuos sumokėdavo ne mažiau kaip 1 000 Lt. Paprastai pirmadieniais telefonu užsakinėjo mėsos gaminius, o trečiadieniais jos vyras V. N. užsakytus mėsos gaminius nuveždavo minėtai moteriai į namus ( - ). Už mėsos gaminius R mokėjo grynais, pinigus paduodavo V. N., jis parveždavo pinigus jai. Taip pat jos nurodymu vyras V. N. veždavo mėsos gaminius Varėnos miesto turguje dirbusioms dviems moterims, viena vardu L, kuri naudojosi telefono Nr. ( - ) , kita – D, kuri naudojosi telefono Nr. ( - ) , jos pirkdavo mėsos gaminius žinodamos, kad jie pagaminti namuose. Minėtoms moterims mėsos gaminius pardavinėjo nuo 2012 m. birželio mėn., produkciją užsakinėjo telefonu, nurodydavo kiekius ir pavadinimus, užsakydavo kiekvieną savaitę penktadieniais, o joms V. N. nuveždavo mėsos gaminius penktadieniais. Už gaminius sumokėdavo grynais V. N.. Minėtoms moterims kas savaitę nuveždavo ne mažiau kaip 150 kg mėsos gaminių, už kuriuos sumokėdavo po 16 Lt už 1 kg (iš viso 2 400 Lt). 2015-03-22 jos namuose ( - ) pareigūnai atliko kratą ir rado apie 1400 kg mėsos gaminių, kurie dar buvo tik ruošiami (sūdomi, vytinami), minėti gaminiai buvo skirti moterims vardu R, L, D, tai pat G. B.. Nuo 2012 m. balandžio mėn. ji buvo įsigijusi verslo liudijimą veiklos sričiai – šeimininkavimas, todėl kartais padėdavo rengti įvairius renginius, paruošti maistą, padengti stalus ir panašiai. 2012-2013 m. tokias paslaugas teikdavo kas savaite ar dvi įvairiems asmenims, kurių negali nurodyti. Už vieną darbo dieną gaudavo ne mažiau kaip 100 Lt, tačiau kiek tokių dienų buvo, neprisimena. Gautas pajamas iš šeimininkavimo įtraukė į pajamų/išlaidų žurnalą (10 t., b. l. 66–69).

41Iš Asmens parodymų atpažinimo metu, I. N. atpažino moters vardu D nuotrauką, tai D. V., ir moters vardu L nuotrauką, tai L. N. (10 t., b. l. 70–77).

42Kaltinamasis V. N. savo kaltę pagal prokuroro pakeistą kaltinimą (13 t., b.l. 10-11) pripažino visiškai. Parodė, kad jos sutuoktinė I. N. užsiėmė prekyba, veiklos organizavimu, o jis padėjo I jos veikloje. Namuose, esančiuose( - ) 2011 metais įrengė mėsos gaminių gamybos cechą. Iš pradžių prekiavo pagal verslo liudijimą. Jis į verslo liudijimą buvo įrašytas kaip šeimos narys, kad galėtų vienas kitą pavaduoti. Žmonės pradėjo domėtis jų gaminamais mėsos gaminiais. Kadangi visiems patiko gaminių skonis, I. N. pasiūlė gaminti ir prekiauti jų gamybos mėsos gaminiais. Patalpa mėsos gamybai buvo įrengta namo pusrūsyje. Iš gamybos priemonių buvo mėsmalė, kimštuvas. Rūkyklą įrengė garaže. Leidimų mėsos gamybai neturėjo ir tai buvo didžiausia klaida. Nepagalvojo, kad leidimai yra reikalingi, kadangi jų apimtys nebuvo didelės. I paprašydavo parvežti skerdieną, taip pat nuvežti mėsos gaminius. Jis jų gamybos mėsos gaminius vežė į Varėnos turgavietę. Būdavo atvejų, kai pinigus už gaminius paduodavo jam, o jis parveždavo I. Taip pinigų apskaitos jis nevedė, visus piniginius klausimus tvarkė I. Mėsos gaminius tiekė ir M. Jis savo vardu teikdavo deklaracijas mokesčių inspekcijai. Vienais metais turėjo verslo liudijimą prekybai maisto produktais. Pažinojo moteris, kurios prekiavo jų gaminamais mėsos gaminiais. Jos dirbo pagal savo vardu paimtus verslo liudijimus. Tuo laikotarpiu tokiu principu dirbo visi prekeiviai. Supranta, kad tuo laikotarpiu jų vykdoma veikla buvo neteisėta. Po kratos atlikimo iš karto padarė išvadas. Praėjus kelioms savaitėms įsteigė savo įmonę. Šis įvykis jiems buvo didelė pamoka. Dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Prašo jo atžvilgiu baudžiamąją bylą nutraukti ir perduoti jį laidavimui, laiduotoja paskirti jo sutuoktinės seserį E. S. – P.

43Kaltinamasis V. N., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad gyvena ( - ) kartu su sutuoktine I. N. ir dviem nepilnametėmis dukterimis. 2013-05-22 namo rūsyje buvo atlikta krata, kurios metu pareigūnai rado apie 1 473 kg įvairių mėsos gaminių – rūkytų, sūdytų, vytintų, kuriuos kartu su sutuoktine gamino realizavimo tikslais. Nuo 2012 m. balandžio mėn. kartu su I. N. nusprendė ir pradėjo gaminti namuose įvairius sūdytus, vytintus, rūkytus mėsos gaminius. Anksčiau tokius gaminius gamino nedideliais kiekiais savo reikmėms, kartais vaišindavo svečius, kuriems jie patiko, todėl nutarė pagaminti didesnį kiekį ir jį parduoti, taip užsidirbti pinigų. Garaže prie namo buvo įsirengę rūkyklą, taip pat buvo įsigiję mėsos malimo mėsmalę, dešrelių kimšimo įrenginį, kuriuos laikė namo rūsyje. Su minėtais prietaisais gamino mėsos gaminius – dešreles, vytintus, sūdytus, rūkytus kumpius, dešreles ir kt. mėsos gaminius (t. y. lašinius, trikampius, filė, nugarinė, kryžminė). Su sutuoktine pasiskirstė darbais tokia tvarka: sutuoktinė ieškodavo skerdienos mėsos gaminiams, ją užsakydavo, taip pat ieškodavo asmenų, kuriems galėtų parduoti mėsos gaminius, iš jų priimdavo užsakymus, taip pat padėdavo gaminti mėsos gaminius, juos sūdydavo, o jo darbas buvo pagal I. N. nurodymą važiuoti paimti skerdieną mėsos gaminiams gaminti, ją parvežti namo, paruošti gamybai, rūkyti, vytinti mėsos gaminius, gaminti dešreles, pagal I. N. nurodymą nuvežti mėsos gaminius asmenims, kurie juos pirkdavo t. y. užsakovams. Minėtą veiklą vykdė nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2013-05-22. Jis ir sutuoktinė žinojo, kad mėsos gaminiams gaminti ir realizuoti reikalingas specialus maisto ir veterinarijos tarnybos leidimas, tačiau minėtam leidimui gauti reikalinga specialiai įrengtos patalpos, o joms įsirengti reikia daug pinigų, kurių jie neturėjo, todėl nusprendė verstis be minėto leidimo. Nuo 2012 m. pagrindinis jo pragyvenimo šaltinis buvo pajamos, gautos iš minėtų mėsos gaminių pardavimo. Nei jis, nei žmona jokios pagamintų mėsos gaminių apskaitos, užrašų nevedė, specialiai pajamų neskaičiavo. Mano, kad už parduotus mėsos gaminius per mėnesį jis ir sutuoktinė gaudavo ne mažiau kaip 2 000 Lt. Taip pat parodė, kad jis nežino, iš kokių asmenų I. N. užsakydavo skerdienos. Jam nurodydavo kartą į savaitę nuvažiuoti prie Alytaus m. turgaus ir iš tam tikro automobilio paimti skerdieną. Per savaitę jis paimdavo ir namo parveždavo ne mažiau kaip 150 kg. Pinigų už skerdieną nemokėdavo, atsiskaitydavo žmona ir atsiskaitymo tikslesnių aplinkybių nežino. Kai pagamindavo mėsos gaminius, I. N. surasdavo užsakovus ir liepdavo jam nuvežti jos nurodytą kiekį pas tuos asmenis. Pavyzdžiui, per savaitę kartą, ar per dvi savaites vieną kartą, būdavo įvairiai, jis I. N. nurodymu veždavo mėsos gaminius į Varėnos miesto turgų, kur namų sąlygomis pagamintus mėsos gaminius perduodavo pardavėjoms, dirbusioms Varėnos turgaus mėsos skyriuje, žino tik jų vardus – D ir L. Į Varėną L ir D į savaitę ar į dvi savaites kartą atveždavo įvairių namų gamybos mėsos gaminių: sūdytų, vytintų, rūkytų dešrelių, lašinių, kumpių ir kt., kiekvienai atveždavo po ne mažiau kaip 40 kg įvairių mėsos gaminių. L ir D jam perduodavo pinigus maišelyje, kuriuos jis parveždavo ir paduodavo I. N.. Pinigų neskaičiuodavo ir tiksliai nežino, kiek jos mokėdavo už mėsos gaminius. Mėsos gaminius L ir D parduodavo kaip savo namų gamybos mėsos gaminius, tai yra jos žinojo, kad jis su sutuoktine namuose juos gamina. Jei jos turėdavo kokių nors nusiskundimų dėl mėsos gaminių kokybės, pavyzdžiui per sūrūs gaminiai, jis pažadėdavo pagaminti geresnius, tai yra kalbėdavo su jomis apie mėsos gaminių pagaminimo aplinkybes. Minėtu laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2013-05-22 I. N. nurodymu jis veždavo jų pagamintus mėsos gaminius kartą į savaitę ar kartą į dvi savaites į ( - ) esantį namą asmeniui vardu S ar jo žmonai R. Minėtiems asmenims I. N. nurodymu atveždavo kiekvieną kartą apie 20 kg sūdytų, vytintų, rūkytų mėsos gaminių. Minėti asmenys atsiskaitydavo už mėsos gaminius tiesiogiai su I. N.. Daugiau jis niekam nevežė mėsos gaminių. Nei jis, nei I. N. 2012-2013 m. namų sąlygomis pagamintų gaminių turguje nepardavinėjo. Iš parduotų mėsos gaminių per mėnesį gaudavo ne mažiau kaip 2 000 Lt pajamų (10 t., b. l. 14–16).

44Iš Asmens asmens parodymų atpažinimo metu, V. N. atpažino moters vardu D nuotrauką, tai D. V. ,ir moters vardu L nuotrauką, tai L. N. (10 t., b. l. 17–24).

45Dėl sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, vertimosi neteisėta ūkine komercine veikla

46Liudytojas A. M. parodė, kad jis dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju, vežioja įmonės produkciją. Jis yra vežęs skerdieną kaltinamiesiems. Skerdieną veždavo pagal išrašytus važtaraščius. Privatūs asmenys turėdavo savo numerius. Numerius nurodydavo bendrovės vadybininkas. Fizinis asmuo visada turėdavo tokį patį numerį. Dažniausia skerdieną veždavo į turgų. Būvo atvejų, kai skerdieną paimdavo degalinėje. Dažniausiai skerdieną paimdavo V. Jam pranešdavo telefonu.

47Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. M. parodė, kad nuo 1995 metų dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju-ekspeditoriumi. 2012-2013 metais vežiojo ŽŪB „( - ) “ produkciją – mėsos gaminius ir skerdieną Alytaus regiono pirkėjams. Kiaulienos skerdieną pasiimdavo iš UAB „( - ) “ sandėlio ( - ) Iš UAB „( - ) “ kiaulienos skerdieną vežė pagal bendrovės išrašytus krovinio gabenimo važtaraščius, kuriuose pirkėjai buvo įvardinti ne vardais, pavardėmis, o kodais. Pagal krovinio važtaraščius su kodu Nr.16 kiaulienos skerdiena buvo skirta pirkėjai iš Alytaus vardu I (atpažino kaip I. N.), kuri atvažiuodavo pasiimti skerdieną ne pati, o atvykdavo jos vyras vardu V (atpažino kaip V. N.), kuriam skerdieną dažniausiai perduodavo Alytaus miesto degalinėje „Skirnuva“. Minėtas asmuo, pasiimdamas skerdieną, visada pasiimdavo vieną krovinio gabenimo važtaraščio su pirkėjo kodu 16 egzempliorių, kad namuose susitikrintų paimtų prekių – skerdienos kiekį. Antrą važtaraščio egzempliorių liudytojas perduodavo UAB „( - ) “ vadybininkui G. K., kuris rūpinosi, kad pagal minėtus važtaraščius būtų sumokėti už skerdieną pinigai. Taip pat parodė, kad skerdieną į Alytaus miestą veždavo pirmadieniais, kartais iš savo telefono Nr. ( - ) paskambindavo I. N. ir pasakydavo, kada bus Alytuje prie degalinės „Skirnuva“, kad jos vyras V. N. pasiimtų užsakytą skerdieną. Apklausos metu susipažinęs su ŽŪB „( - ) “ krovinio važtaraščiais – 2012-11-19 dokumento Nr. H135837, 2012-11-19 dokumento Nr.H135851, 2013-04-29 dokumento Nr. H159908, 2013-05-06 dokumento Nr. H161031, 2013-05-13 dokumento Nr. H162263, 2013-05-20 dokumento Nr. H163430, paimtais 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) parodė, kad dokumentuose nurodytomis datomis automobiliu „M. B.“, valst. Nr. ( - ) mėsos skerdieną buvo gabenta pirkėjui kodu „Alytus 16“, tai yra pirkėjai I. N.. Minėtus važtaraščius pasiėmė V. N., kad galėtų susitikrinti perduotos skerdienos kiekius.Taip pat parodė, kad 2013-07-16 FNTT pareigūnams atlikus kratą ŽŪB „( - ) “ priklausančiame jo vairuojamame automobilyje „M. B. 814“, valst. Nr. ( - ) kuriuo gabeno prekes pirkėjams, buvo rasti jo užrašai – trys lapai. Lape, kurio viršuje yra užrašas „Nr. ( - ) “ apačioje užrašas „( - ) Nr. 50“ ties raidėmis „Nr.“ surašyti pirkėjų, kuriems veždavo UAB „( - ) “ produkciją – mėsos skerdieną ar mėsos gaminius, kodai, kurie taip pat rašydavosi ant krovinio gabenimo važtaraščių. Ties minėtais pirkėjų kodais nurodyti pirkėjų kontaktiniai telefonai. Pavyzdžiui, minėtame lape nurodytas kodas Nr. 16, minėtu kodu buvo žymima pirkėja iš Alytaus I. N., šalia minėto kodo yra nurodytas telefono numeris „( - ) “, tai minėtos moters kontaktinis telefonas, kuriuo prireikus susisiekdavo ar pranešdavo, kur pasiimti prekes (2 t., b. l. 65–95).

482013-07-16 kratos protokole nurodyta, kad atlikus kratą ŽŪB „( - ) “ krovininiame automobilyje „M. B.“ valst. Nr. ( - ) kuris vairuojamas A. M., rasti užrašai, juose yra užrašas „Nr. ( - )“ (7 t., b. l. 167–174).

49Iš 2013-10-31 A. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad A. M. parodė, jog atpažįsta moterį vardu I, kuriai 2012-2013 m. veždavo ŽŪB „( - ) “ produkciją – skerdieną, jai buvo priskirtas kodas 16; atpažinta moteris – I. N.. Taip pat parodė, kad atpažino vyrą vardu V, tai yra I. N. vyras, kuris 2012-2013 m. paimdavo jos užsakytą skerdieną; atpažintas vyras – V. N. (2 t., b. l. 78–95).

50Liudytojas D. G. parodė, kad jis dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju. Jis veždavo bendrovės produkciją – skerdieną. Produkciją tiekė į Alytaus regioną. Produkciją veždavo pagal važtaraščius. Juose būdavo nurodytas produkcijos gavėjo numeris. Tas asmuo pasakydavo savo numerį, pagal kurį jis išduodavo produkciją. Bendrovės vadybininkas nurodydavo, kam ir kokią produkciją turi nuvežti. Dažniausiai veždavo į Jazminų turgavietę.

51Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. G. parodė, kad nuo 1999 metų dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju-ekspeditoriumi. 2012-2013 metais vežiojo bendrovės ŽŪB „( - ) “ produkciją Alytaus regiono pirkėjams. Kiaulienos skerdiena buvo vežama pagal ŽŪB „( - ) “ išrašytus krovinio važtaraščius, kuriuose pirkėjai buvo įvardinti kodais. Kodas 16 buvo priskirtas pirkėjai vardu I (atpažino kaip I. N.), kuri kartais skambindavo ir prašydavo sustoti prie ( - ) kur skerdienos atvažiuodavo pasiimti jos vyras vardu V (atpažino kaip V. N.). Dėl skerdienos perdavimo vietos su I. N. susitardavo telefonu iš savo telefono Nr. ( - ) paskambinęs jai telefono Nr. ( - ) . Minėtiems asmenims perduodavo skerdienos kiekius pagal krovinio važtaraščius su kodu Nr. 16. Apklausos metu susipažinęs su 2012-07-03 ŽŪB „( - ) “ krovinio važtaraščiu Nr. H114017, paimtu 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) , parodė, kad važtaraštyje nurodyta, jog 2012-07-03 automobiliu „M. B. 8174“, valst. Nr. ( - ) gabeno mėsos skerdieną pirkėjui „užsakymas16“, tai yra pirkėjai I. N., kuriai kartu su skerdiena perdavė važtaraščio vieną egzempliorių (2 t., b. l. 96–100).

52Iš 2014-05-23 D. G. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad D. G. parodė, jog atpažįsta moterį vardu I, kuriai 2012–2013 m. veždavo ŽŪB „( - ) “ produkciją – skerdieną, jai buvo priskirtas kodas 16; atpažinta moteris – I. N.. Taip pat parodė, kad atpažino vyrą vardu V, tai yra I. N. vyras, kuris 2012-2013 m. paimdavo jos užsakytą skerdieną; atpažintas vyras – V. N. (2 t. b. l. 101–108).

53Liudytoja R. M. parodė, kad ji turi individualią įmonę, prekiauja maisto prekėmis. Turi tris kaimo parduotuves ( - ) ir ( - ) kaimuose. Jos sutuoktinis iš N imdavo mėsos gaminius ir juos siūsdavo sūnui į Angliją. I. N. yra atvežusi mėsos gaminių į jų namus. Taip pat mėsos gaminių yra pirkusi iš G. B.. Jos sutuoktinis vieną kartą į savaitę prekes siūsdavo sūnui į Angliją. Visą apskaitą tvarkė vyras. Už mėsos gaminius buvo atsiskaitoma grynais pinigais.

54Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. M., 2013-05-22, 2013-05-29 apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad 2011 m. rugsėjo mėn. Alytuje, Jazminų gatvės turguje iš tos pačios pardavėjos (atpažino kaip G. B.) pirkdavo didelius kiekius mėsos gaminių, kuriuos siųsdavo savo sūnui į Angliją. Perkant mėsos gaminius, susipažino su moterimi vardu I (atpažino kaip I. N.), kuri iš savo pardavėjos, t. y. G. B. susižinojo, jog liudytoja perka didesnius kiekius mėsos gaminių, todėl pasiūlė mėsos gaminius atvežti jai į namus, o užsakymą priimti telefonu. Tokiu būdu laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2013-05-15 kiekvieną savaitę pirmadieniais liudytoja, paskambinusi telefono Nr. ( - ) , užsakydavo pas moterį vardu I mėsos gaminius, kuriuos trečiadienis jai į namus atveždavo minėtos moters vyras (atpažino kaip V. N.). Mėsos gaminius priimdavo namuose jos vyras S. M., kuris vedėsi užrašus pasižymėdamas, kiek sumoka už mėsos gaminius. Perkant mėsos gaminius, sąskaitos ar pinigų priėmimo kvitai nebuvo išrašomi, už gaminius buvo mokama grynais pinigais. Liudytoja žinojo, kad perkami mėsos gaminiai yra pagaminti namų sąlygomis, nes pati I pasakojo, jog namuose gamina mėsos gaminius, be to, mėsos gaminiai buvo be etikečių, emblemų (1 t., b. l. 65, 70–72 ).

55Iš 2013-05-22, 2013-05-29 R. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad R. M. atpažino moterį vardu I, iš kurios pirko mėsos gaminius, tai yra I. N.. Taip pat atpažino moters vardu I vyrą, tai yra V. N.. Atpažino turgaus pardavėją iš kurios 2011 m. pirko mėsos gaminius, tai yra G. B. (1 t. b. l. 73–76).

56Liudytojas S. M. parodė, kad jų sūnus gyvena Anglijoje, todėl jo prašymu jam tiekdavo mėsos gaminius. Jis susitarė su I. N., kad ji tieks jam jų gamybos rūkytus mėsos gaminius. Mėsos gaminius pristatydavo į jų namus. Tai truko apie metus laiko. Mėsos gaminius atveždavo arba I. N., arba V. N.. Vienu metu atveždavo apie 15-20 kg mėsos gaminių. Produkciją sūnui siųsdavo vieną kartą į savaitę. Už gaminius atsiskaitydavo grynais pinigais. Jokie dokumentai nebuvo išrašomi. Jis vedė apskaitą sąsiuvinyje. Jo užrašus paėmė policijos pareigūnai.

57Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. M. parodė, kad laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2013-05-22 pirkdavo mėsos gaminius iš moters vardu I (atpažino kaip I. N.). Mėsos gaminius 2–3 kartus per mėnesį į namus ( - ) atveždavo minėtos moters vyras V. N.. Mėsos gaminiai buvo atvežami be dokumentų, be etikečių, už juos mokėdavo grynais. Liudytojas rašėsi sąsiuviniuose, kiek pinigų sumokėdavo, šie sąsiuviniai 2013-05-22 buvo paimti atliekant kratą jo namuose. Apklausos metu susipažinęs su 2013-05-22 kratos metu paimtais sąsiuviniais, pažymėtais numeriais nuo Nr. 15(SM) iki Nr. 18(SM), parodė, kad sąsiuviniuose jis surašė už mėsos gaminius sumokėtas sumas. Taip pat nurodė, kad už mėsos gaminius, pirktus iš I nuo 2011-09-21 iki 2011-12-20, sumokėjo 16 092 Lt (4 661 Eur), nuo 2012-01-04 iki 2012-12-19 sumokėjo 73 629 Lt (21 324 Eur), nuo 2013-01-02 iki 2013-05-15 sumokėjo 33 191 Lt (9 613 Eur) (1 t., b. l. 77, 84–88).

58Iš 2013-05-22 S. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad S. M. parodė, jog atpažįsta moterį vardu I, iš kurios pirko mėsos gaminius, tai yra I. N.. Atpažino moters vardu I vyrą, tai yra V. N. (1 t , b. l. 78–83).

59Iš 2013-05-22 kratos protokolo matyti, kad atliekant kratą R. M. namuose ( - ) , buvo rasti ir paimti sąsiuviniai su rankraštiniais užrašais (4 t., b. l. 157–158).

602013-05-29, 2013-10-21 daiktų apžiūros protokoluose nurodyta, kad apžiūrėti ir sunumeruoti kratos metu rasti sąsiuviniai; sąsiuviniuose Nr. 15 (SM), 16 (SM), 17 (SM), 18 (SM) nurodyta, kad: laikotarpiu nuo 2011-09-21 iki 2011-12-20 nupirkta prekių pavadinimu „mėsytė” už 16 092 Lt, laikotarpiu nuo 2012-01-04 iki 2012-12-19 nupirkta prekių pavadinimu „mėsytė” už 73 629 Lt, laikotarpiu nuo 2013-01-02 iki 2013-05-15 nupirkta prekių pavadinimu „mėsytė” už 33 191 Lt (4 t., b. l. 159–164).

61Liudytoja L. N. parodė, kad ji dirba Varėnos turgavietėje. 2013 metų sausio pabaigoje atvykusi į Alytaus jazminų turgavietę, gavo I. N. kontaktinius duomenis. Paskambinusi susitarė dėl jos gamybos mėsos gaminių tiekimo. Mėsos gaminius imdavo savo reikmėms, taip pat dalį jų parduodavo turgavietėje. Jokie dokumentai nebūdavo išrašomi. Už tai ji yra nuteista. Gaminių yra pardavusi maždaug už 8431 Lt. Gaminius pirkdavo kas trys savaitės. Kratos metu rado užrašus. Ji dirba pagal verslo liudijimą.

62Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. N., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad 2013 m. Alytaus m. Jazminų g. turguje pardavėja, pardavusi mėsos gaminius, davė jai moters vardu I (atpažino kaip I. N.) telefono numerį Nr. ( - ) , kuri gali pristatyti didesnius kiekius mėsos gaminių. 2013 m. sausio-balandžio mėnesiais liudytoja telefonu pas I užsakydavo mėsos gaminius, kuriuos iš Alytaus m. į Varėnos m. atveždavo I vyras vardu V (atpažino kaip V. N.), jam už gaminius sumokėdavo grynais. Minėtus produktus parduodavo Varėnos m. turguje. I sakė, kad pati gamina mėsos gaminius. Liudytoja juos pirkdavo be sąskaitų, mokėdavo grynais pinigais. 2013 metų sausio–balandžio mėnesiais už mėsos gaminius sumokėjo I. N. 8 431 Lt (24 41,79 Eur) sumą (1 t., b. l. 133–135).

63Iš 2013-06-03 L. N. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad L. N. parodė, jog atpažįsta moterį vardu I, iš kurios pirko mėsos gaminius, tai yra I. N.. Atpažino vyrą vardu V, kuris atveždavo mėsos gaminius, tai yra V. N. (1 t., b. l. 125–132).

642015-05-19 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu L. N. pripažinta kalta pagal BK 222 str. 1 d. dėl to, kad ji laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-05-22 Varėnos m. turguje, vykdydama veiklą pagal verslo liudijimus, prekiaudama namų gamybos mėsos gaminiais, įgytais iš I. N., pažeidė buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus (1 t., b. l. 136–140).

65Liudytoja D. V. parodė, kad ji prekiauja Varėnos turgavietėje. 2012 metais susipažino su I. N.. Jai patiko jos prekiaujami rūkyti mėsos gaminiai. Sutarė, kad jai į namus atveš mėsos gaminių. Mėsos gaminius Varėnos turgavietėje pardavė, neturėdama įsigijimo dokumentų. Už tai yra nuteista. Už mėsos gaminius atsiskaitydavo grynais pinigais. Pirkdavo vieną kartą į dvi savaites. Pirkdavo apie 30-50 kg mėsos gaminių. Už tai gavo 200 litų pelno. Nuosprendyje yra teisingai nurodyta išlaidų suma – 2900 litų. Galėjo įsigyti 180 kilogramų mėsos gaminių. Iš pradžių nežinojo, iš kur N gauna mėsos gaminių.

66Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. V., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad 2013 m. sausio mėn. pabaigoje Alytaus m. Jazminų turguje pardavėja, pardavusi mėsos gaminius, davė jai moters vardu I (atpažino kaip I. N.) telefono numerį, kuri gali pristatyti didesnius kiekius mėsos gaminių. 2013 m. sausio-gegužės mėnesiais liudytoja telefonu pas I užsakydavo mėsos gaminius, kuriuos iš Alytaus m. į Varėnos m. atveždavo I vyras vardu V (atpažino kaip V. N.), jam už gaminius sumokėdavo grynais. Minėtus produktus parduodavo Varėnos m. turguje. I sakė, kad pati gamina mėsos gaminius, kuriuos liudytoja pirkdavo be sąskaitų, mokėdavo grynais pinigais. Liudytoja 2013 m. nuo sausio mėn. iki gegužės mėn. 22 dienos nupirko iš I. N. ne mažiau kaip 180 kg mėsos gaminių, sumokėjo ne mažiau kaip 2 900 Lt (839,90 Eur) (1 t., b. l. 107–109).

67Iš 2013-06-03 D. V. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad D V parodė, jog atpažįsta moterį vardu I, iš kurios pirko mėsos gaminius, tai yra I. N.. Atpažino vyrą vardu V, kuris atveždavo mėsos gaminius, tai yra V. N. (1 t., b. l. 99–106).

682015-07-24 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu D V pripažinta kalta pagal BK 222 str. 1 d. dėl to, kad laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-05-22 Varėnos m. turguje, vykdydama veiklą pagal verslo liudijimus, prekiaudama namų gamybos mėsos gaminiais, įgytais iš I. N., pažeidė buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus (1 t., b. l. 110–116).

69Liudytoja G. B. parodė, kad ji dirbo pas N Jazminų turgavietėje. Dėl darbo tarėsi su abiem kaltinamaisiais. Už mėnesį mokėjo 800 litų. Prekiavo mėsos gaminiais. Mėsos gaminius užsakydavo N. Produkciją priimdavo pagal važtaraščius. Už gaminius atsiskaitydavo iš suprekiautų pinigų. Kasos aparatas buvo jos vardu registruotas. Savo vardu pirkdavo verslo liudijimą. Už verslo liudijimą pinigus sumokėdavo I. N.. Taip pat N mokėdavop mokesčius turgavietės administracijai. Ji savo vardu deklaruodavos pajamas, deklaracijas teikdavo mokesčių inspekcijai. Taip pat kaltinamieji atveždavo rūkytų mėsos gaminių, kurie būdavo be dokumentų. Ne visas operacijas atsispndėdavo kasos aparate. Taip pat vedė užrašus, kiek kiekvieną dieną suprekiaudavo pinigų. Savaitės pabaigoje pinigus atiduodavo vienam iš kaltinamųjų. Ji pati jokių mokesčių nemokėjo, visus mokesčius mokėjo N. Atskirai N gaminamos produkcijos pardavimų apskaitos nevedė.

70Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. B., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto ir 82 straipsnio 3 dalies pagrindais, parodė, kad nuo 2011 metų gegužės mėn. iki 2012-04-03 Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje pardavinėjo prekes, kurias jai nurodydavo I. N.. Prekiavo ji be verslo liudijimo. 2012-04-03 I. N. jai nupirko verslo liudijimą ir žodiniu susitarimu su I. N. liudytoja pagal verslo liudijimą prekiavo UAB „A“, UAB „MM“, UAB „M“ ir UAB „A“ mėsos gaminiais bei I. N. namų gamybos vytintais, sūdytais bei rūkytais mėsos gaminiais Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje. Pinigines lėšas sumokėti mokesčiams už verslo liudijimą jai perduodavo I. N.. Jos vardu prekes užsakinėdavo taip pat I. N. ir tik retais atvejais liudytoja pati užsakinėjo prekes iš UAB „MM“, tačiau ir tais atvejais užsakomų prekių kiekį suderindavo su I. N.. Už prekes atsiskaitydavo gautais už parduotas prekes I. N. pinigais ir apie sumokėtas pinigų sumas pranešdavo I. N.. Už parduotas prekes gautus pinigus, likusius nuo sumokėtų tiekėjams, kiekvieną sekmadienį perduodavo I. N., iš kurios nuo 2012-04-03 už darbą turgavietėje gaudavo po 200 Lt (58 Eur) atlyginimą kas savaitę, tai yra ji realiai dirbo pasamdyta I. N., nors verslo liudijimas buvo paimtas jos vardu. I. N. namų gamybos mėsos gaminių kiekvieną mėnesį parduodavo ne mažiau kaip už 2 000 Lt (579,24 Eur), o žiemos mėnesiais (2012 metų spalio–2013 metų balandžio mėn.) parduodavo ne mažiau kaip už 1 000 Lt (289,62 Eur). Už šiuos gaminius gautų pinigų nefiksavo kasos aparatu. Pajamas, gautas už parduotas prekes, deklaravo savo vardu, pateikdama metinę pajamų deklaraciją, kurioje nurodė gautas pajamas pagal užrašus kasos operacijų žurnale. Nuo 2011 m. prekių užsakymu, prekyba rūpinosi I. N., jai perduodavo suprekiautus pinigus, V. N. prekyba nesirūpino, suprekiautų pinigų neimdavo, jai algos nemokėjo, tik atveždavo prekes. Apklausos metu susipažinusi su sąsiuviniu Nr. 10 (IN), paimtu 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) , liudytoja parodė, kad sąsiuvinio lapuose nuo 16 iki 23 yra jos daryti rankraštiniai užrašai apie suprekiautas prekes, už prekes gautas pinigų sumas (t., b. l. 145–157).

71Liudytoja D. Ž. parodė, kad ji dirba pardavėja Jazminų turgavietėje. Su I. N. susitarė, kad dirbs pas ją, prekiaus pieno ir duonos gaminiais. Jos darbo laikas būdavo nuo 7 val. iki 14 val. Darbo vietą išsipirkdavo ji pati. Ji dirbo pagal verslo liudijimą. Kasos aparatas buvo registruotas jos vardu. Pradėjus darbą, šioms išlaidoms pinigus davė I. N.. Sutarė dėl 800 litų atlyginimo. Pirmą atlyginimą sumokėjo I. N., vėliau visas išlaidas pasidengavo ir suprekiautų pinigų. Pienos produktus užsakydavo I. N., o ji užsakydavo duonos produkciją. Pajamas savo vardu deklaravo mokesčių inspekcijoje. Visas verslas priklausė I. N., o ji tik buvo samdoma darbuotoja. Prieš ją šioje darbo vietoje dirbo A. S..

72Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. Ž. parodė, kad žodžiu buvo susitarusi su I. N., jog už atlyginimą turguje dirbs pardavėja ir pardavinės I. N. prekes. Nuo 2012-10-02 pagal verslo liudijimą prekiavo maisto produktais – pienu ir jo gaminiais, duona, miltais, makaronais ir kt. Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje. I. N. sumokėjo už jos vardu išduotą verslo liudijimą. Darbinantis pas I. N., pastaroji nurodė perimti prekes iš buvusios pardavėjos vardu ( - ) (atpažino kaip A. S.) ir perregistruoti savo vardu kasos aparatą, kuris buvo darbo vietoje. Darbo pradžioje prekes pardavimui jos vardu užsakinėjo I. N., vėliau ji pati savo vardu užsakydavo prekes iš I. N. nurodytų tiekėjų ir atsiskaitydavo už prekes pinigais, gautais už jau parduotas prekes. Laikotarpiu nuo 2012 m. spalio iki 2013 m. gegužės mėn. I. N. kiekvieno mėnesio paskutinę ar kito mėnesio pirmą darbo dieną išmokėdavo jai už darbą 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą. I. N. nurodymu gautas pajamas deklaravo savo vardu. Apklausos metu liudytojai pateiktame sąsiuvinyje Nr. 13 (IN), kuris 2013-05-22 kratos metu rastas I. N. namuose ( - ) , lapuose nuo 55 iki 78 yra jos ranka daryti užrašai, o būtent lapuose nuo 55 iki 64 ir lape 78 ji surašė tiekėjų sąskaitų numerius ir sąskaitose nurodytas sumas už prekes bei už tas prekes gautas pinigų sumas. Taip pat įrašė sumokėtas pinigų sumas už prekes bei I. N. perduotas pinigų sumas. Kaip minėtas sąsiuvinis atsirado I. N. namuose, paaiškinti negali (1 t., b. l. 158–163, 170–172).

73Iš 2013-07-22 D. Ž. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad D. Ž. parodė, jog atpažįsta moterį vardu ( - ) , iš kurios 2012 m. spalio mėn. I. N. nurodymu perėmė prekes ir darbo vietą, tai yra A. S. (1 t., b. l. 164–169).

74Liudytoja A. S. parodė, kad ji Jazminų turgavietėje prekiavo pieno ir duonos gaminiais. Dirbo laikotarpyje nuo 2009 m. lapkričio mėnesio iki 2012 metų rugsėjo mėnesio. Dirbo pas I. N.. Pieno gaminius užsakydavo I. N., o ji užsakydavo duonos gaminius. Verslo liudijimą pirko savo vardu. Jos vardu buvo registruotas kasos aparatas. Už tai sumokėdavo iš suprekiautų pinigų. Atlyginimą mokėjo I. N. – 800 litų. Žymėdavosi, kiek gauna prekių, kiek parduoda, matydavosi kasos aparate. Likusius pinigus atiduodavo I. N.. Savo vardu pildė deklaracijas mokesčių inspekcijai. Taip pat pildė kasos žurnalą.

75Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. S. parodė, kad laikotarpiu nuo 2009 metų lapkričio mėn. iki 2012-09-30 ji pagal verslo liudijimą prekiavo maisto produktais (pienas ir jo gaminiai, duona, miltai, makaronai ir kt.) Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje. Šioje turgavietėje pradėjo dirbti žodžiu susitarusi su I. N., kad už atlyginimą pardavinės I. N. prekes, o prekes gaus ir pajamas deklaruos savo vardu. Jos vardu prekes užsakydavo ir pirkdavo I. N.. Taip pat I. N. sumokėdavo reikalingus mokesčius dėl jos veiklos pagal verslo liudijimą įforminimo, mokėjo jai 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą už kiekvieną mėnesį. Pinigus, kurie likdavo atsikaičius su prekių tiekėjais, pasiimdavo I. N.. Liudytoja I. N. nurodymu pildė sąsiuvinyje duomenis apie pirktas prekes iš tiekėjų, jiems sumokėtas sumas, apie gautas sumas už parduotas prekes ir apie I. N. perduotas pinigų sumas. Gautas pajamas už prekes I. N. nurodymu deklaruodavo savo vardu. Minėtas sąsiuvinis buvo reikalingas I. N., kad ji galėtų tikrinti liudytojos veiklą. Apklausos metu liudytojai pateiktame sąsiuvinyje Nr. 13 (IN), kuris 2013-05-22 kratos metu rastas I. N. namuose ( - ) , lapuose nuo 1 iki 51 ir nuo 79 iki 81 yra jos ranka daryti užrašai, lapuose nuo 1 iki 51 ji surašė tiekėjų sąskaitų numerius ir sąskaitose nurodytas sumas už prekes bei už tas prekes gautas pinigų sumas (lapų viršuje) ir surašė jos sumokėtas pinigų sumas už prekes bei I. N. perduotas pinigų sumas laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki rugsėjo mėn.Taip pat parodė, kad prekiaujant turguje jos vardu prekes užsakydavo I. N.. I. N. nurodymu liudytoja savo vardu pildė Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą bei saugojo prekių įsigijimo dokumentus, ir visus turėtus buhalterinės apskaitos dokumentus perdavė I. N.. 2012 m. rugsėjo mėn. ji išėjo iš darbo. Išeidama iš darbo ji I. N. naujai pardavėjai vardu „D“ perdavė savo darbo vietą ir kasos aparatą. Taip pat parodė, kad 2013-05-28 liudytjai telefono Nr. ( - ) paskambino V. N. ir paprašė susitikti. 2013-05-28 vakare prie jos namo ( - ) ji susitiko su I. N., kuri pasakė, kad turi problemų, nes pas ją pareigūnai padarė kratą, taip pat paprašė pareigūnams nurodyti, kad ji Alytaus turguje dirbo sau, o ne I. N. už atlygį (1 t., b. l. 181–187, 192–195).

76Iš 2013-07-04 A. S. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų matyti, kad A. S. parodė, jog atpažįsta moterį vardu D, kuri 2012 m. rugsėjo mėn. Alytaus m. Jazminų turguje pradėjo dirbti vietoj jos, tai yra D. Ž. (1 t., b. l. 188–191).

77Liudytoja R. B. parodė, kad ji nuo 2009 metų iki 2012 metų dirbo pardavėja Jazminų turgavietėje. Ją samdė N, jie buvo jos darbdaviai. Prekiavo mėsos gaminiais. Įsidarbinant davė pinigų patento įsigijimui. Vėliau visas išlaidas padengdavo iš suprekiautų pinigų. Kasos aparatas buvo registruotas jos vardu, vedė kasos knygą, į kurią įtraukdavo duomenis pagal sąskaitas. Už darbą N mokėjo 800 litų. Ji pati užsakydavo produkciją. Darbo pabaigoje pinigus atiduodavo N. Vedė užrašus. Savo vardu pildė deklaracijas ir jas teikdavo mokesčių inspekcijai.

78Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. B. parodė, kad 2009 m. vasario mėn. iki 2011-06-30 ji pagal verslo liudijimą prekiavo mėsos bei vištienos gaminiais Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje. Turgavietėje dirbti jai pasiūlė I. N., su kuria žodžiu susitarė, kad už pardavėjos darbą turgavietėje gaus atlyginimą, o visas išlaidas, susijusias su veikla pagal verslo liudijimą, apmokės I. N.. I. N. liudytojai davė pinigų prekėms įsigyti ir nurodė, kokiose įmonėse ir pas kokias vadybininkes užsakinėti prekes. Liudytoja savo vardu užsakinėjo prekes ir pardavinėjo turguje. I. N. kiekvieno mėnesio pabaigoje mokėjo jai už darbą 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą už 2011 m. sausio–balandžio ir birželio mėnesius (2011 m. gegužės mėn. R. B. sirgo ir nedirbo). Ji neprisimena, kokias atlyginimo sumas gaudavo iš I. N. iki 2011 metų. Už parduotus mėsos produktus gautus pinigus, likusius nuo sumokėtų tiekėjams už prekes pinigų, perduodavo I. N.. I. N. nurodymu už parduotas prekes gautas pajamas deklaravo savo vardu, nors faktiškai tų pajamų negavo, o gavo atlyginimą. Taip pat parodė, kad I. N. nurodymu savo vardu pildė Pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą ir kad 2010 metų buhalterinės apskaitos dokumentus perdavė I. N.. Apklausos metu jai pateiktame sąsiuvinyje Nr. 11 (IN), kuris 2013-05-22 kratos metu rastas I. N. namuose ( - ) , ji padarė rankraštinius įrašus apie jos vardu išrašytas sąskaitas (sąskaitų datos, numeriai), prekių pirkimo-pardavimo kainas, apie pinigų sumas, kurias suprekiaudavo per dieną, išlaidos, iš I. N. gautos pinigų sumos. Lapuose nuo 1 iki 9 yra kvitai, patvirtinantys, kad sumokėjo mokesčius už privalomąjį sveikatos draudimą, lapuose nuo 59 iki 69 yra čekiai, kuriais mokėta jos vardu už darbo vietą, apmokėjo I. N. (t. , b. l. ). Lapuose nuo 1 iki 51 ir nuo 79 iki 81 yra jos ranka daryti užrašai, kad lapuose nuo 1 iki 51 ji surašė tiekėjų sąskaitų numerius ir sąskaitose nurodytas sumas už prekes bei už tas prekes gautas pinigų sumas (lapų viršuje) ir surašė jos sumokėtas pinigų sumas už prekes bei I. N. perduotas pinigų sumas laikotarpiu nuo 2012 metų balandžio mėn. iki rugsėjo mėn. (2 t., b. l. 17–25).

79Iš 2013-02-27 tarnybinio pranešimo Nr. 04/11-1-45-1790 ir duomenų apie telefono abonentą matyti, kad UAB „Tele2“ telefono abonentas Nr. ( - ) registruotas ir naudojamas I. N. (2 t., b. l. 194).

802015-03-09 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokole nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013-02-27 iki 2013-07-19 buvo kontroliuojamas I. N., gim. ( - ) m., naudojamas mobilaus ryšio telefonas (toliau MRT), Nr. +( - ) , priklausantis UAB „Tele2“, registruotas I. N. vardu.

81Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu užfiksuoti 274 ikiteisminiam tyrimui reikšmingi I. N. telefoniniai pokalbiai, o būtent laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-07-19 užfiksuoti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi I. N. telefoniniai pokalbiai su įvairiais asmenimis, kuriuose yra duomenys apie I. N. ūkinę komercinę veiklą – skerdienos įgijimą, mėsos gaminių gamybą ir jų pardavimą; pokalbiai su UAB „( - ) “ darbuotojais G. K., D. G., A. M. dėl mėsos skerdienos įgijimo; pokalbiai su L. N., kuriuose I. N. nurodo, kad pati namuose gamina mėsos gaminius; pokalbiai su L. N., A. M., G. B., kad jos sutuoktinis V. N. paims skerdieną, pristatys mėsos gaminius pirkėjams; pokalbiai su Varėnos m. turguje prekiaujančiomis moterimis L. N. ir D. V., Alytaus m. gyvenančiais R. M. ir S. M. dėl mėsos gaminių pardavimo.

82Taip pat užfiksuoti I. N. telefoniniai pokalbiai su įvairiais asmenimis, kuriuose yra duomenys apie I. N. veiklą – prekybą maisto produktais Alytaus m. Jazminų g. turguje per jos pardavėjas D. Ž. ir G. B., o būtent pokalbiai su Lietuvos tiekėjų – AB „( - ) “, UAB „( - ) “, UAB „A“, UAB „A“, UAB „( - ) “, UAB „MM, UAB „( - ) “, UAB „( - ) “ darbuotojais, kuriuose I. N. užsakinėja maisto produktus (pieno produktus, mėsos gaminius ir kt. maisto produktus) G. B. ir D. Ž. vardu; pokalbiai su G. B. ir D. Ž. dėl prekybos maisto produktais; pokalbiai su L. N., kuriuose I. N. nurodo, kad pati neprekiauja, jai dirba dvi pirkėjos, kurios savo vardu išsiėmusios verslo liudijimus ir savo vardu deklaruoja jos pajamas (3 t., b.l. 11-24, 25-108).

83Iš 2013-05-15 tarnybinio pranešimo Nr. 04/11-1-45-4228 ir duomenų apie telefono abonentą, matyti, kad UAB „Tele2“ telefono abonentas Nr. ( - ) registruotas I. N. vardu, abonentu naudojasi sutuoktinis V. N. (3 t., b. l. 130, 132).

842015-02-13 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei įrašų darymo protokole nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2013-05-14 iki 2013-07-19 buvo kontroliuojamas V. N. naudojamas mobilaus ryšio telefonas (toliau MRT), kurio abonentinis numeris +( - ) . UAB „Tele2“ telefono abonentas Nr. +( - ) registruotas V. N. sutuoktinės I. N. vardu.

85Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu užfiksuoti 4 ikiteisminiam tyrimui reikšmingi V. N. telefoniniai pokalbiai. Pokalbiuose su L. N. ir D. V. kalbasi dėl susitikimo (tai yra dėl mėsos gaminių perdavimo), 2013-05-28 pokalbyje (IID Nr. 1003) tariasi dėl susitikimo su A. S. (apklausta A. S. parodė, kad 2013-05-28 buvo susitikusi su V. N. ir I. N., kuri prašė duoti pareigūnams parodymus, kad nedirbo I. N.) (3 t., b. l. 142–145).

86Iš 2013-05-22 kratos protokolo matyti, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) garaže ir rūsyje rasta 1 473 kg namų sąlygomis pagamintų įvairių vytintų, rūkytų bei sūdytų mėsos gaminių; taip pat rasti įrenginiai mėsos gaminiams gaminti: mėsmalė be pavadinimo, mėsos kimštuvą „FAMA“ Nr. 1010036, patalpa, pritaikyta mėsos rūkymui (rūkykla) (4 t., b. l. 56–78).

872013-05-22 kratos protokolu fiksuota, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) rasti ir paimti įvairūs A. S., D. Ž., R. B. bei I. N. dokumentai, užrašai; dokumentai apžiūrėti ir aptarti specialisto išvadose Nr. Nr. 5-2/78, minėtų asmenų apklausose:

88– sąsiuvinis, pažymėtas Nr. 13 (IN), kuriame yra A. S. daryti užrašai apie vykdytą prekybą, tai yra lapuose nuo 1 iki 51 ir nuo 79 iki 8. Taip pat sąsiuvinio lapuose nuo 55 iki 78 yra D. Ž. užrašai apie vykdytą prekybą;

89– sąsiuvinis, pažymėtas Nr. 11 (IN), kuriame yra R. B. daryti užrašai apie vykdytą prekybą.

90– ŽŪB „( - ) “ 2013-03-04 surašyta PVM sąskaita-faktūra ( - ), pagal kurią I. N., kaip vykdančiai namų ūkio veiklą pagal verslo liudijimą, parduota 166,28 kg kiaulienos skerdienos už 1 708,96 Lt (494,95 Eur); ŽŪB „( - ) “ 2013-03-13 surašytas pinigų priėmimo kvitas MAT 0091975, pagal kurį I. N. sumokėjo už šią kiaulienos skerdieną 1 708,96 Lt (494,95 Eur) sumą grynais pinigais;

91– ŽŪB „( - ) “ nuo 2012-07-03 iki 2013-05-20 surašyti 7 krovinio važtaraščiai, pagal kuriuos užsakovui Nr. 16 išvežta 2 662,66 kg kiaulienos skerdienos;

92– I. N. kasos operacijų žurnalas, kuriame yra duomenys apie laikotarpiu nuo 2012-01-05 iki 2012-04-04 kasos aparatu, kurio unikalus Nr. ( - ), techninio paso CHD1036 (minėtas kasos aparatas tuo metu buvo registruotas V. N., vardu) gautas pajamas (4 t., b. l. 56–78, 85–96; 8 t., b. l. 71–91).

932013-03-06 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašte pateikti duomenys apie asmenis, kuriems laikotarpiu nuo 2012 m. iki 2013-03-06 Alytaus savivaldybės teritorijoje suteikti veterinariniai patvirtinimai, tai yra teisė gaminti mėsos gaminius; tarp minėtų asmenų nei I. N., nei V. N. nėra (2 t., b. l. 116–117).

942013-08-13 Valstybinė mokesčių inspekcijos rašte Nr. (27.4-30-3)-RD-2000 nurodyta, kad kasos aparatas modelis CHD3030, Nr. 31016215, 2011-05-02 buvo registruotas A. S. vardu, 2012-10-12 – D. Ž. vardu. I. N. vardu nėra registruota kasos aparatų. V. N. vardu 2011-03-30 registruotas kasos aparatas Nr. 31016189 (2 t., b. l. 123, 191).

95Iš 2012-11-14 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus patikrinimo pažymos Nr. 02-18 kopijos matyti, kad 2012-11-14 Alytaus Jazminų gatvės turguje kasos aparatu Nr. 31016189 dirbo G. B., ji prekiavo mėsos gaminiais, neturėjo mėsos gaminių pirkimo dokumentų (2 t., b. l. 125–127).

962013-08-13 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. (27.4-30-3)-RD-199 pateikti verslo liudijimai, išduoti I. N., G. B., D. Ž. ir A. S. vardu. Taip pat verslo liudijimai, išduoti I. N. vardu, kuriuose nurodyta, kad nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29 I. N. buvo įsigijusi verslo liudijimą prekybai (EVRK klasės: 47.81– maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.82 – tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.89 – kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.99 – kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse), o nuo 2012-05-03 iki tiriamojo laikotarpio pabaigos 2013-05-22 I. N. buvo įsigijusi verslo liudijimą namų ūkio veiklai (šeimininkavimas pobūviuose, būtų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK klasės: 01.61– augalininkystei būdingų paslaugų veikla; 02.20 – medienos ruoša; 38.11– nepavojingų atliekų surinkimas; 56.21– pagaminto valgio tiekimas renginiams; 81.21– paprastasis pastatų valymas; 81.30 –kraštovaizdžio tvarkymas; 88.91– vaikų dienos priežiūros veikla; 96.01– tekstilės ir kailių gaminių skalbimas ir (sausasis) valymas) (2 t., b. l. 158–189).

972013-08-07 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad I. N. pateikė jos ir V. N. turimus buhalterinės apskaitos dokumentus (4 t., b. l. 98–99).

982013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad kad G. B. pateikė turimus buhalterinės apskaitos dokumentus (5 t., b. l. 14–15).

992013-05-29 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad D. Ž. pateikė turimus buhalterinės apskaitos dokumentus (5 t., b. l. 19–20).

1002013-07-08 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad A. S. pateikė turimus buhalterinės apskaitos dokumentus (5 t., b. l. 24–25).

1012014-05-21 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad R. B. pateikė turimus buhalterinės apskaitos dokumentus (5 t., b. l. 30–31).

102UAB „M“, UAB „E“, UAB „( - ) “, UAB „A“, UAB „A“, UAB „B“, UAB „K“, UAB „A“, UAB „( - ) “, UAB „L“, UAB „MM“, UAB „A“, UAB „( - ) “ raštuose nurodyti pateikti duomenys apie pirkimo-pardavimo sandorius, išrašytas sąskaitas I. N., G. B., D. Ž., A. S., R. B. (5 t., b. l. 38–200; 6 t., b. l. 1–200; 7 t. b. l. 1–153).

103Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI) pateiktose metinėse gyventojų pajamų deklaracijose (forma ( - ) nurodyta:

104I. N. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur); deklaracija pateikta VMI 2013-04-09. I. N. 2013 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 10 498 Lt (3 040,43 Eur); VMI deklaracija pateikta 2014-04-22 (10 t., b. l. 53–61).

105G. B. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 75 434,50 Lt; VMI deklaracija pateikta 2013-04-05.

106G. B. 2013 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 34 987,04 Lt; VMI deklaracija pateikta 2014-04-16 (1 t., b. l. 150–157).

107D. Ž. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 30 281,22 Lt; VMI deklaracija pateikta 2013-04-03.

108D. Ž. 2013 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus –111 904,17 Lt; VMI deklaracija pateikta 2014-03-31 (1 t., b. l. 173–180).

109A. S. 2010 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus –73 000 Lt; VMI deklaracija pateikta 2011-05-04.

110A. S. 2011 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 71 026 Lt; VMI deklaracija pateikta 2012-04-17.

111A. S. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 59 578 Lt; VMI deklaracija pateikta 2013-04-30 (1 t., b. l. 196–200; 2 t., b. l. 1–16).

112R. B. 2010 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 21 283,24 Lt; VMI deklaracija pateikta 2012-03-27.

113R. B. 2011 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 55 958 Lt; VMI deklaracija pateikta 2013-04-30 (2 t., b. l. 26–39).

1142015-05-19 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadoje Nr. 5-2/78 dėl I. N. ūkinės finansinės veiklos (8 t., b.l. 71-91) nurodyta, kad FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadoje 2015-01-21 Nr. 5-2/14 „Dėl ŽŪB „( - ) “ ūkinės finansinės veiklos“ nustatyta, kad pagal ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-01037-13 medžiagoje esančius duomenis laikotarpiu nuo 2012-10-06 iki 2013-07-16 iš ŽŪB „( - ) “ užsakovui tai yra I. N. išvežta 21 827,47 kg kiaulienos skerdienos už 174 163 Lt (50 441 Eur) be PVM. Laikotarpiu nuo 2012-10-06 iki tiriamojo laikotarpio pabaigos 2013-05-22, užsakovui Nr.16, tai yra I. N. išvežta 19 898,14 kg kiaulienos skerdienos už 158 686 Lt (45 959 Eur) be PVM. Taip pat nurodyta, kad I. N. veikla, susijusi su mėsos gaminių gaminimu ir pardavimu, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, buvo vykdoma nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų:

1151. I. N. pažeidė Lietuvos Respublikosgyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 35 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, pradėjęs vykdyti kokios nors rūšies individualią veiklą, privalo apie tai informuoti mokesčio administratorių centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka, nes I. N. veikla pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 2 straipsnio 7 dalies nuostatas „Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį“ atitinka individualios veiklos požymius, kadangi I. N. su sutuoktiniu V. N. per tęstinį laikotarpį, nuo 2011 metų rugsėjo mėn. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos, 2013-05-22, namuose, esančiuose Karpių g. 13, Medukštos kaime, Alytaus rajone, gamino mėsos gaminius, kuriuos pardavinėjo Ri ir S. M., Varėnos miesto turgavietėje prekiaujančioms L. N. ir D. V. bei Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje per G. B., tai yra savarankiškai vykdė mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklą, siekė gauti ir gavo pajamų, bet I. N. apie šią veiklą neinformavo mokesčių administratoriaus.

1162. I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus, 12 straipsnio 4 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, 16 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose, ir 16 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka, apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo, nes I. N. netvarkė mėsos gaminių gamybos bei prekybos namų gamybos mėsos gaminiais veiklos buhalterinės apskaitos, I. N. tvarkomoje buhalterinėje apskaitoje nepagrįstos apskaitos dokumentais Rimos ir S. M. pateiktais duomenimis jiems nuo 2011-09-21 iki 2013-05-15 I. N. namų gamybos mėsos gaminių už 122 912 Lt (35 597,78 Eur) pardavimo ūkinės operacijos, nepagrįstos apskaitos dokumentais L. N. pateiktais duomenimis jai 2013 metų sausio–balandžio mėnesiais I. N. namų gamybos mėsos gaminių pardavimo už 8 431 Lt (2 441,79 Eur) ūkinės operacijos, nepagrįstos apskaitos dokumentais D. V. pateiktais duomenimis jai nuo 2013 metų sausio mėn. iki gegužės mėn. 22 dienos I. N. namų gamybos mėsos gaminių pardavimo ne mažiau kaip už 2 900 Lt (839,90 Eur) ūkinės operacijos, nepagrįstos apskaitos dokumentais G. B. pateiktais duomenimis nuo 2012-04-05 iki 2013-05-22 I. N. namų gamybos mėsos gaminių Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje pardavimo ne mažiau kaip už 2 000 Lt (579,24 Eur) per mėnesį, o žiemos mėnesiais (2012 metų spalio–2013 metų balandžio mėnesiais) ne mažiau kaip už 1 000 Lt (289,62 Eur) ūkinės operacijos, ir šios ūkinės operacijos neįregistruotos buhalterinės apskaitos registruose. Dėl šių pažeidimų pagal tvarkomą buhalterinę apskaitą negalima nustatyti ar I. N. vykdė mėsos gaminių gamybos namų sąlygomis ir šių gaminių pardavimo veiklą ir, jei vykdė, tai kiek gavo pajamų, ir dėl to visiškai negalima nustatyti I. N., kaip asmens vykdžiusios individualią veiklą, veiklos ir turto už 2011–2013 metus iki tiriamojo laikotarpio pabaigos, 2013-05-22.

1173. I. N. pažeidė Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus, kur nurodyta, kad visų pirma kiekvienas maisto tvarkymo subjektas praneša kompetentingai institucijai pastarosios reikalaujamu būdu apie visas jo valdomas įmones, vykdančias veiklą bet kuriame iš maisto gamybos, perdirbimo ir pristatymo etapų, kad kiekviena tokia įmonė būtų registruojama, ir pažeidė Lietuvos Respublikos maisto įstatymo (2000-04-04 Nr. VIII-1608) 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto reikalavimus, kur nurodyta, kad tvarkyti maistą galima tik Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatyta ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderinta tvarka patvirtintose maisto tvarkymo vietose, turinčiose nustatyta tvarka išduotus maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimus, nes I. N. su sutuoktiniu V. N. gyvenamajame name vykdė maisto tvarkymo veiklą neįregistravusi šios veiklos ir neturėdama maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo (8 t., b. l. 71–91).

1182016-01-26 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadoje Nr. 5-2/14 dėl I. N. ūkinės finansinės veiklos, nurodyta, kad

1191. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-05-22 I. N., vykdydama veiklą pati bei kitų asmenų vardu, gavo iš viso 673 051,55 Lt (194 929,20 Eur) pajamų sumą:

120– 177 849 Lt (51 508,63 Eur) pajamų suma gauta laikotarpiu nuo 2011 metų rugsėjo mėn. iki 2013-05-22 už namų gamybos mėsos gaminius iš mažmeninę prekybą ( - ) kaime ir ( - ) kaime esančiose parduotuvėse vykdžiusios R. M. ir jos vyro S. M. (122 912 Lt/35 597,78 Eur), iš prekybos veiklą pagal verslo liudijimus Varėnos turgavietėje vykdžiusių D. V. (15 700 Lt/4 547,03 Eur) bei L. N. (19 951 Lt/5 778,21 Eur) ir iš prekybos veiklą pagal verslo liudijimus Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje vykdžiusios G. B. (19 286 Lt/5 585,61 Eur);

121– 495 202,55 Lt (143 420,57 Eur) pajamų suma gauta laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-05-22 iš prekybos veiklos Alytaus miesto Jazminų gatvės turgavietėje pagal pačios I. N. įsigytus verslo liudijimus (31 835,92 Lt/9 220,32 Eur) ir pagal 4-ių asmenų, G. B. (109 386,39 Lt/31 680,49 Eur), R. B. (77 241,24 Lt/22 370,61 Eur), A. S. (203 604 Lt/58 967,79 Eur) bei D. Ž. (73 135 Lt/21 181,36 Eur) įsigytus verslo liudijimus, faktiškai dirbusių už iš I. N. gautą atlyginimą.

1222. Tyrimo metu apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti iš viso 92 707,96 Lt (26 850,08 Eur) mokesčių bei įmokų:

123– 48 418,59 Lt (14 022,99 Eur) PVM už 2012 metų liepos–2013 metų gegužės mėnesius;

124– 8 423,08 Lt (2 439,49 Eur) gyventojų pajamų mokestį 3 948 Lt (1 143,42 Eur) nuo 2012 metų individualios veiklos pajamų + 3 481 Lt (1 008,17 Eur) nuo 2013 metų individualios veiklos pajamų + 994,08 Lt (287,91 Eur) už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtą po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą per mėnesį;

125– 30 542,06 Lt (8 845,59 Eur) valstybinio socialinio draudimo įmokų (11 168,69 Lt (3 234,68 Eur) nuo 2012 metų individualios veiklos pajamų + 10 068,95 Lt (2 916,17 Eur) nuo 2013 metų individualios veiklos pajamų + 9 304,42 Lt (2 694,75 Eur) už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtą po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą per mėnesį;

126– 5 312,65 Lt (1 538,65 Eur) privalomojo sveikatos draudimo įmokų (3 267,13 Lt (946,23 Eur) nuo 2012 metų individualios veiklos pajamų + 2 846 Lt (824,26 Eur) nuo 2013 metų individualios veiklos pajamų – 800,48 Lt (231,84 Eur) už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtą po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą per mėnesį;

127– 11,58 Lt (3,35 Eur) įmokų į garantinį fondą.

128I. N., neapskaičiavusi ir nesumokėjusi mokesčių bei įmokų, nesilaikė LR teisės aktų reikalavimų:

1292.1 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (2002-03-05 Nr. IX-751) 92 straipsnio 1 dalį (2011-12-20 įstatymo Nr. XI-1817 redakcija, galiojanti nuo 2012-01-01), kurioje nurodyta, kad apmokestinamasis asmuo, privalėjęs pateikti prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju pagal šio Įstatymo 71 straipsnį, tačiau to nepadaręs, privalo laikydamasis šiame straipsnyje nustatytos tvarkos skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM už prekes ir paslaugas, už kurias jis pagal šio Įstatymo nuostatas privalėtų skaičiuoti ir mokėti PVM būdamas PVM mokėtoju, ir 92 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad 92 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys apskaičiuotą už konkretų mėnesį mokėtiną PVM sumą turi sumokėti į biudžetą iki kito mėnesio 25 dienos ir kartu turi būti pateikiama centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita, nes I. N. neapskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 48 418,59 Lt (14 022,99 Eur) PVM už 2012 metų liepos–2013 metų gegužės mėnesius.

1302.2 I. N. pažeidė Lietuvos Repsublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 27 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, per mokestinį laikotarpį gavęs pajamų, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį ir joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir už jas apskaičiuotą pajamų mokestį, ir 27 straipsnio 5 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas pajamų mokesčio skirtumą tarp metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje už mokestinį laikotarpį apskaičiuotos pajamų mokesčio sumos ir mokestiniu laikotarpiu sumokėtos (išskaičiuotos) pajamų mokesčio sumos privalo sumokėti į biudžetą iki šiame straipsnyje nustatyto metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo termino pabaigos, nes pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 6 straipsnio 5 dalies (2010-11-23 įstatymo Nr. XI-1152 redakcija) nuostatas, kad gyventojas gali pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo individualios veiklos pajamų, jeigu jis neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Šių sąlygų neatitinkančio verslo liudijimą įsigijusio gyventojo individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 3 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą, kuris pradedamas taikyti gyventojo individualios veiklos pajamoms, uždirbtoms mėnesį, einantį po mėnesio, kurį gyventojas neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Už mokestinį laikotarpį (ar jo dalį) sumokėto fiksuoto dydžio pajamų mokesčio dalis, proporcingai tenkanti tai mokestinio laikotarpio daliai, kai gyventojo individualios veiklos pajamos apmokestinamos taikant šio straipsnio 3 dalyje nustatytą pajamų mokesčio tarifą, įskaitoma į gyventojo nuo tų pajamų mokėtino pajamų mokesčio sumą, I. N. 2012 metų liepos mėn. privalėjo registruotis PVM mokėtoju, nes tą mėnesį I. N. gauto atlygio suma per paskutinius 12 mėnesių viršijo 155 000 Lt ribą, nuo sekančio, 2012 metų rugpjūčio mėn. I. N. neteko teisės pasirinkti mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį už gautas pajamas iš individualios veiklos, I. N. nuo 2012 metų rugpjūčio mėn. gautos pajamos deklaruojamos pajamų deklaracijos ( - ) I skyriuje „Pajamos iš individualios veiklos, išskyrus vykdytąją pagal verslo liudijimus“, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013-04-09 pateiktoje I. N. metinėje pajamų deklaracijoje už 2012 metus nedeklaruotos 115 861,13 Lt (33 555,70 Eur) individualios veiklos pajamos ir nesumokėtas 3 965 Lt (1 148 Eur) gyventojų pajamų mokestis už 2012 metus, ir Valstybinei mokesčių inspekcijai 2014-04-22 pateiktoje I. N. metinėje pajamų deklaracijoje už 2013 metus nedeklaruotos 104 644,83 Lt (30 307,24 Eur) individualios veiklos pajamos ir nesumokėtas 3 610 Lt (1 045,53 Eur) gyventojų pajamų mokestis už 2013 metus.

131VMI prie LR FM raštu 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 pateiktais duomenimis sumokėta 17 Lt (4,92 Eur) fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma už I. N. įsigytus verslo liudijimus laikotarpiui nuo 2012 metų rugpjūčio mėn. iki 2012 metų gruodžio mėn. ir tyrimo metu apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti 3 948 Lt (1 143,42 Eur) (3965 Lt – 17 Lt) gyventojų pajamų mokesčio sumą į valstybės biudžetą už 2012 metus.

132VMI prie LR FM raštu 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 pateiktais duomenimis sumokėta 129 Lt (37,36 Eur) fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma už I. N. įsigytus verslo liudijimus laikotarpiui nuo 2013 metų sausio mėn. iki 2013 metų gegužės mėn. ir tyrimo metu apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti 3 481 Lt (1 008,17 Eur) (3 610 Lt – 129 Lt) gyventojų pajamų mokesčio sumą į valstybės biudžetą už 2013 metus.

1332.3 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2004-11-04 Nr. IX-2535 redakcija) 9 straipsnio 5 dalį, kurioje nurodyta, kad individualia veikla užsiimantys asmenys socialinio draudimo įmokas, kai jų bazė priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, turi sumokėti iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, tai yra, iki gegužės 1 dienos, nes I. N. neapskaičiavo ir nesumokėjo 11 557,15 Lt (3 347,18 Eur) socialinio draudimo įmokų nuo 2012 metų individualios veiklos 81 102,79 Lt (23 488,99 Eur) apmokestinamųjų pajamų ir neapskaičiavo ir nesumokėjo 10 438,32 Lt (3 023,15 Eur) socialinio draudimo įmokų nuo 2013 metų individualios veiklos 73 251,38 Lt (21 215,07 Eur) apmokestinamųjų pajamų.

134Tyrimui pateiktais duomenimis „SODRA-Asmuo ir jo draudėjai“ už I. N., kaip asmenį, vykdžiusią veiklą pagal verslo liudijimus, laikotarpyje nuo 2012 metų rugpjūčio mėn. iki 2012 metų gruodžio mėn. sumokėta 388,46 Lt (112,51 Eur) VSD įmokų suma ir apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti 11 168,69 Lt (3234,68 Eur) (11557,15 Lt – 388,46 Lt) socialinio draudimo įmokų sumą į VSDF biudžetą už 2012 metus.

135Tyrimui pateiktais duomenimis „SODRA-Asmuo ir jo draudėjai“ sumokėta 369,37 Lt (106,98 Eur) VSD įmokų suma už I. N., kaip asmenį, vykdžiusią veiklą pagal verslo liudijimus laikotarpyje nuo 2013 metų sausio mėn. iki 2013 metų gegužės mėn. ir I. N. apskaičiuojama papildomai sumokėti 10 068,95 Lt (2 916,17 Eur) (10 438,32 Lt – 369,37 Lt) socialinio draudimo įmokų sumą į VSDF biudžetą už 2013 metus.

1362.4 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002-12-03 įstatymo Nr. IX-1219 redakcija) 17 straipsnio 4 dalį (2009-07-22 įstatymo Nr. XI-391 redakcija), kurioje nurodyta, kad fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, moka 9 procentų dydžio privalomojo sveikatos draudimo įmokas nuo sumos, nuo kurios skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, ir 18 straipsnio 5 dalį, kurioje nurodyta, kad fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, pasibaigus kalendoriniams metams turi perskaičiuoti už praėjusius kalendorinius metus mokėtinas privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir ne vėliau kaip iki gegužės 1 dienos sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą, nes I. N. neapskaičiavo ir nesumokėjo 3 649,63 Lt (1 057,01 Eur) Privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2012 metų individualios veiklos 81 102,79 Lt (23 488,99 Eur) apmokestinamųjų pajamų ir neapskaičiavo ir nesumokėjo 3 296 Lt (954,59 Eur) Privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2013 metų individualios veiklos 73 251,38 Lt (21 215,07 Eur) apmokestinamųjų pajamų.

137Sumokėta 382,50 Lt (110,78 Eur) (76,50 Lt x 5 mėn.) PSD įmokų suma už I. N., kaip už asmenį, vykdžiusią veiklą pagal verslo liudijimus laikotarpyje nuo 2012 metų rugpjūčio mėn. iki 2012 metų gruodžio mėn., užskaitoma, ir apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti 3 267,13 Lt (946,23 Eur) (3649,63 Lt – 382,50 Lt) PSD įmokų sumą į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą už 2012 metus.

138Sumokėta 450 Lt (130,33 Eur) (90 Lt x 5 mėn.) PSD įmokų suma už I. N., kaip už asmenį, vykdžiusią veiklą pagal verslo liudijimus laikotarpyje nuo 2013 metų sausio mėn. iki 2013 metų gegužės mėn., užskaitoma ir apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti 2 846 Lt (824,26 Eur) (3 296 Lt – 450 Lt) PSD įmokų sumą į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą už 2013 metus.

1392.5 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 23 straipsnio 1 dalį, kurioje nurodyta, kad nuolatinis Lietuvos gyventojas, kaip mokestį išskaičiuojantis asmuo išmokėdamas išmokas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas gyventojo A klasės pajamoms, privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šio Įstatymo nustatytą pajamų mokestį. Jei mokestį išskaičiuojantis asmuo su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias išmokas už atitinkamą mokestinio laikotarpio mėnesį moka dalimis ir per tą atitinkamo mokestinio laikotarpio mėnesį išmoka visą išmoką, tai šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka išskaičiuotą pajamų mokestį, mokestį išskaičiuojantis asmuo privalo sumokėti į biudžetą iki to mėnesio 15 dienos (jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta iki to mėnesio 15 dienos) arba iki to mėnesio paskutinės dienos (jeigu paskutinė išmokos dalis išmokėta po to mėnesio 15 dienos), nes I. N. neapskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo į valstybės biudžetą 3 814,08 Lt (1 104,63 Eur) (1 112,44 Lt + 397,30 Lt + 1 668,66 Lt + 635,68 Lt) gyventojų pajamų mokesčio už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtą po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą per mėnesį.

140VMI prie LR FM raštais 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 ir 2016-01-15 Nr. (27.4-40-4 E) RD pateiktais duomenimis už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. verslo liudijimus sumokėta fiksuoto dydžio pajamų mokesčio 2820 Lt (816,73 Eur) suma (už G. B. 1 383 Lt + 105 Lt už R. B. + 475 Lt už A. S. + 857 Lt už D. Ž.). Šia sumokėta pajamų mokesčio 2 820 Lt (816,73 Eur) suma mažinama I. N. apskaičiuota 3 814,08 Lt (1 104,63 Eur) mokėtina pajamų mokesčio suma ir I. N. apskaičiuojama sumokėti 994,08 Lt (287,91 Eur) (3 814,08 Lt – 2 820 Lt) gyventojų pajamų mokestį į valstybės biudžetą už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtą po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimą per mėnesį.

1412.6 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (2004-11-04 Nr. IX-2535 redakcija) 9 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodyta, kad draudėjo ir apdraustojo asmens socialinio draudimo įmokas į valstybinio socialinio draudimo fondą priskaičiuoja, išskaito ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos sumoka draudėjas, nes I. N. neapskaičiavo, neišskaičiavo ir nesumokėjo 15 762,72 Lt (4 565,20 Eur) (4597,46 Lt + 1641,95 Lt + 6896,19 Lt + 2627,12 Lt) VSD įmokų už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtus po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimus per mėnesį. Įvertinus, kad už šiuos darbuotojus, kaip asmenis vykdžiusius veiklą pagal verslo liudijimus, sumokėta 6 458,30 Lt (1 870,45 Eur) (2 182,14 Lt + 2 961,34 Lt + 1 314,82 Lt) VSD įmokų suma, I. N. apskaičiuojama sumokėti 9 304,42 Lt (2 694,75 Eur) (15 762,72 Lt – 6 458,30 Lt) VSD įmokų į VSDFV biudžetą.

1422.7 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (2002-12-03 įstatymo Nr. IX-1219 redakcija) 17 straipsnio 1 ir 2 dalis, kuriose nurodyta, kad už asmenis, dirbančius pagal darbo sutartis mokamos 6 procentų privalomojo sveikatos draudimo įmokos nuo tam asmeniui apskaičiuotų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos, ir 18 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad įmokos mokamos Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka, tai yra, privalomojo sveikatos draudimo įmokas moka draudėjas, nes I. N. neapskaičiavo ir nesumokėjo 2783,52 Lt (806,16 Eur) (811,86 Lt + 289,95 Lt + 1217,79 Lt + 463,92 Lt) PSD įmokų už G. B., R. B., A. S. bei D. Ž. mokėtus po 800 Lt (231,70 Eur) atlyginimus per mėnesį. Įvertinus, kad už šiuos darbuotojus, kaip asmenis vykdžiusius veiklą pagal verslo liudijimus, sumokėta 3 584 Lt (1 038 Eur) (1 063 Lt + 253 Lt + 1 599 Lt + 669 Lt) PSD įmokų suma, I. N. apskaičiuojama 800,48 Lt (231,84 Eur) (2 783,52 Lt – 3 584 Lt) grąžintina PSD įmokų suma.

1432.8 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo (įstatymo 2012-06-19 Nr. XI-2079 redakcija, galiojanti nuo 2013-01-01) 2 straipsnio nuorodas pastaboje, kad fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, įmokas į garantinį fondą moka nuo 2013 m. kovo 1 d., ir 3 straipsnio 3 dalį, kurioje nurodyta, kad įmokų dydis yra lygus 0,2 procento priskaičiuoto darbuotojams darbo užmokesčio, nes I. N. neapskaičiavo ir nesumokėjo 11,58 Lt (3,35 Eur) (5,79 Lt + 5,79 Lt) įmokų į garantinį fondą.

1443. Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013-04-09 pateiktoje I. N. metinėje pajamų deklaracijoje už 2012 metus įrašyti neteisingi, duomenys apie pajamas, pelną ir turto naudojimą, ir dėl to nesumokėta 45 123,60 Lt (13 068,70 Eur) mokesčių bei įmokų (3 948 Lt/1 143,42 Eur gyventojų pajamų mokesčio + 11 168,69 Lt/3 234,68 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų + 3 267,13 Lt/946,23 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų + 26739,78 Lt/7 744,38 Eur PVM).

145Valstybinei mokesčių inspekcijai 2014-04-22 pateiktoje I. N. metinėje pajamų deklaracijoje už 2013 metus įrašyti neteisingi, specialisto išvados 6-oje lentelėje išvardinti, duomenys apie pajamas, pelną ir turto naudojimą, ir dėl to nesumokėta 38 074,76 Lt (11 027,21 Eur) mokesčių bei įmokų (3 481 Lt/1 008,17 Eur gyventojų pajamų mokesčio + 10 068,95 Lt/2 916,17 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų + 2 846 Lt/824,26 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokų + 21 678,81 Lt/6 278,62 Eur PVM) (9 t., b. l. 119–143).

146Iš 2017-01-11 patikslinimo dėl specialisto išvados matyti, kad vyriausiasis specialistas D. M. patikslino 2016-01-26 surašytą specialisto išvadą Nr. 5-2/14, nurodydamas, kad 2016-01-26 specialisto išvadoje Nr. 5-2/14 apskaičiuota I. N. papildomai mokėtinba iš viso 92 707, 96 Lt (26 850,08 Eur) mokečių bei įmokų suma tikslinama į 92 510,51 Lt (26 792,90 Eur) (12 t., b.l. 26-26).

147Iš 2017 m. gruodžio 15 d. Lietuvos teismo ekspertizės akto Nr. 11-370 (17) su priedais matyti (12 t., b.l. 114-153):

1481. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013-05-22 laikotarpio I. N. pajamos sudarė 166'078,92 Lt (31'835,92 Lt iš prekybos turguje, 134'243,00 Lt iš savos gamybos mėsos gaminių), V. N. 83'843,02 Lt, R. B. 77'241,24 Lt, G. B. 109'386,39 Lt, A. S. 203'604,00 Lt, D. Ž. 73'135,00 Lt, iš viso 713'288,57 Lt (206'582,65 €):

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso, Lt Iš viso, €
I. N. 0 16'092,000 105'464,92 44'522,00 166'078,92 48'099,78
V. N. 6'450,00 77'393,02     83'843,02 24'282,62
R. B. 55'958,00 21'283,24     77'241,24 22'370,61
G. B. 0 0 75'560,93 33'825,46 109'386,39 31'680,49
A. S.  73'000,00 71'026,00 59'578,00 0 203'604,00 58'967,79
D. Ž.     30'281,22 42'853,78 73'135,00 21'181,36
Iš viso, Lt: 135'408,00 185'794,26 270'885,07 121'201,24 713'288,57  
Iš viso, €: 39'216,87 53'809,74 78'453,74 35'102,31 206'582,65 206'582,65

1492. Pagal pateiktas V. N. pajamų deklaracijas nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpio jo pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus sudarė 83'843,02 Lt (24'282,62 €), iš jų 6'450 Lt (1'868,05 €) 2010 m. ir 77'393,02 Lt (22'414,57 €) 2011 m.

1503. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013-05-22 laikotarpiu I. N., V. N., R. B., G. B., A. S., D. Ž. vardu buvo sumokėta 491'989,82 Lt, iš jų:

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso, Lt Iš viso, €
Pirkimai 179,59 190'623,12 204'391,53 74'112,71 469'306,95 135'920,69
VSDFV įmokos 235,55 3'209,08 4'485,65 2'213,59 10'143,87 2'937,87
PSD įmokos 1'800,00 2'125,00 2'516,00 1'927,00 8'368,00 2'423,54
Verslo liudijimai (GPM) 0,00 372,00 2'781,00 1'018,00 4'171,00 1'208,01
Viso, Lt: 2'215,14 196'329,20 214'174,18 79'271,30 491'989,82  
Iš viso, €:  641,55 56'860,87 62'029,13 22'958,56 142'490,10 142'490,11

151Pažymėtina, kad nors R. B. dirbo visus 2010 m., tyrimui pateikta tik viena tų metų pirkimų sąskaita. Taip pat tyrimui nepateikti skerdienos, iš kurios buvo gaminami mėsos gaminiai, pirkimo dokumentai.

152Pačios I. N. vardu padarytos išlaidos sudarė 23'232,95 Lt (6'728,73 €), iš jų 19'149,48 Lt (5'546,07 €) sudarė mokėjimai už prekes, 1'573 Lt PSD įmokos (455,57 €), 1'859,47 Lt (538,54 €) VSDFV įmokos ir 651 Lt GPM (188,54 €).

153I. N. išlaidos pardavėjų darbo užmokesčiui sudarė 48'000 Lt (13'901,76 €):

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso, Lt Iš viso, €
R. B.   4'000,00     4'000,00 1'158,48
G. B.   0,00 7'200,00 4'000,00 11'200,00 3'243,74
A. S. 9'600,00 9'600,00 7'200,00 0,00 26'400,00 7'645,97
D. Ž.     2'400,00 4'000,00 6'400,00 1'853,57
Viso, Lt: 9'600,00 13'600,00 16'800,00 8'000,00 48'000,00  
Iš viso, €: 2'780,35 3'938,83 4'865,62 2'316,96 13'901,76 13'901,76

1544. I. N. ūkinio vieneto 2010 m., t.y. per paskutinius 12 mėn., pajamos sudarė 128'958 Lt (37'348,82 €) (už 2010 m. R. B. deklaruota 55'958 Lt, A. S. deklaruota 73'000 Lt pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimus) ir viršijo 100'000 Lt sumą, dėl ko prievolė registruotis PVM mokėtoju atsirado 2010 m. Pagal pateiktus dokumentus nėra galimybės nustatyti, kurį būtent 2010 m. mėnesį buvo viršyta 100'00 Lt pajamų suma ir atsirado ši prievolė.

155Pačios I. N. pajamos jokiu laikotarpiu 100'000 Lt (iki 2011‑12‑31) nei 155'000 Lt (nuo 2012-01-01) ribos neviršijo ir prievolė registruotis PVM mokėtoju jai kaip dirbančiai vienai neatsirado.

1565. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad nuo 2011-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu I. N. ūkinio vieneto gautų 500'487,62 Lt (144'951,23 €) pajamų pagal standartinį 21% tarifą apskaičiuotinas PVM sudarė 86'861,48 Lt (25'156,82 €), atskaitomas 67'694,52 Lt (19'605,69 €), tad nesumokėtas PVM sudarytų 19'166,96 Lt (5'551,14 €):

157Laikotarpis

158Apskaičiuotinas PVM

159Atskaitomas PVM

160Mokėtinas PVM

1612011 m.

16218'813,44

16319'588,13

164- 774,69

1652012 m.

16647'013,11

16735'424,15

16811'588,96

1692013 m. iki 05-22

17021'034,93

17112'682,24

1728'352,69

173Iš viso:

17486'861,48

17567'694,52

17619'166,96

177Pagal pateiktus dokumentus apskaičiuoti I. N. ūkinio vieneto 2010 m. mokėtino PVM nėra galimybės.

1786. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu I. N. ūkinis vienetas turėtų apskaičiuoti 8'414,21 Lt (2'436,92 €) gyventojų pajamų mokesčio, iš jų 4'531,15 Lt (1'312,31 €) išskaičiuoti iš pardavėjų darbo užmokesčio ir 3'883,06 Lt (1'124,61 €) atsižvelgiant į individualios veiklos rezultatus.

179Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu D. Ž., G. B., A. S. ir R. B. vardu buvo sumokėta 3'520,00 Lt (1'019,46 €), o I. N. vardu 651,00 Lt (188,54 €) gyventojų pajamų mokesčio, iš viso 4'171,00 Lt (1'208,01 €).

180Tad, sumokėta 4'243,21 Lt (1'228,92 €) mažiau:

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso
Nuo darbo užmokesčio          
Apskaičiuota 953,52 1'114,37 1'668,66 794,60 4'531,15
Sumokėta   372,00 2'259,00 889,00 3'520,00
Skirtumas  953,52  742,37 - 590,34 - 94,40 1'011,15
           
Nuo individualios veiklos          
Apskaičiuota   465,47 2'129,76 1'287,83 3'883,06
Sumokėta     522,00 129,00  651,00
Skirtumas    0,00    0,00 1'607,76 1'158,83 3'232,06
           
Iš viso          
Apskaičiuota  953,52 1'579,84 3'798,42 2'082,43 8'414,21
Sumokėta    0,00  372,00 2'781,00 1'018,00 4'171,00
Skirtumas  953,52 1'207,84 1'017,42 1'064,43 4'243,21

1817. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu I. N. ūkinis vienetas turėtų apskaičiuoti 30'681,83 Lt (8'886,07 €) valstybinio socialinio draudimo įmokų, iš jų 19'615,10 Lt (5'680,93 €) susijusių su pardavėjų darbo užmokesčiu ir 11'066,73 Lt (3'205,15 €) atsižvelgiant į individualios veiklos rezultatus.

182Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu D. Ž., G. B., A. S. ir R. B. vardu buvo sumokėta 6'435,07 Lt (1'863,73 €), o I. N. vardu 1'859,47 Lt (538,54 €) valstybinio socialinio draudimo įmokų, iš viso 8'294,54 Lt (2'402,26 €).

183Tad, sumokėta 22'387,29 Lt (6'483,81 €) mažiau:

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso
Nuo darbo užmokesčio          
Apskaičiuota 3'940,68 5'494,33 6'896,19 3'283,90 19'615,10
Sumokėta   1'595,30 3'278,52 1'561,25 6'435,07
Skirtumas 3'940,68 3'899,03 3'617,67 1'722,65 13'180,03
           
Nuo individualios veiklos          
Apskaičiuota   1'326,59 6'069,83 3'670,31 11'066,73
Sumokėta     1'207,13 652,34 1'859,47
Skirtumas    0,00 1'326,59 4'862,70 3'017,97 9'207,26
           
Iš viso          
Apskaičiuota 3'940,68 6'820,92 12'966,02 6'954,21 30'681,83
Sumokėta    0,00 1'595,30 4'485,65 2'213,59 8'294,54
Skirtumas 3'940,68 5'225,62 8'480,37 4'740,62 22'387,29

1848. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu I. N. ūkinis vienetas turėtų apskaičiuoti 7'403,63 Lt (2'144,24 €) privalomojo sveikatos draudimo įmokų, iš jų 3'463,80 Lt (1'003,19 €) susijusių su pardavėjų darbo užmokesčiu ir 3'939,83 Lt (1'141,05 €) atsižvelgiant į individualios veiklos rezultatus.

185Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22 laikotarpiu D. Ž., G. B., A. S. ir R. B. vardu buvo sumokėta 4'995,00 Lt (1'446,65 €), o I. N. vardu 1'573,00 Lt (455,57 €) privalomojo sveikatos draudimo įmokų, iš viso 6'568,00 Lt (1'902,22 €).

186Tad, sumokėta 835,63 Lt (242,02 €) mažiau:

Laikotarpis 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. iki 05-22 Iš viso
Nuo darbo užmokesčio          
Apskaičiuota 695,88 970,23 1217,79 579,90 3'463,80
Sumokėta 864,00 1'117,00 1'627,00 1'387,00 4'995,00
Skirtumas - 168,12 - 146,77 - 409,21 - 807,10 -1'531,20
           
Nuo individualios veiklos          
Apskaičiuota   864,00 1'916,79 1'159,04 3'939,83
Sumokėta   144,00 889,00 540,00 1'573,00
Skirtumas    0,00  720,00 1'027,79  619,04 2'366,83
           
Iš viso          
Apskaičiuota  695,88 1'834,23 3'134,58 1'738,94 7'403,63
Sumokėta  864,00 1'261,00 2'516,00 1'927,00 6'568,00
Skirtumas - 168,12  573,23  618,58 - 188,06  835,63

1879. Kadangi I. N. 2014-08-07 papildomame įtariamojo apklausos protokole nurodyta, kad ji netvirtina savo 2013-05-23 liudytojo apklausos protokole nurodytų 2012 m. mėsos gaminių, parduotų D. V., kiekių ir jų kainų, o D. V. tokių sumų nenurodė, tai, nesant galimybės nustatyti, kiek galėjo sudaryti 2012 m. I. N. pajamos už D. V. parduotus savo gamybos mėsos gaminius, tyrimas atliktas su prielaida, kad 2012 m. D. V. nebuvo realizuota mėsos gaminių 12'800 Lt sumai (12 t., b.l. 114-142).

188Dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo

1892013-05-22 kratos protokole nurodyta, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N. namuose ( - ) , paimtas ir apžiūrėtas specialisto išvadoje Nr. 5-2/78, I. N. kasos operacijų žurnalas, kuriame yra duomenys apie naudojimąsi laikotarpiu nuo 2012-01-05 iki 2012-04-04 kasos aparatu, kurio unikalus Nr. RK 3101689, techninio paso CHD1036 (4 t., b. l. 56–78, 85–96; 8 t. b. l. 71–91).

1902014-08-07 I. N. pažymoje nurodyta, kad ji pateikė tyrimui visus savo kaip asmens, dirbusio pagal verslo liudijimą, buhalterinės apskaitos dokumentus (4 t., b. l. 99 ).

1912013-08-13 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. (27.4-30-3)-RD-199 pateikti verslo liudijimai, išduoti I. N. vardu, kuriuose nurodyta, kad nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29 I. N. buvo įsigijusi verslo liudijimą prekybai (EVRK klasės: 47.81– maisto, gėrimų ir tabako gaminių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.82 – tekstilės, drabužių ir avalynės mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.89 – kitų prekių mažmeninė prekyba kioskuose ir prekyvietėse; 47.99 – kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse) (2 t., b. l. 158–189).

1922014-03-28 UAB „A“, 2014-02-20 UAB „A“, 2014-02-11 UAB „MM“ raštuose nurodyta, kad pateikti duomenys apie pirkimo-pardavimo sandorių su I. N. bei pateiktos sąskaitų duomenys (5 t., b. l. 138–181; 6 t., b. l. 86–97, 163–200).

1932012 I. N. metinė pajamų deklaracija (forma ( - )), kur langelyje V13, nurodytos pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimus – 42 981,45 Lt (10 t., b. l. 55–57).

1942015-05-19 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvadoje Nr. 5-2/78 dėl I. N. ūkinės finansinės veiklos nurodyta, kad I. N., kaip asmens veikiančio pagal įsigytą verslo liudijimą, veikla, įvertinus tyrimui pateiktus dokumentus, buvo vykdoma nesilaikant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą:

195I. N. buvo įsigijusi verslo liudijimą prekybai laikotarpiui nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29, ir kaip asmuo vykdžiusi veiklą pagal verslo liudijimą prekybai, I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-04-22 įsakymu Nr. 1K-160 patvirtintų „Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių“ 3 punktą, kuriame nurodyta, kad verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatą, veiklos pajamas ir išlaidas nurodo kasos aparato kasos operacijų žurnale, ir 14 punktą, kuriame nurodyta, kad pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje įrašomos per mėnesį padarytos (apmokėtos) veiklos išlaidos neskaidant jų pagal rūšis, ir pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1797 patvirtintų „Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ 18 punktą, kuriame nurodyta, kad prekių įsigijimo dokumentai ir kiti dokumentai saugomi 5 kalendorinius metus, o PVM sąskaitos-faktūros ir sąskaitos-faktūros saugomos 10 metų nuo jų išrašymo ir gyventojai šiuos dokumentus saugo patys, nes:

196– I. N. naudoto kasos aparato kasos operacijų žurnale nuo 2012-01-05 iki 2012-04-04 nurodytos 31 835,92 Lt (9 220,32 Eur) pajamos neatitinka, arba 11 145,53 Lt (3 227,97 Eur) (42 981,45 Lt – 31 835,92 Lt) mažesnės nei I. N. 2012 metų pajamų deklaracijoje deklaruotos pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimus, 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur);

197– I. N. neįrašė pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje 2012 metų sausio-gegužės mėnesiais apmokėtų 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) išlaidų UAB „A“, UAB „A“ ir UAB „MM“ prekėms įsigyti;

198– I. N. neišsaugojo UAB „A“, UAB „A“ ir UAB „MM“ 2012 metų sausio-gegužės mėnesiais surašytų 48 vnt. PVM sąskaitų-faktūrų, pagal kurias pirkėjai I. N. parduota prekių už 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) su PVM, ir neišsaugojo UAB „A“, UAB „A“ ir UAB „MM“ 2012 metų sausio–gegužės mėnesiais surašytų pinigų priėmimo kvitų, pagal kuriuos I. N. sumokėjo už prekes 17 440,52 Lt (5 051,12 Eur) sumą.

199Dėl tyrimo metu nustatytų šių pažeidimų pagal tvarkomą buhalterinę apskaitą negalima nustatyti ar 2012 metais I. N. gavo pajamų deklaracijoje įrašytą 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur) pajamų sumą, ar gavo kasos aparatu užfiksuotą 31 835,92 Lt (9 220,32 Eur) pajamų sumą, ar gavo kokią kitą pajamų sumą, ir negalima nustatyti, kiek išlaidų prekėms ir kokius įsipareigojimus prekių tiekėjams turėjo I. N., ir dėl to iš dalies negalima nustatyti I. N., kaip asmens veikiančios pagal įsigytą verslo liudijimą, veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus (8 t., b. l. 71–91).

200Veikų kvalifikacija ir motyvai

201Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK nustatyta tvarka, jie yra pripažintini įrodymais ir yra pakankami padaryti išvadą, kad kaltinamoji I. N. padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 220 straipsnio 1 dalyje, 202 staripsnio 1 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje, o kaltinamasis V. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.

202Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamosios I. N. veiksmai buvo kvalifikuoti pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, 202 straipsnio 1 dalį ir 223 straipsnio 1 dalį.

203Teisiamojo posėdžio metu valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras pateikė teismui prašymą dėl kaltinimo pakeitimo I. N. (13 t., b.l. 4-9), prašydamas kaltinamosios I. N. veiksmus kvalifikuoti ne pagal BK 182 straipsnio 2 dalį, o pagal BK 220 straipsnio 1 dalį.

204Įvertinus visus bylos rašytinius duomenis, kaltinamųjų, liudytojų parodymus, teismas sutinka su pateiktu prašymu dėl veikos kvalifikacijos. Kaltinamoji I. N. nepagrįstai buvo kaltinama pagal BK 182 straipsnio 2 dalį dėl sukčiavimo, kuris pasireiškė didelės vertės turtinės prievolės išvengimu apgaule. Šioje baudžiamojoje byloje I. N. veika pasireiškė tuo, kad vykdydama ūkinę komercinę veiklą buvo išvengta turtinės prievolės - 19 166,96 Lt (5 551,14 EUR) mokėtino į biudžetą PVM. Teismas įvertinęs visus bylos duomenis, daro išvadą, kad byloje nėra aplinkybių, kurios rodytų, kad kaltinamosios I. N. padaryti mokestiniai pažeidimai atitiktų turtinio sukčiavimo požymius. Turtinės prievolės išvengimas – tai kaltininko ar kito asmens pareigos, kilusios iš delikto, sandorio ar kitu teisėtu pagrindu, nevykdymas ar tik dalinis vykdymas panaudojant apgaulę (pvz., kaltininkas neteisėtai atsisako vykdyti savo pareigą kreditoriui, sudarydamas situaciją, kai kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės). Teismų praktikoje turtinės prievolės išvengimas suprantamas kaip atsisakymas ją vykdyti arba naudojant apgaulę sudarymas tokios padėties, kad kreditorius prarastų realią galimybę įgyvendinti savo turtinę teisę arba ši galimybė būtų iš esmės suvaržyta, o kaltininkas išvengtų realaus pavojaus būti teisiškai priverstas vykdyti savo pareigą teisės turėtojui (kasacinės nutartys bylose Nr. 2K-265/2011, 2K-224/2008, 2K-7-304-942/2016). Pagal BK 220 straipsnio 1 dalį (2004 m. liepos 5 d. įstatymo redakcija) atsako tas, kas, siekdamas išvengti mokesčių, įrašė į deklaraciją arba nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikė juos įgaliotai institucijai. Šiuo nusikaltimu kėsinamasi į finansų sistemą. Kaltinamosios I. N. nusikalstami veiksmai dėl neteisingų duomenų apie asmens pajamas pateikimo valstybės įgaliotai institucijai, siekiant išvengti mokesčių, atitinka nusikaltimo, numatyto BK 220 straipsnio 1 dalyje, požymius (2004-07-05 įstatymo Nr. IX-2314 redakcija). Kaltinamoji I. N. laikotarpyje nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gegužės 22 d. Valstybinei mokesčių inspekcijai teikdama metines pajamų deklaracijas, neteisėtai, siekdama išvengti mokesčių, įrašė į deklaracijas žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, tyčia išskaidydama veiklą bei savo gaunamas pajamas tarp penkių asmenų, neapskaitydama pajamų, gautų pardavus namų gamybos mėsos gaminius, išvengiant prievolės registruotis pridėtinės vertės mokėtoju, neįsteigusi įmonės ar neregistravusi individualios veiklos, išvengė 19 166,96 Lt (5 551,14 EUR) PVM mokesčio. Ši suma patvirtinta Lietuvos Teismo ekspertizės centro 2017-12-15 ekspertizės aktu Nr. 11-370 (17) (12 t., b.l. 1147-141).

205BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas versliškai ar stambiu mastu ėmėsi ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neturėdamas licencijos (leidimo) veiklai, kuriai ji (jis) reikalinga, ar kitokiu neteisėtu būdu. Pagal BK 202 straipsnį ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos neteisėtumas pirmiausia siejamas su vertimusi licencijuojama veikla neturint galiojančios licencijos (leidimo) tokiai veiklai. Kitokie neteisėtos ūkinės, komercinės, finansinės ar profesinės veiklos būdai įstatymo dispozicijoje neatskleisti, tačiau kasacinės instancijos teismas, aiškindamas BK 202 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėties požymius, yra ne kartą nurodęs, kad šiuo atveju neteisėtumas sietinas ne su atskirais pažeidimais, pasitaikančiais ekonominės veiklos vykdymo metu, bet su nelegaliu šios veiklos pobūdžiu. Kitokiais neteisėtais veiklos būdais gali būti pripažįstami tokie atvejai, kai, 1) neįregistravus juridinio asmens, verčiamasi veikla, kurią turi teisę vykdyti tik juridiniai asmenys; 2) kai imamasi individualios veiklos jos neįregistravus ir neįgijus verslo liudijimo (faktiškai nuslėpus ją ir iš jos gaunamas pajamas nuo mokesčio administratoriaus); 3) kai akivaizdžiai peržengiamos licencijoje (leidimo) apibrėžtos veiklos ribos; 4) kai licencija (leidimas) gauta pateikiant atsakingai institucijai melagingus duomenis ir pan. (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-83-895/2016 2K-7-58/2013; Nr. 2K-174/2012 ir kt.).

206Versliškumą kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėties požymį charakterizuoja veiklos pastovumas (ji tęsiasi gana ilgą laiką) ir iš šios veiklos gaunamos pajamos, kurios yra pagrindinis ar papildomas asmens pragyvenimo šaltinis. Taigi versliškumas identifikuojamas pagal padarytų pažeidimų skaičių, nuolatinį veikos pobūdį ir pajamų dydį. Bet versliškumą gali charakterizuoti ir kiti požymiai. Tai parengiamųjų darbų neteisėtai komercinei ar kitokiai veiklai organizuoti ir vykdyti atlikimas, atitinkamų priemonių veiklai vykdyti įgijimas ir turėjimas (automobiliai, traktoriai, staklės, kiti įrenginiai ir pan.), šios veiklos valdymas ir kitokie veiksmai, rodantys didesnį veikos pavojingumo laipsnį (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-335/2012, Nr. 2K-240-696/2015).

207Bylos duomenys, užfiksuoti buhalterinės apskaitos žurnaluose, deklaracijose, sąsiuviniuose, specialisto išvadoje, ekspertizės akte ir kituose rašytiniuose duomenyse, liudytojų parodymai ir kaltinamųjų paaiškinimai patvirtina, kad kaltinamieji I. N. ir V. N. laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo mėnesio iki 2013 m. gegužės 22 d. versliškai, o nuo 2011 m. lapkričio mėnesio iki 2013 m. gegužės mėnesio ir stambiu mastu, neturėdami tam leidimo, ėmėsi ūkinės komercinės veiklos, tai yra mėsos gaminių gamybos ir realizavimo, ir iš tokios veiklos gauvo 134 243 Lt (38 879,46 eur) pajamų, taip pat 2013-05-22 namuose pagamino 1473 kg mėsos gaminių, tačiau jų nerealizavo, kadangi kratos metu mėsos gaminiai buvo surasti ir sunaikinti. Kaltinamieji ūkinę veiklą vykdė pakankamai ilgą laiko tarpą – beveik dvejus metus, ūkinei veiklai vykdyti neoficialių darbo santykių pagrindu buvo pasitelkti turguose dirbę kaltinime nurodyti prekeiviai, mėsos produkciją kaltinamieji užsakydavo iš įvairių produkcijos gamintojų ir tiekėjų, ūkinei veiklai vykdyti įrengė šiai veiklai (mėsos gaminių gamybai) vykdyti nustatyta tvarka neregistruotas patalpas, kuriose gamino mėsos gaminius neturint reikiamų leidimų ir šios veiklos neįregistravus įstatymų nustatyta tvarka, pagamintus mėsos gaminius pristatydavo Alytaus ir Varėnos turguose dirbusiems asmenims ir kitiems asmenims, organizavo visą veiklą, kontroliavo prekeivių darbą, juos konsultavo pajamų ir mokesčių deklaravimo klausimais. Kaltinamųjų gautos pajamos 134 243 Lt (38 879,46 Eur) gerokai viršija 500 MGL dydį. Kaltinamųjų I. N. ir V. N. bendri, suderinti veiksmai visiškai atitinka bendrininkų grupės požymius, nes šia neteisėta ūkine veikla kaltinamieji vertėsi veikdami kartu, t. y. kartu užsakydavo mėsos produkciją, kartu gamino mėsos gaminius, rūpinosi jų realizacija, vykdė kaltinime nurodytų asmenų veiklos kontrolę, dalyvavo piniginių lėšų judėjime, vienas kitam padėjo, vykdant šią veiklą. Taigi, nusikalstama veika buvo padaryta dalyvaujant dviem asmenims, bendrais veiksmais, esant susitarimui vykdyti neteisėtą ūkinę veiklą, taip pat kaltinamiesiems suvokiant, kad atlieka BK 202 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėtyje nurodytus neteisėtus veiksmus kartu. Kaltinamųjų I. N. ir V. N. nusikalstami veiksmai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 202 straipsnio 1 dalyje, požymius.

208Taip baudžiamojoje byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visetas leidžia pagrįstai daryti išvadą, kad kaltinamoji I. N. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje, tai yra laikotarpyje nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29, veikdama pagal įgytą verslo liudijimą, aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą.

209BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame BK str. numatytus padarinius, t. y. kai dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

210Pagal teismų praktiką, aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamas vykdymas (pvz., nesurašomi, nesurenkami visi buhalterinės apskaitos dokumentai, nesudaromi ir netvarkomi apskaitos registrai, dokumentai ir registrai surašomi nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo ar kitų norminių aktų reikalavimų ir pan.), o buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas – tai bet koks neatsargus jų praradimas anksčiau laiko, kuris šiems dokumentams saugoti nustatytas įstatymų, kai dokumentai prarandami dėl įstatymų nežinojimo ar neteisingo jų suvokimo, arba netinkamo apskaitos dokumentų saugojimo. Kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, būtina nustatyti konkrečius teisės aktus ir nurodyti jų nuostatas, kurias kaltininkas yra pažeidęs ar jų nesilaikęs aplaidžiai tvarkydamas apskaitą. Aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, o kilus abejonių dėl jų pagrįstumo, gali būti skiriama ekspertizė (kasacinės nutartys Nr. 2K-P-305/2009, 2K-216/2011, 2K-157/2011, 2K-285/2012ir kt.).

2112015-05-19 specialisto išvadoje Nr. 5-2/78 (8 t., b.l. 71-91) nustatyti pažeidimai patvirtina, kad dėl nustatytų buhalterinės apskaitos pažeidimų apskaitą negalima nustatyti, ar 2012 metais I. N. gavo pajamų deklaracijoje įrašytą 42 981,45 Lt (12 448,29 Eur) pajamų sumą, ar gavo kasos aparatu užfiksuotą 31 835,92 Lt (9 220,32 Eur) pajamų sumą, ar gavo kokią kitą pajamų sumą, ir negalima nustatyti, kiek išlaidų prekėms ir kokius įsipareigojimus prekių tiekėjams turėjo, dėl to iš dalies negalima nustatyti I. N., kaip asmens, veikiančio pagal įsigytą verslo liudijimą, veiklos, turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros už 2012 metus. I. N. nagrinėjamu atveju veikė neatsargia kaltės forma, kuri pasireiškė nusikalstamu nerūpestingumu. Kaltinamosios I. N. veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

212Bausmės skyrimo ir kiti klausimai

213Teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje.

214Kaltinamųjų I. N. ir V. N. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad kaltinamieji prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi. Kaltinamųjų atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad nusikalstamą veiką dėl neteisėto vertimosi ūkine komercine veikla kaltinamieji padarė bendrininkų grupėje.

215Kaltinamieji I. N. ir V. N. praeityje neteisti, nebausti administracinėmis nuobaudomis, dirba, nėra jokių neigiamai juos charakterizuojančių duomenų.

216Teismas yra gavęs kaltinamųjų ir laiduotojos E. S. – P prašymus (13 t., b.l. 17-19, 26-28) atleisti kaltinamuosius nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant kaltinamuosius laiduotojos atsakomybėn pagal laidavimą.

217BK 40 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tik esant įstatyme numatytų būtinų sąlygų visumai: 1) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką (baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą); 2) visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta; 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi šiame baudžiamajame įstatyme įtvirtinta sąlygų visuma, kuriai esant galimas šio straipsnio taikymo svarstymas, tačiau atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra galimas nustačius ne tik BK 40 straipsnio 2 dalyje, bet taip pat ir apsvarsčius BK 40 straipsnio 1 bei 3 dalyje esančias sąlygas. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad, net ir esant visoms BK 40 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, teismui paliekama diskrecija motyvuotai apsispręsti tiek dėl asmens atleidimo, tiek ir dėl atsisakymo atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Teismas turi pagal savo vidinį įsitikinimą, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padaryti išvadą, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog asmuo laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, taip pat pasirinktas laiduotojas turės teigiamos įtakos kaltininkui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-82/2010, 2K-445-489/2016, 2K-52-648/2017). Kaltinamieji I. N. ir V. N. nusikalto pirmą kartą, teisminio nagrinėjimo metu visiškai pripažino savo kaltę ir dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi, civilinio ieškinio dėl žalos atlyginimo nėra. Kaltinamoji I. N. padarė du nesunkius ir vieną apysunkį nusikaltimus. Kaip matyti iš bylos duomenų, kaltinamoji šias nusikalstamas veikas padarė vadovaudamasis tais pačiais motyvais, įgyvendinant vieningą sumanymą. Nusikalstamos veikos, numatytos BK 220 straipsnio 1 dalyje, laikotarpis nuo 2011-01-01 iki 2013-05-22, apima kitų dviejų nusikalstamų veikų, numatytų BK 202 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje, laikotarpius. Laikytina, kad kaltinamoji veikė vieninga tyčia, siekdama to paties tikslo – versdamasi neteisėta ūkine veikla, išvengti mokesčių sumokėjimo. Kaltinamasis V. N. padarė vieną apysunkį nusikaltimą. Kaltinamieji galiojančių administracinių nuobaudų neturi. Dirba, nėra jokių kitų kaltinamuosius neigiamai charakterizuojančių duomenų. Kaltinamieji padarė išvadas, ūkinę veiklą vykdo iš karto po ikiteisminio tyrimo pradėjimo įsteigę juridinį asmenį, savo neteisėtus veiksmus vertina išskirtinai kritiškai ir dėl jų išgyvena. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, laikytina, kad yra pagrindo manyti, kad ateityje kaltinamieji I. N. ir V. N. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas yra gavęs E. S. – P prašymą atleisti kaltinamuosius I. N. ir V. N. nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant kaltinamuosius jos atsakomybėn pagal laidavimą. E. S. – P yra neteista, nebausta administracine tvarka, dirba UAB ( - ), yra baigusi bakalauro ir magistro studijas Mykolo Romerio Universitete, darbovietės charakterizuojama teigiamai. Iš bylos duomenų matyti, kad laiduotoja yra kaltinamosios I. N. sesuo, kuri betarpiškai ir sistemingai bendrauja su kaltinamaisiais ir jų šeimos nariais. Pradėjus ikiteisminį tyrimą, ji konsultavo kaltinamuosius ūkinės komercinės veiklos vykdymo klausimais, padėjo įsteigti juridinį asmenį. Laiduotojos bendravimas, aktyvus domėjimasis kaltinamųjų vykdoma veikla viso šio proceso metu duoda teigiamų rezultatų, daro kaltinamiesiems teigiamą įtaką, padeda įvertinti ir analizuoti savo veiksmus, padaryti išvadas.Teismas įvertinęs laiduotojos E. S. - P paaiškinimus ir prie prašymo pateiktus rašytinius duomenis, konstatuoja, kad asmuo, E. S. – P, yra verta teismo pasitikėjimo, ir ji kaip laiduotoja pagal savo asmenines savybes gali daryti teigiamą įtaką kaltinamiesiems I. N. ir V. N.. Priimant sprendimą, teismas atsižvelgia į pernelyg ilgai užsitęsusį procesą šioje byloje, į kaltinamiesiems taikytas procesinės prievartos priemones. Ikiteisminis tyrimas vyksta nuo 2013 metų. Kaltinamiesiems per šį laiką buvo taikytos kardomosios priemonės, dėl kurių patyrė tam tikrus apribojimus, kaltinamoji I. N. buvo kaltinama tame tarpe ir sunkaus nusikaltimo (BK 182 str. 2 d.) padarymu, už kurį numatyta tik viena bausmės rūšis – terminuotas laisvės atėmimas, todėl pripažįstama, kad kaltinamųjų teisė ilgai nelikti nežinioje dėl savo likimo nebuvo tinkamai užtikrinta. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, jog tais atvejais, kai pripažįstama, kad byloje buvo nepateisinami procesiniai delsimai, viena iš tinkamų ir pakankamų teisinės gynybos dėl pernelyg ilgo proceso trukmės priemonių yra bausmės sumažinimas ar švelninimas kaltinamajam. Taip pat į tai teismas atsižvelgia, nustatydamas laidavimo trukmę. Visų aplinkybių visuma leidžia teismui daryti išvadą, kad yra pagrindas ir sąlygos taikyti BK 40 straipsnį ir atleisti kaltinamuosius I. N. ir V. N. nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant juos pagal laidavimą laiduotojai E. S. – P be užstato, o baudžiamąją bylą kaltinamųjų atžvilgiu nutraukti (BK 40 str., BPK 254 str. 5 d.).

218Nesumokėti mokesčiai 5551,14 Eur sumoje laikytina kaltinamosios I. N. neįvykdyta prievole valstybei ir nėra konfiskuotinas turtas, todėl nesumokėtų mokesčių valstybei klausimas turi būti sprendžiamas Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ar mokesčių administratoriui pareiškus civilinį ieškinį teisme. Teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose apibendrinimo apžvalgoje konstatuota, kad BK 219, 220, 221, 222 ir 223 straipsniuose numatytomis nusikalstamomis veikomis paprastai turtinė žala valstybei padaroma nesumokėjus mokesčių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad baudžiamosiose bylose, kuriose kaltininkas yra mokesčių administravimo teisinio santykio subjektas, t. y. mokesčių mokėtojas, ir turtinė žala valstybei buvo padaryta BK 219, 220, 221, 222 ir 223 straipsniuose nurodytomis nusikalstamomis veikomis nesumokėjus mokesčių, tokios žalos atlyginimas išsprendžiamas ne ginčo tvarka, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymu. Tais atvejais, kai tokia žala negali būti išieškoma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, valstybei atstovaujanti institucija turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį.

219Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254 straipsnio 5 dalimi, 297, 298, 303-307 straipsniais,

Nutarė

220I. N. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje, 202 straipsnio 1 dalyje, 223 straipsnio 1 dalyje, padarymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, ir baudžiamąją bylą jos atžvilgiu nutraukti.

221Nustatyti vienų metų trijų mėnesių laidavimo terminą, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

222I. N. laiduotoja paskirti E. S. – P.

223I. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

224V. N. už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 202 straipsnio 1 dalyje, padarymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą be užstato, ir baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti.

225Nustatyti vienų metų trijų mėnesių laidavimo terminą, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienosą.

226V. N. laiduotoja paskirti E. S. – P.

227V. N. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

228Daiktinius įrodymus - CD-R kompaktinius diskus (2 vienetus) su I. N. ir V. N. pokalbiais, saugojamus byloje, nuosprendžiui įsiteisėjus palikti nuolatiniam saugojimui prie baudžiamosios bylos medžiagos.

229Daiktinius įrodymus, saugojamus FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriuje:

230- 5 sąsiuvinius, vieną segtuvą, I. N. kasos operacijų žurnalą Nr. 1 (pažymėtus numeriais nuo 8 (IN) iki 14 (IN)), paimtus 2013-05-22 kratos metu, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti I. N.;

231- 4 sąsiuvinius su užrašais, paimtus 2013-05-22 kratos R. M. namuose metu, nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti;

232- G. B. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti G. B.;

233- D. Ž. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti D. Ž.;

234- A. S. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti A. S.;

235- R. B. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti R. B.;

236- V. N. kasos operacijų žurnalą, verslo liudijimus, pateiktus pagal 2013-08-07 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolą, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti V. N..

237Išaiškinti I. N. ir V. N., kad:

238jeigu laidavimo metu jie padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti klausimą dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas;

239jeigu laidavimo metu jie padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir bus sprendžiamas klausimas dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

240Išaiškinti laiduotojai E. S. – P, kad ji, būdama laiduotoja, turi teisę atsisakyti nuo laidavimo. Tokiu atveju teismas, atsižvelgdamas į laidavimo atsisakymo priežastis, sprendžia dėl asmens baudžiamosios atsakomybės už padarytą nusikalstamą veiką, kito laiduotojo paskyrimo ar asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės.

241Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Vilma... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. I. N., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvė, Lietuvos Respublikos... 4. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 5. V. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 202 straipsnio 1 dalyje.... 7. Teismas... 8. kaltinamoji I. N. neteisėtai, siekdama išvengti mokesčių, įrašė į... 9. tyčia pažeisdama verslo liudijime nurodytos veiklos bendrąsias sąlygas, kad... 10. siekdama išvengti mokėtinų mokesčių nuo oficialių darbuotojų pajamų,... 11. - 2001 m. lapkričio 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 6... 12. - 2002-12-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1976 patvirtintos... 13. - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002-12-24 įsakymu Nr. 415... 14. iš įvairių Lietuvos įmonių savo, sutuoktinio V. N., R. B., A. S., D. Ž.,... 15. tęsiant nusikalstamą veiką ji, žinodama, kad privalo deklaruoti ir teikti... 16. Be to, kaltinamoji I. N., veikdama bendrai su sutuoktiniu V. N., laikotarpiu... 17. namuose ( - ) , neturėdama Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 18. - LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 35... 19. - LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr.IX-574) 6 straipsnio 2... 20. - Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.852/2004 dėl maisto... 21. - ji (I. N.) bendrais veiksmais V. N. iš UAB „( - ) “ ir kitų... 22. - ji (I. N.) kartu su bendrininku V. N. gamino mėsos gaminius, tai yra... 23. - namuose pagamintus mėsos gaminius realizavo Alytaus ir Varėnos m. tokiomis... 24. Be to, 2013-05-22 namuose adresu ( - ), bendrais veiksmais su V. N. neteisėtai... 25. Be to, kaltinamoji I. N., veikdama pagal įgytą verslo liudijimą, aplaidžiai... 26. laikotarpiu nuo 2012-01-05 iki 2012-04-29 Alytaus m. turgavietėje Alytuje,... 27. – jos (I. N.) naudoto kasos aparato kasos operacijų žurnale nuo 2012-01-05... 28. – neįrašė pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje 2012 m.... 29. – neišsaugojo uždarųjų akcinių bendrovių „A“, „A“ ir „MM“... 30. Dėl šių pažeidimų pagal tvarkomą buhalterinę apskaitą negalima... 31. Kaltinamasis V. N., veikdamas bendrai su sutuoktine I. N., laikotarpiu nuo 2011... 32. namuose ( - ) , neturėdamas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos... 33. - LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (2002-07-02 Nr. IX-1007) 35... 34. - LR buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06, Nr.IX-574) 6 straipsnio 2... 35. - Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.852/2004 dėl maisto... 36. - jis (V. N.) bendrais veiksmais su I. N. iš UAB „( - ) “ ir kitų... 37. - jis (V. N.) kartu su I. N. gamino mėsos gaminius, tai yra naudodamas mėsos... 38. - namuose pagamintus mėsos gaminius realizavo Alytaus ir Varėnos m. tokiomis... 39. Kaltinamoji I. N. savo kaltę dėl padarytų nusikalstamų veikų pagal... 40. Kaltinamoji I. N., 2013-05-23 apklausta ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad... 41. Iš Asmens parodymų atpažinimo metu, I. N. atpažino moters vardu D... 42. Kaltinamasis V. N. savo kaltę pagal prokuroro pakeistą kaltinimą (13 t.,... 43. Kaltinamasis V. N., apklaustas ikiteisminio tyrimo metu, parodė, kad gyvena (... 44. Iš Asmens asmens parodymų atpažinimo metu, V. N. atpažino moters vardu D... 45. Dėl sukčiavimo, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo, vertimosi... 46. Liudytojas A. M. parodė, kad jis dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju, vežioja... 47. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju apklaustas A. M. parodė, kad nuo 1995 metų... 48. 2013-07-16 kratos protokole nurodyta, kad atlikus kratą ŽŪB „( - ) “... 49. Iš 2013-10-31 A. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 50. Liudytojas D. G. parodė, kad jis dirba ŽŪB „( - ) “ vairuotoju. Jis... 51. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas D. G. parodė, kad nuo 1999 metų dirba... 52. Iš 2014-05-23 D. G. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 53. Liudytoja R. M. parodė, kad ji turi individualią įmonę, prekiauja maisto... 54. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja R. M., 2013-05-22, 2013-05-29 apklausta BPK... 55. Iš 2013-05-22, 2013-05-29 R. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų... 56. Liudytojas S. M. parodė, kad jų sūnus gyvena Anglijoje, todėl jo prašymu... 57. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas S. M. parodė, kad laikotarpiu nuo... 58. Iš 2013-05-22 S. M. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 59. Iš 2013-05-22 kratos protokolo matyti, kad atliekant kratą R. M. namuose ( -... 60. 2013-05-29, 2013-10-21 daiktų apžiūros protokoluose nurodyta, kad... 61. Liudytoja L. N. parodė, kad ji dirba Varėnos turgavietėje. 2013 metų sausio... 62. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. N., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto... 63. Iš 2013-06-03 L. N. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 64. 2015-05-19 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu L. N. pripažinta... 65. Liudytoja D. V. parodė, kad ji prekiauja Varėnos turgavietėje. 2012 metais... 66. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. V., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto... 67. Iš 2013-06-03 D. V. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 68. 2015-07-24 Varėnos rajono apylinkės teismo nuosprendžiu D V pripažinta... 69. Liudytoja G. B. parodė, kad ji dirbo pas N Jazminų turgavietėje. Dėl darbo... 70. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. B., apklausta BPK 80 straipsnio 1 punkto... 71. Liudytoja D. Ž. parodė, kad ji dirba pardavėja Jazminų turgavietėje. Su I.... 72. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja D. Ž. parodė, kad žodžiu buvo susitarusi... 73. Iš 2013-07-22 D. Ž. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 74. Liudytoja A. S. parodė, kad ji Jazminų turgavietėje prekiavo pieno ir duonos... 75. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja A. S. parodė, kad laikotarpiu nuo... 76. Iš 2013-07-04 A. S. parodymų atpažinti asmenį iš nuotraukų protokolų... 77. Liudytoja R. B. parodė, kad ji nuo 2009 metų iki 2012 metų dirbo pardavėja... 78. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta liudytoja R. B. parodė, kad 2009 m. vasario... 79. Iš 2013-02-27 tarnybinio pranešimo Nr. 04/11-1-45-1790 ir duomenų apie... 80. 2015-03-09 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei... 81. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu užfiksuoti... 82. Taip pat užfiksuoti I. N. telefoniniai pokalbiai su įvairiais asmenimis,... 83. Iš 2013-05-15 tarnybinio pranešimo Nr. 04/11-1-45-4228 ir duomenų apie... 84. 2015-02-13 telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės bei... 85. Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės metu užfiksuoti... 86. Iš 2013-05-22 kratos protokolo matyti, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N.... 87. 2013-05-22 kratos protokolu fiksuota, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N.... 88. – sąsiuvinis, pažymėtas Nr. 13 (IN), kuriame yra A. S. daryti užrašai... 89. – sąsiuvinis, pažymėtas Nr. 11 (IN), kuriame yra R. B. daryti užrašai... 90. – ŽŪB „( - ) “ 2013-03-04 surašyta PVM sąskaita-faktūra ( - ), pagal... 91. – ŽŪB „( - ) “ nuo 2012-07-03 iki 2013-05-20 surašyti 7 krovinio... 92. – I. N. kasos operacijų žurnalas, kuriame yra duomenys apie laikotarpiu nuo... 93. 2013-03-06 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rašte pateikti... 94. 2013-08-13 Valstybinė mokesčių inspekcijos rašte Nr. (27.4-30-3)-RD-2000... 95. Iš 2012-11-14 Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvaus... 96. 2013-08-13 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. (27.4-30-3)-RD-199... 97. 2013-08-07 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad I. N.... 98. 2013-05-28 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad kad G. B.... 99. 2013-05-29 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad D. Ž.... 100. 2013-07-08 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad A. S.... 101. 2014-05-21 reikalaujamų dokumentų pateikimo protokolu fiksuota, kad R. B.... 102. UAB „M“, UAB „E“, UAB „( - ) “, UAB „A“, UAB „A“, UAB... 103. Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau VMI) pateiktose metinėse gyventojų... 104. I. N. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 105. G. B. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 106. G. B. 2013 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 107. D. Ž. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 108. D. Ž. 2013 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 109. A. S. 2010 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 110. A. S. 2011 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 111. A. S. 2012 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 112. R. B. 2010 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 113. R. B. 2011 m. deklaracijoje nurodytos gautos pajamos iš veiklos pagal verslo... 114. 2015-05-19 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo... 115. 1. I. N. pažeidė Lietuvos Respublikosgyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 116. 2. I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo... 117. 3. I. N. pažeidė Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004... 118. 2016-01-26 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo... 119. 1. Laikotarpiu nuo 2010-01-01 iki 2013-05-22 I. N., vykdydama veiklą pati bei... 120. – 177 849 Lt (51 508,63 Eur) pajamų suma gauta laikotarpiu nuo 2011 metų... 121. – 495 202,55 Lt (143 420,57 Eur) pajamų suma gauta laikotarpiu nuo... 122. 2. Tyrimo metu apskaičiuojama I. N. papildomai sumokėti iš viso 92 707,96 Lt... 123. – 48 418,59 Lt (14 022,99 Eur) PVM už 2012 metų liepos–2013 metų... 124. – 8 423,08 Lt (2 439,49 Eur) gyventojų pajamų mokestį 3 948 Lt (1 143,42... 125. – 30 542,06 Lt (8 845,59 Eur) valstybinio socialinio draudimo įmokų (11... 126. – 5 312,65 Lt (1 538,65 Eur) privalomojo sveikatos draudimo įmokų (3 267,13... 127. – 11,58 Lt (3,35 Eur) įmokų į garantinį fondą.... 128. I. N., neapskaičiavusi ir nesumokėjusi mokesčių bei įmokų, nesilaikė LR... 129. 2.1 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio... 130. 2.2 I. N. pažeidė Lietuvos Repsublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 131. VMI prie LR FM raštu 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 pateiktais duomenimis... 132. VMI prie LR FM raštu 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 pateiktais duomenimis... 133. 2.3 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 134. Tyrimui pateiktais duomenimis „SODRA-Asmuo ir jo draudėjai“ už I. N.,... 135. Tyrimui pateiktais duomenimis „SODRA-Asmuo ir jo draudėjai“ sumokėta... 136. 2.4 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo... 137. Sumokėta 382,50 Lt (110,78 Eur) (76,50 Lt x 5 mėn.) PSD įmokų suma už I.... 138. Sumokėta 450 Lt (130,33 Eur) (90 Lt x 5 mėn.) PSD įmokų suma už I. N.,... 139. 2.5 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo... 140. VMI prie LR FM raštais 2013-08-13 Nr. (27.4-30-3)-RD-1999 ir 2016-01-15 Nr.... 141. 2.6 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo... 142. 2.7 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo... 143. 2.8 I. N. pažeidė Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo (įstatymo... 144. 3. Pagal ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis Valstybinei mokesčių... 145. Valstybinei mokesčių inspekcijai 2014-04-22 pateiktoje I. N. metinėje... 146. Iš 2017-01-11 patikslinimo dėl specialisto išvados matyti, kad vyriausiasis... 147. Iš 2017 m. gruodžio 15 d. Lietuvos teismo ekspertizės akto Nr. 11-370 (17)... 148. 1. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013-05-22... 149. 2. Pagal pateiktas V. N. pajamų deklaracijas nustatyta, kad 2010-01-01 –... 150. 3. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013-05-22... 151. Pažymėtina, kad nors R. B. dirbo visus 2010 m., tyrimui pateikta tik viena... 152. Pačios I. N. vardu padarytos išlaidos sudarė 23'232,95 Lt (6'728,73 €),... 153. I. N. išlaidos pardavėjų darbo užmokesčiui sudarė 48'000 Lt (13'901,76... 154. 4. I. N. ūkinio vieneto 2010 m., t.y. per paskutinius 12 mėn., pajamos... 155. Pačios I. N. pajamos jokiu laikotarpiu 100'000 Lt (iki 2011‑12‑31)... 156. 5. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad nuo 2011-01-01 –... 157. Laikotarpis... 158. Apskaičiuotinas PVM... 159. Atskaitomas PVM... 160. Mokėtinas PVM... 161. 2011 m.... 162. 18'813,44... 163. 19'588,13... 164. - 774,69... 165. 2012 m.... 166. 47'013,11... 167. 35'424,15... 168. 11'588,96... 169. 2013 m. iki 05-22... 170. 21'034,93... 171. 12'682,24... 172. 8'352,69... 173. Iš viso:... 174. 86'861,48... 175. 67'694,52... 176. 19'166,96... 177. Pagal pateiktus dokumentus apskaičiuoti I. N. ūkinio vieneto 2010 m.... 178. 6. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 –... 179. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22... 180. Tad, sumokėta 4'243,21 Lt (1'228,92 €) mažiau:
Laikotarpis... 181. 7. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 –... 182. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22... 183. Tad, sumokėta 22'387,29 Lt (6'483,81 €) mažiau:
Laikotarpis... 184. 8. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 –... 185. Pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad 2010-01-01 – 2013‑05‑22... 186. Tad, sumokėta 835,63 Lt (242,02 €) mažiau:
Laikotarpis... 187. 9. Kadangi I. N. 2014-08-07 papildomame įtariamojo apklausos protokole... 188. Dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo... 189. 2013-05-22 kratos protokole nurodyta, kad 2013-05-22 atliekant kratą I. N.... 190. 2014-08-07 I. N. pažymoje nurodyta, kad ji pateikė tyrimui visus savo kaip... 191. 2013-08-13 Valstybinės mokesčių inspekcijos raštu Nr. (27.4-30-3)-RD-199... 192. 2014-03-28 UAB „A“, 2014-02-20 UAB „A“, 2014-02-11 UAB „MM“... 193. 2012 I. N. metinė pajamų deklaracija (forma ( - )), kur langelyje V13,... 194. 2015-05-19 FNTT Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo... 195. I. N. buvo įsigijusi verslo liudijimą prekybai laikotarpiui nuo 2012-01-05... 196. – I. N. naudoto kasos aparato kasos operacijų žurnale nuo 2012-01-05 iki... 197. – I. N. neįrašė pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalo 5 skiltyje 2012... 198. – I. N. neišsaugojo UAB „A“, UAB „A“ ir UAB „MM“ 2012 metų... 199. Dėl tyrimo metu nustatytų šių pažeidimų pagal tvarkomą buhalterinę... 200. Veikų kvalifikacija ir motyvai... 201. Visi aukščiau aptarti duomenys gauti teisėtu būdu, Lietuvos Respublikos BPK... 202. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamosios I. N. veiksmai buvo kvalifikuoti pagal... 203. Teisiamojo posėdžio metu valstybinį kaltinimą palaikantis prokuroras... 204. Įvertinus visus bylos rašytinius duomenis, kaltinamųjų, liudytojų... 205. BK 202 straipsnio 1 dalyje nustatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas... 206. Versliškumą kaip BK 202 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos... 207. Bylos duomenys, užfiksuoti buhalterinės apskaitos žurnaluose, deklaracijose,... 208. Taip baudžiamojoje byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje ištirtų... 209. BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą:... 210. Pagal teismų praktiką, aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai... 211. 2015-05-19 specialisto išvadoje Nr. 5-2/78 (8 t., b.l. 71-91) nustatyti... 212. Bausmės skyrimo ir kiti klausimai... 213. Teismas vadovaujasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, numatytais BK 54... 214. Kaltinamųjų I. N. ir V. N. atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas... 215. Kaltinamieji I. N. ir V. N. praeityje neteisti, nebausti administracinėmis... 216. Teismas yra gavęs kaltinamųjų ir laiduotojos E. S. – P prašymus (13 t.,... 217. BK 40 str. 1 d. numato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 218. Nesumokėti mokesčiai 5551,14 Eur sumoje laikytina kaltinamosios I. N.... 219. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 254... 220. I. N. už nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 221. Nustatyti vienų metų trijų mėnesių laidavimo terminą, skaičiuojant nuo... 222. I. N. laiduotoja paskirti E. S. – P.... 223. I. N. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 224. V. N. už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 225. Nustatyti vienų metų trijų mėnesių laidavimo terminą, skaičiuojant nuo... 226. V. N. laiduotoja paskirti E. S. – P.... 227. V. N. skirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 228. Daiktinius įrodymus - CD-R kompaktinius diskus (2 vienetus) su I. N. ir V. N.... 229. Daiktinius įrodymus, saugojamus FNTT Kauno apygardos valdybos Nusikalstamų... 230. - 5 sąsiuvinius, vieną segtuvą, I. N. kasos operacijų žurnalą Nr. 1... 231. - 4 sąsiuvinius su užrašais, paimtus 2013-05-22 kratos R. M. namuose metu,... 232. - G. B. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28... 233. - D. Ž. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28... 234. - A. S. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28... 235. - R. B. buhalterinės apskaitos dokumentus, pateiktus pagal 2013-05-28... 236. - V. N. kasos operacijų žurnalą, verslo liudijimus, pateiktus pagal... 237. Išaiškinti I. N. ir V. N., kad:... 238. jeigu laidavimo metu jie padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų... 239. jeigu laidavimo metu jie padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis... 240. Išaiškinti laiduotojai E. S. – P, kad ji, būdama laiduotoja, turi teisę... 241. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...