Byla 1A-345-458/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Daugėlos, teisėjų Eduardo Maškevičiaus, Zigmo Pociaus, sekretoriaujant Vitai Diekontienei, dalyvaujant prokurorei Vidai Kaubrytei, nuteistojo gynėjui advokatui Alvydui Kvaščevičiui,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo D. J. apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 31 d. nuosprendžio, kuriuo D. J. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 140 straipsnio 2 dalį ir jam paskirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis, D. J. paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė bausmė paskirta aštuonių mėnesių laisvės atėmimas. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtą bausmę buvo įskaitytas laikas, D. J. išbūtas sulaikyme nuo 2016-03-30 11 val. iki 2016-04-01 10.05 val., t. y. dvi paros. Bausmę paskirta atlikti pataisos namuose ir jos pradžia turi būti skaičiuojama nuo D. J. sulaikymo dienos.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4D. J. nuteistas už tai, kad 2016-03-27, apie 21 val., (duomenys neskelbtini) r., (duomenys neskelbtini) k., (duomenys neskelbtini) g., (duomenys neskelbtini) namo kieme, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, konflikto metu buvusiai žmonai J. J. tyčia kumščiu sudavė du smūgius į veidą, po to, sugriebęs už plaukų, juos tempdamas išrovė plaukų kuokštą ir taip nukentėjusiajai J. J. padarė dauginius odos nubrozdinimus veide, išsidėsčiusius ant lūpų ir abiejų skruostų, išrovė plaukus viršugalvyje ir taip nežymiai sutrikdė sveikatą.

5Nuteistasis D. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2016 m. rugpjūčio 31 d. Šilutės rajono apylinkės teismo nuosprendį ir už padarytą nusikalstamą veiką jam skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagal baudžiamosios teisės doktriną, skirdamas bausmę, teismas ne tik vykdo įstatymo reikalavimus, atsižvelgdamas į nusikalstamos veikos sunkumą bei kaltininko asmenybę, bet ir išreiškia nuomonę apie padarytas nusikalstamas veikas bei kaltą asmenį. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 straipsnio 1, 2 dalys). Apeliantas pažymi, kad, vadovaujantis teismų praktika, tarp siekiamo tikslo ir priemonių šiam tikslui pasiekti, tarp nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdžio ir už šią veiką numatytos bausmės turi būti pusiausvyra. D. J. nurodo, kad nusikaltimą padarė atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms. Dabar pradėjo dirbti, augina tris nepilnamečius vaikus, atsisakė alkoholio. Taigi, jo manymu, vadovaujantis teisingumo principu, gali būti paskirta bausmė, kuri būtų proporcinga padarytai veikai ir jo asmenybei. BK 54 straipsnio 3 dalis nustato, kad jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Toks reguliavimas leidžia daryti išvadą, kad šis bausmės švelninimo pagrindas sietinas su konkrečioje byloje išryškėjusių aplinkybių visuma, rodančia, kad nustatytos bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. D. J. įsitikinęs, kad jam paskirta laisvės atėmimo bausmė yra aiškiai per griežta, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į bylos aplinkybes, apibūdinančias jo asmenį, nusikaltimo padarymo motyvus ir tikslus, nusikaltimo pasekmes, šeiminę padėtį.

6Teismo posėdyje nuteistojo D. J. gynėjas advokatas Alvydas Kvaščevičius prašė apeliacinį skundą tenkinti.

7Prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti.

10Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus ir tiesiogiai teisiamajame teismo posėdyje ištirtus įrodymus, padarė motyvuotas išvadas dėl nuteistojo kaltės. Nuteistojo D. J. nusikalstamą veiką tinkamai kvalifikavo, kartu teisingai taikė baudžiamojo įstatymo bei baudžiamojo proceso normas. Nei nuteistasis, nei jo gynėjas nusikalstamos veikos kvalifikacijos neginčija, prašo skirti švelnesnę bausmę, todėl apygardos teismas dėl nuteistojo kaltės pasisako tik tiek, kiek tai reikšminga skiriant bausmę.

11Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai

12individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme įtvirtintos bausmės paskirtį. Taigi teisingumas reiškia ne tik tai, kad turi būti išsamiai, visapusiškai ir objektyviai nustatytos bylai reikšmingos aplinkybės, bet ir tai, kad pripažintam kaltu asmeniui skiriama bausmė turi būti adekvati (proporcinga) padarytai nusikalstamai veikai: bausmė už nusikalstamą veiką turi atitikti tos veikos pavojingumo pobūdį bei laipsnį, be to, būtina atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos darymo metu ir po jos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-632/2007, 2K-428/2009, 2K-28/2012, 2K-316/2014, 2K-7-2-699/2016).

13Apeliantas klaidingai nurodo, kad šios bylos atveju paskirta bausmė aiškiai prieštarauja teisingumo principui, o teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, galėjo paskirti švelnesnę bausmę (BK 54 straipsnio 3 dalis). Teismų praktikoje bausmės švelninimo pagrindas, numatytas BK 54 straipsnio 3 dalyje, siejamas su aplinkybių, apibūdinančių nusikalstamos veikos ir veiką padariusio asmens pavojingumą, visumos vertinimu bei išvada, kad bendros bausmės skyrimo taisyklės nėra pakankamos teisingumo principui įgyvendinti ir teisingai bausmei paskirti. Teismas, taikydamas BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, turi nurodyti, kokios yra išimtinės aplinkybės, kad straipsnio sankcijoje nurodytos bausmės paskyrimas asmeniui už nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-371/2011, 2K-430/2012, 2K-421/2013, 2K-150/2014, 2K-P-89/2014, 2K-186-942/2015 ir kt.). Nuteistasis D. J. apeliaciniame skunde nurodo, kad nusikaltimą padarė atsitiktinai, dėl kitų asmenų įtakos, nepalankiai susiklosčius aplinkybėms, tačiau kolegija negali sutikti su tokiais teiginiais. Iš byloje esančių duomenų akivaizdu, jog nusikaltimas buvo padarytas tyčia, kadangi D. J., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, susikivirčijus su sugyventine, sudavė jai kumščiu du smūgius į veidą, po to, sugriebęs už plaukų, juos tempdamas išrovė plaukų kuokštą, atlikdamas šiuos veiksmus, D. J. norėjo sukelti J. J. skausmą, suprato, jog gali sutrikdyti sveikatą, galbūt nenumatė tikslaus sveikatos sutrikdymo masto, tačiau suvokė savo atliekamų veiksmų pavojingumą ir norėjo taip elgtis. Taip pat byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad nusikalstamą veiką nuteistasis padarė dėl kitų asmenų įtakos, o jo apsvaigimas nuo alkoholio tikrai negali būti laikomas nepalankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kadangi alkoholį vartojo savanoriškai, žinodamas, kad būdamas neblaivus greitai susierzina (b. l. 91). Atsižvelgiant į tai, kas aptarta, akivaizdu, jog įvykio aplinkybės nėra išimtinės, dėl kurių įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas padarytam pažeidimui (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-115-648/2016), todėl apeliacinės instancijos teismo vertinimu nėra ir pagrindo taikyti 54 straipsnio 3 dalį.

14Teisiamojo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu nuteistojo gynėjas nurodė, kad, jo manymu, yra pagrindas taikyti BK 75 straipsnį. BK 75 straipsnio nuostatos numato galimybę asmeniui, nuteistam laisvės atėmimo bausme ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis tyčinius nusikaltimus (išskyrus labai sunkius nusikaltimus), atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taigi nagrinėjamu atveju sutiktina, kad formalius kriterijus D. J. atitinka – jis yra nuteistas už tyčinį nesunkų nusikaltimą ir jam paskirta laisvės atėmimo bausmė vieneriems metams. Tačiau būtinas dar vienas pagrindas, t. y. įsitikinimas, kad bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Skirdamas bausmę, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į D. J. atsakomybę lengvinančią aplinkybę – jis prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi – ir jo atsakomybę sunkinančias aplinkybes – nusikalstamos veikos padarymo metu buvo apsvaigęs nuo alkoholio ir yra recidyvistas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad nuteistasis D. J. jau buvo teistas keletą kartų, nors bausmę ir atliko, tačiau pakartotinai smurtavo prieš tą patį asmenį – savo buvusią sutuoktinę J. J., turėdamas neišnykusį teistumą, vėl padarė naują tyčinį analogišką nusikaltimą, todėl, vadovaujantis BK 27 straipsnio 1 dalimi, jis laikomas recidyvistu. Tiesa, jog vien ši aplinkybė nuteistojo asmenybės visapusiškai neapibūdina, tačiau teismas į ją, skirdamas bausmę, privalo atsižvelgti, kadangi, remiantis BK 60 straipsnio 1 dalies 13 punktu, tai laikytina atsakomybę sunkinančia aplinkybe. Taigi, kadangi ankstesnė laisvės atėmimo bausmė dešimčiai mėnesių už analogišką nusikaltimą, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje (galutinė subendrinta bausmė Šilutės rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 9 d. nuosprendžiu buvo paskirta laisvės atėmimas vieneriems metams šešiems mėnesiams, b. l. 76–80), D. J. nepadarė tinkamo poveikio, nes, nepraėjus nė pusmečiui po laisvės atėmimo bausmės atlikimo (2015-12-16 buvo paleistas iš pataisos namų), jis vėl padarė naują tyčinį smurtinį nusikaltimą prieš buvusią sutuoktinę J. J., darytina išvada, jog nuteistojo padaryta nusikalstama veika nėra atsitiktinio pobūdžio, o nulemta susiformavusių neigiamų vertybinių nuostatų, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai jam skyrė griežtesnę laisvės atėmimo bausmę.

15Apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, pažymi, kad D. J. prieš šeimos narius jau yra smurtavęs ir anksčiau, šį kartą fizinį smurtą vartojo prieš buvusią sugyventinę, kuri nusikalstamos veikos padarymo metu buvo nėščia, ir nuteistasis apie tai žinojo. Aptarti nuteistojo smurtiniai veiksmai negali būti laikomi nepavojingais, mažareikšmiais, nepadarę žalos baudžiamojo įstatymo saugomiems teisiniams gėriams. Asmens neliečiamumas yra pamatinis teisinis principas, kuris reiškia, kad žmogus privalo būti apsaugotas nuo neteisėto fizinio poveikio. Asmens sveikata, gyvybė yra vienos iš svarbiausių, nesunkiai pažeidžiamų, ne visada atkuriamų ar neįmanomų atkurti vertybių, todėl turi būti itin saugomos. Kaip matyti iš teismų praktikos, sveikata pripažintina viena didžiausių baudžiamojo įstatymo saugomų vertybių, taigi D. J. atlikti veiksmai rodo ypač neigiamą nuteistojo charakterio ypatybę – smurtauti prieš asmenis, tuo labiau prieš silpnesnius už save ir negalinčius tinkamai apsiginti, t. y. moteris. Tai patvirtina ir nuteistojo charakteristika, kurioje jis charakterizuojamas tik patenkinamai (b. l. 56).

16Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, atsižvelgęs į anksčiau nurodytų aplinkybių visumą, į tai, kad nustatyta ir atsakomybę lengvinanti, ir atsakomybę sunkinančios aplinkybės, bei tai, kad iš byloje esančių duomenų matyti, jog ankstesniu nuosprendžiu paskirta bausmė nuteistajam neturėjo teigiamos įtakos, nepakeitė jo polinkio nusikalsti, siekiant įgyvendinti bausmės paskirtį, įvertinant tai, kad bausmės tikslai yra ne tik nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, bet ir jį paveikti, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, įgyvendinant teisingumo principą, visiškai pritaria pirmosios instancijos teismui, kad bausmės tikslai bus pasiekti tik paskyrus realų laisvės atėmimą, t. y. teismas iš byloje esančių duomenų neįžvelgia pagrindo nuteistajam taikyti BK 75 straipsnį ar kitaip švelninti pirmosios instancijos teismo paskirtą bausmę.

17Apeliaciniame skunde nuteistasis pažymi, kad įsidarbino, augina tris nepilnamečius vaikus, atsisakė alkoholio. Svarbu tai, jog nei remiantis baudžiamojo įstatymo tekstu, nei teismų praktika, nei baudžiamosios teisės doktrina, nepilnamečių vaikų turėjimas, socialiai teisingas gyvenimo būdas savaime nelaikytinos baudžiamąją atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis. Be to, nors bylos duomenys patvirtina, kad D. J. nuo 2016 m. birželio 1 d. dirba (duomenys neskelbtini) įmonėje (b. l. 58), tačiau teismui nebuvo pateikta jokių dokumentų, kurie patvirtintų, kad jis išlaiko nepilnamečius vaikus.

18Įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingus, tiek su padarytu nusikaltimu, tiek su nuteistojo asmenybe susijusius duomenis, jų visumą, vadovaudamasis aptartomis baudžiamojo įstatymo nuostatomis, teismas daro išvadą, kad D. J. už padarytą nusikaltimą paskirta bausmė yra teisinga, atitinka BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodytą bausmės paskirtį. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tenkinti nuteistojo apeliacinį skundą dėl jame išdėstytų motyvų nėra pagrindo.

19Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius 2016 m. lapkričio 17 d. pateikė prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo. Jame nurodoma, kad antrinės teisinės pagalbos D. J. išlaidos bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme sudaro 34,74 Eur ir prašoma šias išlaidas priteisti iš nuteistojo. BPK 322 straipsnio 1 dalyje imperatyviai nurodyta, kad nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, teismo posėdyje dalyvauja prokuroras ir gynėjas. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, pagal kurį yra numatytas tiek gynybos, tiek kaltinimo dalyvavimas apeliaciniame procese, antrinės teisinės pagalbos išlaidų pripažinimas procesinėmis ir jų priteisimas iš nuteistojo nesuderinamas su šio teise į gynybą bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje (6 straipsnio 3 dalies c punktas) įtvirtinta valstybės pareiga garantuoti asmeniui, neturinčiam pakankamai materialinių galimybių pasikviesti į baudžiamąjį procesą savo pasirinktą gynėją, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikiančio gynėjo dalyvavimą. Todėl teisėjų kolegija mano, kad Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus patirtos išlaidos, teikiant antrinę teisinę pagalbą, iš D. J. nepriteistinos.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21nuteistojo D. J. apeliacinį skundą atmesti.

22Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus prašymą iš D. J. priteisti 34,74 Eur antrinės teisinės pagalbos išlaidų atmesti.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. D. J. nuteistas už tai, kad 2016-03-27, apie 21 val., (duomenys neskelbtini)... 5. Nuteistasis D. J. apeliaciniu skundu prašo pakeisti 2016 m. rugpjūčio 31 d.... 6. Teismo posėdyje nuteistojo D. J. gynėjas advokatas Alvydas Kvaščevičius... 7. Prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3... 10. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 11. Vadovaujantis teisingumo principu, kaltininkui turi būti užtikrintas tinkamai... 12. individualizuotos bausmės paskyrimas, kuris geriausiai atitiktų įstatyme... 13. Apeliantas klaidingai nurodo, kad šios bylos atveju paskirta bausmė aiškiai... 14. Teisiamojo posėdžio apeliacinės instancijos teisme metu nuteistojo gynėjas... 15. Apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, pažymi, kad D. J. prieš šeimos... 16. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas bausmės skyrimui... 17. Apeliaciniame skunde nuteistasis pažymi, kad įsidarbino, augina tris... 18. Įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingus, tiek su padarytu nusikaltimu, tiek... 19. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius 2016 m.... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 21. nuteistojo D. J. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus...