Byla e2-196-769/2016
Dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja R. A., sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovės atstovams advokatui Ričardui Noreikai, G. P., atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovams A. M., advokato padėjėjui Mariui Cechanavičiui, atsakovui V. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės S. R. P. ieškinį atsakovams UAB „Jūros garsai“, AB „Senoji Baltija“, V. J., tretiesiems asmenims M. R., A. A., M. T., S. V. dėl juridinio asmens organo sprendimų pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį ir patikslintą ieškinį (e.b.l. 114-123, T.I), kuriuo prašo 1) pripažinti, kad UAB „Jūros garsai“ yra AB “Senoji Baltija“ patronuojanti bendrovė, o AB „Senoji Baltija“ – UAB „Jūros garsai“ dukterinė bendrovė; 2) pripažinti, kad atsakovė AB „Senoji Baltija“ neturi teisės balsuoti UAB „Jūros garsai“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 3) panaikinti 2015-04-24 eilinio visuotinio UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimo sprendimus: atmesti S. R. P. 2015-04-20 prašymą dėl uždraudimo akcininkės AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkime, 4) sprendimą atmesti S. R. P. 2015-04-23 paraišką dėl V. J. įgaliojimų sustabdymo atstovaujant įmonę UAB „Jūros garsai“, 5) sprendimą pripažinti įmonę UAB „Jūros garsai“ laikinai nevykdančia veiklos nuo 2015-05-04 iki 2017-05-04, 6) pateikti prašymą Mokesčių mokėtojų registrui laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų teikimo, 7) paskirti laikinai sustabdytos įmonės kuratoriumi V. J.. Ieškovė nurodė, kad jai priklauso 25 proc. UAB „Jūros garsai“ akcijų, 2010-06-04 atsakovė UAB „Senoji Baltija“ įsigijo 51 proc. atsakovės UAB „Jūros garsai“ akcijų ir tapo pagrindine jos akcininke. Pažymėjo, kad UAB „Jūros garsai“ turi 110010 vnt. UAB „Senoji Baltija“ akcijų, t.y. 34 proc. jos įstatinio kapitalo; po kontroliuojamojo akcijų paketo įgijimo 2010-06-04 UAB „Senoji Baltija“ vienvaldiškai priima UAB „Jūros garsai“ sprendimus, dėl ko UAB „Jūros garsai“ faktiškai nevykdo veiklos, negauna pelno. Nurodė, kad tiek šis akcijų įgijimas, tiek dalyvavimas UAB „Jūros garsai“ valdyme yra neteisėtas, kadangi AB „Senoji Baltija“ yra dukterinė UAB „Jūros garsai“ bendrovė; UAB „Jūros garsai“ turi 34 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų ir gali daryti lemiamą įtaką jai; lemiamą įtaką patronuojanti UAB „Jūros garsai“ daro per susitarimą su kitais akcininkais, tačiau ne per akcijų daugumą. AB „Senoji Baltija“ turi 115 akcininkų, be 34 proc. turinčios UAB „Jūros garsai“, V. J. turi 9,11 proc. akcijų, J. B. – 9,05 proc. akcijų, A. A. – 0,6 proc., A. M. – 9,13 proc., M. T. – 9,04 proc. akcijų; šie akcininkai turi nerašytinį susitarimą su V. J. vadovaujama UAB „Jūros garsai“ dėl balsavimo AB „Senoji Baltija“, susitarimą patvirtina konkliudentiniai veiksmai – vienodas balsavimas AB „Senoji Baltija“ akcininkų susirinkimuose ir valdyboje. Nurodė, kad minėti akcininkai kartu su UAB „Jūros garsai“ akcijomis turi 70,41 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų; 2010-04-30, taip pat 2012-04-12 ir 2014-04-09 V. J. buvo išduoti įgaliojimai balsuoti AB „Senoji Baltija“ susirinkimuose, kuris balsuodamas tiek už save, tiek už UAB „Jūros garsai“ gali daryti AB „Senoji Baltija“ tiesioginę lemiamą įtaką. Nurodė, kad paprastai AB „Senoji Baltija“ susirinkimuose dalyvauja akcininkai, turintys 62-63 proc. akcijų, UAB „Jūros garsai“ turimos akcijos sudaro ½ faktiškai AB „Senoji Baltija“ valdyme dalyvaujančių akcijų, vien tik tai leidžia daryti išvadą, kad UAB „Jūros garsai“ daro lemiamą įtaką AB „Senoji Baltija“. Taip pat nurodė, kad tai, jog AB „Senoji Baltija“ yra UAB „Jūros garsai“ kontroliuojama bendrovė, patvirtina ataskaitos apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus. Nurodė, kad atsakovė AB „Senoji Baltija“ yra dukterinė UAB „Jūros garsai“ įmonė, todėl vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 9 d., 2010-06-04 UAB „Jūros garsai“ akcijas įgijo pati UAB „Jūros garsai“; AB „Senoji Baltija“ turimos akcijos nesuteikia teisės balsuoti priimant sprendimus UAB „Jūros garsai“, šios akcijos negali būti skaičiuojamos nustatant akcininkų susirinkimo kvorumą, todėl 2015-04-24 ieškovės ginčijami eilinio akcininkų susirinkimo sprendimai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra priimti neteisėtai ir pripažintini negaliojančiais; AB „Senoji Baltija“ balsavimas 2015-04-24 susirinkime prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, protingumo ir sąžiningumo principams.

3Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Ričardas Noreika palaikė ieškinį jame nurodytais pagrindais ir motyvais. Papildomai paaiškino, kad UAB „Jūros garsai“ yra patronuojanti bendrovė AB „Senoji Baltija“ atžvilgiu galimybės daryti jai lemiamą įtaką aspektu, tačiau ne balsų daugumos aspektu; sprendžiant, kuri bendrovė yra patronuojanti ir kuri dukterinė svarbus akcijų įgijimo momentas; 2010-06-04 UAB „Jūros garsai“ akcijų įgijimo metu, AB „Senoji Baltija“ buvo dukterinės įmonės statuse, todėl šios akcijos nesuteikia teisės dalyvauti įmonės valdyme, dukterinei įmonei įgijus patronuojančios įmonės akcijas, laikoma, kad jos įgytos pačios bendrovės, kurios akcijos įgyjamos. UAB „Jūros garsai lemiamą įtaką AB „Senoji Baltija“ daro trimis atvejais: AB „Senoji Baltija“ susirinkimuose paprastai dalyvauja apie 62 proc. akcijų turintys akcininkai, UAB „Jūros garsai“ turėdama 33,77 proc. akcijų turi daugiau kaip ½ dalyvaujančių akcininkų balsų ir pati viena gali priimti sprendimus; iki 2015-04-24 ir 2010-06-04 akcijų įgijimo metu V. J. būdamas UAB „Jūros garsai“ direktoriumi, balsuodamas taip pat ir už save, pats vienas turėjo 42,88 proc. balsų, todėl pats vienas galėjo nulemti bet kurio AB „Senoji Baltija“ sprendimo priėmimą. Pažymėjo, kad atsakovų pateiktomis specialistų išvadomis negalima remtis, nes nebuvo tirta Akcinių bendrovių įstatyme numatytas lemiamos įtakos darymo aspektas, o išvadas teiktos remiantis vien tik aiškios balsų daugumos aspektu, liudytoja V. V. nurodė, kad neturi teisinio išsilavinimo, tačiau pateikė ekonomines – teisines išvadas, netyrė lemiamos įtakos darymo aspekto, atsakovas V. J. pripažino, kad AB „Senoji Baltija“ susirinkimuose balsuodavo tiek už UAB „Jūros garsai“, tiek už save patį.

4Ieškovės atstovas G. P. teismo posėdyje palaikė ieškinį, nurodė, kad atstovauja ieškovę – savo senelę, paaiškino, kad UAB „Jūros garsai“ daro lemiamą įtaką AB „Senoji Baltija“ susirinkimuose. Nurodė, jog skundžia 2015-04-24 sprendimus, kad įgyvendinti ieškovės teisę valdyti įmonę, atgaivinti UAB „Jūros garsai“ veiklą, įgyvendinti teisę balsuoti ir valdyti įmonę.

5Atsakovas V. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį pašalinti iš atsakovų ir traukti trečiuoju asmeniu (e.b.l. 143-147, T.I). Nurodė, kad atsakovu yra patrauktas nepagrįstai, nes neatliko jokių veiksmų, lėmusių ginčo atsiradimą, sprendimus priėmė juridiniai organai „AB „Senoji Baltija“ valdyba, akcininkų susirinkimas ir UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimas. Taip pat nurodė, kad nuo 2015-05-04 nėra UAB „Jūros garsai“ direktorius, nuo 2010-06-04 nėra UAB „Jūros garsai“ akcininkas, su UAB „Jūros garsai“ siejo darbiniai santykiai su pertraukomis nuo jos įsteigimo 2000-12-14 iki 2015-05-04. UAB „Jūros garsai“ įsteigta 2000-11-15, jos steigėjai ir akcininkai buvo V. J., J. B., M. R., A. M., A. A., P. P., E. T., įstatai įregistruoti 2000-12-21, darbo sutartis su V. J. (direktoriumi ) pasirašyta 2000-12-14. Bendrovės valdymo organais buvo visuotinis akcininkų susirinkimas ir administracijos vadovas. Įsteigta bendrovė nusipirko 34 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų. Nuo pat veiklos pradžios kilo nesutarimų tarp akcininkų P. P. ir E. T., todėl AB „Senoji Baltija“ akcininkai nutarė įsigyti iš fizinių asmenų UAB „Jūros garsai“ kontrolinį akcijų paketą. Nurodė, kad 2015-04-24 UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimas pagrįstai atmetė S. R. P. 2015-04-23 paraišką dėl V. J. įgaliojimų sustabdymo atstovaujant įmonę UAB „Jūros garsai“, nes įgaliojimas balsuoti UAB „Senoji Baltija“ akcininkų susirinkimuose bendrovės vadovui V. J. suteiktas akcininkų susirinkimo (2014-05-26), įgaliojimas galiojo iki 2016-05-26, susirinkime dalyvavo 66 proc. akcijų balsų, apie susirinkimą buvo tinkamai pranešta ir ieškovei, ieškovė šio sprendimo neskundė per 30 dienų nuo jo priėmimo praleido terminą ir neprašė jo atnaujinti, todėl V. J. pagrįstai atstovavo UAB „Jūros garsai“ balsuojant AB „Senoji Baltija“ susirinkime 2015-04-24, be to, teisę atstovauti bendrovę direktoriui suteikė ir 2000-12-21 įstatai. Ieškovės 2015-04-20 prašymas uždrausti AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkime nepagrįstas, įgaliojimas AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti dukterinėje įmonėje UAB „Jūros garsai“ išduotas teisėtai. Taip pat pažymėjo, kad ieškovė prašydama pripažinti, kad UAB „Jūros garsai“ akcininkė AB „Senoji Baltija“ turėdama 34 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų tiek viena, tiek su akcininkais gali daryti lemiamą įtaką šiai bendrovei, todėl AB „Senoji Baltija“ pripažintina dukterine bendrove, savo motyvus kildina iš 2010-06-04 sandorio, kai AB „Senoji Baltija“ nupirko iš UAB „Jūros garsai“ akcininkų 51 proc. jų turėtą akcijų paketą ir kelia ginčą dėl to paties dalyko ir pagrindo, kurie jau išnagrinėti teisme. Be to, 2011-05-24 raštu AB „Senoji Baltija“ kreipėsi į UAB „Verslo malūnas“, pateikta išvadas, kad 2011-06-01 dienai AB „Senoji Baltija“ nebuvo UAB „Jūros garsai“ dukterinė įmonė, o UAB „Jūros garsai“ nebuvo patronuojanti įmonė. Dėl lemiamos įtakos AB „Senoji Baltija“ valdyme pasisakė Klaipėdos apygardos teismas atmesdamas M. R. ieškinį dėl 2009-11-20 akcininkų susirinkimo sprendimų ir 2010-06-01 AB „Senoji Baltija“ valdybos sprendimų dėl UAB „Jūros garsai“ akcijų pirkimo iš privačių asmenų panaikinimo, apeliacinės instancijos teismas pirmos instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taip pat pažymėjo, kad akcininkai jokio susitarimo dėl balsavimo neturi, kiekvienas balsuoja savo nuožiūra, o akcininkų nuomonės sutapimas nereiškia, kad tai yra aptartas sutarimas darantis lemiamą įtaką bendrovei.

6Atsakovas V. J. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad ieškovė neįrodė, kokios įstatymų nustatytos ieškovės teisės buvo pažeistos; atsakovas ginčo laikotarpiu galėjo laisvai valdyti naudotis disponuotis savo akcijomis, balsų daugumos neturėjo, nuo 2010 m. yra įvykę žymiai daugiau akcininkų susirinkimų nei prie ieškinio pateikta protokolų, juose dalyvaudavo skirtingas akcininkų skaičius, ne tik ieškovės nurodyti akcininkai neva turėję susitarimą; atsakovas galėjo balsuoti UAB „Jūros garsai“ vardu, nes buvo UAB „Jūros garsai“ direktorius ir tokią teisę suteikė įstatai; balsuodamas akcininkų susirinkimuose veikė savo nuožiūra, susitarimo balsuoti vieningai su kitais akcininkais nebuvo, kiekvienas akcininkas veikė pagal savo įsitikinimus, balsavo už sprendimus laisva valia; dėl prie ieškinio pateiktų deklaracijų apie kontroliuojamuosius vienetus nurodė, kad jas teikė įmonės buhalterė, jos pateiktos per klaidą, šiuo momentu pateiktos pakeistos deklaracijos.

7Atsakovė AB „Senoji Baltija“ pateikė atsiliepimą (e.b.l. 1-5, T.II), kuriuo su pateiktu ieškiniu nesutiko, prašė palikti galioti 2015-04-24 UAB „Jūros Garsai“ priimtus sprendimus, ieškovės prašymus atmesti, kaip nepagrįstus. Nurodė, kad pateiktu ieškiniu siekiama revizuoti 2010-06-04 sandorį dėl akcijų pirkimo iš UAB „Jūros garsai“ akcininkų, prašymas pripažinti 2015-04-24 UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimo sprendimus nepagrįstas. Nurodė, kad draudimas AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkimuose pažeistų bendrovės interesus; 2015-03-23 bendrovės valdymo organas laikydamasis bendrovės 2009-12-11 įstatų, 2012-04-30 bendrovės valdybos darbo reglamento ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų nusprendė deleguoti atstovą – bendrovės valdybos narį E. T. dalyvauti dukterinės bendrovės UAB „Jūros garsai“ 2015-04-24 susirinkime ir jame balsuoti savo nuožiūra; įgaliojimas išduotas teisėtai, išduodant įgaliojimą nebuvo pažeistos ir UAB „Jūros garsai“ turtinės teisės ar jos akcininkų interesai, nes susirinkime buvo svarstoma ataskaitinio susirinkimo darbotvarkės klausimai, sprendžiama dėl direktoriaus atsistatydinimo ir laikino įmonės veiklos sustabdymo. Ieškovė, ginčydama sprendimą dėl atstovo dalyvavimo UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkime, siekia pašalinti įmonę iš dukterinės įmonės UAB „Jūros garsai“ valdymo. Nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-1750-460/2011 Klaipėdos apygardos teismas 2011-12-05 sprendimu atmetė akcininko M. R. ieškinį dėl 2009-11-20 akcininkų nutarimo ir akcijų pirkimo 2010-06-04 neteisėtumo. Po 2010-06-04 akcijų prikimo – pardavimo sandorio UAB „Jūros garsai“ tapo dukterinė, o UAB „Senoji Baltija“ patronuojančia įmone; byloje pateikta UAB „Verslo malūnas“ išvada, kad akcininkai V. J., J. B., M. T., A. M. (tiek UAB „Jūros garsai“, tiek Senoji Baltija“) kiekvienas valdė mažiau nei 50 proc. ir vieną balsą, t.y. neturėjo paprastos balsų daugumos, tai nesuteikė galimybės jiems kontroliuoti įmonę, nors minėti akcininkai turėjo 58 proc., t.y. daugumą visų balsų akcininkų susirinkime, tačiau nėra nustatyta, kad jie veikė pagal susitarimą, 2010-01-21 akcininkų susitarimas sudarytas dėl akcijų perleidimo, tačiau nėra susitarimas dėl balsavimo susirinkimuose, akcininkai balsuodami veikė savo nuožiūra, siekiant tenkinti privačius akcininkų susitarimus; akcininkų balsavimo ar balsavimo perleidimo sutarčių, sudaryta nebuvo. Taip pat pažymėjo, kad UAB „Jūros garsai“ yra dukterinės AB „Senoji Baltija“ įmonė, o AB „Senoji Baltija“ yra patronuojanti UAB „Jūros garsai“ atžvilgiu, UAB „Jūros garsai“ turėdama 34 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų tiek pati, tiek su kitais akcininkais negali daryti lemiamos įtakos AB „Senoji Baltija“; AB „Senoji Baltija“ akcininkai V. J. (9,11 proc. akcijų), J. B. (9,05 proc. akcijų), A. M. (9,13 proc. akcijų), M. T. (9,04 proc. akcijų) neturi rašytinio susitarimo dėl balsavimo AB „Senoji Baltija“ ir kiekvienas veikė savo nuožiūra, nuomonių sutapimas nereiškia susitarimo. AB „Senoji Baltija“ išduoti įgaliojimai balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkimuose išduoti skirtingiems akcininkams, suteikiant teisę balsuoti savo nuožiūra; įgaliojimai atstovauti UAB „Jūros garsai“ atsakovės įmonėje buvo išduodami ne tik UAB „Jūros garsai“ vadovui, bet ir kitiems akcininkams.

8Atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovas A. M. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad UAB „Jūros garsai“ steigimo metu turėjo 9 akcijas, pardavimo metu turėjo 11 akcijų, visas akcijas pardavė 2010 m., šiuo metu turi AB „Senosios Baltijos“ akcijų, šiai dienai jos sudaro apie 9 proc., yra AB „Senoji Baltija“ vadovas apie 4,5 metų, po 2010 m. yra dalyvavęs UAB „Jūros garsai“ susirinkimuose, kuriuose AB „Senoji Baltija“ įgaliodavo jį dalyvauti; nurodė, kad AB „Senosios Baltijos“ susirinkimuose dažniausiai dalyvauja, juose dalyvauja tiek įmonės akcininkų, kiek jų susirenka, apie šaukiamus susirinkimus paskelbiama spaudoje, kaip to reikalauja įstatymai. Taip pat nurodė, kad AB „Senoji Baltija“ samdo audito kompaniją, kad įmonės veikla būtų vykdoma teisingai. Kadangi tarp akcininkų yra konfliktas, kuris trikdo įmonės veiklą, šiuo metu rengiamas reorganizavimo projektas, kad AB „Senoji Baltija“ galėtų atsiskaityti su visais UAB „Jūros garsai“ akcininkais.

9Atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovas advokato padėjėjas Marius Cechanavičius nurodė, kad ieškovė nenurodė, kokiam laikotarpiui prašo pripažinti patronuojančios įmonės statusą, nes bet kada tas statusas gali pasikeisti, ieškovė neįrodė Akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis remiantis nustatytina, kuri įmonė yra patronuojanti ir kuri yra dukterinė. Taip pat nurodė, kad ieškovė neįrodė ieškinio teiginių dėl akcininkų susitarimo balsuoti, įgaliojimai turi būti rašytinės formos, byloje pateikti tik du rašytiniai įgaliojimai, tačiau tai nėra susitarimas dėl balsavimo, todėl teiginiai dėl susitarimo balsuoti vienodai yra neįrodyti. Be to, kiekvienas akcininkas turi teisę laisvai nuspręsti, kaip balsuoti ir kokius sprendimus priimti. Ieškinio reikalavimai kildinti iš 2010-06-04 akcijų pirkimo sandorio, tačiau teismo sprendimais konstatuota, kad šis sandoris buvo teisėtas. Pažymėjo, kad auditoriai, rengdami išvadas, rėmėsi jiems pateiktais dokumentais, jų pateiktos išvados pagrįstos, ieškinys visiškai nepagrįstas, todėl atmestinas.

10Atsakovė UAB „Jūros Garsai“ atsiliepimo nepateikė.

11Trečiasis asmuo M. T. pateikė atsiliepimą (e.b.l. 63-64, T.II), nurodė, kad su ieškinio reikalavimais nesutinka, nurodė, jog sutinka ir palaiko AB „Senoji Baltija“ ir V. J. atsiliepimuose nurodytus argumentus ir jų pagrindu prašė ieškinį atmesti. M. T. apie teismo posėdį informuotas tinkamai, į teismo posėdį neatvyko.

12Trečiasis asmuo A. A. ir trečiasis asmuo M. R. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į ieškinį neteikė, apie teismo posėdį buvo informuoti tinkamai, į teismo posėdį neatvyko. Parengiamojo teismo posėdžio metu M. R. iš esmės ieškiniui neprieštaravo.

13Trečiasis asmuo S. V. atsiliepime nurodė, jog ieškinio reikalavimas dėl dukterinės ir patronuojančios bendrovės nustatymo negali būti nagrinėjamas ir dėl jo priimamas teismo sprendimas, nes patronuojančios ir dukterinės įmonės statusas kyla iš akcinių bendrovių įstatymo teisės normų. S. V., žinodamas apie teismo posėdžio datą ir vietą, teismo posėdyje nedalyvavo.

14Byla nagrinėjama iš esmės tretiesiems asmenims nedalyvaujant.

15Ieškinys netenkintinas.

16Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 str.). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą konstatuota, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Nr. 3K-3-206/2010; Nr. 3K-3-296/2012; kt.). Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (3K-3-585/2012; Nr. 3K-3-110/2013; kt.). Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Nr. 3K-3-316/2010; Nr. 3K-3-85/2014; kt.). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių šalių įrodinėjamas aplinkybes. Civiliniame procese vadovaujamasi pirmiau nurodyta įrodymų pakankamumo taisykle, todėl teismas išvadą dėl faktų buvimo gali daryti ir tada, kai tam tikros abejonės dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Nr. 3K-3-324/2008).

17Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei priklauso 25 paprastosios vardinės UAB „Jūros garsai“ akcijos (e.b.l. 15, T. I). 2015-04-24 įvyko UAB „Jūros garsai“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai AB „Senoji Baltija“ (51 vnt. akcijų /balsų), atstovaujama E. T., M. R. (8 vnt. akcijų /balsų), M. T. (7 vnt. akcijų/ balsų), atstovaujamas E. T., S. R. P. (25 vnt. akcijų /balsų), atstovaujama G. P., kuriame priimti ieškovės ginčijami sprendimai: atmesti S. R. P. 2015-04-20 prašymą dėl uždraudimo akcininkės AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkime; atmesti S. R. P. 2015-04-23 paraišką dėl V. J. įgaliojimų sustabdymo atstovaujant įmonę UAB „Jūros garsai“, sprendimą pripažinti įmonę UAB „Jūros garsai“ laikinai nevykdančia veiklos nuo 2015-05-04 iki 2017-05-04, pateikti prašymą Mokesčių mokėtojų registrui laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų teikimo, paskirti laikinai sustabdytos įmonės kuratoriumi V. J.; susirinkimo metu nuspręsta neprieštarauti V. J. atleidimui iš darbo UAB „Jūros garsai“ nuo 2015-05-04 (e.b.l. 93-96, T.I). Nustatyta, kad darbo sutartis su V. J. nutraukta nuo 2015-05-04 (e.b.l. 149-150, T.I). 2014-05-26 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu nuspręsta suteikti V. J. įgaliojimus balsuoti AB „Senoji Baltija“ susirinkime UAB „Jūros garsai“ vardu savo nuožiūra, įgaliojimas suteiktas 2 m., iki 2016-05-26 (e.b.l. 151-152, T.I). 2010-06-01 vykusiame AB „Senoji Baltija“ valdybos narių susirinkime nuspręsta dėl UAB „Jūros garsai“ akcijų pirkimo iš privačių asmenų už verslo vertintojų nustatytą kainą (e.b.l. 106-108, T.I). Šio sprendimo taip pat 2010-06-04 sudarytų akcijų pirkimo – pardavimo sandorių teisėtumo klausimas, spręstas Klaipėdos apygardos teismo c.b. Nr. 2-1750-460/2011, teismas atmetė ieškovo M. R. ieškinį dėl juridinio asmens sprendimų ir sandorių pripažinimo negaliojančiais, 2013-07-12 Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi c.b. Nr. 2A-508/2013 pirmos instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas (e.b.l. 179-185, 194-200, T.I). 2016-01-14 AB „Senoji Baltija“ kreipėsi paklausimu į UAB „Optimus auditus“ siekiant išsiaiškinti, ar UAB „Jūros garsai“ yra AB „Senoji Baltija“ patronuojanti bendrovė, o AB „Senoji Baltija“ yra UAB „Jūros garsai“ dukterinė bendrovė (e.b.l. 175-176, T.II), auditorė N. Z. (auditoriaus pažymėjimo Nr. ( - )) pateiktame atsakyme nurodė, kad UAB „Jūros garsai“ įsigijus 34 proc. AB „Senoji Baltija“ akcijų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai balsų daugumos neturėjo, lemiamos įtakos AB „Senoji Baltija“ valdymui daryti negalėjo, UAB „Jūros garsai“ netapo patronuojančia įmone, o AB „Senoji Baltija“ netapo dukterine įmone; po 2010-06-04 AB „Senoji Baltija“ tapo patronuojančia bendrove, o UAB „Jūros garsai“ jos dukterine įmone (e.b.l. 178-179, T.II). Liudytoja V. V. paaiškino, kad turi ekonominį – universitetinį išsilavinimą, išvados teikimo metu teikė įmonių steigimo, likvidavimo, konsultavimo paslaugas, paaiškino, kad gavusi AB „Senoji Baltija“ paklausimą pagal jai pateiktus dokumentus, vadovaudamasi įstatymais, teismų praktika pateikė išvadą, kad AB „Senoji Baltija“ nebuvo UAB „Jūros garsai“ dukterinė įmonė, o UAB „Jūros garsai“ nebuvo patronuojanti įmonė. Liudytoja N. Z. paaiškino, kad yra auditorė, išlaikiusi kvalifikacinius auditoriaus egzaminus, ruošdama atsakymą į paklusimą rėmėsi Akcinių bendrovių įstatymu, Konsoliduotų finansinių ataskaitų įstatymu, liudytojai buvo pateiktos tiek vienos, tiek kitos įmonės finansinės atskaitomybės, susirinkimų protokolai; atsakymus į paklausimą pateikė įvertinusi pateiktus dokumentus, turimų akcijų kiekį, tyrė tik pateiktus rašytinius įrodymus, paaiškino, kad išvada pateikia remiantis pateiktais dokumentais; dokumentų dėl susitarimų tarp akcininkų nebuvo; nurodė, kad AB „Senoji Baltija“ įsigijus 51 proc. UAB „Jūros garsai“ akcijų, ji tapo patronuojančia bendrove; paaiškino, kad galėjimas daryti lemiamą įtaką bendrovei gali būti tiesioginis ir netiesioginis, tiesiogiai daroma įtaka per balsų daugumą, o netiesiogiai – pagal susitarimus su kitais akcininkais, turima dauguma toje ar kitoje bendrovėje; pakankamu tokio susitarimo įrodymu gali būti ir įgaliojimas, suteikiantis bendrovei teisę atstovauti kitam asmeniui ir už jį balsuoti bei priimti sprendimus, tačiau tai taikytina situacijai, kai bendrovė turi kitų asmenų įgaliojimus, kad ji gali naudoti jų balsus, šiuo atveju tokių rašytinių susitarimų nebuvo pateikta; nurodė, kad patronuojančios ir dukterinės įmonės statusas gali bet kada pakisti, pvz., jei vyktų akcijų pirkimai – pardavimai, tačiau paprastai žiūrima kaip yra metų pabaigoje.

18Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

19Ieškovė prašo pripažinti, kad UAB „Jūros garsai“ yra AB “Senoji Baltija“ patronuojanti bendrovė, o AB „Senoji Baltija“ – UAB „Jūros garsai“ dukterinė bendrovė. Nustatyta, jog ieškinys teismui pateiktas, ieškovei, valdančiai 25 procentus UAB „Jūros garsai“ akcijų, reiškiant nepasitenkinimą dėl bendrovės valdymo, priimamų sprendimų, dividendų negavimo, jos turimų akcijų už prašomą sumą neišpirkimo ir pan., teismo posėdžio metu ieškovės atstovams paaiškinus, jog AB „Senoji Baltija“, gavusi 4 mln. litų pelno, jo neskyrė dividendų išmokėjimui, -UAB „Jūros garsai“ būtų gavusi 1,3 mln., tačiau už tuos pinigus išpirko akcijas iš kitų akcininkų, aplenkiant ieškovę,- ieškovė negauna finansinės naudos iš bendrovės akcijų turėjimo. Ieškiniu taip pat prašoma pripažinti, kad atsakovė AB „Senoji Baltija“ neturi teisės balsuoti UAB „Jūros garsai“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose bei panaikinti paskutinio susirinkimo sprendimus.

20Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje yra nurodyta, jog bendrovė yra patronuojanti, jei ji kitoje bendrovėje, kuri yra jos dukterinė bendrovė, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme pateikiamoje įmonių grupės sąvokoje numatyta, kad įmonių grupė yra patronuojanti įmonė ir jos dukterinės įmonės. Dukterinės ir patronuojančios įmonės sąvokos suprantamos per patronuojančios įmonės poveikio dukterinei įmonei vertinimą, todėl dukterine laikoma įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį, o patronuojančia – įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Tiesioginis lemiamas poveikis įmonei atsiranda dėl bent vienos iš šių sąlygų: įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių; įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės vadovą, daugumą valdymo ar priežiūros organo narių; įmonė turi teisę kitai įmonei daryti lemiamą poveikį pagal su šia įmone sudarytą sutartį arba pagal steigimo sutartį ar įstatus; įmonė, būdama kitos įmonės dalyvė, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės dalyviais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę tos įmonės dalyvių balsų. Tiek Akcinių bendrovių įstatymas, tiek Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymas įmonių grupę identifikuoja žvelgiant per daromos įtakos prizmę, Akcinių bendrovių įstatyme patronuojančios ir dukterinės įmonės ryšių atsiradimą apima ir tiesioginė arba netiesioginė balsų dauguma kitoje įmonėje.

21Iš bylos duomenų matyti, jog 2001-01-01 UAB „Jūros garsai“ įsigijo 34 procentus AB „Senoji Baltija“ akcijų, t.y., neįgijo akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip ½ balsų ( LR ABĮ 5 str.2d.). Duomenų, patvirtinančių, kad 2001 metais UAB „Jūros garsai“ galėjo tiesiogiai /netiesiogiai daryti lemiamą įtaką AB „Senoji Baltija“ pagal susitarimus, sudarytus su kitais akcininkais, kurie turėjo balsų daugumą bendrovėje, teismui nebuvo pateikta. 2010-06-04 AB „Senoji Baltija“ įsigijo 51 procentą UAB „Jūros garsai“ akcijų, t.y. įgijo akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip ½ balsų, kas atitinka LR ABĮ 5 str.2 dalies reikalavimus laikant, jog bendrovė turinti balsų daugumą yra patronuojanti bendrovė. Akcijų įsigijimo metu galiojusi LR įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnio 10 dalyje buvo nustatyta, jog tiesioginė kontrolė yra tada, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė turi kitos įmonės akcijų, suteikiančių daugiau kaip pusę balsų; 2) įmonė, turėdama kitos įmonės akcijų, suteikiančių mažiau kaip pusę balsų, turi teisę rinkti arba atšaukti tos kitos įmonės administracijos vadovą, daugumą valdybos ar stebėtojų tarybos narių; 3) įmonė, turėdama kitos įmonės akcijų, suteikiančių mažiau kaip pusę balsų, pagal susitarimus su kitais tos kitos įmonės akcininkais gali spręsti, kaip panaudoti daugiau kaip pusę pastarosios įmonės akcijų teikiamų balsų. Kadangi įsigijusi 51 procentą UAB „Jūros garsai“ akcijų AB „Senoji Baltija“ atitiko pirmą sąlygą, todėl laikytina, jog po akcijų įsigijimo ji įgijo tiesioginę kontrolę ir tapo patronuojančia įmone, o UAB „Jūros garsai“ dukterine. Tai, jog 2010-06-04 akcijų įsigijimo metu UAB „Jūros garsai“ nebuvo patronuojanti įmonė, o AB „Senoji Baltija“ nebuvo dukterinė bendrovė, todėl sandorio sudarymo metu jai neturėjo būti taikomas LR ABĮ 54 straipsnis, patvirtina ir įsiteisėję teismo sprendimai (Klaipėdos apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1750-460/2011, 2013-07-12 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-508/2013, kurioje teigta, jog „AB „Senoji baltija“, įsigijusi kontrolinį įmonės, turinčios 34 proc. jos pačios akcijų, paketą, padidino visų AB „Senoji baltija“ akcijų (įskaitant ir priklausančių ieškovui) vertę“. Pažymėtina, jog šioje byloje akcentuota, kad „sandoriai, kuriais atsakovai įgijo nuosavybės teises į UAB „Jūros garsai“ akcijas, nagrinėjamoje byloje nėra ginčijami“.

22Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ieškovei nepateikus įrodymų, jog 2010-06-04 AB „Senoji Baltija“ buvo UAB „Jūros garsai“ dukterine įmone, vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo bei Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatomis, nustatančiomis, jog tiesioginis lemiamas poveikis įmonei atsiranda, kai įmonė turi kitos įmonės daugiau kaip pusę dalyvių balsavimo teisių, atsižvelgus į 2010-06-04 įvykusį sandorį, kurio metu AB „Senoji Baltija“ įgijo 51 procentą UAB „Jūros garsai“ akcijų, laikytina, jog ieškovės reikalavimas pripažinti, kad UAB „Jūros garsai“ yra AB “Senoji Baltija“ patronuojanti bendrovė, o AB „Senoji Baltija“ – UAB „Jūros garsai“ dukterinė bendrovė, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

23Netenkinus pirmo ieškovės reikalavimo negali būti tenkinamas ir antrasis,- reikalavimas pripažinti, kad atsakovė AB „Senoji Baltija“ neturi teisės balsuoti UAB „Jūros garsai“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

24Ieškovės reikalavimai dėl 2015-04-24 eilinio visuotinio UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimo sprendimų: atmesti S. R. P. 2015-04-20 prašymą dėl uždraudimo akcininkės AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkime, sprendimą atmesti S. R. P. 2015-04-23 paraišką dėl V. J. įgaliojimų sustabdymo atstovaujant įmonę UAB „Jūros garsai“, sprendimą pripažinti įmonę UAB „Jūros garsai“ laikinai nevykdančia veiklos nuo 2015-05-04 iki 2017-05-04, pateikti prašymą Mokesčių mokėtojų registrui laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų teikimo, paskirti laikinai sustabdytos įmonės kuratoriumi V. J., panaikinimo, grindžiami tuo, jog AB „Senoji Baltija“ neturėjo teisės balsuoti 2015-04-24 visuotiniame UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkime. Atmetus pirmą reikalavimą dėl UAB „Jūros garsai“, kaip patronuojančios bendrovės, pripažinimo, netenkinus antro ieškovės reikalavimo,- pripažinti, kad atsakovė AB „Senoji Baltija“ neturi teisės balsuoti UAB „Jūros garsai“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, negali būti tenkinami ir ieškovės reikalavimai dėl 2015-04-24 eilinio visuotinio UAB „Jūros garsai“ akcininkų susirinkimo sprendimų panaikinimo. Todėl atmestini, kaip nepagrįsti ieškovės reikalavimai dėl sprendimų: atmesti S. R. P. 2015-04-20 prašymą dėl uždraudimo akcininkės AB „Senoji Baltija“ atstovui balsuoti UAB „Jūros garsai“ susirinkime, sprendimą atmesti S. R. P. 2015-04-23 paraišką dėl V. J. įgaliojimų sustabdymo atstovaujant įmonę UAB „Jūros garsai“, sprendimą pripažinti įmonę UAB „Jūros garsai“ laikinai nevykdančia veiklos nuo 2015-05-04 iki 2017-05-04, pateikti prašymą Mokesčių mokėtojų registrui laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų teikimo, paskirti laikinai sustabdytos įmonės kuratoriumi V. J. panaikinimo.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovė, pateikdama ieškinį, sumokėjo 31.00 Eur, vėliau primokėjo 186.00 Eur žyminio mokesčio (e.b.l. 13, 124, T.I), ieškovė duomenų apie byloje patirtas teisinės pagalbos išlaidas neteikė. Atmetus ieškinį, ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Atsakovė AB „Senoji Baltija“ prašė priteisti 500 Eur teisinės pagalbos išlaidų (e.b.l. 3, T.III). Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Jų mokėjimo pagrindus, tvarką ir dydžio nustatymo kriterijus reglamentuoja CPK 88 ir 98 straipsniai. CPK 88 straipsnyje nustatyta, kad išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, gali būti pripažintos teismo išlaidomis, jeigu jos yra realios, būtinos ir pagrįstos. CPK 98 str. 2 d. numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Pagal 2004-04-02 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85, patvirtintų “Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (teisės akto redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20, toliau – Rekomendacijos) rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atsižvelgiant į tai, jog byla nebuvo sudėtinga, nereikėjo specialių žinių, nebuvo sprendžiami nauji teisiniai klausimai, įvertinus, kad atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovas dalyvavo tik dviejuose teismo posėdžiuose, iš viso 4 valandas, įvertinus advokato padėjėjo laiko sąnaudas ir kitus pagrindus, nurodytus Rekomendacijose, laikytina, kad didžiausias optimalus priteistinas užmokestis už atsakovės atstovo paslaugas ( atstovavimą teisme) yra 160 eurų, todėl atsakovei AB „Senoji Baltija“ iš ieškovės priteistina 160 Eur atstovavimo išlaidų. Byloje patirta 22,86 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteistinos iš ieškovės (CPK 96 str.).

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas,

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Priteisti iš ieškovės S. R. P., a.k. ( - ) 160 Eur (vienas šimtas šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų atsakovei AB „Senoji Baltija“, į.k. 140570849.

29Priteisti valstybei iš ieškovės S. R. P., a.k. ( - ) 22,86 Eur (dvidešimt du Eur 86 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja R. A., sekretoriaujant Erikai... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį ir patikslintą ieškinį (e.b.l. 114-123,... 3. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Ričardas Noreika palaikė... 4. Ieškovės atstovas G. P. teismo posėdyje palaikė ieškinį, nurodė, kad... 5. Atsakovas V. J. pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė... 6. Atsakovas V. J. teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją,... 7. Atsakovė AB „Senoji Baltija“ pateikė atsiliepimą (e.b.l. 1-5, T.II),... 8. Atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovas A. M. teismo posėdyje palaikė... 9. Atsakovės AB „Senoji Baltija“ atstovas advokato padėjėjas Marius... 10. Atsakovė UAB „Jūros Garsai“ atsiliepimo nepateikė.... 11. Trečiasis asmuo M. T. pateikė atsiliepimą (e.b.l. 63-64, T.II), nurodė, kad... 12. Trečiasis asmuo A. A. ir trečiasis asmuo M. R. teismo nustatytu terminu... 13. Trečiasis asmuo S. V. atsiliepime nurodė, jog ieškinio reikalavimas dėl... 14. Byla nagrinėjama iš esmės tretiesiems asmenims nedalyvaujant.... 15. Ieškinys netenkintinas.... 16. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą,... 17. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovei priklauso... 18. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 19. Ieškovė prašo pripažinti, kad UAB „Jūros garsai“ yra AB “Senoji... 20. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 5 straipsnyje yra nurodyta,... 21. Iš bylos duomenų matyti, jog 2001-01-01 UAB „Jūros garsai“ įsigijo 34... 22. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ieškovei nepateikus įrodymų, jog... 23. Netenkinus pirmo ieškovės reikalavimo negali būti tenkinamas ir antrasis,-... 24. Ieškovės reikalavimai dėl 2015-04-24 eilinio visuotinio UAB „Jūros... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 str., 270 str., teismas,... 27. ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš ieškovės S. R. P., a.k. ( - ) 160 Eur (vienas šimtas... 29. Priteisti valstybei iš ieškovės S. R. P., a.k. ( - ) 22,86 Eur (dvidešimt... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...