Byla e2-25830-294/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui Vaidui Poplovuchinui, atsakovo atstovui advokato padėjėjui Artūrui Melisiakui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Pgp Konstrukt Eood ieškinį atsakovui UAB Kintenis dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2016 m. liepos 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis, remiantis kuria ieškovas įsipareigojo atlikti darbus pagal užsakovo pageidavimus. 2016 m. liepos 28 d. ieškovas ir atsakovas, patvirtindami atliktų darbų apimtį ir jų vertę pasirašė atliktų darbų aktus 1958,40 ir 4472,13 EUR sumai. Šių aktų pagrindu 2016 m. liepos 29 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą faktūrą Nr. 000001 bendrai 6430,5 EUR sumai, kurią savo parašu, bei įmonės spaudu patvirtino atsakovo UAB Kintenis vadovas D. R.. Atsižvelgiant į tai kas nurodyta, ieškovas prašo iš atsakovo priteisti 6430,50 EUR skolos, 231,50 EUR delspinigius, procesines metines palūkas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškovo ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas pripažįsta, kad pagal rangos sutartį ir PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000001 nėra apmokėjęs 6430,50 eurų Ieškovui. Taip pat patvirtina, kad yra pasirašęs darbų priėmimo aktus, tačiau UAB KINTENIS yra tik subrangovas šiuose darbuose, sudaręs sutartį su rangovu UAB Jono statyba (toliau Rangovas), kuris sudaręs sutartį su generaliniu rangovu (konkurso nugalėtoju) įmone Jonas toliau Generalinis rangovas). Objekto užsakovas yra VŠĮ Vilniaus Universitetas ( toliau Užsakovas). Užsakovui pareiškus pretenzijas dėl nekokybiškai atliktų darbų, kilo ginčas tarp Užsakovo ir Generalinio rangovo ir šio ginčo eigoje Užsakovas kreipėsi į statybų ekspertą doc. Dr. D. K., kuris sudarė vertinimo aktus, pažyminčius atliktųjų darbų kokybę. Dalį šių darbų atliko ir Ieškovas. Dėl nekokybiškų darbų Užsakovas neatsiskaitė iki galo su Generaliniu rangovu, šis neatsiskaitė su Rangovu kuris neatsiskaitė su UAB Kintenis. Dėl šios grandinės Atsakovas neturi galimybės atsiskaityti su Ieškovu, yra pareiškęs Ieškovui pretenziją dėl nekokybiškai atliktų darbų, pasiūlęs pašalinti trūkumus, nes tuo atveju su Atsakovu ir Ieškovu būtų atsiskaityta.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje nurodytais motyvais.

5Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

6Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai

7Iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad 2016 m. liepos 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta sutartis dėl darbų atlikimo. 2016 m. liepos 28 d. ieškovas ir atsakovas, patvirtindami atliktų darbų apimtį ir jų vertę pasirašė atliktų darbų aktus 1958,40 EUR ir 4472,13 EUR sumai. Šių aktų pagrindu 2016 m. liepos 29 d. ieškovas pateikė atsakovui sąskaitą faktūrą Nr. 000001 bendrai 6430,5 EUR sumai.

8Pagal CK 6.644 str. 1 d. rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti.

9CK 6.655 str. 1 d. sakoma, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta atliekamų darbų ar atskirų jų etapų apmokėti iš anksto, užsakovas privalo sumokėti rangovui sutartyje nustatytą kainą po to, kai yra priimtas darbų rezultatas, su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai ir laiku, arba užsakovo sutikimu anksčiau nustatyto termino.

10Pagal CK 6.162 str. 2 d., sutartis galioja, kai jos šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų.

11Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai santykiai. Kaip ieškovas teigia ieškinyje jis tinkamai įvykdė savo įsipareigojimus pagal rangos sutartį.

12CK 6.59 str. nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus.

13Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais siekiama teisinio rezultato, t. y. sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.). CK 6. 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartimi vienas ar keli asmenys susitaria sukurti, pakeisti, ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pripažįstama, kad civilinių teisinių santykių šalys, sudarydamos sutartis yra lygūs ir laisvi sukurti civilines teises ir pareigas. Sutarties šalys turi teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti CK numatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams (CK 6.156 str. 1 d.).

14Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Netinkamas sutartinių prievolių vykdymas yra teisinis pagrindas sutartinei atsakomybei kilti – neteisėtai veikianti šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1, 2 dalys). Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai, tai reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokias nuostatas pažeidė – įstatymo ar sutarties, šalių atsakomybė laikytina sutartine. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo. Prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gaumina“ v. UAB „Raminora“, bylos Nr. 3K-3-327-687/2015).

15Pagal CK 6.687 straipsnio nuostatas Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

16Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik savo pareigas pagal sutartį įvykdžiusi šalis gali reikalauti iš kitos sutarties šalies atitinkamo pareigų vykdymo; jeigu rangovas savo pareigas įvykdo netinkamai, užsakovas turi teisę atitinkamai nevykdyti savo pareigos priimti darbą ir už jį apmokėti ir priešingai.

17Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 str. 1 d.). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Tokiame akte yra faktinio pobūdžio duomenys apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ir ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Pagrindas rangovui reikalauti užsakovą vykdyti jo priešpriešinę pareigą – sumokėti už darbus yra pagrindinės sutartinės rangovo pareigos įvykdymas – sutarto darbo atlikimo faktas, o darbų perdavimo-priėmimo aktas yra tik šį faktą patvirtinantis dokumentas.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat išaiškinta, kad kai rangovas reiškia reikalavimą užsakovui sumokėti už atliktus rangos darbus, o užsakovas ginčija tokį reikalavimą, remdamasis darbų trūkumais, teismas turi tirti, ar užsakovas tinkamai įvykdė pareigą priimti ir apžiūrėti darbų rezultatą, ar darbai (rezultatas) atitinka kokybės reikalavimus, ar darbai (rezultatas) turi trūkumų, ar tie trūkumai buvo akivaizdūs ir galėjo būti pastebėti darbų perdavimo–priėmimo metu, ar reikalavimas dėl darbų trūkumų pareikštas laikantis įstatymo nustatytų terminų, kitas reikšmingas aplinkybes, su kuriomis įstatymas ar šalių sutartis sieja rangovo atsakomybę už atliktų darbų trūkumus, ir atitinkamai spręsti, ar užsakovas turi teisę sumažinti darbų kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Jaukurai“ v. UAB „Forsitia“, bylos Nr. 3K-3-469/2010).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą, teigdamas, kad šis nesumokėjo už tinkamai atliktus ir perduotus statybos darbus. Atsakovas, atsikirsdamas į ieškinį nurodė, kad turi pretenzijų ieškovui dėl netinkamo sutarties vykdymo, t.y. nekokybiškų darbų.

20Patikimų įrodymų, kad ieškovo pagal sudarytą statybos rangos sutartį atlikti darbai būtų turėję trūkumų ir atsakovas šalindamas juos būtų patyręs atsiliepime į ieškinį nurodytas išlaidas į bylą pateikta nebuvo. Atsakovas nepateikė įrodymų, kad vykdant sutartį ieškovo atlikti darbai būtų buvę nekokybiški, nurodant konkrečius trūkumus.

21Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

22Teismas primena, kad CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (CK 6.695 straipsnio 1 dalis).

23Nagrinėjant šią bylą svarbus yra sutarties nuostatų aiškinimas.

24Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bivainis“ v. A. A. Bartkevičiaus firma „Arum“, bylos Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Sarteksas“ v. UAB „Beltateksas“, bylos Nr. 3K-3-203/2007; 2010 m. liepos 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Fegda“ v. UAB „Via Baltika Logistika“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-349/2010; kt.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. AB Ageratec, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Iš nurodytų sutarčių aiškinimo taisyklių matyti, kad pirmiausia yra įtvirtintas subjektyvaus sutarties aiškinimo metodas, įpareigojantis aiškintis tikruosius šalių ketinimus, o ne vien remtis pažodiniu sutarties teksto aiškinimu (objektyvaus sutarties aiškinimo metodas). Tai tiesiogiai susiję su tuo, kad kiekviena sutartis privalo būti aiškinama sąžiningai. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, bet ir įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šiaulių miesto savivaldybė v. UAB „Artapolas“, bylos Nr. 3K-3-323/2010; 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Europa Bauchemie“ v. UAB „Via sportas“, bylos Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

25Teismui kelia abejonių tai, kad atsakovas pretenziją ieškovui dėl darbų trūkumų pateikė tik po teismo įsakymo išdavimo, t.y. 2017 m. balandžio 11 d., kai darbai buvo perduoti ir atlikti dar praėjusių metų liepos mėn. pabaigoje. Jokių įrodymų apie tai, kad ieškovas būtų anksčiau informuotas apie galimus objekto (darbų) trūkumus teismui nepateikta.

26CK 6.691 straipsnis numato, kad Statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga). Jeigu kyla kliūčių, trukdančių tinkamai įvykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti. Šalis, kuri šios pareigos neįvykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą.

27Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – galimybė padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011).

28Svarbu paminėti, kad šalims taikomos ne tik CK nuostatos reglamentuojančios statybos rangą, bet ir prievolinius santykius įtvirtinančios normos. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.38 str. 3 d. nurodoma, kad kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (šalių pareiga kooperuotis). CK 6.200 str. 3 d. nustato, jog sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu. Reikalavimas tarpusavyje atsiradusias prievoles, taip pat ir iš sutarties kylančias teises realizuoti kuo ekonomiškiau reiškia, jog šalys neturi teisės atlikti veiksmų, kuriais, neesant sutartinio pagrindo, būtų didinami kitos šalies įsipareigojimai pirmajai šaliai.

29Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo posėdžio metu išdėstytais pasisakymais darytina išvada, kad teismui nepateikti įrodymai, kurie patvirtintų atsakovo atsikirtimų pagrįstumą, todėl teismo nuomone, kadangi šalių sudaryta rangos sutartis nebuvo nutraukta, aktai nėra pripažinti negaliojančiais, pretenzija pateikta praėjus neproporcingai ilgam laikotarpiui, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

30CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų sumai, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). CK 6.71 str. netesybos yra mokamos tuo atveju, jeigu prievolė neįvykdoma ar įvykdoma netinkamai, t.y. pažeidus prievolę.

31Šalys sutartimi sulygo dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių skaičiavimo, atsakovui nevykdant savo pareigos laiku atsiskaityti su ieškovu. Kadangi teismas šiuo sprendimu laiko įrodytu ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, teismo nuomone, atsakovui pažeidus pareigą sumokėti ieškovui už atliktus darbus, priteistini apskaičiuoti 231,50 EUR delspinigiai, kurių dydis laikomas protingu ir sąžiningu. Todėl šioje dalyje ieškovo ieškinys taip pat visiškai tenkinamas.

32Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas. Vienos iš įstatymu nustatytų palūkanų, kurių tikslas yra kompensuoti minimalius kreditoriaus nuostolius, yra palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti skolą, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodo, kad tokios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. CK 6.210 str. 2 d. numato, kad kai abi šalys yra verslininkai arba privatūs juridiniai asmenys tai už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tokiu atveju, teismas daro išvadą, kad nesant tarp ieškovo ir atsakovo susitarimo dėl kitokio palūkanų dydžio, ieškovo reikalavimas priteisti 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

33Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

34Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas

35Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš jo patirtos bylinėjimosi išlaidos: 150 EUR žyminis mokestis ir 150 EUR teisinių paslaugų išlaidos (CPK 80 str., 88 str., 93 str., 98 str.).

36Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovui nėra atlyginamos jo patirtos išlaidos (CPK 93, 98 str.).

37Pašto išlaidos iš atsakovo priteistinos, kadangi viršija 3 EUR dydžio sumą. Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 6,83 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

38Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

39Ieškovo PGP Konstrukt EOOD, juridinio asmens kodas 204125416, ieškinį patenkinti visiškai ir priteisti jam iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Kintenis“, juridinio asmens kodas 304104572, 6430,50 EUR (šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt eurų 50 ct) skolą, 231,50 EUR (du šimtai trisdešimt vienas euras 50 ct) delspinigių, 6 proc. metines palūkanas už priteistą 6662 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 300 EUR 9trys šimtai eurų) bylinėjimosi išlaidas.

40Priteisti iš UAB „Kintenis“, juridinio asmens kodas 304104572, valstybės naudai 6,83 EUR (šešis eurus 83 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Išaiškinti kad nurodytas išlaidas turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą

41Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2016 m. liepos 1 d. tarp ieškovo ir atsakovo... 3. Atsakovas teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškovo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas prašė ieškinį tenkinti ieškinyje... 5. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko iš esmės... 6. Ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai... 7. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų bei bylos medžiagos matyti, kad 2016 m.... 8. Pagal CK 6.644 str. 1 d. rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja... 9. CK 6.655 str. 1 d. sakoma, kad jeigu pagal rangos sutartį nenumatyta... 10. Pagal CK 6.162 str. 2 d., sutartis galioja, kai jos šalys susitaria dėl visų... 11. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė rangos teisiniai santykiai. Kaip... 12. CK 6.59 str. nustatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti... 13. Sandoriai – tai sąmoningi laisva valia atliekami asmenų veiksmai, kuriais... 14. Kiekvienas asmuo, vykdydamas sutartį, turi elgtis teisėtai, t. y. tinkamai ir... 15. Pagal CK 6.687 straipsnio nuostatas Užsakovas privalo apmokėti už atliktus... 16. Vienos rangos sutarties šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas; tik... 17. Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo taip pat išaiškinta, kad kai rangovas... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 20. Patikimų įrodymų, kad ieškovo pagal sudarytą statybos rangos sutartį... 21. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 22. Teismas primena, kad CK 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos... 23. Nagrinėjant šią bylą svarbus yra sutarties nuostatų aiškinimas.... 24. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 25. Teismui kelia abejonių tai, kad atsakovas pretenziją ieškovui dėl darbų... 26. CK 6.691 straipsnis numato, kad Statybos rangos sutarties šalys sutarties... 27. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas... 28. Svarbu paminėti, kad šalims taikomos ne tik CK nuostatos reglamentuojančios... 29. Šiuo atveju susipažinus su šalių pateiktais įrodymais bei teismo... 30. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 31. Šalys sutartimi sulygo dėl 0,02 proc. dydžio delspinigių skaičiavimo,... 32. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo procesines palūkanas. Vienos... 33. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 34. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymas... 35. Ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, todėl ieškovui priteistinos iš jo... 36. Kadangi ieškovo ieškinys patenkintas visiškai, atsakovui nėra atlyginamos... 37. Pašto išlaidos iš atsakovo priteistinos, kadangi viršija 3 EUR dydžio... 38. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 39. Ieškovo PGP Konstrukt EOOD, juridinio asmens kodas 204125416, ieškinį... 40. Priteisti iš UAB „Kintenis“, juridinio asmens kodas 304104572, valstybės... 41. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...