Byla 1-154-327/2013

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras Preikšas, sekreto­riau­jant Daivai Aliulienei ir Dianai Zadrauskaitei, dalyvaujant prokurorui Edvinui Alosevičiui, nuken­tė­ju­siajam M. A., kalti­na­miesiems A. N. ir J. J., jų gynėjams ad­vo­ka­tams Tomui Liutaurui Petkauskui ir Loretai Daukšienei, viešame teisiamajame posė­dyje iš­na­grinėjo bau­džia­mąją bylą, kurio­je:

21. A. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, aukštesniojo išsilavinimo, gyv. ( - ), nedirbantis, teistas:

31) Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-04 pagal Lietuvos Res­pu­bli­kos baudžiamojo ko­dek­so (toliau – BK) 284 str. 1 d. – laisvės apribojimu vieneriems metams trims mėn., Kauno ra­jo­no apy­linkės teismo 2009-08-24 nutartimi bausmė pakeista į 90 parų arešto, teistumas neiš­nykęs;

42) Kauno apylinkės teismo 2013-01-30 pagal BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu trejiems me­tams, teistumas neiš­nykęs;

53) Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 pagal BK 284 str. 1 d., 258 str. 2 d., bausmes su­ben­dri­nus pagal BK 63 str. 2 d., 5 d. 2 p. ir pagal BK 63 str. 4 d. ir 9 d. su 2013-01-30 nuosprendžiu paskirta bausme – laisvės atėmimu trejiems metams trims mėnesiams, atlieka bausmę, teistumas neiš­nykęs, kal­ti­namas pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d., ir

62. J. J., gimęs ( - ), as­mens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), dirbo ( - ) darbininku, Kauno miesto apylinkės teismo 2008-11-26 pagal BK 284 str. 1 d. atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vadovaujantis BK 93 str., pa­skiriant auklėjamojo poveikio priemonę, teistas:

71) Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-11-13 pagal BK 180 str. 1 d., 180 str. 2 d., 284 str. 1 d. – laisvės atėmimu trejiems metams, pagal BK 92 str. bausmės vyk­dy­mas atidėtas trejiems me­tams paskiriant auklėjamojo poveikio priemones: uždrausta 12 mėn. bendrauti su nustatytais asme­ni­mis, įpareigotas 6 mėn. būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir tęsti mokslą, teistumas neišnykęs;

82) Kauno rajono apylinkės teismo 2012-03-26 pagal BK 235 str. 1 d. 4 MGL – 520 Lt bauda, teistumas neišnykęs;

93) Kauno apylinkės teismo 2013-04-12 pagal BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu dvejiems metams, pagal BK 64 str. 1 d., 2 d. bausmę subendrinus su 2012-03-26 nuosprendžiu paskirta bausme nustatyta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams su 4 MGL (520 Lt) bauda, atlieka bausmę, teistumas neišnykęs, kal­tinamas pagal BK 284 str. 1 d.

10Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

11Kaltinamieji A. N. ir J. J., veikdami bendrininkų grupėje, 2011 m. rug­pjūčio 3 d. apie 22.25 val., prie ( - ) pastato, ( - ), viešojo transporto sustojime ( - ), tai yra viešoje vietoje, matant pašaliniams asmenims, tyčia apstumdė nuken­tė­ju­sįjį M. A.. Nukentėjusiajam įlipus į ( - ) maršruto tro­lei­bu­są kaltinamieji pasivijo jį, J. J. sudavė ne mažiau kaip vieną smūgį nukentėjusiajam į krūtinę, A. N. bandė suduoti smūgius M. A., tačiau šis nuo smūgių išsisuko, taip įžūliais veiksmais demonstravo nepa­gar­bą ap­lin­ki­niams ir sutrikdė vi­suo­me­nės rimtį ir tvarką. Po to A. N., tęsdamas nusikalstamus veiksmus tame pačiame tro­lei­bu­se, dėl chuliganiškų paskatų tyčia vieną kartą dūrė peiliu M. A. į pilvą, taip padarydamas dur­ti­nę-pjau­tinę žaizdą pilvo kai­rė­je pusėje su gaubtinės žarnos nusi­lei­džian­čios dalies pasaito sužalojimu, ly­di­mą kraujo susikaupimo pil­vaplėvės ertmėje, tuo padarė sunkų sveikatos sutrikdymą realiai gresiantį gyvybei. Šiais veiksmais A. N. padarė nusikalstamas vei­kas, numatytas BK 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d., o J. J. – nusikalstamą vei­ką, numatytą BK 284 str. 1 d.

12A. N. dėl padarytų nusikalstamų veikų kaltu iš dalies prisipažino. Parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 3 d. su J. J. gėrė alkoholinius gėrimus. Vakare ( - ) pateko į konfliktą su nepažįstamais vaikinais. Tada su J. J. užėjo į ( - ) (dabar – ( - )) parduotuvę netoli ( - ). Parduotuvėje nusipirko tris virtuvinius peilius apsiginti. Išėjus iš parduotuvės kažkas metaliniu strypu jam sudavė. Po to su J. J. nuvažiavo iki ( - ) stotelės. Peilį turėjo rankovėje. Čia pamatė nukentėjusįjį, kurį atpažino, kaip konfliktavusį su juo ( - ), no­rė­jo su juo pasiaiškinti. Tik priėjus nukentėjusysis spyrė ir įšoko į troleibusą. Kaltinamasis su J. J. irgi įlipo į troleibusą. Susijaudinęs dūrė nukentėjusiajam, pataikė į kairį šoną. Tada su J. J. išli­po iš troleibuso ir pabėgo. Pakeliui išmetė peilį.

13Kaltinamasis A. N. ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus patvirtino parodymų pa­ti­krinimo vietoje metu (t. 1, b. l. 135-139). Nurodė, kaip sustojime priėjo prie nukentėjusiojo, po to įlipo į sustojusį troleibusą ir dūrė nukentėjusiajam. A. N. parodė, kur bėgdamas išmetė peilį, tačiau nu­ro­dytoje vietoje peilis nerastas.

14Kaltinamasis J. J. kaltu visiškai prisipažino ir parodė, kad įvykio dieną su A. N. gėrė alkoholinius gėrimus. Prie ( - ) parduotuvės A. N. užpuolė kažkokie vaikinai. Po to jie abu nuvažiavo į ( - ). Stotelėje A. N. pamatė jaunuolį, kuris buvo jį užpuolęs. Abu priėjo prie nukentėjusiojo. Norėjo jam suduoti gindamas A. N.. Šis spyrė A. N.. Tuo­met grumtynės persimetė į troleibusą. A. N. su nukentėjusiuoju buvo arčiau troleibuso priekio. Tada kaltinamasis išgirdo skausmingą riksmą. Abu su A. N. iššoko iš troleibuso ir pabėgo. A. N. išmetė peilį, kurio kaltinamasis iki tol nematė.

15Kadangi kaltinamasis J. J. nurodė, kad tiksliau neprisimena visų aplinkybių, va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 276 str. buvo perskaityti jo ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui duoti parodymai (t. 2, b. l. 35-36). J. J. patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus.

16Kaltinamųjų kaltė padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas patvirtinama bylos nagrinė­ji­mo metu ištirtais įrodymais.

17Nukentėjusysis M. A., parodė, kad 2011-08-03 apie 22 val. atėjo į stotelę ( - ), ( - ). Sustojime prie jo priėjo vienas iš kaltinamųjų ir ėmė kabinėtis, bandė nusitempti ir suduoti. Atstūmė jį ir įlipo į troleibusą. Kaltinamieji irgi įlipo. Nukentėjusysis stūmė juos nuo savęs. Tuomet vienas smogė jam peiliu ir abu pabėgo iš troleibuso.

18Nukentėjusysis nurodė, kad dėl patirto sužalojimo tiksliau neprisimena visų aplinkybių. Va­do­vaujantis BPK 276 str. buvo perskaityti jo iki­teis­minio tyrimo metu tyrėjui duoti parodymai (t. 1, b. l. 19, 20, 21), kuriuose jis detaliau nurodė įvykio aplin­ky­bes. M. A. patvirtino šiuos ikiteis­minio tyrimo metu duotus parodymus.

19Liudytoja G. D. parodė, kad 2011-08-03 apie 22.30 val. važiavo ( - ) maršruto troleibusu. Sustojime ( - ) pastebėjo, kad į troleibusą įlipo vaikinas, kuris pasakė vairuotojui, kad uždarytų duris. Po to troleibuse išgirdo triukšmą, smūgius, aimanas. Matė kaip iš troleibuso iššoko vaikinai. Vėliau troleibuse matė kraujo. Įvykis ją sutrikdė.

20Kadangi liudytoja nurodė, kad tiksliai neprisimena visų aplinkybių, buvo perskaityti jos iki­teis­minio tyrimo metu tyrėjui duoti parodymai (t. 1, b. l. 49). Liudytoja G. D. patvirtino šiuos savo parodymus, kad sustojime ( - ) pastebėjo, kad apsistumdė du ar trys asmenys. Į troleibusą įlipęs vaikinas nuėjo link troleibuso galo. Lauke vyriškis sakė: „Ateik čia, išlipk lauk“. Troleibuse išgirdo triukšmą panašų į grumtynių. Po to žmonės pradėjo šaukti „įdūrė, įdūrė“.

21Liudytojas A. A. D., troleibuso vairuotojas, parodė, kad 2011-08-03 vairavo troleibusą maršrutu Nr. ( - ). Apie 22 val. atvažiavo į stotelę ( - ) ( - ). Aptarnaujant keleivius kažkas staigiai prasibruko į troleibusą. Troleibuse išgirdo triukš­mą. Kažkas reikalavo atidaryti-uždaryti duris. Vėliau matė troleibuse gulintį sužeistą vaikiną, susiėmusį už šono. Iškvietė medicinos pagalbą ir policiją.

22Liudytojas S. B. parodė, kad 2011-08-03 apie 20-22 val. važiavo ( - ) marš­ru­to troleibusu. Troleibusui sustojus stotelėje ( - ) įlipo keleiviai. Pastebėjo, kad link troleibuso vidurio greitai brovėsi vaikinas. Jam iš paskos ėjo du vyrai, kurie troleibuso centre ėmė konfliktuoti su nukentėjusiuoju, paeiliui bandė suduoti ir sudavė jam smūgius. Šis gynėsi nuo už­puolusiųjų, bandė atsispirti nuo jų kojomis. Kai nukentėjusysis buvo pasisukęs į užpuoliką dešinėje, kairėje esantis smogė jam į pilvą ir vaikinas suklupo. Tada užpuolikai pabėgo iš troleibuso. Vaikinas pa­siskundė, kad jį sužeidė. Liudytojas pastebėjo kraują. Buvo iškviesta pagalba. Keleiviai buvo sutrikę. Liudytojas atpažino kal­tinamąjį A. N. kaip sudavusį paskutinį smūgį.

23Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo (t. 1, b. l. 54-55) matyti, kad liu­dy­to­jas S. B. atpažino A. N. kaip troleibuse smogusį nukentėjusiajam į pilvą.

24Liudytoja R. S. parodė, kad 2011-08-03 apie 22.30 val. važiavo ( - ) maršruto troleibusu. Stotelėje ( - ) pro ją besibraudami praėjo du vaikinai. Išgirdo už nugaros triukšmą. Pamatė kaip aukštesnysis vaikinas puolė kitą vaikiną troleibuso vidurinėje aikštelėje. Šis gynėsi ir atstūmė jį. Tada puolusis smogė ranka nukentėjusiajam į šoną ir užpuolikai pabėgo iš tro­leibuso. Nukentėjusysis ėmė šaukti, kad jį pripjovė. Liudytoją ištiko šokas.

25Liudytoja R. L. parodė, kad 2011-08-03 apie 22-23 val. važiavo ( - ) maršruto troleibusu. Stotelėje ( - ) į troleibusą įlipo vaikinas, paskui jį dar du vai­ki­nai, kurie puolė nukentėjusįjį, o šis gynėsi. Matė kaip vienas puolusiųjų sudavė nukentėjusiajam į šoną. Šis suriko ir nugriuvo. Užpuolikai iššoko iš troleibuso. Visi keleiviai išsigando.

26Liudytojas M. M. parodė, kad 2011-08-03 apie 22 val. važiavo ( - ) maršruto troleibusu. Stotelėje ( - ) į troleibusą įšoko vyrai. Troleibuso viduryje įvyko grumtynės. Du vyrai puolė vieną vaikiną, šis gindamasis spyrė. Vienas iš užpuolusiųjų smogė ranka nukentėjusiajam į pilvą ir iššoko iš troleibuso. Nukentėjusysis parkrito. Matė po drabužiais kraują. Ke­leiviai buvo sutrikę.

27Liudytoja D. J. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 3 d. vakare važiavo ( - ) maršruto troleibusu. ( - ) sustojime į troleibusą įbėgo keli jaunuoliai, kurie pasi­stum­dė, pasis­par­dė. Tuomet du pabėgo, vienas sužeistas, susiėmęs už šono nukrito. Keleiviai buvo pasi­pik­tinę.

28Liudytoja A. D. parodė, kad 2011 metų rugpjūčio 3 d. apie 22.30 val. važiavo ( - ) maršruto troleibusu. Matė kaip stotelėje į troleibusą įbėgo jaunuolis, kurį vijosi du kiti. Iš pradžių jie apsistumdė. Nukentėjusysis gynėsi. Tada aukštesnis užpuolikas smogė peiliu į nukentėjusiajam pilvą, po ko šis nugriuvo. Abu užpuolikai iššoko iš troleibuso.

29Iš įvykio vietos apžiūros protokolo (t. 1, b. l. 10-16) matyti, kad ( - ), viešojo transporto sustojime ( - ) stovi ( - ) maršruto troleibusas, kuriame ant grindų yra raudono skysčio dėmė.

30Iš teismo medicinos specialisto išvados (t. 1, b. l. 94-95) matyti, kad M. A. kons­ta­tuo­ta viena durtinė – pjautinė kiauryminė žaizda pilvo kairėje pusėje su gaubtinės žarnos nusi­lei­džian­čios dalies pasaito sužalojimu, lydima kraujo susikaupimo pilvaplėvės ertmėje. Sužalojimas padarytas aštriu duriančiu – pjaunančiu įrankiu, galimai užduotyje nurodytu laiku, tai yra 2011-08-03, vieno trau­minio poveikio pasėkoje ir atitinka sun­kų sveikatos sutrikdymą, nes sukėlė grėsmę gyvybei.

31Iš daiktų pateikimo protokolo (t. 1, b. l. 81) matyti, kad iš Kauno klinikų paimti M. A. drabužiai. Iš daiktų apžiūros protokolo (t. 1, b. l. 82-87) matyti, kad marškinėliai ir bliuzonas yra pažeisti kairiame apatiniame šone. Drabužiai yra su kraujo dėmėmis. Jie grąžinti nukentėjusiajam (t. 1, b. l. 88).

32Iš daiktų pateikimo protokolo (t. 1, b. l. 140) matyti, kad A. N. pateikė du peilius. Iš daiktų apžiūros protokolo (t. 1, b. l. 141-142) matyti, kad peilių geležtės ilgis 11,5 cm.

33Iš AB ( - ) rašto ir grafiko (t. 1, b. l. 116, 117) matyti, kad 2011-08-03 ( - ) maršruto troleibusas, vairuojamas A. A. D., stotelėje ( - ) buvo 22 val. 24 min. 04 sek.

34Kaltinamųjų parodymai apie konflikto ir M. A. sužalojimo aplinkybes iš esmės ati­tinka nukentėjusiojo ir liudytojų – troleibuso keleivių – parodymus. Aukščiau išvardinti bylos do­ku­mentai taip pat patvirtina nuken­tė­ju­sio­jo ir liudytojų nurodytas aplinkybes. Todėl teismas sprendžia, kad A. N. ir J. J. kaltė padarius jiems inkri­minuotas nusikalstamas veikas yra įrodyta.

35A. N. ir J. J. viešoje vietoje – viešojo transporto sustojime, įžūliu elgesiu – be aiš­kios priežasties prikibo prie nu­ken­tė­jusiojo, apstumdė jį, troleibuse daugelio žmonių akivaizdoje mė­gi­no suduoti ir sudavė nu­ken­tė­ju­sia­jam smūgius, tuo demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė vi­suomenės rimtį – sukėlė trolei­buso keleivių pasipiktinimą, todėl ši kal­tina­mųjų nusikalstama veika tei­singai kvalifikuota pagal BK 284 str. 1 d.

36Pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. baudžiamas tas, kas sunkiai sužalojo ar susargdino žmogų dėl chu­liganiškų paskatų. Teisingam nusikalstamos veikos kvalifikavimui pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. svarbus nusikalstamos veikos motyvo – chuliganiškų paskatų – nustatymas. Teismų praktikoje laikomasi nuo­mo­nės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiš­kaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kalti­nin­ko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pade­mon­s­truoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiks­mams mažareikšmę dingstį (kasacinės nutartys Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

37Nors A. N. tvirtina, kad prieš kurį laiką nukentėjusysis su kitais buvo užpuolęs jį, tačiau ši aplinkybė be kaltinamojo paaiškinimo daugiau niekuo nepatvirtinama. Nukentėjusysis paaiškino, kad kaltinamųjų nebuvo sutikęs. M. A. mobiliojo ryšio išklotinė (t. 1, b. l. 27-32), pažyma apie ry­šio judėjimą (t. 1, b. l. 33), telefono celių adresai (t. 1, b. l. 43) patvirtina, kad nukentėjusysis tariamo konflikto su kaltinamuoju A. N. metu buvo kitoje vietoje, negu nurodo buvę kaltinamieji. Teis­mas neturi pagrindo netikėti nukentėjusiojo parodymais ir sprendžia, kad kaltinamieji M. A. už­puolė jų įsivaizduojamo buvusio konflikto su nukentėjusiuoju dingstimi. Net ir pripažinus, kad tarp nukentėjusiojo ir kal­ti­namojo A. N. prieš nukentėjusiojo sužalojimą vyko konfliktas, šio kal­ti­na­mo­jo veiksmai viešoje vie­toje siekiant išsiaiškinti tarpusavio santykius akivaizdžiai peržengė privačių santykių aiš­ki­nimosi ribas.

38Nukentėjusysis M. A. įlipęs į troleibusą prašė vairuotojo uždaryti duris – siekė iš­vengti konflikto. A. N. nukentėjusiojo nepažinojo, jo veiksmai buvo įžūlūs, beatodairiški, jais buvo de­mons­truojama nepagarba aplinkiniams, dominavo chuli­ga­niš­kos pas­katos: konfliktas prasidėjo viešojo transporto stotelėje ir tęsėsi troleibuse su daugeliu keleivių, kuriuos kaltinamieji labai sutrikdė. Todėl teismas daro išvadą, kad tokiais veiksmais – be akivaizdžios priežasties troleibuso salone, dau­ge­lio keleivių akivaizdoje smogdamas nu­ken­tė­ju­sia­jam peiliu, kal­ti­na­ma­sis A. N. neabejotinai siekė viešai jį sužaloti, tai yra veikė tiesiogine neapi­brėžta tyčia, ir taip, igno­ruo­damas elementarias moralės normas ir demonstruodamas niekinamą požiūrį į visuo­me­ni­nę tvar­ką, sukeldamas aplinkinių pasi­pik­ti­ni­mą ir tuo pačiu pažeisdamas viešąją tvarką, taip sutrikdė vi­suo­me­nės rimtį bei sunkiai sužalojo žmo­gų dėl chu­li­ga­niškų paskatų. Todėl šie A. N. veiksmai tei­sin­gai kvalifikuotini pagal BK 135 str. 2 d. 8 p.

39Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką viešosios tvarkos pažeidimas dėl visumos ir dalies konkurencijos apima tik nežymų sveikatos sutrikdymą (kasacinė nutartis Nr. 2K-652/2007), kitais atvejais kvalifikuojama kaip nusikalstamų veikų sutaptis pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. ir pan. (kasacinės nutartys Nr. 2K-76/2006, 2K-501/2006, 2K-82/2007, 2K-796/2007, 2K-7/2013).

40Kaltinamasis A. N. padarė nesunkų ir labai sunkų tyčinius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d. ir 6 d.), anks­čiau buvo teistas už tyčinį nusikaltimą (t. 2, b. l. 5-6, 7), nusikalstamą veiką padarė tu­rė­da­mas neiš­ny­ku­sį teistumą už nusi­kal­ti­mą viešajai tvarkai (BK 284 str. 1 d.), todėl jis yra reci­dy­vis­tas (BK 27 str. 1 d.). Kaltinamasis ne kartą buvo baustas administracine tvarka (t. 2, b. l. 8-10). 2013-01-30 teismo nuos­pren­džiu vėl buvo nuteistas už analogišką nusikalstamą veiką (BK 135 str. 1 d. – t. 2, b. l. 130-134). Iš to teismas sprendžia, kad A. N. yra linkęs nu­sikalsti, todėl baus­mės tikslams pa­siekti – su­laikyti kal­ti­na­mą­jį nuo nusi­kals­ta­mų veikų darymo, atimti galimybę daryti naujas vei­kas bei už­tik­rin­ti tei­sin­gu­mo prin­cipo įgy­ven­di­ni­mą (BK 41 str. 2 d.), jam skir­ti­na griežčiausia BK 184 str. 1 d. sank­ci­jo­je numatyta ir vienintelė 135 str. 2 d. sankcijoje numatyta baus­mės rūšis – terminuotas lais­vės atė­mi­mas (BK 50 str., 56 str. 1 d.). Nustatydamas bausmės dydį teismas atsižvelgia į nusikalstamos vei­kos pobūdį ir pavojingumo laipsnį – A. N. pa­darė smur­ti­nį nusikaltimą prieš asmenį, į tai, kad kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­mybę lengvinanti ap­lin­ky­bė, kad pats atvyko ir iš esmės prisipažino padaręs nusi­kals­tamą veiką, tuo padėjo ją išaiškinti, ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), at­sa­komybę sun­ki­nanti aplinkybė, kad nusikalto ap­svai­gęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.). Jam diag­nozuotas emo­ciškai nestabilaus tipo asmenybės sutrikimas (t. 2, b. l. 27-29). Nors nuken­tė­ju­sia­jam pa­da­rytas sunkus sveikatos sutrikdymas, tačiau sun­kesnių liekamųjų pasekmių jis nesukėlė. Todėl teis­mas spren­džia, kad A. N. skiriamos laisvės atė­mimo baus­mės trukmė nustatytina ma­žes­nė, negu sank­cijoje už sun­kes­nę nusikalstamą veiką nu­ma­ty­tas baus­mės vidurkis (BK 54 str. 2 d., 61 str.). Sunkų sveikatos sutrikdymą A. N. padarė tęsdamas viešosios tvarkos pažeidimą, todėl laikytina, kad yra ideali šių nusikalstamų veikų sutaptis. Be to šios veikos labai skiriasi pagal savo pa­vojingumą, todėl bausmės už jas subendrinamos apėmimo būdu (BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. ir 2 p.). Įsiteisėjusiu Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 nuosprendžiu A. N. nuteistas už analo­gišką nusikal­s­tamą veiką, padarytą po šio nusikaltimo, ir atlieka bausmę. Kadangi tą nusikaltimą jis padarė iki nuos­prendžio priėmimo, bausmės jam subendrinamos iš dalies sudedant pagal BK 63 str. 1 d., 4 d. ir 9 d., į bausmės laiką įskaitoma atlikta bausmė pagal ankstesnįjį nuosprendį.

41Kaltinamasis J. J. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 11 str. 3 d.), buvo teistas už tyčinius nusikaltimus nusi­kal­ti­mus, susijusius su smurtu – BK 180 str. 1 d., 284 str. 1 d. (t. 2, b. l. 41-43, 50-53), teistumas nėra iš­ny­kęs, todėl jis yra reci­dy­vis­tas (BK 27 str. 1 d.). Šią nusikalstamą veiką padarė per laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį. Kaltinamasis buvo baustas admi­nis­tracine tvarka (t. 2, b. l. 44). Iš to teismas sprendžia, kad J. J. yra linkęs nu­sikalsti, todėl baus­mės tikslams pa­siekti – su­laikyti kal­ti­na­mą­jį nuo nusi­kals­ta­mų veikų darymo, atimti galimybę daryti naujas vei­kas bei už­tikrinti tei­sin­gu­mo prin­cipo įgy­ven­di­ni­mą (BK 41 str. 2 d.), jam skir­ti­na griež­čiau­sia sankcijoje numatyta baus­mės rūšis – terminuotas lais­vės atėmimas (BK 50 str., 56 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo laipsnį – J. J. nebuvo nusikaltimo iniciatorius, jo vaidmuo viešosios tvarkos sutrikdyme mažesnis, negu A. N., į tai, kad yra kal­ti­na­mo­jo at­sa­ko­mybę lengvinanti ap­lin­kybė – pri­si­pa­žino padaręs nu­si­kalstamą vei­ką ir nuo­šir­džiai gai­lisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), at­sa­komybę sun­kinanti aplinkybė, kad nusikalto apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 str. 1 d. 9 p.), į tai, kad J. J. padaryta nusikalstama veika sunkesnių pasekmių nesukėlė, teis­mas spren­džia, kad jam skiriamos laisvės atė­mimo baus­mės trukmė nustatytina mažesnė, negu sank­ci­jo­je už padarytą nusikalstamą veiką numatytas baus­mės vidurkis, ir mažesnė negu A. N. už taip pat kvalifikuotą nusikalstamą veiką (BK 54 str. 2 d., 61 str.). J. J. nusikalto būdamas nuteistas laisvės atėmimu Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-11-13 nuosprendžiu už plėšimus ir analogišką nusikalstamą veiką (t. 2, b. l. 50-53, 54), per baus­mės vykdymo atidėjimo laikotarpį. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2013-03-15 nuos­pren­džiu bausmė, kurios vykdymas buvo atidėtas, subendrinta su naujai paskirta bausme (t. 3, b. l. 40-45). Minėtas nuosprendis dar nėra įsiteisėjęs, todėl šiuo nuosprendžiu bausmės nebendrinamos. J. J. atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal įsiteisėjusį Kauno apylinkės teismo 2013-04-12 nuosprendį (t. 3, b. l. 33-39), kuriuo jis nuteistas už vėliau padarytą nusikalstamą veiką. Šiomis aplinkybėmis šiuo nusprendžiu skiriama bausmė subendrinama su minėtu nuosprendžiu paskir­tąja iš dalies bausmes sudedant (BK 63 str. 1 d. 4 d.).

42Ikiteisminio tyrimo metu A. N. buvo paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pa­si­ža­dėjimas neišvykti ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje (t. 1, b. l. 146, 147, 148). Kar­domųjų priemonių kaltinamasis A. N. nepažeidė, tačiau šiuo metu jis atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal įsiteisėjusį Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 nuosprendį, todėl šios kardomosios prie­monės nebereikalingos, jos panaikinamos.

43Ikiteisminio tyrimo metu J. J. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pa­si­ža­dė­ji­mas neišvykti (t. 2, b. l. 37, 38). Šiuo metu jis atlieka laisvės atėmimo bausmę pagal įsiteisėjusį Kau­no apylinkės teismo 2013-04-12 nuosprendį (t. 3, b. l. 33-39), todėl kardomoji prie­monė nebe­rei­ka­lin­ga, ji panaikinama.

44Valstybinė ligonių kasa pareiškė 2426,49 Lt civilinį ieškinį atlyginti žalai už M. A. gy­dymą (t. 1, b. l. 105). A. N. padarytas M. A. sužalojimo faktas patvirtinamas aukš­čiau nurodytais įrodymais. Turtinės žalos dydis patvirtinamas prie ieškinio pridėta pažyma (t. 2, b. l. 108). Kaltinamasis A. N. ieškiniui neprieštarauja, todėl ieškinys tenkinamas (BPK 115 str. 1 d.).

45Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – du iš A. N. paimti virtuviniai pei­liai, įvykio vietoje paimti tamponai su krauju, saugomi Kauno apskrities VPK Kauno m., Žaliakalnio PK daiktų saugykloje (t. 1, b. l. 17, 18, 143, 144), yra menkaverčiai ir nebereikalingi, todėl sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.).

46Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304 str., 305 str. ir 307 str. teismas

Nutarė

471. A. N. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 135 str. 2 d. 8 p. ir 284 str. 1 d. nuteisti jį:

48- pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu ketveriems metams,

49- pagal BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.

50Pagal BK 63 str. 2 d. ir 5 d. 1 p. ir 2 p. bausmes subendrinus apėmimo būdu nustatyti lais­vės atėmimą ketveriems metams.

51Pagal BK 63 str. 4 d. ir 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti su Kauno apy­lin­kės teismo 2013-04-25 nuosprendžiu paskirta bausme ją iš dalies pridedant, galutinę suben­drin­tą baus­mę nustatyti laisvės atėmimą penkeriems metams.

52Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

53Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios dienos – 2013 m. birželio 11 d.

54Pagal BK 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2013-04-25 nuosprendį.

55Kardomąsias priemones A. N. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir įpareigojimą regis­truo­tis policijos įstaigoje – panaikinti.

56Civilinį ieškinį tenkinti – priteisti iš A. N. Valstybinei ligonių kasai prie Svei­ka­tos apsaugos ministerijos 2426,49 Lt (du tūkstančius keturis šimtus dvidešimt šešis litus 49 centus) ža­los atlyginimo.

572. J. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d., ir nuteisti jį laisvės atėmimu devyniems mėnesiams.

58Pagal BK 64 str. 1 d. ir 3 d. bausmę subendrinus su Kauno apylinkės teismo 2013-04-12 nuosprendžiu paskirta ir neatlikta laisvės atėmimo bausme ir bauda, bausmes iš dalies sudedant, prie naujai pas­kir­tos bausmės pridėjus da­lį neatliktos bausmės, galutinę bausmę nustatyti lais­vės atėmimą dvejiems metams šešiems mėnesiams su 4 MGL (penkių šimtų dvidešimties litų) bauda.

59Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.

60Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios dienos – 2013 m. birželio 11 d.

61Pagal BK 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal 2013-04-12 nuosprendį.

62Kardomąją priemonę J. J. – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – panaikinti.

63Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – du virtuvinius pei­lius, įvykio vietoje paimtus tamponus su krauju – sunaikinti.

64Dėl nuosprendžio per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtiems kaltinamiesiems – nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo dienos gali būti paduotas apeliacinis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teis­mą.

1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Viktoras... 2. 1. A. N., gimęs ( - ), asmens kodas ( - ) Lietuvos... 3. 1) Kauno miesto apylinkės teismo 2009-06-04 pagal Lietuvos Res­pu­bli­kos... 4. 2) Kauno apylinkės teismo 2013-01-30 pagal BK 135 str. 1 d. – laisvės... 5. 3) Kauno apylinkės teismo 2013-04-25 pagal BK 284 str. 1 d., 258 str. 2 d.,... 6. 2. J. J., gimęs ( - ), as­mens kodas ( - ) Lietuvos... 7. 1) Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2009-11-13 pagal BK 180 str. 1 d., 180... 8. 2) Kauno rajono apylinkės teismo 2012-03-26 pagal BK 235 str. 1 d. 4 MGL –... 9. 3) Kauno apylinkės teismo 2013-04-12 pagal BK 22 str. 1 d. ir 180 str. 1 d.... 10. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. Kaltinamieji A. N. ir J. J., veikdami... 12. A. N. dėl padarytų nusikalstamų veikų kaltu iš dalies... 13. Kaltinamasis A. N. ikiteisminio tyrimo metu savo parodymus... 14. Kaltinamasis J. J. kaltu visiškai prisipažino ir... 15. Kadangi kaltinamasis J. J. nurodė, kad tiksliau... 16. Kaltinamųjų kaltė padarius inkriminuotas nusikalstamas veikas patvirtinama... 17. Nukentėjusysis M. A., parodė, kad 2011-08-03 apie 22... 18. Nukentėjusysis nurodė, kad dėl patirto sužalojimo tiksliau neprisimena... 19. Liudytoja G. D. parodė, kad 2011-08-03 apie 22.30 val.... 20. Kadangi liudytoja nurodė, kad tiksliai neprisimena visų aplinkybių, buvo... 21. Liudytojas A. A. D., troleibuso vairuotojas, parodė, kad... 22. Liudytojas S. B. parodė, kad 2011-08-03 apie 20-22 val.... 23. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo (t. 1, b. l.... 24. Liudytoja R. S. parodė, kad 2011-08-03 apie 22.30 val.... 25. Liudytoja R. L. parodė, kad 2011-08-03 apie 22-23 val.... 26. Liudytojas M. M. parodė, kad 2011-08-03 apie 22 val.... 27. Liudytoja D. J. parodė, kad 2011 m. rugpjūčio 3 d.... 28. Liudytoja A. D. parodė, kad 2011 metų rugpjūčio 3 d.... 29. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo (t. 1, b. l. 10-16) matyti, kad ( - ),... 30. Iš teismo medicinos specialisto išvados (t. 1, b. l. 94-95) matyti, kad 31. Iš daiktų pateikimo protokolo (t. 1, b. l. 81) matyti, kad iš Kauno klinikų... 32. Iš daiktų pateikimo protokolo (t. 1, b. l. 140) matyti, kad 33. Iš AB ( - ) rašto ir grafiko (t. 1, b. l. 116, 117) matyti, kad 2011-08-03 (... 34. Kaltinamųjų parodymai apie konflikto ir M. A.... 35. A. N. ir J. J. viešoje vietoje –... 36. Pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. baudžiamas tas, kas sunkiai sužalojo ar... 37. Nors A. N. tvirtina, kad prieš kurį laiką... 38. Nukentėjusysis M. A. įlipęs į troleibusą prašė... 39. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką... 40. Kaltinamasis A. N. padarė nesunkų ir labai sunkų... 41. Kaltinamasis J. J. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą... 42. 43. Ikiteisminio tyrimo metu J. J. buvo paskirta kardomoji... 44. Valstybinė ligonių kasa pareiškė 2426,49 Lt civilinį ieškinį atlyginti... 45. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti – du iš 46. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis BPK 297 str., 301 str., 302 str., 303... 47. 1. A. N. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus BK 135 str. 2 d. 8... 48. - pagal BK 135 str. 2 d. 8 p. laisvės atėmimu ketveriems metams,... 49. - pagal BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu vieneriems metams.... 50. Pagal BK 63 str. 2 d. ir 5 d. 1 p. ir 2 p. bausmes subendrinus apėmimo būdu... 51. Pagal BK 63 str. 4 d. ir 9 d. šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę subendrinti... 52. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 53. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios dienos – 2013 m. birželio 11 d.... 54. Pagal BK 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal... 55. Kardomąsias priemones A. N. – rašytinį... 56. Civilinį ieškinį tenkinti – priteisti iš A. N.... 57. 2. J. J. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d.,... 58. Pagal BK 64 str. 1 d. ir 3 d. bausmę subendrinus su Kauno apylinkės teismo... 59. Laisvės atėmimo bausmę paskirti atlikti pataisos namuose.... 60. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo šios dienos – 2013 m. birželio 11 d.... 61. Pagal BK 63 str. 9 d. į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal... 62. Kardomąją priemonę J. J. – rašytinį pasižadėjimą... 63. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti – du virtuvinius... 64. Dėl nuosprendžio per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtiems...