Byla e2-999-294/2017
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, dalyvaujant ieškovo atstovui V. P., atsakovo atstovei M. S., atsakovui A. N., vertėjai E. S. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams UAB „Naujamiesčio būstas“, A. N., trečiasis asmuo AB Gjensidige, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 894,19 EUR žalą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2013-05-14 aplietas vandeniu A. Š. priklausantis butas, esantis adresu ( - ) Vilniaus m. Šis butas apdraustas AB Lietuvos draudimas, draudimo sutarties sudarymą patvirtina būsto draudimo liudijimas Nr. 212578355. Virš ( - ) buto yra ( - ) butas, nuosavybės teise priklausantis A. N.. Dėl 2013-05-14 padarytos žalos AB „Lietuvos draudimas“ 2013-12-20 pateikė pretenziją A. N.. Atsakydamas į pretenziją A. N. informavo, kad 2013-05-14 d. butas aplietas dėl nesandaraus lietaus kanalizacijos stovo. UAB „Naujamiesčio būstas“ informavo, kad vanduo iš bendro naudojimo įrangos neišsiliejo ir kad namo administratorius neturi nei teisės nei pareigos nustatinėti 2013-05-14 įvykio priežasčių. UAB „Naujamiesčio būstas“ neatsakė į AB „Lietuvos draudimas“ 2013-06-11 pateiktus klausimus, kokia 2013-05-14 d. įvykio priežastis, kas atsakingas už įvykį bei įrangos eksploataciją. Ieškovo darbuotojas, aiškindamasis 2013-05-14 apliejimo priežastis, 2016-05-14 atvyko į ( - ) butą. Šio buto valdytoja, A. N. sutuoktinė informavo, kad 2013-05-14 d. vanduo išsiliejo dėl lietaus kanalizacijos nesandaraus stovo. 2016-10-11 A. N. nurodė, kad vanduo liejosi per fekalinės kanalizacijos stovą. Mano, kad UAB „Naujamiesčio būstas“, kuri privalėjo tinkamai valdyti, remontuoti eksploatuoti bei prižiūrėti namo bendrąją inžinierinę įrangą (CK 4.83 str.), prievolę vykdė netinkamai. ( - ) buto atstatomojo remonto kaina - 3105 Lt (899,27 EUR). Draudimo išmoką sudaro tiesioginės buto remonto atstatymo išlaidos, paskaičiuotos pagal LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-708 „Apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo normatyvus“ patvirtintą „Sistela“ programą sąmatoms sudaryti. Vadovaujantis UAB „Sistela“ Statinių vidutinės normos trukmės normatyvais bei Komisijos privalomam registruoti turtui įvertinti 2007-07-04 nutarimo Nr.6 "Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto vidutinių rinkos kainų nustatymo 1.1 punktu, plytų, blokelių ar mišrių konstrukcijų butų daugiabučiuose namuose kasmetinė vertė mažinama 0,8 procento. Mano, kad nepraleido ieškinio senaties termino ieškiniui pareikšti.

3Atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su prašoma priteisti žala nesutinka ir prašo jo atžvilgiu ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovas nesutinka su Ieškovo reiškiama pozicija dėl vandens išsiliejimo dėl lietaus kanalizacijos nesandaraus stovo. Priešingai Atsakovas pateikė Teismui ir byloje dalyvaujantiems asmenims rašytinius įrodymus, kad 2013 m. gegužės 14 d. ( - ) bute buvo pravalyta vietinė kanalizacija po klozetu iki pastato stovo. Atkreipia dėmesį, jog pagal aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys" (toliau - STR „Statinio statybos rūšys“) 6.9 punktą, vartotojo inžinerinė sistema - statinio bendrosios inžinerinės sistemos dalis (posistemė), atskirta nuo bendrosios inžinerinės sistemos apskaitos prietaisais ar uždaromaisiais (paskirstomaisiais) įtaisais (sklendėmis, ventiliais, jungikliais ir pan.) bei kitomis vartotojo (juridinio ar fizinio asmens) atsakomybės ribas nustatančiomis priemonėmis. Vartotojo inžinerinė sistema tenkina statinio dalies (gyvenamojo namo, buto ar kitos paskirties pastato tam tikros dalies, pavienės patalpos ar jų grupės) gyventojų ar patalpos naudotojų bei statinio dalies naudojimo (eksploatavimo) reikmes. Atsižvelgiant į tai, buvo valyta iki pastato stovo, kas reiškia, kad ta dalis, kurioje buvo užsikimšusi kanalizacija priklauso prižiūrėti būtent Atsakovui A. N.. Kadangi dalis bendrosios inžinerinės įrangos įrengta/sumontuota privačios nuosavybės teise priklausančiose daugiabučio namo bendrasavininkų patalpose - butuose, teisės aktai numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (LR CK LR 4.83 str. 3 d.). Tai suponuoja ir patalpų savininkų prievolę rūpintis, kad jų patalpose esanti inžinerinė įranga atitiktų privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, apie pastebėtus defektus pranešant namo bendrojo naudojimo objektų administratoriui ar nuolatinę techninę priežiūrą vykdantiems asmenims, taip pat prievolę nepažeidžiant teisės aktų bei kitų namo butų ir kitų patalpų savininkų interesų naudotis bendrojo naudojimo objektais. Vien faktas, kad pastatas perduotas prižiūrėti asmeniui, savaime nepašalina savininkų atsakomybės už pastato trūkumus. Ginčo atveju UAB „Naujamiesčio būstas” neturėjo galimybės valdyti pastato absoliučiai kaip savininkas (CK 4.22 straipsnio 1 dalis) bei negalėjo be savininkų sutikimo ar tiesioginių nurodymų šiam pastatui daryti ūkinio ar fizinio poveikio. Pažymi, kad byloje nėra nei vieno įrodymo, jog atsakovas būtų pažeidęs teisės aktų nustatytas pareigas ir netinkamai ar visai jų nevykdęs

4Atsakovas A. N. atsiliepimo į ieškovo patikslintą ieškinį nepateikė.

5Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ (buvęs įmonės pavadinimas UAB DK „PZU Lietuva“) teismui pateiktame atsiliepime į patikslintą ieškovo ieškinį nurodė, kad su ieškovo ieškiniu atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atžvilgiu nesutinka ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad 2015-12-23 su Atsakovu sudarė Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį (draudimo liudijimas PZULT Nr. 2072536), kuria laikotarpiu nuo 2015-12-23 iki 2016-12-22 buvo apdrausta Atsakovo vykdoma pastatų ūkio priežiūros ir administravimo paslaugų, taip pat valymo ir teritorijos priežiūros paslaugų teikimo veikla. Pažymi, kad tai, jog butas, esantis adresu ( - ), Vilnius, buvo aplietas 2013-05-14, o Draudimo sutartyje yra numatyta retroaktyvi data 2013-12-23. Taigi buto užpylimas įvyko laikotarpiu, kurio metu draudimo apsauga pagal aptariamą Draudimo sutartį negaliojo. Nors apie įvykį UAB „Naujamiesčio būstas“ sužinojo tą pačią dieną (2013-05-14), gavęs pranešimą apie užpiltą butą, tačiau apie tai Draudiko neinformavo. Apie 2013-05-14 įvykį Draudikas sužinojo tik susipažinę su civilinės bylos Nr. e2-23938-294/2016 medžiaga. Be to, draudimo sutartimi buvo apdrausta Draudėjo civilinė atsakomybė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.245-6.249 str. yra išskiriamos keturios sąlygos, būtinos civilinei atsakomybei kilti, t. y. neteisėti veiksmai, kaltė, žala bei priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo civilinei atsakomybei kilti, nėra. UAB „Naujamiesčio būstas“ 2013-06-18 ir 2014-03-06 atsakymuose, adresuotuose AB „Lietuvos draudimas“ yra nurodęs, kad UAB „Naujamiesčio būstas" darbuotojams nuvykus į įvykio vietą, vandens pratekėjimo iš bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos nenustatyta. UAB „Naujamiesčio būstas“ kaip namo ( - ), administratorius yra atsakingas už namo bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos priežiūrą. Tačiau šiuo atveju žala nėra nulemta netinkamos namo bendrojo naudojimo inžinerinės įrangos priežiūros. Atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų, lėmusių žalos atsiradimą, todėl pagrindo UAB „Naujamiesčio būstas“ civilinei atsakomybei kilti nenustatyta. Nesant draudimo objekto - Draudėjo civilinės atsakomybės, įvykis negali būti pripažįstamas draudžiamuoju.

6Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais.

7Teismo posėdžio metu atsakovo UAB Naujamiesčio būstas atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais. Prašė teismo taikyti ieškinio senatį.

8Teismo posėdžio metu atsakovas A. N. su pareikštu ieškiniu jo atžvilgiu nesutiko.

9Ieškinys atmestinas.

10Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2013-05-14 aplietas vandeniu A. Š. priklausantis butas, esantis adresu ( - ) Vilniaus mieste. Šis butas apdraustas AB Lietuvos draudimas, draudimo sutarties sudarymą patvirtina būsto draudimo liudijimas Nr. 212578355. Virš ( - ), Vilniuje buto yra ( - ) Vilniuje butas, nuosavybės teise priklausantis A. N..

11CK 6.1015 straipsnyje numatyta, kad Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Jeigu žala buvo padaryta tyčia, reikalavimo teisė draudikui pereina, nepaisant to, kad draudimo sutartis subrogaciją draudžia. Subrogacija netaikoma draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, draudimo ligos atveju, civilinės atsakomybės draudimo atveju, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais.

12Susipažinus su šalių paaiškinimais bei surinktais rašytiniais įrodymais matyti, kad ginčas yra kilęs dėl žalos, kuri atsirado dėl buto apliejimo. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punktą bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės ir išorinės (fasado) konstrukcijos (balkonų, lodžijų ir terasų laikančiosios konstrukcijos, aptvarai, stogeliai, išorės durys, išoriniai laiptai), tarpaukštinių laiptų konstrukcijos, nuožulnos).

13Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalį bendrijos pirmininkas atsako už bendrijos veiklos organizavimą ir jos tikslų įgyvendinimą; metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir bendrijos veiklos metinės ataskaitos parengimą; sutarties su audito įmone sudarymą, kai yra priimtas visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) sprendimas dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) šio įstatymo nustatytais atvejais arba visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) prašymu; bendrijos dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir savivaldybės vykdomajai institucijai ir, įregistravus Juridinių asmenų registre bendriją, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro išrašų pateikimą savivaldybės vykdomajai institucijai; informacijos pateikimą butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams jų prašymu; bendrijos narių sąrašo (nustatyta tvarka išrinktų bendrijos narių įgaliotinių sąrašo) sudarymą ir tvarkymą. Šiame sąraše (šiuose sąrašuose) turi būti nurodyti bendrijos narių ar jų atstovų (įgaliotinių) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, adresas korespondencijai ir (arba) elektroninio pašto adresas, telefono numeris). Bendrijos narių ar jų atstovų sąrašo (įgaliotinių sąrašo) duomenys tikslinami ne rečiau kaip kartą per metus, bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymą ir tvarkymą; pastato (pastatų), jo (jų) priklausinių ir pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros organizavimą, šios priežiūros dokumentų parengimą, pildymą ir tvarkymą, taip pat bendrojo naudojimo žemės sklypo (sklypų) naudojimą ir tvarkymą pagal įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; pastato (pastatų) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo metinių ir ilgalaikių planų projektų parengimą ir jų pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitos tvarkymą ir šių lėšų naudojimą pagal paskirtį; bendrijos metinių pajamų ir išlaidų sąmatos sudarymą ir jos pateikimą visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) (valdybai); duomenų pateikimą bendrijos revizijos komisijai ir (ar) auditoriui, taip pat savivaldybės vykdomajai institucijai ar jos įgaliotiems asmenims, turintiems teisę prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip bendrijos valdymo organai atlieka jiems pagal šį įstatymą priskirtas funkcijas.

14Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ IV skyrių Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro: reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus; reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį, nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai, nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos. gyvenamojo namo būklė turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę

15Nagrinėjamu atveju teismas sutinka, kad nėra teisinio pagrindo taikyti atsakovo UAB „Naujamiesčio būstas“ atsakomybės. Priešingai iš visų surinktų bylos įrodymų matyti, kad buto užliejimas neįvyko dėl atsakovo prižiūrimos patalpų dalies (bendrųjų tinklų ar pan.), todėl atsakovui atsakomybė negali kilti.

16CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia tai, kad žalos dydžio įrodinėjimo našta tenka nukentėjusiam asmeniui, t. y. žalos dydį turi įrodyti asmuo, teigiantis, kad jos patyrė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje ŽŪB „Vanaginė“ v. Lietuvos Respublika, bylos Nr. 3K-3-307/2007; 2011 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. B. v. D. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-351/2011). Įrodinėjimo priemonės civiliniame procese yra šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimai, liudytojų parodymai, rašytiniai įrodymai, daiktiniai įrodymai ir ekspertų išvados (CPK 177 straipsnis).

17Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

18Teismas sprendimą dėl žalos atlyginimo turi priimti tik tada, kai žalos dydis nustatytas, t. y. pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas patikimais, laikantis įrodinėjimo taisyklių ištirtais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. V. R. N., bylos Nr. 3K-3-166/2009; 2012 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. G. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-215/2012).

19Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnis numato pareigą kiekvienam asmeniui laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos.

20Dėl ieškinio senaties

21Byloje atsakovas UAB Naujamiesčio būstas yra išreiškęs prašymą taikyti ieškinio senatį.

22CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties tikslas – sudaryti realią galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę.

23Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai.

24Ieškovas ir atsakovas skirtingai traktuoja taikytinos ieškinio senaties terminą.

25Šioje byloje (ginčo šiuo klausimu nėra) turi būti taikomas CK 1.125 str. 8 d. sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo.

26Bylos nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos pagrindu, todėl jo reikalavimo teisė į atsakovą gali būti įgyvendinama tik tokia pačia apimtimi ir įstatymų nustatyta tvarka kaip ir žalą patyrusio asmens, kuriam buvo išmokėta draudimo išmoka.

27Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

29Ieškinys kaip jau aukščiau teismo sprendime nurodyta atsakovui UAB „Naujamiesčio būstas“ atžvilgiu atmestinas dėl to, kad nėra jokio teisinio pagrindo šio atsakovo atsakomybei. Kita vertus, ieškovo ieškinys reiškiamas solidariems atsakovams (UAB „Naujamiesčio būstas“ ir A. N.), Pirminis ieškinys teisme buvo pareikštas tik UAB „Naujamiesčio būstas“ (2016-05-17). Tuo tarpu patikslintas ieškinys, kuris pareikštas solidariems atsakovams (bendru atsakovu įtraukiant ir A. N.) teismui pateiktas tik 2016-10-14.

30Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Turėjimo sužinoti apie teisės pažeidimą momentas (skirtingai nei realaus sužinojimo), sietinas labiau su objektyviais įvykiais ir savybėmis, nei su subjektyviais, nukreiptais vien į ieškovo asmenį. Sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013). Pažymėtina, kad pagal CK 1.128 straipsnį prievolės asmenų pasikeitimas nekeičia ieškinio senaties termino ar jo skaičiavimo tvarkos.

31Pats ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo (patvirtina), kad 3 metų ieškinio senaties terminas baigėsi 2016-05-14. Vadinasi, teismui nėra teisinio pagrindo vertinti, kad ieškinio senaties terminas baigėsi vėliau (pvz. ieškovas būtų vėliau sužinojęs apie įvykę ir pan.).

32Kadangi byloje reiškiamas solidarus reikalavimas dėl žalos atlyginimo, yra pareikštas prašymas taikyti ieškinio senatį, teismas daro išvadą, kad ieškinio senaties terminas atsakovo A. N. atžvilgiu yra praleistas.

33Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas kiekvienoje byloje turi spręsti atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000-09-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000), taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CPK 11 str. 6 d., CK 1.5 str.).

34Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Ieškovo paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

35Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui (profesionaliam ūkio subjektui – draudikui) praleistą ieškinio senaties terminą (atsakovo A. N. atžvilgiu) nėra. Tuo labiau, kad niekas nekliudė ieškovui jau pradiniame ieškinyje atsakovu įtraukti ir buto savininką, o ne tik administratorių (UAB „Naujamiesčio būstas“), ypač turint omenyje, kad pretenzijos dėl žalos atlyginimo buvo siųstos abiem atsakovams.

36Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį atsakovui A. N. nagrinėjamoje byloje pareiškė praleidęs CK 1.125 str. 8 d. nustatytą sutrumpintą trejų metų ieškinio senaties terminą; ieškovas nenurodo jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, jo ieškinys dėl žalos priteisimo atsakovo A. N. atžvilgiu atmestinas (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

37Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino neatnaujinus, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu (tik nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, galimas ieškovo byloje pareikštų reikalavimų sprendimas), todėl papildomai neanalizuojamas reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrįstumas dėl A. N. galimos kaltės ir atskirai dėl jo nepasisakoma.

38Kadangi atmestas pagrindinis ieškovo reikalavimas (dėl žalos atlyginimo) tiek atsakovui UAB „Naujamiesčio būstas“ (nenustačius atsakomybės sąlygų), tiek atsakovui A. N. (kaip pareikštą praleidus ieškinio senaties terminą), ieškovui nepriteisiamos ir procesinės palūkanos.

39Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

40Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (sumokėtas žyminis mokestis ir kitos išlaidos).

41Kadangi atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, pastarosios ieškovo ieškinį atmetus nėra priteisiamos iš ieškovo atsakovų naudai (CPK 93, 98 str.).

42Trečiasis asmuo taip pat nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nėra priteisiamos iš ieškovo (CPK 93, 98 str.).

43Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo yra priteistinos, kadangi viršija 3 EUR dydžio sumą. Kadangi ieškovo ieškinys atmestas visiškai, iš ieškovo į valstybės biudžetą priteistina 4,24 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

44Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

45Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, ieškinį solidariems atsakovams UAB Naujamiesčio būstas ir A. N. atmesti.

46Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, valstybės naudai 4,24 EUR (keturi eurai 24 ct) bylinėjimosi išlaidų. Išaiškinti ieškovui, kad nurodytas išlaidas jis turi sumokėti į sąskaitą LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą..

47Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašė priteisti solidariai iš atsakovų 894,19 EUR žalą, 6... 3. Atsakovas UAB „Naujamiesčio būstas“ teismui pateiktame atsiliepime į... 4. Atsakovas A. N. atsiliepimo į ieškovo patikslintą ieškinį nepateikė.... 5. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ (buvęs įmonės pavadinimas UAB DK... 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB Naujamiesčio būstas atstovė su ieškiniu... 8. Teismo posėdžio metu atsakovas A. N. su pareikštu ieškiniu jo atžvilgiu... 9. Ieškinys atmestinas.... 10. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad 2013-05-14 aplietas vandeniu A. Š.... 11. CK 6.1015 straipsnyje numatyta, kad Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita,... 12. Susipažinus su šalių paaiškinimais bei surinktais rašytiniais įrodymais... 13. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 14. Pagal statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 ,,Privalomieji statinių... 15. Nagrinėjamu atveju teismas sutinka, kad nėra teisinio pagrindo taikyti... 16. CPK 12 straipsnyje nustatytas rungimosi civiliniame procese principas lemia... 17. Teismas pažymi, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas –... 18. Teismas sprendimą dėl žalos atlyginimo turi priimti tik tada, kai žalos... 19. Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.263 straipsnis numato pareigą kiekvienam... 20. Dėl ieškinio senaties... 21. Byloje atsakovas UAB Naujamiesčio būstas yra išreiškęs prašymą taikyti... 22. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko... 23. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių... 24. Ieškovas ir atsakovas skirtingai traktuoja taikytinos ieškinio senaties... 25. Šioje byloje (ginčo šiuo klausimu nėra) turi būti taikomas CK 1.125 str. 8... 26. Bylos nagrinėjamu atveju ieškovo reikalavimo teisė atsirado subrogacijos... 27. Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 29. Ieškinys kaip jau aukščiau teismo sprendime nurodyta atsakovui UAB... 30. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 31. Pats ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo (patvirtina), kad 3 metų... 32. Kadangi byloje reiškiamas solidarus reikalavimas dėl žalos atlyginimo, yra... 33. Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio... 34. Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo... 35. Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui... 36. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį... 37. Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino... 38. Kadangi atmestas pagrindinis ieškovo reikalavimas (dėl žalos atlyginimo)... 39. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 40. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos... 41. Kadangi atsakovai iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė... 42. Trečiasis asmuo taip pat nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi... 43. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovo yra... 44. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 45. Ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, ieškinį solidariems... 46. Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834,... 47. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...