Byla 2-1062-440/2014
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei kitų prašymų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ieškinį atsakovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „TAEM Urbanistai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei kitų prašymų,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Atamis“ pareiškė ieškinį prašydama panaikinti perkančiosios organizacijos 2014-08-28 rašte Nr. ( - ) (6.10) nurodytą nemotyvuotą ir nepagrįstą, neteisėtą sprendimą ieškovės pretenziją atmesti; tenkinti ieškovės pretenzijoje nurodytus reikalavimus - panaikinti 2014-08-07 rašte Nr. ( - ) (6.10) nurodytą sprendimą tiekėjo pasiūlymą vertini iš naujo, ir palikti galioti sprendimą, kuriuo tiekėjas buvo pripažintas neatitinkančiu nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2014-08-14 rašte Nr. ( - ) (6.10) nurodytus sprendimus: sudaryti naują eilę, į ją įtraukiant tiekėją, laimėtoju pripažinti tiekėją, neatitinkantį nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; palikti galioti ankstesnius perkančiosios organizacijos sprendimus, apie kuriuos ieškovė buvo informuota 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) (6.10) „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo“. Nurodė, kad pateikė pasiūlymą ir dalyvauja Akmenės rajono savivaldybės administracijos vykdomame pirkime „Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir metodinio aprašo parengimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. ( - )). 2014-08-14 perkančioji organizacija informavo, kad keičiami anksčiau priimti sprendimai ir laimėtoju pripažįstamas tiekėjas UAB „TAEM Urbanistai“. Dėl šių perkančiosios organizacijos sprendimų, 2014-08-21 ieškovė pateikė pretenziją, kuri buvo išnagrinėta ir atmesta, apie tai ieškovę informuojant 2014-08-28 raštu Nr. ( - ) (6.10). Ieškovė pažymi, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad pirkimo sąlygos nebuvo aiškios ir tuo pagrindu nepagrįstai tiekėjui UAB „TAEM Urbanistai“ suteikė privilegijų, leido patikslinti neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir taip pažeidė lygiateisiškumo ir proporcingumo bei nediskriminavimo principus. Atkreipia dėmesį į tai, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės verstis reikiama veikla – atlikti topografijos darbų ir todėl neatitiko konkurso sąlygų 13.6 punkte nurodyti reikalavimo. Perkančioji organizacija teigdama, kad tiekėjas turi teisę verstis topografijos veikla neįdarbinęs specialisto, o tik su juo sudaręs paslaugų teikimo sutartį, nesivadovauja ir nepaiso Lietuvos Respublikos Geodezijos ir kartografijos įstatymo (toliau – GKĮ) nuostatų ir tuo pažeidžia skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus. GKĮ 12 straipsnio norma aiškiai nurodo, kad teisę atlikti tokius darbus juridinis asmuo turi tik tuomet, kai jis tokį specialistą yra įdarbinęs. Iš pateiktų dokumentų aišku, kad pasiūlymo pateikimo dieną tokio specialisto įmonėje tiekėjas įdarbinęs nebuvo. Tiekėjas turi teisę remtis tik tokių ūkio subjektų pajėgumais, kurie turi teisę verstis jiems priskirta veikla (Konkurso sąlygų 22 p., kuriame nurodoma „Numatomi subtiekėjai turi atitikti minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus 18.1-18.7 p. ir turi pateikti kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus“) ir pateikia įrodymus, kad tokie pajėgumui tiekėjui yra ir bus prieinami visą pirkimo sutarties vykdymo laikotarpį. Specialistas, kaip fizinis asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją negali atlikti topografinių planų ir tokia veikla negali verstis kaip fizinis asmuo. Jei tiekėjas norėjo topografijos darbams pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumais ir pasinaudoti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau -VPĮ ) nurodyta teise, jis tokį ūkio subjektą, turintį teisę verstis reikiama veikla ir atitinkantį nurodytą reikalavimą, turėjo nurodyti pasiūlyme ir pateikti visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus. Tiekėjas to nepadarė, o tik nurodė specialistą, kurį jis įdarbins ateityje. Ieškovė pagrįstai mano, kad toks specialistas pasiūlymo pateikimo momentu tiekėjo pasiūlyme nurodytas nebuvo. Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi, kad naujų subtiekėjų pasitelkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra laikomas pasiūlymo keitimu. Ieškovės teigimu tikslindamas duomenis apie kvalifikaciją, tiekėjas pasiūlyme nenurodyto eksperto, jeigu jis yra subtiekėjas, pasiūlyti nebegali. Pažymėjo, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus.

3Taip pat pareiškė ieškinį pašydama pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali ir įpareigoti atsakovę pateikti UAB „Atamis“ ją susipažinti. 2014-09-10 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl leidimo susipažinti su kito tiekėjo dalyvaujančio pirkime UAB „TAEMUrbanistai“ pasiūlymu, kurią perkančioji organizacija atmetė ir apie tai informavo ieškovę 2014-09-17 raštu Nr. ( - ) (6.10). Nurodė, kad nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu dalį UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateiktą kvalifikaciją pagrindžiančią informaciją laikyti konfidencialia. Teigia, kad dokumentai įrodantys tiekėjo teisę verstis reikiama veikla, informacija ir dokumentai apie tiekėjo pasiūlyme numatytus už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, informacija apie tinkamai įvykdytas sutartis neturi komercinės vertės, todėl niekaip negali būti pripažinti komercine paslaptimi.

4Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad iš pateiktų dokumentų matyti, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės verstis reikiama veikla-atlikti topografijos darbų ir todėl neatitiko konkurso sąlygų 13.6 p. nurodyto reikalavimo. Negalima VPĮ nuostatų aiškinti taip, kad būtų nukrypta nuo kitų teisės aktų teisės normų. GKĮ 12 straipsnyje aiškiai nurodoma, kad kartografijos ir geodezijos darbus Lietuvoje juridiniai asmenys gali atlikti tik tuomet, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Ieškovės vertinimu susitarimas su specialistu dėl įdarbinimo ateityje neįrodo, kad trečiasis asmuo atitiko konkurso sąlygas, kad jo ir specialisto teisinio santykio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją. Dėl konfidencialios informacijos papildomai nurodė, kad ieškovė prašo paviešinti tik konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams atitiktį patvirtinančią informaciją, t.y. jei tretysis asmuo dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme pateikė daugiau informacijos, nei buvo prašoma konkurso sąlygose, ir tokia informacijanereikalingi vertinant tiekėjo atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, ieškovė tokios informacijos paviešinti neprašo.

5Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija ieškovės ieškinį prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovė ieškinyje nepagrįstai nurodė, kad atsakovė, įvertinusi tiekėjo pretenzijoje pateiktus argumentus, pripažino, kad konkurso sąlygos nebuvo aiškios. Kaip nurodyta atsakymuose į pretenzijas, atsakovė nesuabejojo konkurso sąlygomis ir nepripažino, kad pirkimo dokumentai buvo neaiškūs ir/ar dviprasmiški. Pažymėjo, kad ieškinyjeieškovė neteisingai cituoja tiekėjo pretenzijos turinį. Konkurso procedūrų metu UAB „TAEM Urbanistai“, atsakydami į atsakovės prašymą paaiškinti pasiūlymą, 2014 m. raštu Nr. ( - ) pateikė geodezijos ir kartografijos specialisto T. V. kvalifikaciją pagrindžiančius atestatus, tarp tiekėjo ir specialisto sudarytą topografinių paslaugų sudarymo ir derinimo darbų, kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų sutartį (sutartis sudaryta 2012-08-24) ir tarp tiekėjo ir specialisto sudarytą ketinimų protokolą (2014-06-25), pagal kurį konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigoja įsidarbinti pas tiekėją, o tiekėjas įsipareigoja įdarbinti minėtą specialistą. Pažymėjo, kad ketinimų protokolas tarp tiekėjo ir specialisto buvo sudarytas dar iki pasiūlymo pateikimo dienos. Nurodė, kad tai, kad pasiūlymų pateikimo dieną tiekėjo ir nurodyto specialisto nesiejo darbo santykiai, t. y. nebuvo sudaryta darbo sutartis, nepaneigia tinkamos UAB „TAEM Urbanistai“kvalifikacijos. Viešojo pirkimo komisija, pakartotinai įvertinusi tiekėjo pasiūlymą ir visus jo pirkimo vykdymo metu pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, 2014-08-07 vykusiame posėdyje nusprendė, kad tiekėjo pasiūlymas atitinka visus konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.Pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Tik šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį šie ryšiai jam bus prieinami. Todėl tiekėjas, kuris pasiūlyme nurodo sutarties vykdymui ketinamus pasitelkti ekspertus, gali, tačiau neprivalo iki teikiant pasiūlymą, jų įdarbinti. Atsakovė nesutinka su ieškovės teiginiais, jog atsakovė, pripažindama tiekėjo pasiūlymą kaip tinkamą, pažeidė ne tik VPĮ normas, bet ir neteisingai traktavo ir GKĮ 12 straipsnio nuostatas. Viešojo pirkimo komisija, konkurso dokumentuose nustatydama minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, techninius reikalavimus pirkimo objektui, viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygas ir kitas sąlygas, užtikrino tiekėjų nediskriminavimą ir lygiateisiškumą. Vykdė pareigą vienodai aiškinti ir taikyti pirkimo dokumentų sąlygas visiems konkurso dalyviams, taip užtikrindama lygiateisiškumo principo įgyvendinimą.

6Dėl konfidencialios informacijos nurodė, kad atsakovė 2014-09-17 atsakyme į 2014-09-10 pretenziją nurodė netenkinanti ieškovės pretenzijos ta prasme, nes atsisakė tenkinti ieškovės pateiktą prašymą visa apimtimi, t. y. sutikti su ieškove ir pripažinti, kad visa tiekėjo pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali, ir ją pateikti susipažinimui. Atsakovė ieškovei atsakyme nurodė, kad kartu su atsakymu į pretenziją teikia dalį dokumentų iš tiekėjo pasiūlymo, kuriuos teikdamas pasiūlymą atsakovei tiekėjas pasiūlymo formoje buvo nurodęs kaip konfidencialius, tačiau po atsakovės šių dokumentų įvertinimo ir prašymo jų konfidencialumą pagrįsti, konfidencialumo žymą panaikino.Nurodė, kad LR CK1.116 straipsnio 1 dalyje nurodyti požymiai, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, ir išskyrus LR CK, daugiau nei VPĮ, nei jokiame kitame teisės akte nėra apibrėžta, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija turėtų (galėtų) būti laikoma konfidencialia. Konfidencialumo nustatymas yra paremtas subjektyviu tam tikrų aplinkybių vertinimu, todėl LR CK normos leidžia daryti išvadą, kad konfidencialia informacija gali būti laikoma bet kokia informacija, kurios konfidencialumą nustato tam tikros sutarties ar susitarimo šalys ar vienašališkai – pats informacijos autorius, o konfidencialios informacijos ribų nustatymas šiuo konkrečiu atveju buvo tiekėjo diskrecija. Atsakovė, įvertinusi dokumentus, vadovaudamasi skaidrumo principu ir siekdama tinkamai įvykdyti VPĮ nustatytus reikalavimus, kreipėsi į tiekėją, kad jis pagrįstų pasiūlyme nurodytų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas atsakydamas į atsakovės prašymą pateikė išsamų atsakymą, nurodydamas, kuriuos pasiūlymo dokumentus laiko konfidencialiais, ir išdėstė neviešinamos informacijos apimtis bei pagrindus. Atsakovės nuomone, tokius dokumentus kaip pažyma apie pajamas iš veiklos, susijusios su teritorijų planavimu, siūlomų specialistų sąrašas su jų CV, parengtų ir vykdomų sutarčių sąrašas, kurie apsaugo nuo viešumo darbuotojų asmeninius ir klientų (kurie nedavė sutikimo paviešinimui) duomenis, įmonės neskelbiamus finansus, tiekėjas galėjo nurodyti kaip konfidencialius ir atsakovė šiam jo sprendimui pritarė ir jų neviešino.

7Teismui pateiktame triplike atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės papildomai nurodytais argumentais. Pažymėjo, kad ieškovė nenurodė kokie galėtų būti kriterijai, kuriais remiantis atsakovė turėjo spręsti kuri trečiojo asmens informacija galėjo būti pripažinta konfidencialia, o kuri ne, atsakovė mano, kad priėmė sprendimą įvertinusi LR CK nuostatas, trečiojo asmens paaiškinimus, įmonės vidaus dokumentus dėl informacijos, kuri gali būti pripažįstama konfidencialia.

8Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad pirkimo sąlygos buvo neaiškios. Tačiau nei viename iš ieškovės teismui pateiktų įrodymų nėra nurodytas toks perkančiosios organizacijos sprendimas, t. y., kad pirkimo sąlygos buvo neaiškios, ir kad būtent dėl sąlygų neaiškumo trečiajam asmeniui suteikiamos kažkokios teisės. Perkančioji organizacija 2014-07-14 raštu Nr. ( - ) (6.10) paprašė, kad trečiasis asmuo paaiškintų savo pasiūlymą ir pateiktų dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, susijusiam su teise atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Trečiasis asmuo atsakydamas 2014-07-21 pateikė perkančiajai organizacijai geodezijos ir kartografijos specialisto kvalifikacijos pažymėjimus ir kitus specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, o taip pat ir tarp trečiojo asmens bei specialisto sudarytą ketinimų protokolą, pagal kurį konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigojo įsidarbinti UAB „TAEM Urbanistai“, o trečiasis asmuo įsipareigojo įdarbinti specialistą. Ketinimų protokolas buvo sudarytas 2014-06-25, t. y. iki trečiojo asmens pasiūlymo pateikimo dienos, pasiūlymas pateiktas 2014-06-30. Pateikti dokumentai pagrindžia, jog trečiasis asmuo atitiko reikalavimą įtvirtintą pirkimo sąlygų 13.6 punkte ir reikiamą kvalifikaciją buvo įgijęs iki pasiūlymo pateikimo dienos. Specialistas turėjo reikiamą kvalifikaciją bei atitiko GKĮ 12 straipsnyje nustatytus reikalavimus, t. y. turėjo teisės aktuose nurodytus kvalifikacijos pažymėjimus, suteikiančius teisę sudaryti topografinius planus ir atlikti kitus kartografijos bei geodezijos darbus. Tai, kad trečiasis asmuo, grįsdamas savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, gali remtis ketinamo įdarbinti asmens (konkurso laimėjimo atveju) kvalifikacija, patvirtina ir 2012-12-14 VPT išaiškinimas. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiasis asmuo, grįsdamas savo kvalifikaciją, negalėjo remtis pasitelkto specialisto, kuris nėra jo darbuotojas pasiūlymo pateikimo metu, tačiau bus įdarbintas trečiojo asmens, konkurso laimėjimo metu, kvalifikacija. Pažymėjo, kad išaiškinime taip pat nurodoma, kad jeigu tiekėjas ketina sutarties vykdymui kaip ekspertą pasitelkti fizinį asmenį, tačiau neplanuoja jo įdarbinti, tokiu atveju ekspertas (fizinis asmuo) pasiūlyme nurodomas kaip tiekėjo subtiekėjas. Tačiau, trečiasis asmuo dėl kvalifikacijos pasitelkė specialistą, kurį ketina įdarbinti, ir dėl šios priežasties pasitelktas specialistas VPĮ prasme yra laikomas ekspertu/specialistu, bet ne subtiekėju. Nagrinėjamoje situacijoje turi būti remiamasi 2012-12-14 VPT išaiškinimu, kuriuo yra patikslintas 2012-10-03 VPT išaiškinimas, ir kuriame yra aiškiai aptarti klausimai, susiję su tiekėjo specialistų, kuriuos tiekėjas ketina įdarbinti, statusu. GKĮ nenustato reikalavimo juridiniams asmenims gauti specialų leidimą, pažymėjimą, nuo kurio išdavimo momento būtų laikoma, kad juridinis asmuo įgijo teisę teikti geodezijos ir kartografijos darbus. Teisė atlikti geodezijos ir kartografijos darbus suteikiama tik fiziniams asmenims, išduodant jiems kvalifikacijos pažymėjimus, tuo tarpu juridiniai asmenys pagal GKĮ nuostatas gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, jei šių darbų atlikimui pasisamdo atitinkamą kvalifikaciją turinti fizinį asmenį.

9Dėl konfidencialios informacijos nurodė, kad trečiasis asmuo, vadovaudamasis VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad dalis prie pasiūlymo pateiktų dokumentų yra konfidencialūs. 2014-09-11perkančioji organizacija raštu Nr. ( - ) (6.10) informavo apie tai, kad konkurso dalyviai prašo leisti susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu ir praprašė pagrįsti pasiūlyme pateiktos informacijos konfidencialumą.Trečiasis asmuo 2014-09-15 raštu Nr. ( - ) patikslino konfidencialios informacijos sąrašą, t. y. leido perkančiajai organizacijai išviešinti dalį informacijos, kuri pasiūlyme buvo nurodyta kaip konfidenciali bei nurodė motyvus, dėl kurių dalis kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos laikytina konfidencialia. Ieškovei buvo pateikta didesnioji dalis prie trečiojo asmens pasiūlymo pridėtų dokumentų, patvirtinančių trečiojo asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams: juridinių asmenų registro išrašas, įstatų, registrų centro kopijos, civilinės atsakomybės draudimo polisas, sertifikatų kopijos, 3-jų metų pelno nuostolių ataskaitos, paskutinių finansinių metų balansas ir kt., kuriuose pateikta informacija, neturi konfidencialios informacijos požymių. Pažymėjo, kad aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens specialisto pasitelkimu, ieškovei buvo žinomos iš perkančiosios organizacijos 2014-08-07 rašto Nr. ( - ) (6.10) bei atsakymo į ieškovės pretenziją.

10Trečiasis asmuo triplike nurodė, kad su ieškovės argumentais nesutinka. Nesutinka, kad trečiojo asmens susitarimas su specialistu dėl įdarbinimo ateityje neįrodo, kad trečiasis asmuo atitiko konkurso sąlygas, nes susitarimas atitinka GKĮ 12 straipsnio nuostatas, pasiūlymas atitiko pirkimo sąlygų 13.6. punkte nustatytą reikalavimą. Dėl konfidencialios informacijos papildomai nurodė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys, informacijos kurią trečiasis asmuo laiko konfidencialia atskleidimas pažeistų UAB „TAEM Urbanistai“ komercinius interesus, ieškovė apie trečiąjį asmenį gautą informaciją galėtų panaudoti formuodama savo kainos pasiūlymą.

11Bylos duomenimis atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija vykdo atvirą konkursą „Naujosios Akmenės miesto paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano ir metodinio aprašo parengimo paslaugų pirkimas“. Iš konkurso sąlygų III skyriaus „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“ 1 lentelės 13.6 punkto matyti, kad vienas iš minimalių kvalifikacijos reikalavimų, keliamų tiekėjams dalyvaujantiems pirkime, yra reikalavimas būti įregistruotam įstatymų nustatyta tvarka ir turėti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos dokumentus, suteikiančius teisę Lietuvos Respublikoje suteikti visas pirkimo dokumentuose nurodytas paslaugas. Kvalifikacijos reikalavimus įrodantys dokumentai – tiekėjo registravimo pažymėjimo kopija ar kiti dokumentai, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas patvirtinantis tiekėjo teisę verstis ta ūkine veikla, kuri reikalinga visai pirkimo sutarčiai vykdyti. Konkurso sąlygų 13.1 punkte perkančioji organizacija nustatė reikalavimą tiekėjams nurodyti už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, pateikti jų sąrašą, nurodant siūlomų specialistų vardus, pavardes, kvalifikaciją, išduoto atestato numerį, siūlomą poziciją. Techninėje pasiūlymo specifikacijoje perkančioji organizacija nurodė, kad parengiamasis etapas susideda iš visuomenės informavimo apie pradėtą rengti teritorijų planavimo dokumentą, topografinio pagrindo rengimo, prireikus atliekamų kitų tyrimų. Iš ieškovės pateikto tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo matyti, kad minėtas tiekėjas nurodo, jog kartu su pasiūlymu pateikia juridinių asmenų registro išrašą, įstatų kopijas, sertifikatų kopijas, UAB „TAEM Urbanistai“ siūlomų specialistų sąrašą, CV, kvalifikacijos atestatą. 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) ( 6.10) Akmenės rajono savivaldybės administracija informavo ieškovę, kad ieškovės pasiūlymas pripažintas laimėjusiu konkursą ( 81 b. l., 1 tomas). 2014-08-07 raštu Nr. ( - ) (6.10) Akmenės rajono savivaldybės administracija informavo tiekėjus, kad iš konkurso dalyvio 2014-08-06 buvo gauta pretenzija dėl vykdomo konkurso ir perkančioji organizacija įvertinusi pateiktus teisinius ir faktinius reikalavimo argumentus, priėmė sprendimą tiekėjo informaciją vertinti iš naujo ( 82,83 b. l., 1 tomas). 2014-08-14 raštu Nr. ( - ) ( 6.10) Akmenės rajono savivaldybės administracija pranešė ieškovei, kad perkančiosios organizacijos sprendimas apie kurį ieškovė buvo informuota 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) ( 6.10) panaikinamas ir konkurso laimėtoju pripažintas UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymas ( 85 b. l., 1 tomas). 2014-08-21 raštu Nr. ( - ) ieškovė pateikė pretenziją dėl priimtų sprendimų nurodytų 2014-08-14 rašte Nr. ( - ). Pretenzija buvo išnagrinėta ir atmesta, apie tai ieškovė buvo informuota 2014-08-28 raštu Nr. ( - ) (6.10) ( 86-94 b.l., 1 tomas).

12Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato VPĮ. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo tvarką reglamentuoją LR CPK 4232 straipsnio 1 dalis, LR VPĮ 93 straipsnis, kurio 3 dalyje nurodyta, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia turi pateikti pretenziją (faksu, elektroninėmis priemonėmis ar pasirašytinai per kurjerį) perkančiajai organizacijai šiame skyriuje nustatyta tvarka, o jos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui šiame skyriuje nustatyta tvarka. Toks pretenzijos pateikimas yra laikomas privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo stadija. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, spręstina, kad ieškovė nustatyta tvarka ir terminais pateikė pretenzijas, laikėsi nustatytos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos. Atsižvelgiant į pretenzijose keliamus klausimus, turinį matyti, kad iš esmės ieškovės teisme nurodytos aplinkybės dėl perkančiosios organizacijos galimai padarytų pažeidimų sutampa su nurodytomis pretenzijose. Vadovaujantis LR VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui, išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia, per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Teismo vertinimu, byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovė nepraleido nustatyto termino kreiptis į teismą.

13Ieškinys atmestinas.

14Bylos duomenimis ginčas šioje byloje kilo dėl trečiojo asmens atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir dėl konfidencialumo, nurodyto VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje vertinimo.

15Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad pirkimo sąlygos nebuvo aiškios ir tuo pagrindu nepagrįstai tiekėjui UAB „TAEM Urbanistai“ suteikė privilegijų, leido patikslinti neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir taip pažeidė lygiateisiškumo ir proporcingumo bei nediskriminavimo principus. Atsakovė nurodė, kad atsakymuose į pretenzijas, atsakovė nesuabejojo konkurso sąlygomis ir nepripažino, kad pirkimo dokumentai buvo neaiškūs ir/ar dviprasmiški. Pažymėjo, kad ieškinyje ieškovė neteisingai cituoja tiekėjo pretenzijos turinį. Trečiojo asmens vertinimu ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad pirkimo sąlygos buvo neaiškios. Nei viename iš ieškovės teismui pateiktų įrodymų nėra nurodytas toks perkančiosios organizacijos sprendimas, t. y., kad pirkimo sąlygos buvo neaiškios, ir kad būtent dėl sąlygų neaiškumo trečiajam asmeniui suteikiamos kažkokios teisės.

16Bylos duomenimis perkančiajai organizacijai buvo teikiami klausimai, tarp jų ir topografijos parengimo bei dėl klausimų pateikiami atsakymai ( 151, 152,153 b. l. 2 tomas). 2014-06-30 perkančioji organizacija susipažinusi su pasiūlymais ( 159, b. l. 2 tomas, 1 lapas, 3 tomas)2014-07-14raštuNr.S-1931(6.10) paprašė papildyti arba paaiškinti neišsamius ir/arba netikslius duomenis apiekvalifikaciją iki 2014-07-21 (112 b. l., 3 tomas). Tretysis asmuo 2014-07-21 raštu Nr. 14-124nurodė ir pateikė T. V. atestatus, 2014-06-25 su T. V. pasirašytą ketinimų protokolą, 2012-08-24 paslaugų teikimo sutartį( 113-127 b. l., 3 tomas). 2014-07-24 perkančiosios organizacijos komisijos posėdžio protokole nurodoma, kad UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymas atmetamas vertinant, kad tiekėjas neatitinka kvalifikacinio reikalavimo nes specialistas T. V. būtų įdarbintas tik konkurso laimėjimo atveju, t.y. tiekėjas įgytų reikiamą kvalifikaciją po pasiūlymų pateikimo termino, ir konkursą laimėjusiu pripažinta UAB „Atamis“ ( 128,129 b.l., 3 tomas). 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) ( 6.10) perkančiajai organizacijai informavus apie minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitikimą, trečiasis asmuo 2014-08-06 pareiškė pretenziją dėl sprendimo atmesti pasiūlymą ( 135-143 b.l., 1 tomas). Pretenzijoje trečiasis asmuo be kitų argumentų nurodė, kad pirkimo sąlygose nebuvo aiškiai įvardinto reikalavimo tiekėjui turėti teisę atlikti kartografijos ir geodezijos darbus ar pateikti darbuotojams išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ir kita, bet nepaisant to tiekėjas atitiko reikalavimą pasiūlymo pateikimo metu. Iš 2014-08-07 rašto Nr. ( - ) (6.10) turinio, kuriuo Akmenės rajono savivaldybės administracija informavo tiekėjus matyti, kad perkančioji organizacija cituoja tiekėjo pretenziją, joje išdėstytus argumentus ir pasisako, kad nepraleisdama VPĮ 94 1 straipsnio 3 dalies nustatyto termino dėl pateiktos pretenzijos motyvuoto sprendimo priėmimo, informuoja, kad įvertinus pateiktus teisinius ir faktinius reikalavimo argumentus, priimamas sprendimas tiekėjo informaciją vertinti iš naujo ( 82,83 b. l., 1 tomas, 149,150 b. l., 3 tomas). Atsižvelgiant į atsakymo, į pretenziją turinį nėra pagrindo teigti, kad atsakovė pripažino, kad pirkimo sąlygos buvo neaiškios, ar dėl sąlygų neaiškumo nusprendė pateiktą informaciją vertinti iš naujo. Iš 2014-08-07 Komisijos posėdžio protokolo matyti, kad perkančioji organizacija nusprendė paprašyti tiekėjo pateikti pasiūlyme pateiktos kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus ( 151,152, 153 b. l., 3 tomas). Trečiajam asmeniui pateikus papildomus dokumentus, 2014-08-14 komisijos posėdyje perkančioji organizacija vertino, kad tiekėjas pateikė neįprastai mažos kainos pagrindimą ir tiekėjo pasiūlymas atitinka konkurso sąlygas, kvalifikacinius reikalavimus, priėmė sprendimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą apie kurį buvo tiekėjai informuoti 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) ( 6.10), ir konkurso laimėtoju pripažino UAB „TAEM Urbanistai“ bei apie tai informavo tiekėjus ( 158-161 b. l., 3 tomas).

17Kaip minėta ieškovė 2014-08-21 pretenzijoje nepagrįstai nurodo apie perkančiosios organizacijos neaiškų nurodymą, kad pirkimo objektas apima ir topografinių planų rengimą ir tuo pačiu nurodo, kad nesutinka su tokia išvada bei pateikia savo argumentus. Taip pat pažymi, kad pirkimo dokumentai buvo aiškūs ir tikslūs, juose konkrečiai ir suprantamai apibrėžtas ir pirkimo objektas. Tai, kad vienas iš tiekėjų neįsigilino į visus pirkimo dokumentus, nedaro dokumentų neaiškių. Taip pat nepagrįstai nurodo aplinkybes dėl neaiškiai įvardinto reikalavimo tiekėjui turėti teisę atlikti kartografijos ir geodezijos darbus ir kita. Tuos pačius argumentus ieškovė išdėstė ir ieškinio pareiškime. Minėta, kad nurodyti argumentai nėra perkančiosios organizacijos argumentai, todėl netikslinga dėl jų išsamiau pasisakyti, o ieškovės pozicija dėl vertinimo, kad tai perkančiosios organizacijos argumentai, neteisinga. Todėl ieškovės teiginiai, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad pirkimo sąlygos nebuvo aiškios ir tuo pagrindu nepagrįstai tiekėjui UAB „TAEM Urbanistai“ suteikė privilegijų, leido patikslinti neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir taip pažeidė lygiateisiškumo ir proporcingumo bei nediskriminavimo principus, visiškai nepagrįsti.

18GKĮ 12 straipsnyje numatyta, kad geodezijos ir kartografijos darbus Lietuvos Respublikos teritorijoje turi teisę atlikti Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, arba Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai. Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėje narėje teisėmis, gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus turėdami jiems išduotus kvalifikacijos pažymėjimus arba kitus dokumentus, kurie suteikia teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus.Fizinis asmuo, atliekantis geodezijos ir kartografijos darbus, privalo turėti kvalifikacijos pažymėjimą, išduotą Vyriausybės įgaliotos institucijos.

19Ieškovės vertinimu UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės verstis reikiama veikla – atlikti topografijos darbų nes pasiūlymo pateikimo dieną tokio specialisto įmonėje tiekėjas įdarbinęs nebuvo ir todėl trečiasis asmuo neatitiko konkurso sąlygų 13.6 punkte nurodyto reikalavimo. Ieškovės vertinimu specialistas, kaip fizinis asmuo, turintis reikiamą kvalifikaciją negali atlikti topografinių planų ir tokia veikla negali verstis kaip fizinis asmuo. GKĮ 12 straipsnio norma aiškiai nurodo, kad teisę atlikti tokius darbus juridinis asmuo turi tik tuomet, kai jis tokį specialistą yra įdarbinęs. Jei tiekėjas norėjo topografijos darbams pasitelkti kitų ūkio subjektų pajėgumus tai jis tokį ūkio subjektą, turintį teisę verstis reikiama veikla ir atitinkantį nurodytą reikalavimą, turėjo nurodyti pasiūlyme ir pateikti visus konkurso sąlygose reikalaujamus dokumentus. Tiekėjas to nepadarė, o tik nurodė specialistą, kurį jis įdarbins ateityje. Naujų subtiekėjų pasitelkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra laikomas pasiūlymo keitimu. Ieškovės vertinimu perkančioji organizacija pripažino laimėtoju, tiekėją, neatitinkantį nustatytų kvalifikacijos reikalavimų.

20Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad trečiasis asmuo pateiktame pasiūlyme nurodė ne visus kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančius dokumentus. Duomenis apie specialistą, geodezijos ir kartografijos specialisto T. V. kvalifikaciją pagrindžiančius atestatus, 2012-08-24 tarp tiekėjo ir specialisto sudarytą topografinių paslaugų sudarymo ir derinimo darbų, kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų sutartį, ir 2014-06-25 tarp tiekėjo ir specialisto sudarytą ketinimų protokoląpagal kurį konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigoja įsidarbinti pas tiekėją, o tiekėjas įsipareigoja įdarbinti minėtą specialistą pateikė į atsakovės perkančiosios organizacijos prašymą patikslinti duomenis. Atsakovė nurodė, kad atsižvelgė į tai, kad ketinimų protokolas tarp tiekėjo ir specialisto buvo sudarytas dar iki pasiūlymo pateikimo dienos. O tai, kad pasiūlymų pateikimo dieną tiekėjo ir nurodyto specialisto nesiejo darbo santykiai, t. y. nebuvo sudaryta darbo sutartis, nepaneigia tinkamos UAB „TAEM Urbanistai“ kvalifikacijos. VPĮ 32 straipsnis numato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33, 34, 35, 36, 37 ir 38 straipsnių nuostatomis. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

21LR VPĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai. Šio straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai reikalingos prekės ar paslaugos yra sudėtingos arba kai jos išimtinais atvejais skirtos ypatingiems tikslams, - perkančioji organizacija turi patikrinti kandidato ar dalyvio prekių gamybos pajėgumų ar paslaugų teikimo technines galimybes, ir, jei reikia, galimybes atlikti mokslo darbus ir mokslinius tyrimus bei jo turimas priemones kokybei įvertinti, kuriomis jis naudosis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-222/2008). Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas, nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai, kaip tokie, lemia kvalifikacijos turėjimą. Reikalavimas pateikti atitinkamą kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, o jo pagrindimo reikalavimas (pvz.Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1209/2014). Tiekėjo kvalifikacija – objektyvi kategorija, kuri žymi tam tikrų praeities (pvz., veiklos pelningumas) ar dabarties (pvz., įmonėje dirbančių darbuotojų kompetencija) faktų egzistavimą. Vadinasi, tiekėjo kvalifikacija atitinkamam pirkimui gali būti arba pakankama, arba ne. Dėl to, nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo paprašyti jį paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji tokio tiekėjo pasiūlymą ketina atmesti. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų. (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-293/2011 ).Lietuvos apeliacinis teismas spręsdamas ginčus dėl ketinimo pasitelkti būsimiems darbams atlikti specialistus, kurių su konkurse dalyvaujančiu tiekėju nesieja darbo santykiai, laikosi pozicijos, kad VPĮ nuostatos neįtvirtina draudimo remtis kitų asmenų ar ūkio subjektų (subtiekėjų) pajėgumais, vykdant sutartį. Priešingai, LR VPĮ 32 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad į tokių subjektų ryšio su tiekėju teisinį pobūdį apskritai nėra atsižvelgiama (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1376/2014).

22Kaip minėta LR VPĮ 32 straipsnio 3 dalis numato, kad prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Kiekvienu konkrečiu atveju tiekėjas, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, turi įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami.Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos aiškinimą nėra būtina, jog pasiūlymo pateikimo momentu tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją. Jeigu tiekėjas pasiūlyme nurodo ekspertą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti, tokiu atveju, tiekėjas iki pateikiant pasiūlymą turėtų sudaryti su ketinamu sutarties vykdymo metu pasitelkti ekspertu susitarimą arba ketinimų protokolą arba kitą dokumentą, kuris pagrįstų, kad toks ketinimas buvo iki tiekėjui pateikiant pasiūlymą perkančiajai organizacijai ir kad konkurso laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ekspertai bus įdarbinti. Šiuos dokumentus tiekėjas pasiūlyme pateikia kartu su konkretaus viešojo pirkimo dokumentuose reikalaujama informacija apie ekspertą (http://www.vpt.lt/vpt/uploaded/2012/duk/DUK_2012-12-14.pdf). Vertinant tiekėjo ir specialisto, kurį ketinama pasitelkti sutarties vykdymui, teisinio pobūdžio ryšių pakankamumą svarbu ne pateikto dokumento pavadinimas, bet jo turinys (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1209/2014).Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, teismų formuojamą praktiką ieškovės argumentai, kad tiekėjo susitarimas su specialistu dėl įdarbinimo ateityje neįrodo, kad trečiasis asmuo atitiko konkurso sąlygas, kad jo ir specialisto teisinio santykio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją, prieštarauja suformuotai teismų praktikai ir yra visiškai nepagrįsti.

232014-11-17 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad nagrinėjamoje byloje dėl atsakovės veiksmų teisėtumo vertinant tiekėjų kvalifikacijos atitiktį nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams Tarnyba pasisako dėl trečiojo asmens galimybės tikslinti neaiškius duomenis VPĮ 32 straipsnio 5 dalies prasme. Iš pateiktų procesinių dokumentų Tarnyba sprendžia, kad trečiasis asmuo pateiktame pasiūlyme nenurodė visų reikalaujamų kvalifikacijos atitiktį pagrindžiančių duomenų, o perkančioji organizacija dėl to jo paprašė pateiktus duomenis patikslinti. Ieškovė trečiojo asmens pateiktų duomenų patikslinimą kvalifikuoja pasiūlymo keitimu ir kelia klausimą, „<...>ar leidusi tiekėjui tikslinti pasiūlymą ir pateikti trūkstamus dokumentus, perkančioji organizacija nepažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalies, kuri draudžia „prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo <...> esmės, <...>padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus“. Trečiasis asmuo nesutinka su ieškovės nurodytais argumentais, teigia, kad perkančioji organizacija jo paprašė, kad jis paaiškintų savo pasiūlymą ir pateiktų dokumentus, pagrindžiančius atitiktį kvalifikaciniam reikalavimui, susijusiam su teise atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Iš motyvų, pateiktų trečiojo asmens ir atsakovės atsiliepimuose bei triplikuose, Tarnyba nurodė, jog turi būti kalbama ne apie konkurso dalyvio pasiūlymo keitimą, o jo kvalifikacijos duomenų pagrindimą. Šios bylos atveju, teikdamas papildomus dokumentus, trečiasis asmuo patikslino duomenis apie savo kvalifikaciją. Pažymėjo, kad tais atvejais, kai tiekėjas duomenų apie kvalifikaciją, iš kurių būtų galima spręsti, jog jis iš esmės atitinka reikalavimus, nepateikė, o pasiūlymų pateikimo terminai pasibaigė, toks tiekėjas neįgyja kvalifikacinių duomenų tikslinimo teisės, nes priešingu atveju, jam būtų leista pateikti šią informaciją po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kas pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Tokiais atvejais tiekėjo pasiūlymas turi būti atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos pareigas vertinant kvalifikacijos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, Tarnyba pažymi, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį, nustatančią, kad Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą“, privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju to paties straipsnio 8 dalies prasme. Tarnyba pažymi, kad atsakovė prašydama patikslinti trečiojo asmens kvalifikaciją VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų ir 32 straipsnio 5 dalies nuostatų nepažeidė. Į kilusį klausimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų 13.6 punkte nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, pažymėjo, kad, kaip nurodo atsiliepimuose atsakovė ir trečiasis asmuo, šiam kvalifikacijos reikalavimui pagrįsti trečiasis asmuo pateikė būsimo trečiojo asmens darbuotojo geodezijos ir kartografijos specialisto kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus bei ketinimo protokolą, pagal kurį konkurso laimėjimo atveju trečiasis asmuo įsipareigojo įdarbinti geodezijos ir kartografijos specialistą. Teismų formuojamoje praktikoje pasisakoma, jog nėra būtina, kad pasiūlymo pateikimo momentu tiekėją ir tiekėjo dėl kvalifikacijos pasitelktą specialistą sietų darbo santykiai, tačiau tiekėjas turi įrodyti, kad jų teisinio pobūdžio ryšiai yra pakankami užtikrinti pirkimo sąlygomis nustatytą tiekėjo kvalifikaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-05-24 nutartis c. b. Nr. 2A-1652/2013, 2014-07-17 nutartis c. b. Nr. 2A-1209/2014).( 121 b. l., 4 tomas).

24Dėl VPT išvados ieškovė pateikė paaiškinimus ir nurodė, kad kvalifikacinių duomenų papildymo ir patikslinimo institutas yra skirtas netikslumų ir atsitiktinių klaidų taisymui tiems tiekėjams, kurių kvalifikacija iš tiesų yra tinkama. Nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014 pasisakė, kad būsimi darbuotojai tiekėjų pasiūlymuose turėtų būti išviešinami analogiškai kaip subtiekėjai. Minėtoje teismo nutartyje pasisakoma, kad bet kokiu atveju vertinant, ar būsimas darbuotojas laikytinas tiekėjo subtiekėju ar kitu ūkio subjektu VPĮ 32 straipsnio 3 dalies prasme, tokį asmenį vienaip ar kitaip pasiūlyme reikia išviešinti. Tik tokiu atveju tiekėjams pagal VPĮ suteikiama teisė (o perkančiosioms organizacijoms – pareiga) tikslinti kvalifikacijos duomenis. Teismo nutartyje nurodomi ir kiti argumentai, tai, kad dėl teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką, kad nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius (didžiąją dalį ar nė vieno), kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą arba jį pripažinti laimėtoju (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis Nr. 3K-3-495/2013). Atsižvelgiant į tai, nurodė, kad sutiktina su ieškove, kad perkančioji organizacija pažeidė įstatymo nuostatas dėl tiekėjų kvalifikacijos duomenų tikslinimo.Taip pat nurodė, kad sutiktina su kasatore, kad teisės parengti darbo projektą įrodinėjimo prasme neracionalu architektą ar statybos inžinierių įdarbinti, nežinant, ar jo darbdavys bus išrinktas atitinkamo pirkimo laimėtoju. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tiekėjos surašytas ir pasirašytas ketinimų protokolas – vienašalis dokumentas, t. y. jame įtvirtinta tik vieno asmens (darbdavio) valia ateity sukurti darbo teisinius santykius, nors darbo sutartis – dvišalis sandoris (kaip ir preliminarus susitarimas dėl darbo sutarties sudarymo). Pažymėjo, kad tiekėjai, norėdami įrodyti teisę parengti darbo projektą, kurį atliktų ateityje įdarbintas projekto vadovas, perkančiajai organizacijai privalėjo pateikti dvišalį savo ir būsimo darbuotojo susitarimą dėl darbo santykių sukūrimo. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad subtiekimą kvalifikuojančiais požymiais laikytini atitinkamo subjekto veiksmų (santykių) su tiekėju pobūdis ir jų reikšmė perkančiajai organizacijai: jei toks subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t. y. teikia ar vykdo dalį paslaugų arba darbų, jis pripažintinas subtiekėju (arba partneriu, priklausomai nuo ūkio subjektų bendradarbiavimo formos). Teismas vertino, kad teisingai nurodo kasatorė, kad tiekėja ketino įdarbinti D. B., kuris, sudaręs darbo sutartį su ieškove, taptų jos darbuotoju, taigi ne subtiekėju.

25Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovės nurodytoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2014 faktinės aplinkybės nėra tapačios aplinkybėms, dėl kurių yra kilęs nagrinėjamas ginčas. Pažymėjo, kad atsižvelgiant tai, kad trečiasis asmuo perkančiajai organizacijai kartu su pasiūlymu pateikė pirkimo sąlygų 13.6 punkte nustatytą kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus su trūkumais, kurie perkančiosios organizacijos prašymu buvo patikslinti ir paaiškinti, nėra pagrindo šioje byloje ieškovės paaiškinime nurodoma teismų praktika.

26Atsižvelgiant į konkrečiu atveju nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybes teismo vertinimu civilinės bylos Nr. 3K-3-475/2014 faktinės aplinkybes nėra tapačios.Kaip minėta ieškovės vertinimu UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną neturėjo teisės verstis reikiama veikla – atlikti topografijos darbų nes pasiūlymo pateikimo dieną tokio specialisto įmonėje tiekėjas įdarbinęs nebuvo, tik nurodė, kad specialistą įdarbins ateityje. Specialistą mano reikalinga vertinti, kaip subtiekėją, o atsižvelgiant į tai, kad tiekėjas nebuvo nurodęs subtiekėjo, naujų subtiekėjų pasitelkimas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos yra laikomas pasiūlymo keitimu. Teismo vertinimu, trečiasis asmuo dėl kvalifikacijos pasitelkė specialistą, kurį ketino įdarbinti, dėl šios priežasties pasitelktas specialistas VPĮ prasme yra laikomas specialistu su kuriuo ketinama sudaryti darbo sutartį, bet ne subtiekėju. Teismo vertinimu, tai, kad konkrečiu atveju tiekėjas neišviešino specialisto teikdamas pasiūlymą, kurį ketino įdarbinti ir tik vėliau perkančiosios organizacijos prašymu patikslino ir pateikė duomenis, visų byloje nustatytų aplinkybių kontekste nėra pagrindo vertinti, kad tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. GKĮ 12 straipsnio nuostata, kad juridinis asmuo gali atlikti geodezijos ir kartografijos darbus, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus patvirtina, kad konkrečių darbų tiekėjas negalėtų atlikti jei nebūtų įdarbinęs specialisto. VPT išvadoje tarnyba taip pat pažymėjo, kad atsakovė prašydama patikslinti trečiojo asmens kvalifikaciją VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų ir 32 straipsnio 5 dalies nuostatų nepažeidė. Teismas atsižvelgdamas į VPĮ nuostatas, suformuotą teismų praktiką dėl teisės sudaryti sutartį konkurso laimėjimo atveju sprendžia, kad nėra pagrindo vertinti, kad perkančioji organizacija nesivadovavo, nepaisė GKĮ nuostatų ir tuo pažeidė skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus. Nustatytos aplinkybės, kad tiekėjas neišviešino aplinkybės, jog pasitelks specialistą, kuris bus įdarbintas pas tiekėją, tik vėliau patikslino ir pateikė geodezijos ir kartografijos specialisto T. V. kvalifikaciją pagrindžiančius atestatus, tarp tiekėjo ir specialisto sudaryta topografinių paslaugų sudarymo ir derinimo darbų, kadastrinių matavimų atlikimo paslaugų sutartis, sudaryta 2012-08-24 ir tarp tiekėjo ir specialisto sudarytas ketinimų protokolas 2014-06-25, pagal kurį konkurso laimėjimo atveju specialistas įsipareigoja įsidarbinti pas tiekėją, o tiekėjas įsipareigoja įdarbinti minėtą specialistą, bylos duomenys bei minėtos įstatymo nuostatos, nesudaro pagrindo pripažinti perkančiosios organizacijos sprendimus neteisėtais ir juos panaikinti. Pažymėtina, kad byloje tiekėjas pateikė 2014-10-24 darbo sutartį sudarytą tarp trečiojo asmens UAB TAEM Urbanistai“ ir specialisto T. V. ( 86-88 b. l., 4 tomas).

27Ieškovės vertinimu perkančiosios organizacijos veiksmais buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai. Aiškinantis tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų taikymą pasiūlymų vertinimo etape, pažymėtina, kad būtina nustatyti, ar perkančioji organizacija visų dalyvių pasiūlymus vertino pagal vienodus kriterijus (lygiateisiškumas) ir ar tiekėjų pasiūlymų vertinimo esmė nesiskyrė nuo paskelbtųjų konkurso sąlygose (skaidrumas). Lygiateisiškumo pažeidimas tiekėjų pasiūlymų vertinimo procedūroje, atsižvelgiant į bendrąją lygiateisiškumo sampratą tapačius reiškinius vertinti vienodai, bet nevertinti vienodai skirtingų situacijų, galėtų pasireikšti nevienodų sąlygų sudarymu atskiriems tiekėjams, t. y. lygiateisiškumo pažeidimas būtų konstatuotas, jei trečiojo asmens pasiūlymas būtų vertinamas kitaip nei ieškovo ir dėl to pirmajam tiekėjui būtų nepagrįstai suteikta pirmenybė. Lygiateisiškumo principas būtų pažeistas ir tuo atveju, kai perkančioji organizacija viešojo pirkimo konkurso metu pakeistų jo sąlygas, įskaitant ir vieno iš vertinimo kriterijų (subkriterijų) aiškinimą, pakeičiantį sąlygų esmę. Šiuo požiūriu lygiateisiškumo principo turinys būtų panašus į skaidrumo principo turinį, kurio vienas iš elementų yra perkančiosios organizacijos pareiga laikytis viešųjų pirkimų teisės normų bei viešojo pirkimo dokumentų sąlygų. Priešingi perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia skaidrumo principą, nes perkančioji organizacija nesilaiko pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Skaidraus viešojo pirkimo siekimas nėra savitikslis, jis padeda siekti kitų tikslų, visų pirma – tiekėjų lygiateisiškumo. Skaidrumas yra vienas lemiančių veiksnių, kuriuo remiantis užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Taigi, skaidrumo principas reikšmingas ir perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų teisės normų bei savo paskelbto viešojo konkurso pirkimo sąlygų laikymosi kontekste. Teismo vertinimu atsakovė pateiktus trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus įvertino pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, minėtų principų nepažeidė.Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovės prašymai panaikinti perkančiosios organizacijos 2014-08-28 rašte Nr( - ) (6.10) nurodytą nemotyvuotą ir nepagrįstą, neteisėtą sprendimą ieškovės pretenziją atmesti; tenkinti ieškovės pretenzijoje nurodytus reikalavimus - panaikinti 2014-08-07 rašte Nr. ( - ) (6.10) nurodytą sprendimą tiekėjo pasiūlymą vertini iš naujo, ir palikti galioti sprendimą, kuriuo tiekėjas buvo pripažintas neatitinkančiu nustatytų kvalifikacijos reikalavimų, bei panaikinti perkančiosios organizacijos 2014-08-14 rašte Nr. ( - ) (6.10) nurodytus sprendimus: sudaryti naują eilę, į ją įtraukiant tiekėją, laimėtoju pripažinti tiekėją, neatitinkantį nustatytų kvalifikacijos reikalavimų; palikti galioti ankstesnius perkančiosios organizacijos sprendimus, apie kuriuos ieškovė buvo informuota 2014-07-24 raštu Nr. ( - ) (6.10) „Dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo“, netenkintini.

28Ieškovė prašo pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali ir įpareigoti atsakovę pateikti UAB „Atamis“ ją susipažinti. Bylos duomenimis ieškovė 2014-09-10 perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl leidimo susipažinti su kito tiekėjo dalyvaujančio pirkime UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymu, kurią perkančioji organizacija atmetė ir apie tai informavo ieškovę 2014-09-17 raštu Nr. ( - ) (6.10). Ieškovė nesutinka su perkančiosios organizacijos sprendimu dalį trečiojo asmens pasiūlyme pateiktą kvalifikaciją pagrindžiančią informaciją laikyti konfidencialia. Teigia, kad dokumentai įrodantys tiekėjo teisę verstis reikiama veikla, informacija ir dokumentai apie tiekėjo pasiūlyme numatytus už sutarties vykdymą atsakingus specialistus, informacija apie tinkamai įvykdytas sutartis neturi komercinės vertės, todėl niekaip negali būti pripažinti komercine paslaptimi. Papildomai nurodė, kad ieškovė prašo paviešinti tik konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams atitiktį patvirtinančią informaciją, t.y. jei tretysis asmuo dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme pateikė daugiau informacijos, nei buvo prašoma konkurso sąlygose, ir tokia informacija nereikalingi vertinant tiekėjo atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, ieškovė tokios informacijos paviešinti neprašo.

29LR VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. LR VPĮ 6 straipsnyje numatyta, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.

30LR VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų būti laikoma konfidenciali. Tačiau įvertinus LR CK 1.116 straipsnio 1 dalyje nurodytus požymius, kuriais vadovaujantis tam tikra informacija pripažįstama komercine (gamybine) paslaptimi, bei atsižvelgus į tai, kad pasiūlymą teikiantis tiekėjas yra komercinis subjektas, kuris konkurse dalyvauja, siekdamas komercinės naudos, spręstina, kad konfidencialiais pasiūlymų aspektais galėtų būti nurodoma ta teikėjų pasiūlymų medžiagos dalis, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai yra susijusi su komercine (gamybine) paslaptimi, tai yra informacija, kuri nėra viešai prieinama tretiesiems asmenims ir dėl to įtakoja pasiūlyme nurodytos kainos (jos dalies) dydį, nuo kurio dažniausiai priklauso pasiūlymo komercinis naudingumas – galimybė pasiūlymą pateikusiam konkurso dalyviui būti paskelbtam konkurso laimėtoju. Kadangi su konfidencialia informacija negali susipažinti kiti konkurso dalyviai, įstatymų leidėjas, įtvirtindamas galimybę tam tikrą pasiūlymų informaciją laikyti konfidencialia, nustatė išimtį iš LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų, kurie perkančiąją organizaciją įpareigoja sudaryti tiekėjams vienodas galimybes varžytis dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo bei atitinkamai vienodas galimybes ginčyti jos priimtų sprendimų teisėtumą, remiantis pirkimo medžiaga, kurią sudaro taip pat ir tiekėjų pasiūlymai. Būtent šių skaidrumo ir lygiateisiškumo principų turinys įpareigoja perkančiąją organizaciją ypač atidžiai kiekvienu atveju spręsti klausimą dėl tam tikros pasiūlymo medžiagos dalies pripažinimo konfidencialia informacija, kad nebūtų nepagrįstai daroma išimtis iš skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, leidžianti nepagrįstai suvaržyti konkurso dalyvių galimybę susipažinti su pirkimo medžiaga bei atitinkamai nepagrįstai apsunkinti konkurso dalyvių galimybę ginti pirkimo procedūrų metu pažeistas jų teises. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs, kad informacija tam, kad būtų laikoma komercine paslaptimi, turi atitikti šiuos požymius: 1) turi būti slapta (nevieša); 2) turi turėti tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama, t. y. suteikti jos turėtojui konkurencinį pranašumą (tam tikrų verslo privalumų, gamybinio pranašumo, finansinės naudos ir pan.); 3) informacija turi būti slapta dėl jos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Pažymėtina, kad konfidenciali negali būti laikoma informacija, kuri yra vieša remiantis teisės aktų reikalavimais. Pvz. LR CK 2.66 straipsnyje, 2.71 straipsnyje nurodoma, kokie duomenys teikiami registrui, tai, kad juridinių asmenų registre kaupiami dokumentai ir bet kokia kita registrui pateikta informacija yra vieša. LR VPĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumą, t. y. kiekvienas viešųjų pirkimų principų pažeidimas laikytinas esminiu pažeidimu, ir tokio pažeidimo nustatymas lemia teismo pareigą pripažinti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus neteisėtais.

31Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija, perkančioji organizacija gali suabejoti, ar įvykdžiusi tiekėjo prašymą, nepažeis konfidencialios informacijos apsaugos, todėl gali kreiptis į tiekėją jo klausdama, ar iš tiesų visa informacija vieša. Tai aiškintina perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi neapsiribojant konkrečiomis LR VPĮ įtvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 25 d. nutartis priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013). Kita vertus, jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus. Perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą (pvz.Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-835/2014).

32Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija nurodė, kad kreipėsi į tiekėją, trečiąjį asmenį, kad jis pagrįstų pasiūlyme nurodytų dokumentų konfidencialumą. Tiekėjas pateikė išsamų atsakymą, nurodydamas, kuriuos pasiūlymo dokumentus laiko konfidencialiais, ir išdėstė neviešinamos informacijos apimtis bei pagrindus. Atsakovės nuomone, tokius dokumentus kaip pažyma apie pajamas iš veiklos, susijusios su teritorijų planavimu, siūlomų specialistų sąrašas su jų CV, parengtų ir vykdomų sutarčių sąrašas, kurie apsaugo nuo viešumo darbuotojų asmeninius ir klientų (kurie nedavė sutikimo paviešinimui) duomenis, įmonės neskelbiamus finansus, tiekėjas galėjo nurodyti kaip konfidencialius ir atsakovė šiam jo sprendimui pritarė ir jų neviešino. Atsakovė 2014-09-17 atsakyme į 2014-09-10 pretenziją nurodė netenkinanti ieškovės pretenzijos ta prasme, nes atsisakė tenkinti ieškovės pateiktą prašymą visa apimtimi, t. y. sutikti su ieškove ir pripažinti, kad visa tiekėjo pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali, ir ją pateikti susipažinimui. Atsakovė ieškovei atsakyme nurodė, ir pateikė susipažinimui dalį dokumentų iš tiekėjo pasiūlymo, kuriems tiekėjas panaikino konfidencialumo žymą. Atsakovės vertinimu ieškovė nenurodė kokie galėtų būti kriterijai, kuriais remiantis atsakovė turėjo spręsti kuri trečiojo asmens informacija galėjo būti pripažinta konfidencialia, o kuri ne.

33Bylos duomenys patvirtina, kad 2014-09-04 raštu Nr. ( - ) ieškovė pareiškė prašymą susipažinti su UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymu. 2014-09-04 raštu Nr. ( - )) Akmenės rajono savivaldybės administracija nurodė, kad perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios informacijos, kurią dalyviai nurodė, kaip konfidencialią. Todėl su pasiūlymu leidžiama susipažinti tik iš dalies. Pateikė duomenis kuriuos pasiūlymo dokumentus tiekėjas laiko konfidencialiais bei kitus dokumentus susipažinti ( 97-109 b. l., 1 tomas). Ieškovė 2014-09-10 raštu Nr. ( - ) pareiškė atsakovei pretenziją pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali ir pateikti ją susipažinimui ( 5-8 b. l., 2 tomas). 2014-09-17 raštu Nr. ( - ) (6.10) Akmenės rajono savivaldybės administracija informavo ieškovę, kad pridedami tik tie dokumentai su kuriais leido susipažinti tiekėjas, kiti nurodyti kaip konfidencialūs ir turintys komercinę paslaptį ( 7-8, 113-127b.l., 154-155, 2 tomas). Perkančioji organizacija pateikė dalį tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo susipažinimui, kuri nebuvo pateikta anksčiau. ( 11-59, 3 tomas). Papildomai susipažinti pateikti UAB „TAEM Urbanistai“ įstatai, VĮ „Registrų centras“ pažyma bei išplėstinis išrašas, balansas, pelno nuostolių ataskaitos, civilinės atsakomybės draudimas, bendrosios atsakomybės draudimas (187-200 b.l., 3 tomas).

34Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ nurodė, kad teikdamas pasiūlymą, nurodė, kad dalis prie pasiūlymo pateiktų dokumentų yra konfidencialūs. Ieškovei buvo pateikta didesnioji dalis prie trečiojo asmens pasiūlymo pridėtų dokumentų, patvirtinančių trečiojo asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams: juridinių asmenų registro išrašas, įstatų, registrų centro kopijos, civilinės atsakomybės draudimo polisas, sertifikatų kopijos, 3-jų metų pelno nuostolių ataskaitos, paskutinių finansinių metų balansas ir kt., kuriuose pateikta informacija, neturi konfidencialios informacijos požymių. Pažymėjo, kad aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens specialisto pasitelkimu, ieškovei buvo žinomos iš perkančiosios organizacijos 2014-08-07 rašto Nr. ( - ) (6.10) bei atsakymo į ieškovės pretenziją. Ieškovė ir trečiasis asmuo yra tarpusavyje konkuruojantys, informacijos kurią trečiasis asmuo laiko konfidencialia atskleidimas pažeistų UAB „TAEM Urbanistai“ komercinius interesus, ieškovė apie trečiąjį asmenį gautą informaciją galėtų panaudoti formuodama savo kainos pasiūlymą. Nurodė, kad patikslinęs konfidencialios informacijos apimtį, išviešinęs papildomą dalį informacijos, nurodė motyvus, dėl kurių likusioji dalis pasiūlymo informacijos (t. y. pasiūlymo 8, 11 ir 12 priedai, tame tarpe ir visas po pasiūlymo pateikimo vykęs susirašinėjimas su perkančiąja organizacija bei pateikti dokumentai, laikytini konfidencialia informacija. Trečiasis asmuo nurodė, kad pasiūlymo 8 priedas (pagal pirkimo sąlygų 13.7 p.) – dokumentai, patvirtinantys pardavimo pajamas už suteiktas teritorijų planavimo paslaugas, yra konfidencialūs, kadangi šiuose dokumentuose pateikiama informacija apie įmonės konkrečios veiklos rezultatus, kuri nėra vieša (Statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis) ir negali būti laisvai prieinama tretiesiems asmenims bei yra laikoma komercine paslaptimi pagal trečiojo asmens vidaus dokumentus. Pasiūlymo 11 priedas (pagal pirkimo sąlygų 13.6, 13.11 p.) – UAB „TAEM Urbanistai“ siūlomų specialistų sąrašas, CV, kvalifikacijos atestatai, įskaitant dokumentus, susijusius geodezijos ir kartografijos specialistu (CV, atestatai, pažymos apie išduotus pažymėjimus, sutartys ir kt.), kurie buvo pateikti, atsakant į perkančiosios organizacijos 2014-07-14 raštą Nr. ( - ) (6.10), yra konfidencialūs, kadangi šiuose dokumentuose nurodyti tiekėjų specialistų duomenys, tarp jų ir asmens duomenys (Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 7 straipsnis), kurie negali būti viešinami, taip pat informacija apie tiekėjo klientus, kuriems buvo teikiamos paslaugos ir kt. Pastaroji informacija nėra vieša ir negali būti laisvai prieinama tretiesiems asmenims. UAB „TAEM Urbanistai“ nėra gavęs sutikimo atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims, išskyrus perkančiąją informaciją. Pasiūlymo 12 priedas (pagal pirkimo sąlygų 13.10 p.) – tiekėjo parengtų ir vykdomų sutarčių sąrašas, tiekėjo pažymos apie tinkamai įvykdytas sutartis, yra konfidencialūs, kadangi šiuose dokumentuose nurodyti tiekėjo klientų pavadinimai, pateikta informacija apie sutarčių vykdymą ir kt. UAB „TAEM Urbanistai“ nėra gavęs klientų sutikimo atskleisti šią informaciją tretiesiems asmenims. Sutartyse, kurios nurodytos perkančiajai organizacijai pateiktame sąraše yra įtvirtintų sąlygų, susijusių su sutarčių konfidencialumu, draudžiančių trečiajam asmeniui teikti informaciją apie sutartis, jų vykdymo eigą ir pan. Ši informacija turi komercinę vertę, jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama bei yra laikoma komercine paslaptimi pagal trečiojo asmens vidaus dokumentus.

35Byloje pateikti duomenys dėl komercinės paslapties, UAB „TAEM Urbanistai“ direktoriaus 2013 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. ( - ) patvirtintų Vidaus darbo tvarkos taisyklių 10.1 punkte nurodyta, kad komercine paslaptimi laikoma informacija apie įmonės komercinę ir profesinę veiklą, personalo bylose saugomi asmens duomenys ar kitos žinios, kurių atskleidimas ar praradimas gali pakenkti įmonės vardui ar padaryti jai turtinę žalą; tokio pobūdžio informacija neturi būti atskleidžiama jokiam asmeniui ar bendrovei bei negali būti naudojama jokiems kitiems tikslams, išskyrus įmonės veiklą. Bendrovė, siekdama apsaugoti informaciją, kuri laikoma komercine paslaptimi, 2011-01-31 įsakymu Nr. ( - ) yra patvirtinusi Komercinių paslapčių apsaugos taisykles bei su įmonės darbuotojais sudariusi Darbuotojo įsipareigojimo neatskleisti komercinių paslapčių sutartis, kuriose įtvirtinama darbuotojų pareiga vadovautis įmonėje patvirtintomis Komercinių paslapčių apsaugos taisyklėmis. Komercinių paslapčių apsaugos taisyklėse yra pateiktas konfidencialios informacijos sąrašas. Šiame sąraše nurodyta, kad žinios apie ketinimus dalyvauti konkursuose ir pasiūlymų, pateiktų konkursams, sąlygos, sutarčių vykdymo eiga, sąlygos, informacija apie verslo partnerius ir kt., laikytina komercine paslaptimi ir negali būti atskleidžiama tretiesiems asmenims( 2-21 b. l., 4 tomas).

36Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama išvadą nurodė, kad ieškinyje teigiama, kad „Dokumentai įrodantys tiekėjo teisę verstis reikiama veikla, informacija ir dokumentai apie tiekėjo pasiūlyme numatytus su sutarties vykdymą atsakingus specialistus, informacija apie tinkamai įvykdytas sutartis neturi komercinės vertės, todėl niekaip negali būti pripažinti komercine paslaptimi. <...> Nei vienas iš kartu su pasiūlymu prašomų pateikti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų neatitinka konfidencialiai informacijai keliamų reikalavimų“. Ieškovė mano, kad perkančioji organizacija turėjo pateikti argumentus, kodėl ji sutinka, kad „<...> tokia informacija teisingai pripažįstama konfidencialia“, tačiau nei pagrindimo, nei motyvuoto sprendimo, kaip nurodo ieškovė, perkančioji organizacija nepateikė.

37VPT atkreipė dėmesį į tai, kad VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Toliau nurodoma, kad konfidencialią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Analogiškai nustatyta ir perkančiosios organizacijos direktoriaus 2013-12-30 įsakymu Nr. ( - ) patvirtintose Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių (toliau - taisyklės) 151 punkte.

38Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-02-16 nutartyje (c. b. Nr. 2A-1096/2012) konstatavo: Kad skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. (Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. 1-581.) <...> VPĮ 6 straipsnio 1 dalis numato, kad perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta VPĮ 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas; tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai; dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią. Taigi iš šios įstatymo normos matyti, kad įstatymų leidėjas perkančiajai organizacijai yra nustatęs imperatyvų reikalavimą neatskleisti tretiesiems asmenims perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Be to, įstatymas nenumato perkančiosios organizacijos pareigos savo iniciatyva atlikti analizę, kuri pateikto pasiūlymo dalis turėtų būti konfidenciali. Lietuvos apeliacinis teismas 2012-05-03 nutartyje (c. b. Nr. 2A-1514/2012) konstatavo, kad „VPĮ 6 straipsnio turinio analizė rodo, kad įstatymų leidėjas įtvirtino, jog vykdant pirkimo procedūras, pripažinta konfidencialia informacija gali būti dalis konkurso dalyvio pasiūlymą sudarančios medžiagos. Kokia informacija gali būti konfidenciali, sprendžia jos konfidencialumą nustatantis asmuo (šiuo atveju - konkurso dalyvis, pateikęs pasiūlymą), tačiau viešuosiuose pirkimuose tuo negali būti piktnaudžiaujama taip, kad viešieji pirkimai taptų konfidencialiais perkančiosios organizacijos ir tiekėjų susitarimais“.

39Apibendrintai nurodė, kad teismų praktikoje nurodoma, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-02-07 nutartis c. b. Nr. 2A-565/2011; 2012-05-03 nutartis c. b. Nr. 2A-1514/2012; 2014-01-16 nutartis c. b. Nr. 2A-835/2014; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2013), konfidencialia informacija pripažįstama tik ta konkurso dalyvio pasiūlymo dalis, kurią sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-02-12 nutartis c. b. Nr. 2A-1368/2013). Be to, VPĮ nuostata dėl konfidencialumo, kaip nurodoma teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-06 nutartis c. b. Nr. 2A-1096/2014; 2014-01-16 nutartis c. b. Nr. 2A-835/2014), turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis (nurodytomis 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 3 dalyje), kuriose atskirai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, apie laimėtojo pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, prekių pavyzdžius (jei tokių pateikimas buvo numatytas pirkimo sąlygose) ir kitą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas - teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, taikoma nepiktnaudžiaujant įstatymų suteiktomis teisėmis, pavyzdžiui, nurodžius, kad visą pasiūlymą (plačiąja prasme) sudaro konfidenciali informacija.Minėtoje nutartyje Lietuvos apeliacinis teismas nurodo: „Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, pažymi, kad skaidrumo principo taikymas, pasireiškiantis viešumo garantijų įgyvendinimu, dažnai sukelia koliziją tarp konfidencialumo pareigos ir viešumo. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui (Lietuvoje - pretenziją, nes peržiūros procedūra inicijuojama ne teismo procesu), gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugotikonfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje - teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008 m. vasario 14 d. Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. 1-581).

40Ieškovas teigia, jog teismų praktikoje paminėta, „<...> kad perkančioji organizacija, vadovaudamasi skaidrumo principu, visgi turėtų motyvuotu viešųjų pirkimų komisijos sprendimu nustatyti, kuri informacija pagal savo esmę yra laikytina nekonfidencialia ir leisti su ja susipažinti kitiems dalyviams". Pasakytina, kad teismų praktikoje kaip tik nurodoma, kad įstatymai nenumato perkančiajai organizacijai pareigos savo iniciatyva atlikti konfidencialia nurodytos informacijos priskyrimo konfidencialiai pagrįstumo analize, tačiau kilus ginčui, ar konkreti informacija pagrįstai nurodyta konfidencialia, perkančioji organizacija gali kreiptis į tiekėją, prašydama pateikti paaiškinimus, įrodančius, kad informacija pagrįstai nurodyta kaip konfidenciali.Pažymėjo tai, kad jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito dalyvio prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis c. b. Nr. 3K-3-495/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-16 nutartis c. b. Nr. 2A-835/2014). Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija, perkančioji organizacija atsižvelgdama į tiekėjo prašymą supažindinti jį su tiekėjo pasiūlymu gali suabejoti, ar įvykdžiusi tiekėjo prašymą, nepažeis konfidencialios informacijos apsaugos, todėl gali kreiptis į tiekėją jo klausdama, ar iš tiesų visa informacija vieša. Tai aiškintina perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi neapsiribojant konkrečiomis VPĮ įtvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2013).Iš ieškinyje nurodytų motyvų matyti, jog ieškovės prašymas susipažinti su trečiojo asmens pasiūlymu iš esmės yra susijęs su informacija apie trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tačiau neaišku, ar tokio pobūdžio informacija bei dokumentai turi slaptumą kvalifikuojančių požymių, ar jų turinio išviešinimas gali pakenkti tiekėjo teisėtiems komerciniams interesams. Tarnyba analizavo perkančiosios organizacijos, trečiojo asmens argumentus dėl konfidencialios neviešinamos informacijos. Trečiasis asmuo nurodo, kad jis ėmėsi veiksmų apsaugoti jo nurodytos informacijos konfidencialumą, pateikia priimtus vidaus dokumentus. 2013-10-08 Trečiojo asmens direktoriaus įsakymu Nr. ( - ) patvirtintos Vidaus tvarkos taisyklės, kurių „<...> 10.1 punkte nurodyta, kad komercine paslaptimi laikoma informacija apie įmonės komercinę ir profesinę veiklą, personalo bylose saugomi asmens duomenys ar kitos žinios, kurių atskleidimas ar praradimas gali pakenkti įmonės vardui ar padaryti jai turtinę žalą; tokio pobūdžio informacija negali būti atskleidžiama jokiam asmeniui ar bendrovei bei negali būti naudojama jokiems kitiems tikslams, išskyrus įmonės veiklą“. Trečiojo asmens Komercinių paslapčių apsaugos taisyklėse pateiktame konfidencialios informacijos sąraše nurodyta, kokia informacijos rūšis laikoma konfidencialia, tame tarpe žinios apie ketinimus dalyvauti konkursuose ir pasiūlymų, pateiktų konkursams, sąlygos, sutarčių vykdymo eiga, sąlygos, informacija apie verslo partnerius ir kt. VPT nurodo, kad atsižvelgiant į aukščiau minėtus teiginius, Tarnyba mano, kad privalu išsiaiškinti, kokią žalą trečiojo asmens teisėtiems interesams galėtų sukelti informacijos apie trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar duomenų atskleidimas ieškovui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013-10-18 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-495/2013 konstatavo, kad „Informacijos konfidencialumas siejamas su galimos žalos grėsme. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-21 nutartyje (c. b. Nr. 3K-3-119/2011) konstatavo, kad „Teisingumo Teismas, aiškindamas 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, derinimo nuostatas (jos perkeltos į VPĮ V skyrių), yra pažymėjęs, kad veiksmingumo principas reikalauja, jog perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūra <...> ir jos taikymas neturi būti toks, kad pasinaudojimas šia procedūra tiekėjams pasidarytų praktiškai neįmanomas ar labai sudėtingas“. Taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas šioje nutartyje nurodė, jog „Veiksmingumo principas neapribotas tik teismine ginčo stadija. Pareiga užtikrinti veiksmingumo principą perkančiajai organizacijai kyla dėl jos įgaliojimų nagrinėti tiekėjų pretenzijas. Perkančioji organizacija pagal jos kompetenciją ir turimas priemones neribojama imtis priemonių, užtikrinančių tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumą“. Pažymėjo, kad nepagrįstai apribojus tiekėjo teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, apribojama galimybė tiekėjui veiksmingai ginti savo teises ir tokiu būdu nėra užtikrinamas veiksmingumo principo įgyvendinimas.( 121-127 b. l., 4 tomas).

41Ieškovė paaiškinime dėl pateiktos išvados nurodė, kad sutinka su tarnybos nuomone, kad privalu išsiaiškinti, kokią žalą trečiojo asmens teisėtiems interesams galėtų sukelti informacijos apie trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar duomenų atskleidimas ieškovui.Taip pat ieškovė sutinka su išvada, kad nepagrįstai apribojus tiekėjo teisę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, apribojama galimybė tiekėjui veiksmingai ginti savo teises ir tokiu būdu nėra užtikrinamas veiksmingumo principo įgyvendinimas.

42Bylos duomenimis trečiasis asmuo patikslinęs konfidencialios informacijos sąrašą, leido perkančiajai organizacijai išviešinti dalį informacijos, kuri pasiūlyme buvo nurodyta kaip konfidenciali bei nurodė motyvus, dėl kurių dalis kartu su pasiūlymu pateiktos informacijos laikytina konfidencialia. Ieškovei buvo pateikta didesnioji dalis prie trečiojo asmens pasiūlymo pridėtų dokumentų, patvirtinančių trečiojo asmens atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams: juridinių asmenų registro išrašas, įstatų, registrų centro kopijos, civilinės atsakomybės draudimo polisas, sertifikatų kopijos, 3-jų metų pelno nuostolių ataskaitos, paskutinių finansinių metų balansas ir kt., kuriuose pateikta informacija, neturi konfidencialios informacijos požymių.

43Kaip minėta Aukščiausiasis teismas yra akcentavęs, kad VPĮ41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ši atskleista LR CK 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgdama į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. Perkančioji organizacija, nors ji nėra peržiūros institucija, bet dėl ikiteisminės ginčų sprendimo sistemos turi plačius įgaliojimus bendradarbiauti su tiekėjais (prašančiuoju ir prašomuoju), o kartais ir pareigą, išplaukiančią iš tiekėjų veiksmingos teisių apsaugos tikslo, pagal jos kompetenciją ir turimas priemones imtis reikalingų veiksmų, užtikrinančių tiekėjams realias galimybes apginti galbūt pažeistus interesus (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011). Jei tiekėjo pasiūlyme nenurodyta, kad yra teikiama konfidenciali informacija, perkančioji organizacija gali suabejoti, ar įvykdžiusi tiekėjo prašymą, nepažeis konfidencialios informacijos apsaugos, todėl gali kreiptis į tiekėją jo klausdama, ar iš tiesų visa informacija vieša. Tai aiškintina perkančiosios organizacijos pareiga užtikrinti tiekėjų sąžiningą varžymąsi neapsiribojant konkrečiomis VPĮ įtvirtintomis imperatyviosiomis nuostatomis. Teisingumo Teismo pažymėta, kad dėl ypač rimtos žalos, kuri galėtų atsirasti neteisėtai atskleidus konkurentui tam tikrą informaciją, peržiūros institucija, prieš pateikdama šią informaciją bylos šaliai, turi atitinkamam ūkio subjektui suteikti galimybę reikalauti šios informacijos konfidencialumo ar komercinių paslapčių slaptumo (pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 1986 m. birželio 24 d. Sprendimą AKZO Chemie ir AKZO Chemie UK prieš Komisiją, 53/85, Rink. p. 1965). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus kasatorės argumentus, kad atsakovė iš principo negalėjo kreiptis į trečiąjį asmenį, nes jis savo pasiūlyme nenurodė, kad tam tikri duomenys yra konfidencialūs, tačiau kasacinis teismas plačiau nepasisako dėl šio kreipimosi įgyvendinimo aplinkybių ir jo teisėtumo. Kita vertus, jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, nurodo, kad visa informacija konfidenciali, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokį tiekėją (kai gauna kito tiekėjo prašymą susipažinti), prašydama jo patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nes akivaizdu, kad pagal VPĮ ir CK nuostatas visas pasiūlymas negali būti konfidencialus. Perkančiosios organizacijos veiksmai, susiję su konfidencialios informacijos atskleidimu ar įslaptinimu, skųstini teismui, kuris priima sprendimą, įvertinęs ūkio subjektų sąžiningos konkurencijos ir veiksmingos teisių gynybos pusiausvyrą. Iš pirmiau nurodytų argumentų darytina išvada, kad informacijos kvalifikavimas konfidencialia pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks įrašas perkančiajai organizacijai neturi lemiamos įtakos, ši dėl duomenų slaptumo sprendžia atsižvelgdama į tokios informacijos pobūdį, pavyzdžiui, į kituose teisės aktuose įtvirtintą pareigą išviešinti tam tikrus duomenis, taip pat į LR CK1.116 straipsnio nuostatas. Bet kokiu atveju dėl viešųjų pirkimų santykių specifikos informacijos slaptumas – daugiau išimtinė, o ne bendro pobūdžio situacija (jau vien iš pavadinimo etimologijos matyti, kad šie santykiai vieši, ne slapti Teismas pažymėjo, kad ieškovės prašomi susipažinti dokumentai iš esmės susiję su informacija dėl trečiojo asmens kvalifikacijos. Tokio pobūdžio dokumentai paprastai neturi slaptumą kvalifikuojančių požymių, jų turinio išviešinimas, be teisių peržiūros procedūroje, tiekėjui nesuteikia jokio neteisėto konkurencinio pranašumo, šią informaciją galima sužinoti ir kitais būdais, pavyzdžiui, su atitinkamu tiekėju kartu dalyvaujant kitame pirkime. ( pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

44Bylos duomenimis atsakovė 2014-09-17 atsakyme į pretenziją nurodė netenkinanti ieškovės pretenzijos ta prasme, kad atsisakė tenkinti ieškovės pateiktą prašymą visa apimtimi. Atsižvelgiant į tai, kad dalis dokumentų buvo pateikta susipažinti teismui yra pagrindo vertinti, kad pretenzija iš dalies buvo patenkinta. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad nesutinka su priimtu sprendimu, kad visi kiti dokumentai, kurie jam nebuvo pateikti, yra konfidencialūs. Ieškovės nuomone, nė vienas iš kartu su pasiūlymu prašomų pateikti kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų neatitinka konfidencialiai informacijai keliamų reikalavimų. Ieškovės suformuluotas reikalavimas - pripažinti, kad pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali ir įpareigoti atsakovę pateikti ieškovei ją susipažinti.

45Kaip minėta VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją, dalyviams reikalaujant, juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais. Iš pateiktų duomenų matyti, kad kilus abejonių, ar tiekėjas pagrįstai nurodė informacijos konfidencialumą, perkančioji organizacija paprašė tiekėjo pagrįsti savo poziciją dėl konfidencialių dokumentų. Tiekėjui pateikus duomenis ir argumentus, kuriuos pasiūlymo dokumentus jis laiko konfidencialiais, atsakovė šiais argumentais vadovavosi ir dalį dokumentų pateikė susipažinti ieškovei. Teismo vertinimu atsižvelgiant į 2014-09-17 rašto Nr. ( - ) ( 6.10) turinį nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais, kad perkančioji organizacija nepagrindė, kodėl ieškovei nepateikė susipažinti su visais dokumentais. Atsakovė nurodė, kad tiekėjas dokumentų neviešinimą grindė konfidencialumu LR CK 1.116 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei įmonės vidaus dokumentais reglamentuojančiais komercinę paslaptį. . Tiekėjo pateiktas dokumentų neviešinimo pagrindimas, raštas taip pat buvo nurodytas kaip konfidencialus, todėl dėl šios priežasties kaip įrodymas taip pat nebuvo pateiktas ieškovei ir tai jam buvo nurodyta atsakovės atsakyme į pretenziją.

46Sutiktina su atsakovės, trečiojo asmens argumentais, kad nėra aiškiai apibrėžta, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija būti laikoma konfidencialia. Kad ir gausi teismų praktika, tačiau šiuo klausimu taip pat nevienareikšmiška. Atsakovė nurodė, kad atsižvelgė į VPĮ nuostatas, kad draudžiama atskleisti informaciją, kurios konfidencialumą nurodė perkančioji organizacija ar tiekėjas, taip pat kurios atskleidimas prieštarautų įstatymams, darytų nuostolių teisėtiems šalių komerciniams interesams arba trukdytų užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Atsakovė mano, kad savo pareigas dėl tiekėjo dokumentų konfidencialumo įvertinimo ir jų pripažinimo konfidencialiais vykdė ne formaliai. Vien kreipimasis į tiekėją dėl informacijos pripažinimo konfidencialia ir atsakymų nagrinėjimas tik parodo, kad procedūriniai veiksmai buvo atlikti, tačiau savaime neužtikrina jos pareigų tinkamo vykdymo.Atsakovė priimdama sprendimą vadovavosi trečiojo asmens argumentais. Teismo vertinimu nėra pagrindo išvadai, kad perkančioji organizacija nevertino teikėjo pateiktų duomenų, neanalizavo pateiktų argumentų ir formaliai nusprendė neteikti dokumentų ieškovei susipažinti.Atsižvelgiant į nurodyto perkančiosios organizacijos priimto sprendimo turinį nėra pagrindo vertinti, kad perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas leisti susipažinti tik su dalimi dokumentų yra nemotyvuotas, neaiškus, nepagrįstas bei neteisėtas.

47Trečiasis asmuo nurodė, kad nurodyta informacija gali turėti komercinę vertę, nes pasiūlytos kainos sudedamosios dalys priklauso nuo kiekvieno tiekėjo bei jo pasitelkto specialisto patirties, sugebėjimų, leidžiančių pasiūlyti mažesnę paslaugų kainą. Minėtos konfidencialios informacijos atskleidimas pažeistų UAB „TAEM Urbanistai“ komercinius interesus ir teisę į sąžiningą konkurenciją ne tik atsakovės vykdomame pirkime, bet ir kituose viešuosiuose pirkimuose, kuriuose ieškovas apie trečiąjį asmenį gautą informaciją galėtų panaudoti formuodamas savo kainos pasiūlymą. Pažymėjo, ieškovė ieškinyje nepateikė nei vieno argumento, kuris pagrįstų jos teiginius, jog trečiojo asmens konfidencialiai informacijai priskirti dokumentai, neturi komercinės vertės, dėl ko negali būti laikomi konfidencialiais. Teismo vertinimu atsižvelgiant į trečiojo asmens paaiškinimus, pateiktus vidaus dokumentus, rašte 2014-09-15 Nr. 14-1507 perkančiajai organizacijai nurodytus argumentus dėl konfidencialios informacijos nėra galimybės padaryti vienareikšmės išvados kaip ir kokia apimtimi trečiojo asmens dokumentų atskleidimas pakenktų jo teisėtiems komerciniams interesams ir kokią žalą trečiojo asmens teisėtiems interesams galėtų sukelti informacijos apie trečiojo asmens kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ar duomenų atskleidimas ieškovei. Konkrečiu atveju atsižvelgiant į ieškovės argumentus dėl ieškinio reikalavimo matyti, kad ieškovė ieškinyje nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nurodė, kad visi kiti dokumentai, kurie nepateikti ieškovei nurodyti, kaip konfidencialūs ir turintys komercinę paslaptį, cituoja teismų praktiką, tačiau daugiau jokių argumentų dėl prašomų pateikti susipažinti dokumentų nepateikė, nenurodė, kokia ieškovei informacija yra reikšminga, kokias aplinkybes ji gali patvirtinti, kokias įrodinėti, kokią reikšmę dokumentuose esanti informacija gali turėti perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumui. Pažymėtina ir tai, kad ieškovė ieškinyje dėl sprendimų panaikinimo nurodydama dėl trečiojo asmens pasitelkto specialisto, iš esmės kėlė klausimą dėl trečiojo asmens kvalifikacijos pasiūlymo pateikimo metu. Nurodė, kad siekdama tinkamai ginti savo pažeistas teises kreipėsi į perkančiąją organizaciją su prašymu leisti susipažinti su tiekėjo pasiūlymu. Ieškovei nebuvo leista susipažinti su tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiančiais dokumentais, todėl ieškovė nežinojo ar tiekėjo specialistas buvo nurodytas pasiūlyme, ar tiekėjo kvalifikacija atitinka reikalavimus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų reiškusi kitų pretenzijų perkančiajai organizacijai, prašiusi perkančiosios organizacijos pateikti kokius tai duomenis ir kita. Trečiasis asmuo procesiniuose dokumentuose pažymėjo, kad aplinkybės, susijusios su trečiojo asmens specialisto pasitelkimu, ieškovei buvo žinomos iš perkančiosios organizacijos 2014-08-07 rašto Nr. ( - ) (6.10) bei atsakymo į ieškovės pretenziją. Ieškovė dublike nurodė, kad prašo paviešinti tik konkurso sąlygose nurodytiems kvalifikacijos reikalavimams atitiktį patvirtinančią informaciją, t.y. jei trečiasis asmuo dėl tam tikrų priežasčių pasiūlyme pateikė daugiau informacijos, nei buvo prašoma konkurso sąlygose, ir tokia informacija nereikalingi vertinant tiekėjo atitikimo nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams, ieškovė tokios informacijos paviešinti neprašo. Ieškovė nurodė, kad trečiojo asmens konkrečiuose nurodytuose dokumentuose priedų Nr. 8, 11, 12 pateikta informacija negali būti laikoma konfidenciali.

48Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis nėra pagrindo vertinti, kad tiekėjo pasiūlymas turėtų būti atskleistas ieškovei visa ieškovės prašoma apimtimi.Teismui įvertinus ieškovės nurodytus argumentus dėl jos teisių ribojimo, trečiojo asmens nurodytus argumentus dėl konfidencialios informacijos pagrindimo, atsakovės, perkančiosios organizacijos argumentus, rašytinius įrodymus, byloje nustatytas faktines aplinkybes bei tai, kad ieškovė susipažino su didžiąja dalimi trečiojo asmens pateiktais dokumentais, nesant pagrindo padaryti vienareikšmės išvados, kad trečiojo asmens nurodyti dokumentai nesudaro komercinės paslapties, atsižvelgiant į tai, kad 2014-09-17 perkančiosios organizacijos sprendimas dėl teisės susipažinti su visais prašomais dokumentais nėra panaikintas, teismovertintina, kad ieškovėsprašymas pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme pateikta kvalifikaciją pagrindžianti informacija yra nekonfidenciali ir įpareigoti pateikti ieškovei ją susipažinimui, netenkintinas. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į ieškovės nurodytus argumentus dėl savo teisių gynimo, bei visumą byloje esančių duomenų vertintina, kad perkančioji organizacija LR VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų skaidrumo bei lygiateisiškumo principų nepažeidė.

49Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas vertindamas prašomų priteisti atstovavimo išlaidų pagrįstumą, pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatytos 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais.

50Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ pateikė 2014-11-04 prašymą priteisti atstovavimo išlaidas viso 11050,92 Lt ( 95-105b.l., 4 tomas). Bylos duomenimis atstovas teisines paslaugas teikė pagal 2013-08-09 teisinių paslaugų sutartį ( 67b.l., 2 tomas). Nurodė duomenis dėl atliktų veiksmų, kuriais grindžia patirtų išlaidų dydį. Trečiasis asmuo į bylą teikė atsiliepimus, tripliką, papildomus dokumentus, prašymus. Nurodė, kad patyrė 167,00 Lt kopijavimo ir kitų išlaidų. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA, t. y. 3000,00 Lt, už tripliką – 1.75. Teismas įvertino trečiojo asmens atstovo paruoštų procesinių dokumentų kiekį, tai, kad ruošti atsiliepimai į ieškinį, triplikas, kiti procesiniai dokumentai, į ruoštų procesinių dokumentų apimtį, keliamus teisinius klausimus, nurodomus teisinius argumentus į tai, kad nebuvo keliami nauji teisiniai klausimai, dėl kurių atsakovės atstovo sąnaudos galėjo žymiai išaugti, procesiniuose dokumentuose nurodomų argumentų dalis pasikartojanti, į kitas patirtas išlaidas dėl konkrečių teisinių paslaugų teikimo, ir atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą teismas sprendžia, kad trečiojo asmens prašoma priteisti suma yra per didelė, atsižvelgiant į konkrečius pateiktus duomenis dėl teiktų paslaugų bei jų dydžio, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistini 4000,00 Lt atstovavimo išlaidų.

51Bylinėjimosi išlaidos atmetus ieškovės ieškinį, ieškovei neatlyginamos ir nepriteisiamos. (LR CPK 93 straipsnis, 96 straipsnis).

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu, 178 straipsniu, 185 straipsniu,

Nutarė

53Atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ieškinį atsakovei Akmenės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „TAEM Urbanistai“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo bei kitų prašymų.

54Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ , įmonės kodas 300564438, adresu Žirmūnų g. 139-321, 09120 Vilnius trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei

55„TAEM Urbanistai“, įmonės kodas 126163297, adresu Smolensko g. 10, 03201, Vilnius 4000,00 Lt (keturis tūkstančius litų) atstovavimo išlaidų.

56Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

57Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Atamis“ pareiškė... 3. Taip pat pareiškė ieškinį pašydama pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM... 4. Teismui pateiktame dublike ieškovė papildomai nurodė, kad iš pateiktų... 5. Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija ieškovės ieškinį... 6. Dėl konfidencialios informacijos nurodė, kad atsakovė 2014-09-17 atsakyme į... 7. Teismui pateiktame triplike atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės... 8. Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ prašo ieškinį atmesti kaip... 9. Dėl konfidencialios informacijos nurodė, kad trečiasis asmuo, vadovaudamasis... 10. Trečiasis asmuo triplike nurodė, kad su ieškovės argumentais nesutinka.... 11. Bylos duomenimis atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija vykdo... 12. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Bylos duomenimis ginčas šioje byloje kilo dėl trečiojo asmens atitikimo... 15. Ieškovė nurodo, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nusprendė, kad... 16. Bylos duomenimis perkančiajai organizacijai buvo teikiami klausimai, tarp jų... 17. Kaip minėta ieškovė 2014-08-21 pretenzijoje nepagrįstai nurodo apie... 18. GKĮ 12 straipsnyje numatyta, kad geodezijos ir kartografijos darbus Lietuvos... 19. Ieškovės vertinimu UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlymo pateikimo dieną... 20. Iš byloje pateiktų duomenų matyti, kad trečiasis asmuo pateiktame... 21. LR VPĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija,... 22. Kaip minėta LR VPĮ 32 straipsnio 3 dalis numato, kad prireikus konkretaus... 23. 2014-11-17 Viešųjų pirkimų tarnyba pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad... 24. Dėl VPT išvados ieškovė pateikė paaiškinimus ir nurodė, kad... 25. Trečiasis asmuo pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, kad ieškovės... 26. Atsižvelgiant į konkrečiu atveju nagrinėjamos civilinės bylos aplinkybes... 27. Ieškovės vertinimu perkančiosios organizacijos veiksmais buvo pažeisti... 28. Ieškovė prašo pripažinti, kad tiekėjo UAB „TAEM Urbanistai“ pasiūlyme... 29. LR VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad perkančioji organizacija... 30. LR VPĮ nenustato, kokia tiekėjų pasiūlymuose esanti informacija galėtų... 31. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito... 32. Atsakovė Akmenės rajono savivaldybės administracija nurodė, kad kreipėsi... 33. Bylos duomenys patvirtina, kad 2014-09-04 raštu Nr. ( - ) ieškovė pareiškė... 34. Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ nurodė, kad teikdamas pasiūlymą,... 35. Byloje pateikti duomenys dėl komercinės paslapties, UAB „TAEM Urbanistai“... 36. Viešųjų pirkimų tarnyba pateikdama išvadą nurodė, kad ieškinyje... 37. VPT atkreipė dėmesį į tai, kad VPĮ 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog... 38. Pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2012-02-16 nutartyje (c. b. Nr.... 39. Apibendrintai nurodė, kad teismų praktikoje nurodoma, kad informacijos... 40. Ieškovas teigia, jog teismų praktikoje paminėta, „<...> kad... 41. Ieškovė paaiškinime dėl pateiktos išvados nurodė, kad sutinka su tarnybos... 42. Bylos duomenimis trečiasis asmuo patikslinęs konfidencialios informacijos... 43. Kaip minėta Aukščiausiasis teismas yra akcentavęs, kad VPĮ41 straipsnio 3... 44. Bylos duomenimis atsakovė 2014-09-17 atsakyme į pretenziją nurodė... 45. Kaip minėta VPĮ įpareigoja perkančiąją organizaciją, dalyviams... 46. Sutiktina su atsakovės, trečiojo asmens argumentais, kad nėra aiškiai... 47. Trečiasis asmuo nurodė, kad nurodyta informacija gali turėti komercinę... 48. Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis nėra pagrindo vertinti, kad... 49. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 50. Trečiasis asmuo UAB „TAEM Urbanistai“ pateikė 2014-11-04 prašymą... 51. Bylinėjimosi išlaidos atmetus ieškovės ieškinį, ieškovei neatlyginamos... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 53. Atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ieškinį... 54. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Atamis“ ,... 55. „TAEM Urbanistai“, įmonės kodas 126163297, adresu Smolensko g. 10, 03201,... 56. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 57. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims, trečiajam asmeniui....