Byla 2A-1163/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ atstovams S. M. ir advokatui Valerijui Kirpičnikovui, atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atstovėms A. Š. ir A. G.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinis atmestas civilinėje byloje Nr. 2-563-560/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl leidimo panaikinimo ir žalos atlyginimo bei pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Gandras energoefektas“ dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ 2009-07-09 kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau papildęs prašė iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteisti 1 502 034,07 Lt tiesioginių išlaidų, 13 068 170 Lt grynojo pelno, negauto per penkerius metus, panaikinti atsakovo ieškovui 2008-10-01 išduotą leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3) įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (t. 1, b. l. 1-5, t. 2, b. l. 212-213).

6Ieškovas nurodė, kad laimėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau ir Administracija) 2008-03-22 paskelbtą atvirą konkursą Informacinių nuorodų sistemos operatoriui parinkti, Administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymu Nr. 30-1074 buvo patvirtintas konkurso laimėtoju, pateikė atsakovui leidimo sąlygų įvykdymo garantiją Nr. GR09-551/08, 2008-08-14 suteiktą AB Ūkio bankas, o 2008-10-01 jam buvo išduotas leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos (toliau ir IVR) informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų (toliau ir Leidimas). Ieškovas nurodė, jog atsakovui buvo įsipareigojęs informacines nuorodas įrengti savo lėšomis pagal projektą, kuris privalo būti parengtas laikantis Konkurso sąlygų ir reglamentų; nuorodas įrengti laikantis Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų; informacinių nuorodų įrenginius įrengti pagal nustatyta tvarka parengtus ir suderintus techninius projektus, vadovaujantis Administracijos direktoriaus 2007-12-21 įsakymu Nr. 30-2534 patvirtinta ,,B“ grupės ,,B6“ tipo nuorodų – informacinių skydų sklaidos schema (toliau Schema) ir Konkurso nuostatais (Leidimo 2, 4 p.). Pagal Konkurso nuostatus IVR informacinių nuorodų vietos, kiekis ir kita informacija turi būti nurodyta Leidimo priede, o už informacinių nuorodų eksploatavimą atsakovui turi būti mokama rinkliava (Nuostatų 15, 17 p.).

7Ieškovas teigė, jog laimėjęs Konkursą įsipareigojimams įvykdyti 2008-07-28 sudarė rangos sutartį Nr. 2008/07/28-01 su UAB „Graivis“ dėl reklaminių įrenginių statybos darbų, o gavęs atsakovo Leidimą eksploatuoti IVR informacines sistemas, 2008-10-01 sudarė tarpininkavimo sutartį Nr. 2008/10/01-01 su UAB „Balta saulė“ dėl tarpininkavimo, prezentacijų paslaugų, siūlant kitoms įmonėms reklamuotis minimuose įrenginiuose, ir nustatytais terminais bei tvarka įrengė reklaminius įrenginius – pilonus, pagal prie Konkurso nuostatų pridėtą schemą. Tačiau atsakovas 2009-02-21 raštu Nr. A51-4102 (3.3.10.3-PD4) jį informavo, jog atsakovo Eismo organizavimo skyriaus bei Kelių policijos valdybos specialistai nustatė 3 atvejus (informacinės nuorodos Nr. 30, 51, 62), kai nuorodų pilonai užstoja matomumą sankryžose ir intensyvaus eismo išvažiavimus, įrengti pažeidžiant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004-06-23 sprendimu patvirtintų žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių reikalavimus, nebuvo gauti leidimai žemės darbams, netikrintos pilonų įrengimo vietos, todėl šias nuorodas būtina perkelti į kitą vietą. Be to, VĮ „Automagistralė“ 2009-03-09 informavo, kad kelyje ,,A1“ – Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 12 kilometre (Gariūnų sankryža) reklaminiai stendai įrengti savavališkai, kelio apsaugos zonoje, pažeidžiant Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 punkto, Kelių įstatymo 13 straipsnio 4 dalies reikalavimus ir privalo būti pašalinti (informacinė nuoroda Nr. 1). Ieškovas teigė, jog 2009-04-15 kreipėsi į atsakovą nurodydamas, kad laimėjęs Konkursą, gavęs statybos leidimus ir į šį projektą investavęs apie 1,5 mln. Lt, dėl paminėtų aplinkybių negali pilnai naudotis Konkurso rezultatais. Atsakovas 2009-04-30 raštu Nr. A51-9818 (3.3.4.2-PD4) atsakė, jog klausimas nagrinėjamas, tačiau apie rezultatus nebuvo pranešta.

8Remdamasis paminėtu, ieškovas nurodė, kad atsakovas, paskelbdamas Konkursą, neužtikrino, jog Konkurso sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus, jog B6 tipo nuorodų – informacinių skydų – sklaidos schemoje pažymėtos vietos neprieštarautų nurodytų įstatymų nuostatoms. Atsakovo išduoto Leidimo sąlygos prieštarauja įstatymams, todėl negali būti laikomas teisėtu ir ieškovas negali jo vykdyti, nes Konkursas buvo paskelbtas dėl visų IVR informacinių nuorodų Schemoje nurodytų vietų, Leidimas dėl dalies vietų nebuvo išduotas. Tuo pagrindu prašė panaikinti atsakovo 2008-10-01 išduotą ieškovui leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3) ir priteisti iš atsakovo patirtus 1 502 037,07 Lt dydžio nuostolius bei per penkerius metus numatytą gauti 13 068 170 Lt grynąjį pelną (CK 6.249 str. 1 d., 6.251 str. 1 d., 6.952 str. 2 d.).

9Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime su ieškiniu nesutiko (t. 2, b. l. 1-6, t. 3, b. l. 1-4). Nurodė, kad nepagrįsti ieškovo teiginiai dėl Konkurso sąlygų neatitikimo įstatymo reikalavimams. Teigė, jog Administracijos direktoriaus įsakymas dėl minimos schemos buvo priimtas 2007-12-21; Konkurso nuostatai buvo patvirtinti 2008-03-17; Konkurso nugalėtojas buvo patvirtintas 2008-05-23. Tuo metu galiojusios Kelių įstatymo bei Reklamos įstatymo normose nebuvo griežtai draudžiama įrengti išorinę reklamą automobilių keliuose ir jų apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, tik tokiai reklamai buvo keliami tam tikri reikalavimai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-10-29 nutartis administracinėje byloje Nr. A9-968/2007). Draudimas įrengti išorinę reklamą keliuose, virš kelių, kelių juostose ir jų apsaugos zonose, išskyrus stendus, eismo dalyvius informuojančius apie kelio būklę, įsigaliojo po to, kai Konkursas jau buvo įvykęs (Kelių įstatymo 13 str. pakeitimai įsigaliojo nuo 2008-12-01, Reklamos įstatymo 12 str. 1 d. 1 p. – nuo 2008-07-01). Teigė, jog atsakovas, tvirtindamas Schemą ir vykdydamas Konkursą, nepažeidė galiojančių teisės aktų, Leidimu ieškovui suteiktos specialios įgyvendinimo sąlygos pasikeitė dėl įstatyminio reglamentavimo pokyčių, todėl vadovaujantis CK 6.253 straipsnio 3 dalimi civilinė atsakomybė atsakovui netaikytina. Be to, galiojančios minimos Kelių įstatymo bei Reklamos įstatymo normos draudžia išorinę reklamą keliuose, tuo tarpu gatvėse ir prie jų draudžiama įrengti išorinę reklamą tik tuo atveju, jeigu ji gali užstoti technines eismo reguliavimo priemones, pabloginti matomumą, akinti eismo dalyvius, kelti pavojų eismo dalyviams. Taigi tik viena kryptinė informacinė nuoroda – Nr. 1 yra įrengta magistralinio kelio ,,A1“ apsaugos zonoje, tuo tarpu ieškovui suteiktas Leidimas įrengti ir eksploatuoti informacines nuorodas 62-ose Schemoje pažymėtose vietose ir ieškovas neįrodė, kad šis draudimas taikytinas likusioms IVR informacinėms nuorodoms. Pagal Konkurso sąlygų 16 punktą bei Leidimo 5 punktą ieškovas gali neįrengti dalies IVR informacinių nuorodų dėl objektyvių priežasčių, o tokia priežastimi yra pasikeitęs teisinis reglamentavimas.

10Atsakovas nurodė, jog ieškovas pateikė tik 14 000 Lt dydžio banko garantiją už 14 vnt. IVR informacinių nuorodų įrengimą, tik tokiam kiekiui reklamos įrenginių buvo išduotas leidimo priedas, todėl laikytina, jog visas kitas IVR informacines nuorodas ieškovas įrengė neteisėtai (Sąlygų 28.11 p., 40 p.).

11Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad Sąlyga, jog Konkurse dalyvaujama tik dėl visų Schemoje nurodytų vietų, paneigia galimybę keisti Leidimo sąlygas, nes faktiškai keičiantis IVR informacinių nuorodų skaičiui buvo keičiamas Leidimo priedas, nurodant, kada IVR informacinė nuoroda buvo įrengta ar demontuota, tačiau pats Leidimas dėl to nebuvo panaikintas (Sąlygų 15-17 p., Leidimo 5-6 p.), nebuvo skaičiuojama vietinė rinkliava už demontuotas IVR informacines nuorodas. Be to, nurodė, jog Miesto ūkio departamento 2009-02-21 rašte nėra reikalavimo, kad ieškovas visiškai demontuotų pastatytas nuorodas, nurodoma, kad jos turi būti perkeltos į kitą vietą, kad informacinė nuoroda Nr. 30 yra įrengta nesilaikant Schemoje nustatytų reikalavimų. Atsakovas 2009-06-16 rašte Nr. A121-11826 nustatė, jog ir kitos nuorodos įrengtos nukrypstant nuo suderinto projekto (pvz.: informacinės nuorodos Nr. 1 ir Nr. 51). Teigė, jog kai kurių nuorodų ieškovas negali eksploatuoti dėl savo paties veiksmų, už ką atsakovas negali būti atsakingas (CK 6.247, 6.253 str.), o Leidimas ieškovui, kaip Konkurso nugalėtojui, buvo išduotas, tai yra jam buvo suteikta speciali teisė, todėl nėra pagrindo taikyti CK 6.952 straipsnio 2 dalį.

12Atsakovas nurodė, jog ieškovo reikalavimas priteisti 1 502 034,07 Lt žalą – išlaidas dėl IVR informacinių nuorodų įrengimo atmestinas ir dėl to, kad ieškovas sutiko nuorodas įrengti savo lėšomis (Leidimo 2 p.). Be to, tokiu būdu turi būti įskaitytos ieškovo pajamos, gautos iš nuorodų eksploatavimo (CK 6.249 str. 6 d.). Reikalavimas priteisti 13 068 170 Lt negautas pajamas už 62 vnt. IVR informacinių nuorodų penkerių metų nuomą, yra nepagrįstas, nes nuo Leidimo išdavimo dienos iki ieškinio papildymo praėjo tik 1 metai 9 mėnesiai, be to, neįrodytas verslo plane nurodytų 1 mėnesio pajamų – 230 302,83 Lt, realumas (informacinio skydo nuomos mokestis – 690 Lt). Iš pateiktos buhalterinės pažymos matyti, kad mėnesio pajamos yra 2 400,52 Lt (nuo 2009-02-02 nuomos mokestis 335 Lt).

13Atsakovo teigimu, yra per didelės ieškovo prašomos priteisti 5 000 Lt bylinėjimosi išlaidos už ieškinio surašymą (CPK 98 str. 2 d., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio).

14Atsakovas pateikė ieškovui priešieškinį, kurį vėliau patikslino, prašydamas priteisti 105 098 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos (t. 2, b. l. 36-39, b. l. 183-184, t. 3, b. l. 15-16,). Nurodė, jog Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, jog savivaldybės taryba turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą išdavimą. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2000-07-26 sprendimu Nr. 57 tokią rinkliavą numatė, taip pat patvirtino Vietinės rinkliavos už vaizdinę komercinę reklamą Vilniuje nuostatus. Remiantis šiais teisės aktais bei Leidimo sąlygomis, ieškovas privalėjo mokėti šią vietinę rinkliavą nuo Leidime nurodytos dienos, tai yra nuo IVR informacinių nuorodų įrengimo dienos, kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 15 dienos, o paskutinį ketvirtį ne vėliau kaip iki Leidimo galiojimo termino pabaigos (Nuostatų 1, 3, 15, 16 p.). Ieškovas vietinę rinkliavą yra sumokėjęs tik už 2008 m. IV bei už 2009 m. I ketvirtį, taigi skola sudarė 79 324 Lt (59 765 + 19 559), tačiau įskaičius garanto AB Ūkio banko sumokėtus 14 000 Lt, iš ieškovo priteistina 65 327 Lt (79 324 – 14 000) skola.

15Ieškovas atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti (t. 2, b. l. 50-51). Nurodė, kad Leidimo sąlygos prieštarauja įstatymams, nes Konkurso sąlygose patvirtintose vietose negalima įrengti ir eksploatuoti informacinių nuorodų, kai kurias įrengtas reikia pašalinti, todėl reikalavimas, jog jis mokėtų vietinę rinkliavą, yra neteisėtas. Be to, atsakovas rinkliavos skolą nustatė taip pat už neįrengtas, tačiau Leidime nurodytas IRV nuorodas.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

17Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovo UAB „Gandras energoefektas“ ieškinį patenkino iš dalies, o atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinį atmetė. Patenkindamas ieškinį, teismas pripažino niekiniu ir negaliojančiu nuo paskelbimo momento Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbtą atvirą viešą informacinių nuorodų sistemos operatoriaus parinkimo konkursą bei jo rezultatų pagrindu atsakovo bei ieškovo pasirašytą 2008-10-01 įsigaliojusį leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3) įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų. Priteisė ieškovui iš atsakovo 1 389 785,10 Lt nuostolių atlyginimą, o likusią ieškinio dalį atmetė. Priteisė ieškovui iš atsakovo 17 898 Lt žyminio mokesčio. Be to, nusprendė ieškovui grąžinti 9 540 Lt permokėto žyminio mokesčio. Priteisė valstybei iš ieškovo 30 Lt, o iš atsakovo 8 Lt bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

18Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, remdamasis Investicijų plėtros komisijos 2007-12-28 posėdžio protokolu Nr. A16-1262(3.3-FN2.), 2008-03-17 įsakymu Nr. 30-524, patvirtino Informacinių nuorodų sistemos operatoriaus parinkimo Konkurso nuostatus, o taip pat leidimo įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų formą. Šis viešas atviras konkursas buvo paskelbtas 2008-03-22. Konkursą laimėjęs ieškovas bei atsakovas 2008-10-01 pasirašė leidimą Nr. A448-68(4.2-TR3), kuriuo atsakovas leido ieškovui įrengti ir eksploatuoti iš viso 62 IVR informacines nuorodas (toliau ir informacinės nuorodos) ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, esančių Schemoje nurodytose vietose, o ieškovas įsipareigojo jas įrengti savo lėšomis pagal projektą, kuris privalo būti parengtas laikantis Konkurso sąlygų ir reglamentų, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų, o šių nuorodų įrenginius įrengti pagal nustatyta tvarka parengtus ir suderintus techninius projektus, vadovaujantis Schema ir Konkurso nuostatais. Pasirašydamas leidimą Nr. A448-68(4.2-TR3), ieškovas įsipareigojo nuo IVR informacinių nuorodų įrengimo dienos mokėti už jas vietinę rinkliavą, kurios sumokėjo tik dalį už 2008 m. IV bei už 2009 m. I ketvirtį - 34 069,13 Lt.

19Teismas konstatavo, jog ieškovas nustatytais terminais ir tvarka įrengė reklaminius įrenginius – pilonus, pagal prie Schemą, tačiau atsakovas 2009-02-21 nurodė, jog 3 įrenginiai turi būti perkelti į kitas vietas, nes užstoja matomumą sankryžose ir intensyvaus eismo išvažiavimus iš prie gatvių esančių teritorijų keliuose, o pagal 2009-03-09 VĮ „Automagistralė“ informaciją turi būti pašalinti reklaminiai stendai kelio ,,A1“ 12 kilometre (Gariūnų sankryža), nes įrengti savavališkai kelio apsaugos zonoje, pažeidžiant įstatymą (Reklamos įstatymo 12 str. 1 p., Kelių įstatymo 13 str. 4 d.). Be to, yra neįmanomas informacinių nuorodų Nr. 58, 59, 60, 61 įrengimas Kirtimų g., nes pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos informaciją, draudžiama statyti šias nuorodas arčiau, kaip 10 metrų atstumu iki pagrindinio kelio važiuojamosios dalies krašto, o jas įrengti toliau neįmanoma, nes prasideda privati teritorija.

20Ieškovas negalėjo įrengti kryptinės nuorodos Nr. 34 Galvės g., nes derinant projektą nustatyta, kad draudžiama įrengti išorinę reklamą kelio juostoje ir apsaugos zonoje (Reklamos įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.).

21Kvalifikuodamas tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, teismas nurodė, jog viešas konkursas yra viena iš sandorių rūšių, todėl taikytinos CK šeštosios knygos IV dalies XLIX skyriaus normos bei sandorių sudarymą bei negaliojimą reglamentuojančios nuostatos, nes šalių pasirašytas dokumentas – Leidimas, yra formali vienašalio sandorio – viešo konkurso, ir jame dalyvavusio ieškovo sutikimo prisiimti pagal šį sandorį tam tikras pareigas bei įgyti teises, išraiška (CK 1 knygos II dalis, CK 1.63 str. 3, 4 d., 6.947 str.).

22Nustatė, jog atsakovui formaliai leidus (Leidimas) ieškovui įrengti ir eksploatuoti informacinius skydus, realiai ši teisė pasirodė esanti neįgyvendinama, nes įgyvendinimas prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms. Teismas laikė, jog nors formaliai atsakovas, tvirtindamas Schemą, vykdydamas Konkursą, Kelių įstatymo bei Reklamos įstatymo normų nepažeidė, šiuo metu taip pat nedraudžiama gatvėse įrengti išorinę reklamą, atitinkančią įstatymų reikalavimus, tačiau sprendžiant, ar ginčo sandorio dalykas buvo realiai įgyvendinamas, būtina atsižvelgti ne tik į formalius įstatymo reikalavimus, tačiau įvertinti tai, ar objektyviai įmanoma, nepažeidžiant minėtų teisės aktų, įrengti išorinę reklamą tose vietose, kurios buvo numatytos pagal Konkurso sąlygas bei Schemą.

23Teismas nurodė, jog ieškovui formaliai buvo suteikta teisė – Leidimas, įrengti ir eksploatuoti iš viso 62 informacines nuorodas Schemoje pažymėtose vietose, tačiau įrengus didžiąją dalį paaiškėjo, kad dalies nuorodų įrengimas pažeidžia teisės aktų reikalavimus ir jos negali būti teisėtai eksploatuojamos. Teismas nustatė, jog viena nuoroda, įrengta prie Gariūnų sankryžos, kuri valdoma ne atsakovo, o VĮ „Automagistralė“ (patikėjimo teisė), be to – kelio apsaugos zonoje, ir dėl to demontuota. Kitos 3 kryptinės nuorodos Nr. 30, 51, 62, įrengtos Vilniaus miesto Panerių rajono gatvėse, užstoja matomumą sankryžose bei intensyvaus eismo išvažiavimus ir atsakovas nurodė, jog jas būtina perkelti į kitas vietas. Informacinių nuorodų Nr. 58, 59, 60, 61 Kirtimų g. įrengimas sustabdytas dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacijos, jog nėra leistinos vietos – Vilniaus miesto savivaldybės valdomo žemės sklypo. Ieškovas negalėjo įrengti kryptinės nuorodos Nr. 34 Galvės g., nes atsakovo pareigūnai nurodė, jog projektas nesuderinamas dėl kelio juostos ir apsaugos zonos. Tuo remdamasis teismas sprendė, jog atsakovas negalėjo skelbti viešo konkurso dėl pirmiau išvardintų kryptinių nuorodų įrengimo bei eksploatavimo, todėl ši sandorio dalis yra niekinė ir negalioja (CK 1.80 str. 1 d., 6.3 str. 1, 4 d.).

24Teismas nustatė, jog byloje nėra duomenų, ar likusios įrengtos kryptinės nuorodos atitinka teisės aktų reikalavimus, o jei ne, ar gali būti perkeltos. Tačiau atsižvelgdamas į tai, kad Konkurse buvo varžomasi tik dėl visų Schemoje nurodytų vietų (Nuostatų 10 p.), sprendė, jog ieškovas, laimėjęs Konkursą, negavo to, ko pagrįstai tikėjosi, nes dalis atsakovo paskelbto Konkurso įsipareigojimų, kuriuos ieškovas laiko esminiais, yra neįgyvendinama, todėl CK 1.96 straipsnio nuostatos netaikytinos. Pažymėjo, kad pasak ieškovo, jis prarado pagrindines kryptinių nuorodų sistemos dalis, o Automobilių kelių direkcija žodžiu jį informavo, kad reikės pašalinti ir likusias nuorodas, kaip įrengtas pažeidžiant įstatymus.

25Teismas sprendė, kad ieškovas nebūtų sudaręs sandorio su atsakovu, jei būtų žinojęs, kad dalis pagal šį sandorį numatytų jo teisių bei atsakovo prievolių yra neįgyvendinamos, todėl konstatavo, jog niekinis ir negaliojantis yra visas atsakovo vykdytas Konkursas bei jo rezultatų pagrindu šalių pasirašytas 2008-10-01 įsigaliojęs leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) (CK 1.80 str. 1 d.). Pažymėjo, jog nors ieškovas rėmėsi CK 6.952 straipsniu, tačiau ex officio konstatuodamas niekinio sandorio faktą, teisines pasekmes, neperžengia ieškinio reikalavimo ribų ir nepažeidžia dispozityvumo principo (CK 1.80 str. 1 d.).

26Teismas atmetė atsakovo priešieškinį dėl vietinės rinkliavos skolos priteisimo iš ieškovo, nusprendęs, jog ji buvo numatyta niekinio sandorio pagrindu.

27Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas iš dalies pasinaudojo Leidimu ir nuo jo įsigaliojimo, t. y. 2008-10-01, iki 2010-02-24 iš informacinių nuorodų nuomos gavo 40 808,82 Lt pajamų, teismas sprendė, jog restitucija ieškovo 2008 m. IV ketvirtį bei už 2009 m. I ketvirtį sumokėtai vietinei rinkliavai netaikytina, nes nepagrįstai ir nesąžiningai pagerėtų ieškovo padėtis (CK 1.80 str. 2 d., 1.95 str. 1 d., 6.145 str. 2 d.).

28Teismas laikė, jog esant ieškovo reikalavimui taikytinas subsidiarius civilinių teisių gynimo būdas – nuostolių atlyginimas.

29Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 1 502 034,07 Lt tiesioginių išlaidų teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatytos visos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.245-6.255 str.). Konstatavo, jog ieškovas tinkamais rašytiniais įrodymais pagrindė 1 430 593,90 Lt išlaidas, susijusias su dalyvavimu Konkurse (CPK 178 str.): už dokumentų Konkursui paruošimą UAB „Balta saulė“ sumokėjo 4 768,65 Lt, Konkurso mokesčiui, vietinei rinkliavai išleido 34 069,13 Lt, už šių įrenginių statybos darbus UAB „Graivis“ iš viso sumokėjo 902 700 Lt be PVM, UAB „Hansa lizingas“ sumokėjo 28 815,54 Lt palūkanų, nes pagamintus reklaminius skydus pirko lizingo būdu, 41 064 Lt be PVM sumokėjo UAB „Balta saulė“ už lipdukų pagaminimą, 396 840 Lt be PVM sumokėjo VšĮ „Litenvizas“ ir UAB „Balta saulė“ už skydų įrengimo verslo plano ir techninio-ekonominio pagrindo parengimą bei tarpininkavimą reklamos klausimais, 14 800 Lt buvo išleista dėl banko garantijos, 2 936,75 Lt išleista laidavimo bei turto draudimui, 3 600 Lt be PVM išleista patalpų nuomai Vilniuje, 1 000 Lt reprezentacinės interneto svetainės sukūrimui. Tačiau priteistiną tiesioginių nuostolių dydį teismas sumažino 40 808,82 Lt – gautų pajamų dydžiu, iki 1 389 785,10 Lt (CK 6.249 str. 6 d.).

30Teismas atmetė kaip nepagrįstą reikalavimą priteisti 71 440 Lt sumokėtus pagal taikos sutartį su UAB „Balta saulė“ (tarpininkavimo sutarties 2.1.2, 6.1. p.).

31Teismas taip pat atmetė, kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą dėl 13 068 170 Lt netiesioginių nuostolių, tai yra už penkerius metus negautų pajamų, atlyginimo (CPK 178 str.). Nustatė, jog pagal paties ieškovo teismui pateiktus duomenis per 17 mėnesių (2008-10-01 – 2010-02-24) iš IVR informacinių nuorodų nuomos gauta tik 40 808,82 Lt pajamų, todėl vidutinės mėnesio pajamos sudarė apie 2 400,52 Lt, o 12 mėnesių pajamos būtų 28 806,24 Lt. Nurodė, jog ieškovo 2009-02-13 raštas Nr. 2009/02-13-01 atsakovui, kuriama teigiama, kad informaciniai skydai nėra paklausūs dėl ekonominės padėties šalyje, iš esmės patvirtina jog šis ieškinio reikalavimas neatitinka realumo kriterijaus. Teismas rėmėsi taip pat tuo, kad ieškinyje nurodyta, jog informacinio skydo mėnesio nuomos mokestis yra 690 Lt, o jo 2009-01-28 rašte teigiama, kad nuo 2009-02-02 mėnesio nuomos mokestis 335 Lt. Be to, nurodė, jog prašydamas priteisti tik grynąjį pelną, į išlaidas neįtraukė pelno mokesčio.

32Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas nurodė, kad ieškovas už ieškinį sumokėjo 39 540 Lt, tai yra maksimalų indeksuotą žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. 1 d.). Nustatęs, jog šio mokesčio indeksavimas taikytas nepagrįstai, konstatavo, kad paduodant patikslintą ieškinį permokėta 9 540 Lt, kurie ieškovui grąžintini (CPK 87 str. 1 d. 1 p.), o 17 898 Lt žyminio mokesčio priteisė ieškovui iš atsakovo (CPK 93 str. 2 d.). Kartu teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą dėl 5 000 Lt išlaidų atlyginimo, valstybei priteisė teismo turėtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

33III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

34Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimo nepateikė, o atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija apeliaciniu skundu prašo panaikinti minėto teismo sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškovo ieškininiai reikalavimai, priimti naują sprendimą ir ieškinį visiškai atmesti, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinį patenkinti. Skundas grindžiamas tokiomis aplinkybėmis:

35Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, neteisingai išaiškino bei pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios bei civilinio proceso teisės normas ir dėl to, iš dalies patenkindamas ieškovo ieškininius reikalavimus bei atmesdamas atsakovo priešieškinio reikalavimus, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą.

36Nurodo, jog atsakovo 2008-03-22 paskelbto viešo atviro Konkurso objektu buvo 62 kryptinių nuorodų įrengimas ir eksploatavimas. Konkurso nuostatų 10 punkte buvo nurodyta, jog dalyviai konkurse gali dalyvauti tik dėl visų schemoje nurodytų vietų, tačiau Schemos 1 punkte esančioje pastaboje nurodyta, kad nuorodų pastatymo vietos rengiant techninius projektus gali būti tikslinamos. Taigi Schemoje pateiktos orientacinės informacinių skydų įrengimo vietos. Konkurso laimėtojas, norėdamas eksploatuoti įrenginius, pirmiausia turėjo įrengti nesudėtingą II grupės statinį - ,,B“ tipo nuorodą, vėliau pateikti informacinio skydo apipavidalinimo projektą, atitinkantį teisės aktų (Statybos, Reklamos, Kelių įstatymų ir kt.) reikalavimus, kiekvieno informacinio stendo įrengimo užtikrinimui privalomai pateikti 1 000 Lt banko/draudimo bendrovės garantiją (Nuostatų 40 p.). Tuo atveju, jei nuorodos įrengimas Schemoje nurodytoje vietoje nėra galimas, sprendžiama dėl jos perkėlimo į kitą vietą, ar, esant objektyvioms priežastims, leidžiama jos neįrengti (Nuostatų 16 p.). Konkurso laimėtojui nesuteikta teisė vienasmeniškai nuspręsti, kiek ir kokiose vietose bus įrengiamos informacinės nuorodos.

37Teigia, jog priešingai nei sprendė teismas, būtent ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ pažeidė savo įsipareigojimus, kilusius iš Konkurso, o atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė jokių neteisėtų veiksmų neatliko. Visų pirma, ieškovas nesikreipė į jį dėl Konkurso nuostatų paaiškinimo, pakeitimo, panaikinimo, taigi pateikdamas pasiūlymą dėl jų pretenzijų neturėjo. Antra, ieškovas neįrengė visų 62 informacinių nuorodų, nepateikė dokumentų, įrodančių jų neįrengimą sąlygojančių objektyvių aplinkybių buvimą, nepateikęs banko/draudimo bendrovės garantijos, nesuderinęs projekto su atsakovu savavališkai įrengė ir eksploatuoja 43 informacines nuorodas, nutraukė vietinės rinkliavos mokėjimą, pažeidė Reklamos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000-07-26 sprendimu Nr. 57 patvirtintų tokios rinkliavos Nuostatų 3 punkto, Konkurso nuostatų reikalavimus. Ieškovas įrodė, kad tik viena informacinė nuoroda, kurios įrengimas buvo visiškai suderintas su atsakovu, yra įrengta magistralinio kelio ,,A l“ apsaugos zonoje, ieškovui buvo suteikta galimybė perkelti nuorodas į kitą vietą, tačiau jis šiuo klausimu į atsakovą nesikreipė (Schemos 1 p.). Ieškovas neįrodė, kad likusios nuorodos yra įrengtos keliuose, o ne gatvėse, todėl nepagrįsti teismo argumentai, jog negalima įrengti ir eksploatuoti nuorodų dėl to, kad Konkurso ir Leidimo sąlygos neatitinka teisės aktų reikalavimų.

38Teigia, kad teismas be pagrindo vadovavosi materialiosios teisės normomis, kurios reglamentuoja civilinius teisinius santykius, nes tarp šalių susiklostė administraciniai teisiniai santykiai, kuriuose Vilniaus miesto savivaldybė veikė kaip viešojo administravimo subjektas ir suteikė administracines paslaugas – išduodama Leidimą, t. y. administracinį aktą, už kurių suteikimą mokama vietinė rinkliava (Viešojo administravimo įstatymo 15 str.). Todėl minėtas administracinis aktas galėtų būti panaikintas tik Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nurodytais pagrindais (Vilniaus apygardos teismo 2010-01-11 nutartis byloje Nr. 2A-1151-340/2009). Tačiau ieškovas padavęs šį ieškinį 2009-07-02, praleido terminą apskųsti minėtą aktą, taip pat nenustatyta pagrindų jam panaikinti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 33, 89 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-07 nutartis Nr. 3K-7-658/2002; 2006-06-07 nutartis Nr. 3K-3-380/2006; 2008-02-25 nutartis Nr. 3K-3-134/2008 ir kt.).

39Nurodo, kad nepaisant netinkamo teisinių santykių kvalifikavimo, nėra teisinio pagrindo, leidžiančio pripažinti niekiniu minėtą Konkursą bei Leidimą, o taip pat atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti. Visų pirma, teismas, konstatavęs, jog nebuvo ir nėra draudimo įrengti informacinius stendus gatvėse, padarė išvadą, jog sandoris yra negaliojantis, vadovaudamasis tuo, kad pasikeitus teisiniam reglamentavimui jo vykdymas galėjo pasunkėti. Teismas nustatė, jog ieškovas turėjo demontuoti informacinę nuorodą Nr. 1, esančią magistralinio kelio ,,A 1“ apsaugos zonoje, be to, žemės sklypas nėra atsakovo dispozicijoje; vienos kryptinės nuorodos negalėjo įrengti dėl to, kad nėra galimybės suderinti projektą (Nr. 34); 3 kryptines nuorodas perkelti į kitą vietą nurodė pats atsakovas (Nr. 30, 51, 62); buvo priverstas stabdyti 4 informacinių nuorodų įrengimą, nes jos negalėjo būti įrengtos išlaikant 10 m atstumą nuo važiuojamosios dalies (Nr. 58, 59, 60, 61).

40Teigia, jog nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad praradus dalį Konkurse numatytų kryptinių nuorodų pastatymo vietų, jis prarado pagrindines šių nuorodų sistemos dalis, nes Schemoje buvo numatyta galimybė tikslinti nuorodų pastatymo vietas, o Miesto ūkio departamento 2009-02-21 rašte nereikalauta demontuoti jau pastatytas. Tačiau ieškovas nepasinaudojo šia galimybe, be to, įrengė ir eksploatavo minimas nuorodas, nesilaikydamas nustatytų reikalavimų, ir tuo prisiėmė visą riziką, todėl jo teigiami nuostoliai patirti dėl paties ieškovo neteisėtų veiksmų.

41Teigia, kad nepagrįsti teismo argumentai, grindžiami Lietuvos automobilių kelių direkcijos pareigūnų reikalavimu dėl kitų nuorodų pašalinimo, nes teismui nebuvo pateikti įrodymai apie tokį nurodymą, be to, neįrodyta, kad ieškovui trukdoma naudotis esamomis informacinėmis nuorodomis arba demontuotas nuorodas įrengti kitose su Vilniaus miesto savivaldybe suderintose vietose.

42Nurodo, kad ieškovas buvo susipažinęs su Konkurso medžiaga ir žinojo, jog būtent jam tenka pareiga pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkančius techninius projektus, todėl galėjo ir turėjo numatyti sutarties vykdymą suvaržančių aplinkybių (teisinio reglamentavimo pasikeitimo) galimą atsiradimą ir prisiėmė tokių aplinkybių atsiradimo riziką. Pats ieškovas atsako už sutarties vykdymą suvaržančių aplinkybių atsiradimą, nes jis savo nuožiūra, nesuderinęs nei su teisės aktų reikalavimais, nei su apeliantu, įsirengė stendus, sąmoningai nepateikė būtinų dokumentų, neatsižvelgė į apelianto rekomendacijas perkelti informacines nuorodas, todėl atsakovui tenka dėl tokių aplinkybių atsiradusios žalos rizika.

43Nesutinka su teismo argumentu, kad jis, vykdydamas informacinių nuorodų sistemos operatoriaus parinkimo konkursą, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Teismas be pagrindo nevertino ar ši pareiga taikytina viešojo administravimo subjektui. Ieškovas ginčija Konkurso nuostatų teisėtumą, tiksliau Schemoje nurodytų vietų atitikimą teisės aktų reikalavimams ir Leidimą, tačiau Schemoje buvo nurodytos preliminarios nuorodų išdėstymo vietos, kurios galėjo būti keičiamos, atsižvelgiant į techninius projektus, taigi nėra nustatyta imperatyvių reikalavimų, kurie darytų įtaką asmenų teisėms, laisvėms ir interesams, ir negali būti laikoma aktu CK 6.271 str. prasme.

44Teigia, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas pažeidė pareigą, kuri jam apskritai nėra nustatyta, o nustatydamas visų būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų buvimą bei neatsižvelgdamas į aplinkybes, naikinančias civilinę atsakomybę, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Byloje nenustatytos aplinkybės, leidžiančios daryti prielaidą jog atsakovas įsipareigojo garantuoti atitinkamas ieškovo pajamas, kad atsakovas, gavęs iš ieškovo visus reikalaujamus dokumentus, būtų atsisakęs išduoti Leidimą ar kitaip piktnaudžiavęs prievolės vykdymu. Priešingai, ieškovas sąmoningais veiksmais vengė pateikti visus reikalaujamus dokumentus, nebendradarbiavo su atsakovu, nors pateikdamas dokumentus Konkursui pasižadėjo pateikti Leidimo sąlygų įvykdymo garantiją kiekvienai informacinei nuorodai įrengti, taigi tokiu būdu trukdė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

45Nurodo, jog laikotarpis, praėjęs nuo teisinio reglamentavimo pasikeitimo iki 2010-02-24, tai yra iki kol ieškovas gavo pajamas iš nuorodų eksploatavimo, leidžia abejoti teismo išvada, jog yra priežastinis ryšys tarp teismo įvardytų atsakovo veiksmų ir tariamo ieškovo negalėjimo pasinaudoti suteikta teise (CK 6.247 str.), nes teismų praktikoje susiklostė nuostata, jog padariniai neturi būti teisiškai pernelyg nutolę nuo skolininko elgesio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-11-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-556/2005; 2006-10-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-518/2006; 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007).

46Teigia, kad Konkurso rezultatų pagrindu ieškovas įgijo teisę įrengti informacinius stendus šalia itin didelę reikšmę visuomenei turinčių infrastruktūros objektų – kelių ir gatvių, todėl turėjo įvertinti visą įmanomą riziką, susijusią su tuo, jog objekto, t. y. kelio ar gatvės, statusas, naudojimo galimybės, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, gali keistis. Dėl to nėra teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas turėjo prievolę užtikrinti teisinio reglamentavimo stabilumą bei ją pažeidė. Byloje įrodytas priežastinis ryšys tik tarp paties ieškovo veiksmų ir jo nurodomos žalos atsiradimo.

47Nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas pagrindė ieškinio reikalavimus priteisti išlaidas, turėtas dėl dokumentų paruošimo Konkursui, Konkurso mokesčio, vietinės rinkliavos, informacinių stendų gamybos ir įrengimo, dėl lizingo bendrovei sumokėtų palūkanų, verslo plano rengimo, tarpininkavimo bei interneto svetainės sukūrimo, patalpų nuomos ir kt.

48Nurodo, kad teismas visiškai nevertino CK 6.253 straipsnio nuostatų bei byloje nustatytų aplinkybių, atleidžiančių nuo civilinės atsakomybės, ir taip pažeidė betarpiškumo principą. Teismas sprendime konstatavo, jog būtent dėl įstatymų pakeitimų, bet ne dėl neteisėtų apelianto veiksmų ieškovas demontavo 2 nuorodas, o tai sudaro pagrindą taikyti CK 6.253 straipsnio 3 dalies normą. Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovas nepateikė visų Leidimui išduoti būtinų dokumentų — banko/draudimo bendrovės garantijos, nors žinojo, jog ši aplinkybė yra esminė norint gauti Leidimą, nuorodas įrenginėjo savo nuožiūra, nepaisydamas nustatytų reikalavimų, nepasinaudojo atsakovo pasiūlyta galimybe demontuotinas informacines nuorodas perkelti į kitas vietas, taigi pats tokiu neatidžiu ir nerūpestingu, verslo principams prieštaraujančiu elgesiu, sąlygojo nuostolių atsiradimą, todėl teismas turėjo pagrindą taikyti CK 6.253 straipsnio 5 dalies normą.

49Tvirtina, kad teismas be pagrindo atmetė priešieškinį dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo iš ieškovo (CK 1.5 str., 6.4 str., Rinkliavų įstatymo 11 str. 1 d. 3 p., Vietinės rinkliavos už vaizdinę komercinę reklamą Vilniuje nuostatų 1, 3 p., Konkurso nuostatų 15, 16 p., Leidimo 5 p.). Nurodo, jog rinkliava ieškovui buvo skaičiuojama tik už 14 įrengtų nuorodų, kurioms buvo išduotas leidimas, o demontavus 2 nuorodas buvo keičiamas Leidimo priedas, perskaičiuotas rinkliavos dydis, apie tai informuotas ieškovas, tačiau jis pasirašė tik vieną Leidimo pakeitimą. Be to, ieškovas visose įrengtose nuorodose talpina reklamą ir iš to gauna pajamas, tuo pažeisdamas teisės aktų reikalavimus, t. y. suvokdamas savo veiksmų reikšmę, siekia neteisėtai pasipelnyti ir išvengti rinkliavos mokėjimo. Ieškovas reklamą talpino ir talpina taip pat ir savavališkai įrengtose 43 nuorodose, todėl atsakovas ketina kreiptis į teismą dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos, skaičiuojamos nuo visų atsakovo įrengtų informacinių nuorodų, kadangi, kaip minėta, formalus leidimo neturėjimas neatleidžia nuo mokestinės prievolės. Ieškovas rinkliavą sumokėjo tik už 2009 m. I ketvirtį, o nutraukdamas jos mokėjimą pažeidė savo prievolę bei įstatymus (CK 6.46 str.). Be to, būdamas įsitikinęs, kad leidimai išduoti neteisėtai, sąmoningai vykdė neteisėtą veiklą ir gavo pajamų.

50Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

51Teismas padarė pagrįstą išvadą, jog byloje nustatytos aplinkybės patvirtina ieškovo teiginius, kad dėl Konkursą organizavusio atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų jis negalėjo tinkamai įgyvendinti Konkurso nuostatose ir leidime Nr. A448-68(4.2.-TR3) jam suteiktų teisių ir prisiimtų įsipareigojimų. Nurodo, jog atmestini apelianto argumentai dėl byloje nagrinėjamų santykių teisinio kvalifikavimo, nes teismas teisingai sprendė, kad tarp šalių susiklostė civiliniai teisiniai santykiai (CK 1.63 str. 3, 4 d., 1.80 str. 1 d., 6.947 str. 1 d.).

52Konkurso nuostatų 10 punkte buvo numatyta, kad dalyviai Konkurse gali dalyvauti tik dėl visų Schemoje nurodytų nuorodų įrengimo vietų ir negali dalyvauti tik dėl jų dalies, todėl, atsižvelgdamas į byloje esančius įrodymus, susijusius su Schemoje pažymėtų informacinių nuorodų Nr. 1, 30, 51, 62, 58-61, 34 įrengimo aplinkybėmis, teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovas negalėjo skelbti viešo konkurso dėl kryptinių nuorodų įrengimo bei eksploatavimo, kadangi šių nuorodų įrengimas, nepažeidžiant imperatyvių įstatymo normų, yra neįmanomas, todėl sandoris yra niekinis ir negalioja (CK 1.80 str. l d.).

53Teigia, kad apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismas neteisingai sprendė dėl būtinos civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygų buvimo (CK 6.245-6.255 str.). Nurodo, jog teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog jis pažeidė pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, įsitikinti, ar Konkurso laimėtojas turės objektyvią galimybę įgyvendinti jam suteiktas teises ir pareigas (CK 1.80 str. 1 d., 6.246 str. 1 d., 6.248 str. 3 d.). Dėl tokių atsakovo neteisėtų veiksmų jis prisiėmė įsipareigojimus ir patyrė nuostolius, t. y. savo lėšomis įrengė informacines nuorodas, mokėjo vietinę rinkliavą, bet negalėjo šių nuorodų eksploatuoti ir gauti iš to pajamų (CK 6.247 str.).

54Tvirtina, jog atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismas turėjo taikyti CK 6.253 straipsnio normas, reglamentuojančias skolininko atleidimą nuo civilinės atsakomybės. Nurodo, kad jam buvo suteikta teisė įrengti ir eksploatuoti 62 informacines nuorodas. Dėl to, vadovaujantis CK 1.96 straipsnio nuostatomis, negalima prielaida, jog sandoris galėjo būti sudarytas ir vykdomas neįtraukiant sandorio negaliojančios dalies, t. y. 2 informacinių nuorodų, kurių įrengimas ir eksploatavimas tapo negalimas pasikeitus įstatyminiam reglamentavimui.

55Be to, nuorodų įrengimo metu paaiškėjo, kad dalis nuorodų negali būti teisėtai eksploatuojamos: VĮ „Automagistralė“ raštas dėl kryptinės nuorodos Nr. 1, atsakovo 2009-02-21 raštas dėl kryptinių nuorodų Nr. 30, 51, 62, Lietuvos automobilių kelių direkcijos informacija dėl Informacinių nuorodų Nr. 58, 59, 60, 61, kryptinės nuorodos Nr. 34 projekto nederinimas.

56Teigia, kad apeliantas taip pat be pagrindo nurodo, jog teismas turėjo jį atleisti nuo civilinės atsakomybės pagal CK 6.253 straipsnio 5 dalį dėl nukentėjusiojo asmens veiksmų. Atsakovas neteisingai apibūdina ieškovo dalyvavimą viešame atvirame Konkurse ir sutikimą prisiimti visą iš to kylančią riziką, kurią turėjo suvokti susipažinęs su šio Konkurso sąlygomis.

57Nesutikdamas su apelianto argumentais dėl teismo sprendimo dalies, kuria atmestas priešieškinis priteisti iš ieškovo 105 098 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos, nurodo, jog jis nebūtų sudaręs sandorio su atsakovu, jei būtų žinojęs, kad numatytos šalių teisės ir prievolės yra neįgyvendinamos. Jis negavo siekiamų pajamų iš nuorodų eksploatavimo, o atsakovas negavo vietinės rinkliavos mokesčio. Kadangi negaliojantis ir niekinis sandoris negali sukelti šalims pasekmių, kurių buvo siekiama, todėl pripažinęs tokiu atsakovo vykdytą atvirą viešą Konkursą ir jo rezultatų pagrindu šalių pasirašytą Leidimą, teismas pagristai netenkino atsakovo priešieškinio dėl vietinės rinkliavos priteisimo iš ieškovo.

58IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

59Apeliacinis skundas tenkintinas.

60Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas kruopščiai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tačiau netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus, suklydo išaiškindamas bei taikydamas teisės normas, todėl iš dalies patenkindamas ieškovo UAB „Gandras energoefektas“ ieškinį bei atmesdamas ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinį, šioje dalyje priėmė neteisėtą bei nepagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą bei absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus. Absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, tačiau atsižvelgdama į tai, kad ginčo teisiniai santykiai yra kildinami iš viešųjų teisinių santykių, taigi nagrinėjamoje byloje yra viešas interesas, nagrinėdama šią bylą neapsiriboja apeliaciniame skunde išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis bei teisiniais argumentais (CPK 320 str. 2 d.).

61Dėl teisinių santykių kvalifikavimo

62Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl tarpusavio prievolių, įgytų viešo atviro Konkurso, kurio metu buvo parinktas informacinių nuorodų sistemos operatorius, pagrindu, tai yra jų nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Remdamasis CK 6.947 straipsnio 1 dalies norma, jog Konkursu taip pat yra pripažįstamas asmens viešas pažadėjimas suteikti specialią teisę už geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą, teismas sprendė, kad tai yra vienašalis sandoris, kuriam sudaryti būtina ir pakanka vienos šalies, šiuo atveju Konkursą paskelbusios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, valios (CK 1.63 str. 3 d.), ir iš kurio atsiranda pareigos jį sudariusiam asmeniui. Kitiems asmenims pareigos iš tokio sandorio atsiranda tik įstatymų nustatytais atvejais arba kai tie asmenys sutinka (CK 1.63 str. 4 d.).

63Teismas, remdamasis bylos medžiaga, teisingai sprendė, jog atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai paskelbus viešą atvirą konkursą dėl informacinių nuorodų sistemos operatoriaus parinkimo, pagal kurį buvo įsipareigota Konkurso nugalėtojui išduoti leidimą savo lėšomis ir pagal projektą, parengtą laikantis Konkurso sąlygų ir reglamentų, įrengti bei eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, o taip pat Konkursą laimėjusiam ieškovui UAB „Gandras energoefektas“ išdavus abiejų asmenų pasirašytą leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3), įsigaliojusį 2008-10-01, ir ieškovui tokiu būdu įsipareigojus įvykdyti darbus bei mokėti atsakovui vietinę rinkliavą, kuri pradedama skaičiuoti nuo IVR informacinės nuorodos įrengimo dienos – traktuotina, jog šis leidimas yra formali išraiška vienašalio sandorio – viešo Konkurso, ir jame dalyvavusio ieškovo sutikimo pagal šį sandorį prisiimti tam tikras pareigas bei įgyti teises. Dėl to šiam dokumentui taikytinos visos sandorių sudarymą bei negaliojimą reglamentuojančios nuostatos (CK 6.947 str., CK 1 knygos II dalis, CK 1.63 str. 3, 4 d.).

64Apeliantas teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė veikė kaip viešojo administravimo subjektas, suteikiantis administracines paslaugas, nagrinėjami teisiniai santykiai, priešingai nei sprendė teismas, kvalifikuotini kaip administracinio pobūdžio santykiai. Dėl to klausimas dėl Leidimo panaikinimo turėjo būti sprendžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 15 str., Administracinių bylų teisenos įstatymo 33, 89 str.). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šie apelianto teiginiai nepaneigia teismo išvados pagrįstumo minimu klausimu. Nurodytų apelianto argumentų taip pat nepatvirtinta teismų praktikos pavyzdžiai, kuriais grindžiami šie teiginiai, nes iš esmės skiriasi minimų bylų bei nagrinėjamos bylos ratio decidendi: Vilniaus apygardos teismo 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Č. K. v. O. R., Vilniaus apskrities viršininko administracija, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, byla Nr. 2A-1151-340/2009, kurioje, be kita ko, nagrinėtas ginčas dėl individualaus administracinio akto – leidimo statyti, pripažinimo negaliojančiu; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002-05-07 nutartis civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, ginantis Vilniaus apskrities viršininko administracijos interesus, v. V. S., L. P., byla Nr. 3K-7-658/2002, ginčas dėl individualių administracinių teisės aktų panaikinimo valstybinės žemės nuomos ir kt. klausimais; 2006-06-07 nutartis civilinėje byloje Vilniaus apskrities viršininko administracija v. E. M., byla Nr. 3K-3-380/2006, ginčas dėl individualaus administracinio teisės akto – leidimo statyti, pažeidimų; 2008-02-25 nutartis civilinėje byloje Visuomeninė organizacija „Vilnoja“ v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, AB „Enifas“, byla Nr. 3K-3-134/2008, kurioje, be kita ko, nagrinėtas ginčas dėl pripažinimo negaliojančia Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir Statybos inspekcijos tarnybos 2004-08-30 pažymos dalies, kurioje ginčo aikštelės savininke nurodyta AB „Enifas“. Taigi apelianto nurodytoje teismų praktikoje nagrinėti ginčai nebuvo kildinami iš viešo atviro konkurso, jo rezultatų pripažinimo negaliojančiais bei iš to išplaukiančios civilinės atsakomybės (CK 6.947-6.952 str., CPK 185 str.).

65Dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-03-22 paskelbto atviro viešo konkurso bei leidimo Nr. A448-68 (4.2-TR3) teisėtumo

66Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju sudaryto viešo Konkurso sandorio dalykas buvo teisė įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, kurią įsipareigojo suteikti Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Konkurso sąlygose pagal atsakovo patvirtintą B6 tipo nuorodų – informacinių skydų – sklaidos schemą buvo numatytos konkrečios nuorodų įrengimo vietos bei skaičius (t. 1, b. l. 8). Teismas konstatavo, jog nors formaliai atsakovas įvykdė šį savo įsipareigojimą – Leidime nurodė suteikiąs ieškovui teisę įrengti ir eksploatuoti informacinius skydus, tačiau realiai ši teisė pasirodė esanti neįgyvendinama, kadangi jos įgyvendinimas prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, todėl sprendė, jog atsakovas negalėjo skelbti viešo konkurso dėl informacinių nuorodų Nr. 1, 30, 51, 62, 58, 59, 60, 61, 34 įrengimo bei eksploatavimo, kadangi šių nuorodų įrengimas, nepažeidžiant imperatyvių įstatymo nuostatų, yra neįmanomas. Remdamasis tuo, kad Konkurso dalyviai galėjo dalyvauti tik dėl visų Schemoje nurodytų vietų ir negalėjo dalyvauti dėl jų dalies, o ieškovas nebūtų sudaręs šio sandorio, jei būtų žinojęs, jog esminė dalis jo teisių bei atitinkamai atsakovo prievolių yra neįgyvendinamos (Nuostatų 10 p., t. 1, b. l. 25), teismas sprendė, jog negali būti taikomas CK 1.96 straipsnis dėl sandorio dalies negaliojimo. Nurodęs, kad ieškovas, remdamasis CK 6.952 straipsniu, prašė pripažinti negaliojančiu tik Leidimą, pasinaudojęs ex officio teise, teismas sprendė, jog yra niekinis ir negaliojantis visas atsakovo vykdytas Konkursas bei jo rezultatų pagrindu šalių pasirašytas 2008-10-01 įsigaliojęs leidimas Nr.A448-68(4.2-TR3) (CK 1.80 str. 1 d., 6.3 str.1,4 d.).

67Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teismo argumentais bei tokiu sprendimu.

68Teismas teisingai nurodė, jog pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatas sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms, t. y. su vienareikšmiai įstatyme įtvirtintoms, normoms, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką ir toks sandoris nesukelia ir negali sukelti jokių teisinių padarinių, išskyrus jo negaliojimo padarinius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005; 2008-01-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-6/2008). Teismas laikė, jog šiuos reikalavimus patvirtina byloje nustatytos aplinkybės, kad nepažeidžiant teisės aktų imperatyvių nurodymų (Kelių įstatymo 13 str. 3, 4 d., Reklamos įstatymo 12 str. 1 d., Nuostatų 10, 13 p. ir kt.) objektyviai nebuvo įmanoma įrengti išorinę reklamą tose vietose, kurios buvo numatytos pagal atsakovo Konkurso sąlygas bei Schemą.

69Teisėjų kolegija laiko, kad teismas šias išvadas padarė neįvertinęs ar neteisingai įvertinęs abiejų teisinių santykių šalių veiksmus po Konkurso paskelbimo iki Leidimo pasirašymo bei pačius Konkurso dokumentus.

70Visų pirma, teisėjų kolegija laiko būtinu pabrėžti tai, kad ieškovas – juridinis asmuo, kuris planavo imtis ir ėmėsi šio brangiai kainuojančio verslo, tai yra siekdamas gauti pajamas iš įmonių, įstaigų reklamos (informacinės nuorodos), būdamas apdairus verslininkas ištyrė arba turėjo ištirti tokio verslo galimybes ir perspektyvas, įvertinti tai, kad ši reklama turėjo būti įrengiama šalies sostinės teritorijoje, ne ant namų, o prie judrių gatvių (informacinės-kryptinės reklamos paskirtis). Buvo minėta, kad šis Konkursas buvo paskelbtas 2008-03-22 (buvo skelbiama 2 kartus), tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų atsisakęs pateikti ieškovui Konkurso medžiagą iki pateikiant pasiūlymą. Taip pat nėra duomenų, kad iki buvo priimtas atsakovo Administracijos direktoriaus 2008-05-23 įsakymas, kuriuo ieškovas buvo patvirtintas Konkurso laimėtoju, buvo teikiamos pretenzijos dėl Konkurso sąlygų, Schemos ar Leidimo (formos) nuostatų, prašymai jas paaiškinti ir kt. Nėra duomenų apie tokius ieškovo veiksmus taip pat laikotarpiu iki 2008-10-01, kada jam buvo suteiktas leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų. Tuo tarpu Nuostatų 13 punkte tiesiogiai nurodyta, jog tokie įrenginiai gali būti eksploatuojami tik laikantis, be kita ko, reklamos perdavimą, jos sklaidą reglamentuojančių teisės aktų, turi būti saugūs (Nuostatų 14 p.). Remiantis šiomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad apeliantas teisus teigdamas, jog ieškovui Konkurso sąlygų, Schemos ar Leidimo (formos) nuostatos, atitinkamai tokios reklamos (įrengiama prie gatvių, kelių) įrengimą bei eksploatavimą reglamentuojančių teisės aktų (Reklamos, Kelių įstatymo ir kt.) nuostatos buvo aiškios ir priimtinos (CPK 185 str.).

71Analizuojant nagrinėjamoje byloje aktualias šių dokumentų nuostatas matyti, kad, kaip teisingai nurodė teismas, Nuostatų 10 punkte nustatyta, jog Konkursas vyko dėl išorinės vaizdinės reklamos informacinių nuorodų įrengimo bei eksploatavimo atsakovo patvirtintoje ,,B“ grupės ,,B6“ tipo statinių nuorodų – informacinių skydų sklaidos Schemoje nurodytose vietose, jog galima dalyvauti tik dėl visų nurodytų vietų, pabrėžiant, jog negalima dalyvauti dėl dalies šių vietų. Tačiau Nuostatų 14 punkte numatyta, jog nuorodų vietos bei kiekis tikslinamas rengiant kiekvienos IVR informacinės nuorodos techninį projektą. Pagal Nuostatų 15 punktą Reklaminės veiklos subjektas vietinę rinkliavą moka už projekte patvirtintą nuorodos plotą, nepriklausomai nuo to, ar eksploatuojama reklama, išskyrus už nuorodas į visuomeninius objektus ar subjektus. Pagal Nuostatų 35 punktą Konkurso paraiškų pagrindinis vertinimo kriterijus yra kaina, pasiūlyta už 1 kv. m reklamos (informacinės nuorodos) plotą, tačiau Nuostatų 16 punkte nurodyta, kad dalis IVR informacinių nuorodų gali būti neįrengta dėl objektyvių priežasčių (pvz. nesant užsakovų), kad pasikeitus situacijai vietinė rinkliava mokama pagal pasikeitusį informacinių nuorodų skaičių, įvertinant įrengimo-nuėmimo laikotarpį. Nuostatų 21 punkte nustatyta, jog tuo atveju, kai vieta, kurioje leista įrengti nuorodas, yra reikalinga visuomenės poreikiams, ji naikinama, nesuteikiant kitos vietos. Nuostatų 40 punkte nurodyta, kad po to, kai Konkurso laimėtojas atsakovui pateikia nustatyta tvarka suderintą IVR informacinės nuorodos įrengimo projektą bei banko ar draudimo kompanijos išduotą Leidimo sąlygų įvykdymo garantiją (3 priedas) – 1 000 Lt už kiekvieną įrenginį, galiojančią 4 mėn. ilgiau nei Leidimas, jam išduodamas leidimas ir leidimo priedas įrengti bei eksploatuoti nuorodas (t. 1, b. l. 25-29). Pasižadėjimą pateikti atsakovui tokias garantijas (Nuostatų 28.11 p.) ieškovas pasirašė 2008-04-22 (Nr. 8-0568) (t. 4, b. l. 61).

72Iš Konkurso dokumentuose esančios patvirtintos Leidimo formos turinio matyti, kad reklaminės veiklos subjektas įsipareigoja IVR informacines nuorodas įrengti savo lėšomis pagal techninį projektą, parengtą laikantis Konkurso sąlygų, Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimų, kuris turi būti suderintas su atsakovo atstovais (2, 3, 4 p.). Taigi jame iš esmės pakartojamos pirmiau paminėtos Nuostatų normos apie nuorodų įrengimo eigoje galimus pasikeitimus (įrengimas, vietinės rinkliavos skaičiavimas, mokėjimas ir kt.). Kartu nurodyta, kad Nuorodų vietos, kiekis ir kita informacija nurodoma Leidimo priede, kuris išduodamas vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintu techniniu projektu, kad apie reklamos įrenginio nuėmimą reklamos subjektas privalo nedelsiant informuoti atsakovo pareigūnus, kurie pagal pateiktą informaciją privalo parengti Leidimo priedo pakeitimą (Leidimo 6 p.) (t. 1, b. l. 35-36).

73Iš byloje esančios ,,B“ grupės ,,B6“ tipo statinių nuorodų – informacinių skydų sklaidos Schemos (t. 1, b. l. 8) matyti, kad, visų pirma, joje nėra reglamentuota informacinio įrenginio tiksli pastatymo vieta, todėl žinant, jog prie itin didelę reikšmę visuomenei turinčių infrastruktūros objektų – kelių ir gatvių, statomų bet kokių objektų (prekybos paviljonai, reklamos įrenginiai, etc.) įrengimas dėl eismo saugumo ir kitų reikalavimų yra griežtai ir itin tiksliai reglamentuojamas, Schemoje esantys duomenys traktuotini kaip rekomendacinio pobūdžio. Tai, be kita ko, patvirtina paties ieškovo į bylą pateikta informacinių nuorodų (pilonų) (pvz. Nr. 60) įrengimo techninė dokumentacija (t. 2, b. l. 52-93). Antra, Schemos pastabose pakartojant pirmiau nurodytuose Konkurso dokumentuose suformuluotas nuostatas, nurodyta, jog nuorodų pastatymo vietos ir nuorodų skydų kiekis gali būti tikslinami rengiant techninius projektus (1 pastaba), jog rengiant nesudėtingo statinio (dizaino) techninį projektą gali būti tikslinami projektiniuose pasiūlymuose numatyti ,,B 6“ nuorodų dizainas ir grafinio komponavimo principai (2 pastaba). Trečia, šio dokumento, kaip ir Nuostatų bei Leidimo, nuostatos vienareikšmiai patvirtina, jog Konkurso laimėtojui šiuo specialiuoju Leidimu nebuvo suteikta teisė vienasmeniškai nuspręsti kiek, kokiose vietose įrengti informacines nuorodas ir kaip jas įrengti. Be to, rengiant techninius projektus privalėta vadovautis šiuo klausimu aktualių įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimais.

74Paminėtos Konkurso dokumentuose suformuluotos nuostatos patvirtina atsakovo poziciją, jog būtent atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus bei viešąjį interesą, bet kokios reklamos įrengimas mieste turėjo būti organizuojamas derinant poreikio į tam tikrą informaciją patenkinimą su saugaus eismo organizavimu ir kt. Tuo tarpu situacija, kai Konkurso dalyvis (ieškovas) nesikreipia dėl Konkurso dokumentų ar atskirų jų nuostatų paaiškinimo, pakeitimo, Konkurso panaikinimo, suponuoja išvadą, jog šie dokumentai tokiam asmeniui yra aiškūs, suprantami ir be išlygų priimtinos Konkurso organizatoriaus pasiūlytos sąlygos, kuriose inkorporuota galimybė atsirasti ar paaiškėti sutarties vykdymą suvaržančioms aplinkybėms (teisinio reglamentavimo pasikeitimas ir kt.), taip pat tai, jog priimtina tokių pasikeitimų rizika. Tai patvirtina taip pat ir paties ieškovo atsakovui pateiktas konkursinis pasiūlymas bei Nuostatuose numatytas sutikimas, kad reklaminiai statiniai bus įrengti pagal reklaminės veiklos subjekto parengtus techninius projektus, vadovaujantis Schema ir Nuostatais (Nuostatų 28.5 p.) (t. 4, b. l. 33). Be to, 2008-10-01 pasirašydamas leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3), tiksliai atitinkantį patvirtintą formą, kuriuo atsakovas jam suteikė teisę iki 2013-09-30 veikti pagal anksčiau išanalizuotas Konkurso sąlygas, ieškovas tuo pačiu dar kartą patvirtino, kad šios sąlygos priimtinos ir įsipareigojo jas vykdyti (CK 1.63 str. 4 d., 6.947 str. 1 d.) (t. 1, b. l. 40-41).

75Teisėjų kolegija laiko, jog tik atsižvelgiant į pirmiau paminėtus argumentus, susijusius su Konkurso dokumentų sąlygomis, spręstina, ar byloje nustatytas informacinių nuorodų įrengimo aplinkybių pasikeitimas suteikia pagrindą taikyti CK 1.80 straipsnio 1 dalies, 6.3 straipsnio 1, 4 dalies nuostatas. Todėl šiame kontekste yra būtina įvertintini tiek ieškovo, tiek atsakovo veiksmų (neveikimo) teisėtumą (CPK 185 str.).

76Visų pirma, pažymėtina tai, kad Konkurso laimėtoju ieškovas buvo patvirtintas atsakovo direktoriaus 2008-03-22 įsakymu ir iki 2008-10-01, kai buvo išduotas leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) ar Leidimo išdavimo dieną, atliko eilę veiksmų, kurie patvirtina pirmiau nurodytą išvadą, jog imdamasis šio darbo, buvo kruopščiai išstudijavęs visas aplinkybes, susijusias su Konkurso sąlygų įvykdymu. Tai yra ieškovas 2008-07-10 su UAB ,,Graivis“ sudarė 613 986 Lt vertės rangos sutartį Nr. 2008/0710-01 dėl žemės, grunto, techninės dokumentacijos, projekto vizualizacijos paruošimo (t. 1, b. l. 257-259). Pagal šią sutartį darbai turėjo būti paruošti per 20 dienų nuo sutarties pasirašymo. Su šia bendrove 2008-07-28 taip pat buvo sudaryta 902 700 Lt vertės rangos sutartis (neįskaitant PVM) dėl 64 informacinių skydų pagaminimo, 62 skydų įrengimo bei montavimo (sutartis Nr. 2008/07/28-01) (t. 1, b. l. 240-248). Sutartyje nurodyta, kad ji įsigalioja nuo pasirašymo momento, kad ieškovas atlyginimą rangovui moka už faktiškai atliktus darbus, įsipareigoja jam sumokėti 75 procentų avansą. Pagal šią sutartį rangovas įsipareigojo pagaminti, įrengti ir sumontuoti informacinius skydus ieškovo nurodytose vietose, atlikti kitus sąmatoje nurodytus darbus (žemės bei grunto paruošimas, aplinkos tvarkymas, vietos pamatams ruošimas bei jų įrengimas, kiti darbai, įrengimų nuoma, techninės dokumentacijos parengimas, tai yra II gr. nesudėtingo statinio projekto paruošimas, o taip pat ,,B 6“ informacinio skydo apipavidalinimo projekto paruošimas). Rangovas patvirtino, kad yra susipažinęs su visa informacija dėl sutarties dalyko, su darbų vykdymo aikštele, įsipareigojo, be kita ko, darbus atlikti pagal technines sąlygas, laikytis reikalavimų ,,galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, išleistų statybos srityje, o taip pat kitų normatyvinių savivaldybių ir kitų valdžios organų reikalavimų, kurie yra susiję su tokios rūšies darbais, jų vykdymu“.

77Ieškovas su UAB ,,Balta saulė“ 2008-07-11 sudarė 24 000 Lt vertės sutartį Nr. 2008/07/11-01 dėl 62 nuorodų ,,B 6“ – informacinių skydų projektų vizualizacijos paruošimo, o 2008-10-01 sudarė sutartį Nr. 2008/10/01-01 dėl tarpininkavimo, prezentacijų paslaugų, pagal kurias, kaip matyti, atsiskaityta taip pat ir užskaičius tarpusavio skolas (531 000 Lt) (t. 1, b. l. 193-194, 163-164, 202, 207). Ieškovas su VšĮ ,,Litenvizas“ 2008-07-03 sudarė sutartį Nr. L06-20 dėl parengimo verslo plano reklaminių skydų-nuorodų įrengimui Vilniaus mieste bei jo techninio-ekonominio pagrindimo, o 2009-03-02 sudarė sutartį Nr. L06-21 dėl konsultacijų, pagal kurias atsiskaityta, be kita ko, užskaičius 1 666 000 Lt skolas (t. 1, b. l. 217-218, 224-225, 223). Taip pat buvo sudarytos kitos sutartys. Taigi ieškovas, žinodamas Konkurso dokumentų sąlygas, o taip pat būdamas apdairiu, rūpestingu verslininku, prieš sudarydamas paminėtus ir kitus didelės vertės sandorius, kurių pagrindu teismas patenkino ieškinio reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, žinojo arba privalėjo susižinoti specialias sąlygas, kurios taikytinos kiekvienos Schemoje numatytos prie gatvių/kelių įrengiamos informacinės nuorodos pastatymui bei eksploatavimui. Tuo labiau, kad iš pirmiau paminėtų sutarčių seka, jog ieškovo rangovai, ruošdami informacinių nuorodų techninius projektus ir kt., buvo garantavę, jog žino ir laikysis įstatymų bei kitų šiais klausimais aktualių teisės aktų (taip pat ir lokalinių) reikalavimų, o pagal CK 6.659, 6.691, 6.695 straipsnių normas rangovas turi atsakomybę įspėti užsakovą arba sustabdyti darbą dėl grėsmės jo tinkamumui.

78Byloje nustatyta, kad ieškovas 2009-01-28 raštu Nr. 2009/01/28-01 informavo atsakovą apie tai, kad jis jau yra įrengęs 57 informacines nuorodas (t. 3, b. l. 70-71). Tačiau, kaip nurodo apeliantas, esminę reikšmę šiam ginčui turi klausimas, ar šie statiniai buvo įrengti teisėtai. Nėra ginčo dėl to, kad ieškovas, vykdydamas Nuostatų 40 punkto reikalavimus, pateikė atsakovui banko garantiją 14 000 Lt sumai, prašymus, suderintus supaprastintų statinių projektus, o atsakovas išdavė atitinkamus leidimo priedus 14 informacinių nuorodų įrengti ir eksploatuoti (informacinės nuorodos Nr. 1-7, 19, 21, 26, 29, 34, 36, 55). Tačiau dėl likusių jo įrengtų 43 informacinių nuorodų tokių garantijų nepateikė, nežiūrint to, kad sutiko su Konkurso sąlygų imperatyviu reikalavimu dėl minėtų garantijų pateikimo ir 2008-04-22 pasirašė atitinkamą pasižadėjimą – rašto Nr. 8-0568 (Nuostatų 40 p.) (t. 4, b. l. 61). Taip pat ieškovas nesikreipė į atsakovą dėl leidimo priedų gavimo, nors Nuostatų 40 punkte aiškiai nurodyta, kad po to, kai Konkurso laimėtojas atsakovui pateikia nustatyta tvarka suderintą informacinės nuorodos įrengimo projektą bei Leidimo sąlygų įvykdymo garantiją – 1 000 Lt už kiekvieną įrenginį, jam išduodamas ir leidimo priedas įrengti bei eksploatuoti nuorodas, be to, Leidimo 6 punkte, kaip jau buvo minėta, nurodyta, kad tiksli nuorodų vieta, kiekis ir kita informacija nurodoma Leidimo priede, kuris išduodamas vadovaujantis nustatyta tvarka patvirtintu techniniu projektu ir kurį atsakovas keičia esant pagrindui pagal ieškovo pateiktą informaciją.

79Taigi minimuose dokumentuose vienareikšmiai nustatyta, kad Leidimo pagrindu įgytą teisę statyti informacines nuorodas ieškovas gali realizuoti tik tuo atveju, kai paruošia bei suderina techninį projektą, pateikia atitinkamą garantiją ir kreipiasi į atsakovą dėl leidimo statyti konkrečią informacinę nuorodą. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą teigia, jog toks papildomas leidimas (Leidimo priedas) nėra privalomas, Konkurso dokumentuose nebuvo pateikta jo forma, jis nebuvo išduodamas ir kt. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad tokie ieškovo argumentai prieštarauja jo paties veiksmams. Taip, ieškininiame pareiškime ieškovas nurodo, kad leidimas Nr. A448-68(4.2-TR3) jam buvo išduotas 2008-10-01, tuo tarpu pagal atsakovo apeliacinės instancijos teismui papildomai pateiktą medžiagą ieškovas 2008-10-09, t. y. po to, kai buvo išduotas, taip vadinamas generalinis leidimas, pateikė prašymus leisti įrengti informacines nuorodas Nr. 1-7, 19, 21, 26, 29, 34, 36, o 2008-10-28 pateikė tokį prašymą dėl keturioliktos nuorodos – Nr. 55, įrengimo (t. 4, b. l. 112-145). Kaip matyti iš prašymų teksto, jie adresuoti atsakovo Turto departamento Verslo ir paslaugų skyriui, juose nurodoma, kad atsakovo Miesto plėtros departamento Statybų leidimo skyriuje yra užregistruotas atskiros nuorodos ,,B 6“ – informacinio skydo apipavidalinimo projektas, pateikiama atitinkama banko garantija. Visi šie prašymai, kaip minėta, buvo patenkinti. Taigi šios aplinkybės, priešingai nei teigia ieškovas, patvirtina apelianto teiginius, jog šiam buvo žinoma ir suprantama nuorodų įrengimo tvarka, pagal kurią pastatyti įrenginį galima tik esant suderintam techniniam projektui, banko garantijai ir gavus atsakovo Turto departamento atskirą leidimą. Todėl ieškovo veiksmai, įrengiant bei eksploatuojant likusias 43 informacines nuorodas Nr. 8-18, 20, 22-25, 27-28, 30-33, 35, 37-54, 56-57, yra neteisėti (Nuostatų 40 str., Leidimo 4 p.). Tuo tarpu civilinėje teisėje galioja principas, numatantis, jog iš neteisės negali atsirasti teisė (,,ex injuria jus non oritur“).

80Kaip minėta, teismas, pripažino negaliojančiu Konkursą bei jo pagrindu ieškovui išduotą Leidimą, konstatavęs, jog dėl atsakovo kaltės ieškovas, laimėjęs Konkursą, negavo to, ko pagrįstai tikėjosi, nes esminė dalis atsakovo įsipareigojimų yra neįgyvendinama nepažeidžiant imperatyvių įstatymo nuostatų: informacinės nuorodos Nr. 1, 30, 51, 62, 58, 59, 60, 61, 34, 55 Schemoje nurodytose vietose iš viso negalėjo būti įrengtos bei eksploatuojamos, jog ieškovas nebūtų sudaręs sandorio su atsakovu, jei būtų žinojęs šias aplinkybes. Taigi teismas sprendė, jog atsakovas organizavo Konkursą bei išdavė ieškovui Leidimą dėl neįgyvendinamos teisės (CK 1.80 str. 1 d., 1.96 str., 6.3 str. 1, 4 d.). Teisėjų kolegija sprendžia, jog bylos medžiaga nepatvirtina šių teismo išvadų pagrįstumo.

81Visų pirma, atsižvelgdamas į pirmiau išanalizuotas Konkurso dokumentų nuostatas, teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovas informacines nuorodas privalėjo įrengti būtent ten ir būtent taip, kaip yra/buvo įrengęs. Buvo minėta, kad ieškovas, dalyvaudamas Konkurse bei pasirašydamas Konkurso dokumentus, iš jų Leidimą, žinojo, kad nuorodų ,,B 6“ – informacinių skydų projektavimas apima ne vien jų dizaino (apipavidalinimo) projektą. Akivaizdu, jog atsižvelgiant į šių įrenginių pobūdį, pastatymo vietą, jam buvo žinoma, kad esminę reikšmę turi informacinio skydo, taip vadinamas ,,pririšimo prie konkrečios vietos“ projektas, kad būtent dėl tokios reklamos/informacijos specifikos Konkurso dokumentuose numatyta pilonų įrengimo vietų, jų skaičiaus, privalomos mokėti rinkliavos kitimo galimybė. Iš ieškovo teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad informacinių nuorodų projektavimo, gaminimo, įrengimo darbus atliko pirmiau nutartyje nurodyti ieškovo rangovai: įrenginių projektavimą atliko ieškovo rangovo UAB ,,Gravis“ užsakymu projektuotojas UAB ,,Nekilnojamo turto projektai“, o projekto vadovu buvo J. Z. įmonė ,,Prokanas“ (t. 2, b. l. 52-162 ir kt.). Taigi šiems ieškovo užsakymo vykdytojams buvo privalu žinoti ne tik anksčiau šioje nutartyje nurodytų Reklamos įstatymo, Kelių įstatymo, tačiau taip pat lokalinių teisės aktų, susijusių su ,,tokios rūšies darbais, jų vykdymu“ reikalavimais, kaip tai buvo sulygta sudarant minėtas sutartis. Tuo tarpu iš atsakovo 2009-02-21 rašto Nr. A51-4102 (3.310.3-PD4) ieškovui matyti, jog jame informuojama apie 3 atvejus, kai Vilniaus Aukštųjų Panerių rajono gatvėse įrengiant pilonus nebuvo laikomasi Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2004-06-23 sprendimu patvirtintos „Žemės darbų vykdymo ir gatvių dangų apsaugos taisyklių“ tvarkos, nebuvo imami leidimai žemės darbams, pilonai užstoja matomumą sankryžose ir intensyvaus eismo išvažiavimus iš prie gatvių esančių teritorijų keliuose. Atsakovas apeliaciniame skunde teisingai nurodo, kad, priešingai nei minimą rašytinį įrodymą vertino teismas, jame užfiksuota informacija leidžia spręsti, kad šiuo atveju būtent ieškovas nesilaikė Konkurso dokumentų reikalavimų, jog informacinės nuorodos privalo atitikti šiems objektams keliamus reikalavimus, jog iškilusius klausimus ieškovas bei atsakovas privalo spręsti derindami savo pozicijas (vieta, rinkliavos dydis ir kt.). Be to, teisingai nurodoma, kad turi būti sprendžiama dėl kryptinių nuorodų perkėlimo į kitas vietas, o iki tol kol bus parengta projekto korektūra, siūloma pertvarkyti nuorodas (išmontuoti keletą skydų), kad pilonai neužstotų matomumo (t. 1, b. l. 47). Atsakovas tvirtina, jog ieškovas į jį nesikreipė dėl šių nuorodų perkėlimo, taip siekiant išvengti galimų nuostolių, tuo tarpu įrodymai, paneigiantys šiuos teiginius, į bylą nepateikti (CPK 178 str.). Taigi, priešingai nei sprendė teismas, šis įrodymas nepatvirtina išvados apie atsakovo veiksmų neteisėtumą.

82Teismas taip pat laikė, jog dėl atsakovo kaltės ieškovas turėjo išmontuoti informacinį skydą Nr. 34. Nurodė, jog ieškovas negalėjo įrengti pagal Schemą numatyto skydo, nes atsakovo pareigūnas nurodė, jog šios nuorodos projektas nesuderinamas, kadangi draudžiama įrengti išorinę reklamą kelio juostoje ir apsaugos zonoje (Reklamos įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.). Teisėjų kolegija pažymi, kad iš apelianto papildomai pateiktos medžiagos matyti, jog ieškovas dar 2009-01-15 raštu Nr. 2009/01/15-01, prašydamas panaikinti vietinės rinkliavos taikymą už šį piloną, pranešė atsakovui, kad jį buvo įrengęs, tačiau Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos reikalaujant demontavo, o 2009-01-27 rašte Nr. 2009/01/27-01 atsakovui dėl to paties įrenginio teigiama, kad šį įrenginį demontavo, nes laikantis reikalavimų toje vietoje pilono įrengti negalima. Tačiau pažymėtina tai, kad jau projektuojant bei statant šias nuorodas turėjo būti žinomi taikytinų norminių aktų reikalavimai, jų turėjo būti paisoma ir, kaip tai numatyta Konkurso dokumentuose, savalaikiai derinama su atsakovu dėl įrenginio pastatymo kitoje vietoje, skaičiaus keitimo ir kt. Tuo tarpu byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų vykdęs šiuos reikalavimus iki nuorodos pastatymo, ar sprendęs šiuos klausimus po Direkcijos nurodymo. Kaip minėta, ieškovas apsiribojo nurodymu, kad toje vietoje pastatyti piloną negalima (t. 4, b. l. 151-153). Teismas savo išvadas taip pat grindė aplinkybėmis, susijusiomis su informacinių nuorodų Nr. 58, 59, 60, 61 įrengimu, nurodė, jog dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas buvo priverstas sustabdyti šių įrenginių statybą. Tačiau apeliantas teisingai nurodo, jog šios aplinkybės vėlgi patvirtina būtent ieškovo neteisėtus veiksmus, tai yra sulygtų sąlygų nesilaikymą. Kaip minėta, ieškovas 2009-01-28 raštu Nr. 2009/01/28-01 pranešė atsakovui, kad yra įrengtos 57 informacinės nuorodaos (t. 3, b. l. 70-71). Minėtame Direkcijos 2009-01-27 nurodyme atkreipiamas dėmesys į tai, kad skydai Nr. 58-62 turi būti statomi ne arčiau kaip 10 m nuo važiuojamosios dalies krašto (t. 4, b. l. 153). Tačiau ieškovas nepateikė duomenų apie tai, kad būtų kreipęsis į atsakovą dėl vietos šioms nuorodoms koregavimo ir kt. Tuo tarpu teismui pateiktos fotonuotraukų kopijos neduoda pagrindo išvadai, jog klausimai susiję su šių nuorodų įrengimu (neįrengimu) buvo nagrinėjami pirmiau paminėta šalių nustatyta tvarka (t. 2, b. l. 53-61).

83Teismas, vertindamas aplinkybes, susijusias su informacinės – kryptinės nuorodos Nr. 1 įrengimu magistralinio kelio ,,A 1“ Vilnius-Kaunas-Klaipėda 12 kilometre ties Gariūnų sankryža (šio pilono įrengimas užtikrintas banko garantija), rėmėsi VĮ „Automagistralė“ 2009-03-09 rašto Nr. 04-01-50 duomenimis ir sprendė, kad ieškovo pareiga šioje teritorijoje pagal Schemą įrengti piloną yra neįgyvendinama taip pat dėl atsakovo kaltės, nes žemės sklypas nepriklauso atsakovui, ją įstatymų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo VĮ „Automagistralė“, be to, teritorija yra šio kelio apsaugos zonoje (Kelių įstatymo 13 str. 4 d., Reklamos įstatymo 12 str. 1 p.) (t. 1, b. l. 48). Kartu teismas nustatė, jog atsakovui 2007-12-21 priimant sprendimą dėl ,,B“ grupės ,,B 6“ tipo nuorodų – informacinių skydų sklaidos schemos, o taip pat tvirtinant Konkurso nuostatus bei Konkurso laimėtoją, galiojantys teisės aktai nebuvo pažeisti, nes jie nenumatė draudimo įrengti išorinę reklamą automobilių keliuose ir jų apsaugos zonose, taip pat gatvėse ir prie jų, jeigu ji atitinka specialias sąlygas (neužstoti techninių eismo reguliavimo priemonių, kelio ženklų, nepabloginti matomumo, neakinti eismo dalyvių, neatitraukti jų dėmesio ir kt.). Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas teisingai nurodo, jog teismas, nustatęs, kad būtent dėl įstatymų pakeitimų ieškovas turėjo demontuoti šią nuorodą (taip pat nuorodą Nr. 34, dėl kurios įrengimo buvo pateikta banko garantija), neturėjo pagrindo konstatuoti atsakovo neteisėtus veiksmus, nes tai sudaro pagrindą taikyti CK 6.253 straipsnio 3 dalies normą.

84Kartu teismas nurodė, jog galiojantys įstatymai nedraudžia išorinę reklamą įrengti gatvėse ir prie jų, jeigu ji neužstoja techninių eismo reguliavimo priemonių, nepablogina matomumo ir kt., tačiau laikė, kad sprendžiant ar ginčo sandorio dalykas buvo realiai įgyvendinamas, turi būti atsižvelgta ne tik į formalius įstatymo reikalavimus, kad būtina įvertinti taip pat tai, ar objektyviai įmanoma, nepažeidžiant minėtų teisės aktų, įrengti išorinę reklamą tose vietose, kurios buvo numatytos pagal Konkurso sąlygas bei Schemą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmiau paminėtos faktinės aplinkybės leidžia spręsti, kad būtent ieškovas nesinaudojo Konkurso dokumentuose inkorporuota sąlyga/galimybe įgyvendinant šį projektą keisti įrenginių vietas, skaičių, apimtį, rinkliavos dydį ir kt., tai yra demontuotinas informacines nuorodas perkelti į kitas vietas. Taigi šios aplinkybės duoda pagrindą spręsti, kad net ir nustačius atsakovo veiksmuose Leidimo sąlygų pažeidimą, teismas turėjo pagrindą taikyti CK 6.253 straipsnio 5 dalies normą, nes pats ieškovas neatidžiu ir nerūpestingu, verslo principams prieštaraujančiu elgesiu, sąlygojo nuostolių atsiradimą.

85Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, laiko, jog nepaneigti apelianto teiginiai, kad ieškovas, pateikęs konkursinį pasiūlymą – 561 Lt rinkliavos dydį, kai tuo tarpu atsakovas buvo nustatęs minimalų 255 Lt dydį (t. 1, b. l. 30), netinkamai įvertino savo galimybes ir nesugebėjo tinkamai organizuoti šio savo verslo. Tai iš dalies patvirtina paties ieškovo kreipimasis į atsakovą dėl vietinės rinkliavos mokėjimo atidėjimo, kuriame prašymas motyvuojamas finansine bendrovės padėtimi, šalies bendros ekonominės situacijos ir atitinkamai turimų klientų mokumo pablogėjimu, o taip pat paklausos reklamos paslaugoms sumažėjimu (t. 2, b. l. 20). Ta aplinkybė, kad nors buvo įrengtos 57 reklaminės nuorodos, imperatyvią sąlygą dėl banko garantijos pateikimo ieškovas įvykdė tik dėl 4 nuorodų įrengimo. Teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovo tikrąsias intencijas taip pat apibūdina jo elgesys, kai 2009-08-20 pateikdamas nagrinėjamą ieškininį pareiškimą, tuo pačiu reikalauja taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovui bei kitiems asmenims išmontuoti netinkamai įrengtas informacines nuorodas, tai yra sustabdyti šių nuorodų demontavimo procesus, o pagal atsakovo pateiktus duomenis bylą jau nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, tai yra 2011 m. birželio mėn., nustatyta, jog ieškovas informaciniuose stenduose eksponuoja kitų bendrovių informaciją ir, akivaizdu, jog, priešingai nei konstatavo teismas, iki šiol gauna iš šio verslo pajamas tuo pačiu nemokėdamas vietinės rinkliavos (t. 3, b. l. 79-88, 134-162, t. 4, b. l. 160-176). Byloje nėra pateikta įrodymų, paneigiančių šiuos atsakovo teiginius bei įrodymus. Taip pat ieškovas nepagrindė savo teiginių, kad dėl šių aplinkybių jis neteko esminę vietą visoje informacinių nuorodų sistemoje užimančių nuorodų ir tokiu būdu ji buvo sugriauta, nepateikė įrodymų, jog šios nuorodos yra neatsiejamai susietos visoje 62 nuorodų sistemoje (CPK 178 str.).

86Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-03-22 paskelbtą atvirą viešą konkursą bei Leidimą Nr. A448-68 (4.2-TR3) negaliojančiais ir patraukti atsakovą civilinėn atsakomybėn (CK 6.3 str. 1, 4 d., 1.80 str. 1 d., 6.246-6.255 str.). Kaip minėta, ieškovui suteiktas leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) galioja iki 2013-09-30, taigi toks teismo sprendimas neužkerta kelio šių teisinių santykių šalims spręsti informacinių nuorodų įrengimo bei eksploatavimo klausimus Konkurso dokumentuose nustatyta tvarka.

87Dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinio patenkinimo

88Apeliantas teisingai nurodo, jog pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punktą savivaldybės taryba turi teisę savo teritorijoje nustatyti vietinę rinkliavą už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2000-07-26 sprendimu Nr. 57 patvirtinti nuostatai dėl vietinės rinkliavos už vaizdinę komercinę reklamą Vilniuje numato, jog vietinę rinkliavą už vaizdinę komercinę reklamą Vilniuje privalo mokėti asmenys, kurie pagal nustatyta tvarka suderintus projektus ant savivaldybės objektų yra įrengę reklaminius įrenginius ir juos eksploatuoja (3 p.). Tokia sąlyga buvo nustatyta taip pat ir Konkurso dokumentuose. Dėl to ieškovas, savo iniciatyva nutraukdamas rinkliavos mokėjimą, pažeidė teisės aktais nustatytą, o taip pat paties prisiimtą, prievolę. Kaip matyti iš atsakovo priešieškinio, prašoma priteisti iš ieškovo rinkliavos skola už laikotarpį nuo 2009 m. II ketvirčio iki 2010 m. III ketvirčio (imtinai) yra apskaičiuota nuo teisėtai įrengtų 14 informacinių nuorodų, kurioms buvo išdavusi leidimą (priedą), kad pasikeitus rinkliavos dydžiui ieškovas neįformino leidimų pakeitimo (t. 2, b. l. 1-6, t. 3, b. l. 1-4). Taigi ieškovas, nemokėdamas nurodytos rinkliavos, pažeidė CK 1.5, 6.4 straipsnių, Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Nuostatų 3 punkto bei Konkurso dokumentų reikalavimus. Dėl to atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinis dėl 105 098 Lt rinkliavos skolos priteisimo tenkintinas.

89Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo

90Kaip yra žinoma, CPK 93 straipsnio 4 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas, pakeitęs teismo sprendimą, atitinkamai pakeičia ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. Atsižvelgdama į tai, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pakeistas, t. y. ieškinys yra atmestas, o atsakovo priešieškinio reikalavimai tenkinti, teisėjų kolegija panaikina teismo sprendimo dalį, kuria iš atsakovo ieškovui yra priteista 17 898 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, valstybei - 8 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, bei padidina iš ieškovo valstybei priteistas išlaidas nuo 30 Lt iki 38 Lt.

91Kaip žinoma, dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas privalo spręsti ex officio. Teisėjų kolegija nagrinėjamu klausimu konstatuoja, kad teismas, spręsdamas, jog CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytas maksimalus 30 000 Lt žyminio mokesčio dydis yra neindeksuojamas, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais, pateiktais 2010 m. spalio 25 d. nutartyje Nr. 3K-3-406/2010, padarė išvadą, jog ieškovas permokėjo 9 540 Lt žyminio mokesčio ir ši permoka jam grąžintina. Tačiau vėlesnėje, tai yra po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo, atsiradusioje kasacinės instancijos teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pirmiau paminėtoje CPK 80 straipsnio normoje nustatyti minimalus 50 Lt bei maksimalus 30 000 Lt žyminio mokesčio dydžiai turi būti indeksuojami CPK 82 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011, 2011-07-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2011). Pažymėtina, kad tokiu atveju, kai praktika tuo pačiu klausimu yra nevienoda, turi būti atsižvelgiama į teismo suformuluotos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės sukūrimo laiką ir į kitus turinčius reikšmės veiksnius: į tai, ar teismo išaiškinimas atspindi susiformavusią teismų praktiką ar yra pavienis atvejis; į sprendimo argumentacijos įtikinamumą; į galimus reikšmingus pokyčius (socialinius, ekonominius ir kt.), įvykusius priėmus atitinkamą precedento reikšmę turintį teismo sprendimą, ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-02-27nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2009, 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2009).

92Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija laiko, jog šioje byloje sprendžiant procesinį klausimą dėl maksimalaus žyminio mokesčio dydžio indeksavimo, turi būti vadovaujamasi vėliausia teismų praktika, dėl to konstatuotina, jog šis klausimas išspręstas neteisingai, o minima teismo sprendimo dalis, kuria nuspręsta ieškovui grąžinti 9 540 Lt žyminio mokesčio už ieškinį, panaikinama.

93Kaip žinoma, apeliantas yra atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (CPK 83 str. 5 p.). Dėl to apeliacinį skundą patenkinus visiškai, 19 086 Lt žyminis mokestis valstybei priteistinas iš ieškovo UAB „Gandras energoefektas“. Apeliacinės instancijos teisme patirta 4,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurių atlyginimas valstybei taip pat priteistinas iš ieškovo (CPK 79, 88, 92, 93, 96 str.).

94Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

95Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti.

96Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ (juridinio asmens kodas 155909013) ieškinys atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188710061), tai yra pripažintas niekiniu ir negaliojančiu nuo jo paskelbimo momento Vilniaus miesto savivaldybės administracijos paskelbtas atviras viešas informacinių nuorodų sistemos operatoriaus parinkimo konkursas bei jo rezultatų pagrindu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ pasirašytas 2008 m. spalio 1 d. įsigaliojęs leidimas Nr. A448-68 (4.2-TR3) įrengti ir eksploatuoti išorinės vaizdinės reklamos informacines nuorodas ant Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių ar valdytojo teise valdomų objektų, o taip pat ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ naudai iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteistas 1 389 785,10 Lt (vienas milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt penki litai 10 ct) nuostolių atlyginimas, – ir šiuos ieškininius reikalavimus atmesti.

97Patenkinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinį ir priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 105 098 Lt (vienas šimtas penki tūkstančiai devyniasdešimt aštuoni litai) nesumokėtos vietinės rinkliavos skolą.

98Panaikinti sprendimo dalį dėl 9 540 Lt (devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt litų) permokėto žyminio mokesčio grąžinimo ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Gandras energoefektas“.

99Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Gandras energoefektas“ iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priteista 17 898 Lt (septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni litai) žyminio mokesčio už ieškinį.

100Pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir padidinti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, nuo 30 Lt (trisdešimt litų) iki 38 Lt (trisdešimt aštuoni litai).

101Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

102Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras energoefektas“ 19 086 Lt (devyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt šeši litai) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 4,15 Lt (keturi litai 15 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ 2009-07-09 kreipėsi į teismą su... 6. Ieškovas nurodė, kad laimėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės... 7. Ieškovas teigė, jog laimėjęs Konkursą įsipareigojimams įvykdyti... 8. Remdamasis paminėtu, ieškovas nurodė, kad atsakovas, paskelbdamas Konkursą,... 9. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime su ieškiniu... 10. Atsakovas nurodė, jog ieškovas pateikė tik 14 000 Lt dydžio banko... 11. Atsakovas nesutiko su ieškovo teiginiu, kad Sąlyga, jog Konkurse dalyvaujama... 12. Atsakovas nurodė, jog ieškovo reikalavimas priteisti 1 502 034,07 Lt žalą... 13. Atsakovo teigimu, yra per didelės ieškovo prašomos priteisti 5 000 Lt... 14. Atsakovas pateikė ieškovui priešieškinį, kurį vėliau patikslino,... 15. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį prašė jį atmesti (t. 2, b. l.... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 30 d. sprendimu ieškovo UAB „Gandras... 18. Teismas nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 19. Teismas konstatavo, jog ieškovas nustatytais terminais ir tvarka įrengė... 20. Ieškovas negalėjo įrengti kryptinės nuorodos Nr. 34 Galvės g., nes... 21. Kvalifikuodamas tarp šalių susiklosčiusius teisinius santykius, teismas... 22. Nustatė, jog atsakovui formaliai leidus (Leidimas) ieškovui įrengti ir... 23. Teismas nurodė, jog ieškovui formaliai buvo suteikta teisė – Leidimas,... 24. Teismas nustatė, jog byloje nėra duomenų, ar likusios įrengtos kryptinės... 25. Teismas sprendė, kad ieškovas nebūtų sudaręs sandorio su atsakovu, jei... 26. Teismas atmetė atsakovo priešieškinį dėl vietinės rinkliavos skolos... 27. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovas iš dalies pasinaudojo Leidimu ir nuo jo... 28. Teismas laikė, jog esant ieškovo reikalavimui taikytinas subsidiarius... 29. Dėl ieškovo reikalavimo priteisti iš atsakovo 1 502 034,07 Lt tiesioginių... 30. Teismas atmetė kaip nepagrįstą reikalavimą priteisti 71 440 Lt sumokėtus... 31. Teismas taip pat atmetė, kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą dėl 13 068... 32. Spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teismas... 33. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 34. Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ apeliacinio skundo dėl Vilniaus... 35. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje... 36. Nurodo, jog atsakovo 2008-03-22 paskelbto viešo atviro Konkurso objektu buvo... 37. Teigia, jog priešingai nei sprendė teismas, būtent ieškovas UAB „Gandras... 38. Teigia, kad teismas be pagrindo vadovavosi materialiosios teisės normomis,... 39. Nurodo, kad nepaisant netinkamo teisinių santykių kvalifikavimo, nėra... 40. Teigia, jog nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad praradus dalį Konkurse... 41. Teigia, kad nepagrįsti teismo argumentai, grindžiami Lietuvos automobilių... 42. Nurodo, kad ieškovas buvo susipažinęs su Konkurso medžiaga ir žinojo, jog... 43. Nesutinka su teismo argumentu, kad jis, vykdydamas informacinių nuorodų... 44. Teigia, jog teismas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti, kad atsakovas... 45. Nurodo, jog laikotarpis, praėjęs nuo teisinio reglamentavimo pasikeitimo iki... 46. Teigia, kad Konkurso rezultatų pagrindu ieškovas įgijo teisę įrengti... 47. Nesutinka su teismo išvada, jog ieškovas pagrindė ieškinio reikalavimus... 48. Nurodo, kad teismas visiškai nevertino CK 6.253 straipsnio nuostatų bei... 49. Tvirtina, kad teismas be pagrindo atmetė priešieškinį dėl nesumokėtos... 50. Ieškovas UAB „Gandras energoefektas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 51. Teismas padarė pagrįstą išvadą, jog byloje nustatytos aplinkybės... 52. Konkurso nuostatų 10 punkte buvo numatyta, kad dalyviai Konkurse gali... 53. Teigia, kad apeliantas nepagrįstai nurodo, jog teismas neteisingai sprendė... 54. Tvirtina, jog atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismas turėjo taikyti CK... 55. Be to, nuorodų įrengimo metu paaiškėjo, kad dalis nuorodų negali būti... 56. Teigia, kad apeliantas taip pat be pagrindo nurodo, jog teismas turėjo jį... 57. Nesutikdamas su apelianto argumentais dėl teismo sprendimo dalies, kuria... 58. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 59. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 60. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 61. Dėl teisinių santykių kvalifikavimo... 62. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamas ginčas... 63. Teismas, remdamasis bylos medžiaga, teisingai sprendė, jog atsakovui Vilniaus... 64. Apeliantas teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybė... 65. Dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-03-22... 66. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad nagrinėjamu atveju sudaryto viešo... 67. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais teismo argumentais bei tokiu sprendimu.... 68. Teismas teisingai nurodė, jog pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatas... 69. Teisėjų kolegija laiko, kad teismas šias išvadas padarė neįvertinęs ar... 70. Visų pirma, teisėjų kolegija laiko būtinu pabrėžti tai, kad ieškovas –... 71. Analizuojant nagrinėjamoje byloje aktualias šių dokumentų nuostatas matyti,... 72. Iš Konkurso dokumentuose esančios patvirtintos Leidimo formos turinio matyti,... 73. Iš byloje esančios ,,B“ grupės ,,B6“ tipo statinių nuorodų –... 74. Paminėtos Konkurso dokumentuose suformuluotos nuostatos patvirtina atsakovo... 75. Teisėjų kolegija laiko, jog tik atsižvelgiant į pirmiau paminėtus... 76. Visų pirma, pažymėtina tai, kad Konkurso laimėtoju ieškovas buvo... 77. Ieškovas su UAB ,,Balta saulė“ 2008-07-11 sudarė 24 000 Lt vertės... 78. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2009-01-28 raštu Nr. 2009/01/28-01 informavo... 79. Taigi minimuose dokumentuose vienareikšmiai nustatyta, kad Leidimo pagrindu... 80. Kaip minėta, teismas, pripažino negaliojančiu Konkursą bei jo pagrindu... 81. Visų pirma, atsižvelgdamas į pirmiau išanalizuotas Konkurso dokumentų... 82. Teismas taip pat laikė, jog dėl atsakovo kaltės ieškovas turėjo... 83. Teismas, vertindamas aplinkybes, susijusias su informacinės – kryptinės... 84. Kartu teismas nurodė, jog galiojantys įstatymai nedraudžia išorinę... 85. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis,... 86. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 87. Dėl atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priešieškinio... 88. Apeliantas teisingai nurodo, jog pagal Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1... 89. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo... 90. Kaip yra žinoma, CPK 93 straipsnio 4 dalis numato, kad apeliacinės... 91. Kaip žinoma, dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tiek pirmosios, tiek... 92. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija laiko, jog šioje byloje sprendžiant... 93. Kaip žinoma, apeliantas yra atleistas nuo žyminio mokesčio už apeliacinį... 94. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 95. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 30 d. sprendimą pakeisti.... 96. Panaikinti sprendimo dalį, kuria iš dalies patenkintas ieškovo uždarosios... 97. Patenkinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 98. Panaikinti sprendimo dalį dėl 9 540 Lt (devyni tūkstančiai penki šimtai... 99. Panaikinti sprendimo dalį, kuria ieškovui uždarajai akcinei bendrovei... 100. Pakeisti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir padidinti... 101. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 102. Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Gandras...