Byla 2-1245/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Trans Farm Ltd atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-929-253/2014, kuria iš dalies patenkintas pareiškėjo skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo šios įmonės bankroto byloje Nr. B2-135-253/2014, byloje dalyvaujant suinteresuotiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, akcinei bendrovei DNB bankui.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-2511-253/2010 atsakovui UAB „Žvejų rezidencija“ iškėlė bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotas“ (toliau – administratorius). Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2-482/2011 Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. spalio 27 d. nutartį paliko nepakeistą.

6Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėją Trans Farm Ltd įrašė į BUAB „Žvejų rezidencija“ trečiosios eilės kreditorių sąrašą su 16 290 797,00 Lt finansinio reikalavimo suma, o 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartimi BUAB „Žvejų rezidencija“ pripažinta bankrutavusia ir paskelbta likviduojama dėl bankroto.

7BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo pirmininko prašymu 2013 m. gruodžio 23 d. sušaukė įmonės kreditorių susirinkimą, kuris 98,332 procentais visų patvirtintų kreditorių balsais, Nutarė

81) Kreditorių susirinkimo sekretoriumi patvirtinti I. E.;

92) Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę;

103) Patvirtinti iki 2013 m. gruodžio 23 d. administratoriaus veiklos ataskaitą;

114) Nuo 2012 m. liepos 17 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 170 556,19 Lt administravimo išlaidų sąmatą, neišskiriant administratoriaus atlyginimo;

125) Pritarti administratoriaus siūlymui nurašyti neišieškotus beviltiškus BUAB „Tauras“, BUAB „Edija“ debitorinius reikalavimus;

136) Patvirtinti kreditoriams lėšų paskirstymą pagal administratoriaus ataskaitoje pateiktą projektą;

147) Įpareigoti administratorių patikslinus kreditorinius reikalavimus, paruošti BUAB „Žvejų rezidencija“ likvidacinį aktą ir balansą ir pateikti kreditoriams patvirtinti. Balansas gali būti pateikiamas ir tvirtinimas elektroniniu paštu. Kreditoriai per 7 kalendorines dienas teikia administratoriui pastebėjimus. Nesulaukus pastebėjimų per 7 kalendorines dienas yra laikoma, kad kreditoriai likvidacinį aktą ir balansą patvirtino;

158) Įpareigoti administratorių patikslinus kreditorinius reikalavimus, patvirtinus likvidacinį aktą ir balansą, kreiptis į bylą nagrinėjantį teismą dėl BUAB „Žvejų rezidencija“ veiklos pabaigos;

169) Sprendžiant einamuosius klausumus, nutarė atmesti kreditoriaus Trans Farm Ltd prašymą dėl administratoriaus pakeitimo dėl prarasto pasitikėjimo, kaip neturintį pagrindo (kreditorius nepateikė jokių pastebėjimų dėl administratoriaus netinkamos veiklos), nes minėtas prašymas tik vilkintų ir brangintų bankroto procesą, kai visos procedūros yra baigiamos.

17Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti minėtus nutarimus, kadangi sušaukiant susirinkimą buvo pažeista kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka ir procedūros, į susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtraukti kreditoriaus, turinčio iniciatyvos teisę šaukti kreditorių susirinkimus, siūlomi darbotvarkės klausimai ir pristatyti susirinkimo metu kreditoriaus siūlomi nutarimų projektai, buvo pažeista numatyta darbotvarkė, buvo nesilaikyta balsų skaičiavimo tvarkos.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

19Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi pareiškėjo Trans Farm Ltd skundą dėl 2013 m. gruodžio 23 d. BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkino iš dalies – panaikintino susirinkimo nutarimus septintuoju ir aštuntuoju darbotvarkės klausimais dėl „Dėl įmonės likvidacinio akto ir balanso tvirtinimo“ ir „Dėl įmonės pabaigos“; kitas skundo dalis atmetė, bei kreditoriui AB DNB bankui iš pareiškėjo Trans Farm Ltd priteisė 300 Lt bylinėjimosi išlaidų.

20Teismas, pasisakydamas dėl kreditoriaus teisės inicijuoti kreditorių susirinkimus nustatė, kad UAB „Žvejų rezidencija“ administratorius 2013 m. gruodžio 23 d. sušaukė įmonės kreditorių susirinkimą pagal kreditorių komiteto pirmininko AB DNB Banko 2013 m. lapkričio 8 d. prašymą ir jo pasiūlytą darbotvarkę. Šį susirinkimą buvo planuojama šaukti 2013 m. gruodžio 12 d., tačiau 2013 m. gruodžio 9 d. jis buvo perkeltas į 2013 m. gruodžio 23 d. apie tai informuojant kreditorius. Kreditorius Trans Farm Ltd administratoriui 2013 m. lapkričio 21 d. pateikė prašymą sušaukti kreditorių susirinkimą ir pateikė šio susirinkimo darbotvarkę. 2013 m. gruodžio 9 d. administratoriaus pranešimu kreditoriai buvo informuoti apie pareiškėjo Trans Farm Ltd prašymą devintuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus pakeitimo. Administratorius pasiūlė nutarimo projektą: „Atmesti Trans Farm Ltd prašymą“. Už tokį nutarimo projektą balsavo kreditoriai, turintys 61,777 procentų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (arba 62,82 procentus susirinkime dalyvavusių kreditorių sumos), todėl teismas konstatavo, jog byloje nėra duomenų, kad administratorius būtų atsisakęs sušaukti įmonės kreditorių susirinkimą pagal kreditoriaus Trans Farm Ltd prašymą, tačiau 2013 m. gruodžio 23 d. įvykęs kreditorių susirinkimas šią iniciatyvą atmetė.

21Teismas nagrinėdamas skundo argumentus dėl netinkamai skaičiuotų balsų nustatė, kad kreditoriui AB DNB bankui 2012 m. kovo 26 d. buvo pervesta 9 500 000 Lt suma, tačiau administratorius iki ginčijamo kreditorių susirinkimo nesikreipė į teismą dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo sumažinimo, nors privalėjo. Jeigu būtų buvęs sumažintas AB DNB banko kreditinis reikalavimas, tokiu atveju jo balsų suma būtų sudariusi 32,224 procentus, tačiau balsavimo rezultatai vistiek nebūtų pasikeitę, nes už priimtus ir pareiškėjo Trans Farm Ltd ginčijamus nutarimus balsavo ne tik AB DNB bankas, tačiau ir kiti kreditoriai (BUAB „EDP Group“, BUAB „Edija“). Todėl sprendė, kad formaliu pagrindu negali būti naikinami visi skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai.

22Teismas taip pat nenustatė esminių procedūrinių pažeidimų šaukiant kreditorių susirinkimą, skaičiuojant balsus, susirinkime svarstant pirmąjį ir antrąjį darbotvarkės klausimus, kadangi dėl šių klausimų „prieš“ pasisakė tik pareiškėjas Trans Farm Ltd, kurio reikalavimų suma sudaro 36,537 procentai visų teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos, arba 37,16 procentai susirinkime dalyvavusių kreditorių sumos.

23Teismas spręsdamas dėl susirinkimo nutarimų teisėtumo trečiuoju ir ketvirtuoju darbotvarkės klausimais dėl administratoriaus ataskaitos ir administravimo išlaidų tvirtinimo konstatavo, kad administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime dėl faktiškai atliktų įmonės administravimo veiksmų ir patirtų išlaidų. Nagrinėjamu atveju administratorius vykusiam kreditorių susirinkimui pateikė 2012 m. liepos 17 d. - 2013 m. gruodžio 23 d. veiklos ataskaitą. Kreditorių susirinkimas sutiko su tokia administratoriaus atsiskaitymo už ataskaitiniu laikotarpiu įmonės turėtas išlaidas forma, laikė šias išlaidas pagrįstomis ir apmokėtinomis iš įmonės bankroto administravimui skirtų lėšų pagal kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą. Trečiuoju darbotvarkės klausimu nutarimas priimtas 61,777 procentais, o ketvirtuoju darbotvarkės klausimu 61,764 procentais visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių balsais (atitinkamai 62,82 proc. ir 62,81 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių sumos). Todėl laikė, kad šiuo konkrečiu atveju pareiga administratoriui detalizuoti išlaidas netaikytina. Tokią išvadą teismas padarė balsavusių kreditorių Trans Farm Ltd ir VSDFV Klaipėdos skyriaus nepritarimo šiam nutarimui pagrindą sudarantį argumentą bei anksčiau (2011-05-05, 2011-11-23) vykusių kreditorių susirinkimų analogiškais klausimais, t. y., administratoriaus veiklos ataskaitos pateikimo ir priėmimo praktika.

24Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo argumentus dėl penktojo ir šeštojo nutarimų panaikinimo konstatavo, kad kreditoriai, įvertinę skolos išieškojimo galimybę ir išieškojimo trukmę, turėjo pagrindą priimti nutarimą nurašyti debitoriaus UAB „Tauras“ 4 295,96 Lt skolą, kadangi minėta įmonė nevykdo veiklos, Juridinių asmenų registro duomenimis ši įmonė ilgiau nei 24 mėnesius Registro tvarkytojui neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, jo turtą sudaro tik žemės nuomos teisė į valstybinės žemės sklypą, kurio nuomos sutartis yra ginčijama teisme. Be to, šiam nutarimui pritarta 62,81 procentais susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, balsais.

25Teismas, spręsdamas dėl nutarimo septintuoju ir aštuntuoju darbotvarkės klausimais, t. y., dėl likvidacinio akto tvirtinimo ir įmonės pabaigos konstatavo, kad priešingai, nei nurodo bankroto administratorius, kad priimti nutarimai yra tik preliminarus balanso aptarimas, savaime nesudaro pagrindo teigti, jog yra teisėti, nors buvo priimti kreditorių daugumos balsais, nes kiekvienas kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę dėl kiekvieno nutarimo ir tokios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo balsavimo rezultatus (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Šios galimybės realizavimas yra neatsiejamai susijęs su išankstiniu žinojimu apie visus kreditorių siūlomus nutarimų projektus klausimais, nagrinėtinais pagal darbotvarkę, bei teise dėl jų pasisakyti (Lietuvos apeliacinis teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-947/2010), todėl teismas sutiko su pareiškėjo pozicija, kad įstatyme nėra numatyta galimybė nesulaukus per nustatytą terminą pastabų konstatuoti, jog kreditoriai likvidacinį aktą ir balansą patvirtino. Laikantis administratoriaus pozicijos, kad ginčijamas nutarimas septintuoju darbotvarkės klausimu yra tik pasiruošimas kreditorių susirinkimui, nereikėtų svarstyti klausimo dėl įmonės pabaigos (8 darbotvarkės klausimas). Nors septintasis ir aštuntasis nutarimai buvo priimti formaliai nepažeidžiant ĮBĮ reikalavimų, tačiau teismas sprendė, jog tai nesudaro pagrindo šiuos nutarimus laikyti teisėtais, nes šie nutarimai prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei buvo priimti iš esmės pažeidžiant ĮBĮ 24 straipsnio nuostatas.

26Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą nustatė, kad pareiškėjas Trans Farm Ltd teismui pateikė tik 2014 m. kovo 31 d. pinigų priėmimo kvitą. Nesant advokato pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo duomenų, teismas pareiškėjui nepriteisė bylinėjimosi išlaidų.

27Kreditoriui AB DNB bankui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį vadovaujantis Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintomis rekomendacijose sumažino nuo 1 936 Lt iki 300 Lt.

28III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

29Atskirajame skunde pareiškėjas Trans Farm Ltd prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria atmesti pareiškėjo reikalavimai ir tenkinti visus pareiškėjo reikalavimus bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

301. Iki minėto kreditorių susirinkimo, BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditoriui AB DNB bankui 2012 m. kovo 6 d. buvo sumokėta 9 500 000 Lt suma, tačiau administratorius nesikreipė į teismą dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo sumažinimo. Taigi Banko reikalavimas kreditorių susirinkime buvo tik 11 306 411,55 Lt, o ne 20 806 411,55 Lt, tačiau Bankui buvo leista balsuoti nesumažintu balsų skaičiumi. Dėl to, teismas neturėjo teisės pažeidimo laikyti formaliu ir nepakankamu naikinti visų skundžiamų kreditorių nutarimų (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

312. Teismas nepagrįstai nurodė, kad net ir tuo atveju, jei būtų sumažintas Banko kreditorinis reikalavimas balsavimo rezultatai nebūtų pasikeitę, nes teismas neturėjo pagrindo svarstyti hipotetinės padėties, o remtis įrodymais.

323. Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir nepagrįstai šią praktiką vertino BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių daugumos interesų nenaudai. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, be kita ko, reikia patikrinti ar buvo laikytasi ĮBĮ nustatytos kreditorių balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies normai, turėjo panaikinti visus minėto kreditorių susirinkimo nutarimus.

334. Atkreipia dėmesį į tai, kad AB DNB banko turimas reikalavimas BUAB „EDP Group“ bankroto byloje sudaro 51,9 procento visų BUAB „EDP Group“ kreditorių reikalavimų ir yra atsiradęs laidavimo už BUAB „Žvejų rezidencija“ prievoles, sutarčių pagrindu. Dėl suteiktų ir negrąžintų paskolų AB DNB bankas tapo BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditoriumi. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Žvejų rezidencija“ 2012 m. kovo 6 d. Bankui pervedė 9 500 000 Lt bankroto byloje turimo reikalavimo tenkinimui, AB DNB banko finansinis reikalavimas BUAB „EDP Group“ bankroto byloje taip pat turėjo būti sumažintas minėta suma, todėl Bankas nebeturėjo daugiau nei 50 procentų balsų nuo visų BUAB „EDP Group“ kreditorių reikalavimų sumos šios įmonės bankroto procese. Dėl to 2013 m. liepos 16 d. įvykusio BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo BUAB „EDP Group“ įpareigota derinti savo balsavimus BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje, taip pat yra neteisėtas.

345. Kreditorius AB DNB bankas piktnaudžiauja BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto procesu. Bankas visiškai valdo BUAB „EDP Group“ bankroto procesą ir įpareigojęs 2013 m. liepos 16 d. BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo nutarimu šią bendrovę balsuoti BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje tik pasitarus su AB DNB banku. Apelianto nuomone, esant sumažintam Banko reikalavimui, Bankas kreditorių susirinkime net ir su BUAB „EDP Group“ balsais nebūtų turėjęs balsų daugumos ir kreditorių susirinkimo nutarimai nebūtų priimti.

356. Pareiškėjas teismui buvo pateikęs teisinės pagalbos išlaidų kvitą, iš kurio matyti jo turėtos bylinėjimosi išlaidos, todėl teismas nepagrįstai nepriteisė jų.

36Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) ginčo klausimus prašo spręsti teismo nuožiūra. Tačiau VSDFV Klaipėdos skyriaus nuomone, 2013 m. liepos 16 d. įvykusio BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo metu priimtas nutarimas penktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo BUAB „EDP Group“ įpareigota derinti savo balsavimus BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje su AB DNB banku, yra neteisėtas, tačiau šiam nutarimui skųsti yra praleistas ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas.

37Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

381. BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje buvo parduotas Bankui įkeistas nekilnojamasis turtas, esantis ( - ), tačiau dėl šio turto pardavimo iki šiol vyksta ginčas, todėl tik išnagrinėjus ginčą dėl įmonės turto pardavimo teisėtumo bus galimas Banko reikalavimo tikslinimas. Dėl šios priežasties buvo pagrindas nemažinti Banko balsų skaičiaus.

392. Net ir sumažinus Banko turimą balsų skaičių, palankiai balsavusių kreditorių balsų būtų pakakę priimti skundžiamus nutarimus. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad Banko turimų balsų kiekis galėjo įtakoti kitų kreditorių apsisprendimą balsavimo klausimais. Todėl nėra pagrindo jų naikinti formaliais pagrindais.

403. Apeliantas minėto kreditorių susirinkimo nutarimus ginčija formaliais pagrindais. Tačiau teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad lemiamos įtakos sprendimų (nutarimų) priėmime neturintys kreditoriai, kurie nepateikia svarių argumentų bei juos pagrindžiančių įrodymų dėl priimtų nutarimų turinio neteisingumo, neturėtų vien dėl procedūrinių dalykų skųsti šių nutarimų. Antraip, jų veiksmai turi būti vertinami kaip sąmoningas trukdymas veikti prieš bankroto bylos greitą išnagrinėjimą, t. y. prieš bankrutuojančios (likviduojamos) įmonės bei kitų kreditorių interesus (Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gegužės 27 d. nutartyje, priimta civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

414. BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo nutarimai nėra šios bylos dalykas.

42Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Žvejų rezidencija“ administratorius prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

431. Dėl Bankui įkeisto turto pardavimo iš varžytinių vyksta teisminiai ginčai, todėl kreditorių nebuvo pakeistas Banko balsų skaičius.

442. Teismas, įvertinęs kreditorių reikalavimų apimtis pagrįstai sprendė, kad sumažinta AB DNB banko reikalavimų apimtis nebūtų turėjusi įtakos balsų skaičiui, ir būtų priimti analogiški kreditorių susirinkimo nutarimai.

453. Teismas turėjo pagrindą svarstyti kokios pasekmės būtų buvusios sumažinus Banko balsų skaičių, kadangi kreditorių susirinkimo nutarimų pakartojimas nebūtų pateisinamas teisminės praktikos ir bankroto proceso tikslų požiūriu.

464. Apeliantas nesutikdamas su BUAB „EDP Group“ bankroto byloje 2013 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkime priimtais nutarimais gali juos ginčyti ĮBĮ nustatyta tvarka. Kol šie nutarimai nėra nuginčyti, jie yra galiojantys. Apeliantas nėra įrodymais pagrindęs aplinkybių, kad AB DNB banko reikalavimas BUAB „EDP Group“ bankroto byloje yra kilęs iš laidavimo teisnių santykių už BUAB „Žvejų rezidencija“ prievoles. Be to, apelianto samprotavimai dėl BUAB „EDP Group“ bankroto proceso nėra susiję su ginčijamais BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo nutarimais.

475. Teismas apeliantui pagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų, kadangi apeliantas teismui nepateikė rašytinio prašymo su teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, kaip numato CPK 98 straipsnis.

48IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

49Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d., 338 str.).

50Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar teismas, nustatęs formalius procedūrinius kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimus, turėjo teisinį pagrindą panaikinti visus kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

51Dėl įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalies pažeidimo.

52Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau tekste – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio specialiojo įstatymo nuostatoms.

53Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina kreditorių susirinkimuose pagal teismo patvirtintus jų finansinius reikalavimus (ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 p., 23 str.). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 str.). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ administratorius V. K. v. bankrutuojančios L. K. IĮ „Talka“ kreditorių susirinkimo pirmininkas UAB „Skirnuva“, bylos Nr. 3K-3-477/2011).

54Teismų praktikoje pripažįstama, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta bankrutuojančios UAB ,,Revi“ byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina.

55Byloje nustatyta, kad UAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo pirmininko AB DNB banko iniciatyva bankroto administratorius sušaukė kreditorių susirinkimą pagal kreditorių susirinkimo pirmininko pasiūlytą darbotvarkę, vėliau pakeičiant šio susirinkimo datą į 2013 m. gruodžio 23 d. ir apie tai informuojant kreditorius, kuris 98,332 procentais visų patvirtintų kreditorių balsais, priėmė skundžiamus nutarimus. Iš skundžiamo susirinkimo protokolo matyti, kad AB DNB bankas turėjo 46,665 procentus, VSDFV Klaipėdos skyrius 0,018 procentus, VĮ Turto bankas 0,013 procentus, BUAB „EDP“ 13,270 procentus, UAB „Edija“ 1,829 procentus, o pareiškėjas Trans Farm Ltd 36,537 procentus visų balsų. Apelianto teigimu, iki minėto kreditorių susirinkimo, BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditoriui AB DNB bankui realizavus įkeistą turtą 2012 m. kovo 6 d. bankiniu pavedimu buvo pervesta 9 500 000 Lt suma, tačiau administratorius nesikreipė į teismą dėl šio kreditoriaus finansinio reikalavimo sumažinimo, todėl Bankas, balsuodamas minėtame susirinkime nebeturėjo deklaruojamo balsų skaičiaus, o turėjo tik 32,22 procentus visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (20 806 411,55 Lt – 9 500 000 Lt). Tokiu būdu buvo pažeisto imperatyvios ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies nuostatos, o pirmosios instancijos teismas nustatęs šias aplinkybes privalėjo panaikinti visus skundžiamus nutarimus ir nelaikyti šių pažeidimų formaliais. Bankas, atsiliepdamas į minėtus apelianto argumentus teigia, kad pareiškėjas teismine tvarka ginčija Bankui įkeisto turto pardavimą iš varžytinių ir prašo taikyti restituciją, dėl šios priežasties nebuvo mažinamas Banko balsų skaičius. Be to, sumažintas Banko turimų balsų kiekis nebūtų įtakojęs skundžiamų nutarimų priėmimo.

56Kreditorių teises bankroto procese reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnio normos. ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Balsavimas kreditorių susirinkimuose taip pat neatsiejamas su kreditorių reikalavimų gynimu. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. Kreditorių balsai skaičiuojami ne nuo susirinkime dalyvaujančių kreditorių reikalavimų sumos, bet nuo visų įmonės kreditorių reikalavimų sumos (išskyrus balsavimą pakartotiniame susirinkime). Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apelianto teiginiu, kad laiku atitinkamai nesumažinus kreditoriaus AB DNB banko kreditorinio reikalavimo dydžio buvo pažeista balsavimo kreditorių susirinkime procedūra.

57Vadovaujantis teismų praktikoje formuojamu ĮBĮ 24 straipsnio nuostatų, įtvirtinančių kreditorių susirinkimo kompetenciją, susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką (ĮBĮ24 str.), aiškinimu ir taikymu, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais. Vienas iš tokių pagrindų yra esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymas, galėjęs nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1792/2011 ir kt.). Kitas kreditorių susirinkimo nutarimo naikinimo pagrindas - materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK1.5 str.) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-486/2010, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 7 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-786/2012, 2011 m. rugpjūčio 9 d. nutartis Nr. 2-2065 ir kt.).

58Pirmosios instancijos teismas, skundžiamus nutarimus vertino tiek procedūrinių pažeidimų aspektu, tiek nutarimų materialinių aspektų (turinio) teisėtumu. Teismas, nustatęs, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turėjo būti sumažinti iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu

59Pirmiau minėta, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu, todėl jeigu Banko kreditorinis reikalavimas būtų sumažintas iki 11 306 411,55 Lt (20 806 411,55 Lt – 9 500 000 Lt = 11 306 411,55 Lt), jis būtų sudaręs 32,22 procentus visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. Atitinkamai būtų pasikeitusi ir kitų balsavusių kreditorių turimų balsų procentinė išraiška, t. y., BUAB „EDP Group“ kreditorinis reikalavimas atitinkamai būtų sudaręs 16,86 procentus, ((5 916 699,30 x 100) : (44 586 659,27 – 9 500 000)), BUAB „Edija“ - 2,32 procentus ((815 600 x 100) : (44 586 659,27 – 9 500 000)). Taigi tiek pirmosios instancijos teismas, tiek Bankas ir administratorius atsiliepimuose teisingai nurodė, kad bet kuriuo atveju būtų pakakę net minėtų trijų kreditorių balsų (32,22 proc. + 16,86 proc. + 2,32 proc. = 51,40 proc.), kad būtų priimti tokio paties turinio nutarimai. Tuo tarpu apeliantas teigia, kad teismas tokiu atveju neturėjo teisinio pagrindo vertinti, „kas būtų, jeigu būtų“, o privalėjo remtis rašytiniais įrodymais ir įstatymais.

60Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus pažymi, kad teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į ĮBĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Nagrinėdamas ginčus dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, teismas, įvertinęs, ar priimti kreditorių nutarimai neprieštarauja teisės aktams, ar jie buvo priimti nustatyta tvarka, o jeigu ši tvarka buvo pažeista, be kita ko turi įvertinti, ar pažeidimai buvo tokio pobūdžio, kad galėtų lemti atskirų kreditorių susirinkimų nutarimų, kaip kreditorių sprendimų bankroto proceso eigoje, neteisėtumą.

61Nagrinėjamu atveju apeliantas siekia visų nutarimų panaikinimo, o tokiu atveju pakartotinai būtų šaukiamas kreditorių susirinkimas ir jame svarstomi jau pirmiau aptarti klausimai. Iš bylos medžiagos matyti kreditorių pozicija priimtais klausimais ir pakartotinai balsuojant dėl šių klausimų, pakaktų tik trijų kreditorių balsų (AB DNB banko, BUAB „EDP Group“, BUAB „Edija“) (32,22 proc. + 16,86 proc. + 2,32 proc. = 51,40 proc.). Taigi panaikinus skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus, pakartotinai svarstant tuos pačius klausimus, būtų pasiektas tas pats rezultatas BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto procese. Pirmiau minėta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška, o teismo vaidmuo, nagrinėjant kreditorių skundus dėl kreditorių nutarimų teisėtumo, yra orientuotas į ĮBĮ ir kituose teisės aktuose reglamentuoto įmonės bankroto proceso teisėtumo įvertinimą. Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas iš esmės grindžiamas ĮBĮ nustatytos kreditorių balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimu, todėl įvertinus šioje byloje susiklosčiusias faktines bylos aplinkybes, kreditorių valią dėl skundžiamų nutarimų, pirmiau minėtą teismų praktiką bei vadovaujantis ekonomiškumo principu, apeliacinės instancijos tesimas daro išvadą, kad šiuo atveju nėra teisinio pagrindo pripažinti, jog atskirajame skunde prašomi panaikinti nutarimai pažeistų bankroto procesą ar tam tikrų kreditorių teises, kadangi šios bylos kontekste, aplinkybė, kad Bankas minėtame kreditorių susirinkime dalyvavo su nesumažintu finansiniu reikalavimu, nelaikytina esminiu procedūriniu pažeidimu, lemiančiu kreditorių susirinkimo nutarimų turinio neteisėtumą bei atitinkamai daugumos kreditorių valios ir teisėtų interesų pažeidimą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atmeta apelianto argumentus, kad dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo balsų skaičiavimo pažeidimo pirmosios instancijos teismas privalėjo panaikinti visus skundžiamus nutarimus.

62Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007 ir nepagrįstai šią praktiką vertino BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių daugumos interesų nenaudai, kadangi anot apelianto, pagal kasacinio teismo išaiškinimus, teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalies normai, turėjo panaikinti visus minėto kreditorių susirinkimo nutarimus.

63Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus pažymi, kad pirmosios instancijos teismas vertino skundžiamo kreditorių susirinkimo iniciavimo, sušaukimo, balsų skaičiavimo ir kitus apelianto argumentus, kuriais jis be kita ko nurodė, jog kreditorių susirikimas buvo sušauktas neatsižvelgiant į jo prašymą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo ir darbotvarkės siūlymo. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais 2007 m. birželio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007, kurioje aptariama kreditorių teisė inicijuoti kreditorių susirinkimus. Minėtoje kasacinio teismo nutartyje nurodoma, kad pagal ĮBĮ nuostatas, kreditorius, turintis ne mažiau kaip 10 procentų visų kreditorių reikalavimų sumos (kaip šiuo atveju pareiškėjas), turi tik teisę reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą, t. y. iniciatyvos teisę kreiptis į asmenis, turinčius teisę savarankiškai sušaukti kreditorių susirinkimą. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2013 m. lapkričio 21 d. teikė tokį prašymą administratoriui, tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad jau po Banko prašymo (2013-11-08) (1 t., 10, 26 b. l.) ir darbotvarkės pateikimo. Administratorius, Banko iniciatyva šaukdamas kreditorių susirinkimą savo veiklos ataskaitoje pateikė kreditoriams informaciją apie apelianto reiškiamus prašymus, kurie buvo įtraukti į kreditorių susirinkimo darbotvarkę devintuoju darbotvarkės klausimu ir kreditoriai balsų dauguma priėmė nutarimą dėl jų (1 t., 25 b. l.). Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šias aplinkybes konstatavo, kad šiuo aspektu nebuvo pažeisti procedūriniai kreditorių susirinkimo sušaukimo, balsavimo ir kiti klausimai, todėl laikė nepagrįstais apelianto argumentus dėl apribotų jo teisių inicijuoti kreditorių susirinkimą. Apeliacinės instancijos teismas pritaria tokiai pirmosios instancijos teismo pozicijai ir daro išvadą, kad nėra pagrindo šių aplinkybių pripažinti procedūriniu kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimu, ir naikinti skundžiamą nutartį šiuo pagrindu.

64Dėl kreditoriaus AB DNB banko piktnaudžiavimo BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto procese.

65Apelianto teigimu, AB DNB banko reikalavimas BUAB „EDP group“ bankroto byloje yra kilęs iš laidavimo teisnių santykių už BUAB „Žvejų rezidencija“ prievoles, todėl Bankas visiškai valdo BUAB „EDP Group“ bankroto procesą ir įpareigojęs 2013 m. liepos 16 d. BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo nutarimu šią bendrovę balsuoti BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje tik pasitarus su AB DNB banku piktnaudžiauja BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto procesu.

66Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus pažymi, kad BUAB „EDP Group“ bankroto procesas ir nurodomos įmonės 2013 m. liepos 16 d. kreditorių susirinkimo nutarimai nėra šios bylos dalykas, todėl nagrinėjant apelianto atskirąjį skundą dėl BUAB „Žvejų rezidencija“ 2013 m. gruodžio 23 d. kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, apeliacinės instancijos teismas nevertina jų. Kita vertus, didžiausio kreditoriaus įtaka bankroto procese negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas bankroto procesu ar procesinėmis teisėmis.

67Dėl bylinėjimosi išlaidų.

68Apeliantas taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria teismas netenkino apelianto reikalavimo priteisti bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas, jog pareiškėjo teismui pateiktas teisinės pagalbos išlaidų kvitas buvo pakankamas pagrindas jas priteisti.

69Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija, kadangi apeliantas teismui nebuvo pateikęs rašytinio prašymo su teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, kaip tai numato CPK 98 straipsnis, todėl pirmosios instancijos tysimas neturėjo pagrindo remiantis vien kvitu kaip prašymu priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taigi, šioje dalyje taip pat nėra teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamos nutarties.

70Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama nutartis paliekama nepakeista.

71Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

72Pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme priėmus nepalankų procesinį sprendimą, iš pareiškėjo Trans Farm LTd bankrutavusiai UAB „Žvejų rezidencija“ priteistina 400 Lt (2 t., 53-54 b. l.) bylinėjimosi išlaidų, o kreditoriui AB DNB bankui 1 452 Lt (2 t., 60-62 b. l.) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 98 str.).

73Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

74Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

75Iš pareiškėjo Trans Farm LTd (registruoto Jungtinėje Karalystėje, registracijos Nr. NI043723) bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Žvejų rezidencija“ (įmonės kodas 300584572) priteisti 400 Lt, o akcinei bendrovei DNB bankui (įmonės kodas 112029270) 1 452 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo.... 5. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. spalio 27 d. nutartimi, priimta... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 23 d. nutartimi pareiškėją... 7. BUAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo pirmininko prašymu 2013... 8. 1) Kreditorių susirinkimo sekretoriumi patvirtinti I. E.;... 9. 2) Patvirtinti susirinkimo darbotvarkę;... 10. 3) Patvirtinti iki 2013 m. gruodžio 23 d. administratoriaus veiklos... 11. 4) Nuo 2012 m. liepos 17 d. iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų... 12. 5) Pritarti administratoriaus siūlymui nurašyti neišieškotus beviltiškus... 13. 6) Patvirtinti kreditoriams lėšų paskirstymą pagal administratoriaus... 14. 7) Įpareigoti administratorių patikslinus kreditorinius reikalavimus,... 15. 8) Įpareigoti administratorių patikslinus kreditorinius reikalavimus,... 16. 9) Sprendžiant einamuosius klausumus, nutarė atmesti kreditoriaus Trans Farm... 17. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti minėtus... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. balandžio 22 d. nutartimi pareiškėjo... 20. Teismas, pasisakydamas dėl kreditoriaus teisės inicijuoti kreditorių... 21. Teismas nagrinėdamas skundo argumentus dėl netinkamai skaičiuotų balsų... 22. Teismas taip pat nenustatė esminių procedūrinių pažeidimų šaukiant... 23. Teismas spręsdamas dėl susirinkimo nutarimų teisėtumo trečiuoju ir... 24. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundo argumentus dėl penktojo ir šeštojo... 25. Teismas, spręsdamas dėl nutarimo septintuoju ir aštuntuoju darbotvarkės... 26. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą nustatė,... 27. Kreditoriui AB DNB bankui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį... 28. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 29. Atskirajame skunde pareiškėjas Trans Farm Ltd prašo panaikinti pirmosios... 30. 1. Iki minėto kreditorių susirinkimo, BUAB „Žvejų rezidencija“... 31. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad net ir tuo atveju, jei būtų sumažintas... 32. 3. Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo... 33. 4. Atkreipia dėmesį į tai, kad AB DNB banko turimas reikalavimas BUAB „EDP... 34. 5. Kreditorius AB DNB bankas piktnaudžiauja BUAB „Žvejų rezidencija“... 35. 6. Pareiškėjas teismui buvo pateikęs teisinės pagalbos išlaidų kvitą,... 36. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio... 37. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo AB DNB bankas prašo... 38. 1. BUAB „Žvejų rezidencija“ bankroto byloje buvo parduotas Bankui... 39. 2. Net ir sumažinus Banko turimą balsų skaičių, palankiai balsavusių... 40. 3. Apeliantas minėto kreditorių susirinkimo nutarimus ginčija formaliais... 41. 4. BUAB „EDP Group“ kreditorių susirinkimo nutarimai nėra šios bylos... 42. Atsiliepime į atskirąjį skundą BUAB „Žvejų rezidencija“... 43. 1. Dėl Bankui įkeisto turto pardavimo iš varžytinių vyksta teisminiai... 44. 2. Teismas, įvertinęs kreditorių reikalavimų apimtis pagrįstai sprendė,... 45. 3. Teismas turėjo pagrindą svarstyti kokios pasekmės būtų buvusios... 46. 4. Apeliantas nesutikdamas su BUAB „EDP Group“ bankroto byloje 2013 m.... 47. 5. Teismas apeliantui pagrįstai nepriteisė bylinėjimosi išlaidų, kadangi... 48. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 50. Šioje apeliacijoje keliamas klausimas, ar teismas, nustatęs formalius... 51. Dėl įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalies pažeidimo.... 52. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 53. Bankrutuojančios įmonės kreditoriai bankroto byloje savo teises gina... 54. Teismų praktikoje pripažįstama, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 55. Byloje nustatyta, kad UAB „Žvejų rezidencija“ kreditorių susirinkimo... 56. Kreditorių teises bankroto procese reglamentuoja ĮBĮ 21 straipsnio normos.... 57. Vadovaujantis teismų praktikoje formuojamu ĮBĮ 24 straipsnio nuostatų,... 58. Pirmosios instancijos teismas, skundžiamus nutarimus vertino tiek... 59. Pirmiau minėta, kad pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį, teismo patvirtinti... 60. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus... 61. Nagrinėjamu atveju apeliantas siekia visų nutarimų panaikinimo, o tokiu... 62. Apelianto teigimu, teismas neteisingai aiškino Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 63. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus... 64. Dėl kreditoriaus AB DNB banko piktnaudžiavimo BUAB „Žvejų rezidencija“... 65. Apelianto teigimu, AB DNB banko reikalavimas BUAB „EDP group“ bankroto... 66. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į šiuos apelianto argumentus... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 68. Apeliantas taip pat skundžia pirmosios instancijos teismo nutarties dalį,... 69. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija, kadangi... 70. Vadovaujantis išdėstytu, skundžiama nutartis paliekama nepakeista.... 71. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.... 72. Pareiškėjui apeliacinės instancijos teisme priėmus nepalankų procesinį... 73. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 74. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutartį palikti... 75. Iš pareiškėjo Trans Farm LTd (registruoto Jungtinėje Karalystėje,...