Byla B2-5009-275/2018
Dėl 2018-05-14 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo BUAB „Geosola“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditoriaus UAB „ALU SYSTEMS“ skundą dėl 2018-05-14 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo BUAB „Geosola“ bankroto byloje,

Nustatė

21.

3Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovei UAB „Geosola“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirta UAB „Bankroto vizija“. 2018 m. gegužės 14 d. įvyko pirmasis BUAB „Geosola“ kreditorių susirinkimas, kuriame priimtais nutarimais buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, patvirtinta bankroto administratorės veiklos ataskaita, patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, patvirtintas pavedimo sutarties projektas, kreditorių susirinkimo pirmininkas įpareigotas pasirašyti su bankroto administratore pavedimo sutartį, patvirtintos informacijos apie bankroto proceso eigą teikimo ir kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarkos, nuspręsta nesudaryti taikos sutarties bankroto procese, patvirtinta įmonės likvidavimo tvarka, bankroto administratorė įpareigota kreiptis į teismą dėl įmonės likvidavimo. BUAB „Geosola“ kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ kreipėsi į teismą prašydama panaikinti visus 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, atstatydinti įmonės bankroto administratorių ir paskirti naują administratorių.

42.

5Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ nurodė, kad bankroto administratoriaus atstatydinimo būtinumą sąlygoja jo daromi pažeidimai UAB „Geosola“ bankroto procese. Paaiškino, kad bankroto administratorius nevykdė pareigos apie iškeltą bankroto bylą informuoti kreditorius, laiku neįvykdė pareigos pateikti teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, teismui patvirtinus įmonės darbuotojų finansinių reikalavimų sąrašą, nesikreipė į Garantinį fondą, pažeidė įstatyme nustatytą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, neleidęs kreditorių susirinkime dalyvauti pareiškėjui ir neatsižvelgęs į jo prašymus bei pastabas, pažeidė pareiškėjo ir kitų kreditorių teises, teikė teismui nepagrįstus prašymus dėl supaprastintos bankroto procedūros taikymo ir baudos buvusiam įmonės vadovui skyrimo. Pareiškėjo nuomone, šios aplinkybės kelia abejonių dėl bankroto administratoriaus kompetencijos ir gebėjimo ginti bankrutuojančios bendrovės ir visų jos kreditorių interesus. Atkreipė dėmesį į tai, jog priežiūros įstaiga bankroto administratoriui yra paskyrusi ne vieną nuobaudą.

63.

7UAB „Geosola“ bankroto administratorius UAB „Bankroto vizija“ su pareiškėjo prašymu nesutiko, prašė jo netenkinti. Bankroto administratorius nurodė, kad pareiškėjo įtarimai dėl pažeidimų bankroto procese nepagrįsti. Paaiškino, kad institucijoms buvo teikiama informacija apie bankroto bylos iškėlimą. 2017 m. spalio 9 d. kreditorių sąraše nurodyti 35 kreditoriai. Teikiant tvirtinti finansinius reikalavimus, per apsirikimą nebuvo įtraukti pirmos eilės kreditoriai. Šį trūkumą pastebėjęs bankroto administratorius teismui pateikė patikslintą kreditorių sąrašą, o 2018 m. birželio 6 d. pateikė paraišką Garantinio fondo valdybai dėl išmokų pirmos eilės kreditoriams. Nurodė, kad 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimas sušauktas pagal 2018 m. vasario 15 d. patvirtintą kreditorių sąrašą. Kreditoriai, kurių reikalavimai dar nebuvo patvirtinti įsiteisėjusia teismo nutartimi, dalyvauti susirinkime neturėjo teisės. Pažymėjo, kad įvykusiame kreditorių susirinkime priimti nutarimai per įstatyme nurodytą terminą nebuvo apskųsti. Akcentavo aplinkybę, jog prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo pateikė UAB „ALU SYSTEMS“ vadovas R. M., kuris yra susijęs giminystės ryšiais su UAB „Geosola“ valdymo organais ir dalyviais.

84.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjo UAB „ALU SYSTEMS“ prašymą atmetė. Teismas, remdamasis teismų praktikos nuostatomis pažymėjo, jog bankroto administratoriaus atstatydinimas vien dėl to, jog to pageidauja didžiausias kreditorius, netoleruotinas. Teismo vertinimu, kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ nepateikė objektyvių duomenų, kurių pagrindu bankroto administratorių būtų galima atstatydinti.

105.

11Vien ta aplinkybė, jog teismas netenkino bankroto administratoriaus prašymo taikyti įmonei supaprastintą bankroto procedūrą ar buvo panaikinta bankroto administratoriaus prašymu įmonės vadovui paskirta bauda, nepagrindžia būtinybės atstatydinti bankroto administratorių. Teismas akcentavo, jog atsižvelgiant į bankroto bylos apimtį ir nagrinėjimo trukmę, pakeitus įmonės bankroto administratorių vėlyvoje bankroto bylos stadijoje, naujajam administratoriui prireiktų daug laiko susipažinti su bankroto bylos medžiaga, didėtų administravimo kaštai bei užsitęstų bankroto bylos nagrinėjimas, kas neabejotinai pažeistų tiek mažųjų kreditorių teises, tiek viešąjį interesą.

126.

13Teismo vertinimu, aplinkybė, jog bankroto administratoriui priežiūros institucija skyrė nuobaudą, nagrinėjamoje byloje neturi reikšmės. Pažymėjo, kad bankroto administratoriui nuobauda buvo paskirta už bankroto procedūrų pažeidimą kito juridinio asmens bankroto byloje, o pareiškėjas nepateikė duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog bankroto administratoriaus pažeidimai bankroto bylose yra sistemingi.

147.

15Teismas pažymėjo, kad pagal įstatymą kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Kadangi pareiškėjo atstovas buvo nuvykęs į kreditorių susirinkimą, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjui apie kreditorių susirinkimą buvo žinoma nuo 2018 m. gegužės 14 d. Jokių paaiškinimų, kad kreditorius negalėjo gauti kreditorių susirinkimo nutarimų nepateikta. Pažymėjo, kad apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus pareiškėjas galėjo sužinoti teisme. Pažymėjo, kad prašymą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo pareiškėjas galėjo pateikti iki 2018 m. gegužės 28 d., tačiau į teismą kreipėsi tik 2018 m. liepos 12 d., t. y. esmingai praleidęs terminą skundui paduoti. Akcentavo aplinkybę, jog prašymo atnaujinti terminą pareiškėjas nepateikė ir jokių aplinkybių dėl pavėluoto kreipimosi nenurodė. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, jog procesinis dokumentas dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo paduotas praleidus ieškinio senaties terminą ir šiuo pagrindu pareiškėjo prašymą atmetė, iš esmės nesvarstydamas jo pagrįstumo.

168.

17Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 11 d. nutartimi nutraukė apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „ALU SYSTEMS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalies, kuria atsisakyta atstatydinti bankrutavusios UAB „Geosola“ bankroto administratorių. Panaikino Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalį, kuria atmestas UAB „ALU SYSTEMS“ skundas dėl BUAB „Geosola“ 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, ir šį klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

189.

19Pasisakydamas dėl galimybės skųsti teismo nutartį, kuria išspręstas bankroto administratoriaus atstatydinimo klausimas, Lietuvos apeliacinis teismas nurodė, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog teismui išnagrinėjus įstatymo nustatyta tvarka gautą prašymą atstatydinti bankroto administratorių ar informaciją apie administratoriaus negalėjimą eiti pareigas ir patenkinus tokį prašymą (atstatydinus administratorių), teismo nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka, bet negali būti skundžiama kasacine tvarka. Teismui atmetus prašymą (neatstatydinus administratoriaus), tokia teismo nutartis nei apeliacine, nei kasacine tvarka negali būti skundžiama. Atsižvelgiant į tai, apeliacinį procesą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutarties dalies, kuria netenkintas apeliano prašymas atstatydinti bankroto administratorę, nutraukė.

2010.

21Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad bankroto administratorius pranešimus apie 2018 m. gegužės 14 d. vyksiantį kreditorių susirinkimą išsiuntė 2018 m. gegužės 2 d. Pareiškėjo finansinis reikalavimas patvirtintas teismo 2018 m. gegužės 30 d. nutartimi (kuri turėjo įsiteisinti pasibaigus jos apskundimo terminui – praėjus 7 dienoms po jos kopijos įteikimo). Šiuo atveju pagal bylos duomenis nustatyta, kad skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pateikė kreditorius, kurio reikalavimai bankroto byloje buvo patvirtinti praėjus mažiausiai dviem savaitėms nuo 2018 m. gegužės 14 d. kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad nei ĮBĮ, nei kiti teisės aktai nenustato, kad naujai (vėliau) į bankroto procesą įstojęs kreditorius neturi teisės skųsti anksčiau bankroto byloje priimtų kreditorių susirinkimų nutarimų, kurie, be kita ko, tam naujam kreditoriui yra privalomi. Nurodė, kad kreditorius, kurio reikalavimai dar nebuvo patvirtinti kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu, neturi teisės skųsti tokio nutarimo, t. y. apskundimo teisę jis įgyja tik nuo patvirtinimo kreditoriumi dienos. Tokiu atveju konstatavo, jog negali būti pripažintos pagrįstomis pirmosios instancijos teismo išvados, iš kurių išplaukia, kad pareiškėjas apie kreditorių susirinkimą (kuriame priimtus nutarimus skundžia) žinojo jo (susirinkimo) dieną, todėl skundą teismui esą turėjo pateikti per keturiolika dienų nuo susirinkimo dienos. Viena vertus, akivaizdu, jog tokios subjektinės teisės pareiškėja negalėtų realizuoti pirmosios instancijos teismo nurodytu terminu, nebūdama patvirtinta BUAB „Geosola“ kreditore. Antra vertus, žinojimas apie kreditorių susirinkimą, turint omenyje, kad pareiškėjui nebuvo leista dalyvauti tame susirinkime, neleidžia daryti išvados, jog galbūt pareiškėjo teises pažeidžiančių nutarimų pati priėmimo procedūra ir/ar jų turinys jai buvo žinomas.

2211.

23Atsižvelgdamas į pirmiau aptartas aplinkybes, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas teisinį suinteresuotumą ir subjektinę teisę skųsti kreditorių nutarimus įmonės bankroto procese įgijo tik įsiteisėjus 2018 m. gegužės 30 d. nutarčiai, kuria buvo patvirtintas jo finansinis reikalavimas. Teismo vertinimu, vien tai, kad skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti 2018 m. gegužės 14 d. įvykusiame susirinkime, o pareiškėjo skundas dėl jų paduotas 2018 m. liepos 12 d., neteikia pagrindo daryti išvadą, jog naujai įstojusio kreditoriaus skundų dėl šių kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo nagrinėjimas sudarytų prielaidas neracionaliam bankroto procesui. Juolab kad pareiškėjas siekė ginčyti ne materialųjį priimtų nutarimų turinį, o akcentavo dėl padarytų procedūrinių pažeidimų, kurie galėtų lemti nutarimų priėmimo neteisėtumą.

2412.

25Nurodė, kad pareiškėjas prašymo atnaujinti praleistą terminą nepateikė tik todėl, kad manė jo nepraleidęs, todėl pirmosios instancijos teismas atmesti skundą vien šiuo pagrindu negalėjo. Juo labiau, kad bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus nustatant reikšmės bylai turinčias aplinkybes. Nustatęs ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje numatyto termino praleidimo faktą, pirmosios instancijos teismas privalėjo savo iniciatyva spręsti klausimą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo pagal byloje esančius duomenis.

2613.

27Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas, atmetęs pareiškėjo skundą, netinkamai vertino aplinkybes, susijusias su termino skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus skaičiavimu (nesiaiškino, kada pareiškėjas įgijo subjektinę teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus), nesiaiškino, kada pareiškėjas sužinojo apie skundžiamų nutarimų priėmimą, ar skundas iš tiesų buvo paduotas praleidus ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta terminą, ir, jei jis (terminas) buvo praleistas, ar termino praleidimo priežastys yra svarbios, pateisinamos ir leidžiančios paminėtą terminą atnaujinti. Dėl tos priežasties teismas iš esmės nevertino pareiškėjo skundo argumentų dėl ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo, kiek tai susiję su pareiškėjo teiginiais apie kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo susirinkime tvarkos pažeidimus, nes šie procedūrų veiksmai yra reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Apeliacinis teismas akcentavo, jog tokių (galimų) procedūrinių pažeidimų konstatavimas sudarytų reikšmingas prielaidas vertinti ir bankroto administratoriaus veiksmų teisėtumą, juolab kad tokiais bankroto proceso pažeidimais kreditorius ginčijo ir bankroto administratoriaus tinkamumą einamoms pareigoms.

2814.

29Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi nustatė kreditoriui UAB „ALU SYSTEMS“ ir kitiems proceso dalyviams terminą pateikti bylai reikšmingus duomenis, kada pareiškėjas įgijo teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą, kada pareiškėjas sužinojo apie skundžiamų nutarimų priėmimą, taip pat nurodyti, dėl kurių skundas nebuvo pateiktas įstatyme nustatytu terminu, jei šis terminas buvo praleistas, ar teikia prašymą atnaujinti šį terminą.

3015.

31Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose paaiškina, jog pareiškėjas nepraleido ĮBĮ nustatyto termino, nes administratorius jam neteikė jokios informacijos apie įmonės bankroto bylą. Nors pareiškėjas buvo atvykęs į 2018-05-14 susirinkimą, tačiau jam nebuvo žinomi nei jame priimti nutarimai, nei jokia kita informacija apie įmonės bankroto procedūras. Juo labiau administratorius neinformavo nei vieno kreditoriaus apie 2018-05-14 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Pažymi, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas buvo patvirtintas tik 2018-05-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi, tačiau apie priimtą nutartį pareiškėjas taip pat nebuvo informuotas. Kai tik pareiškėjas sužinojo apie teismo nutartį, kuria jis patvirtintas kreditoriumi, taip pat apie kreditorių susirinkimo protokolo priimtus nutarimus, nedelsiant kreipėsi į teismą.

3216.

33Kreditoriaus manymu, pozicija, kuria vien dėl formalių priežasčių būtų atmestas pareiškėjo skundas, nebūtų suderinama su reikalavimu ginti viešąjį interesą bankroto bylose, saugoti kreditorių ir įmonės interesus. Šiuo atveju buvo pažeista tiek pareiškėjo, tiek ir kitų kreditorių, kurių reikalavimai dar nebuvo patvirtinti iki 2018-05-14 kreditorių susirinkimo teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose, pareikšti savo nuomonę nagrinėjamais klausimais ir ginti savo reikalavimus.

3417.

35Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negalėjo būti iš viso šaukiamas, nes sušaukdamas kreditorių susirinkimą administratorius pažeidė LR ĮBĮ 22 str. 1 d., kur numatyta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Dar daugiau buvo pažeista ir nutarimo priėmimo tvarka, nes vien pareiškėjo balsas būtų turėjęs lemiamą įtaką priimtų nutarimų turiniui.

3618.

37Atsižvelgiant į tai, matyti, kad pareiškėjas nepraleido ĮBĮ nustatyto termino skųsti 2018-05-14 kreditorių susirinkimo nutarimus, o jeigu teismas manytų, kad pareiškėjas šį terminą praleido, yra teisėtas bei pagrįstas pagrindas šį terminą atnaujinti.

3819.

39BUAB „Geosola“ bankroto administratorius UAB „Bankroto vizija“ pateiktuose paaiškinimuose nurodo, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas buvo patvirtintas 2018-05-30 Vilniaus apygardos teismo nutartimi. Ši nutartis įsiteisėjo 2018-06-07. Taigi pareiškėjas įgijo neabejotiną teisę skųsti kreditorių susirinkimo protokolą 2018-06-07.

4020.

41Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 nutartis buvo visiems kreditoriams 2018-06-06 išsiųsta el. paštu, taip pat ir pareiškėjui UAB „ALU SYSTEMS“ el. paštu: info@exterus.lt. Bankroto administratoriaus teigimu, nuo 2018-06-07 pareiškėjas ne tik turėjo teisę skųsti kreditorių susirinkimo protokolą, bet ir turėjo sužinoti, apie tai, kad pareiškėjas turi teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimą. Pažymi, kad pareiškėjas pats pripažįsta, kad dalyvavo kreditorių susirinkime, tačiau jam nebuvo leista balsuoti, nes nebuvo patvirtintas BUAB „Geosola“ kreditoriumi. Taigi atsakovas apie kreditorių susirinkimą ir kreditorių susirinkimo protokolą žinojo. Darytina išvada, kad pareiškėjas iš bankroto administratoriaus galėjo sužinoti apie skundžiamų nutarimų priėmimą 2018-06-07, kai tapo kreditoriumi ir galėjo susipažinti su visa kreditoriams teikiama informacija. Kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Taigi atsakovas kreditorių susirinkimo nutarimą turėjo teisę skųsti iki 2018-06-22, tačiau skundą pateikė tik 2018-07-12, praleidęs 20 dienų terminą.

4221.

43Iš formuojamos teismų praktikos matyti, kad terminas būtų atnaujintas, termino praleidimo priežastys turi būti svarbios, tačiau atsakovas nepateikė įrodymų, kad terminą praleido dėl svarbių priežasčių, tiesiog nurodė, kad jis nebuvo informuotas, jog tapo BUAB „Geosola“ kreditoriumi ir nežinojo apie kreditorių susirinkimo protokolą, tačiau kaip matyti iš pateiktų paaiškinimų ir įrodymų pareiškėjo argumentai neatitinka tiesos.

44Skundas tenkintinas.

45Dėl termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti atnaujinimo

4622.

47ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017 ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

4823.

49Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas kreditoriui UAB „ALU SYSTEMS“ atnaujinti LR ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatyta 14 dienų terminą skundui dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pateikti. Pareiškėjo teigimu, jis įstatyme nustatyto termino nepraleido, teigdamas, jog administratorius jam neteikė jokios informacijos apie įmonės bankroto bylą. Nors pareiškėjas buvo nuvykęs į 2018-05-14 susirinkimą, tačiau jam nebuvo žinomi nei jame priimti nutarimai, nei jokia kita informacija apie įmonės bankroto procedūras, nes jam nebuvo leista dalyvauti susirinkime, nurodant, kad jo kreditorinis reikalavimas nėra patvirtintas. Juo labiau, administratorius neinformavo nė vieno kreditoriaus apie 2018-05-14 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Bankroto administratorius nesutinka su pareiškėjo nurodomais argumentais, tvirtindamas, jog ir pats pareiškėjas pripažįsta, kad dalyvavo kreditorių susirinkime, tačiau jam nebuvo leista balsuoti, nes nebuvo patvirtintas BUAB „Geosola“ kreditoriumi. Taigi pareiškėjas apie kreditorių susirinkimą ir kreditorių susirinkimo protokolą žinojo. Bylos duomenimis nustatyta, jog kreditoriaus UAB „ALU SYSTEMS“ kreditorinis reikalavimas BUAB „Geosola“ bankroto byloje B2-1270-580/2018 buvo patvirtintas 2018 m. gegužės 30 d., priimant Vilniaus apygardos teismo nutartį. Nutartis įsiteisėjo 2018-06-07. Taigi, teismas konstatuoja, jog kreditorius nuo šios dienos įgijo teisę skųsti kreditorių susirinkimo protokolą. Iš bankroto administratoriaus UAB „Bankroto vizija“ teismui pateiktų įrodymų matyti, jog Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 nutartis buvo visiems kreditoriams išsiųsta 2018-06-06 el. paštu, taip pat ir pareiškėjui UAB „ALU SYSTEMS“- info@exterus.lt. Taigi, atmestini pareiškėjo skundo argumentai, jog administratorius jo neinformavo apie priimtą nutarimą. Duomenų, kad šio laiško pareiškėjas negavo, nepateikė.

5024.

51Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka konstatavo, jog šiuo atveju yra svarbu nustatyti, kada pareiškėjas įgijo subjektinę teisę skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, kada pareiškėjas sužinojo apie skundžiamų nutarimų priėmimą, ar skundas iš tiesų buvo paduotas praleidus ĮBĮ 24 str. 5 d. nustatytą terminą ir jei jis buvo praleistas, ar termino praleidimo priežastys yra svarbios, pateisinamos ir leidžiančios paminėtą terminą atnaujinti. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi nustatė pareiškėjui ir kitiems proceso dalyviams terminą pateikti duomenis, iš kurių teismas galėtų nustatyti aukščiau paminėtas aplinkybes. Pažymėtina tai, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepateikė teismui duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti kaip ir konkrečiai kada jis sužinojo, kad teismas patvirtino jo kreditorinį reikalavimą, taip pat, jog jam atsirado teisė skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus, tvirtindamas, jog administratorius jam neteikia jokios informacijos, taip pat ir nepripažįsta, jog jis praleido LR ĮBĮ nustatytą terminą skundui paduoti, ko pasekoje nenurodo ir priežasčių, kurias teismas įvertinęs, galėtų spręsti, ar yra pagrindas šį terminą pareiškėjui atnaujinti. Atsižvelgiant į išdėstytą, į nustatytas aplinkybes bei pateiktus įrodymus teismas sprendžia, jog šiuo atveju pareiškėjui buvo žinoma apie įvykusį kreditorių susirinkimą, taip pat, jog jis įgijo teisę teikti skundą dėl kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 2018-06-07 (kai įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 nutartis, kuria buvo patvirtintas jo kreditorinis reikalavimas), dėl to konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas, pateikęs teismui skundą tik 2018 m. liepos 16 d., praleido įstatyme nustatytą 14 dienų terminą, o prašydamas jį atnaujinti, nenurodo priežasčių, kurias teismas galėtų įvertinti ir spręsti dėl jų pagrįstumo.

5225.

53Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties nurodymus, taip pat į tai, jog bankroto bylose egzistuoja viešasis interesas ir teismas privalo būti aktyvus nustatant reikšmės bylai turinčias aplinkybes, nustačius LR ĮBĮ 24 str. 5 d. numatyto termino praleidimo faktą, teismas savo iniciatyva sprendžia klausimą dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo pagal byloje esančius duomenis.

5426.

55Spręsdamas termino skundui paduoti atnaujinimo klausimą, teismas atsižvelgia į tai, jog šiuo atveju pareiškėjas UAB „ALU SYSTEMS“ praleido įstatymo nustatytą terminą nežymiai (apie 20 dienų), taip pat į tai, jog pareiškėjas ginčija ne materialųjį priimtų nutarimų turinį, o akcentuoja dėl padarytų procedūrinių pažeidimų, kurie galėtų lemti nutarimų priėmimo neteisėtumą. Įvertinama tai, jog kreditorių susirinkime priimti nutarimai yra privalomi, daro įtaką ir vėliau įtrauktų į kreditorių sąrašą kreditorių teisėms ir pareigoms, atsižvelgiama į procese vyraujančius protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus bei į tai, kad susirinkime dalyvavo tik keli kreditoriai, kai tuo tarpu pagal bylos duomenis administratoriui buvo žinoma, jog BUAB „Geosola“ turi apie 35 kreditorius, tačiau dėl jų kreditorinių reikalavimų tvirtinimo administratorius nesikreipė į teismą iki ginčijamo kreditorių susirinkimo, tačiau turėjo pareigą kreiptis. Aukščiau nurodytos aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pagrindą pareiškėjui atnaujinti terminą skundui dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų paduoti, siekiant užtikrinti daugumos bendrovės kreditorių teisę dalyvauti priimant sprendimus aktualiais jiems klausimais.

56Dėl 2018-05-14 kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jame priimtų nutarimų panaikinimo

5727.

58ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su kreditorių susirinkimo nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

5928.

60Kasacinis teismo praktikoje išaiškinta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs tiek esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, tiek tai, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, turi panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Nagrinėjamojoje byloje ginčas kaip tik ir yra kilęs dėl kreditorių sušaukimo tvarkos.

6129.

62Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti. Iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius (ĮBĮ 22 straipsnio 2 dalis).

6330.

64Bylos duomenimis nustatyta, jog 2018-05-14 įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas. Bankroto administratorius pateikė darbotvarkę: 1. Dėl darbotvarkės tvirtinimo; 2. Kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimas; 3. Dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo; 4. Dėl atlyginimo administratoriui nustatymo; 5. Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo; 6. Dėl pavedimo sutarties su administravimo paslaugas teikiančiu administratoriumi; 7. Informacijos teikimo tvarkos tvirtinimas; 8. Kreditorių susirinkimų šaukimų tvarkos tvirtinimas; 9. Dėl taikos sutarties; 10. Dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto.

6531.

66Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ pateikęs skundą nurodo, jog ne visi įmonės kreditoriai buvo informuoti apie bankroto bylos įmonei iškėlimą ir galimybę pateikti finansinį reikalavimą įmonės bankroto byloje. Taip pat, jog pirmasis įmonės kreditorių susirinkimas buvo sušauktas kai dar nebuvo patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas. Bankroto administratorius nurodo, jog kreditorių susirinkimas buvo sušauktas pagal Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartimi patvirtintą kreditorių sąrašą.

6732.

68Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei BUAB „Geosola“ bankroto byloje esančios medžiagos nustatyta, jog su pareiškimu dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo kreipėsi bendrovės vadovas V. J.. Kartu su pareiškimu įmonės vadovas pateikė 2017-07-31 sudarytą kreditorių sąrašą, kurį sudarė 36 kreditoriai. 2017-10-09 įsiteisėjus nutarčiai, kuria iškeltas bankrotas UAB „Geosola“, bankroto administratorius 2017-11-30 pateikė teismui prašymą patvirtinti kreditorinius reikalavimus, tačiau į sąrašą įtraukė tik tuos kreditorius, kurie per teismo nutartyje, kuria iškelta bankroto byla, nustatytą terminą, kreipėsi į bankroto administratorių su prašymu patvirtinti jų kreditorinius reikalavimus; 2017-12-04 teismui buvo pateiktas patikslintas kreditorių sąrašas. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 11 d. nutartimi buvo patvirtintas pirminis BUAB „Geosola“ kreditorių sąrašas (iš viso įtraukti 4 kreditoriai). 2018 m. vasario 1 d. teismui pateiktas patikslintas kreditorių sąrašas, kuris 2018 m. vasario 15 d. buvo patikslintas, papildomai įtraukiant dar vieną kreditorių (iš viso 5 kreditoriai). 2018 m. kovo 5 d. Vilniaus apygardos teismas dar kartą patikslino kreditorinius reikalavimus įtraukiant į sąrašą dar vieną kreditorių (iš viso 6 kreditoriai). Bendra reikalavimų suma sudarė 14 316,79 Eur. Nagrinėjamu atveju pažymėtina tai, jog bankroto administratorius atsiliepdamas į pareiškėjo skundą nurodo, jog pagal 2017-10-09 pateiktą kreditorių sąrašą įmonėje apskaityti 35 kreditoriai. Administratorius sutikrino pateiktus kreditorių finansinius reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais ir įsitikinęs reikalavimų tikrumu, teikė juos teismui tvirtinti. Pažymi, jog teikiant tvirtinti kreditorių finansinius reikalavimus per apsirikimą nebuvo įtraukti pirmos eilės kreditoriai, ką pastebėjęs administratorius savo iniciatyva 2018-05-03 teikė teismui prašymą tvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą, kuris Vilniaus apygardos teismo buvo patvirtintas 2018-05-30. Teismas išanalizavęs byloje esančius duomenis su tokiais administratoriaus argumentais nesutinka ir pažymi, jog kaip jau paminėta aukščiau bankroto administratoriaus pirminį kreditorių sąrašą pateiktą teismui tvirtinimui, sudarė vos 4 kreditoriai, t. y. tik tie, kurie su prašymu kreipėsi į administratorių, atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog išvardinti administratoriaus argumentai, jog jis į kreditorių sąrašą per apsirikimą neįtraukė tik darbuotojų, laikytini nepagrįstais bei neatitinkančiais tikrovės. Teismo manymu, nagrinėjamu atveju, esant byloje įmonės vadovo sudarytam kreditorių sąrašui, kurį sudarė net 36 kreditoriai, bankroto administratorius patikrinęs šių kreditorių reikalavimų teisingumą, turėjo įtraukti juos visus į pirminį kreditorių sąrašą ir teikti teismui tvirtinti. Dėl teismui nežinomų priežasčių, administratorius tokių veiksmų neatliko, o atsiliepime tvirtindamas, jog jie buvo įtraukti į sąrašą, nurodo melagingus duomenis.

6933.

70Šiuo atveju pastebėtina tai, jog bankroto administratorius kreditorių sąrašą, sudarytą įmonės vadovo, teikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pateikė teismui tvirtinti tik 2018 m. balandžio 18 d., o 2018 m. gegužės 2 d. išsiuntė pranešimus apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą, tačiau tik tiems 6 (šešiems) kreditoriams, kurių reikalavimus tuo metu jau buvo patvirtinęs teismas. Teismo vertinimu, tokie administratoriaus veiksmai, kuomet dar nebuvo teismo patvirtintas 2018-04-18 pateiktas sąrašas, į kurį buvo įtraukta tiek daug kreditorių, kurių bendra suma sudarė net 83 708,92 Eur, o tuo tarpu patvirtintų įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, bendra suma sudarė vos 14 316,79 Eur, laikytini nesąžiningais bei prieštaraujantis kitų įmonės kreditorių interesams, teisei išreikšti savo valią balsuojant vienu ar kitu klausimu, susijusių su įmonės bankrotu ir turinčiu įtaką, išsiieškoti iš bankrutuojančios įmonės skolą, ypač, kad apie įmonės įsipareigojimus jiems administratoriui buvo žinoma jau 2017-10-09. Manytina, jog administratorius turėjo sulaukti, kol teisme bus išspręstas jo pateiktas prašymas ir tik po to siųsti pranešimus apie įvyksiantį kreditorių susirinkimą. Be to, pastebėtina ir tai, jog šis ginčijamas kreditorių susirinkimas buvo vienintelis, nes iš teismų informacinės sistemos LITEKO esančių duomenų, teismas nenustatė, jog administratorius būtų pateikęs dar vieną kreditorių susirinkimo protokolą.

7134.

72Kaip jau minėta, šiame pirmame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami ganėtinai svarbūs įmonei klausimai, t. y. kreditorių susirinkimo pirmininko išrinkimas, ataskaitos tvirtinimas, atlyginimo bankroto administratoriui nustatymas, todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta ir į kitų bankroto byloje dalyvaujančių kreditorių nuomonę bei interesus, ypač kai priėmus 2018-05-30 nutartį, bendra kreditorinių reikalavimų suma išaugo vos ne 10 kartų. Teismų praktikoje pripažįstama esant pakankamą pagrindą panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą dėl procedūrinių pažeidimų tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010). Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjo kreditorinis reikalavimas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo metu sudarė 54,096 proc. balsų, t. y. buvo pakankamas tam, kad jam balsavus kreditorių susirinkime būtų priimti kitokio turinio nutarimai, ypač pastebint tai, jog pareiškėjo atstovas buvo nuvykęs į susirinkimą ir bandė pateikti balsavimo raštu biuletenį, tačiau administratorius atsisakė motyvuodamas tuo, kad UAB „ALU SYSTEMS“ dar nėra kreditorius. Kaip nurodo pareiškėjas, jis nesutiko su administratoriaus siūloma darbotvarke ir norėjo pateikti savo pasiūlymus sprendžiamais klausimais.

7335.

74Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad pirmasis kreditorių susirinkimas 2018 m. gegužės 14 d. buvo sušauktas nesilaikant ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatytos pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos.

7536.

76Pagal formuojamą teismų praktiką, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo (kreditorių komiteto) nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar (ir) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

7737.

78Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei aktualią teismų praktiką, teismas sprendžia, kad pirmasis BUAB „Geosola“ kreditorių susirinkimas yra neteisėtas bei atitinkamai nustačius procedūrinį pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimą, pripažintini šio susirinkimo metu priimti nutarimai neteisėtais.

79Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str., 24 str., Civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais,

Nutarė

80Pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „ALU SYSTEMS“ skundą tenkinti- panaikinti BUAB „Geosola“ 2018-05-14 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

81Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. 1.... 3. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi atsakovei UAB... 4. 2.... 5. Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ nurodė, kad bankroto administratoriaus... 6. 3.... 7. UAB „Geosola“ bankroto administratorius UAB „Bankroto vizija“ su... 8. 4.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi pareiškėjo UAB... 10. 5.... 11. Vien ta aplinkybė, jog teismas netenkino bankroto administratoriaus prašymo... 12. 6.... 13. Teismo vertinimu, aplinkybė, jog bankroto administratoriui priežiūros... 14. 7.... 15. Teismas pažymėjo, kad pagal įstatymą kreditorių susirinkimo nutarimas gali... 16. 8.... 17. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. spalio 11 d. nutartimi nutraukė... 18. 9.... 19. Pasisakydamas dėl galimybės skųsti teismo nutartį, kuria išspręstas... 20. 10.... 21. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad bankroto administratorius pranešimus... 22. 11.... 23. Atsižvelgdamas į pirmiau aptartas aplinkybes, teismas pažymėjo, kad... 24. 12.... 25. Nurodė, kad pareiškėjas prašymo atnaujinti praleistą terminą nepateikė... 26. 13.... 27. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju pirmosios instancijos... 28. 14.... 29. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 26 d. nutartimi nustatė kreditoriui... 30. 15.... 31. Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ pateikė papildomus paaiškinimus, kuriuose... 32. 16.... 33. Kreditoriaus manymu, pozicija, kuria vien dėl formalių priežasčių būtų... 34. 17.... 35. Nurodo, kad kreditorių susirinkimas negalėjo būti iš viso šaukiamas, nes... 36. 18.... 37. Atsižvelgiant į tai, matyti, kad pareiškėjas nepraleido ĮBĮ nustatyto... 38. 19.... 39. BUAB „Geosola“ bankroto administratorius UAB „Bankroto vizija“... 40. 20.... 41. Pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-05-30 nutartis buvo visiems... 42. 21.... 43. Iš formuojamos teismų praktikos matyti, kad terminas būtų atnaujintas,... 44. Skundas tenkintinas.... 45. Dėl termino skundui dėl kreditorių susirinkimo nutarimų paduoti atnaujinimo... 46. 22.... 47. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas... 48. 23.... 49. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar šiuo konkrečiu atveju yra pagrindas... 50. 24.... 51. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka... 52. 25.... 53. Atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutarties... 54. 26.... 55. Spręsdamas termino skundui paduoti atnaujinimo klausimą, teismas atsižvelgia... 56. Dėl 2018-05-14 kreditorių susirinkimo sušaukimo ir jame priimtų nutarimų... 57. 27.... 58. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimo nutarimas... 59. 28.... 60. Kasacinis teismo praktikoje išaiškinta, kad nagrinėjant skundus dėl... 61. 29.... 62. Pagal ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį pirmasis kreditorių susirinkimas turi... 63. 30.... 64. Bylos duomenimis nustatyta, jog 2018-05-14 įvyko pirmasis kreditorių... 65. 31.... 66. Kreditorius UAB „ALU SYSTEMS“ pateikęs skundą nurodo, jog ne visi... 67. 32.... 68. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis bei BUAB „Geosola“... 69. 33.... 70. Šiuo atveju pastebėtina tai, jog bankroto administratorius kreditorių... 71. 34.... 72. Kaip jau minėta, šiame pirmame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami... 73. 35.... 74. Šios faktinės aplinkybės patvirtina, kad pirmasis kreditorių susirinkimas... 75. 36.... 76. Pagal formuojamą teismų praktiką, kreditorių susirinkimo nutarimai gali... 77. 37.... 78. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą bei... 79. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 21 str., 24 str.,... 80. Pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „ALU SYSTEMS“ skundą tenkinti- panaikinti... 81. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...