Byla 2-1011-433/2017
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „ECOCOCON“ priešieškinį ieškovui V. P. dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovui V. P., ieškovo atstovui advokato padėjėjui J. M., atsakovo atstovams įmonės vadovui M. T. ir advokatei V. G.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo V. P. ieškinį atsakovui UAB „ECOCOCON“ dėl skolos priteisimo ir atsakovo UAB „ECOCOCON“ priešieškinį ieškovui V. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas nurodo, kad UAB „ECOCOCON“ (toliau – atsakovas) užsiima šiaudinių namų gamyba. 2014 metais tarp V. P. (toliau – ieškovas) ir atsakovo direktoriaus komercijai D. S. bei direktoriaus M. T. buvo sudarytas žodinis sandoris, pagal kurį V. P. įsipareigojo už sutartą kainą teikti atsakovui šiaudų supresavimo į rulonus laukuose ir pristatymo į atsakovo gamybos bazę paslaugą. Ieškovas teigia, kad sutartas paslaugas atliko, už jas atsakovas atsiskaitė, kaip buvo toje situacijoje sutarę, todėl to pasėkoje bendradarbiavimas su atsakovu buvo tęsiamas. 2015 m. liepos mėn. ieškovas su atsakovo direktoriumi M. T. sudarė žodinę sutartį dėl šiaudų supresavimo į rulonus (surulonavimo) ir suvežimo paslaugų teikimo (toliau – „Sutartis“), kuria susitarė, jog ieškovas 2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. atsakovui supresuos (surulonuos) laukuose nupjautus šiaudus į rulonus ir suveš atsakovui iš laukų, esančių ne didesniu nei 5 km. atstumu nuo atsakovo gamybos bazės, esančios Kybartuose, Vilkaviškio raj.; atsakovas už vieną supresuotą šiaudų ruloną sumokės po 11,60 Eur, esant didesniam nei 5 km. atstumui tarp šiaudų laukų ir atsakovo gamybos bazės, supresuotų šiaudų rulonų pristatymą savo sąskaita ir pajėgomis organizuos pats atsakovas; už atliktas šiaudų rulonų supresavimo ir suvežimo paslaugas atsakovas atsiskaitys iki 2015-12-31. Ieškovo žmona S. P. yra ūkininkė. S. P. ūkis yra įsigijęs traktorių VALTRA T130C, valstybinis numeris ( - ). Šį traktorių valdo ieškovas, atliekant ne tik ūkio darbus, bet ir paslaugas kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Per 2015 metų liepos ir rugpjūčio mėn., naudodamas traktorių VALTRA T130C, valstybinis numeris ( - ), bei atsakovo presą, laikydamasis susitarimo, supresavo šiaudus, kuriuos atsakovui pardavė UAB „Šaka“ bei ūkininkas G. K.. Rulonuoti šiaudus padėjo T. Ž., G. Ž., suvežti šiaudų rulonus į atsakovo gamybos bazę Kybartuose – R. K. ir M. J.. Iš laukų, kurie buvo išsidėstę nuo atsakovo gamybos bazės didesniu nei 5 km atstumu, šiaudų rulonus atsakovui vežė UAB „Kęstučio statyba“ darbuotojas T. S.. Visi aukščiau nurodyti asmenys, o taip pat atsakovo darbuotojai V. M., T. M., L. L., gali paliudyti teismo posėdyje apie atsakovui kartu su jų pagalba atliktas rulonavimo, suvežimo paslaugas. Iš viso atsakovui buvo supresuoti 2 153 vnt. šiaudų rulonų, už kuriuos iki šio ieškinio pateikimo dienos atsakovas nėra atsiskaitęs, tad yra susidaręs 24 974,80 Eur įsiskolinimas (2 153 vnt * 11,60 Eur = 24 974,80 Eur). Tam, jog atliktų šiaudų supresavimo paslaugas, ieškovas savo lėšomis įgijo ir naudojo degalus, tepalus traktoriui VALTRA T130C bei presavimo tinklelį, kuris dedamas į presą. Be pirminės sumos, kuri sudaro ne mažiau, kaip 500 Eur medžiagoms įsigyti (vienai dienai), nėra galimybės net išvažiuoti į laukus, pradėti rulonavimo. Atsakovui šios aplinkybės buvo ir yra žinomos, kadangi bendradarbiavimas su atsakovo bendrove vyko ne tik 2015 metais, o ir prieš tai. Ieškovas 2016-03-17 prašymu dėl atsiskaitymo už patiektus šiaudų rulonus kreipėsi į atsakovo direktorių, prašydamas per 10 dienų nuo prašymo gavimo pervesti į banko sąskaitą 24 974,80 Eur įsiskolinimą. Tačiau atsakovas nei žodžiu, nei raštu į prašymą niekaip nereagavo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.156 str. įtvirtintas vienas pagrindinių civilinių santykių teisinio reglamentavimo principų – sutarties laisvės principas, kuris lemia, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, taip pat sudaryti ir šio kodekso nenumatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad „šalys gali laisvai susitarti dėl bet kokių sutarčių sąlygų, neprieštaraujančių imperatyviosioms įstatymų normoms, o įstatymo nuostatos taikomos tiek, kiek nesureguliuota sutartimi“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-02-26 nutartis c. b. Nr. 3K-3-118- 248/2016). Kasacinis teismas yra plačiai pasisakęs, aiškindamas sutarčių teisės aspektus, kaip pvz.: „CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 straipsnį sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Iš CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, kad esminis sutarties požymis ir svarbiausias sutarties galiojimo elementas yra šalių susitarimas (consensus ad idem). Remiantis konsensualizmo principu, sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius, todėl paprastai laikoma, kad suderinta šalių valios išraiška yra pakankamas sutartinių santykių atsiradimo pagrindas, ir nesuteikiama lemiamos reikšmės valios išraiškos formai. Sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-05-16 nutartis c. b. Nr. 3K-3-224/2012). Tenka apgailestauti, jog pasitikėdamas atsakovu bei įvertinęs ilgalaikį tarpusavio bendradarbiavimą, nesudarė su atsakovu rašytinės sutarties. Tačiau būtina pabrėžti, jog CK nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str. 1 d.). Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 str. 2 d.). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73,1.74 str.), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 str. 1 d.) Labai svarbu pažymėti, jog CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinų paslaugų teikimas“ nereglamentuoja privalomos paslaugų sutarties rašytinės formos ir tokios formos nesilaikymo pasekmių – sandorio negaliojimo (CK 1.93 str. 1, 2 d.) (tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016-04-15 nutartyje c.b. 3K-3-233-421/2016). CK 1.137 str. 2 d. įpareigoja civilinės teisės subjektus, vykdant jiems nustatytas pareigas, laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. Atsakovas, nesumokėdamas ieškovui 24 974,80 Eur skolos pagal Sutartį, pažeidė Sutarties pagrindu susiklosčiusius įsipareigojimus, reikalaujančius šalis vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai ir laiku (CK 6.38 str., 6.200 str.), ir dėl to atsakovas pagrįstai ir teisėtai laikytinas pažeidusiu savo prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Šios aplinkybės sudaro pagrindą ieškovui, remiantis CK 6.213 str. 1 d., teismine tvarka reikalauti, kad atsakovas savo piniginę prievolę sumokėti 24 974,80 Eur įvykdytų natūra. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog atsakovas turi būti teismine tvarka įpareigotas sumokėti ieškovui susidariusį 24 974,80 Eur įsiskolinimą, atsiradusį Sutarties pagrindu. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad „Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio“. Nors atsakovas yra juridinis asmuo, tačiau viena iš Sutarties šalių, t. y. ieškovas, yra fizinis asmuo, todėl terminą įvykdyti prievolę praleidęs atsakovas turi sumokėti CK 6.210 str. 1 d. nustatytas penkių procentų metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Prašo priteisti iš atsakovo jo naudai 24 974,80 Eur skolos, 5 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas)bei visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad UAB „Ecococon“ ir V. P. 2014-05-02 sudarė ratinio traktoriaus LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )) (toliau – Traktorius) nuomos sutartį (toliau – Nuomos sutartis). Nuomos sutartimi šalys susitarė, kad UAB „Ecococon" nuomoja V. P. Traktorių, o nuomininkas V. P. moka nuomos mokestį, kuris yra lygus SIA „Unicredit Leasing“ sudarytame mokėjimų grafike (Nuomos sutarties priedas, toliau – Mokėjimų grafikas) nustatytoms periodinėms įmokoms (Nuomos sutarties 3.1. p.), t. . lygus sumoms, kurias UAB „Ecococon“ moka SIA „Unicredit Leasing“ pagal Traktoriaus lizingo sutartį. Šalys taip pat susitarė dėl alternatyvaus nuomos mokesčio mokėjimo būdo – Šalys susitarė, kad nuomos mokestis, lygus Mokėjimų grafike nurodytoms sumoms, gali būti mokamas nuomininko V. P. teikiamomis paslaugomis / prekėmis, t. y. Šalys susitarė, kad nuomos mokestis gali būti užskaitomas už nuomininko nuomotojui tiekiamus šiaudų rulonus, skaičiuojant, kad vieno šiaudų rulono (įskaitant rulonavima, suvežimą i nuomotojo sandėlį, sukrovimą) vertė yra 40 Lt (Nuomos sutarties 3.2. p.). Taigi, Šalys susitarė, kad V. P. iš UAB „Ecococon“ nuomojasi Traktorių ir už nuomą moka tiekdamas šiaudų rulonus, kurių vieno vertė (įskaitant atsakovo gamybinius poreikius atitinkančių šiaudų suradimą ir parinkimą, rulonavima, transportavimą, sukrovimą) sudaro 40 Lt, t. y. 11,58 Eur. Nuomos sutartį, už nuoma atsiskaitant šiaudų rulonais arba pinigais sumokant atitinkamas Mokėjimų grafike nurodytas įmokas, šalys vykdė nuo jos sudarymo iki Traktoriaus pardavimo (Nuomos sutarties 8.1. p.). Traktorius buvo parduotas 2016-01-04 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2016/01/04-01. 2014 metais iš viso pagal Nuomos sutartį turėjo būti sumokėta Nuomos mokesčio:

Nuomos mokesčio laikotarpisMokėjimodataSumokėjo pinigais V. P., EurSumokėjo lizingui UAB „Ecococon“, EurAtitinkamai V. P. turėjo sumokėti šiaudų rulonais, Eur
Pradinė Įmoka lizingui 7700,73 Eur 5792,401908,531908,53
2014 m. 05 mėn.2014-04-290,00100,00100,00
2014 m. 05 mėn.2014-06-160,001377,721377,72
2014 m. 06 mėn.2014-06-300,001383,601383,60
2014 m. 07 mėn.2014-07-250,001374,711374,71
2014 m. 08 mėn.2014-08-260,001371,301371,30
2014 m. 09 mėn.2014-09-300,00603,93603,93
2014 m. 10 mėn.2014-11-060,00606,57606,57
2014 m. 11 mėn.2014-11-280,00606,57606,57
2014 m. 12 mėn.2014-12-230,00600,77600,77
Viso 2014 m.: 5792,409933,709933,70

5Kitos išlaidos, kurias pagal Nuomos sutartį 2014 m. turėjo sumokėti nuomininkas V. P., tačiau jos buvo sumokėtos UAB „Ecococon“, todėl atitinkamai turi būti nuomininko kompensuotos: (i) Lizingo sutarties sudarymo mokestis 144,81 Eur (Nuomos sutarties 3.1. p.). Atitinkamai iš viso už 2014 metus V. P. šiaudų rulonais turėjo sumokėti nuomotojui UAB „Ecococon“ 10 078,51 Eur (9 933,70 + 144,81). 2014 metais V. P. pateikė nuomotojui iš viso 500 vnt. šiaudų rulonų. Taigi, 2014 metais šiaudų rulonais V. P. sumokėjo nuomotojui iš viso 5 792,40 Eur (500 rul. * 11,58 Eur arba atitinkamai 500 rul. * 40 Lt = 20 000 Lt). Tai reiškia, kad už 2014 m. V. P. liko skolingas UAB „Ecococon“ 4 286,11 Eur (10 078,51 Eur – 5 792,40 Eur = 4 286,11 Eur). 2015 metais iš viso pagal Nuomos sutartį turėjo būti sumokėta Nuomos mokesčio:

Nuomos mokesčio laikotarpisSuma, EurSumokėjo pinigais V. P., EurSumokėjo lizingui UAB „Ecococon“, EurAtitinkamai V. P. turėjo sumokėti šiaudų rulonais
2015 m. 01 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 02 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 03 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 04 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 05 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 06 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 07 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 08 mėn.606,570,00606,57606,57
2015 m. 09 mėn.606,570,00606,57606,57
Viso 2015 m.:5459,130,005459,135459,13

6Kitos išlaidos, kurtas pagal Nuomos sutartį 2015 m. turėjo sumokėti nuomininkas V. P., tačiau jos buvo sumokėtos UAB „Ecococon“, todėl atitinkamai turi būti nuomininko kompensuotos: (i) Traktoriaus einamasis remontas / tech. Priežiūra 333,62 Eur (Nuomos sutarties 2.4.4. p.). Nuo 2015 m. spalio mėnesio iki Nuomos sutarties pabaigos V. P. Nuomos mokestį mokėjo pinigais, todėl pretenzijų dėl šių sumų, t. y. Nuomos mokesčio už laikotarpį nuo 2015 m. spalio iki Traktoriaus pardavimo, UAB „Ecococon“ neturi. Taigi, už 2015 metus V. P. šiaudų rulonais turėjo sumokėti nuomotojui 5 459,13 Eur nuomos mokesčio už 2015 m. sausio – rugsėjo mėnesius, kompensuoti 333,62 Eur traktoriaus remonto išlaidų. Taip pat dar buvo likusi skola už 2014 m., kuri sudarė 4 286,11 Eur. Atitinkamai iš viso 2015 metais V. P. šiaudų rulonais turėjo sumokėti nuomotojui 10 078,86 Eur. Kaip pagrindžiama aukščiau, ieškovas buvo įsipareigojęs tiekti atsakovui rulonus už vienetą mokant iš viso 40 Lt (11,58 Eur). Į šią sumą, kaip ir tiekiant rulonus 2014 m., įeina visos galimos ieškovo išlaidos rulonams, įskaitant šiaudų išrinkimą (suradimą) rinkoje (tinkamus ir kokybiškus šiaudus surasti buvo įsipareigojęs ieškovas, o už juos apmokėti – atsakovas), jų rulonavimą, transportavimą ir sukrovimą / iškrovimą. Su atsiliepimu pateiktas UAB „Baltic Straw“ raštas papildomai pagrindžia, jog rulono rinkos kaina 2015 m. sudarė 40 Lt už 1 ruloną, įskaitant visas su jo pagaminimu/pristatymu susijusias išlaidas, tarp jų ir pačių šiaudų įsigijimo sąnaudas. Taip pat, siekdami pagrįsti, jog rulono kaina, įskaitant šiaudų parinkimą, rulonavimą, transportavimą ir sukrovimą / iškrovimą, negalėjo viršyti 40 Lt už ruloną, papildomai pateikia UAB „Stat Technic“ 2016-07-11 PVM sąskaitą faktūrą Nr. TEC00445, kuri patvirtina, jog vieno rulono kaina 2016 m. sudaro tik 6 Eur (be PVM). Ieškovas už sutartą įkainį buvo įsipareigojęs atlikti visus tinkamos kokybės šiaudų paieškos organizacinius darbus – surasti šiaudų tiekėjus, užtikrinti (susitarti su tiekėjais), kad šiaudai nebus susmulkinti (nebus pernelyg smulkūs ir netinkami UAB „Ecococon“ gaminamai produkcijai pagaminti), suderinti su tiekėjais šiaudų kainą ir kt. Šiuo atveju UAB „Ecococon“, sutikusi V. P. už tinkamos kokybės šiaudų ruloną mokėti net 40 Lt, pagrįstai tikėjosi, kad ieškovas profesionaliai teiks nurodytas paslaugas ir pagrįstai reikalavo, kad ieškovo atsakovui UAB „Ecococon“ pateikti rulonai būtų surulonuoti iš tinkamos kokybės šiaudų. Ieškovas nesugebėjo tinkamai atlikti šių savo pareigų, neinformavo šiaudų tiekėjų, kad UAB „Ecococon“ reikiami būtent nesmulkinti šiaudai, susitarė su tiekėjais (konkrečiai – UAB „Šaka“), kad UAB „Ecococon“ sumokės už visus pateiktus šiaudus ir nesugebėjo užtikrinti, kad rulonai būtų pagaminti tik iš tinkamos kokybės šiaudų. Taigi visus organizacinius klausimus dėl tinkamų šiaudų suradimo, įsigijimo (išskyrus patį apmokėjimą), surulonavimo ir visus kitus procesus iki pat rulonų pristatymo į atsakovo sandėlį organizuodavo pats ieškovas. Tačiau ieškovas surado ir tiekėjams (konkrečiai – tiekėjui UAB „Šaka“) įsipareigojo nupirkti šiaudus, iš kurių pagaminti rulonai yra netinkami UAB „Ecococon“ (šiaudai yra pernelyg susmulkinti ir UAB „Ecococon“ iš jų negali gaminti produkcijos, ieškovui buvo žinomi šie šiaudų kokybės reikalavimai), tačiau šios aplinkybės ieškovas iš karto atsakovui neatskleidė, t. y. neatskleidė, jog dalis šiaudų yra netinkamos kokybės. Šie netinkamos kokybės šiaudai sudarė dalį šiaudų, iš kurių ieškovas pagamino šiaudų rulonus ir juos pristatė atsakovui. Tik pristačius šiaudus atsakovui, atsakovas turėjo galimybę nustatyti ir nustatė, kad šiaudų rulonai yra pagaminti iš netinkamos kokybės šiaudų. Iš viso iš netinkamos kokybės šiaudu buvo pagaminta 125 tonos rulonų. Nustačius, kad 125 t šiaudų yra netinkamos kokybės ir netinkami UAB „Ecococon“ produkcijai gaminti, UAB „Šaka“, sužinojusi šią aplinkybę, sutiko gera valia už netinkamus šiaudus taikyti mažesnį įkainį nei buvo suderinęs (pažadėjęs) V. P. – UAB „Šaka“ sutiko, kad už netinkamus šiaudus jiems būtų sumokėta 10 Eur už toną vietoje 15 eurų už toną. Taigi, aplinkybės susiklostė taip, kad atsakovas apmokėjo ieškovo surastiems tiekėjams už šiaudus, iš kurių ieškovas pagamino UAB „Ecococon“ netinkamos kokybės rulonus, tačiau bet kuriuo atveju šie šiaudai nebuvo tinkami UAB „Ecococon“ produkcijai gaminti. Ieškovas žinojo šiaudų kokybės reikalavimus, rulonai iš netinkamos kokybės šiaudų buvo pagaminti būtent dėl ieškovo neprofesionalaus paslaugų teikimo ir netinkamo savo pareigų atlikimo, todėl atitinkamai pareiga kompensuoti nuostolius dėl netinkamos kokybės šiaudų tenka ieškovui. Taigi, ieškovas turi kompensuoti atsakovui atsakovo sumokėtas sumas už netinkamos kokybės šiaudus: (i) Atsakovo už netinkamos kokybės šiaudus sumokėtus 1 512,50 Eur tiekėjui UAB „Šaka“. Iš viso dėl ieškovo kaltės dėl netinkamos kokybės šiaudų atsakovas patyrė 1 512,50 Eur išlaidų (nuostolių) (10 Eur * 125 t + PVM). Taip pat, susidūręs su finansiniais sunkumais 2015 metais, ieškovas kreipėsi į atsakovą prašydamas apmokėti už jį dalį šiaudų rulonų transportavimo išlaidų nors šiaudų transportavimas ir jam patirtinos sąnaudos šalių sutarimu teko ieškovui ir už jas papildomai jokių išlaidų atsakovas neturėjo patirti. Tenkindamas ieškovo prašymą ir sutikdamas padengti išlaidas, kurias turėjo patirti ieškovas, atsakovas patyrė 4 913,20 Eur (2 323,20 + 2 590 = 4 913,20 Eur) išlaidų už rulonų transportavimą, todėl ieškovas turi kompensuoti atsakovui šias atsakovo papildomai patirtas sąnaudas (išlaidas) už šiaudų transportavimą, t. y. 4 913,20 Eur: (i) Atsakovo dėl ieškovo kaltės patirtos išlaidos transportavimui 2 323,20 Eur tiekėjui UAB „Tempus Trans“; (ii) Atsakovo dėl ieškovo kaltės patirtos išlaidos transportavimui 2 590 Eur tiekėjui K. J.. Ieškovui neigiant, kad susitarimas apėmė ieškovo pareigą savo sąnaudomis pristatyti šiaudų rulonus į atsakovo sandėlius nepaisant kokiu atstumu juos reikia pervežti, papildomai nurodo, kad paties ieškovo veiksmai patvirtina, jog susitarimas apėmė ieškovo įsipareigojimą pristatyti (transportuoti) rulonus nereikalaudamas jokio papildomo atlygio už išlaidas transportui visais atvejais, o ne tik tuomet, kai transportuojama buvo daugiau nei 5 km atstumu. Ieškovas vykdė pareigą pristatyti rulonus ir iš pradžių rulonus transportavo savo lėšomis, nepaisant to, kad visi laukai, iš kurių buvo vežami rulonai buvo ne mažiau nei 14 km atstumu nuo atsakovo sandėlių. Pabrėžia, kad nei vienas laukas, iš kurio buvo transportuojami rulonai, nebuvo mažesniu nei 5 km atstumu, todėl ieškovo prielaidos dėl tokios sąlygos egzistavimo yra visiškai nepagrįstos. Tik vėliau ieškovas pradėjo reikšti atsakovui reikalavimus papildomai apmokėti transportavimo išlaidas, grįsdamas tuo, kad jis neturi lėšų. Taigi ieškovas savo konkliudentiniais veiksmais, t. y. prievolės pristatyti šiaudus savo sąskaita daliniu vykdymu, patvirtino, kad jokios išimties dėl pristatymo iš vietovių, nutolusių daugiau nei 5 km atstumu, papildomo apmokėjimo nebuvo. 2015 metais ieškovas atsakovui pateikė 1 223 vnt. tinkamos kokybės rulonų. Toliau nurodo tokį kiekį pagrindžiančius skaičiavimus: (i) 1 tinkamos kokybės šiaudų rulonas sveria apie 260 kg; (ii) su atsiliepimu pateiktos sąskaitos už šiaudus pagrindžia, kad UAB „Šaka“ pardavė 125 tonas tinkamos kokybės šiaudų (šiaudai, kurių įkainis 15 Eur už 1 toną, o 1 eilutėje nurodyti netinkamos kokybės šiaudai) ir ūkininkas G. K. pardavė 193 tonas tinkamos kokybės šiaudų; (iii) Taigi, iš viso buvo įsigyta 318 tonų (t. y. 318 000 kg) šiaudų, iš kurių buvo gaminami tinkamos kokybės rulonai; (iv) Tai reiškia, kad ieškovas pagamino 1 223 vnt. tinkamos kokybės šiaudų rulonų (318 000 kg / 260 kg = 1 223 vnt. rulonų). Atitinkamai, pagal Nuomos sutartimi ieškovo ir atsakovo sudarytą susitarimą dėl nuomos mokesčio mokėjimo, tinkamos kokybės ieškovo pateiktais šiaudų rulonais ieškovas turėjo teisę sumokėti 14 168,21 Eur nuomos mokesčio (1 223 rul. * 40 Lt = 48 920 Lt= 14 168,21 Eur). Tačiau iš šios sumos būtina atskaityti atsakovo už ieškovą sumokėtas sumas už netinkamos kokybės šiaudus ir rulonų transportavimą, t. y. būtina atskaityti išlaidas, kurias gaminant rulonus turėjo patirti pats ieškovas ir išlaidas, kurios sudaro dėl ieškovo kaltės atsakovo patirtus nuostolius. Iš viso tokios išlaidos yra lygios 6 425,70 Eur (1 512,50 + 2 323,20 + 2 590,00 = 6 425,70 Eur). Taigi, ieškovo pateiktais šiaudų rulonais ieškovas turėjo teisę sumokėti 7 742,51 Eur nuomos mokesčio (14 168,21 Eur – 6 425,70 Eur= 7 742,51 Eur). Galiausiai, įvertinus visas nurodytas aplinkybes ir pateikiamus detalius skaičiavimus, pagrindžiama, kad ieškovas atsakovui 2015 metais šiaudų rulonais turėjo sumokėti 10 078,86 Eur, tačiau realiai šiaudų rulonais sumokėjo tik 7 742,51 Eur. Tai reiškia, kad iki šios dienos ieškovas nėra tinkamai atsiskaitęs su atsakovu pagal Nuomos sutarti ir ieškovas yra skolingas nuomotojui UAB „Ecococon“ 2 336,35 Eur. Atitinkamai šią skolą prašome priteisti nuomotojo UAB „Ecococon“ naudai iš nuomininko V. P.. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais vykdyti prievoles. Šiuo atveju šalys buvo susitarę dėl Nuomos sutarties vykdymo, kurios vykdymo aplinkybės detaliai išdėstytos aukščiau. Kaip pagrindžiama pateikiamais įrodymais ir išdėstytais paaiškinimais, prievoles pagal Nuomos sutartį netinkamai vykdė būtent V. P., todėl atitinkamai jam tenka atsakomybė dėl netinkamo sutarties vykdymo. Tokią poziciją patvirtina ir teismų teisės aiškinimo ir taikymo praktika, kurioje teismai yra išaiškinę, jog: Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl iš šios sutarties atsiradusios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir laiku (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-05-05 nutartis, priimta c.b. A r. 3K-3-207-2192016). Visa nurodyta patvirtina, kad atsakomybė dėl netinkamo prievolės vykdymo taikytina šaliai, kuri netinkamai vykdo sutarti, ir kaip pagrindžiama pateikiamais įrodymais bei paaiškinimais, netinkamai sutartį nagrinėjamu atveju vykdė būtent V. P.. Atsižvelgiant į visa išdėstytą, akivaizdu, kad UAB „Ecococon“ reikalavimai dėl 2 336,35 Eur skolos priteisimo iš V. P. yra pagristi ir priešieškinis teismo turi būti patenkintas pilnai. Teismo prašo priteisti iš V. P. UAB „Ecococon“ naudai 2 336,35 Eur skolą; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas atsiliepime į atsakovo priešieškinį nurodė, kad su atsakovo priešieškinyje pareikštais reikalavimais bei motyvais visiškai nesutinka. Priešieškinis nepagrįstas, prieštaraujantis CK 1.5 str. nuostatoms ir negali būti patenkintas. Pažymi, jog atsakovas ir šiandieną naudojasi ieškovo 2015 m. pagamintais šiaudais savo veikloje, nors už juos su ieškovu nėra atsiskaitęs net dalinai. Pagal priešieškinyje išdėstytą poziciją ieškovas pirko traktorių (skolino savo pinigus atsakovui), pagamino atsakovui virš 2 000 vnt. šiaudų rulonų naudodamas tiek savo techniką, tiek atsakovui priklausiusį traktorių, naudojo šiaudų rulonavimui skirtą įrangą, dirbo du mėnesius atsakovui „labdaros tikslais“ ir už tai dar liko skolingas atsakovui. Ieškovas savo nesutikimą grindžia žemiau išdėstytais faktiniais ir teisiniais argumentais. Dėl traktoriaus Nuomos sutarties. Atsakovas viso priešieškinio turinyje remiasi, kad ieškovas ir atsakovas sudarė Nuomos sutartį dėl ratinio traktoriaus LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )), tačiau ieškovas nuo pat teisminio proceso pradžios ir iki šiol laikosi nuoseklios pozicijos ir teigia, kad jis nėra pasirašęs Nuomos sutarties. Tuo tarpu atsakovas remiasi kiekviena Nuomos sutarties sąlyga iš kurių kildina ieškovo prievoles atsakovui. Pažymi, kad Nuomos sutarties turinys turi ypatingos reikšmės nagrinėjant priešieškinyje išdėstytus reikalavimus, todėl ieškovo vertinimu bei atsižvelgiant į teisingą bylos išnagrinėjimą, būtų tikslinga, jog Nuomos sutartyje, kaip nuomininko V. P. vardu pasirašytą parašą ištirtų ir išvadą dėl parašo tikrumo pateiktų nepriklausomas ir nešališkas teismo ekspertas. Ieškovas niekuomet nepasirašinėjo jokių sutarčių, todėl negalėjo pasirašyti ir Nuomos sutarties. Ieškovas nesutinka su atsakovo pozicija dėl 2 336,35 Eur skolos priteisimo reikalavimu, kadangi situacija yra priešinga atsakovas yra skolingas ieškovui 24 974,80 Eur dydžio įsiskolinimą už atliktas paslaugas. Dėl sudarytos šiaudų supresavimo į rulonus (surulonavimo) ir suvežimo paslaugų teikimo sutarties tarp ieškovo ir atsakovo bei pagal ją susidariusios 24 974,80 Eur skolos. 2015 m. liepos mėn. ieškovas su atsakovo direktoriumi M. T. sudarė žodinę sutartį dėl šiaudų supresavimo į rulonus (surulonavimo) ir suvežimo paslaugų teikimo (toliau – „Sutartis“), kuria susitarta: paslaugos objektas: 2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. atsakovui supresuoti (surulonuoti) laukuose nupjautus šiaudus į rulonus ir pristatyti atsakovui iš laukų, esančių ne didesniu nei 5 km. atstumu nuo atsakovo gamybos bazės, esančios Kybartuose, Vilkaviškio raj.; nustatyta paslaugos kaina: atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui už vieną supresuotą šiaudų ruloną po 11,60 Eur; esant didesniam nei 5 km atstumui tarp šiaudų laukų ir atsakovo gamybos bazės, supresuotų šiaudų rulonų pristatymą savo sąskaita ir pajėgomis organizuoja pats atsakovas; nustatytas apmokėjimo terminas: atsakovas už atliktas šiaudų rulonų supresavimo ir suvežimo paslaugas atsiskaito iki 2015-12-31. CK 6.193 straipsnyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys (1 dalis). Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos (2 dalis). Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Aiškinant sutartį, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių tarpusavio santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (5 dalis). Byloje nesant rašytinės paslaugų teikimo sutarties, šalių susitarimo dėl rulonavimo darbų sąlygų turinys turėtų būti nustatomas pagal šalių paaiškinimus, byloje esančius netiesioginius rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus. Pažymi, atsakovui buvo reikalingi šiaudai, atsakovas prašė pas ieškovą pagaminti šiaudų rulonus, kaina buvo sutarta 11,60 Eur už ruloną. Atsakovui šios sąlygos tiko, už 2014 m. suvežtus šiaudus atsakovas skaičiuoja po 11,60 Eur už ruloną, tačiau 2015 m. jau savavališkai pradeda keisti sutarties sąlygas, aiškindamas, kad ieškovas turėjo ir surasti, ir suprasti ko atsakovui reikia, ir nupirkti, ir surulonuoti, ir parvežti. Ieškovas kiek galėdamas stengėsi padėti atsakovui įgyvendinti jo sumanymus, bet viską daryti tik iš savo kišenės, negaunant jokio atlyginimo už atliktus darbus, ieškovas neplanavo. Atsakovo gynyba, kad rinkoje šiaudų rulonas kainuoja pigiau akivaizdžiai parodo neketinimą laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Atsakovas sutaręs ieškovui mokėti po 11,60 Eur už ruloną šio savo susitarimo nesilaikė, o teikdamas priešieškinį savo sutarties sąlygų nesilaikymą stengiasi pateisinti kaltindamas ieškovą nekokybiškų šiaudų suvežimu (nors dėl kokybės ieškovas niekuomet nebuvo atsakingas (atsakovo darbuotojai turėjo išsirinkti tinkamus šiaudus ir parodyti, kuriuos ieškovui rulonuoti)), kaltindamas ieškovą, tuo, kad jis nepasirūpino šiaudų transportavimu savo lėšomis iš didelių (30-40 km) atstumų, kaltindamas ieškovą, kad reikėjo susimokėti už šiaudus, tai rodo atsakovo nesąžiningumą. Atsakovas galėjo susitarimą nutraukti ir anksčiau, o nelaukti kol darbai bus atlikti. Ieškovas, laikydamasis Sutarties ir sąžiningai vykdydamas Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, 2015 metais atsakovui supresavo 800 šiaudų rulonų ir suvežė į atsakovo nurodytą vietą, tuomet pasakė, kad daugiau nedirbs, nes suvežė iš 15 km atstumo (t. y. didesnio nei buvo sutarta iš pradžių), tačiau atsakovas siūlė dirbti ir toliau, minėjo, jog yra susitarimas ir jo reikia laikytis, todėl ieškovas dirbo toliau, ko pasėkoje buvo supresuota ir suvežta 2 153 vnt. šiaudų rulonų. Atsakovas ieškovo pagamintus šiaudus naudoja savo veikloje. Akivaizdu, kad atsakovas grubiai pažeidė Sutartį, kadangi apmokėjimo terminas už supresuotus 2 153 vnt. šiaudų rulonus yra suėjęs ir atsakovas geranoriškai iki šios dienos nėra atsiskaitęs su ieškovu. Atsižvelgiant į tai, yra susidaręs 24 974,80 Eur dydžio įsiskolinimas (2 153 vnt * 11,60 Eur = 24 974,80 Eur). Ieškovas tinkamam šiaudų supresavimo paslaugų atlikimui, savo lėšomis naudojo degalus, tepalus traktoriui VALTRA T130C bei presavimo tinklelį, kuris dedamas į presą. Be pirminės sumos, kuri sudaro ne mažiau, kaip 500 Eur medžiagoms įsigyti (vienai dienai), nėra galimybės net išvažiuoti į laukus, pradėti rulonavimo darbo. Atsakovui šios aplinkybės buvo ir yra žinomos, kadangi bendradarbiavimas su atsakovo bendrove vyko ne tik 2015 metais, o ir prieš tai. Prieš pareikšdamas ieškinį, ieškovas geranoriškai ragino atsakovą vykdyti Sutartimi prisiimtą įsipareigojimą sumokėti 24 974,80 Eur įsiskolinimą. 2016-03-17 Prašymu dėl atsiskaitymo už patiektus šiaudų rulonus ieškovas kreipėsi į atsakovo direktorių, prašydamas per 10 dienų nuo prašymo gavimo pervesti į ieškovo banko sąskaitą 24 974,80 Eur įsiskolinimą. Pabrėžia, kad atsakovas nei žodžiu, nei raštu į ieškovo prašymą nereagavo, todėl ieškovas buvo priverstas ginti savo pažeistas teises teisminiu būdu. Atkreipia dėmesį į tai, jog atsakovas šiaudų rulonų priėmimo, nei šiaudų rulonų pristatymo metu ieškovui jokių pretenzijų dėl jų tinkamumo ir kokybės nereiškė. Ieškovo žiniomis, atsakovas naudoja ieškovo 2015 metų pagamintų 2 153 vnt. šiaudų rulonų, o 2016 metais atsakovas papildomai nusipirko tik apie 100 vnt. šiaudų rulonų ir labiau tikėtina, kad sąskaita buvo skirta tik teismui. Tai dar kartą rodo atsakovo nesąžiningumą ir nenorą vykdyti sutarties (nors buvo sutaręs už ruloną mokėti po 11,60 Eur, tačiau rinkoje pamatęs pigesnę kainą atsakovas vienašališkai atsisakė apmokėti už suvežtus rulonus, kuriuos naudoja savo veikloje). Atsakovas turi prisiimti atsakomybę už susitarimus ir juos įvykdyti iki galo. Dėl atsiskaitymo už ratinį traktorių. Atsakovas pradėjo plėtoti savo verslą ir jam buvo reikalingi dideli kiekiai šiaudų. Atsakovas nuo savo įmonės įkūrimo pradžios bendradarbiavo su ieškovu, savo reikmėms naudojo ieškovo turimą techniką, naudojosi ieškovo pažintimis su ūkininkais. Kadangi atsakovui prireikė didelio kiekio šiaudų jis kreipėsi į ieškovą prašydamas, kad šis privežtų šiaudų, padėtų susitarti su ūkininkais. Ieškovas paaiškino, kad atsakovui reikiamo kiekio šiaudų nesuveš tik su savo turima ir naudojama technika, todėl pasiūlė įsigyti papildomą traktorių. Atsakovas su tokiu siūlymu sutiko ir įsigijo ratinį traktorių (valstybinis Nr. ( - )) už 30 803,90 Eur sumą. Traktorių surado ir 5 000 Lt avansą pardavėjui paliko ieškovas. Kai reikėjo sumokėti pradinį įnašą atsakovas pareiškė, kad nėra įmonėje pinigų ir paprašė ieškovą įnešti pradinį įnašą. Ieškovas, palikęs 5 000 Lt avansą buvo priverstas ieškoti pradinio įnašo ir už traktorių dar papildomai sumokėjo 16 000 Lt. Taigi ieškovas atsakovui žinant, už ratinį traktorių sumokėjo 21 000 Lt (6 082,02 Eur) dydžio pradinę įmoką (tai patvirtina ir M. T. laiškas dėl traktoriaus lizingo). Ieškovas tiek 2014, tiek 2015 metais Atsakovui gamino ir vežė šiaudų rulonus. Taip pat, ieškovas atsakovui už ratinį traktorių sumokėjo papildomai 2014 metų darbu, t. y. 20 000 Lt (5 792,40 Eur) sumą. Atkreipia dėmesį į tai, kad 2016-01-04 atsakovas Pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2016/01/04-01 pardavė ratinį traktorių (valstybinis Nr. ( - )) ūkininkei Ž. M. (traktorių už 10 650,39 Eur sumą). O tai dar kartą patvirtina, kad atsakovas dėl traktoriaus įsigijimo nepatyrė jokių išlaidų, o 2015 m. gavo 24 974,80 Eur naudą, kuria naudojasi ir už ją neatsiskaito. Ieškovo skaičiavimu už traktorių atsakovas nepatyrė jokių nuostolių, todėl, kad traktorių įsigijo už 30 803,90 Eur (Ieškovas sumokėjo pradinę įmoką 6 082,02 Eur, atsakovas atsiėmė 2 493,63 Eur PVM, ieškovas 2014 m. atvežė 500 rulonų šiaudų už 5 792,40 Eur, S. M. prieš ūkininkei Ž. M. nuperkant traktorių sumokėjo 5 043 Eur ir traktorius buvo parduotas už 10 650,39 Eur (30 803,90 – 6 082,02 – 2 493,63 – 5 792,40 – 5 043 – 10 650,39 = 742,46 Eur). Ieškovas nežino kiek tiksliai buvo atsiimta PVM už traktorių, bet atsakovas dėl šio pirkimo nuostolių nepatyrė. Taigi traktoriaus pirkimas ir 2015 m. atlikti ieškovo darbai atsakovui yra visiškai skirtingi dalykai. Dėl traktoriaus pirkimo atsakovas nepatyrė jokių nuostolių, tuo tarpu už atliktus darbus ieškovui atsakovas neatsiskaitęs. Dėl ieškovo ir atsakovo sudarytos Sutarties teisinio pagrindo. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė paslaugų teikimo santykiai, todėl taikytinos teisės normos, reglamentuojančios paslaugų gavėjo pareigą sumokėti už priimtą paslaugų teikėjo produkciją. Visų pirma, svarbu paiminėti, kad CK 1.137 str. 2 d. įpareigoja civilinės teisės subjektus, vykdant jiems nustatytas pareigas, laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles ir geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų. CK 6.154 str. 1 d. nurodo, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis) (LAT 2014-11-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-514/2014)“. Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu (LAT 2014-07-24 nutartis c.b. Nr. 3K-3-380/2014). Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką sutarčių kategorijos bylose, yra išaiškinęs, kad sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius, todėl paprastai laikoma, kad suderinta šalių valios išraiška yra pakankamas pagrindas sutartiniams santykiams atsirasti, ir nesuteikiama lemiamos reikšmės valios išraiškos formai. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį. Įstatyme nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73, 1.74 straipsniai), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis) (LAT 2016-06-07 nutartis c.b. Nr. 3K-3-281-686/2016). Taigi, atsakovas, nesumokėdamas ieškovui 24 974,80 Eur skolos pagal Sutartį, pažeidė Sutarties pagrindu susiklosčiusius įsipareigojimus, reikalaujančius šalis vykdyti prievoles sąžiningai, tinkamai ir laiku (CK 6.38 str., 6.158 str. 1. d., 6.200 str.), ir dėl to atsakovas pagrįstai ir teisėtai laikytinas pažeidusiu savo prievoles (CK 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovo priešieškinio pateikimas dėl santykių, kurie tarp šalių yra pasibaigę nepaneigia atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas. Atkreipia dėmesį į tai, kad sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo terminą praleidimą. Akivaizdu, kad šioje byloje atsakovas praleido nustatytą apmokėjimo terminą t. y. 2015-12-31, už ieškovo pagamintą produkciją. Atsižvelgiant į tai, daro išvadą, jog atsakovas turi būti teismine tvarka įpareigotas sumokėti ieškovui susidariusį 24 974,80 Eur įsiskolinimą, atsiradusį Sutarties pagrindu. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad „Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio“. Nors atsakovas yra juridinis asmuo, tačiau viena iš Sutarties šalių, t. y. ieškovas yra fizinis asmuo, todėl terminą įvykdyti prievolę praleidęs atsakovas turi sumokėti ieškovui CK 6.210 str. 1 d. nustatytas penkių procentų metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Teismo prašo atsakovo priešieškinį atmesti, o ieškinį patenkinti.

8Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti ieškinyje išdėstytais motyvais, o priešieškinį atmesti atsiliepime į priešieškinį nurodytais motyvais. Papildomai nurodė, kad atsakovas visą sutarties galiojimo laikotarpį jokių pretenzijų dėl supresuotų šiaudų rulonų kokybės nereiškė, iš pradžių už paslaugas mokėjo.

9Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu su skola nesutiko, prašė ieškinį atmesti atsiliepime nurodytais motyvais ir prašė tenkinti priešieškinį jame išdėstytais motyvais.

10Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.

11Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas V. P. ir atsakovas UAB „Ecococon“ žodžiu susitarė, kad ieškovas teiks į rulonus supresuotus šiaudus į atsakovo gamybos bazę (sandėlius), o atsakovas pagal šį žodinį susitarimą įsipareigojo sumokėti ieškovui 40 Lt (11,60 Eur) už vieną supresuotą šiaudų ruloną. Ieškovo teigimu, jis 2015 m. surulonavo ir pristatė atsakovui 2 153 rulonus, už kuriuos atsakovas neatsiskaitė ir yra skolingas jam 24 974,80 Eur (2 153 rul. x 11,60 Eur). Atsakovas UAB „Ecococon“ ir ieškovas V. P. 2014 m. gegužės 2 d. sudarė Turto nuomos sutartį Nr. 2014/05/02-01 dėl ratinio traktoriaus LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )) (toliau – Traktorius) nuomos (toliau – Nuomos sutartis) (b. l. 33-36), kurios preambulėje nurodyta, kad nuomotojas nuosavybės teise turi turtą, kurį pageidauja išsinuomoti nuomininkas, nes turtą nuomotojas įsigyja nuomininko prašomas. Nuomos sutartimi šalys susitarė, jog UAB „Ecococon“ nuomoja V. P. Traktorių, o nuomininkas V. P. už naudojimąsi turtu moka nuomotojui SIA „Unicredit Leasing“ nustatytą turto išpirkimo mokestį (pridedamas mokėjimo grafikas) bei apmokėti visas kitas su lizingu susijusias išlaidas (Nuomos sutarties 3.1. p.), t. y., ieškovo mokamos periodinės įmokos yra lygios sumoms, kurias atsakovas UAB „Ecococon“ moka SIA „Unicredit Leasing“ pagal Traktoriaus lizingo sutartį (b. l. 37). Šalys taip pat susitarė, kad nuomos mokestis gali būti užskaitomas už nuomininko nuomotojui suteiktas paslaugas (sutartyje vietoje „nuomininko“ nurodyta „nuomotojo“, tačiau tarp šalių nėra ginčo, kad šiaudų rulonų surulonavimą, suvežimą ir sukrovimą vykdė nuomininkas – V. P., ir, kad taip buvo susitarta dėl atsiskaitymo pagal Nuomos sutartį), skaičiuojant, kad vieno šiaudų rulono (įskaitant rulonavimą, suvežimą į nuomotojo sandėlį, sukrovimą) vertė yra 40 Lt (Nuomos sutarties 3.2. p.).

12Byloje, be kitų, kilo ginčas dėl Nuomos sutartyje esančio ieškovo parašo tikrumo, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 11 d. nutartimi paskyrė rašysenos ekspertizę (b. l. 148-150). Rašysenos ekspertas A. B. 2016-11-14 ekspertizės aktu Nr. 20161114/01, atlikęs tyrimą, padarė išvadą, kad 2014-05-02 turto nuomos sutartyje Nr. 2014/05/02-01 4 puslapyje po nuomininko šalies rekvizitais pasirašė pats V. P. (b. l. 154-155).

13Taigi, byloje nustatyta, kad šalys susitarė, jog V. P. iš UAB „Ecococon“ nuomojasi Traktorių ir už nuomą gali mokėti tiekdamas šiaudų rulonus, kurių vieno vertė (įskaitant šiaudų rulonavimą, transportavimą, sukrovimą) sudaro 40,00 Lt, t. y. 11,58 Eur. Nuomos sutartį, už nuomą atsiskaitant šiaudų rulonais arba pinigais sumokant atitinkamas SIA „Unicredit Leasing“ mokėtinas įmokas, šalys vykdė nuo jos sudarymo iki Traktoriaus pardavimo (Nuomos sutarties 8.1. p.). Traktorius buvo parduotas 2016-01-04 pirkimo – pardavimo sutartimi Nr. 2016/01/04-01 (b. l. 41-42). Pagal Nuomos sutartį 2014 metais ieškovas V. P. turėjo sumokėti atsakovui 9 933,70 Eur nuomos mokesčio, kurį pagal lizingo sutartį SIA „Unicredit Leasing“ bei 144,81 Eur lizingo sutarties mokestį sumokėjo atsakovas UAB „Ecococon“ (b. l. 45-53). Atsakovo teigimu, ieškovas jam už 2014 metus sumokėjo 5 792,40 Eur (pateikė 500 rulonus šiaudų), ir liko skolingas 4 286,11 Eur (b. l. 54); už 2015 metus ieškovas liko skolingas 5 459,13 Eur nuomos mokesčio ir 333,62 Eur už Traktoriaus remontą (b. l. 65), taigi už 2014 ir 2015 metus skola sudarė 10 078,86 Eur. Nustatyta, kad ieškovas už sutartą įkainį buvo įsipareigojęs atlikti tinkamos kokybes šiaudų paieškos organizacinius darbus – surasti šiaudų tiekėjus, užtikrinti (susitarti su tiekėjais), kad šiaudai nebus susmulkinti (nebus pernelyg smulkūs ir netinkami UAB „Ecococon“ gaminamai produkcijai pagaminti), suderinti su tiekėjais šiaudų kainą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas buvo pateikęs 125 rulonus netinkamos kokybės šiaudų, atsakovas, patyrė 1 512,50 Eur išlaidų (nuostolių) (10 Eur * 125 t + PVM) (b. l. 58). Atsakovas taip pat patyrė 4 913,20 Eur transportavimo išlaidų, kurios pagal šalių susitarimą, turėjo būti apmokėtos ieškovo (b. l. 61-64). Taigi, 2015 metais ieškovas atsakovui pateikė 1 223 vnt. tinkamos kokybės rulonų, kurių kaina – 14 168,21 Eur. Atsižvelgiant į išdėstytą, matyti, kad ieškovo skola pagal Nuomos sutartį atsakovui yra 2 336,35 Eur.

14Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra ginčo šalių, o ne teismo pareiga; teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas ginčo šalių nustatytų ribų. Taigi teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. CPK 135 straipsnio 1 dalyje, reglamentuojančioje ieškinio turinio reikalavimus, be kita ko, nustatyta, kad ieškinyje turi būti nurodoma: aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ir ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas). O teismas byloje esančius įrodymus įvertina pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai buvo paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini ir patikimi. Teismas turi įvertinti kiekvieną įrodymą atskirai ir kartu įrodymų visetą. Teismas gali konstatuoti tam tikros aplinkybės buvimą ar nebuvimą, kai tokiai išvadai padaryti pakanka byloje esančių įrodymų. Įrodymų pakankamumas byloje reiškia, kad jie tarpusavyje neprieštarauja vieni kitiems ir jų visuma leidžia padaryti pagrįstą išvadą apie įrodinėjamų faktinių aplinkybių buvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010).

15Pirma byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos žodinės supresuotų šiaudų pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo.

16CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o šie įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.159 straipsnį sutarties elementai, kurių pakanka sutarties galiojimui, yra veiksnių šalių susitarimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir sutarties forma. Iš CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, kad esminis sutarties požymis ir svarbiausias sutarties galiojimo elementas yra šalių susitarimas (consensus ad idem). Remiantis konsensualizmo principu, sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius, todėl paprastai laikoma, kad suderinta šalių valios išraiška yra pakankamas pagrindas sutartiniams santykiams atsirasti, ir nesuteikiama lemiamos reikšmės valios išraiškos formai. Kasacinis teismas, atskleisdamas konsensualizmo principo esmę ir jo taikymą, pabrėžė, kad sutartinių santykių teisiniam reguliavimui būdingas minimalus šalių valios varžymas, todėl šalys gali laisvai nusistatyti tarpusavio teises bei pareigas, jos taip pat yra laisvos pasirinkdamos formą, kuria išreiškia savo susitarimo turinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2012). Įstatyme nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73, 1.74 straipsniai), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, konstatuotina, kad šalys buvo sudariusios žodinę pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas V. P. teikė atsakovui UAB „Ecococon“ supresuotus šiaudus (CK 6.305 straipsnio 1 dalis). Šalys šios aplinkybės neginčija (CPK 187 straipsnio 1 dalis).

17Nesant rašytinės sutarties, aiškinantis šalių tarpusavio prievolinius teisinius santykius, atsižvelgiama į šalių paaiškinimus, byloje esančius netiesioginius rašytinius įrodymus (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje nustatyta, kad pagal nusistovėjusią praktiką (nuo 2014 metų) tarp šalių ieškovas pristatydavo supresuotus šiaudus į atsakovo sandėlį, o atsakovas atsiskaitydavo su juo. Ieškovas teigia, kad atsakovas nesumokėjo jam už 2 153 rulonus ir liko skolingas 24 974,80 Eur. Ieškovas, be kita ko, teigia, kad 2015 m. liepos – rugpjūčio mėn. atsakovui supresavo (surulonavo) laukuose nupjautus šiaudus į rulonus ir pristatė atsakovui iš laukų, esančių ne didesniu nei 5 km. atstumu nuo atsakovo gamybos bazės, esančios Kybartuose, Vilkaviškio raj.; kad esant didesniam nei 5 km atstumui tarp šiaudų laukų ir atsakovo gamybos bazės, supresuotų šiaudų rulonų pristatymą savo sąskaita ir pajėgomis organizuoja pats atsakovas; kad atsakovas už šiaudų rulonų supresavimą ir suvežimą atsiskaito iki 2015-12-31, tačiau šioms aplinkybėms patvirtinti ir pagrįsti nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 straipsnis). Ir, priešingai, iš paties ieškovo byloje esančių parodymų matyti, kad nebuvo jokio susitarimo dėl atstumo tarp šiaudų laukų ir atsakovo gamybos bazės, jų pristatymo ir organizavimo – ieškovas vykdė savo pareigą pristatyti šiaudų rulonus, esant ir 14 km atstumui nuo atsakovo sandėlių ir kad nė vienas laukas, iš kurio jis veždavo šiaudų rulonus, nebuvo mažesniu nei 5 km atstumu (b. l. 111); taip pat, kad 2015 metais ieškovas, susidūręs su finansiniais sunkumais, kreipėsi į atsakovą su prašymu apmokėti už jį dalį šiaudų rulonų transportavimo išlaidų (b. l. 61, 64). Taigi, paminėtos aplinkybės bei jas patvirtinantys įrodymai paneigia aukščiau paminėtus ieškovo argumentus bei teiginius (CPK 185 straipsnis).

18Kaip minėta, kasacinis teismas savo nuosekliai formuojamoje praktikoje dėl įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo yra nurodęs, kad įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. sausio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-87-969/2017; 2016 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-281-686/2016; 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486-687/2015; etc.). Pagal CK 6.317 straipsnio 4 dalį laikoma, kad pardavėjo pareiga perduoti daiktus įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus pirkėjui valdyti arba sutinka, kad pirkėjas pradėtų daiktus valdyti, ir pašalintos bet kokios pirkėjo valdymo teisės kliūtys. Iš tarp šalių susiklosčiusios praktikos matyti, kad nors su atsakovu ieškovas bendradarbiauja nuo maždaug 2006 metų, atsakovas niekada neatsiskaitydavo su ieškovu už pristatytus tinkamos kokybės šiaudų rulonus pinigais. Pats ieškovas pripažino, kad atsakovas jo prašymu lizingo būdu pirkdavo įrangą kurią perduodavo jam naudotis, o jis už įrangą atsiskaitydavo šiaudų rulonais, t. y. produkcija. Šias aplinkybes patvirtina ir faktas, kad ieškovas į bylą nepateikė nei vieno jo atsakovui išrašyto apmokėjimui skirto dokumento dėl ko nėra galimybės nustatyti ieškovo teiginių pagrįstumo, todėl, nagrinėjamu atveju, teismas sprendžia, kad ieškovas savo pareigos įrodyti, jog atsakovas neatsiskaitė su juo už pateiktus supresuotus šiaudus, neįvykdė (CPK 177, 178 straipsniai), ir todėl ieškinys atmetamas kaip nepagrįstas.

19Antra, byloje taip pat kilo ginčas dėl skolos pagal rašytinę traktoriaus nuomos sutartį.

20Kaip minėta aukščiau, byloje nustatyta, kad atsakovas išnuomojo nuosavybės teise turimą turtą – traktorių, kurį įsigijo nuomininko prašomas. Nuomos sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas (nuomininkas V. P.) už naudojimąsi turtu moka atsakovui (nuomotojui UAB „Ecococon“) SIA „Unicredit Leasing“ nustatytą turto išpirkimo mokestį (pridedamas mokėjimo grafikas) bei apmoka visas kitas su lizingu susijusias išlaidas (Nuomos sutarties 3.1. p.). Šalys taip pat susitarė, kad nuomos mokestis gali būti užskaitomas už nuomininko nuomotojui suteiktas paslaugas, skaičiuojant, kad vieno šiaudų rulono (įskaitant rulonavimą, suvežimą į nuomotojo sandėlį, sukrovimą) vertė yra 40 Lt (Nuomos sutarties 3.2. p.).

21Taigi, byloje nustatyta, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai nuomos santykiai. CK 6.477 straipsnio 1 dalis nustato, kad pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Nagrinėjamoje byloje ginčo materialiniai teisiniai santykiai iš esmės atitinka CK 6.522 straipsnyje įtvirtintą transporto priemonių nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutarties sampratą. Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. Sutartis dėl transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, kaip ir visos civilinės sutartys, grindžiama sutarties laisvės principu, todėl kilę ginčai dėl šalių teisių ir pareigų visų pirma spręstini pagal tai, kokias sąlygas šalys nustatė sudarydamos sutartį. Kaip jau minėta, CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Sutarčių aiškinimo taisyklės yra reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose. Kasacinis teismas, aiškindamas šias normas, yra nurodęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, o ne vien remiantis pažodiniu sutarties tekstu; sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes bei kitas CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas nuostatas. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-05-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2012-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2012; 2013-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-378/2013; etc.). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Minėta, kad CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.).

22Byloje nustatyta, kad atsakovas lizingo būdu įsigijo ratinį traktorių (valstybinis Nr. ( - )) už 30 803,90 Eur sumą. Byloje taip pat nustatyta, ir tai teismo posėdžio metu patvirtino pats ieškovas, kad ratinį traktorių LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )) surado, už jį 5 000,00 Lt dydžio avansą bei 16 000,00 Lt pradinį įnašą atsakovui perdavė būtent ieškovas V. P.. Pats ieškovas patvirtino, kad naudojosi ratiniu traktoriumi LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )), todėl ir dėl šių aplinkybių atmestini ieškovo V. P. argumentai, kad 2014-05-02 tarp ieškovo ir atsakovo sudarytojo Nuomos sutartyje yra ne jo parašas.

23Ieškovas teigia, kad jam nebuvo reikalingas traktorius LS Mtron, Plus 70 (valstybinis Nr. ( - )). Tačiau įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą teismas daro priešingą išvadą. Pirma – 2014-05-02 Turto nuomos sutartis Nr. 2014/05/02-01 (b. l. 33-37), patvirtina nuomos, kaip atlygintinio sandorio, faktą (CK 6.477 straipsnio 1 dalis); antra, 2016-01-04 pirkimo–pardavimo sutartis Nr. 2016-01/04-01 (b. l. 41-42), patvirtina tą aplinkybę, kad ieškovui tinkamai nevykdant Nuomos sutarties įsipareigojimų, atsakovui nereikalingas daiktas (traktorius) buvo parduotas; trečia, atsakovo pateiktais sąskaitos išrašų duomenys, patvirtina, kad atsakovas mokėjo už traktorių, už kurį pagal Nuomos sutartį įmokas turėjo mokėti ieškovas (b. l. 45-53); ketvirta, šalių susirašinėjimas elektroniniu paštu (b. l. 54), patvirtina, jog skolos faktas ieškovui buvo žinomas. Ieškovo teiginys, jog „atsakovas sutaręs ieškovui mokėti po 11,60 Eur už ruloną šio savo susitarimo nesilaikė, o teikdamas priešieškinį savo sutarties sąlygų nesilaikymą stengiasi pateisinti kaltindamas ieškovą nekokybiškų šiaudų suvežimu (nors dėl kokybės ieškovas niekuomet nebuvo atsakingas (atsakovo darbuotojai turėjo išsirinkti tinkamus šiaudus ir parodyti, kuriuos ieškovui rulonuoti)), kaltindamas ieškovą, tuo, kad jis nepasirūpino šiaudų transportavimu savo lėšomis iš didelių (30-40 km) atstumų, kaltindamas ieškovą, kad reikėjo susimokėti už šiaudus“ – nepaneigia tos aplinkybės, kad atsakovui buvo pateikta dalis netinkamos kokybės šiaudų rulonų, bei to fakto, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai sumažino jų kainą, todėl atmetamas, kaip neįrodytas. Tuo tarpu atsakovo pateikti įrodymai patvirtina jo argumentus bei dėstomas aplinkybes, t. y., kad į šalių sutartą 40,00 Lt (11,58 Eur) kainą, kaip ir tiekiant rulonus 2014 m., įėjo visos galimos ieškovo išlaidos rulonams, įskaitant šiaudų išrinkimą (suradimą) rinkoje (tinkamus ir kokybiškus šiaudus surasti buvo įsipareigojęs ieškovas, už juos apmokėti – atsakovas), jų rulonavimą, transportavimą ir sukrovimą / iškrovimą. Tokią kainą patvirtina į bylą pateiktas 2016-06-01 UAB „Baltic Straw“ komercinis pasiūlymas (b. l. 55), kad 2015 metais vieno šiaudų rulono, kurio svoris apie 230-250 kg kaina, įskaitant surulonavimo, šiaudų ir pristatymo kainą adresu Gedimino g. 30, Kybartai, Vilkaviškio r., iš aplinkinių laukų, nutolusių iki 25 km. nuo pristatymo vietos yra 12 eurų už ruloną plius PVM. O aplinkybę, kad atsakovui buvo pateikta dalis (125 tonos) netinkamos kokybės šiaudų rulonų ir tuo pagrindu atsakovas su ieškovo žinia sumažino jų kainą, patvirtina tai, kad ieškovas surado ir tiekėjui – tiekėjui UAB „Šaka“ įsipareigojo nupirkti šiaudus, iš kurių pagaminti rulonai buvo netinkami atsakovui, atitinkamai tiekėjas UAB „Šaka“, sužinojęs šią aplinkybę, sutiko gera valia už netinkamus šiaudus taikyti mažesnį įkainį nei buvo suderinęs (pažadėjęs) ieškovas V. P. ir atsakovas tiekėjui sumokėjo po 10,00 Eur už toną vietoje 15,00 Eur (b. l. 58).

24Taigi, esant aukščiau paminėtoms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms, darytina išvada, kad ieškovas nepaneigė fakto, jog jis naudojosi atsakovo išnuomotu traktoriumi, priešingai – ieškovas pripažino, jog faktiškai naudojosi išnuomota technika, nenuginčijo, kad atsakovo nurodyta kaina už traktoriaus nuomą yra neteisinga ir nenurodė kito, nei nurodė atsakovas, nuomos mokesčio paskaičiavimo. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 2 punktu skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. CK 6.205 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau bei remiantis byloje esančiu įrodymu visetu, konstatuotina, kad atsakovo priešieškinis dėl 2 336,35 Eur skolos pagal 2014-05-02 Turto nuomos sutartį Nr. 2014/05/02-01 yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

25CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo. Aukščiau nurodytais motyvais konstatuotina, jog atsakovo reikalavimas priteisti iš ieškovo 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas.

26Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir išlaidos už teisines paslaugas iš atsakovo nepriteisiamos.

27Remiantis CPK 93 straipsnio bei 98 straipsnio 1 dalimis – šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas bei išlaidas už teisines paslaugas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovas šioje byloje patyrė – 3 047,23 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 53,00 Eur žyminio mokesčio už priešieškinį bei 2 994,23 Eur išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos atsakovui iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6, 9 punktai, 93 straipsnio 2 dalis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

28Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus, teismo patirtos pašto išlaidos – 10,14 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš ieškovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis). CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011-11-11) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur, todėl atsižvelgiant į išdėstytą aukščiau bei Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, 10,14 Eur suma apvalinama iki artimiausio sveiko skaičiaus ir ieškinį atmetus bei priešieškinį patenkinus, 10,00 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą priteistinos iš ieškovo.

29Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

31

32Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti visiškai.

33Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas ( - ) atsakovo UAB „Ecococon“, juridinio asmens kodas 302094574, naudai 2 336,35 Eur (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt šeši eurai 35 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (2 336,35 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-05-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

34Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas ( - ) atsakovui UAB „Ecococon“, juridinio asmens kodas 302094574, 2 994,23 Eur (du tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 23 ct) išlaidų už advokato teisinę pagalbą bei 53,00 Eur (penkiasdešimt trys eurai) žyminį mokestį.

35Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 10,00 Eur (dešimt eurų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Išaiškinti ieškovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas privaloma sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (kodas 188728721) pajamų surenkamąsias sąskaitas: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000 arba Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

36Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. ieškovas nurodo, kad UAB „ECOCOCON“ (toliau – atsakovas) užsiima... 4. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriame nurodė, kad UAB „Ecococon“ ir... 5. Kitos išlaidos, kurias pagal Nuomos sutartį 2014 m. turėjo sumokėti... 6. Kitos išlaidos, kurtas pagal Nuomos sutartį 2015 m. turėjo sumokėti... 7. Ieškovas atsiliepime į atsakovo priešieškinį nurodė, kad su atsakovo... 8. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinio reikalavimus... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdžio metu su skola nesutiko, prašė ieškinį... 10. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas.... 11. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 12. Byloje, be kitų, kilo ginčas dėl Nuomos sutartyje esančio ieškovo parašo... 13. Taigi, byloje nustatyta, kad šalys susitarė, jog V. P.... 14. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio... 15. Pirma byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos žodinės supresuotų šiaudų... 16. CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau... 17. Nesant rašytinės sutarties, aiškinantis šalių tarpusavio prievolinius... 18. Kaip minėta, kasacinis teismas savo nuosekliai formuojamoje praktikoje dėl... 19. Antra, byloje taip pat kilo ginčas dėl skolos pagal rašytinę traktoriaus... 20. Kaip minėta aukščiau, byloje nustatyta, kad atsakovas išnuomojo nuosavybės... 21. Taigi, byloje nustatyta, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai... 22. Byloje nustatyta, kad atsakovas lizingo būdu įsigijo ratinį traktorių... 23. Ieškovas teigia, kad jam nebuvo reikalingas traktorius LS Mtron, Plus 70... 24. Taigi, esant aukščiau paminėtoms nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms,... 25. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 26. Ieškinį atmetus, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos ir išlaidos už... 27. Remiantis CPK 93 straipsnio bei 98 straipsnio 1 dalimis – šaliai, kurios... 28. Ieškinį atmetus, o priešieškinį patenkinus, teismo patirtos pašto... 29. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 31. ... 32. Ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti visiškai.... 33. Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas 34. Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas 35. Priteisti iš ieškovo V. P., asmens kodas 36. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...