Byla B2-32-658/2020
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus altera“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus altera“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Domus altera“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Bankrotų administravimo grupė“. 2014 m. liepos 28 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris 2014 m. rugpjūčio 7 d., 2014 m. rugsėjo 15 d., 2014 m. spalio 29 d., 2014 m. gruodžio 10 d., 2015 m. kovo 19 d., 2015 m. balandžio 8 d., 2015 m. rugsėjo 15 d., 2015 m. rugsėjo 22 d., 2015 m. spalio 26 d., 2016 m. birželio 29 d., 2016 m. liepos 14 d., 2019 m. birželio 13 d., 2020 m. liepos 29 d. nutartimis buvo patikslintas. 2014 m. rugsėjo 19 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Domus altera“ nemokumo administratorės įgaliotas asmuo pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad visas įmonės turtas yra realizuotas, gautos lėšos panaudotos atsiskaitymams su kreditoriais ir bankroto procedūroms apmokėti, t. y. visos bankroto procedūros yra baigtos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė nemokumo administratorė ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (9 t., b. l. 108–110).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

8Nagrinėjamu atveju BUAB „Domus altera“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau nemokumo administratorės įgalioto asmens prašymas nepatenka į JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje numatytas išimtis, todėl sprendimas dėl įmonės pabaigos priimamas galiojant JANĮ nuostatoms.

9JANĮ 100 straipsnio 3 dalis numato, kad nemokumo administratorius su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos pateikia: 1) įrodymus, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktus; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažymą dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkinius. Teismas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos gavimo dienos priima sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 4 dalis).

10Iš bylos duomenų ir nemokumo administratorės galutinės ataskaitos nustatyta, kad bendrovės pagrindinė veikla buvo susijusi su nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimu. Administratorei buvo perduotas įmonės turtas ir dokumentai. Nemokumo administratorė patikrinusi perduotus įmonės dokumentus nenustatė sandorių, kurie būtų priešingi įmonės ir jos kreditorių interesams ar tyčinio bankroto požymių. Įmonės nemokumą ir negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais iš esmės lėmė partnerės bankrotas ir ilgalaikio finansinio turto vertės praradimas. Nemokumo administratorė kreipėsi į teismą su pareiškimais ir ieškiniais dėl skolų priteisimo, kurie buvo tenkinti arba buvo sudarytos taikos sutartys. Taip pat civilinėje byloje Nr. e2-14-435/2019 Kauno apylinkės teismas patvirtinto BUAB „Domus altera“ ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sudarytą taikos sutartį, kuria taikiai išspręstas klausimas dėl valstybinių žemės sklypų, kuriuose stovėjo bendrovei tuo metu priklausęs nekilnojamasis turtas, nuomos.

11Iki bankroto bylos iškėlimo įmonė oficialiai buvo paskelbusi, kad negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Bylos duomenimis įmonė turėjo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, debitorinių įsiskolinimų, prekių atsargų, kurie beveik visi buvo parduoti, o likęs turtas nurašytas, bei piniginių lėšų. Taip pat bankroto proceso metu buvo tęsiama ūkinė komercinė veikla, t. y. buvo nuomojamas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas, iš kurio gautomis lėšomis buvo išlaikomi pasamdyti darbuotojai ir apmokamos bankroto administravimo išlaidos. Iš viso bankroto proceso metu buvo gauta 10 124 193 Eur, iš kurių buvo padengtos administravimo išlaidos bei iš dalies atsiskaityta su hipotekos ir pirmos eilės kreditoriais. Iš bylos duomenų nustatyta, kad byloje liko nepatenkinti 47 108 511,28 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

12Nemokumo administratorės įgalioto asmens pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. kovo 19 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-4584 patvirtina, kad BUAB „Domus altera“ su Aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

13Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

14Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2YT-12549-475/2020, kurioje BUAB „Domus altera“ yra suinteresuoto asmuo. Šioje byloje pareiškėja Bendra Lietuvos ir Olandijos įmonė UAB „Techninė instaliacija“ prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į nebaigtos statybos statinius, kuriuos dar 2004 metais pagal pirkimo-pardavimo sutartį, kuri nebuvo notarinės formos, įsigijo iš UAB „Domus altera“. BUAB „Domus altera“ atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad ji pareiškėjos mokėjimus už statinius yra gavusi, o iškėlus bankroto bylą šis turtas nėra apskaitytas įmonės buhalterinėje apskaitoje, kaip priklausantis BUAB „Domus altera“. Taigi, turtas, dėl kurio yra kilęs ginčas, iš esmės nebepriklauso BUAB „Domus altera“, o sprendimo dėl bendrovės bankroto bylos pabaigos priėmimas neturėtų įtakoti tolimesnio minėtos bylos nagrinėjimo. Kitų bylų, kuriose BUAB „Domus altera“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

15Papildomai pažymėtina, kad nors nuo įmonės išregistravimo dienos iš Juridinių asmenų registro šis juridinis asmuo laikomas pasibaigusiu (CK 2.95 straipsnio 3 dalis), tačiau teismų praktikoje nurodoma, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio įmonės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti tiek į turtą, kylantį iš reikalavimo teisių, buvusių iki įmonės išregistravimo, tiek į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą. Šiais atvejais bankrutavusios ir iš juridinių asmenų registro išregistruotos įmonės turtą ir turtines reikalavimo teises pagal įstatymą perima jos kreditoriai, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti likvidavimo procedūros metu, pagal įstatyme nustatytą kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką. Tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo. Tokių lėšų paskirstymo klausimą gali inicijuoti taip pat buvęs tokios įmonės bankroto administratorius, jeigu nebuvo padengtos šios įmonės administravimo išlaidos (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-980-186/2015 ir kt.). Taigi, net jei po BUAB „Domus altera“ pabaigos atsirs bankrutavusios įmonės turto, iš jo galės būti tenkinami likę nepatenkinti įmonės kreditorių reikalavimai.

16Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

17Be to atkreiptinas dėmesys, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-705-330/2018; 2019 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-520-241/2019, kt.).

18Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268–270 straipsniais,

Nutarė

20pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus altera“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

21Įpareigoti nemokumo administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje.

22Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus altera“ nemokumo administratorei, įpareigojant informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

23Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio... 2. Kauno apygardos teismas 2014 m. kovo 10 d. nutartimi UAB „Domus altera“... 3. BUAB „Domus altera“ nemokumo administratorės įgaliotas asmuo pateikė... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.... 8. Nagrinėjamu atveju BUAB „Domus altera“ nemokumo procesas pradėtas... 9. JANĮ 100 straipsnio 3 dalis numato, kad nemokumo administratorius su prašymu... 10. Iš bylos duomenų ir nemokumo administratorės galutinės ataskaitos... 11. Iki bankroto bylos iškėlimo įmonė oficialiai buvo paskelbusi, kad negali... 12. Nemokumo administratorės įgalioto asmens pateikta Aplinkos apsaugos... 13. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 14. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 15. Papildomai pažymėtina, kad nors nuo įmonės išregistravimo dienos iš... 16. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 17. Be to atkreiptinas dėmesys, jog vien tik formalus bankroto procedūrų... 18. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo... 20. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Domus altera“... 21. Įpareigoti nemokumo administratorę atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos... 22. Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo... 23. Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...