Byla 1-406-971/2018

1Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė, sekretoriaujant Odetai Krasauskienei, dalyvaujant prokurorams Laisvidai Sabaliauskienei, Arūnui Gailiui, nukentėjusiesiems A. U., S. D., kaltinamajam K. K.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K. K. (buv. N.), a. k. ( - ) gim. ( - ) Telšių r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, nevedęs, dirbantis UAB „( - )“ kelininku, gyv. ( - ), teistas Telšių apylinkės teismo 2018-03-23 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 2 dalį laisvės apribojimu 6 mėn., bausmės neatlikęs, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 284 straipsnyje.

3Teismas

Nustatė

4kaltinamasis K. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui, 2017-12-02 apie 00 val. 30 min., viešoje vietoje – ( - ), prie ( - ), įžūliu elgesiu, grasinimais, rodydamas aiškų visuomenės bei asmens negerbimą, žmonių akivaizdoje, provokuodamas konfliktinę situaciją, vartodamas necenzūrinius žodžius ir įžeidinėdamas gatvėje sutiktus nepažįstamus asmenis, praeidamas pro A. U. ir jo draugus, tyčia sudavė vieną kartą savo petimi A. U. į dešinį petį (ranką), tuo sukeldamas jam fizinį skausmą, po ko, iš karto E. B. bandant išskirti A. U. ir K. K., jis, t. y. - K. K. rankomis stipriai stūmė E. B., kuris nuo stūmimo griuvo ant žemės, po ko, jį pradėjo dar keikti ir įžeidinėti, vartoti E. B. atžvilgiu necenzūrinius, grasinančius žodžius, o priėjus S. D. ir bandant išsiaiškinti, kas čia vyksta, jis - K. K., tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, tyčia sudavė kumščiu S. D. du kartus į galvos sritį, t. y. į dešinį smilkinį ir kairės pusės žandikaulio sritį, po ko, dar kumščiu sudavė į kairį petį bei veido kairės pusę, o jiems susigrūmus, K. K. sudavė S. D. dar du kartus į krūtinės sritį, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą, t. y. šiais savo veiksmais jis sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką.

5Kaltinamasis K. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad tą vakarą buvo su kitais draugais ( - ). rajone, vartojo alkoholį, po to išėjo namo. Susitarė susitikti su draugais E. M., E. U. ir A. R.. Nuo centro ėjo link stadiono, o draugai ėjo nuo cerkvės, susitiko pusiaukelėje. Iš jo draugų paskos ėjo keturi vaikinai. Pasisveikinęs su savo draugais ėjo priešpriešais kitos kompanijos. Susidūrė ir su A. U. kliudė vienas kitą pečiais. Bet jis A. U. negalėjo dėti į petį, nes pastarasis yra aukštesnis už jį. A. U. trenkė jam iš rankos į petį. Tada jis jam pasakė: „ar tu nepratelpi?, kas tau yra?“. Kartu su A. U. ėję vaikinai atsisuko ir tada pradėjo ginčytis. A. U. klausė jo, kas jis toks yra, tai kartojo daug kartų, bet jis jam nieko nesakė. A. U. ėjo link jo, bet jis laikė atstumą, jį su ranka atstumdavo, kad jis prie jo neitų. Daugiau jam nieko nedarė. E. B. stovėjo jam (K. K.) iš kairės, jis jam tik sakė „tylėk“, nes tuo metu kalbėjo su A. U. Po to atėjo dar du vaikinai, vienas aukštas, kitas žemesnis, vienas iš jų buvo S. D. Pastarasis pradėjo jo klausti: „ką tu čia „achujielini“?“, bandė trenkti, bet jis smūgio išvengė, tada trenkė S. D. Tada susimušė su S. D., bet neprisimena, kad buvo nukritę ant žemės. Pripažįsta, kad smūgius sudavė S. D., daugiau smūgių nesudavė niekam. S. D. galėjo suduoti 2-3 smūgius, taikė į galvą, į petį, į krūtinę. Tada trenkė jam (K. K.), jis nukrito ir jį suspardė. Po to atsikėlė ir bėgdamas skambino policijai. Dar metė A. U. striukę, nes striukė buvo suplyšusi, tiksliai nežino, kas suplėšė striukę. Pripažįsta, kad konfliktavo, vartojo necenzūrinius žodžius viešoje vietoje, mušėsi su S. D.. E. B. nestūmė ir jis nebuvo nugriuvęs ant žemės. Nežino, ar būtų tai įvykę, jei būtų buvęs blaivus.

6Nukentėjusysis A. U. parodė, kad 2017 m. gruodžio mėn., tikslios datos nepamena, su draugų kompanija kavinėje „( - )“ šventė draugų susibūrimą prieš Kalėdas. Kompanijoje buvo S. D., D. Ž., K. G., P. Ž., E. B., M. M.. Lydint M. M. namo, jis ir E. B. prie sporto mokyklos atsiskyrė nuo kitų draugų, likusieji lydėjo merginą, o jie patraukė namo. Einant palei stadioną, prasilenkiant su kompanija asmenų, buvo kliudytas K. N. į dešinį petį, dėl ko kilo žodinis konfliktas, pasipylė keiksmažodžiai. E. B. stengėsi nuraminti K. N., kad jis nepultų, nusiramintų, bet buvo nustumtas, E. B. krito ant žemės. Atsistojus E. B., toliau vyko konfliktas, jie taip pat atsakydami K., vartojo necenzūrinius žodžius. Praėjus 3-4 min. konflikto, atėjo kiti draugai, kurie ėjo iš paskos. S. D. buvo vienas iš jų, pamatęs konfliktą, S. D. įsikišo ir stengėsi nuraminti K. N.. S. D. nepuolė, nesikeikė, nenaudojo kažkokių veiksmų, tik norėjo išsiaiškinti, kodėl kilo konfliktas. Tačiau jam nepavyko nuraminti K., S. buvo iškviestas į dvikovą, buvo pasiūlyta eiti „vienas ant vieno“, ir tada pasileido smūgiai S. D. Smūgių buvo ne vienas ir ne du, bet tiksliai nepasakys, kiek jų buvo. Po smūgių virtinės, S. D. ir K. N. buvo nugriuvę ant žemės. Asmenims atsistojus K. vėl norėjo pulti S. D., bet tada įsikišo jis ir, gindamas S. D., sudavė vieną smūgį K., kuris po smūgio nukrito ant žemės. Stengdamiesi jį suvaldyti, jis ir S. D. užšoko ant jo, norėjo jį sutramdyti, kad jis toliau nieko nebepultų, bet jiems nepasisekė jo nuraminti. Kiti draugai į konfliktą nesikišo. K. išsilaisvino, atsistojo, išsitraukė telefoną ir pradėjo jiems visiems grasinti. Jis paskambino draugui ir paprašė atvažiuoti jų paimti, galvojo, gal K. kokias gaujas išsikvies. Po skambučio patraukė link miesto, einant į pakalnę ( - ) gatve link centro šalia jo ėjo K. N., eidamas trypė jam kairę koją savo dešine koja ir taip jį provokavo, kad jam trenktų. Bet to nebuvo ir jiems sustojus K. į jį metė striukę šaukdamas, kad turėtų atpirkti jam striukę. Po to atvažiavo policijos pareigūnai ir suformino visą įvykį.

7Nukentėjusysis S. D. parodė, kad buvo kavinėje „( - )“ susitikę su draugais, barui užsidarinėjant, išėjo. Jis, P. Ž., D. Ž. ir K. G. nutarė palydėti merginą namo ir ėjo pirmi, o A. U. ir E. B. atsiliko. Buvo susitarę susitikti prie stadiono. Palydėję merginą, grįžtant atgal išgirdo draugų balsus, pamatė, kad stovi dar kažkokia kompanija. Priėjus arčiau pamatė, kaip K. nustūmė E. B. Pribėgo prie jų, klausė: „kas atsitiko?“, „kodėl jūs puolat?“, „mes problemų nenorime“. K. buvo nusiteikęs agresyviai, pradėjo vartoti necenzūrinius žodžius, pradėjo jį provokuoti, atsistojo į kovinę poziciją, ieškojo, prie ko prikibti, po to pradėjo jį stumdyti, jis bandė atstumti atgal, po to K. jam sudavė 2-3 smūgius, jis bandė išvengi smūgių, bet nepavyko. K. trenkė jam į galvos sritį, tada jis suklupo, po to atsistojo. Tada abu su K. pargriuvo ant žemės, parsidėjo grumtynės, vėliau atsistojo ir A. U., suduodamas K. smūgį, jį parvertė ant žemės. Tada pribėgęs norėjo padėti K. sutramdyti, užgulė su A. K. visu svoriu, bet K. išsilaisvino. Kiti asmenys į konfliktą nesikišo, K. tikrai niekas nespardė. Atsistojęs K. išsitraukė telefoną, pradėjo skambinėti savo draugams, grasino susidorojimu. A. U. paskambino savo draugui ir paprašė, kad atvažiuotų jų pasiimti. Ėjo visi link centro, link Valstybinės mokesčių inspekcijos, K. draugai ėjo už jų nugarų o K. ėjo jų grupelės centre. Matė, kaip K. bandė toliau provokuoti A., mindžiodamas jam kojas. Priėjus ( - ) buvo susitarę, kad atvažiuos draugas juos paimti. K. pasiėmė savo striukę ir metė A. į veidą bei liepė ją atpirkti. Tuo metu atvažiavo policijos pareigūnai, juos visus pasivedė į skirtingas puses ir viską užfiksavo.

8Liudytojas P. Ž. parodė, kad 2017-12-02 su draugais buvo kavinėje „( - )“, nusprendė eiti namo ir palydėti draugę. Draugę lydėjo ( - ) gatve, ėjo pro stadioną, prie gaisrinės A. U. su E. B. atsiskyrė, kodėl, nežino, o likę – tai M., K., D., jis ir S. toliau ėjo iki M. namų. Grįžtant pasiskambino A. su E., paklausti, kur jie yra, pasakė, kad jie eina palei stadioną, ir jis su S. patraukė link jų. Priekyje ėjo K. su D. Prie pirmojo posūkio į seminariją susitiko visi ir pamatė, kad A. ir E. su kažkuo kalbasi. Kai jie priėjo, K. kažką kalbėjosi su A. ir E., jie ginčijosi, dėl ko, neatsimena. Po to K. pastūmė E., tada S. užstodamas pastūmė K., sakydamas „kodėl jį stumi?“, o K. pastūmė S. ir prasidėjo konfliktas. K. su S. išėjo ant gatvės, pradėjo stumdytis, nežino, kuris pirmas pastūmė, bandė pargriauti vienas kitą, bandė suduoti ir sudavė smūgius vienas kitam, bandė suduoti labiau į galvos sritį, po to S. pargriuvo, tą tikrai prisimena, K. neprisimena, ar pargriuvo, gali būti, kad buvo abu pargriuvę. Jis ir dar vienas draugas bėgo link S. padėti jam atsikelti. T. K. atsitraukė. Jie trise, jis, S. ir K., patraukė atgal link savo draugų, kad kažką išsikviesti, kad juos kas nors paimtų. K. su S. vėl apsižodžiavo, nežino, kuris pirmas pradėjo. K. atėjo pas S., dar kažką vienas kitam pasakė ir tada K. smūgiavo S. į veidą. Jie susigrūmė, bandė vienas kitą pargriauti ir tada įsikišo A. – priėjęs sudavė K. į galvos sritį. K. parvirto, A. su S. laikė K. už rankų, bet K. išsilaisvino ir atsitraukė. K. pradėjo skambinti, grasinti, kad jiems bus blogai. O jie visi patraukė link Valstybinės mokesčių inspekcijos pastato. K. ėjo šalia A. ir lipo A. ant kojos, bandė provokuoti. Prie ( - ) pastato A. su K. vienas kitam kažką sakė, K. metė A. striukę į veidą, sakydamas, kad jis suplėšė tą striukę. Netrukus atvažiavo jų pažįstamas jų pasiimti ir tuo pat metu atvyko policijos pareigūnai.

9Liudytojas D. Ž. parodė, kad tai įvyko 2017 m. iš gruodžio 1-osios į 2-ąją naktį. Su draugais vakarojo kavinėje „( - )“, po to apie 00.30 val. išėjo iš kavinės ir ėjo palydėti draugę. Ėjo palei miesto stadioną, po to prie sporto mokyklos išsiskyrė su A. U. ir E. B.. O likę, jis, S. D., P. Ž. ir K. G. lydėjo merginą toliau. Palydėję, ėjo atgal link miesto stadiono. Iš tolo atpažino A. ir E., paėję išgirdo, kad vyksta žodinis konfliktas. Jis su K. pirmieji priėjo prie jų, pamatė, kad ten buvo A., E. ir dar trys nepažįstami asmenys. Jis su K. į konfliktą nesikišo, nėjo aiškintis, kas ir kodėl ten įvyko. Tuo metu K. su A. ginčijosi, šūkavo vienas ant kito. Matė, kad K. pastūmė E. Tada atėjo P. su S. S. įsikišo į ginčą, klausė, kas čia vyksta, norėjo išsiaiškinti, kodėl kilo konfliktas. T. K. pradėjo stumdyti S., siūlė jam eiti „vienas ant vieno“, toliau stumdė S. ir jie pradėjo muštis vidury gatvės, po to abu parvirto, greitai atsistojo ir S. atsitraukė toliau nuo K.. Bet K. toliau agresyviai puolė S. ir tada A. nustūmė K. K. nuvirto, A. su S. bandė K. sutramdyti, kad nevyktų toliau jokio konflikto. K. išsilaisvino ir pradėjo jiems visiems grasinti susidorojimu. Jie pradėjo trauktis nuo jo kuo toliau, ėjo link mokesčių inspekcijos, K. visą kelią lipo A. ant batų. Priėjus ( - ), K. A. metė striukę. Netrukus atvyko policijos pareigūnai, kurie nustatė jų asmenybes.

10Liudytojas K. G. parodė, kad 2017 m. gruodžio pradžioje, tikslios datos nepamena, apie pirmą valandą nakties, pašventę kavinėje „( - )“ su draugais, nusprendė eiti namo. Kompanijoje buvo viena mergina, tai nusprendė ją palydėti iki namų. Ėjo palei stadioną, prie sporto mokyklos A. U. su E. B. nusprendė patraukti namo, todėl jie atsiskyrė. Jis, D. Ž., S. D. ir P. Ž. palydėjo merginą ir tuo pačiu keliu grįžo atgal. Jis su D. ėjo pirmi, šiek tiek atsilikę ėjo P. su S. Einant prie stadiono išgirdo pažįstamus balsus, pamatė, kad stovi A., E. ir K., tarp jų vyko žodinis konfliktas. Pradžioje jis su D. stovėjo kiek nuošaliau, į patį konfliktą nesikišo, už kelių sekundžių priėjo S., jis norėjo išsiaiškinti, kas atsitiko. Iš K. nuo pat pradžių girdėjo vien keiksmažodžius, K. pasirodė jam labai agresyvus. Kai priėjo S., K. iš karto pradėjo ant jo šaukti, grasinti, pradėjo S. stumdyti. Prasidėjo konfliktas, prasidėjo stumdymasis, pasileido smūgiai, jie abu vienas kitam sudavė smūgius, abu nugriuvo ant žemės. Po kelių minučių atsistojo, K. puolė ant S. toliau, šaukė ant jo, A. buvo arčiausiai, todėl jis nustūmė K.. Po to A. su S. bandė sutramdyti K., prispausti jį prie žemės. Nei jis, nei kiti buvę asmenys į konfliktą nesikišo. K. išsilaisvino, išsitraukė telefoną ir pradėjo grasinti susidorojimu. O jie nuėjo link centro. Visą kelią K. lipo A. ant kojų, bandė užstoti kelią, bandė išprovokuoti, galiausiai prie mokesčių inspekcijos pastato K. metė savo striukę. Ir netrukus atvažiavo policija.

11Liudytojas A. R. parodė, kad tai įvyko 2017 m. gruodžio mėnesį. Įvykio vakarą buvo susitikęs su E. U. ir E. M.. Visi trys ėjo susitikti su K. Prie sporto arenos ( - ) gatvėje susitiko su K. Pamatė ateinančius keturis asmenis. Jie keturiese priėjo prie jų. Nežino, ko jie norėjo. Jie priėjo ir prasidėjo žodinis konfliktas, vėliau muštynės. Neprisimena, kodėl kilo konfliktas. Kas pirmi pradėjo konfliktuoti, neprisimena, negali pasakyti. Ne visi konfliktavo, vaikinukas su akiniais nieko nedarė. Pirmiausia žodinis konfliktas vyko tarp A. ir K., vėliau konfliktas vyko su S. K. susistumdė su S. ir prasidėjo muštynės, jie vienas kitam sudavė smūgius. Po to prasidėjo K. muštynės su A.: A. trenkė K. į veidą ir jie susimušė. T. A. užgulė K., prispaudė jį prie žemės. E. U. patraukė A. nuo K., šis atsikėlė ir išsikvietė policijos pareigūnus. Viso konflikto metu jis tik stebėjo, E. taip pat stovėjo šalia, ką darė kiti, neprisimena. Atvykus pareigūnams ir užsirašius duomenis, visi išsiskirstė.

12Liudytojas E. U. parodė, kad įvykis buvo praėjusių metų gruodžio mėnesį. Su A. R. ir E. M. ėjo susitikti su K. K. susitiko prie darželio ir visi ėjo link mokesčių inspekcijos. Keturi vaikinai ėjo jiems iš paskos, vaikinai greitino žingsnius ir juos pasivijo. Kaip suprato, vaikinai kažko ieškojo, nes vis minėjo „tai tie, ar ne tie“. Vaikinai kabinėjosi, įvyko konfliktas, jie atsikirto atgal. Iš pradžių K. susikivirčijo su E., jie susistumdė, po to atėjo dar du vaikinai. Vienas iš jų buvo S., jis norėjo išsiaiškinti, kas čia vyksta. T. S. susistumdė su K., apsikeitė keliais smūgiais. T. A. trenkė K. į veidą, K. apvirto, visi šešiese (vėliau nurodė, kad penkiese) puolė jį spardyti. Jis bandė K. padėti, apkabino A., tada jie truputį puolė ir ant jo. Tada tie kiti vaikinai apsiramino ir nuėjo šalin. Po to visa kompanija pajudėjo link mokesčių inspekcijos, o K. iškvietė policiją. Jie juos sekė iš paskos, kad nepabėgtų, ir netrukus atvyko policijos pareigūnai.

13Liudytoja E. M. parodė, kad su A. R. ir E. U. susitiko prie darželio, kuris yra prie stadiono. Po to visi ėjo susitikti su K. Susitikę su K., ėjo nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos pusės link darželio. Kai ėjo trise, jiems iš paskos visą laiką ėjo keturi vaikinai, atrodo, kad ėjo A. U., K. G., D. Ž. ir E. B.. Jie ėjo jiems iš paskos ir tada, kai susitiko su K., jie kažko ieškojo. A. su K. susitrenkė pečiais – A. trenkė K. iš peties, jie atsisuko vienas į kitą ir pradėjo konfliktuoti, pyktis. Po to pradėjo stumdytis, tada atėjo dar du vaikinai, S. ir P. P. nieko nedarė, jis tik viską stebėjo. O S. pradėjo kibti prie K., sakė K. „kas tau yra, ko tu čia lendi?“. Po to S. su K. susistumdė, pradėjo muštis, ne kartą buvo pargriuvę ant žemės. Jiems atsistojus, priėjęs A. trenkė K. gal kokius tris smūgius į veidą. S., K., D. ir E. pradėjo K. spardyti. P. tik viską stebėjo. Po to K. atsistojus, išsikvietė policiją ir greitąją. Kita kompanija pradėjo eiti link mokesčių inspekcijos, jie kažkam pasiskambino, kad juos paimtų. Jie ėjo jiems iš paskos, kad jie nepabėgtų. K. kažkuris suplėšė striukę, bet nežino kuris. Atvažiavus policijai, pareigūnai susirašė jų duomenis. Vaikinus išsivežė policija, o K. išsivežė greitoji.

14Vadovaujantis LR BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu buvo pagarsinti liudytojo E. B. ikiteisminio tyrimo metu duoti parodymai. E. B. parodė, kad 2017-12-01 buvo kavinėje „( - )" su draugais, t. y. K. G., P. Ž., D. Ž., A. U., S. D., M. M.. Būdami kavinėje po truputį vartojo alkoholinius gėrimus. Po vidurnakčio, kažkur 00:20 val., visa kompanija išėjo iš kavinės. Visi nusprendė namo palydėti M., kuri gyvena ( - ), Telšiai. M. lydėjo eidami nuo kavinės ( - ) gatve. Prie sporto mokyklos jis su A. atsiskyrė nuo visos kompanijos, nes norėjo namo. M. į namus nulydėjo S., P., K. ir D., o jie su A. ėjo link Telšių miesto centro atgal ( - ). Buvo užsukę į kažkokių namų kiemus savo reikalais. Grįžus atgal į ( - ) ir ja einant ties ( - ) priekyje pamatė tris asmenis. Kadangi buvo tamsu, jie abu pagalvojo, kad ten jų draugai, kurie palydėjo M. Priėjo arčiau prie tų trijų asmenų, pamatė, kad tai ne jų draugai. Ten buvo du vaikinai ir mergina. Priėję prie tos kompanijos jie su A. pasisveikino. Sportinio kūno sudėjimo vaikinas iš karto kažką jiems pasakė "ko mes čia norime". Jie pasakė, kad apsipažino, nes manė, kad tai jų draugai, t.y. jie yra jų draugai. Tada tas sportiškas vaikinas iš savo peties trenkė į A. petį. Jie abu vienas prie kito priartėjo. Tada jis įsikišo ir lindo į jų tarpą, kad juos atskirti. Tada tas vaikinas pradėjo šaukti ant jo, ko jis nori. Ir po tų žodžių jis jį rankomis pastūmė. Nuo stūmimo nugriuvo ant žemės. Atsistojo ir tada tas vaikinas vėl puolė jį keikti ir provokuoti žodžiais ir tuo pačiu metu link jų ( - ), parėjo jų draugai, t.y. S., D., P. ir K. S. iš karto priėjo prie jų trijų, t.y. to vaikino ir jo su A., nes jie stovėjo visi vienoje vietoje. S. iš karto klausė, kas čia vyksta. Tada tas vaikinas agresyviai prisiartino prie S.o ir jį provokavo žodžiais. Tada tas sportiškas vaikinas pirmas pastūmė S. S. atgal stūmė jį ir jie susistumdė. Tas vaikinas pirmas trenkė kumščiu S. S. atgal trenkė kumščiu ir jie abu susimušė. Tikrai nepasakys, kiek jie vienas kitam sudavė smūgių ir į kurias kūno vietas. Muštynių metu jie abu nugriuvo ant žemės ir grūmėsi. Kažkiek pasigrūmė ir paskui vienas kitą paleido ir abu atsistojo. Tada tas vaikinas vėl žodžiais provokavo S. Tas vaikinas priartėjo vėl agresyviai prie S., tačiau tuo pačiu metu A. su ranka nustūmė tą vaikiną ir jis griuvo ant žemės. Nematė, į kurią vietą A. su ranka stūmė tą vaikiną. Tam vaikinui nugriuvus ant žemės, jį prispaudė S. su A. ir laikė, kad jis nebepultų. Kelias akimirkas tas vaikinas buvo laikomas prispaustas, tačiau jam pavyko išsilaisvinti ir jis atsistojo. Tas vaikinas atsistojęs iš karto pradėjo skambinti draugams ir grasinti, kad tuoj su jais susidoros. Kai tas vaikinas nugriuvo ant žemės, jis, K., P., D. stovėjo atokiau nuo jų ir žiūrėjo. Atokiau stovėjo ir to vaikino draugas su mergina. Kai tas vaikinas atsistojo ir skambinėjo kažkam telefonu, matė, kad jo veide buvo sužalojimų, matėsi kraujo veide. Kadangi nenorėjo problemų daugiau su tuo vaikinu, jie visa kompanija ėjo toliau link Telšių miesto centro. A. eidamas paskambino draugui, kad juos paimtų. Jiems einant iš paskos ėjo ir tas sportiškas vaikinas su draugais. Jis tyčia A. lipo ant kojų. Priėjus mokesčių inspekciją sustojo. Ten būnant prie A. labai arti priėjo tas sportiškas vaikinas ir metė savo striukę jam į veidą. Tuoj pat privažiavo jų draugas juos paimti. Atvykus draugui privažiavo ir policijos pareigūnai. Policijos pareigūnai jiems nustatė asmenybes, neblaivumus ir juos paleido. Nei jis, nei jo draugai to sportiško vaikino nespardė. Jam nugriuvus jis buvo laikomas A. su S., o jie visi kiti stovėjo atokiau ir žiūrėjo. Dėl viso konflikto yra kaltas tas sportiškas vaikinas, nes jam nepatiko, kad su juo pasisveikino, kai apsipažino. Jis pirmas inicijavo visus veiksmus. Tą vakarą buvo išgėręs, tačiau viską gerai prisimena. Tas sportiškas vaikinas atrodė apsvaigęs, toks visas neadekvatus ir pilnas agresijos. To vaikino anksčiau nėra matęs ir nežino, kas jis toks yra. Taip pat nėra matęs ir jo draugų (1 t., b. l. 76-77, 167-168).

15Iš 2018-03-09 akistatos protokolų matyti, kad akistatų, vykusių tarp nukentėjusiojo A. U. ir įtariamojo K. K. (buv. N.) bei liudytojų E. M. ir A. R., metu nukentėjusysis patvirtino savo duotus parodymus (1 t., b. l. 24-26, 29-31, 34-36).

16Iš 2018-03-07 akistatos protokolų matyti, kad akistatų, vykusių tarp nukentėjusiojo S. D. ir įtariamojo K. K. (buv. N.) bei liudytojų E. U., E. M. ir A. R., metu nukentėjusysis patvirtino savo duotus parodymus (1 t., b. l. 49-51, 54-56, 59-61, 64-66).

17Iš 2018-03-15 akistatos protokolų matyti, kad liudytojas E. B. savo parodymus patvirtino akistatoje su A. R., E. U., E. M., K. K. (1 t., b. l. 80-82, 85-87, 90-92, 95-97).

18Iš 2018-03-02 akistatos protokolų matyti, kad liudytojas K. G. savo parodymus patvirtino akistatoje su E. U., E. M., A. R. (1 t., b. l. 114-116, 119-121, 124-126).

19Iš alkotesterių parodymų matyti, kad K. K. (buv. N.) 2017-12-02 03.56 val. nustatytas 1,34 promilių girtumas, o tą pačią naktį ligoninės priėmimo skyriuje – 1,58 promilių girtumas (1 t., b. l. 140, 141), 2017-12-02 02.21 val. A. U. nustatytas 1,75 promilių girtumas (1 t., b. l. 143), 2017-12-02 02.11 val. S. D. nustatytas 1,73 promilių girtumas (1 t., b. l. 144).

20LR BK 284 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Motyvai gali būti tiek chuliganiški, tiek ir asmeniniai ar net savanaudiški, arba kitokie. Veikos kvalifikavimą pagal BK 284 straipsnį lemia šie objektyvieji nusikaltimo sudėties požymiai: padarytos veikos (veiksmų) pobūdis, kilę padariniai ir nusikaltimo padarymo vieta. Nusikaltimo padarymo vieta yra viešoji vieta. Viešoji vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems. Nusikalstamo elgesio padariniai šiuo atveju yra viešosios rimties ar tvarkos sutrikdymas. Vienas iš būdų, kuriuo gali būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka, yra fizinio smurto pavartojimas prieš kitą asmenį viešoje vietoje.

21Nors kaltinamasis savo kaltę dėl jam inkriminuoto kaltinimo pripažino tik iš dalies – pripažįsta, kad konfliktavo su nukentėjusiaisiais, vartojo necenzūrinius žodžius viešoje vietoje, neneigia sudavę smūgius nukentėjusiajam S. D., tačiau nurodo sudavęs mažiau smūgių nei nurodyta kaltinime, savaip interpretuoja tarp jo ir nukentėjusiųjų kilusio konflikto priežastis, neigia sudavęs A. U. į petį (ranką) ir pastūmęs E. B., tačiau tokius kaltinamojo parodymus teismas vertina kaip jo gynybinę poziciją, bandymą pasiteisinti ir sušvelninti savo atsakomybę. Kaltinamojo kaltė įrodyta byloje surinktais ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtais aukščiau išdėstytais įrodymais – iš dalies paties kaltinamojo parodymais, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymais, kita bylos medžiaga. Teismas, vertindamas liudytojų parodymus, atkreipia dėmesį, jog visi asmenys yra susiję draugystės santykiais arba su kaltinamuoju, arba su nukentėjusiuoju, t. y. liudytojai – E. U., E. M., A. R. yra pažįstami, draugai su kaltinamuoju, o liudytojai – E. B., P. Ž., D. Ž., K. G. yra pažįstami, draugai su nukentėjusiaisiais A. U. ir S. D. Todėl atsižvelgiant į tai, kad šie teisme apklausti liudytojai gali siekti palankaus sprendimo savo draugų atžvilgiu, jų visų parodymus teismas vertina ir remiasi tiek, kiek tai patvirtina kiti byloje surinkti įrodymai.

22Minėta, jog kaltinamasis neneigia konfliktavęs su nukentėjusiaisiais, tačiau tvirtina, kad būtent A. U. pirmas jį užkliudė petimi. Akistatų tarp K. K. ir A. U. bei K. K. ir E. B. metu kaltinamasis nurodė, kad jis ir A. U. praeidami abu vienas kitą kliudė pečiais, abu nepratilpo praeiti, po ko būtent K. K. atsisukęs klausė A. U., ar šis nepratelpa, ir taip tarp jų kilo žodinis konfliktas (1 t., b. l. 29-31, 95-97), tą kaltinamasis nurodė ir 2018-04-06 paskutinės apklausos ikiteisminio tyrimo metu, kartu pripažindamas, kad savo veiksmais jis galėjo provokuoti konfliktinę situaciją (2 t., b. l. 42-43). Nors K. K. teisme nepripažino, kad stūmė E. B., tačiau apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu ir akistatos su E. B. metu visgi nurodė, kad E. B. pastūmė, tačiau jis esą ant žemės nenugriuvo (2 t., b. l. 42-43, 1 t., b. l. 95-97). Pats E. B. nurodė, kad K. K. jį pastūmė, po ko jis nugriuvo ant žemės (1 t., b. l. 76-77, 167-168). Tokius E. B. parodymus patvirtino ir teisme apklausti nukentėjusieji A. U., S. D., liudytojai P. Ž., D. Ž., be to, ir liudytojas E. U. nurodė, kad K. K. susistumdė su E. B..

23Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra, kad demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai turi būti sutrikdoma visuomenės rimtis ar tvarka. Visuomenės rimties sutrikdymu laikomi veiksmai, dėl kurių aplinkiniai asmenys pasijunta šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti, tokiais veiksmais siekiant nukentėjusįjį pažeminti, išgąsdinti, šokiruoti. Be to, teismų praktikoje pažymėta, kad baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnį taikoma asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Taikant šią normą, be kita ko, būtina nustatyti, kad kaltininko veiksmai atlikti viešoje vietoje ir kad dėl jų kilo neigiami padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad teismų praktikoje fizinio smurto panaudojimas prieš asmenį viešoje vietoje kitų asmenų akivaizdoje neretai pripažįstamas pakankamu pagrindu visuomenės rimties sutrikdymui konstatuoti (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-311/2009, 2K-136/2010, 2K-229/2011, 2K-410/2011, 2K-318/2012, 2K-719/2013, 2K-444/2013 ir kt.). Be to, svarbiausia veikos baudžiamajam teisiniam vertinimui yra tai, kad veiksmas vyko viešoje vietoje. Vieša vieta yra viešoji erdvė, į kurią turi teisę patekti kiti asmenys be kaltininko leidimo ir kurioje būnant asmeniui keliami tam tikri elgesio reikalavimai, o būtent - gerbti ir nepažeisti kitų žmonių teisių, rimties, netrukdyti jiems.

24Byloje nustatyta, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiųjų prie ( - ), adresu ( - ), įvyko abipusis – iš pradžių žodinis konfliktas, kuris peraugo į abipusį smurto vartojimą. Įvykio vietoje buvo aplinkinių asmenų, t. y. tiek kaltinamojo, tiek nukentėjusiųjų draugų, kurie, neabejotina, pasijuto nejaukiai ir buvo šokiruoti (E. M. parodė, kad išsigando, atsitraukė, viskas jai atrodė baisiai). Atkreipiamas dėmesys, jog dėl kilusių muštynių į įvykio vietą buvo iškviestos ir specialiosios tarnybos.

25Nors kaltinamasis nurodė, kad jis savo veiksmus atliko gindamasis ir tai jis yra nukentėjęs, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad muštynėse paprastai besiginančiųjų nėra, abi pusės dažniausiai būna puolančiosios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2011, 2K-273/2012, 2K-501/2013). Muštynėms, skirtingai nuo pavojingo kėsinimosi, būdinga, kad abi pusės vadovaujasi agresyviais, puolamais interesais, abi pusės smurtą naudoja ne gynybos, o puolimo tikslais; dėl to muštynėse nėra besiginančiųjų; muštynių metu teisė į būtinąją gintį nekyla (kasacinė nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-76/2011, 2K-489/2011, 2K-501/2013). Nagrinėjamu atveju kaltinamasis pripažino, kad buvo išgėręs, kad pradėjus konfliktuoti jam sukilo agresija, jis buvo supykęs. Visgi, teismo vertinimu, nebuvo pagrindo kilusių nesutarimų aiškintis smurtu. Byloje nustatytos aplinkybės, atliktų veiksmų pobūdis, tai, kad visi liudytojai patvirtino, jog kilo sąmyšis, muštynės, patvirtina, jog konfliktas tarp kaltinamojo K. K. bei nukentėjusiųjų A. U. ir S. D. buvo abipusis. Be to, iš bylos aplinkybių matyti ir tai, kad konflikto vietoje buvo daugiau asmenų, kaltinamasis galėjo šauktis pagalbos, iš karto kviesti policiją, turėjo galimybę nutraukti neteisėtus veiksmus, tačiau ja nepasinaudojo. Pažymėtina, kad dėl pačių nukentėjusiųjų elgesio, kaip ir dėl liudytojų E. B., K. G., D. Ž. dalyvavimo konflikte teismas plačiau nepasisako, kadangi visų jų atžvilgiu yra priimti įsiteisėję procesiniai sprendimai.

26Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamojo elgesys patvirtina jį veikus tiesiogine tyčia, tai yra supratus, kad atlieka veiksmus, numatytus BK 284 straipsnio dispozicijoje, siekiant pažeisti visuomenėje nusistovėjusias elgesio normas, parodyti nepagarbą aplinkiniams, sutrikdyti visuomenės rimtį.

27Remdamasis minėtų įrodymų visuma, teismas pripažįsta, kad kaltinamojo veikos padarymo aplinkybės atitinka visus būtinus LR BK 284 straipsnyje numatytos veikos sudėties objektyviuosius ir subjektyviuosius požymius, todėl padaryta nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 284 straipsnį kaip viešosios tvarkos pažeidimas.

28Nors kaltinamajame akte buvo nurodyta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – kaltinamojo prisipažinimas ir nuoširdus gailestis dėl padarytos veikos (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), tačiau baigiamųjų kalbų metu prokuroras nurodė, kad kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra nustatyta. Pagal teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas pripažįsta visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes ir tai daro neverčiamas surinktų byloje įrodymų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-201/2007, 2K-550/2008, 2K-638/2010, 2K-106/2011). Nuoširdus gailėjimasis dėl padarytos nusikalstamos veikos nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, bet kritiškai vertina savo elgesį, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-276/2006, 2K-259/2009, 2K-327/2010, 2K-123/2011, 2K-7-54-677/2015). Šiuo atveju dalinio kaltinamojo prisipažinimo nėra pagrindo vertinti kaip jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

29Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas neabejotinai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

30Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje, taip pat atsižvelgia į padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, kaltininko asmenybę.

31Kaltinamasis K. K. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Jis anksčiau teistas vieną kartą už vagystę ir fizinio skausmo sukėlimą, tačiau nusikalstamą veiką padarė būdamas neteistas, taip pat buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už nesunkų sveikatos sutrikdymą (2 t., b. l. 5-10, 14-16), duomenų apie galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Kaltinamasis jauno amžiaus, dirba, paties teigimu, turi nepilnametį vaiką, ( - ), kur jis lanko bokso treniruotes, charakterizuojamas teigiamai (1 t., b. l. 191-192), teisme nurodė, kas gailisi dėl savo padarytų veiksmų. Įvertinus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, pačių nukentėjusiųjų elgesį, teismas mano, jog bausmės paskirtis bus pasiekta kaltinamajam paskyrus mažesnę už vidurkį laisvės apribojimo bausmę, nustatant įpareigojimus, galinčius turėti teigiamos įtakos, kad asmuo ateityje nebenusikalstų (BK 48 straipsnio 6 dalies 1, 5 punktai). Nusikalstama veika padaryta prieš priimant Telšių apylinkės teismo 2018-03-23 baudžiamąjį įsakymą, todėl šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė subendrintina su 2018-03-23 baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme dalinio sudėjimo būdu (BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalis).

32Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, paliktina galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

33Civiliniai ieškiniai nepareikšti.

34Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.

35Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302 straipsniu, 303 straipsnio 2 dalimi, 304, 305, 307, 308, 313 straipsniais, teismas

Nutarė

36K. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 straipsnyje, ir paskirti bausmę – laisvės apribojimą 7 (septyniems) mėnesiams, įpareigojant per laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., leidžiant išvykti tik ryšium su darbu, ir neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

37Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinti su Telšių apylinkės teismo 2018-03-23 baudžiamuoju įsakymu paskirta 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme ir galutinę subendrintą bausmę K. K. paskirti laisvės apribojimą 10 (dešimčiai) mėnesių, įpareigojant per laisvės apribojimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., leidžiant išvykti tik ryšium su darbu, ir neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

38Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti iš dalies atliktą bausmę pagal Telšių apylinkės teismo 2018-03-23 baudžiamąjį įsakymą.

39K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, palikti galioti iki bausmės vykdymo pradžios.

40Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėja Kristina... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje K.... 3. Teismas... 4. kaltinamasis K. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos... 5. Kaltinamasis K. K. dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino iš dalies... 6. Nukentėjusysis A. U. parodė, kad 2017 m. gruodžio mėn., tikslios datos... 7. Nukentėjusysis S. D. parodė, kad buvo kavinėje „( - )“ susitikę su... 8. Liudytojas P. Ž. parodė, kad 2017-12-02 su draugais buvo kavinėje „( -... 9. Liudytojas D. Ž. parodė, kad tai įvyko 2017 m. iš gruodžio 1-osios į... 10. Liudytojas K. G. parodė, kad 2017 m. gruodžio pradžioje, tikslios datos... 11. Liudytojas A. R. parodė, kad tai įvyko 2017 m. gruodžio mėnesį. Įvykio... 12. Liudytojas E. U. parodė, kad įvykis buvo praėjusių metų gruodžio... 13. Liudytoja E. M. parodė, kad su A. R. ir E. U. susitiko prie darželio, kuris... 14. Vadovaujantis LR BPK 276 straipsnio 1 dalies 1 punktu buvo pagarsinti liudytojo... 15. Iš 2018-03-09 akistatos protokolų matyti, kad akistatų, vykusių tarp... 16. Iš 2018-03-07 akistatos protokolų matyti, kad akistatų, vykusių tarp... 17. Iš 2018-03-15 akistatos protokolų matyti, kad liudytojas E. B. savo parodymus... 18. Iš 2018-03-02 akistatos protokolų matyti, kad liudytojas K. G. savo parodymus... 19. Iš alkotesterių parodymų matyti, kad K. K. (buv. N.) 2017-12-02 03.56 val.... 20. LR BK 284 straipsnyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kas viešoje... 21. Nors kaltinamasis savo kaltę dėl jam inkriminuoto kaltinimo pripažino tik... 22. Minėta, jog kaltinamasis neneigia konfliktavęs su nukentėjusiaisiais,... 23. Esminis viešosios tvarkos pažeidimo objektyvusis požymis yra, kad... 24. Byloje nustatyta, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiųjų prie ( - ), adresu... 25. Nors kaltinamasis nurodė, kad jis savo veiksmus atliko gindamasis ir tai jis... 26. Bylos duomenimis nustatyta, kad kaltinamojo elgesys patvirtina jį veikus... 27. Remdamasis minėtų įrodymų visuma, teismas pripažįsta, kad kaltinamojo... 28. Nors kaltinamajame akte buvo nurodyta kaltinamojo atsakomybę lengvinanti... 29. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažįstama tai, kad jis... 30. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, vadovaujasi bendraisiais bausmių... 31. Kaltinamasis K. K. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą. Jis anksčiau... 32. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 33. Civiliniai ieškiniai nepareikšti.... 34. Daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nėra.... 35. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 302... 36. K. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 straipsnyje,... 37. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalimis, šiuo nuosprendžiu... 38. Vadovaujantis LR BK 63 straipsnio 9 dalimi, į bausmės laiką įskaityti iš... 39. K. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą... 40. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...