Byla 2-2355/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „RTS INFRA CONSTRUCTION“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutarties, kuria netenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1924-524/2011 pagal nurodyto ieškovo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, tretysis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Keluva“,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir atmesti trečiojo asmens UAB „Keluva“ pasiūlymą, nustačius, kad atsakovas atvirame konkurse „Smulkintuvas projektui „Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno uždarymas“ (toliau – Konkursas) sudarė galimybę trečiajam asmeniui keisti savo pasiūlymo kainą; pripažinti negaliojančiais atsakovo sprendimus (tarp jų ir atsakovo viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2011 m. gegužės 5 d. protokolinį sprendimą Nr. 9) atmesti ieškovo pasiūlymą, pateiktą 2010 m. gruodžio 10 d. Konkursui, ir sudaryti naują pasiūlymų eilę, įtraukiant ieškovo pasiūlymą (b. l. 2-9).

4Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti ginčo konkurso procedūras, tarp jų ir pirkimo sutarties sudarymą. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, jog ieškovui palankus teismo sprendimas negalės būti įvykdytas arba jo įvykdymas bus iš esmės apsunkintas. Ieškovo teigimu, pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis, todėl pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra ieškovo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros nėra baigtos. Priešingu atveju, ieškovo teisėtų interesų teisminė gynyba būtų iš esmės apsunkinta arba nebeįmanoma, ji gali nebetekti prasmės ieškovui būsimo palankaus sprendimo vykdymo požiūriu. Ieškovo nuomone, konkurso procedūrų sustabdymo, kaip laikinosios apsaugos priemonės taikymas, yra susijęs ir su viešojo intereso apsauga.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (b. l. 31-33).

7Teismas nurodė, kad atsakovo paskelbtas Konkursas susijęs su atliekų tvarkymo sistemos sukūrimu Telšių apskrityje, t. y. su viešuoju interesu, ir šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neužtikrintų viešo intereso apsaugos, sukeltų galimus neproporcingai sunkius padarinius šiam interesui bei pažeistų Telšių regiono gyventojų teisėtus interesus ir tuo pačiu teisingumo principą.

8Teismas pažymėjo, kad ginčo konkursas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir užsakovo lėšomis, kurių laiku neįsisavinus, būtų užkirstas kelias atsakovui disponuoti gautomis iš fondų lėšomis, užsitęstų programos įgyvendinimas, be to, atsakovas galėtų netekti dalies ar viso projekto finansavimo.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą pritaikyti laikinąją apsaugos priemonę – sustabdyti ginčo konkurso procedūras, tarp jų ir pirkimo sutarties sudarymą (b l. 39-45). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų viešojo intereso apsaugos, priešingai – jį apsaugotų, kadangi užtikrintų viešojo intereso aspektų (visuomenės interesą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda bei visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi) pusiausvyrą, nepagrįstai nesuteikiant prioriteto vienam aspektui. Tai užtikrintų racionalų lėšų panaudojimą, kuris yra taip pat svarbus kaip ir pirkimo objektas.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nežymiai sustabdytų Konkurso vykdymą, tuo tarpu dėl atsakovo veiksmų pirkimas jau vyksta pakankamai ilgai, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebūtų neproporcingas.
  3. Atsakovas gali prarasti ES struktūrinių fondų finansavimą ne uždelsdamas projekto įgyvendinimą, bet sudarydamas pirkimo sutartį, pažeidžiant VPĮ reikalavimus, todėl nepagrįstas pirmosios instancijos teismo argumentas, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kiltų grėsmė nurodyto finansavimo praradimui.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo ieškovo pareikštų reikalavimų galimam įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.), be kitų civilinio proceso principų, turi vadovautis ir ekonomiškumo bei efektyvumo principais (VPĮ 95 str. 5 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2097/2011, 2011 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-577/2011).

15Tačiau teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės būtų neproporcingos (neadekvačios) teisės pažeidimui bei neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų, akivaizdžiai varžytų asmens teises labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, būtų pažeista interesų pusiausvyra bei socialinio gyvenimo stabilumas, t. y., jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai ir būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1344/2011, 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1229/2011, 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1069/2011;).

16Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas, tarp jų – viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumo užtikrinimo principą, yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes; bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikomos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai ar neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti tokias priemones.

17Nagrinėjamu atveju šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu dėl „Smulkintuvo projektui „Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno uždarymas“, kuris organizuojamas, siekiant sukurti atliekų tvarkymo sistemą Telšių apskrityje. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo teigti, jog ginčo konkursas susijęs su viešuoju interesu, t. y. Telšių apskrities gyventojų teisėtais interesais gyventi švarioje ir tvarkingoje aplinkoje, dėl ko nepagrįsti apelianto argumentai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius ginčo konkurso procedūras, tarp jų ir pirkimo sutarties sudarymą, nebūtų pažeistas viešasis interesas. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų ir teisingumo principą, būtų neproporcingas (neadekvatus) bei neatitiktų teisėtų visuomenės interesų.

18Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir kiti apelianto atskirojo skundo argumentai, kurie nepaneigia apygardos teismo išvadų pagrįstumo.

19Pažymėtina, kad šiuo atveju, teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą, jo teisės gali būti apgintos ir VPĮ 96 straipsnyje nustatyta tvarka, pareiškiant reikalavimą dėl žalos atlyginimo, o taip išlaikant šalių interesų pusiausvyrą bei užtikrinant teisingumo, sąžiningumo bei protingumo ir kitų principų įgyvendinimą (CK 1.5 str.; CPK 6-8, 12, 17 str.). Beje, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, neįsiteisėjusiu Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu priimtas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio dalies dėl sudarymo galimybės UAB ,,Keluva“ keisti savo pasiūlymo kainą ir nutraukta dalis bylos, be to, atmesta kita ieškinio dalis.

20Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

22Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartimi netenkino ieškovo... 7. Teismas nurodė, kad atsakovo paskelbtas Konkursas susijęs su atliekų... 8. Teismas pažymėjo, kad ginčo konkursas yra finansuojamas pagal Lietuvos... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Ieškovas UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Teismas, spręsdamas klausimą dėl viešojo pirkimo procedūrų sustabdymo... 15. Tačiau teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu... 16. Viešojo intereso sąvoka, apimanti pagrindinius principus, kuriais grindžiama... 17. Nagrinėjamu atveju šalių ginčas susijęs su viešuoju pirkimu dėl... 18. Nesudaro pagrindo pakeisti arba panaikinti skundžiamą teismo nutartį ir kiti... 19. Pažymėtina, kad šiuo atveju, teismui priėmus ieškovui palankų sprendimą,... 20. Dėl pasakyto nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti teisėtą... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. liepos 12 d. nutartį....