Byla 2-1069/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statpro group“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1652-259/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Statpro Group“ ieškinį atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Statpro group“ pareiškė ieškinį atsakovui Kauno rajono savivaldybei dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti Kauno rajono savivaldybės 2010 m. gruodžio 7 d. raštu Nr. SD-3087, 2010 m. gruodžio 15 d. raštu Nr. SD-3216 ir 2010 m. gruodžio 20 d. raštu Nr. SD-3262 priimtus sprendimus bei pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu.

5Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti viešųjų pirkimų procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Ieškovas nurodė, kad atsakovas iki teismo sprendimo priėmimo dienos gali konkurso laimėtoju pripažinti kitą tiekėją, tokiu būdu sukurdamas situaciją, kai tebevykstant teisminiam ginčui bus paskelbtas konkurso laimėtojas. Tokia situacija itin apsunkintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB „Statpro group“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad iš internete paskelbto Kauno rajono savivaldybės skelbimo apie vykdomą viešą pirkimą - Kauno rajono savivaldybės projekto „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas matyti, jog pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis (projektas - „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje“ (projekto kodas: VP3-1.3-ŪM-05-R-21-009) statybos darbų techninės priežiūros paslaugos, pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos I prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymais turizmo plėtrai“ priemonę „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra“). Numatyta darbų pabaiga – 2011 m. lapkričio 27 d. Pritaikius prašomas laikinąsias apsaugos priemones – sustabdžius viešojo pirkimo procedūras gana ilgam laikui (kol bus priimtas teismo sprendimas, taip pat neatmestina galimybė, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas bus peržiūrimas apeliacine bei kasacine tvarka), sutriks Kauno rajono savivaldybės planuotų projektų įgyvendinimas ir nustatytu terminu galimai nebus įsisavintos planuotos gauti Europos Sąjungos lėšos. Tokiu būdu bus pažeisti Kauno rajono savivaldybės bendruomenės teisėti lūkesčiai, susiję su turizmo skatinimu ir plėtra šiame regione. Pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones būtų pažeidžiamas ir proporcingumo principas, kadangi laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiamas tikslas yra neadekvatus visuomenės patiriamai žalai dėl neįgyvendintų projektų bei neįsisavintos Europos Sąjungos teikiamos paramos.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Statpro group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį ir tenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo - sustabdyti konkurso procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismo teiginiai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sutriks Kauno rajono savivaldybės planuotų projektų įgyvendinimas, kad jos neadekvačios visuomenės patiriamai žalai dėl neįgyvendintų projektų, kad bus neįsisavinta Europos Sąjungos parama, neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Teismo išvados nesuderinamos su viešojo intereso samprata, prieštarauja Lietuvos apeliacinio teismo formuojamai praktikai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose.

112. Ieškovo pasiūlymo kaina mažiausia, pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir turėjo būti pripažintas laimėjusiu. Atsakovo veiksmai pasireiškė siekiu, kad būtų atmestas ieškovo pasiūlymas, o vietoje jo laimėtoju būtų pripažintas kitas subjektas, kurio pasiūlyta kaina didesnė.

123. Nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pažeistų teisingumo principą, jog šiuo atveju egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o ne stabdyti jas. Viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar pagrįstai ieškovas buvo pašalintas iš viešųjų pirkimų procedūrų, ar tokiu sprendimu nepadaryta žala Lietuvos Respublikai bei Europos Sąjungai. Jeigu ieškinys bus patenkintas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių viešasis interesas taip pat bus pažeistas, nes paslauga bus atlikta už didesnę kainą, nei pasiūlė ieškovas.

134. Nesustabdžius pirkimo procedūrų tiekėjo teisėtų interesų gynyba būtų apsunkinta arba neįmanoma, ji netektų prasmės galimo palankaus teismo sprendimo vykdymo požiūriu. Esant ydingai viešųjų pirkimų praktikai, kai tiekėjui pateikus ieškinį perkančiosios organizacijos neteisėtai nesustabdo viešųjų pirkimų procedūrų ir jas baigia be Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo, turint svarų pagrindą abejoti jų sąžiningumu ir ketinimų teisėtumu vykdant konkursą, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas. Nėra pagrindo teigti, kad pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų neapsaugotas viešasis interesas. Siekiant užtikrinti realų teismo sprendimo įvykdymą, būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo UAB „Statpro group“ atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą ir atmesti ieškovo skundą. Atsiliepime pažymima, kad ieškovas negali prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones –supaprastinto atviro konkurso procedūrų sustabdymą, nes procedūros jau yra pasibaigusios. 2011 m. sausio 11 d. buvo pasirašyta pirkimo sutartis Nr. S-29 su konkurso laimėtoju. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms išnyksta pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatyta VPĮ 95 straipsnio 3 dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą. Ieškovas įstatymo nustatytu terminu nepateikė atsakovui ieškinio kopijos su priėmimo žyma ar kitais įrodymais. Atsakovas apie ieškovo ieškinį sužinojo tik 2011 m. sausio 12 d., gavęs teismo pranešimą, kai jau buvo paskelbti atviro supaprastinto viešojo pirkimo rezultatai, o viešojo pirkimo procedūra užbaigta. Ginčijamas pirkimas, susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Numatyta darbų pabaiga - 2011 m. lapkričio 27 d. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, sutriks atsakovo planuotų projektų įgyvendinimas ir nustatytu terminu galimai nebus įsisavintos planuotos gauti Europos Sąjungos lėšos, o tuo pačiu nukentės viešieji interesai.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta ieškovo prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo Kauno rajono savivaldybės konkurso viešųjų pirkimų procedūras iki teismo sprendimo byloje įsiteisėjimo dienos, laikytina pagrįsta ir teisėta.

17Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 93 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad tiekėjas, kuris mano, jog perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, šiame skyriuje nustatyta tvarka gali kreiptis į apygardos teismą, kaip pirmosios instancijos teismą, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (VPĮ 95 str. 5 d.). Tiek CPK 145 straipsnio 2 dalyje, tiek VPĮ 95 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės priimamos vadovaujantis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų taikymas pažeistų teisingumo principą, o valstybės taikomos poveikio priemonės neatitiktų siekiamų teisėtų tikslų. Laikinosios apsaugos priemonės neturi būti taikomos, jeigu, pripažįstant vieno asmens interesus, būtų paneigti kito (kitų) asmens (-ų) teisėti interesai, jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą ar būtų pažeistas viešasis interesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2007; 2009 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-581/2009). Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas.

18Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pareikštu ieškiniu prašė panaikinti perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo ir pripažinti ieškovo pasiūlymą laimėjusiu (b. l. 4-6). Skundžiama nutartimi buvo atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti viešojo pirkimo konkurso procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos (b. l. 22-23). Iš prie atsakovo atsiliepimo į atskirąjį skundą pateiktų įrodymų matyti, jog 2011 m. sausio 11 d. buvo sudaryta sutartis Nr. S-29 su konkurso laimėtoju UAB „SDG“ dėl Kauno rajono savivaldybės projekto „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje“ statybos darbų techninės priežiūros paslaugoms teikti (b. l. 50-54).

19Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas pasibaigusiu, kai sudaroma pirkimo sutartis arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kaip laikinoji apsaugos priemonė, yra tiekėjo interesų gynimo priemonė, taikytina pareiškus teisme ieškinį dėl viešojo pirkimo procedūrų pažeidimų, kol tos procedūros dar nėra baigtos. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyktų teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę – pirkimų procedūrų sustabdymą (VPĮ 95 str. 3 d.), nes toks procesinis veiksmas pasidarytų teisiškai bereikšmis. Šiuo atveju jau esant sudarytai pirkimo sutarčiai, t.y. pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti konkurso procedūras iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos, tampa teisiškai bereikšmis ir realiai nesukeltų jokių teisinių padarinių tiek ieškovui, tiek atsakovui.

20Be to, teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu taip pat sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju Kauno rajono savivaldybės projektas „Kauno rajono turizmo informacijos centro įrengimas Raudondvario dvaro sodyboje“ yra finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, o jo įgyvendinimu siekiami tikslai atitinka viešojo intereso sąvoką. Šio projekto įgyvendinimas siejamas su Vietine ir urbanistine plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimu bei pritaikymu kultūros plėtrai. Tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pirmiausiai turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą, o tik po to siekiama ginčo šalių tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo, ne kartą pabrėžė Lietuvos apeliacinis teismas (žr. 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartį byloje Nr. 2-587/2007; 2007 m. rugsėjo 27 d. nutartį byloje Nr. 2-638/2007). Kaip matyti iš duomenų, susijusių su vykdytų pirkimu, pagal jau sudarytą sutartį paslaugos turi būti teikiamos iki 2011 m. lapkričio 30 d. (b. l. 50-54). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į vykdomo projekto svarbą, negali sutikti su apelianto teiginiais, esą pirmosios instancijos teismo argumentai, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sutriks Kauno rajono savivaldybės planuotų projektų įgyvendinimas, įvykdymo užtikrinimas yra neadekvatus visuomenės patiriamai žalai dėl neįgyvendintų projektų, bus neįsisavinta Europos Sąjungos parama, yra nepagrįsti ir (ar) neteisingi. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, nagrinėjamu atveju skundžiama nutartis atitinka Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą praktiką dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose. Teisėjų kolegija atmeta apelianto teiginius, esą nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog šiuo atveju egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, o ne stabdyti jas.

21Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – viešųjų pirkimų procedūrų sustabdymą teisėtumo ir pagrįstumo. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byla iš esmės nėra sprendžiama, t.y. teismas nevertina pareikštų reikalavimų teisėtumo ir pagrįstumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis byloje Nr. 2-1539/2010; ir kt.). Ar ieškovo ieškinys yra pagrįstas ar ne, bus nustatyta tik bylą išnagrinėjus iš esmės, įvertinus visus teisinius ir faktinius argumentus, o ne sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo klausimą, todėl apelianto argumentai, kurie siejami su ieškinio pagrįstumu, neturi įtakos laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymui. Apelianto teiginiai apie tai, kad jo pasiūlymo kaina buvo mažiausia, kad pasiūlymas atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus, kad jis turėjo būti pripažintas laimėjusiu ir pan., nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Bylos aplinkybių pagrindu teigtina, kad Kauno rajono savivaldybės administracija galėjo sudaryti sutartį, kuria buvo užbaigtos viešojo pirkimo procedūros, o jos veiksmų negalima vertinti kaip piktnaudžiavimo savo teisėmis.

22Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą teismo nutartį. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Statpro group“ pareiškė ieškinį atsakovui Kauno rajono... 5. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi atmetė ieškovo UAB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Statpro group“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo... 10. 1. Teismo teiginiai, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones sutriks... 11. 2. Ieškovo pasiūlymo kaina mažiausia, pasiūlymas atitiko pirkimo... 12. 3. Nėra aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog laikinųjų... 13. 4. Nesustabdžius pirkimo procedūrų tiekėjo teisėtų interesų gynyba... 14. Atsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovo UAB... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 93 straipsnio 1... 18. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas pareikštu ieškiniu prašė... 19. Pagal VPĮ 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą viešasis pirkimas laikomas... 20. Be to, teisėjų kolegija bylos medžiagos pagrindu taip pat sutinka su... 21. Šioje byloje sprendžiamas tik procesinio teisinio pobūdžio klausimas dėl... 22. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą....