Byla 2-2076-259/2012
Dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų, vykdant viešojo pirkimo procedūras

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išsprendė civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“ dėl neteisėtų veiksmų ir priimtų sprendimų, vykdant viešojo pirkimo procedūras, ir

Nustatė

2Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu (t.1, b.l.4-17) prašo: 1) atnaujinti ieškinio senaties terminą Konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimui; 2) pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius; 3) panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą ir apie kurį ieškovas buvo informuotas 2012-04-25 raštu Nr. Nr. VPS-318; 4) ex officio nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947; 5) priteisti ieškovei iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovė nurodo, jog atsakovė 2012-03-16 Valstybės žinių priede „Informaciniai pranešimai“ ir CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“ (pirkimo numeris 118947) (toliau – Konkursas). Susipažinusi su konkurso sąlygomis (t.1, b.l.18-51), ieškovė 2012-04-13 pateikė atsakovei pretenziją Dėl konkurso sąlygų (t.1, b.l.52-53) nurodydama, kad Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunkčio reikalavimas neatitinka imperatyvaus teisinio reglamentavimo. 2012-04-16 raštu Nr. AS-1777 atsakovė nurodė, jog nenagrinės pateiktos pretenzijos, kadangi praleistas Konkurso sąlygų 10.12 punkte numatytas pretenzijos pateikimo terminas (t.1, b.l.54). Ieškovė dalyvavo viešajame pirkime ir pateikė atsakovei pasiūlymą (t.1, b.l.55-196, t.2, b.l.4-15). 2012-04-17 atsakovė raštu Nr. VPS-277 (t.2, b.l.16) informavo tiekėjus apie susipažinimo su pasiūlymais procedūros rezultatus, o 2012-04-25 raštu Nr. VPS-318 „Dėl kvalifikacijos ir pasiūlymo patikrinimo, pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo“ pranešė tiekėjams apie sudarytą pasiūlymų eilę ir nurodė, jog Konkursą laimėjusiu pripažintas UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas (t.2, b.l.17). Įtardama, kad kiti Konkurse dalyvavę tiekėjai pateikė neatitinkančius Konkurso sąlygų reikalavimų pasiūlymus, 2012-05-02 ieškovė pateikė atsakovei 2012-04-30 prašymą sudaryti galimybę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais (t.2, b.l.18-19). 2012-05-02 raštu Nr. VPS-351 (t.2, b.l.20) atsakovė nurodė, kad suteiks ieškovei galimybę susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais 2012 m. gegužės 3 arba 4 dienomis, išskyrus su informacija, kuri pasiūlymuose nurodyta kaip konfidenciali. Atsakovė sudarė galimybę visa apimtimi susipažinti tik su trečiąją vietą pirkime užėmusiu pasiūlymu, o su pirkimą laimėjusio pasiūlymo - tik dalimi, iš kurios nebuvo įmanoma spręsti dėl šio pasiūlymo atitikimo Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimui, todėl ieškovė 2012-05-04 pateikė atsakovei pretenziją dėl nepagrįsto teisės susipažinti su laimėjusiu pasiūlymu ribojimo (t.2, b.l.21-22). Siekdama nepraleisti termino pretenzijai pateikti, ieškovė 2012-05-10 pateikė pretenziją dėl pasiūlymų eilės neteisėto sudarymo ir laimėtojo paskelbimo (t.2, b.l.23-26). Tą pačią dieną ieškovė gavo atsakovės atsakymą į 2012-05-04 pretenziją bei dalį laimėjusiu pripažinto pasiūlymo dokumentų (t.2, b.l.27). Susipažinusi su gautais dokumentais, ieškovė įsitikino, kad laimėjusiu pripažinto tiekėjo pasiūlymas neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, o atsakovė nepagrįstai jo neatmetė ir pripažino laimėjusiu, taip pažeisdama viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsakovė 2012-05-17 raštu Nr. AS-2310 informavo ieškovę, jog pretenzija yra atmetama, kadangi nepaisant nurodytų pažeidimų, visų pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymai buvo įvertinti vienoda apimtimi (t.2, b.l.28-29). Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai atmetė ieškovės pretenzijas, pirkimą vykdė pagal neteisėtas Konkurso sąlygas ir neteisėtai pripažino Konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą laimėjusiu Konkursą, todėl sprendimai dėl pasiūlymų eilės ir UAB „Smulkus urmas“ pripažinimo laimėjusiu Konkursą yra neteisėti ir naikintini (VPĮ 93 str.), o pirkimas nutrauktinas. Ieškovės nuomone, atsakovė Konkurso procedūras vykdė pagal imperatyvaus teisinio reglamentavimo neatitinkančias Konkurso sąlygas. Atsakovė Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatė reikalavimą: „Tiekėjas sudaro valgiaraščius, užtikrindamas asortimento įvairumą, higienos standartuose nustatytus bendruosius reikalavimus mokinių maitinimui, rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų maisto produktų rinkinių sąrašų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokinių maitinimą pagal amžiaus grupes, reikalavimus“, o atitikimą šiam reikalavimui tiekėjai privalo pagrįsti pateikdami „Dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraščio, suderinto su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, skaitmeninę kopiją“. Tačiau pirkimo paskelbimo metu galiojusios (ir šiuo metu galiojančios) LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. V-645 patvirtinto „Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo“ (toliau - Aprašas) redakcijos 28 punktas numato, kad „Valgiaraščiai sudaromi 20 dienų laikotarpiui“. O perkamų paslaugų metu galiosiančios (įsigalios 2012-07-01) Aprašo redakcijos 41 punktas numato, kad „Mokyklose valgiaraščiai sudaromi ne mažiau kaip 15 dienų laikotarpiui“. Todėl Konkurso sąlygų reikalavimas, numatantis, kad tiekėjai turi pateikti su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi suderintų dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraščių kopijas, prieštarauja imperatyviam reglamentavimui ir negali būti laikomas teisėtu, kadangi tiekėjai tokio reikalavimo objektyviai negali įvykdyti. Konkurso sąlygose nustatydama teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį kvalifikacinį reikalavimą, atsakovė pažeidė Aprašo reikalavimus, apribojo tiekėjų galimybes pateikti tinkamus pasiūlymus bei pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). Atsakovė žinojo apie Konkurso sąlygų neteisėtumą (ieškovė apie tai buvo informavusi atsakovę 2012-04-13 raštu), tačiau sąmoningai atsisakė pakeisti teisės aktams prieštaraujantį Konkurso sąlygų reikalavimą ir sąmoningai Pirkimą vykdė pagal neteisėtas sąlygas, nors ir turėjo visas galimybes panaikinti neteisėtą Konkurso sąlygų reikalavimą (ieškovo 2012-04-13 pretenzija buvo pateikta dar iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos). Pirkimo sąlygų pripažinimas neteisėtomis savaime lemia ir pirkimo rezultatų neteisėtumą (LAT 2011-05-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-249/2011). Nors pretenzija dėl Konkurso sąlygų buvo teikta 2012-04-13 bei atmesta 2012-04-17, ieškovės nuomone, ieškinio senaties terminas dėl Konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimo turėtų būti atnaujintas. 2012-04-13 pretenziją dėl Konkurso sąlygos ieškovė pateikė dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (kuri buvo numatyta 2012-04-17). 2012-04-16 atsakovei atmetus pretenziją, ieškovė turėjo tik vieną dieną kreipimuisi į teismą su ieškiniu, kad neprarastų galimybės pateikti pasiūlymą. Dėl šios priežasties ieškovė, siekdama išvengti situacijos, kad teisminio ginčo metu būtų visiškai užbaigiamas pirkimas, taip pat pateikė pasiūlymą. 2012-04-25 tiekėjai buvo informuoti apie pirkimo procedūrų rezultatus, kurie suteikė pagrindą ieškovei įtarti, jog atsakovė padarė ir daugiau VPĮ nuostatų ir principų pažeidimų, todėl ieškovė teikė pretenzijas atsakovei ir dėl šių pažeidimų ištaisymo (t.2, b.l.18-19, 21-26). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinio senaties terminą praleido dėl to, jog toliau ginčijo kitus atsakovės padarytus pažeidimus, vykdant Pirkimo procedūras, bei į tai, kad nemokamo mokinių maitinimo paslaugos yra tiesiogiai susiję su būtinybe užtikrinti viešąjį interesą (LAT 2011-04-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011), ieškovė prašo teismo atnaujinti ieškinio senaties terminą dėl neteisėtų Konkurso sąlygų ginčijimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad tuo atveju, jei yra viešojo intereso poreikis, tiekėjams turi būti suteikiama galimybė ginčyti konkurso sąlygas netgi vėlesnėje pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasi tokiomis sąlygomis (LAT 2011-11-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-436/2011). Atsakovė, nesutikusi iki pasiūlymų pateikimo termino pakeisti ginčijamo Konkurso sąlygų reikalavimo, turėjo pareigą šiuo Konkurso sąlygų reikalavimu vadovautis ir vertinti, ar visi tiekėjai pateikė šį Konkurso reikalavimą atitinantį pasiūlymą. Tačiau susipažinusi su pasiūlymais, atsakovė priėmė sprendimą Pirkime pateiktus tiekėjų pasiūlymus vertinti, neatsižvelgiant į ginčijamą Konkurso sąlygų reikalavimą, tokiu būdu pažeisdama viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei pareigą užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją, taip pat pažeisdama ne tik Pirkime dalyvavusių, bet ir galimai nedalyvavusių tiekėjų teisėtus lūkesčius ir interesus (VPĮ 3 str. 1 d.) (LAT 2011-05-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-249/2011; ESTT 2004-04-29 Sprendimas Komisija prieš CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rink. 2004, p. 1-3801). Tai, jog nesilaikė Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunktyje nustatyto reikalavimo atsakovė pati patvirtino savo atsakyme į ieškovės pretenziją (t.2, b.l.27-29), t. y. pripažino, jog pirkimo procedūrų metu Konkurso sąlygos buvo pakeistos. Tai reiškia faktų pripažinimą, todėl pažeidimas laikytinas įrodytu (CPK 187 str.). Konkurso sąlygos numatė, jog laimėtojas bus renkamas pagal mažiausios kainos kriterijų (Konkurso sąlygų 59 punktas), todėl reikalavimas, kokiam laikotarpiui turi būti sudaromi valgiaraščiai, turėjo esminę reikšmę pasiūlymų konkurencingumui, kadangi vadovaujantis Apraše nurodytais mokinių maitinimo valgiaraščių reikalavimais (Aprašo V skyrius) ir priklausomai nuo dienų skaičiaus, tiekėjai gali skirtingai planuoti maisto racioną, produktų užsakymus ir pan., kas turi esminę įtaką galutinei valgiaraštyje nurodytų patiekalų kainai. Ieškovė pagrįstai tikėjosi, jog atsakovė pirkimo procedūrų metu vertins tiekėjų pasiūlymų atitikimą ir nustatytam ginčijamam Konkurso sąlygų reikalavimui. Todėl, siekdama atitikti nurodytą Konkurso sąlygų reikalavimą, ieškovė valgiaraščius sudarė būtent dekados (10 dienų) laikotarpiui, o siekdama suderinti parengtus valgiaraščius su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, ieškovė parengė valgiaraščio projektą, kuris yra dvidešimčiai dienų, tačiau jo turinys nuo vienuoliktos dienos yra analogiškas turiniui nuo pirmos dienos, t. y. valgiaraštis de facto yra sudarytas 10 dienų laikotarpiui, kaip reikalavo Konkurso sąlygos. Tuo atveju, jei atsakovė nebūtų Konkurso sąlygose kėlusi reikalavimo pateikti valgiaraščius 10 dienų laikotarpiui, ieškovė būtų turėjusi galimybę sudaryti valgiaraštį ilgesniam (pvz. 20 dienų) laikotarpiui ir pateikti mažesnės kainos, konkurencingesnį pasiūlymą ir, tikėtina, būti pirma pasiūlymų eilėje. Todėl atsakovė jau pirkimo procedūrų metu nusprendusi nevertinti tiekėjų pasiūlymų atitikimo Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunktyje nustatytam reikalavimui, pažeidė ieškovės, kuri laikėsi Konkurso sąlygų ir pateikė tinkamą pasiūlymą, interesus bei viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Net ir tuo atveju, jei visi pasiūlymus pateikę tiekėjai valgiaraščius būtų pateikę de facto 20 dienų laikotarpiui, atsakovė vis tiek neturėjo teisės pakeisti ginčijamo Konkurso sąlygų reikalavimo, kadangi taip būtų pažeidžiami interesai ir lūkesčiai tų tiekėjų, kurie dėl galimo neatitikimo tokiam reikalavimui galėjo pasiūlymų apskritai nepateikti (VPĮ 3 str. 1 d.). Be to, atsakovės veiksmai netaikyti ginčijamo Konkurso sąlygų reikalavimo sukėlė skirtingus padarinius Konkurse dalyvavusiems tiekėjams, tuo pažeidžiant lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). Netaikydama šio reikalavimo, atsakovė pripažino tinkamu ir išrinko laimėtoju Konkurso sąlygų neatitinkantį pasiūlymą (UAB „Smulkus urmas“ kartu su pasiūlymu pateiktas valgiaraštis yra sudarytas ne dešimties (kaip reikalavo Konkurso sąlygos), o dvidešimties dienų laikotarpiui (t.2, b.l.30-36)), tuo pažeisdama ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą bei VPĮ 39 straipsnio 7 dalies normas. Ieškovė atkreipia dėmesį, jog UAB „Smulkus urmas“ taip pat neatitiko Konkurso sąlygų 5 priedo „Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų sutarties projekto“ 2.1 punkto reikalavimų, kadangi pasiūlymo formoje nėra užpildyta 3 eilutė „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma)) kaina Lt“ (t.2, b.l.37-39), t. y. pasiūlyme netinkamai išreikšta ir pateikta pasiūlymo kaina, nors bendras pusryčių ir pietų įkainis yra vienas iš pagrindinių į sutartį įrašomų kainos elementų. Tiekėjui neįrašius į pasiūlymą kainos dalies, vėlesnis jos įrašymas prieštarautų imperatyviam teisiniam reglamentavimui (VPĮ 39 str. 1 d.). Todėl atplėšusi vokus su tiekėjų pasiūlymais ir matydama, kad UAB „Smulkus urmas“ pateikė netinkamą pasiūlymą, t. y. neįrašė vienos iš esminių kainos sudedamųjų dalių, atsakovė privalėjo atmesti pasiūlymą ir taip užtikrinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, vertinant tiekėjų pasiūlymus (VPĮ 3 str. 1 d., 39 str. 1 d., 2 d.). Be to, net ir pripažinus, kad atsakovė elgėsi teisėtai, laikydama tiekėjų pateiktus dvidešimties dienų valgiaraščius tinkamais (su kuo ieškovė nesutinka), UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl neatitikimo ginčijamų Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimui, pagal kurį sudaromas valgiaraštis turi atitikti kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokinių maitinimą pagal amžiaus grupes, reikalavimus. Tuo tarpu UAB „Smulkus urmas“ pateiktas valgiaraštis neatitinka Aprašo 34 punkto reikalavimų, nustatančių, jog „Tas pats karštas pietų patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per dvi savaites“, nes UAB „Smulkus urmas“ pietų valgiaraštyje patiekalas „Troškinti maltinukai su morkų padažu“ yra numatytas tiekti 8 ir 19 dienomis (t.2, b.l.33-36), t. y. dažniau nei kartą per dvi savaites. Galimybę susipažinti su UAB „Smulkus urmas“ kartu su pasiūlymu pateiktu valgiaraščiu ieškovei buvo suteikta jau po to, kai buvo pateikta 2012-05-10 pretenzija dėl pasiūlymo eilės ir neteisėto laimėtojo išrinkimo, todėl ieškovė neturėjo galimybės 2012-05-10 pretenzijoje nurodyti šios aplinkybės. Informacijos, kuri svarbi tiekėjui ginčijant perkančiosios organizacijos sprendimus, nepateikimas yra prielaida teismui ex officio netaikyti naikinamųjų terminų (LAT 2011-03-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-119/2011). Kadangi atsakovė neteisėtai nevertino nurodytų UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo trūkumų, neteisėtai pripažino pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygų reikalavimus ir priėmė neteisėtą sprendimą dėl UAB „Smulkus urmas“ pripažinimo laimėtoju, taip pažeisdama viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, sprendimai pripažinti UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą atitinkančiu Konkurso sąlygas, sudaryti pasiūlymų eilę ir paskelbti UAB „Smulkus urmas“ Pirkimo laimėtoju turi būti panaikinti (VPĮ 3 str. 1 d.). Ieškovės nuomone, atsakovė nesilaikė pareigos visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų, nors tiekėjai turėjo teisėtų lūkesčių dėl viešojo pirkimo sąlygų nekeičiamumo. Atsakovės padaryti Konkurso sąlygose nustatytos vertinimo tvarkos pažeidimai yra esminiai ir pripažintini VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principų pažeidimais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad VPĮ įtvirtintų principų pažeidimas neabejotinai reiškia imperatyviųjų teisės normų pažeidimą. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus (LAT 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005; LAT 2008-12-23 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-583/2008; LAT 2010-04-06 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-150/2010). Ieškovė prašo teismo ieškinio tenkinimo atveju ex officio nutraukti viešojo pirkimo procedūras (VPĮ 7 str. 4 d.), kadangi pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas, be to, neatmestina galimybė, jog dėl neteisėta pripažintos pirkimo sąlygos ar jos dalies nedalyvavo kiti potencialūs tiekėjai (LAT 2011-05-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-249/2011).

42012-06-29 teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose dėl atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimuose į ieškinį pateiktų argumentų ieškovė papildomai nurodo, jog byloje yra netaikytinas ieškinio senaties terminas dėl Konkurso sąlygų ginčijimo, kadangi tai būtų tik formalus pagrindas, užkertantis kelią efektyviai ieškovės teisių gynybai bei nebūtų įmanoma objektyviai įvertinti visų atsakovės veiksmų neteisėtumo viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu (VPĮ 3 str. 1 d.). Apie tai, kad atsakovė nuspręs nesivadovauti Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimu, ieškovė negalėjo žinoti iki susipažinimo su kitų tiekėjų pasiūlymais, kurie nepagrįstai buvo pripažinti tinkamais pirkime, todėl atitinkamai nežinojo, kad atsiras pagrindas ginčyti pirkimo procedūrų teisėtumą (t. y. tiek Konkurso sąlygų, tiek Perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą) teismo tvarka. Jei yra viešojo intereso poreikis, tiekėjams turi būti suteikiama galimybė ginčyti konkurso sąlygas netgi vėlesnėje pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą, remdamasi tokiomis sąlygomis (LAT 2011-11-24 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-436/2011), o šioje byloje viešojo intereso poreikis yra tiek dėl sąžiningos tiekėjų konkurencijos užtikrinimo, tiek dėl paties pirkimo objekto specifikos. Ieškovė pažymi, jog trečiojo asmens atsiliepimo teiginiai, kad ieškovės nurodytos teismų praktikos ratio decidendi nesutampa su šios bylos aplinkybėmis, nepagrįsti, kadangi kaip ir nurodytoje teismų praktikoje, šioje byloje ieškovė apie atsakovės neteisėtus veiksmus, vykdant pirkimo procedūras, sudarančius pagrindą ginti pažeistas teises, sužinojo vėliau, t. y. po ieškinio senaties termino pasibaigimo. Atsakovė atsiliepime nepagrįstai siekia suklaidinti teismą, nurodydama, kad ieškovė tariamai nesilaikė ieškinio pateikimo tvarkos, kadangi tinkamai neinformavo atsakovės apie ieškinio pateikimą teismui, t. y. pažeidė VPĮ 95 straipsnio 1 dalį. Ieškinys teismui buvo siunčiamas paštu, todėl teisme gautas ne ieškinio išsiuntimo dieną (t. y. gegužės 30 d.), o vėliau – 2012-06-04. Iki pastarosios datos ieškovė apskritai neturėjo jokių galimybių gauti ieškinio gavimo teisme įrodymus, o kartu ir tinkamai informuoti atsakovę. 2012-06-05 gavusi teismo nutartį dėl ieškinio priėmimo ir nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ieškovė nedelsdama, tą pačią dieną, tinkamai informavo atsakovę apie ieškinio pateikimą teismui, kartu pridėdama gavimo teisme įrodymus, ką atsiliepime patvirtino ir pati atsakovė. Atsakovė ir trečiasis asmuo savo atsiliepimuose nepagrįstai teigia, kad Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimas yra kvalifikacijos reikalavimas, kurį savo nuožiūra galėjo nustatyti atsakovė. Ieškovė pažymi, jog visos pirkimo dokumentų nuostatos, nepriklausomai nuo to, ar tai yra kvalifikaciniai reikalavimai, ar reikalavimai pasiūlymui, privalo atitikti imperatyvų teisinį reglamentavimą ir tam negali būti daroma jokių išimčių. Todėl atsakovės ir trečiojo asmens argumentai, kad Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimas neturi būti vertinamas atitikimo Aprašui aspektu, yra ne tik nepagrįsti bet ir prieštaraujantys tiek VPĮ įtvirtintam teisiniam reglamentavimui (VPĮ 3 str. 1 ir 2 d., 32 str. 1 d., 39 str.), tiek apskritai konstituciniam teisinės valstybės principui. Paaiškinimuose nurodoma, jog atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimuose nepagrįstai teigia, kad visų tiekėjų pasiūlymai pirkimo metu buvo vertinami vienodai ir atsakovės veiksmai neturėjo ieškovei jokių neigiamų pasekmių. Ieškovė ieškinyje nurodė aiškias neigiamas pasekmes, kurias jai sukėlė visa atsakovės veiksmų seka: neteisėto Konkurso reikalavimo nustatymas, atsisakymas pakeisti tokį reikalavimą, o tiekėjams pateikus pasiūlymus - jo nevertinimas. Atsakovė atsiliepime nepagrįstai nurodo, kad ieškovė nepagrindė, kaip jos veiksmai neigiamai įtakojo ieškovės pasiūlymo kainą. Remdamasi Vyriausybės 2009-12-23 nutarimu Nr. 1770 patvirtintame Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos apraše nustatytu reglamentavimu, atsakovė siekia suklaidinti teismą, kad tariamai ieškovė nebūtų galėjusi pateikti mažesnės pasiūlymo kainos. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai negali siūlyti perkančiajai organizacijai mažesnės, nei Mokinių nemokamo maitinimo tvarkos apraše nurodytos maitinimo kainos, tačiau to, už kiek, kokiomis sąlygomis ir kokiais terminais tiekėjai įsigyja maisto produktus, šis teisės aktas nereglamentuoja - tai yra išimtinai tiekėjo komercinės praktikos dalykas. Ieškovė, jeigu nebūtų buvę ginčijamos Konkurso sąlygos, būtų galėjusi kitaip sudėlioti savo siūlomą valgiaraštį, o siekdamas atitikti reikalavimą, jį dėliojo tik 10 dienų laikotarpiui. Be to, jei ieškovė būtų žinojusi, kad atsakovė pirkimo procedūrų metu pripažins tinkamais valgiaraščius, sudarytus 20 dienų laikotarpiui, ji būtų turėjusi galimybę kitaip paskirstyti savo išlaidas ir pateikti mažesnę pasiūlymo kainą. Todėl darytina išvada, jog atsakovės veiksmai pirkimo procedūrų metu sukėlė akivaizdžias neigiamas pasekmes ieškovei. Iš Konkurso sąlygų akivaizdžiai matyti, jog tiekėjai turėjo pateikti 10 dienų valgiaraščius ir tik tokių valgiaraščių pateikimas turėjo būti laikomas tinkamu. Barjerą, kuris trukdė tiekėjams pateikti 10 dienų valgiaraščius, sudarė pati atsakovė, nustatydamas neteisėtas Konkurso sąlygas, todėl ir tolesnių pirkimo procedūrų metu ji turėjo prisiimti visą iš to kylančią atsakomybę ir nedaryti tolimesnių VPĮ bei viešųjų pirkimų principų pažeidimų (VPĮ 3 str. 1 d.). Nors atsakovė atsiliepime teigia, kad Konkurso sąlygų nekeitė, tačiau savo 2012-05-17 atsakyme į pretenziją nurodė, kad „perkančioji organizacija visų pirkime dalyvavusių tiekėjų pateiktų 20 dienų valgiaraščių nevertino kaip neatitikimo Konkurso sąlygoms“. Kadangi Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimas numatė, kad tiekėjai privalo pateikti 10 dienų valgiaraščius, atsakovės pretenzijoje išdėstyta pozicija, kad ji nevertino šio neatitikimo, kaip neatitikimo Konkurso sąlygoms, suponuoja išvadą, kad atsakovė pirkimo procedūrų metu sąmoningai nesivadovavo Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimu. Situacija, kai perkančioji organizacija Konkurso sąlygų neatitinkantį tiekėjo pasiūlymą pripažįsta tinkamu ir tokį tiekėją paskelbia pirkimo laimėtoju, yra nesuderinama ne tik su viešųjų pirkimų principais ir teisiniu reglamentavimu (VPĮ 3 str. 1 d.; LAT 2007-06-22 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-295/2007; LAT 2008-03-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-185/2008; Lietuvos apeliacinio teismo 2011-07-21 nutartis civ. byloje Nr. 2A-1341/2011), tačiau yra ir iš esmės pažeidžianti viešąjį interesą užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją. Byloje nekyla ginčas dėl to, kad trečiasis asmuo pateikė ne 10 dienų, kaip buvo reikalaujama Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunktyje, o 20 dienų valgiaraštį. Byloje ginčas kyla dėl atsakovės neteisėtų veiksmų, kurie pasireiškė atsisakymu keisti neteisėtą Konkurso sąlygų reikalavimą, o vėliau, vykdant pasiūlymų vertinimą, pasireiškė vienašališku, nepagrįstu sprendimu ignoruoti tiekėjų pasiūlymų (įskaitant trečiojo asmens) neatitikimą šiam reikalavimui. Todėl laikytina, jog atsakovė netinkamai vykdė pirkimo procedūras ir neteisėtai pirkimo laimėtoju pripažino trečiojo asmens pasiūlymą, kuris neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų (VPĮ 39 str.).

5Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija pareiškė atsiliepimą į ieškinį (t.2, b.l.89-99), kuriuo prašo taikyti ieškinio senatį ieškovės nurodytam prašymui pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius ir ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodoma, jog ieškovė praleido terminą pretenzijai dėl konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimo pateikti. Apie atsakovės vykdomą Pirkimą buvo paskelbta 2012-03-16 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) pirkimo Nr. 118947. Nuo to momento, kai Konkurso sąlygos buvo paviešintos ir tapo prieinamos visiems suinteresuotiems kandidatams, skaičiuojamas terminas pretenzijai dėl Konkurso sąlygų pateikti. Pretenzija pagal Konkurso sąlygų 10.12, 67 punktus ir VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktą galėjo būti pateikta CVP IS priemonėmis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus, t. y. iki 2012-03-23. Ieškovė praleido pretenzijos pateikimo terminą, kadangi pretenziją, kuria reikalavo pašalinti reikalavimą pateikti Dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraštį bei nurodyti, kad tiekėjas pateikia 20 dienų pusryčių ir pietų valgiaraščius, pateikė tik 2012-04-16 (ieškinyje klaidingai nurodoma, kad Pretenziją ieškovė pateikė 2012-04-13, ką patvirtina CVP IS pranešimo Nr. 1218188 nuorašas (t.2, b.l.154-156) ir atsakovės 2012-04-16 raštas Nr. AS-1777 (t.2, b.l.152-153)). Susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūra, prilyginama vokų atplėšimui, vyko sekančią dieną, t. y. 2012-04-17 11.30 val. Atsakovė 2012-04-16 raštu Nr. AS-1777 pagrįstai atsisakė nagrinėti Pretenziją, atsižvelgdama į tai, kad pretenzija buvo pateikta žymiai praleidus jos pateikimo terminą, o tiekėjai, likus dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, galėjo būti iš esmės paruošę savo pasiūlymus. Pagal Konkurso sąlygų 42 p. atsakovė net negalėjo teikti paaiškinimų (patikslinimų), nenukeldama pasiūlymų pateikimo terminų, nes juos galima teikti tik jei tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Susipažinimo su pasiūlymais posėdis pagal konkurso sąlygų 10.5 p., numatytas 2012-04-03, jau buvo nukeltas į 2012-04-17 11.30 val. (t.2, b.l.157-159). Ieškovė pretenziją pateikė tik besibaigiant papildomai nukeltam terminui, nenurodydama jokių argumentų ir svarbių priežasčių, dėl ko vėluoja ją pateikti nustatytu laiku, atnaujinti terminą pretenzijai pateikti ieškovė taip pat neprašė. Todėl atsakovė mano, jog ieškovė pretenzijos laiku nepateikė dėl neapdairumo. Atsakovės nuomone, ieškovė taip pat praleido terminą pareikšti teismui ieškinį dėl konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimo, kadangi apie savo sprendimą dėl 2012-04-13 pretenzijos atsakovė informavo ieškovę 2012-04-16 raštu, o ieškinys teismui surašytas tik 2012-05-30 (praleistas VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. numatytas 15 dienų terminas ieškiniui teisme pareikšti). Atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį. Be to, atsakovės nuomone, ieškovė negali ieškinyje kelti teismui reikalavimo atnaujinti ieškinio senaties terminą, kadangi toks reikalavimas nebuvo nagrinėjamas ikiteismine tvarka, t. y. ginčas dėl konkurso sąlygų teisėtumo nebuvo nagrinėjamas perkančiojoje organizacijoje ir perkančioji organizacija nepriėmė sprendimo, kuris gali būti skundžiamas teismui (VPĮ 93 str. 3 d.). Atsakovės nuomone, prašydama teismo atnaujinti ieškinio senaties terminą Konkurso sąlygų teisėtumui ginčyti, ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo pateikti ieškinio per nustatytą terminą. Ieškovės argumentas, kaip ji praleido terminą dėl būtinybės užtikrinti viešąjį interesą, yra nesuprantamas. O aplinkybė, kad ieškovė ginčijo kitus atsakovo padarytus pažeidimus, negali būti laikoma svarbia, nes ieškovė nenurodo, kokius pažeidimus ir kiek jų ginčijo, kiek ieškovė patyrė laiko ar darbo sąnaudų, kodėl laiku negalėjo pasirūpinti tinkamu atstovavimu ir pan. (CPK 178 str.). Atsakovė pažymi, jog ieškovė taip pat pažeidė ieškinio pateikimo tvarką, nes per tris darbo dienas nepateikė atsakovei ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais (VPĮ 95 str. 1 d.). Ieškovė 2012-06-05 raštu Nr. K/02-3135 su priedais (t.2, b.l.147-151) pateikė tik teismo 2012-06-05 nutartį ir atstovavimo sutarties nuorašą, tokiu būdu suvaržydama atsakovės teises į tinkama gynybą, nes atsakovė neturėjo galimybių nedelsiant susipažinti su ieškinio turiniu, visapusiškai išnagrinėti ieškinio argumentus, parengti ir atsiliepime tinkamai išdėstyti atsikirtimus. Atsakovei, palyginti su ieškove, buvo sudarytos skirtingos sąlygos procesiniams dokumentams teismui paruošti, nes ieškovei VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato 15 dienų terminą ieškiniui pateikti, o atsakovei teismo nutartimi nustatytas tik 7 dienų terminas (dvi iš jų buvo nedarbo dienos).

6Atsiliepime nurodoma, jog ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų neteisėtumo yra nepagrįsti. Nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus yra pačios perkančiosios organizacijos (t. y. atsakovės) diskrecijos teisė. Atsakovės nustatytas reikalavimas pateikti dekados 10 dienų pusryčių ir pietų valgiaraščio kopiją yra minimalus kvalifikacijos reikalavimas, t. y. minimalus atsakovės nustatytas dienų skaičius (VPĮ 32 str.), kuriuo siekdama patikrinti tiekėjo profesinius pajėgumus, gebėjimą sudaryti valgiaraščius, užtikrinant asortimento įvairumą, higienos standartuose nustatytus bendruosius reikalavimus mokinių maitinimui, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas. Tiekėjams pateikus valgiaraščius didesniam dienų skaičiui, laikoma, kad tiekėjai atitinka minimalius atsakovės nustatytus reikalavimus. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus (VPĮ 32 str.). Pagal šią nuostatą tiekėjai taip pat turėjo teisę pateikti dekados 20 dienų pusryčių ir pietų valgiaraščių kopijas, o atsakovė privalėjo juos priimti ir vertinti, kaip atitinkančius Konkurso sąlygų minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Ginčijama konkurso sąlyga nenustato griežtesnio reikalavimo, nei nustatyta teisės aktuose, todėl nelaikytina pertekline, ribojančia konkurenciją ir nepagrįstai varžančia tiekėjų teises dalyvauti konkurse. Ginčijama konkurso sąlyga negali būti laikoma kaip dviprasmiškas ir neaiškus kvalifikacinis reikalavimas, nes visi tiekėjai suprato ir pateikė valgiaraščius, atitinkančius nustatytą minimalų reikalavimą, įskaitant ir ieškovę, vadinasi, su visomis pirkimo sąlygomis sutiko. Aprašas nustato mokinių maitinimo, vykdomo bendrojo lavinimo mokyklose, reikalavimus (1 punktas). Aprašas nenustato valgiaraščio sudarymo, kaip tiekėjo minimalaus kvalifikacijos reikalavimo. Pagal Aprašą valgiaraštis sietinas su maitinimo paslaugos organizavimu ir sutarties vykdymu. Konkurso sąlygos buvo parengtos taip, kad tiekėjas, su kuriuo bus sudaroma sutartis, paslaugą teiktų ir valgiaraščius sudarytų vadovaudamasis teisės aktais. Atsakovė atkreipia dėmesį, jog dalyvio kvalifikacijos bei techninių duomenų ir jo pasiūlymo vertinimas yra du skirtingi ir savarankiški procesai, kadangi teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus (VPĮ 32 str. 7 d.). Ieškovė painiojasi kvalifikaciją įrodančius dokumentus (valgiaraščius) prilygindama pasiūlymui ar pasiūlymo techniniams duomenims ir nurodydama argumentus bei teisės aktus, reglamentuojančius pasiūlymo vertinimo procedūras. Vertinant perkančiosios organizacijos veiksnių ir sprendimų teisėtumą, reikėtų atsižvelgti ir į tai, kokius realiai padarinius šie sprendimai sukelia. Atsakovės nuomone, ginčijamos konkurso sąlygos nustatymas jokių padarinių realiai nesukėlė, tiekėjų niekaip nepaveikė, nė vienam iš jų daugiau teisių nei kitiems nesuteikė. Ieškovės argumentai, kad sudaromi valgiaraščiai turėjo esminę reikšmę pasiūlymų konkurencingumui, kad priklausomai nuo dienų skaičiaus, tiekėjai gali skirtingai planuoti maisto racioną, produktų užsakymus ir kad ieškovė būtų turėjusi galimybę pateikti mažesnes kainas ir konkurencingesnį pasiūlymą, yra nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Reikalavimas pateikti valgiaraščius buvo kvalifikacijos reikalavimas, o ne pasiūlymo sudėtinė dalis. Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta, kad valgiaraščiuose turėjo būti nurodytos kainos, kad valgiaraščiai būtų kainos sudėtine dalimi ar kitaip turėtų pagrįsti kainą. Ieškovė taip pat nenurodo, kad kainą apskaičiavo pagal pateiktą valgiaraštį. Konkurso sąlygų 5 priedo Sutarties projektas 1 skyriuje „Sutarties dalykas“ ir 5.2.2. p. bei Techninės specifikacijos 3 p. numatyta, jog tiekėjas, su kuriuo sudaroma sutarties, turės sudaryti atskirus valgiaraščius ir organizuoti paslaugą pagal teisės aktų reikalavimus. Konkurso sąlygos neįpareigoja tiekėjo, su kuriuo sudaroma sutartis, nekeisti ir laikytis valgiaraščio, pateikto kaip kvalifikacinio dokumento, konkurso metu. Konkurso sąlygų 29 punkte nurodyta, jog apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, į šių sąlygų 4 ir 5 priedų reikalavimus ir pan. Šiuose prieduose kiekis ir apimtys nustatytos ne pagal valgiaraščius, o pagal kitus kriterijus - paslaugos teikimo terminą, mokinių skaičių, pusryčių ir pietų porcijų skaičių, savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms bus teikiama paslauga, skaičių, maisto gaminimą vietoje ar atvežant maistą į mokyklas ir pan. Ieškovei yra žinoma, ką ji nurodė ir ieškinyje, kad valgiaraščiai pagal galiojančią Aprašo redakciją sudaromi 20 dienų laikotarpiui, o įsigaliojus naujai Aprašo redakcijai, valgiaraščiai negalės būti sudaromi trumpesniam nei 15 dienų laikotarpiui. Žinodama, kad valgiaraščių terminai nėra pastovūs ir keisis, būdama verslininku bei prisiimdama riziką dalyvauti konkurse bei pateikti pasiūlymo kainą 36 mėnesiams, ieškovė turėjo galimybę tinkamai paskaičiuoti kainą. Vadovaujantis Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašo 8 punktu, yra nustatyti šie lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžiai: pietums - nuo 2,6 iki 3,6 procento bazinės socialinės išmokos dydžio suma; pusryčiams - nuo 1,2 procento iki 2 procentų bazinės socialinės išmokos dydžio suma. Pagal šį nutarimą Konkurso sąlygų 4 priede 17 punkte nurodyta, kad nemokamam maitinimui maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis (su PVM) vienai dienai vienam mokiniui turi būti pietums - 3,38 - 4,68 Lt, pusryčiams - 1,56 - 2,60 Lt. Vadovaudamasi šiomis sąlygomis, ieškovė pateikė mažiausią pagal Konkurso sąlygas galimą pateikti maisto produktų įkainį (su PVM) pusryčiams -1,56 Lt, pietums - 3,38 Lt. Ieškovė negalėjo pateikti mažesnio maisto produktų įsigijimo įkainio, nes tai reikštų pasiūlymo neatitikimą Konkurso sąlygoms. Todėl valgiaraščio sudarymas jokios įtakos ieškovės pasiūlymo kainai neturėjo. Atsiliepime taip pat pažymima, jog ieškinio argumentai, kad atsakovė, susipažinusi su pasiūlymais, priėmė sprendimą Pirkime pateiktus tiekėjų pasiūlymus vertinti neatsižvelgiant į ginčijamą konkurso sąlygą, neatitinka tikrovės. Atsakovė nepakeitė ginčijamos konkurso sąlygos dėl valgiaraščių pakeitimo, nepriėmė jokio sprendimo ir kitaip šios sąlygos nemodifikavo. Atsakovė vertino tiekėjų atitiktį nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir 2012-04-24 sprendimu pripažino, kad tiekėjų UAB „Smulkus urmas“, VšĮ „Kretingos maistas“ ir UAB „Dussmann Service“ pasiūlymai atitinka pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus tiekėjams (t.2, b.l.130-131).

7Atsakovė atsiliepime nurodo, jog visi pirkime dalyvavę tiekėjai pateikė su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi suderintus 20 dienų valgiaraščius, todėl atsakovė, nediskriminuodama nei vieno tiekėjo, vienodai vertino tą patį reiškinį (20 dienų valgiaraščius), taip užtikrindama viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). 2012-04-17 Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokole Nr. VPN-175 (t.2, b.l.141-142) užfiksuota, kad susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros metu paskelbtos visų dalyvavusių pirkime dalyvių preliminarios pasiūlymų kainos. Šios procedūros metu bendra (pusryčių ir pietų) kaina nebuvo skelbiama. Nors UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo formoje neužpildė 3 eilutės „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma) kaina Lt“, tačiau iš pateiktų pusryčių ir pietų įkainių atsakovei yra žinoma bendra (pusryčių ir pietų) kaina. Atsakovės vertinimu, UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo neatitikimas pirkimo dokumentams laikytinas formaliu ir neesminiu, kadangi UAB „Smulkus urmas“ savo pasiūlyme pateikė tiek pusryčių, tiek pietų įkainius, taip pat skelbiamą preliminarią pasiūlymo kainą, kuri reikalinga sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėtoją, t. y. UAB „Smulkus urmas“ pateikė paslaugų kainas visoms perkamos paslaugos sudėtinėms dalims ir visai pirkimo apimčiai. Todėl UAB „Smulkus urmas“ padarytas formalus nukrypimas nuo pirkimo dokumentų – 3 eilutės „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma) kaina Lt“ neužpildymas - neužkerta kelio pasirašyti sutartį ir tiekėjui tinkamai atlikti paslaugą pagal konkurso sąlygas, todėl atsakovė negalėjo atmesti UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo vien dėl minėtos formalios neatitikties. Dėl ieškinyje nurodytos aplinkybės, kad UAB „Smulkus urmas“ pateiktame valgiaraštyje yra patiekalas, tiekiamas dažniau nei kartą per dvi savaites, atsakovė pretenzijos negavo, todėl ši aplinkybė nenagrinėta ikiteisminėje ginčo stadijoje ir negali būti nagrinėjama teisme (VPĮ 93 str. 3 d.) (LAT 2009-11-13 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-506/2009; LAT 2011-07-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-307/2011; LAT 2011-12-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-509/2011). Atsakovė atkreipia dėmesį, jog ieškovė, susipažinusi su UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščiu, turėjo galimybę pateikti pretenziją, kadangi pirkimo procedūros nuo 2012-05-04 buvo sustabdytos (t.2, b.l.125-126) ir nuo 2012-05-17 vėl tęsiamos (t.2, b.l.103).

8Atsakovės nuomone, ieškinio argumentai dėl to, jog ieškovei nebuvo leista susipažinti su UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymu, nepagrįsti. UAB „Smulkus urmas“ savo pasiūlyme nurodė, kokia informacija laikoma konfidencialia (VPĮ 6 str.) (t.2, b.l.165-167). 2012-05-03 ieškovei jos prašymu buvo leista susipažinti su UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo dalimi, kuri nebuvo nurodyta kaip konfidenciali. Ieškovė 2012-05-04 pateikė pretenziją (t.2, b.l.127-128), kuria prašė sudaryti galimybes susipažinti su UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo turiniu ir nekonfidencialią informaciją susipažinimui išsiųsti CVP IS priemonėmis. Pretenzijoje ieškovė nurodė argumentus ir tikslus tik dėl valgiaraščio pateikimo, kokiu tikslu ir kokių kitų pasiūlymo dokumentų ieškovei reikia, nurodyta nebuvo. Atsakovė 2012-05-09 raštu Nr. AS-2122 kreipėsi į UAB „Smulkus urmas“, prašydama pagrįsti pasiūlyme nurodytos informacijos apie valgiaraščius konfidencialumą (t.2, b.l.121). Tačiau UAB „Smulkus urmas“ 2012-05-10 raštu Nr. 05-09-114 (t.2, b.l.120) savo pasiūlyme nurodytos informacijos apie valgiaraščius konfidencialumo nepagrindė. Todėl, vadovaudamasi įstatymų nuostatomis, atsakovė 2012-05-10 raštu Nr. AS-2141 (t.2, b.l.112) nusprendė pretenziją tenkinti iš dalies ir pateikti ieškovei UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščių kopijas. Atsakovė pilnai ir visapusiškai ištyrė ieškovės 2012-05-04 pretenziją, priėmė teisėtą sprendimą, kurį ieškovė turėjo galimybę per 15 dienų skųsti VPĮ 93 str. 3 d. ir 94 str. 1 d. nustatyta tvarka. Tačiau ieškovė praleido terminą minėtam atsakovės sprendimui apskųsti.

9Trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ pareiškė atsiliepimą į ieškinį (t.2, b.l.69-78), kuriuo prašo ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą bei priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodoma, jog 2011-03-16 atsakovė CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“ (toliau – Pirkimas). 2012-04-17 atsakovė informavo Pirkimo dalyvius apie vokų atplėšimo posėdžio metu paskelbtas pasiūlymų kainas, o 2012-04-25 informavo Pirkimo dalyvius apie pasiūlymų eilę ir Pirkimo laimėtojo - UAB „Smulkus urmas“ - nustatymą. Trečiojo asmens nuomone, ieškinio reikalavimui panaikinti Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimą, nustatantį pateikti 10 dienų valgiaraščius, turi būti pritaikyta ieškinio senatis ir šis reikalavimas turi būti paliktas nenagrinėtas, kadangi yra pateiktas praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pirkimo sąlygas ieškovė turėjo teisę ginčyti per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo. Todėl terminas pretenzijai dėl Pirkimo sąlygų ginčijimo, atsižvelgiant į tai, kad Pirkimas paskelbtas 2012-03-16, suėjo 2012-03-23. Tuo tarpu ieškovė pretenziją pateikė tik 2012-04-13. 2012-04-16 atsakovė priėmė sprendimą ieškovės pretenzijos nenagrinėti. Ieškovė su tuo sutiko, nes šio sprendimo toliau neginčijo, pateikė pasiūlymą ir dalyvavo Pirkimo procedūrose. Nesutikdama su atsakovės 2012-04-16 sprendimu, ieškovė galėjo jį ginčyti, pateikdama ieškinį teismui VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytais terminais (per 15 dienų nuo sprendimo paskelbimo). Terminas tokiam ieškiniui (dėl pirkimo sąlygų ginčijimo) pateikti suėjo 2012-05-02, tačiau ieškinys teismui pateiktas tik 2012-05-30, t. y. ženkliai praleidus terminą. Ieškovės prašymas atnaujinti ieškinio pateikimo terminą yra nepagrįstas ir neteisėtas bei neatitinka viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo esmės ir formuojamos teismų praktikos, prieštarauja VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktams. Ieškovės cituojama teismų praktika, neva, patvirtinanti praleisto ieškinio pateikimo termino atnaujinimo pagrindus, negali būti taikoma šioje byloje, kadangi ieškovės cituojamų bylų ratio decidendi nesutampa su nagrinėjamos bylos faktinėmis aplinkybėmis. Todėl ieškinio reikalavimas dėl ieškinio senaties termino atnaujinimo turi būti atmestas. Ieškinio argumentai, jog UAB „Smulkus urmas“ pasiūlyme pagal Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimus pateikti valgiaraščiai, neva, neatitinka Aprašo 34 punkto reikalavimų, ieškovės pretenzijoje nebuvo kelti, t. y. dėl jų nebuvo laikytasi privalomos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, nors visa informacija tiekėjui buvo žinoma iki pateikiant ieškinį teismui. Todėl ši ieškinio dalis neatitinka CPK 4233 straipsnio 3 dalies reikalavimų ir ieškinys šioje dalyje taip pat turi būti paliktas nenagrinėtas. Ieškinyje nurodoma, jog ieškovė UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščius susipažinimui gavo 2012-05-10. Todėl terminas pretenzijai pateikti suėjo 2012-05-25, t. y. dar iki šio ieškinio pateikimo termino pabaigos (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). Tačiau dėl tariamo UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščių neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams ieškovė jokių pretenzijų atsakovei nepateikė ir šiuos naujus argumentus išdėstė tik ieškinyje.

10Ieškinio reikalavimas nutraukti Pirkimo procedūras pretenzijoje taip pat nebuvo keltas, todėl, vadovaujantis CPK 4233 straipsnio 2 dalimi, neturėtų būti keliamas ir ieškinyje bei negali būti tenkinamas. Ieškovės 2012-05-10 pretenzija apėmė tik dvi argumentų grupes dėl UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo tariamo neatitikimo: 1) dėl valgiaraščių neatitikimo Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimui pateikti 10 dienų valgiaraščius, o ne 20 dienų valgiaraščius, kaip kad pateikė UAB „Smulkus urmas“ (kaip ir visi kiti Pirkimo dalyviai) ir 2) dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlymo forma netinkamai užpildyta. 2012-05-10 pretenzijoje, kurios pagrindu pareikštas ieškinys, buvo reikalaujama tik panaikinti pasiūlymų eilę ir atmesti tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą. Pretenzijoje ieškovė neginčijo nei Pirkimo sąlygų reikalavimų, nei trečiojo asmens valgiaraščių neatitikimo Aprašo 34 punkto reikalavimams, taip pat nekėlė reikalavimų nutraukti Pirkimo procedūras. Todėl ieškinys ir jame pateiktos naujos faktinės aplinkybės bei reikalavimai, Pirkimo sąlygų ginčijimas ženkliai praleidus ieškinio pateikimo terminus turėtų būti vertinami kaip nesąžiningas ieškovės elgesys, piktnaudžiaujant procesu. Ieškovė yra verslo subjektas, dažnai dalyvaujantis viešuosiuose pirkimuose, todėl ji puikiai žino pretenzijai bei ieškiniui viešųjų pirkimų bylose keliamus reikalavimus. CK nuostatos ir teismų praktikos išaiškinimai verslo subjektui kelia padidintus rūpestingumo ir atidumo standartus, todėl, jei jis praleido pretenzijos ir ieškinio pateikimo terminus ir (ar) netinkamai suformulavo pretenzijos ir ieškinio pagrindą bei dalyką, privalo prisiimti iš to kilusias pasekmes. Tai, kad UAB „Smulkus urmas“ pateikė didesnės apimties valgiaraščius, nei nustatyta Pirkimo sąlygose, negali būti vertinama kaip pasiūlymo neatitikimas Pirkimo sąlygų reikalavimams, nes tai būtų per daug formalu ir nesuderinama su viešųjų pirkimų principais ir tikslais. Tai, kad trečiasis asmuo pateikė 20 dienų valgiaraščius, atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimą pateikti 10 dienų valgiaraščius, nes 20 dienų valgiaraščiai vienareikšmiškai apima ir 10 dienų valgiaraščius. LAT išaiškino, kad pirkimą vykdant pagal mažiausios kainos kriterijų, „perteklinį“ pasiūlymą pateikęs tiekėjas neįgyja pranašumo prieš kitus tiekėjus (LAT 2012-04-12 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-43/2012), juo labiau kad UAB „Smulkus urmas“ pateikti pertekliniai valgiaraščiai yra tiekėjo kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai. Todėl atsakovei nebuvo jokio pagrindo atmesti Pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkantį UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymą. Tretysis asmuo atkreipia dėmesį, jog Pirkimo dalyviams Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio kvalifikacinio reikalavimo esmė ir prasmė buvo aiški bei suprantama, nes visi Pirkimo dalyviai, tarp jų ir ieškovė, pateikė būtent 20 dienų valgiaraščius. Tai, kad visi tiekėjai pateikė valgiaraščius 20 dienų, suderintus su kompetentingomis institucijomis, patvirtina jų atitikimą Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimui, t. y. įrodo jų kvalifikaciją ir gebėjimus sudaryti tinkamus, teisės aktus atitinkančius valgiaraščius. Atsakovė Pirkimo sąlygų reikalavimų Pirkimo procedūrų eigoje nepakeitė ir tinkamai įvertino visų Pirkimui pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikaciją pagal Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus bei įsitikino Pirkimo dalyvių gebėjimais parengti Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunktyje nurodytus valgiaraščius. Nė vienam tiekėjui atsakovė nesudarė išskirtinių sąlygų dalyvauti Pirkime, nes visus Pirkimui pateiktus pasiūlymus vertino, laikydamasi VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo bei proporcingumo principų, vadovaudamasi ta pačia tvarka ir apimtimi bei kriterijais, vertindama tiekėjų kvalifikaciją pagal VPĮ 32 straipsnio 4 dalies reikalavimus, taip pat siekdama viešųjų pirkimų tikslo - racionaliai naudoti Pirkimui skirtas lėšas. Rengdama pasiūlymą ir žinodama, kad objektyviai nėra galimybių pateikti 10 dienų valgiaraščius ir juos suderinti su visuomenės sveikatos skyriumi, todėl reikia parengti 20 dienų valgiaraščius, nes tik tokius valgiaraščius galima suderinti su visuomenės sveikatos skyriumi, be to, žinodama, kad paslaugų teikimo metu galios dar ir kita Aprašo redakcija, kuri nustatys, kad valgiaraščiai turės būti rengiami 15 dienų laikotarpiui (t. y. ne 10 ir ne 20 dienų), ieškovė buvo visiškai laisva nuspręsti ir pasirinkti, kokios kokybės ir įvairovės valgiaraščius ji atsakovei pateiks, įrodinėdama savo atitikimą Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimams. Tai, kad ieškovė nusprendė 20 dienų valgiaraštį parengti nuo 11 dienos atkartodama pirmų 10 dienų valgiaraštį, yra vien tik ieškovės sprendimas, nepriklausantis nei nuo atsakovės, nei nuo trečiojo asmens. Ieškinio argumentas, jog UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščiuose neva siūlo tą patį patiekalą - troškintus maltinukus su morkų padažu dažniau nei vieną kartą per dvi savaites (8 ir 19 dienomis), yra nepagrįstas. Šis patiekalas siūlomas tik vieną kartą per dvi savaites - antrą ir ketvirtą darbo savaitę, taigi, juos skiria dvi darbo savaitės. Tai atitinka Aprašo 34 punkto reikalavimus, ką patvirtina Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus 2012-04-05 pažyma (t.2, b.l.80). Ieškovės argumentai apie tai, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas, kadangi pasiūlymo formoje neužpildyta 3 eilutė „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma)) kaina Lt“, yra pernelyg formalūs ir nesuderinami su viešųjų pirkimų esme. UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo kaina, paskelbta vokų su pasiūlymais atplėšimo metu, apie kurią 2012-04-17 atsakovės raštu informuota ir ieškovė, yra 6 802 650 Lt su PVM. Iš kartu su ieškiniu pateikto UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymo formos matyti, kad trečiasis asmuo pasiūlymo formoje aiškiai išskyrė pietų ir pusryčių įkainius bei nurodė bendrą pasiūlymo kainą. Tai, kad trečiasis asmuo papildomai neparašė dar ir bendros pietų ir pusryčių įkainių sumos, nekeičia nei pasiūlymo esmės, nei pasiūlymo kainos.

11Ieškinys atmestinas.

12Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su Viešųjų pirkimų įstatymo normų, reglamentuojančių Viešojo pirkimo paslaugų tiekėjų kvalifikacijos nustatymo, kvalifikacijos ir pateiktų paslaugos teikėjų pasiūlymų vertinimo procedūras bei tų procedūrų pažeidimo teisinius padarinius, aiškinimu ir taikymu.

13Ieškovė byloje ginčija Kėdainių rajono savivaldybės administracijos organizuoto viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje tiekėjams nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius; prašo panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą ir apie kurį ieškovas buvo informuotas 2012-04-25 raštu Nr. Nr. VPS-318; 4) ex officio nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947. Savo reikalavimus ieškovė įrodinėjo tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog atsakovė paskelbtų Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatė reikalavimą: „Tiekėjas sudaro valgiaraščius, užtikrindamas asortimento įvairumą, higienos standartuose nustatytus bendruosius reikalavimus mokinių maitinimui, rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, pusryčių ir pietų patiekalų gamybai reikalingų maisto produktų rinkinių sąrašų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių mokinių maitinimą pagal amžiaus grupes, reikalavimus“, o atitikimą šiam reikalavimui tiekėjai privalo pagrįsti pateikdami „Dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraščio, suderinto su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, skaitmeninę kopiją“. Tačiau pirkimo paskelbimo metu galiojusios (ir šiuo metu galiojančios) LR sveikatos apsaugos ministro 2010-07-19 įsakymu Nr. V-645 patvirtinto „Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašo“ (toliau - Aprašas) redakcijos 28 punktas numato, kad „Valgiaraščiai sudaromi 20 dienų laikotarpiui“. Todėl Konkurso sąlygų reikalavimas, numatantis, kad tiekėjai turi pateikti su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi suderintų dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraščių kopijas, prieštarauja imperatyviam reglamentavimui ir negali būti laikomas teisėtu, kadangi tiekėjai tokio reikalavimo objektyviai negali įvykdyti. Todėl atsakovė pirkimą vykdė pagal neteisėtas sąlygas, nors ir turėjo visas galimybes panaikinti neteisėtą Konkurso sąlygų reikalavimą (ieškovės 2012-04-13 pretenzija buvo pateikta dar iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos).

14Visi kiti tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi suderintas 20 dienų pusryčių ir pietų valgiaraščių kopijas, o ieškovė, siekdama atitikti nurodytą Konkurso sąlygų reikalavimą, valgiaraščius sudarė būtent dekados (10 dienų) laikotarpiui, kadangi siekdama suderinti parengtus valgiaraščius su Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriumi, parengė valgiaraščio projektą dvidešimčiai dienų, tačiau jo turinys nuo vienuoliktos dienos yra analogiškas turiniui nuo pirmos dienos, t. y. valgiaraštis de facto yra sudarytas 10 dienų laikotarpiui, kaip reikalavo Konkurso sąlygos. Dėl to ieškovė mano, kad jos pasiūlymas nebuvo pigiausias, nes netiksli ir neteisėta konkurso sąlyga lėmė, jog kiti konkurso dalyviai turėjo galimybę pateikti pigesnius pasiūlymus, taip ieškovei atimant galimybę pateikti mažesnės kainos, konkurencingesnį pasiūlymą ir, tikėtina, būti pirma pasiūlymų eilėje. Tuo, ieškovės manymu, buvo pažeistas viešųjų pirkimų skaidrumo principas bei VPĮ 39 straipsnio 7 dalies normos.

15Ieškovė taip pat įrodinėjo, kad UAB „Smulkus urmas“ neatitiko Konkurso sąlygų 5 priedo „Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų sutarties projekto“ 2.1 punkto reikalavimų, kadangi trečiojo asmens pasiūlymo formoje nėra užpildyta 3 eilutė „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma)) kaina Lt“ (t.2, b.l.37-39), t. y. pasiūlyme netinkamai išreikšta ir pateikta pasiūlymo kaina, nors bendras pusryčių ir pietų įkainis yra vienas iš pagrindinių į sutartį įrašomų kainos elementų.

16Ieškovė nurodo, kad pretenzija dėl Konkurso sąlygų buvo teikta 2012-04-13, atmesta 2012-04-17, todėl ieškovės nuomone, ieškinio senaties terminas dėl Konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimo turėtų būti atnaujintas. 2012-04-13 pretenziją dėl Konkurso sąlygos ieškovė pateikė dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (kuri buvo numatyta 2012-04-17). 2012-04-16 atsakovei atmetus pretenziją, ieškovė turėjo tik vieną dieną kreipimuisi į teismą su ieškiniu, kad neprarastų galimybės pateikti pasiūlymą. Dėl šios priežasties ieškovė, siekdama išvengti situacijos, kad teisminio ginčo metu būtų visiškai užbaigiamas pirkimas, taip pat pateikė pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė ieškinio senaties terminą praleido dėl to, jog toliau ginčijo kitus atsakovės padarytus pažeidimus, vykdant Pirkimo procedūras, bei į tai, kad nemokamo mokinių maitinimo paslaugos yra tiesiogiai susiję su būtinybe užtikrinti viešąjį interesą (LAT 2011-04-05 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011), ieškovė prašo teismo atnaujinti ieškinio senaties terminą dėl neteisėtų Konkurso sąlygų ginčijimo.

17Atsakovė ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko, nesutikimą grindė tomis faktinėmis aplinkybėmis, jog ieškinio reikalavimui panaikinti Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimą, nustatantį pateikti 10 dienų valgiaraščius, turi būti pritaikyta ieškinio senatis ir šis reikalavimas turi būti paliktas nenagrinėtas, kadangi yra pateiktas praleidus VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą. Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pirkimo sąlygas ieškovė turėjo teisę ginčyti per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo. Pirkimas paskelbtas 2012-03-16, terminas dėl jų pareikšti pretenzijas suėjo 2012-03-23. Ieškovė perkančiai organizacijai pretenziją pateikė tik 2012-04-13, todėl terminas pretenzijai dėl Pirkimo sąlygų ginčijimo praleistas žymiai. Atsakovė ir trečiasis asmuo prašo taikyti ieškinio senatį ieškiniu reikšti dėl konkurso sąlygų teisėtumo, kadangi apie sprendimą dėl 2012-04-13 pretenzijos atsakovė informavo ieškovę 2012-04-16 raštu, o ieškinys teismui surašytas tik 2012-05-30 (praleistas VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. numatytas 15 dienų terminas ieškiniui teisme pareikšti).

18Atsakovė ir trečiasis asmuo teigė, kad ieškinio reikalavimas nutraukti Pirkimo procedūras, atsakovei pateiktoje pretenzijoje nebuvo nurodytas, nesvarstytas, todėl ši aplinkybė nenagrinėta ikiteisminėje ginčo stadijoje ir negali būti nagrinėjama teisme (VPĮ 93 str. 3 d., CPK 4233 straipsnio 2 dalis).

19Atsakovė ir tretysis asmuo byloje taip pat įrodinėjo, kad ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų neteisėtumo ir jų netinkamo taikymo vykdant viešąjį pirkimą, yra nepagrįsti. Nustatyti minimalius kvalifikacijos reikalavimus yra pačios perkančiosios organizacijos (t. y. atsakovės) diskrecijos teisė. Atsakovės nustatytas reikalavimas pateikti dekados 10 dienų pusryčių ir pietų valgiaraščio kopiją yra minimalus kvalifikacijos reikalavimas, t. y. minimalus atsakovės nustatytas dienų skaičius (VPĮ 32 str.), kuriuo siekdama patikrinti tiekėjo profesinius pajėgumus, gebėjimą sudaryti valgiaraščius, užtikrinant asortimento įvairumą, higienos standartuose nustatytus bendruosius reikalavimus mokinių maitinimui, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas. Ieškovės argumentai, kad sudaromi valgiaraščiai turėjo esminę reikšmę pasiūlymų konkurencingumui, kad priklausomai nuo dienų skaičiaus, tiekėjai gali skirtingai planuoti maisto racioną, produktų užsakymus ir kad ieškovė būtų turėjusi galimybę pateikti mažesnes kainas ir konkurencingesnį pasiūlymą, yra nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Reikalavimas pateikti valgiaraščius buvo kvalifikacijos reikalavimas, o ne pasiūlymo sudėtinė dalis. Konkurso sąlygose nebuvo nustatyta, kad valgiaraščiuose turėjo būti nurodytos kainos, kad valgiaraščiai būtų kainos sudėtine dalimi ar kitaip turėtų pagrįsti pasiūlymo kainą.

20Atsakovė taip pat nurodo, jog ieškovė pažeidė ieškinio pateikimo tvarką, nes per tris darbo dienas nepateikė atsakovei ieškinio kopijos su gavimo teisme įrodymais (VPĮ 95 str. 1 d.). Ieškovė 2012-06-05 raštu Nr. K/02-3135 su priedais (t.2, b.l.147-151) pateikė tik teismo 2012-06-05 nutartį ir atstovavimo sutarties nuorašą, tokiu būdu suvaržydama atsakovės teises į tinkama gynybą, nes atsakovė neturėjo galimybių nedelsiant susipažinti su ieškinio turiniu, visapusiškai išnagrinėti ieškinio argumentus, parengti ir atsiliepime tinkamai išdėstyti atsikirtimus.

21Dėl paslaugos tiekėjo veiksmų teisėtumo, ginčijant pirkimo sąlygas ikiteisminėje ginčo stadijoje.

22Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu, nustatytos tos faktinės aplinkybės, jog 2011-03-16 atsakovė CVP IS paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių maitinimo paslaugos pirkimas“ (toliau – Pirkimas). Vadovaujantis VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Pirkimo sąlygas ieškovė turėjo teisę ikiteismine tvarka ginčyti per 5 darbo dienas nuo Pirkimo sąlygų paskelbimo. Nustatyta, kad ieškovė pretenziją perkančiajai organizacijai pateikė 2012-04-13, t. y žymiai parleidus įstatymo nustatytą terminą. 2012-04-16 atsakovė priėmė sprendimą ieškovės pretenzijos nenagrinėti. Ieškovė su šiuo atsakovės sprendimu sutiko, nes šio sprendimo nustatyta tvarka neginčijo, pateikė perkančiajai organizacijai savo pasiūlymą ir dalyvavo Pirkimo procedūrose. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, jog ieškovė nepasinaudojo įstatymo nustatyta tvarka ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, su jomis sutiko, dalyvavo Pirkimo procedūrose paslaugos pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir todėl neteko subjektinės teisės šioje ginčo nagrinėjimo stadijoje kelti reikalavimo pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius.

23Kauno apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovės prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą Konkurso sąlygų teisėtumo ginčijimui, kadangi pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, nustatė laimėtoją, sudarė sandorį pagal įvykdytą pirkimą ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti. Tokiuose ginčuose teismas gali tik vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Byloje nustatyta, jog ieškovė ginčijo vienos iš Pirkimo sąlygų teisėtumą ir pagrįstumą - atsakovės nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) pusryčių ir pietų valgiaraščio kopiją, kuriuo buvo siekdama patikrinti tiekėjo profesinius pajėgumus, gebėjimą sudaryti valgiaraščius, užtikrinant asortimento įvairumą, higienos standartuose nustatytus bendruosius reikalavimus mokinių maitinimui, rekomenduojamas maistinių medžiagų ir energijos normas. Šioje ginčijamoje Pirkimo sąlygoje (pateikti 10 ar 20 dienų valgiaraščio kopijas) teismas nemato gintino viešojo intereso požymių, todėl nagrinėjamu atveju Kauno apygardos teismas nekonstatuoja pagrindo šios pirkimo sąlygos teisėtumą vertinti viešojo intereso apsaugos tikslu.

24Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

25Dėl ieškinio senaties termino

26Bylos nagrinėjimo metu atsakovė siūlė taikyti ieškinio senatį ieškovės reikalavimams panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą ir ex officio nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947 tuo faktiniu pagrindu, jog yra praleistas VPĮ 94 str. 1 d. 1 p. numatytas 15 dienų terminas ieškiniui teisme pareikšti. Senaties termino eigos pradžią atsakovė skaičiavo nuo 2012-04-16, kai ieškovei buvo pranešta apie atsakovės sprendimą nenagrinėti pretenzijos dėl pirkimo sąlygų (t.1, b.l.54).

27Kauno apygardos teismas nustatė, kad atsakovė 2012-04-25 raštu Nr. VPS-318 „Dėl kvalifikacijos ir pasiūlymo patikrinimo, pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo“ pranešė ieškovei apie sudarytą pasiūlymų eilę ir nurodė, jog Konkursą laimėjusiu pripažintas UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas (t.2, b.l.17). Laikytina, kad apie savo ginamos teisės pažeidimą ieškovei pranešta laikotarpyje nuo 2012 04 25 iki 2012 04 29, nes bylos medžiagoje nėra duomenų, kada atsakovė išsiuntė ieškovei raštą Nr. VPS-318. Ieškovė pateikė atsakovei 2012-04-30 prašymą sudaryti galimybę susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais (t.2, b.l.18-19), todėl laikytina, kad ieškovei ieškinio senaties termino eiga prasidėjo 2012 04 29 ir baigėsi 2012 05 14 (VPĮ 94 str. 1 d. 1 p.). Byloje nustatyta, jog ieškinys teismui pateiktas 2012-05-30 (2 t. b.l. 42). Teismas šių faktinių aplinkybių pagrindu konstatuoja, kad ieškovė praleido terminą ieškiniui pateikti 15 dienų, prašymas teismui atnaujinti ieškinio senaties terminą konkurso rezultatams ginčyti atmestinas, nes ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo pateikti ieškinio per nustatytą terminą. Ieškovės argumentas, kaip ji praleido terminą dėl būtinybės užtikrinti viešąjį interesą, yra nepagrįstas objektyviais duomenimis, kitų svarbių aplinkybių ieškovė nenurodė.

28Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimai panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą, ir ex officio nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947, atmestini LR CK 1.131 straipsnio 1 dalies pagrindu.

29Dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų dalyviams taikymo ir jų pasiūlymų vertinimo procedūrų teisėtumo ir pagrįstumo.

30Kauno apygardos teismas, siekdamas tinkamai išspręsti šalių ginčą, siekia nustatyti ar perkančioji organizacija tinkamai išaiškino ir pritaikė Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje tiekėjams nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius, paaiškėjus, jog visi Pirkimo dalyviai, tarp jų ir ieškovė, pateikė ne 10, o 20 dienų poįstatyminio akto nustatyta tvarka patvirtintus valgiaraščius.

31Kauno apygardos teismas konstatuoja, jog visiems pirkimo dalyviams Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio kvalifikacinio reikalavimo esmė ir prasmė buvo aiški bei suprantama, įvykdoma, nes visi Pirkimo dalyviai, tarp jų ir ieškovė, pateikė 20 dienų valgiaraščius, nes 10 dienų valgiaraštį nebuvo galimybės suderinti su įgaliota institucija. Todėl teismas konstatuoja, kad atsakovė, nediskriminuodama nei vieno tiekėjo, vienodai vertino adekvatų Pirkimo dalyvių pasiūlymą (20 dienų valgiaraščius), taip užtikrinant viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1 d.). 2012-04-17 Prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokole Nr. VPN-175 (t.2, b.l.141-142) užfiksuota, kad susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūros metu paskelbtos visų dalyvavusių pirkime dalyvių preliminarios pasiūlymų kainos. Ieškovės ieškinio motyvai, kad sudaromi valgiaraščiai turėjo esminę reikšmę pasiūlymų konkurencingumui, kad priklausomai nuo dienų skaičiaus, tiekėjai galėjo skirtingai planuoti maisto racioną, produktų užsakymus ir kad ieškovė būtų turėjusi galimybę pateikti mažesnes kainas ir konkurencingesnį pasiūlymą, yra nepagrįsti leistinais įrodymais, tai yra tik ieškovės manymas (CPK 178 str.). Teismas vertina, kad atsakovo suformuluotas Pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 5 papunkčio reikalavimas pateikti valgiaraščius buvo dalyvio minimalios kvalifikacijos reikalavimas, o ne pasiūlymo sudėtinė dalis. Šią išvadą pagrindžia aplinkybė, jog Pirkimo sąlygose nebuvo nustatyta, kad siūlomuose valgiaraščiuose turėjo būti nurodytos patiekalų kainos, kad valgiaraščiai būtų Pirkimo kainos sudėtine dalimi ar kitaip turėtų pagrįsti siūlymo kainą. Ieškovė taip pat neįrodinėja, kad savo siūlymo kainą apskaičiavo pagal pateiktą valgiaraštį (2 t. b.l. 143-146). Teismas atkreipia dėmesį, jog Pirkimo sąlygos neįpareigojo paslaugų tiekėjo, su kuriuo galimai bus sudaroma paslaugų pirkimo sutartis, laikytis valgiaraščio, pateikto kaip kvalifikacinio reikalavimo konkurso metu. Konkurso sąlygų 29 punkte nurodyta, jog apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą Konkurso sąlygų 1 priede nurodytą kiekį ir apimtis, į šių sąlygų 4 ir 5 priedų reikalavimus ir kt. Šiuose prieduose kiekis ir apimtys nustatytos ne pagal valgiaraščius, o pagal kitus kriterijus - paslaugos teikimo terminą, mokinių skaičių, pusryčių ir pietų porcijų skaičių, savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų, kurioms bus teikiama paslauga, skaičių, maisto gaminimą vietoje ar atvežant maistą į mokyklas ir kt.

32Kauno apygardos teismas plačiau nepasisako dėl ieškinio argumentų, kuriuose nurodoma, jog UAB „Smulkus urmas“ valgiaraščiuose įrašęs tą patį patiekalą - troškintus maltinukus su morkų padažu dažniau nei vieną kartą per dvi savaites (8 ir 19 dienomis) ir tai, kad trečiojo asmens pasiūlymas turėjo būti atmestas, kadangi pasiūlymo formoje neužpildyta 3 eilutė „Bendra (pusryčių ir pietų (1 ir 2 eilučių suma)) kaina Lt“, kadangi šie motyvai neturi teisinės reikšmės Pirkimo rezultatų pagrįstumui, yra mažareikšmiai.

33Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, dalis ieškinio reikalavimų paliktina nenagrinėtais (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.), kita dalis ieškinio atmestina, taikant jo reikalavimams ieškinio senaties terminą (LR CK 1.131 str. 1 d.) kaip nepagrįsta ir neįrodyta.

34Atmetus ieškinį, trečiajam asmeniui iš ieškovės dalinai priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str.). Nustatyta, jog tretysis asmuo byloje patyrė 9 091 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Trečiasis asmuo byloje pateikė teismo reikalautą atsiliepimą į ieškinį (t.2, b.l.69-78) ir atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012-06-05 nutarties, kuria teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones byloje (t.2, b.l.57). Tačiau trečiojo asmens atskirojo skundo pagrįstumo klausimas dar nėra išspręstas (neaišku, ar Lietuvos apeliacinis teismas skundą patenkins, ar jį atmes), todėl išspręsti už atskirojo skundo parengimą priteistinų bylinėjimosi išlaidų klausimo teismas šiuo metu negali. Vadovaudamasis LR teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, teismas sprendžia, jog trečiojo asmens prašoma priteisti išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma yra akivaizdžiai per didelė. Pagal Rekomendacijas nustatyta maksimali suma, priteistina už atsiliepimą į ieškinį, yra 2 400 Lt (Rekomendacijų 8.2 punktas). Todėl, vadovaujantis Rekomendacijomis, maksimali trečiojo asmens patirtų šioje byloje išlaidų suma, kurią teismas galėtų priteisti trečiajam asmeniui iš ieškovo ieškinio atmetimo atveju, turėtų neviršyti 2 400 Lt. Atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, trečiojo asmens advokatės teiktų teisinių paslaugų bei rengtų procesinių dokumentų apimtį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, teismas sprendžia, jog nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 11 p.) nėra pagrindo, dėl ko trečiajam asmeniui priteistinų išlaidų už advokato teisinę pagalbą dydis mažintinas iki 2 400 Lt.

35Atmetus ieškinį, Kauno apygardos teismo 2012-06-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 150 str. 2 d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., 270 , 4239str. 1 d., teismas

Nutarė

37ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947 Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 5 papunktyje nustatytą reikalavimą pateikti dekados (10 dienų) valgiaraščius, palikti nenagrinėtu.

38Ieškinio reikalavimus panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo uždarosios akcinės bendrovės „Smulkus urmas“ pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu pirkimą, ir ex officio nutraukti viešąjį pirkimą Nr. 118947, atmesti.

39Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo 2012-06-05 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones - Kėdainių rajono savivaldybės administracijos organizuoto viešojo pirkimo Nr. 118947 sustabdymą bei draudimą sudaryti viešojo pirkimo sutartį su trečiuoju asmeniu uždarąja akcine bendrove „Smulkus urmas“, o jei sutartis jau sudaryta – jos vykdymo sustabdymą.

40Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“, įmonės kodas 221412030, iš viešosios įstaigos „Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871, 2 400 Lt (du tūkstančius keturis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti valstybei iš ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos maistas“, įmonės kodas 164687871, 30,97 Lt (trisdešimt litų 97 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos į surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Atlikus mokėjimą, kvito ar mokėjimo pavedimo originalą būtina nedelsiant pateikti Kauno apygardos teismui.

42Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje rašytinio... 2. Ieškovė VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu (t.1, b.l.4-17) prašo: 1)... 3. Ieškovė nurodo, jog atsakovė 2012-03-16 Valstybės žinių priede... 4. 2012-06-29 teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose dėl atsakovo ir... 5. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija pareiškė... 6. Atsiliepime nurodoma, jog ieškovės argumentai dėl Konkurso sąlygų... 7. Atsakovė atsiliepime nurodo, jog visi pirkime dalyvavę tiekėjai pateikė su... 8. Atsakovės nuomone, ieškinio argumentai dėl to, jog ieškovei nebuvo leista... 9. Trečiasis asmuo UAB „Smulkus urmas“ pareiškė atsiliepimą į ieškinį... 10. Ieškinio reikalavimas nutraukti Pirkimo procedūras pretenzijoje taip pat... 11. Ieškinys atmestinas.... 12. Teismas nustatė, kad byloje nagrinėjamas ginčas, susijęs su Viešųjų... 13. Ieškovė byloje ginčija Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 14. Visi kiti tiekėjai pateikė perkančiajai organizacijai su Kauno visuomenės... 15. Ieškovė taip pat įrodinėjo, kad UAB „Smulkus urmas“ neatitiko Konkurso... 16. Ieškovė nurodo, kad pretenzija dėl Konkurso sąlygų buvo teikta 2012-04-13,... 17. Atsakovė ir trečiasis asmuo su ieškiniu nesutiko, nesutikimą grindė tomis... 18. Atsakovė ir trečiasis asmuo teigė, kad ieškinio reikalavimas nutraukti... 19. Atsakovė ir tretysis asmuo byloje taip pat įrodinėjo, kad ieškovės... 20. Atsakovė taip pat nurodo, jog ieškovė pažeidė ieškinio pateikimo tvarką,... 21. Dėl paslaugos tiekėjo veiksmų teisėtumo, ginčijant pirkimo sąlygas... 22. Išnagrinėjus bylą teismo posėdžio metu, nustatytos tos faktinės... 23. Kauno apygardos teismas atmeta kaip nepagrįstą ieškovės prašymą... 24. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas pripažinti... 25. Dėl ieškinio senaties termino... 26. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė siūlė taikyti ieškinio senatį ieškovės... 27. Kauno apygardos teismas nustatė, kad atsakovė 2012-04-25 raštu Nr. VPS-318... 28. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms, ieškovės reikalavimai panaikinti... 29. Dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų dalyviams taikymo ir jų... 30. Kauno apygardos teismas, siekdamas tinkamai išspręsti šalių ginčą, siekia... 31. Kauno apygardos teismas konstatuoja, jog visiems pirkimo dalyviams Pirkimo... 32. Kauno apygardos teismas plačiau nepasisako dėl ieškinio argumentų, kuriuose... 33. Esant šioms nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu, dalis... 34. Atmetus ieškinį, trečiajam asmeniui iš ieškovės dalinai priteistinos jo... 35. Atmetus ieškinį, Kauno apygardos teismo 2012-06-05 nutartimi taikytos... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 265 str., 270 , 4239str. 1 d., teismas... 37. ieškinio reikalavimą pripažinti neteisėtu viešojo pirkimo Nr. 118947... 38. Ieškinio reikalavimus panaikinti atsakovės sprendimą, kuriuo tiekėjo... 39. Šiam teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Kauno apygardos teismo... 40. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Smulkus urmas“, įmonės kodas... 41. Priteisti valstybei iš ieškovės viešosios įstaigos „Kretingos... 42. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...