Byla eB2-3312-866/2017

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ skundą dėl 2017 m. sausio 9 d. bankrutuojančios UAB ‚Vilnista“ kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, bei UAB „Eko Stoma“ skundą dėl 2017 m. sausio 9 d. bankrutuojančios UAB „Vilnista“ kreditorių susirinkimo nutarimų trečiuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, suinteresuoti asmenys: UAB „Bikuvos prekyba“, UAB „Lerma“, UAB „Seronta“, UAB „Melidas“, Lietuvos ir Ukrainos UAB „Fortera“, UAB „Elstatas“, BUAB „Vilnista“,

Nustatė

2

 1. pareiškėjas UAB „Vilniaus vandenys“ skundu prašo panaikinti bankrutavusios UAB „Vilnista“ 2017 m. sausio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta netvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ 299 508, 30 Eur dydžio kreditorinio reikalavimo. Prašo patvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ 299 508, 30 Eur dydžio kreditorinį reikalavimą bankrutavusiai UAB „Vilnista“, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodo, kad BUAB „Vilnista“ vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka. UAB „Vilniaus vandenys“ turi 299 508, 30 Eur reikalavimo teisę į BUAB „Vilnista“. Teigia, kad 2017 m. sausio 9 d. įvykusiame BUAB „Vilnista“ pakartotiniame kreditorių susirinkime nuspręsta nepatvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ kreditorinio reikalavimo, tačiau apie minėtą susirinkimą kreditorius apskritai nebuvo informuotas. Kreditoriaus manymu, kiti kreditoriai, siekdami patenkinti savo finansinius reikalavimus, bando eliminuoti UAB „Vilniaus vandenys“ iš BUAB „Vilnista“ bankroto proceso. Nurodo, kad UAB „Vilniaus vandenys“ kreditorinis reikalavimas yra pagrįstas sudarytomis sutartimis. Pažymi, kad dėl netesybų šalys sulygo sutartyje. Nesutinka su kreditorių susirinkimo protokole nurodama pozicija, kad sutarčių pažeidimai kilo dėl kreditoriaus kaltės.
 1. Pareiškėjas UAB „EKO Stoma“ prašo:

3- pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. sausio 9 d. BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą susirinkimo darbotvarkės antru klausimu: „Dėl kompleksinio 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur, finansinio – teisinio audito atlikimo“;

4- pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. sausio 9 d. BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą susirinkimo darbotvarkės trečiu klausimu „Dėl leidimo atlikti BUAB „Vilnista“ dokumentų ir informacijos patikrinimą“;

5- įpareigoti BUAB „Vilnista“ bankroto administratoriaus įgaliotą asmenį Kęstutį Stankų leisti ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlikti BUAB „Vilnista“ kreditorių dokumentų ir informacijos patikrinimą: UAB „Eko Stoma“, UAB „Bikuvos prekyba“, UAB „Lerma“, UAB „Seronta“, UAB „Melidas“, Lietuvos ir Ukrainos UAB „Fortera“, UAB „Elstatas“, įgaliotiems atstovams Nerijui Latvinskui ir Andrejui Michailovui.

 1. Nurodo, kad 2017 m. sausio 9 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui kreditorių grupė, t. y. pareiškėjas UAB „EKO Stoma“ ir suinteresuoti pateikė administratoriui prašymą į BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkimo nutarimo darbotvarkę įtraukti papildomą klausimą: „leisti ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlikti BUAB „Vilnista“ dokumentų ir informacijos patikrinimą BUAB „Vilnista“ kreditorių UAB „Eko Stoma“, UAB „Bikuvos prekyba“, UAB „Lerma“, UAB „Limitless LT“, UAB „Melidas“, Lietuvos ir Ukrainos UAB „Fortera“ įgaliotiems atstovams – Nerijui Latvinskui ir Andrejui Michailovui.
 1. Nutarimo projektas buvo įtrauktas į 2016 m. spalio 13 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę, tačiau susirinkimo pirmininkas pateikė alternatyvų nutarimo projektą: „įpareigoti administratorių surinkti ir pateikti kitam kreditorių susirinkimui advokatų kontorų pasiūlymus dėl kompleksinio 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur, finansinio – teisinio audito atlikimo“.
 1. Kreditoriai pakartotinai pateikė administratoriui prašymą ir prašymo svarstymas buvo įtrauktas į 2017 m. sausio 9 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę, tačiau nutarimas vėl nebuvo priimtas. 2017 m. sausio 9 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „dėl kompleksinio 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur finansinio – teisinio audito atlikimo“ UAB „Kamesta“ pateikė alternatyvų nutarimo projektą: „atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti advokatų kontorų pasiūlymai atlikti tik teisinį sandorių auditą, šio klausimo svarstymą atidėti kitam kreditorių susirinkimui. Įpareigoti administratorių surinkti patikslintus advokatų kontorų/audito įmonių pasiūlymus dėl kompleksinio BUAB „Vilnista“ 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur.
 2. Atsiliepimu į UAB „Eko Stoma“ skundą bankroto administratorius nurodė, kad sandorių patikrinimas priskiriamas bankroto administratoriaus kompetencijai. Pažymėjo, kad 2016 m. spalio 13 d. priimtas nutarimas dėl įpareigojimo surinkti informaciją apie advokatų kontoras galinčias atlikti administratoriaus pavedimą ištirti įmonės sandorius, nebuvo apskųstas ir yra galiojantis. Pakartotinis nutarimo projekto svarstymas, išaiškėjus aplinkybei, kad būtina į užduotį advokatų kontoroms įtraukti ir finansinio (ne tik teisinio) audito sąlygą, buvo patikslintas ir teikiamas 2017 m. sausio 9 d. kreditorių susirinkimui. Administratoriaus nuomone, 2017 m. sausio 9 d. kreditorių susirinkimas išsprendė klausimą dėl įmonės veiklos ir dokumentų patikrinimo ir šiuo klausimu nutarimas yra galiojantis. Prašo skundą spręsti teismo nuožiūra.
 1. Atsiliepimu UAB „Kamesta“ skundą prašo atmesti. Teigia, kad skundas paduotas praleidus 14 dienų terminą. Nurodo, kad skundžiamas nutarimo projektas dėl informacijos patikrinimo buvo priimtas 2016 m. spalio 13 d. kreditorių susirinkime. Nurodė, kad UAB „Kamesta“ suinteresuotas ne tik greitomis bankroto administravimo procedūromis, bet ir ekonomišku bei objektyviu procesu. Teigia, kad pateikė alternatyvų pasiūlymą tam, kad nebūtų pažeisti nei vieno bankrutuojančios įmonės kreditoriaus interesai ir pasiūlė atlikti nešališką teisinį – finansinį auditą bei auditoriaus kandidatūrą parinkti pavedė bankroto administratoriui. Mano, kad kompleksinis teisinis – finansinis sandorių įvertinimas leis objektyviai nustatyti visus įmonės procesus tiek teisiniu, tiek ir finansiniu aspektu.
 1. Kreditoriai UAB „Šalmesta“, UAB „Vilniaus hidroprojektas“ ir UAB „Skulas“ prašo UAB „Eko Stoma“ skundą atmesti. Nurodo, kad nesutinka su pareiškėjų nuomone, jog kreditoriaus UAB „Kamesta“ 2016 m. spalio 13 d. BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkime pateiktas alternatyvus nutarimo projektas pažeistų kitų BUAB „Vilnista“ kreditorių interesus, kadangi 2016 m. spalio 13 d. nutarimo projektu iš esmės pritarta pareiškėjų pasiūlymui dėl BUAB „Vilnista“ teisinio – finansinio patikrinimo (audito) atlikimo, tik pasiūlyta jį atlikti objektyvesniu būdu, kas suinteresuotų asmenų manymu, atitiktų visų BUAB „Vilnista“ kreditorių interesus. Nurodo, kad pareiškėjai nepateikia duomenų, kiek jų siūlomas patikrinimas užtruks, kas leidžia manyti, jog toks patikrinimas yra išimtinis siekis vilkinti BUAB „Vilnista“ bankroto procedūras. Suinteresuotų asmenų manymu, tik objektyvus ir nešališkas procesas, tame tarpe ir duomenų bei informacijos patikrinimas, leis užtikrinti visų patvirtintų BUAB „Vilnista“ kreditorių interesų tinkamą įgyvendinimą, todėl apmokėjimas už patikrinimą iš BUAB „Vilnista“ lėšų, neturėtų būti pagrindas nepritarti tokiam pasiūlymui, ar nuginčyti kreditorių nutarimus. Nesutinka, kad siūlomas kompleksinis 36 mėnesių iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur, finansinis – teisinis auditas, neva neatskleis tikrosios BUAB „Vilnista“ situacijos. Nurodo, kad įmonės restruktūrizavimo metu, kuris buvo atliekamas prieš bankroto inicijavimą, BUAB „Vilnista“ kreditoriai galėjo išreikšti savo nuomonę tvirtinant restruktūrizavimo planą. Suinteresuoto asmens manymu, grupės kreditorių siekis dar kartą patikrinti sandorius nepagrįstas, kadangi toks patikrinimas užtruktų itin ilgai dėl itin didelės informacijos apimties ir dokumentų kiekio, o tai stabdytų ir normalų neteisminio bankroto procedūrų vykdymą.

6UAB „Vilniaus vandenys“ skundas tenkintinas, UAB „Eko Stoma“ skundas atmestinas.

 1. BUAB „Vilnista“ vykdoma bankroto procedūra ne teismo tvarka. Bankroto procedūros, vykdomos ne teismo tvarka, tikslas – užbaigti įmonės veiklą ir patenkinti kreditorių reikalavimus bendru visų suinteresuotų asmenų sutarimu dėl nemokios įmonės finansinių problemų sprendimų būdų ir terminų, neinicijuojant įmonės kreditorių ir jos kreditorių ginčo bei neįtraukiant į šią procedūrą teismo.
 1. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normos kreditorių susirinkimui paveda spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).
 1. ĮBĮ skirsnyje, reglamentuojančiame bankroto procesą ne teismo tvarka, nėra nustatyta bankroto proceso metu kreditorių priimtų nutarimų apskundimo tvarka, todėl taikytinos bendrosios kreditorių nutarimų apskundimą reglamentuojančios teisės normos, jas aiškinant atsižvelgiant į bankroto proceso ne teismo tvarka ypatumus. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.
 2. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami tiek dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, tiek dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kurie pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ir (ar) bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu.
 3. Nagrinėjamu atveju nenustatyta esminių skundžiamų nutarimų procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu; byloje dėl to ginčo taip pat nekilo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 12, 178 straipsniai).

7Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ kreditorinio reikalavimo.

 1. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).
 1. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Be to, bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011, 2014 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).
 1. Kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ prašymą patvirtinti 299 508, 30 Eur dydžio finansinį reikalavimą bankrutavusiai UAB „Vilnista“ grindžia rangos sutartimis – Nr. 11-11/23 „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“ ir Nr. 2011-11/18 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija ir statyba Salininkuose“.
 1. CK 6. 662 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą).
 1. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku. Kitos statybos rangą reglamentuojančios teisės normos detalizuoja sutarties šalių pareigų vykdymą ir teisių įgyvendinimą, tačiau jos nepaneigia esminės užsakovo pareigos – sumokėti rangovui už tinkamai atliktą darbą. CK 6.694 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovą vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus, yra pagrindinės sutartinės rangovo prievolės įvykdymas – sutarto darbo tinkamas atlikimas, taip pat perdavimas užsakovui. Nesant šalių darbų perdavimo–priėmimo akto, gali kilti darbų atlikimo laiko, kokybės ir kiti klausimai, tačiau vien šio dokumento nepateikimas byloje nepaneigia rangovo teisės į atlyginimą už tinkamai atliktus darbus, jei darbų perdavimą galima nustatyti kitais įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Gembės statyba“ v. UAB „Filipopolis“; bylos Nr. 3K-3-423/2011).
 1. Rangos sutarties Nr. 11-11/23, 3 punktu rangovas (UAB „Vilnista“) įsipareigojo užsakovui (UAB „Vilniaus vandenys“) už sutarties kainą, kurią užsakovas sumokės rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nurodytą laikotarpį ištaisyti visus defektus.
 1. Rangos sutarties 2011-11/18, 3 punktu rangovas (UAB „Vilnista“) įsipareigojo užsakovui (UAB „Vilniaus vandenys“) už sutarties kainą, kurią užsakovas sumokės rangovui tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nurodytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų.
 1. Skundžiamu bankrutavusios UAB „Vilnista“ 2017 m. sausio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 1 nutarimo 4 punktu nutarta netvirtinti kreditoriaus UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimo 299 658, 75 Eur. Nutarime nurodyta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 m. spalio 21 d. išrašytos delspinigių sąskaitos grąžintos.
 1. 2015 m. lapkričio 19 d. rašte Nr. 183 UAB „Vilnista“ nurodyta, jog pavėluotą statybos darbų pagal rangos sutarčių Nr. 11-11/23 ir Nr. 2011-11/18 užbaigimo aktų pasirašymą įtakojo paties užsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ neveikimas, o apskaičiuotos netesybos laikomos baudinėmis. Už suteiktas paslaugas pagal 2007 m. rugpjūčio 31 d. šalto vandens pirkimo – pardavimo ir nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. PER-7065A yra atsiskaityta. Pažymėta, kad UAB „Vilniaus vandenys“ pateiktas finansinis reikalavimas neatitinka įstatymo reikalavimo, t. y. kartu su reikalavimu nėra pateiktos sutartys, darbų užbaigimo aktai ir kita su reikalavimu susijusi dokumentacija. Atsižvelgiant į ta UAB „Vilniaus vandenys“ reikalavimą atsisakyta tvirtinti.
 1. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pagal rangos sutarties Nr. 11-11/23 „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“ 10 p. numatytas 12 mėnesių darbų atlikimo terminas.
 1. Šalių susitarimu terminas pratęstas iki 2014 m. spalio 3 d., tačiau kaip nurodo užsakovas darbus BUAB „Vilnista“ užbaigė tik 2015 m. gegužės 29 d.
 1. Rangos darbų užbaigimą patvirtina 2015 m. gegužės 29 d. statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-150529-00261.
 1. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pagal rangos sutarties Nr. 11-11/18 10 p. numatytas 12 mėnesių darbų atlikimo terminas. Šalių susitarimu terminas pratęstas iki 2014 m. liepos 6 d. Tačiau tik 2016 m. birželio 30 d. pasirašytas statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-00-150630-00313.
 1. Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis.
 1. Projekto „Vandentiekio ir nuotekų sistemų išvystymas Buivydiškėse, vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimas prie Vilniaus miesto tinklų“ 2 skirsnyje nurodyta, kad į bendrąsias sutarties sąlygas įeina FIDIC „Raudonoji“ knyga. Rangos sutarties 2011-11/18 sudedamąja dalimi taip pat nurodyta FIDIC „Raudonoji“ knyga.
 1. Vadovaujantis sutarties Nr. 11-11/23 pasiūlymo priedu, bendrųjų sąlygų 2.5 p. ir 8.7. p. BUAB „Vilnista“ privalo kreditoriui sumokėti delspinigius.
 1. Delspinigiai apskaičiuoti pagal sutarties sudėtinėje dalyje - pasiūlymo priede nurodytą procentinę išraišką: po 0,05 proc. nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
 1. Kreditorius apskaičiavo 628, 19 Eur už kiekvieną dieną, skaičiuojant nuo sutartos darbų baigimo datos (2014 m. spalio 3 d.) iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, t. y. iki 2015 m. gegužės 29 d. (uždelstų dienų skaičius) – 238 (mažinama iki 6 mėn.), delspinigiai – 185 177, 72 Eur. Delspinigių sąskaita BUAB „Vilnista“ buvo pateikta 2015 m. spalio 21 d. (e. b. l. 7).
 1. Vadovaujantis sutarties Nr. 11-11/18 pasiūlymo priedu, bendrųjų sąlygų 2.5 p. ir 8.7. p. BUAB „Vilnista“ privalo kreditoriui sumokėti delspinigius.
 1. Delspinigiai apskaičiuoti pagal sutarties sudėtinėje dalyje - pasiūlymo priede nurodytą procentinę išraišką: po 0,05 proc. nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną.
 1. Pagal minėtą sutartį kreditorius apskaičiavo už kiekvieną uždelstą dieną 1 017, 46 Eur skaičiuojant nuo darbų baigimo datos (2014 m. liepos 6 d.) iki statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos (2016 m. birželio 30 d.). Uždelstų dienų skaičius – 359, delspinigių suma – 365 268, 63 Eur.
 1. Kreditorius, atsižvelgdamas į ieškinio senaties taikymo taisykles pagal CK 1. 125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, pagal abi rangos sutartis už įsipareigojimų įvykdymo uždelsimą apskaičiavo 299 508, 30 Eur sumą.
 1. Kasacinės instancijos teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kilus ginčui dėl sutarto termino praleidimo, šalis, teigianti, kad ji sutartyje nustatytą darbų perdavimo terminą pažeidė dėl kitos šalies kaltės, vadovaujantis rungimosi principu, privalo šią aplinkybę įrodyti. Sutartą terminą pažeidusiai šaliai kyla įstatyme ir sutartyje nustatyta atsakomybė už šį pažeidimą, t. y. pareiga atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas, jei jos sutartos sutartyje. Dėl to šalies, tinkamai vykdančios sutartį, interesas yra turėti patikimus įrodymus, patvirtinančius, kad kliūtys atlikti darbus laiku kilo ne dėl jos kaltės, taip pat kad ji, bendradarbiaudama su kita šalimi, ėmėsi reikiamų priemonių, siekdama šias kliūtis pašalinti (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-508-313/2016).
 1. Nagrinėjamu atveju, kreditoriai atsisakė patvirtinti kreditorinį reikalavimą apeliuodami į tai, kad rangos darbų terminai buvo pažeisti dėl užsakovo kaltės, tačiau tokių įrodymų nei kreditoriai, nei bankroto administratorius nepateikė.
 1. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, jog kreditorių susirinkime nurodomas nesutikimas su UAB „Vilniaus vandenys“ kreditoriaus prašoma patvirtinti 299 508, 30 Eur suma, nepaneigia skolininko prievolės minėtam kreditoriui, todėl UAB „Vilniaus vandenys“ įtrauktinas į bankrutuojančios UAB „Vilnista“ kreditorių sąrašą su 299 508, 30 Eur dydžio kreditoriniu reikalavimu.

8Dėl UAB „Eko Stoma“ skundo.

 1. Skundžiamu 2017 m. sausio 9 d. BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkimo 2 nutarimu nutarta – atsižvelgiant į tai, kad buvo gauti advokatų kontorų pasiūlymai atlikti tik teisinį sandorių auditą, šio klausimo svarstymą atidėti kitam kreditorių susirinkimui. Įpareigoti administratorių surinkti patikslintus advokatų kontorų/audito įmonių pasiūlymus dėl kompleksinio BUAB „Vilnista“ 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Vilnista“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur , finansinio – teisinio audito atlikimo.
 1. Skundžiamu 3 kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta nepritarti kreditorių UAB „EKO Stoma“, UAB „Bikuvos prekyba“, UAB „Lerma“, UAB „Seronta“, UAB „Melidas“, Lietuvos ir Ukrainos UAB „Fortera“, UAB „Elstatas“, pateiktam nutarimo projekto pasiūlymui: leisti ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atlikti BUAB „Vilnista“ dokumentų ir informacijos patikrinimą BUAB „Vilnista“ kreditorių UAB ‚EKO Stoma“, UAB „Bikuvos prekyba“, UAB „Lerma“, UAB „Seronta“, UAB „Melidas“ Lietuvos ir Ukrainos UAB „Fortera“, UAB „Elstatas“ įgaliotiems atstovams Nerijui Latvinskui ir Andrejui Michailovui.
 1. Pareiškėjo teigimu, priimti nutarimai vertintini kaip nepagrįstas klausimo dėl BUAB „Vilnista“ dokumentų ir informacijos patikrinimo vilkinimas bei daugelio mažųjų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų ignoravimas ir pažeidimas. Pareiškėjui nesuprantama dėl ko kokių priežasčių nurodyta atlikti auditą sandoriams, kurių suma viršija 5 000 Eur sumą. Nesutinka su didžiojo kreditoriaus UAB „Kamesta“ 2017 m. sausio 9 d. kreditorių susirinkime pareikšta subjektyvia nuomone, jog „svarstant klausimą dėl nepriklausomo kompleksinio 36 mėn. iki bankroto bylos UAB „Vilnisita“ sudarytų sandorių, viršijančių 5 000 Eur finansinio – teisinio audito atlikimo, manytina, jog nėra pagrindo papildomam dokumentų ir informacijos patikrinimui“ kadangi pareiškėjo nuomone, advokatų kontoros, nebūdamos profesionaliais auditoriais ir tikrindamos UAB „Vilnista“ sandorius, viršijančius 5 000 Eur, negali atlikti tinkamiau nei profesionalus auditorius atliekantis sandorių patikrinimą, nepriklausomai nuo sandorių sumos. Atliekant dokumentų patikrinimą pareiškėjų įgaliotiems atstovams, patikrinimas būtų atliekamas pareiškėjų lėšomis.
 1. Įmonės sandorių patikrinimas yra viena iš funkcijų IBĮ normomis deleguotų bankroto administratoriui (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Pažymėtina, kad bankroto administratorius, vykdydamas veiklą, turi atitikti keliamus kvalifikacinius reikalavimus, turėti licenciją verstis atitinkama veikla ir gebėti vykdyti funkcijas apibrėžtas įstatyme, tačiau bankroto administratoriui tam tikrų funkcijų atlikimui nėra draudžiama pasitelkti trečiuosius asmenis.
 1. ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams, tačiau kreditorius, nesutikdamas su balsų dauguma priimtais nutarimais, turi teisę apskųsti juos teismui (ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).
 1. Šiuo atveju teismas nenustatė, kad priimant kreditorių susirinkimo nutarimus būtų pažeisti procedūriniai reikalavimai, o skundas grindžiamas iš esmės tik ta aplinkybe, kad pareiškėjo siūlomi auditoriai tinkamiau atliks BUAB „Vilnista“ informacijos ir duomenų patikrinimą, be to, auditas būtų atliktas pareiškėjų lėšomis. Teismo vertinimu, pareiškėjo nurodomi nesutikimo su 2017 m. sausio 9 d. BUAB „Vilnista“ kreditorių susirinkimo metu priimtais nutarimais antruoju ir trečiuoju darbotvarkės klausimais, nesuponuoja išvados apie tai, kad buvo pažeistos imperatyviosios ĮBĮ, kitų įstatymų normos, CK 1.5 straipsnyje įtvirtinti principai, dėl to pažeisti bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėti interesai ir dėl to yra pagrindas naikinti skundžiamus nutarimus. Teismo vertinimu, deklaratyvus kvalifikacijos ginčijimas, negali būti pakankamas pagrindas naikinti skundžiamus nutarimus.
 1. Pagal ĮBĮ nuostatas bankroto administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 8 punktas). Pagal priimto bankrutuojančios UAB „Vilnisita“ kreditorių susirinkimo 2 nutarimo formuluotę matyti, kad trečiuosius asmenis norima pasitelkti atliekant sandorių viršijančių 5 000 Eur finansinį – teisinį auditą, bet tai nereiškia, jog bankroto administratorius neturi pareigos patikrinti visus įmonės sandorius kaip numatyta ĮBĮ. Teismo vertinimu, trečiųjų asmenų pasitelkimas, tikrinant didesnės vertės sandorius yra racionalus ir pagrįstas, o advokatai yra vieni iš profesionalų galinčių įvertinti sandorių sąlygas.
 1. Aplinkybė, kad dėl sandorių patikrinimo patirti kaštai bus dengiami iš administravimo lėšų, o ne vieno iš pareiškėjo, nelaikytini kai pažeidžiantys kreditorių interesus, nes sandorių patikrinimas atliekamas visų kreditorių interesais.
 1. Teismas neturi pagrindo tenkinti ir prašymo dėl leidimo atlikti patikrinimą pagal ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies nuostatas, nes teismui tokį prašymą gali pateikti kreditorių ar kreditorių grupė, kuri turi ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, tuo tarpu šiuo atveju kaip nurodyta Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartyje pareiškėjas šioje byloje yra UAB „Eko Stoma“, kadangi pateiktas skundas pasirašytas tik šios įmonės direktorės – Linos Gedgaudienės, t. y. šio kreditoriaus reikalavimas nėra daugiau kaip 10 procentų visų patvirtintų kreditorinių reikalavimų.
 1. Kita vertus, pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 13 straipsnio 1 dalies nuostatas, vykdant bankroto procedūrą ne teismo tvarka, teismo kompetencijai skirtus klausimus svarsto ir sprendžia kreditorių susirinkimas. Kaip nurodyta aukščiau, šiuo atveju kreditorių grupės prašymas kreditorių susirinkimo nutarimu netenkintas, ir teismas neturi teisinio pagrindo priimto nutarimo panaikinimui.
Dėl senaties taikymo.
 1. Ieškinio senaties taisyklės taikomos ir ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje įtvirtintam terminui skaičiuoti (žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2010).
 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Ši norma taikoma ir bankroto administratoriui teikiant skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų.
 1. Suinteresuotas asmuo UAB „Kamesta“ mano, kad skundas dėl kreditorių susirinkimų pateiktas praleidus įstatymą nustatytą 14 dienų terminą, kadangi apie skundžiamą nutarimą pareiškėjai sužinojo 2017 m. sausio 11 d., o skundas teismui pateiktas 2017 m. sausio 27 d. Atsižvelgiant, kad terminas praleistas neženkliai, teismo vertinimu, nėra pagrindo taikyti nurodytą senatį.
 1. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

9pareiškėjo UAB „EKO Stoma“ skundą atmesti.

10Pareiškėjo UAB „Vilniaus vandenys“ skundą tenkinti.

11Panaikinti bankrutuojančios UAB „Vilnista“ 2017 m. sausio 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nuspręsta netvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ 299 508, 30 Eur kreditorinio reikalavimo.

12Patvirtinti UAB „Vilniaus vandenys“ 299 508, 30 Eur kreditorinį reikalavimą bankrutuojančios UAB „Vilnista“ bankroto procese.

13Nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai