Byla 2-47/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-5242-262/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu civilinėje byloje Nr. 2-5242-262/2009.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto gama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl 517 255,59 Lt skolos ir delspinigių bei 15,21 procentų dydžio palūkanų priteisimo. Ieškiniui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: ginčo sumai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, o jų nesant – minėtos vertės kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi minėtą prašymą patenkino iš dalies, tai yra areštavo atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, turtinių teisių, o jų nesant ar nepakankant – piniginių lėšų, už 517 255,59 Lt, leidžiant atsakovui iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas. Teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, o ieškinio suma didelė. Be to, tikėtina, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas jam priklausantį turtą gali perleisti tretiesiems asmenims, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismas pažymėjo, kad, atsižvelgiant į CK 2.36 straipsnio pirmąją dalį, valstybės ir savivaldybės bei jų institucijų dalyvavimas civiliniuose santykiuose lygiais pagrindais taip pat reiškia, kad negalima suteikti kokių nors privilegijų valstybei, savivaldybei ir jų institucijoms, kaip civilinių santykių subjektams. Savivaldybių ir jų institucijų dalyvavimas civiliniuose santykiuose automatiškai nereiškia esant viešąjį interesą. Teismas taip pat nurodė, kad pirmiausia areštavus atsakovo pinigines lėšas, kaip to prašo ieškovas, dėl piniginių lėšų trūkumo gali būti sutrikdyta atsakovo ūkinė veikla, todėl, siekiant nepažeisti viešo intereso, pirmiausia turi būti areštuotas atsakovui priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, neviršijant ieškinio sumos, o tik nesant ar nepakankant tokio turto, areštuotinos piniginės lėšos.

6Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo panaikinti minėtą teismo nutartį, klausimą išspręsti iš esmės ir atmesti ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

71. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nepritaikius ginčo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar taptų neįmanomas. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovo nuosavybės teise valdomas turtas yra nepalyginamai didesnis už ieškovo prašomą priteisti sumą, o minėta suma sudaro tik nedidelę dalį savivaldybės finansinių įsipareigojimų. Šiuo metu vien Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamento balanse esančio turto vertė yra didesnė nei vienas milijardas litų, todėl nėra jokio pagrindo teigti, kad atsakovas negalėtų įvykdyti jam galimai nepalankaus teismo sprendimo. Be to, atsakovas yra juridinis asmuo nuolat gaunantis pajamas iš mokesčių, rinkliavų ir kitų šaltinių. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 4 d. sprendimu patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės biudžete yra numatyta gauti daugiau nei vieną milijardą litų pajamų.

82. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius dėl sunkios atsakovo finansinės padėties. Taigi atsakovas nesilaikė CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus.

93. Teismas nepagrįstai taikė ginčo priemones, nes teisės aktuose nėra įtvirtinta galimybė savivaldybėms tapti nemokiomis ir bankrutuoti, todėl net jei savivaldybė susidurtų su finansinės veiklos sunkumais, ši aplinkybė negalėtų būti pagrindu nesumokėti teismo sprendimu priteistos sumos. Tokiu atveju minėta suma būtų laikoma savivaldybės skola, kuri turėtų būti padengta teisės aktų nustatyta tvarka.

104. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas gali perleisti jam priklausantį turtą, nes savivaldybėms nustatyta speciali joms priklausančio turto perleidimo procedūra ir tai apsunkina galimybę perleisti minėtą turtą. Be to, savivaldybės turtą sudaro ypač daug objektų, todėl perleisti šį turtą, ypač per trumpą laikotarpį iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, būtų objektyviai neįmanoma. Savivaldybė negali šio turto perleisti dar ir dėl to, kad jį perleidusi nebegalėtų vykdyti daugelio jai priskirtų funkcijų.

115. Teismo pritaikytos ginčo priemonės gali pažeisti viešąjį interesą, nes turto areštas apsunkintų areštuoto turto naudojimą pagal paskirtį, ko pasėkoje gali kilti sunkumų savivaldybei vykdant jai pavestas viešojo administracijos bei viešųjų paslaugų teikimo funkcijas. Dėl to teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia ne tik viešąjį interesą, bet ir teisingumo, proporcingumo, šalių interesų pusiausvyros principus.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Nekilnojamojo turto gama“ prašo skundą atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai pritaikė ginčo priemones, nes, atsižvelgiant į didelę ieškinio sumą, atsakovo sunkią finansinę padėtį, sudėtingą ekonominę – finansinę situaciją bei atsakovo vengimą atsiskaityti ilgą laiką, kyla aiškiai pagrįstų abejonių dėl atsakovo būsimo mokumo ir galėjimo atsiskaityti su kreditoriumi. Šiuo metu viešai paskelbta, kad Vilniaus miesto savivaldybė dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės yra sudėtingoje finansinėje būklėje, o miesto biudžeto įsiskolinimas artėja prie metinių savivaldybės biudžeto apimčių. Viešasis interesas negali būti naudojamas kaip argumentas, nes teisingumo vykdymas bei veiksmingos teisinės gynybos principas yra pagrindiniai teisinės valstybės veiklos principai, kurie negali būti ribojami ar net praktiškai paneigiami vien todėl, kad juridinio asmens vykdoma veikla susijusi su viešuoju interesu.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepilnai ir nevisapusiškai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, o dėl šios priežasties buvo priimta nepagrįsta ir neteisėta nutartis, kuri naikintina (CPK 144 str., 329 str. 1 d.).

15Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė, kad didelė reikalavimo suma vertinama kaip viena iš aplinkybių, kuri padidina ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę, tai savaime nėra besąlyginis pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kiekvienoje byloje teismas turi įvertinti konkrečios bylos aplinkybes ir nuspręsti, ar didelė reikalavimo suma preziumuoja ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmę. Taigi reikalavimo suma bei kitos faktinės bylos aplinkybės turi būti vertinamos kartu su kitomis, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumą paneigiančiomis, bylos aplinkybėmis.

16Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2009 m. rugsėjo 9 d. finansinės būklės ataskaitą pagal 2009 m. kovo 31 d. duomenis (b. l. 18). Iš jos matyti, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Turto departamentas turėjo iš viso 1 071 367,5 litų vertės turto, trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 19 509,1 litus. Apelianto teiginius apie numatomas gauti lėšas patvirtina jo pateiktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl 2009 m. biudžeto tvirtinimo (b. l. 16). Ieškovas šių teiginių nepaneigė (CPK 178 str.). Taigi tokie duomenys leidžia pagrįstai spręsti, jog atsakovo turimas turtas ženkliai viršija ieškiniu pareikšto reikalavimo sumą, todėl pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo taikyti ginčo priemones (CPK 144, 185 str.).

17Be to, nors teismas teisingai aiškino, jog savivaldybės dalyvavimas civiliniuose santykiuose lygiais pagrindais reiškia, kad jai negalima suteikti kokių nors privilegijų ir tai savaime nereiškia esant viešąjį interesą, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, teismas nepakankamai atsižvelgė į specifinį atsakovo – savivaldybės – teisinį statusą. Savivaldybės yra viešieji juridiniai asmenys (CK 2.34 str. 2 d.), o atsižvelgiant į tai, kad viešasis juridinis asmuo (savivaldybė) turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja tik laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, teismų praktikoje yra pripažįstama, kad savivaldybė yra pajėgi vykdyti teismų sprendimus, kuriais yra patenkinti kitų asmenų turtiniai reikalavimai. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pažymėjęs, kad savivaldybė yra specifinis juridinis asmuo, kuris iš esmės negali būti nemokus, bankrutuoti, tai yra neįvykdyti būsimo teismo sprendimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075, 2009 m. spalio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1075/2009, 2009 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1678/2009). Savivaldybės turi savo biudžetą, susidedantį iš valstybės skiriamų lėšų ir savivaldybės surenkamų (savų) lėšų, taip pat gali gauti paramą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kt. Todėl teismų praktikoje pripažįstama, jog nežiūrint į tai, kad savivaldybės dėl valstybėje susiklosčiusios ekonominės krizės yra sudėtingoje finansinėje būklėje, neegzistuoja rizika būsimo teismo sprendimo įvykdymui, jeigu atsakovas yra savivaldybė.

18Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtų tik tada, jeigu į bylą būtų pateikti įrodymai, paneigiantys minėtas aplinkybes ir įrodantys, kad, nepaisant savivaldybės kaip atsakovo ypatumų, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, galimybė įvykdyti ieškovui palankų teismo sprendimą sumažėtų arba sprendimo įvykdymas taptų neįmanomu. Tačiau ieškovas, kaip minėta, tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.).

19Dėl paminėto, teisėjų kolegija atsakovo atskirąjį skundą patenkina, panaikina skundžiamą teismo nutartį ir atmeta ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo (CPK 178, 144 str.).

20

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir atmesti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Nekilnojamojo turto gama“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu.

23Nutarties nuorašą išsiųsti viešo registro tvarkytojui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Ieškovas UAB „Nekilnojamojo turto gama“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi minėtą prašymą... 6. Atskiruoju skundu atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašo... 7. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad nepritaikius ginčo priemonių, teismo... 8. 2. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius dėl... 9. 3. Teismas nepagrįstai taikė ginčo priemones, nes teisės aktuose nėra... 10. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad atsakovas gali perleisti jam priklausantį... 11. 5. Teismo pritaikytos ginčo priemonės gali pažeisti viešąjį interesą,... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Nekilnojamojo turto gama“... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, konstatuoja, kad pirmosios... 15. Nors pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje teisingai nurodė,... 16. Kartu su atskiruoju skundu atsakovas pateikė 2009 m. rugsėjo 9 d. finansinės... 17. Be to, nors teismas teisingai aiškino, jog savivaldybės dalyvavimas... 18. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, laikytina, kad nagrinėjamu atveju nėra... 19. Dėl paminėto, teisėjų kolegija atsakovo atskirąjį skundą patenkina,... 20. ... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2... 22. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti, klausimą... 23. Nutarties nuorašą išsiųsti viešo registro tvarkytojui....