Byla eAS-662-822/2018
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno teritorinės muitinės atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Verpalita“ skundą atsakovui Kauno teritorinei muitinei dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Verpalita“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno teritorinės muitinės 2018 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. 10000409522 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigoje“ (toliau – ir Sprendimas).

6Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Sprendimo galiojimą. Pareiškėjas nurodė, kad jeigu šioje ginčo stadijoje bus priverstinai išieškota 4 515 Eur suma, bus padaryta didelė žala įmonės veiklai. Pareiškėjas pažymėjo, kad neturėdamas apyvartinių lėšų jis nebegalės atsiskaityti laiku su savo tiekėjais, darbuotojais ir kitais kreditoriais. Pareiškėjas nurodė, kad užsiima naudotų automobilių eksportu, importu bei prekyba, kur konkurencija yra labai didelė, todėl praradus šiuo metu turimus tiekėjus bei klientus, atkurti ryšius su jais būtų praktiškai nebeįmanoma. Pareiškėjo nuomone, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę ir sustabdžius skundžiamo Sprendimo vykdymą, būtų įmanoma garantuoti realų ir veiksmingą iki skundžiamo akto buvusios padėties atkūrimą, tuo atveju, jei pareiškėjui būtų priimtas palankus teismo sprendimas. Pažymėjo, jog nebuvo duomenų, kurie patvirtintų, kad egzistavo akivaizdi būtinybė dar iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo įvykdyti priimtą Sprendimą. Priešingai, pareiškėjo turtas, turimas nepaskirstytas pelnas buvo pakankami, kad palikus galioti Sprendimą 4 515 Eur suma būtų sumokėta.

7II.

8Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi priėmė pareiškėjo skundą atsakovui ir tenkino pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdė Kauno teritorinės muitinės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 10000409522 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigoje“ galiojimą.

9Teismas sprendė, kad byloje pateiktas UAB „Verpalita“ finansinių ataskaitų rinkinys įrodė, jog įmonė turėjo 143 898 Eur trumpalaikio turto, nepaskirstytas pelnas siekė 132 372 Eur, todėl teismui priėmus pareiškėjui nepalankų sprendimą, UAB „Verpalita“ privalės ir galės atsiskaityti su valstybe. Teismas nurodė, kad byloje nebuvo duomenų, kurių pagrindu būtų galima tvirtinti, kad egzistavo akivaizdi būtinybė neatidėliotinai, t. y. dar iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, nurašyti mokestinę nepriemoką iš UAB „Verpalita“ sąskaitų kredito įstaigoje, taip pat duomenų, leidžiančių spręsti, kad atsakovo interesai šiuo atveju yra svarbesni už pareiškėjo interesus. Teismas konstatavo, kad reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymas nagrinėjamu atveju buvo adekvatus siekiamam tikslui, nepažeidė proporcingumo principo, proceso šalių interesų pusiausvyros ir viešojo intereso.

10III.

11Atsakovas Kauno teritorinė muitinė atskirajame skunde prašo panaikinti Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties dalį, kuria buvo tenkintas pareiškėjo prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdytas Kauno teritorinės muitinės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 10000409522 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigoje“ galiojimas, ir išspręsti klausimą iš esmės.

12Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad atsakovui atlikus mokesčių išieškojimo veiksmus vykdant Sprendimą pareiškėjui gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala. Atsakovas akcentuoja, kad pagal pateiktus finansinius dokumentus UAB „Verpalita“ pripažįstama pelninga įmone. Atsakovas pažymi, kad sumokėjus muito sumą, neatitaisoma žala negalės būti padaryta, nes panaikinus Sprendimą ir pripažinus, kad atitinkamos sumos iš pareiškėjo išieškotos nepagrįstai, tokios sumos iš valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka būtų grąžintos pareiškėjui.

13Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju muito išieškojimo stabdymas reglamentuotas tiesiogiai taikytiname 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, todėl nepateikus garantijos ir (ar) įrodymų, kad muito sumokėjimas padarytų neatitaisomą žalą, kad toks garantijos pateikimas jam galėtų sukelti rimtų ekonominių arba socialinių sunkumų, atsakovo nuomone, teismas negalėjo taikyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 70 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimo užtikrinimo priemonių (ABTĮ 70 str. 2 d.).

14Atsakovo nuomone, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų pažeistas viešasis interesas, kadangi muitas, be teisinio ir faktinio pagrindo savalaikiai nepatektų į Europos Sąjungos biudžetą. Be to, įvertinus pareiškėjo pateiktose 2017 m. ataskaitose nurodytą ženklų turto sumažėjimą, palyginus su praėjusiais metais, kyla pagrįstos abejones, ar vėlesnis išieškojimas nepasunkės ar bus neįmanomas.

15Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą ir Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Pareiškėjo nuomone, atskirajame skunde atsakovas nepagrįstai teigia, jog teikiant skundą teismui nebuvo pateikti įrodymai, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės įmonei bus padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma žala. Pareiškėjas dar kartą pažymi, kad jo veiklos srityje konkurencija yra labai didelė, todėl praradus šiuo metu turimus tekėjus bei klientus, atkurti ryšius su jais gali būti nebeįmanoma. Tai, kad nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės pareiškėjui būtų padaryta neatitaisoma žala pagrindžia byloje pateiktas įmonės banko sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, jog visos įmonės sąskaitoje esančios apyvartinės lėšos buvo nurašytos atsakovo, nepaliekant rezervo, iš kurio įmonė galėtų atsiskaityti su savo klientais, darbuotojais ir valstybės biudžetu.

17Pareiškėjas nurodo, kad visiškai nepagrįstas atsakovo argumentas, jog priverstinai išieškojus mokėtiną muito sumą, pareiškėjui žala nebus padaryta, nes panaikinus Sprendimą ir pripažinus, kad atitinkamos sumos iš pareiškėjo buvo išieškotos nepagrįstai, tokios sumos iš biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka būtų grąžintos. Pareiškėjas nurodo, kad negali nevykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, darbuotojams bei valstybės biudžetui motyvuodamas tuo, kad atsiskaitys tada, kai jam bus grąžintos nepagrįstai išieškotos sumos. Pareiškėjas neturi galimybės atidėti mokėjimų, todėl kasdienių apyvartinių lėšų įšaldymas akivaizdžiai daro neigiamą įtaką jo veiklai.

18Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad net ir priėmus nepalankų pareiškėjui teismo sprendimą, jis privalės ir bus pajėgus atsiskaityti su valstybės biudžetu. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo nuomone, atsakovo argumentas, kad vėlesnis išieškojimas pasunkės ar bus neįmanomas, atmestinas.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Atskiruoju skundu ginčijama Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties dalis, kuria teismas tenkino pareiškėjo UAB „Verpalita“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Kauno teritorinės muitinės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 10000409522 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigoje“ galiojimą.

22Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas arba teisėjas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali imtis priemonių reikalavimui užtikrinti; reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu proceso dalyvis tikėtinai pagrindžia reikalavimo pagrįstumą ir nesiėmus užtikrinimo priemonių gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala; jeigu yra šioje dalyje nurodyti pagrindai, reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos ir tais atvejais, kai būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais.

23Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas, spręsdamas dėl ABTĮ 70 straipsnio 3 dalyje nurodytų reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, turi nustatyti, kad yra reali grėsmė, jog netaikius šių reikalavimo užtikrinimo priemonių, gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, arba kad būtina laikinai sureguliuoti padėtį, susijusią su ginčytinais teisiniais santykiais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog reikalavimo užtikrinimo priemonės gali būti taikomos, jei yra prima facie (iš pirmo žvilgsnio) argumentų dėl skundžiamo akto galiojimo ir administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-899-575/2016; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonės yra tas teisinis mechanizmas, remiantis kuriuo, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms bei įvertinus visas reikšmingas aplinkybes ir interesus, galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Tačiau reikalavimo užtikrinimo priemonėmis kaip įstatymu suteikta teise, turi būti naudojamasi protingai ir sąžiningai, negalima ja piktnaudžiauti, naudotis ja ne pagal paskirtį (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-272/2012; 2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-101/2013; 2018 m. rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-550-556/2018). Reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes turi būti adekvatus siekiamam tikslui, nepažeisti proporcingumo ir proceso šalių interesų pusiausvyros principų bei viešojo intereso (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-602/2010; 2018 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-518-662/2018). Asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias reikalavimo užtikrinimo pagrindą, bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-184-520/2017; 2016 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-900-662/2016). Pažymėtina ir tai, kad skundo reikalavimų užtikrinimo priemonių taikymo klausimo išsprendimas priklauso nuo kiekvienos konkrečios bylos medžiagos bei faktinės situacijos ir kiekvienoje byloje yra individualus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-435-492/2018).

24Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo pagrindžiantys argumentai <...> privalo būti pagrįsti objektyviais faktiniais duomenimis (įrodymais) – finansinės atskaitomybės, buhalterinės apskaitos ar kitais dokumentais (pavyzdžiui, duomenimis apie rinkos situacijos pokyčius, vykdomos ekonominės veiklos tolesnio vystymosi perspektyvas bei tendencijas), iš kurių būtų galima spręsti apie asmens finansinę būklę, jo tolimesnės ekonominės veiklos perspektyvas, t. y. jais remiantis įvertinti (nustatyti) galimas finansines bei materialines pasekmes (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-241/2013; 2017 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-972-756/2017; 2018 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-586-575/2018).

25Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytą reikalavimo užtikrinimo priemonę – laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą.

26Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo argumentų, pareiškėjas reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo būtinumą iš esmės grindžia tuo, kad užsiima naudotų automobilių eksportu, importu bei prekyba, kur konkurencija yra labai didelė, todėl praradus turimus tiekėjus bei klientus, atkurti ryšius su jais pareiškėjui būtų praktiškai nebeįmanoma. Pažymėtina, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, patvirtinančių teiginius dėl didelės konkurencijos ir tiekėjų bei klientų praradimų, taip pat nepateikė jokių duomenų apie įsipareigojimus kreditoriams, klientams ir darbuotojams, dėl ko nėra pagrindo išvadai, jog šiuo nagrinėjamu atveju egzistuoja reali galimybė pareiškėjui patirti didelę žalą. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktas kredito sąskaitos išrašas apima tik laikotarpį nuo 2018 m. liepos 3 d. iki 2018 m. liepos 5 d., t. y. 3 dienas, todėl jis taip pat nesudaro pagrindo išvadai, kad pareiškėjas gali patirti didelę sunkiai atitaisomą žalą. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones turi būti realus, o ne pagrįstas prielaidomis apie galimas kilti neigiamas pasekmes ateityje.

27Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių, galiojant ginčijamam administraciniam aktui, nelaikytina ypatinga (išskirtinė) aplinkybe, patvirtinančia tai, jog gali būti padaryta neatitaisoma arba sunkiai atitaisoma didelė žala, todėl paminėta aplinkybė savaime nėra pagrindas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones (žr., pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. spalio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-800-662/2017; 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-829-442/2017; 2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-149/2012).

28Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas sprendžiamam klausimui reikšmingas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjo nurodyti argumentai dėl to, kad nepritaikius prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės atsirastų sunkumų vykdyti prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams, darbuotojams ir tiekėjams, ženkliai pablogėtų įmonės finansinę būklę ir sukeltų riziką tolesnės veiklos vykdymo perspektyvoms, nepagrindžia, kad pareiškėjui būtų padaryta didelė žala, ir nesudaro pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Šiame kontekste pabrėžtina, kad pareiškėjo teiginiai dėl žalos padarymo yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepatvirtinti jokiais įrodymais, kuriuos įvertinus būtų galima nustatyti, kokius nuostolius, netenkinus pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo, patirtų pareiškėjas. Pareiškėjo kartu su skundu pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai neparodo, kokią konkrečiai įtaką pareiškėjo finansinei padėčiai padarytų ginčijamo Sprendimo vykdymas, matyti, jog pareiškėjas turi pakankamai turto, kad įvykdytų įsipareigojimus.

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo dėl Sprendimo galiojimo patiriamus finansinius nuostolius galima būtų kompensuoti teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu Sprendimas būtų panaikintas. Tokios pozicijos dėl materialinių nuostolių atlyginimo laikomasi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr. pvz., 2017 m. liepos 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-563-525/2017; 2017 m. liepos 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-662-756/2017).

30Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo taikyti pareiškėjo nurodytą reikalavimo užtikrinimo priemonę, todėl atsakovo prašymas tenkintinas ir Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m. liepos 24 d. nutarties dalis, kuria buvo pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė – sustabdytas skundžiamo Sprendimo galiojimas, naikintina.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Atsakovo Kauno teritorinės muitinės atskirąjį skundą tenkinti.

33Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 24 d. nutarties dalį, kuria teismas tenkino pareiškėjo UAB „Verpalita“ prašymą taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti Kauno teritorinės muitinės 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. 10000409522 „Dėl mokestinės nepriemokos nurašymo iš mokesčių mokėtojo sąskaitų kredito įstaigoje“ galiojimą, naikinti. Pareiškėjo prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo atmesti.

34Likusią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.

35Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kauno... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Verpalita“... 6. Pareiškėjas prašė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – iki teismo... 7. II.... 8. Regionų apygardos administracinis teismas 2018 m. liepos 24 d. nutartimi... 9. Teismas sprendė, kad byloje pateiktas UAB „Verpalita“ finansinių... 10. III.... 11. Atsakovas Kauno teritorinė muitinė atskirajame skunde prašo panaikinti... 12. Atsakovo nuomone, pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių, kad... 13. Atsakovas nurodo, kad šiuo atveju muito išieškojimo stabdymas reglamentuotas... 14. Atsakovo nuomone, pritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonę būtų... 15. Pareiškėjas atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą prašo jį atmesti... 16. Pareiškėjo nuomone, atskirajame skunde atsakovas nepagrįstai teigia, jog... 17. Pareiškėjas nurodo, kad visiškai nepagrįstas atsakovo argumentas, jog... 18. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad net... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Atskiruoju skundu ginčijama Regionų apygardos administracinio teismo 2018 m.... 22. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 70 straipsnio 1... 23. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas,... 24. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika patvirtina, kad prašymą... 25. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašė taikyti ABTĮ 70 straipsnio 3 dalies... 26. Kaip matyti iš pareiškėjo prašymo dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės... 27. Aplinkybė, jog pareiškėjas gali patirti tam tikrų neigiamų turtinio... 28. Išanalizavusi pirmiau aptartus faktinius bylos duomenis bei ištyrusi kitas... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiškėjo dėl Sprendimo galiojimo... 30. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Atsakovo Kauno teritorinės muitinės atskirąjį skundą tenkinti.... 33. Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 2018 m. liepos 24 d.... 34. Likusią pirmosios instancijos teismo nutarties dalį palikti nepakeistą.... 35. Nutartis neskundžiama....