Byla e2-1448-180/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. ir 2018 m. birželio 28 d. nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-2046-657/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Sotėja“ ieškinius atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Sotėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniais, prašydama:
  1. pripažinti Pirkimų sąlygų 11.1 punkto nuostatą, kad Preliminarioji sutartis bus sudaroma tik su 3 (trimis) tiekėjais, neteisėta ir įpareigoti Perkančiąją organizaciją Pirkimų sąlygose numatyti, kad laimėjusiais bus laikomi arba visi pasiūlymai, arba bent didžioji dalis tinkamų pasiūlymų;
  1. pripažinti Preliminariosios sutarties 29 punkto nuostatą, leidžiančią neatnaujinti tiekėjų varžymosi, kai perkamos 3-iame priede nurodytos prekės, neteisėta ir pažeidžiančia VPĮ 17 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus, neužtikrinančia pakankamos tiekėjų konkurencijos ir neleidžiančia racionaliai panaudoti lėšų, taip pat įpareigoti Perkančiąją organizaciją neatnaujintą tiekėjų varžymąsi numatyti tik kaip išimtinį Pagrindinės sutarties sudarymo būdą, kai dėl objektyvių aplinkybių būtina nedelsiant įsigyti reikalingų produktų;
  1. pripažinti, kad Pirkimų sąlygos, nenumatančios minimalios Pirkimų objekto apimties, yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, netikslios ir nepagrįstai visą sutarties vykdymo riziką perkeliančios tiekėjui. Įpareigoti Perkančiąją organizaciją tinkamai apibrėžti pirkimo objekto apimtį, nurodant konkrečią apatinę ribą (pvz., ne mažiau kaip 70 proc. maksimalios kainos vertės).
 1. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti:
  1. viešojo pirkimo Nr. 383712 „Maisto produktų (bulvių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje;
  2. viešojo pirkimo Nr. 383771 „Maisto produktų (žuvies) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ procedūras iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje.
 1. Ieškovė teigė, kad, atsakovei sudarius viešojo pirkimo sutartis, būtų itin apsunkintas teismo sprendimo vykdymas teismui patenkinus ieškinį, nes šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį taptų neįmanomas, o ieškovei liktų vienintelis teisių gynimo būdas - reikalauti žalos atlyginimo. Tęsiant pirkimo procedūras, atplėšus vokus su pasiūlymais, būtų itin apsunkintas ieškovei palankaus teismo sprendimo vykdymas, nes pirkimo sąlygų koregavimas galimas tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
 1. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, ieškinį patenkinus, pirkimas privalėtų būti nutrauktas. Ši alternatyva ne tik neužtikrina pirkimo procedūrų operatyvumo ir efektyvumo, bet ir sukelia papildomus sunkumus perkančiajai organizacijai, nes tokiu atveju būtina pakartotinai vykdyti pirkimo procedūras, kas lemia papildomas laiko bei lėšų sąnaudas. Kai viešasis pirkimas vykdomas pažeidžiant VPĮ reikalavimus, neužtikrinant tiekėjų sąžiningos konkurencijos, pažeidžiami ne tik ieškovės teisės ir teisėti interesai, bet ir visos visuomenės interesai.
 1. Perkamo objekto įsigijimas nėra grindžiamas ypatinga skuba ir byloje nėra duomenų, kurie leistų manyti, kad pirkimo procedūrų stabdymas iš esmės pažeistų viešąjį interesą. Būtinų maisto produktų tiekimas gali būti užtikrinamas darželiams savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio pirkimo pabaigos. Iki šiol darželiai patys vykdė maisto produktų pirkimus, todėl nėra pagrindo teigti, kad iškilus neatidėliotinam poreikiui, jie negalėtų tokiu pat būdu įsigyti reikiamų produktų.
 1. Maisto produktų tiekimas darželiams gali būti užtikrinamas nesunkiai įgyvendinamomis alternatyviomis priemonėmis, o šio pirkimo sąlygos akivaizdžiai neužtikrina pakankamos konkurencijos, todėl viešasis interesas užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti neigiamų pasekmių nusveria interesą nestabdyti pirkimo procedūrų. Ieškovės reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas.
 1. Leidus atsakovei toliau vykdyti pirkimo procedūras pagal konkurenciją nepagrįstai ribojančias Pirkimo sąlygas, kiltų rizika, kad pirkimo laimėtojas bus išrinktas iš nepagrįstai siauro tiekėjų rato, neužtikrinant racionalaus lėšų naudojimo, tokiu būdu pažeidžiant viešąjį interesą. Atsižvelgus į tai, kad viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos operatyviai, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones viešasis interesas nebus pažeistas.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

4

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. ir 2018 m. birželio 28 d. nutartimis ieškovės prašymus tenkino ir ginčo viešuosius pirkimus sustabdė iki byloje bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas.
 1. Teismas nustatė, kad ieškiniai preliminariai pagrįsti: juose suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodyti jų teisiniai ir faktiniai pagrindai, argumentacija, pateikti ieškiniuose nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai.
 2. Teismas sprendė, kad viešieji pirkimai yra susiję su viešuoju interesu, o ieškovė ginčija Pirkimų sąlygų teisėtumą ir pagrįstumą. Įvertinęs bylos duomenis, teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju tikslinga taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Netaikius jų, egzistuoja grėsmė, kad, patenkinus ieškinio reikalavimus, teismo sprendimo vykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, o vėliau nustačius, kad pirkimas buvo vykdytas pagal neteisėtas pirkimo sąlygas, tokia situacija sukeltų neigiamų padarinių tiek ieškovei, tiek pačiai atsakovei, kuriai kiltų pareiga atlyginti dėl jos veiksmų neteisėtumo atsiradusius nuostolius. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, teismo įsitikinimu, galimi nuostoliai būtų minimalūs. Pirkimų sąlygų koregavimas yra galimas tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Nesustabdžius pirkimo procedūrų, tenkinus ieškinį, pirkimas turėtų būti nutrauktas. Tokia situacija ne tik neužtikrintų viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumo ir efektyvumo reikalavimų, bet ir sukeltų neigiamus padarinius perkančiajai organizacijai, nes reiktų pakartotinai vykdyti pirkimo procedūras. Taip padidėtų laiko bei lėšų sąnaudos.
 3. Teismas prioritetą teikė viešajam interesui – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui, nes byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, kurios leistų spręsti apie egzistuojantį viešąjį interesą, reikalaujantį itin sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras. Viešieji pirkimai turi būti skaidrūs, užtikrinantys racionalų lėšų panaudojimą, o perkančioji organizacija, siekdama įsigyti kokybiškas prekes, turi skatinti tiekėjų konkurenciją.
 4. Atsakovės vykdomų viešųjų pirkimų objektai – maisto produktų (žuvies ir bulvių) įsigijimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Teismas sutiko su ieškovės argumentais, kad maisto produktų tiekimas šioms įstaigoms gali būti užtikrinamas alternatyviomis priemonėmis, pratęsiant turimas sutartis arba darželiams savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio pirkimo pabaigos.

5III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

6

 1. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. ir 2018 m. birželio 28 d. nutartis taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovės UAB „Sotėja“ prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Skundžiamos nutartys neteisėtos, priimtos skubotai, nesuteikus teisės apeliantei pareikšti savo nuomonės dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamas nutartis ir neturėdamas visų reikšmingų duomenų tokiam sprendimui priimti, nepagrįstai sprendė, kad ieškinys yra prima facie pagrįstas, todėl prioritetas teiktinas viešajam interesui, pasireiškiančiam pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, o sustabdymo nauda viršija sustabdymo žalą, nes egzistuoja alternatyvus apsirūpinimo maisto produktais būdas.
  2. UAB „Sotėja“ ieškiniai yra prima facie nepagrįsti, nes yra labai pagrįstų abejonių dėl palankaus ieškovei sprendimo priėmimo. Šią išvadą leidžia daryti ieškovės nutylėtas faktas, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) pagal gautą pranešimą atliko apeliantės vykdomo pirkimo Nr. 383771 „Maisto produktų (žuvies) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ rizikos vertinimą. Taigi iš esmės peržiūrėjusi visas šio Pirkimo sąlygas ir jokių pastabų apeliantei dėl Pirkimo nepateikė; nusprendė nesiimti tolimesnių veiksmų prieš perkančiąją organizaciją.
  3. Ieškovė sąmoningai nenurodė pirmosios instancijos teismui, kad šiuo metu ji tiekia maisto produktus pagal kai kurias maisto kategorijas net 47 įstaigoms, t. y. ieškovė šiuo metu užima daugiau nei 50 proc. rinkos ir yra itin suinteresuota kuo ilgiau išlaikyti esamą situaciją tam panaudodama visokias priemones, įvairiais būdais stabdydama vykdomų pirkimų procedūras.
  4. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė ir nevertino svarbių aplinkybių, įrodančių, kad ieškovė pateikė nepagrįstus ieškinius, siekdama vienintelio tikslo – sustabdyti Pirkimo procedūras ir tokiu būdu kuo ilgesniam laikui užsitikrinti situaciją status quo.
  5. Aplinkybė, kad ieškovė tiekia maisto produktus mažiausiai 47 įstaigoms iš 89, apeliantės nuomone, parodo, kad jokios konkurencijos rinkoje nėra. Sustabdžius Pirkimų procedūras tokia situacija tęstųsi nepateisinamai ilgą laiką. Konkurencijos nebuvimas sąlygoja neracionalų biudžeto lėšų naudojimą. Dėl užsitęsusių Pirkimų procedūrų, įstaigos neorganizuoja naujų konkursų, pratęsinėja turimas sutartis, todėl patikrinti kainas pagal rinkos situaciją nėra galimybių.
  6. Tokia nusistovėjusi praktika, kai įstaigos pačios atlikdavo nedidelės vertės pirkimus, kuriuos visada laimėdamos tos pačios įmonės, lėmė apeliantės sprendimą organizuoti centralizuotą pirkimą ir tokiu būdu užtikrinti realią konkurenciją. Apeliantės organizuojami Pirkimai yra atviri, skaidrūs ir suteikiantys teisę jame dalyvauti visiems potencialiems tiekėjams, sudaro sąlygas gauti konkurencingus pasiūlymus.
 1. Ieškovė UAB „Sotėja“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Pateikia šiuos argumentus:
  1. Ieškiniuose suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindas, pateikta argumentacija ir nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pretenzija, teismų praktika); ieškinių forma ir turinys atitinka nustatytus CPK reikalavimus, dėl ko konstatuotinas ieškinių preliminarus pagrįstumas.
  2. Ieškiniai paduoti dėl Perkančiosios organizacijos nustatytų Pirkimų sąlygų, proteguojančių stambiuosius maisto perpardavėjus, nepagrįstai ribojant UAB „Sotėja“ galimybes sudaryti sutartis dėl maisto produktų tiekimo, t. y. ieškiniai yra tiesiogiai susiję su viešuoju interesu užtikrinti sąžiningą tiekėjų konkurenciją.
  3. Nesutinka su apeliante, kad ji (ieškovė), ginčydama viešųjų pirkimų sąlygas, siekia tik savanaudiškų ir neteisėtų tikslų. Šias aplinkybes paneigia visi anksčiau teikti ir nagrinėti ieškovės ieškiniai, kurie lėmė pirkimų procedūrų nutraukimą, pačiai Perkančiajai organizacijai pripažinus ginčytų sąlygų neteisėtumą arba sutikus su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada.
  4. Tai, kad šiuo metu ieškovė UAB „Sotėja“ tiekia maisto produktus darželiams, niekaip nepaneigia ginčijamo pirkimo sąlygų neteisėtumo, dėl to šis apeliantės argumentas turėtų būti vertinamas tik kaip spekuliatyvi prielaida, neturinti reikšmės laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (panaikinimo) klausimui. Dėl žuvies tiekimo UAB „Sotėja“ yra sudariusi vos 3 sutartis. Taigi bet kokios prielaidos dėl dominuojančios padėties tiekiant paminėtą produktą yra visiškai nepagrįstos.
  5. Apeliantė nepateikė jokių objektyvių skaičiavimų, kurie pagrįstų jos deklaruojamą darželių savarankiškai atliekamų pirkimų neracionalumą. Apeliantės teiginiai dėl tariamai neracionalaus lėšų naudojimo pagal dabartinį produktų tiekimo modelį laikytini spekuliatyviais ir nepagrįstais.
  6. Apeliantės argumentai, kad įstaigos turi pratęsti turimas sutartis, taip pat yra visiškai nepagrįsti. Produktų tiekimo sutarčių keitimo (pratęsimo) galimybės yra labai ribotos, todėl nėra pagrindo teigti, kad įstaigos neturi galimybių sudaryti trumpalaikių sutarčių vykdydamos naujus pirkimus, kurių metu, siekiant užtikrinti konkurenciją bei racionalių pasiūlymų gavimą, pirkime dalyvauti būtų kviečiami keli tiekėjai.
  7. Ginčai dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomo centralizuoto maisto produktų pirkimo teismuose nagrinėjami jau nuo 2017 m. gruodžio 4 d., tačiau darželiai jau daugiau nei pusę metų, savarankiškai sudarydami (ar pratęsdami) sutartis dėl maisto produktų tiekimo, gali užtikrinti tinkamą vaikų maitinimą. Ši aplinkybė paneigia apeliantės argumentus dėl neva egzistuojančio viešojo intereso itin sparčiai užbaigti pirkimo procedūras.
  8. Aplinkybė, kad ji (ieškovė) sėkmingai dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, niekaip nepagrindžia apeliantės deklaratyvių teiginių apie tariamai nepagrįstą procedūrų vilkinimą. Priešingai, tai tik parodo, kad ieškovė pateikia racionalius ir konkurencingus pasiūlymus, kurie leidžia laimėti viešuosiuose pirkimus.

7IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarčių, kuriomis pirmosios instancijos teismas tenkino ieškovės UAB „Sotėja“ prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
Dėl naujų įrodymų prijungimo
 1. Apeliantė pateikė prašymą prijungti rašytinius įrodymus – 2018 m. liepos 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus raštą Nr. 67-3-145, kuriame nurodoma ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų skaičius, kurioms UAB „Sotėja“ tiekia maisto produktus. Šiuo raštu apeliantė įrodinėja, kad ieškovė teikdama ieškinius teismui piktnaudžiauja savo teisėmis, vilkindama viešųjų pirkimų procedūras.
 1. Ieškovė UAB „Sotėja“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė 2018 m. sausio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos raštą Nr. 32-14-69 ir 2018 m. liepos 9 d. raštą Nr. 32-14-842 dėl viešojo pirkimo Nr. 352239 nutraukimo perkančiosios organizacijos iniciatyva; maisto sutarčių sąrašo kopiją, teigdama, kad šiais įrodymais siekia patvirtinti, jog nemokamo maitinimo paslaugos Kauno miesto savivaldybės ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose yra užtikrinamas sudarius laikinas maitinimo paslaugų pirkimo sutartis, todėl nėra skubos itin sparčiai užbaigti viešųjų pirkimų procedūras.
 1. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantės pateiktą 2018 m. liepos 4 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus raštą Nr. 67-3-145, kuriuo, kaip teigia apeliantė, ji siekia įrodyti ieškovės piktnaudžiavimą teise, atsiskalytina priimti, nes tai nesusiję su nagrinėjamu klausimu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šioje stadijoje nesprendžiama dėl ieškovės piktnaudžiavimo teise paduodant teismui ieškinius. Atsisakoma priimti ir ieškovės pateiktus rašytinius įrodymus, nes 2018 m. sausio 31 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijos raštas Nr. 32-14-69 ir 2018 m. liepos 9 d. raštas Nr. 32-14-842 dėl viešojo pirkimo Nr. 352239 nutraukimo perkančiosios organizacijos iniciatyva, nenusijęs su nagrinėjamu ginču, o kitus įrodymus turėjo galimybę patiekti pirmosios instancijos teismui, tuo labiau, kad prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones buvo teigiama galimybę sudaryti bei sudarytas ir vykdomas laikinąsias maisto produktų tiekimo sutartis.
Dėl atskirojo skundo esmės
 1. CPK 144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnyje įtvirtintos specialiosios taisyklės, taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jeigu jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 2. Spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas pirmiausia vertina pareikštų reikalavimų tikėtiną pagrįstumą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Pagal prima facie (iš pirmo žvilgsnio) doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013 ir kt.).
 4. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, UAB „Sotėja“ ieškinių turinys, forma atitiko CPK reikalavimus. Ieškinių reikalavimai, argumentai, pridėti įrodymai sudaro pagrindą teigti, kad ieškiniai tikėtinai pagrįsti ir galėtų būti tenkinami. Tačiau tokia išvada neturi prejudicinės galios, nes išnagrinėjus bylą iš esmės, įvertinus visas bylai reikšmingas aplinkybes, gali paaiškėti priešinga situacija, t. y. tokia, kad ieškinius bus pagrindas atmesti. Apeliantė, teigdama apie ieškinių preliminarų nepagrįstumą, akcentuoja ieškinių nepagrįstumą dėl jų esmės, dėl ko, kaip paminėta, pasisakys teismas išnagrinėjęs bylą iš esmės. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškiniai preliminariai pagrįsti. Apeliantė to nepaneigė.
 5. Viešieji pirkimai neabejotinai yra susiję su viešuoju interesu. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pažymėta, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005 ir kt.). Taigi visais atvejais teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi įvertinti, ar tam tikros rūšies laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pagal nustatytas aplinkybes būtų adekvatus siekiamam tikslui, nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros (CPK 145 str. 2 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2287/2014 ir kt.).
 6. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja stabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 5 d.) ir užtikrinti, kad pirkimo procedūrų metu, nustatant konkurso laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1762/2010, 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1682/2012) ir kt. Kita vertus, viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, šiuo atveju pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, pirmiausia turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2012, 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2113/2012 ir kt.).
 7. Ginčo viešojo pirkimo objektas – maisto produktų (žuvies ir bulvių) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, kad pirmumas taikytinas viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, nes nenustatyta aplinkybių, sudarančių pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis itin sparčiai užbaigti ginčijamo viešojo pirkimo procedūras. Sutiktina su teismo išvada, kad maisto produktų tiekimas paminėtoms įstaigoms gali būti užtikrinamas alternatyviomis priemonėmis – pratęsiant turimas sutartis arba darželiams savarankiškai sudarant laikinas pirkimo sutartis, galiojančias iki ginčo dėl šio pirkimo pabaigos. Apeliantė nepaneigė šios teismo išvados, neįrodė būtinybės tęsti konkursą skubiai. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių egzistuoja grėsmė dėl teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovei, tinkamo įvykdymo. Paaiškėjus, kad Pirkimas organizuotas neteisėtų Pirkimo sąlygų pagrindu, akivaizdžiai atsirastų neigiamų turtinių ir neturtinių padarinių tiek ieškovei, tiek atsakovei. Apeliantė pirmosios instancijos teismo išvadų nepaneigė, apeliacinį skundą iš esmės grindė abstrakčiais teiginiais (CPK 178 str.).
 8. Į esminius atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentus atsakyta, kiti nėra reikšmingi teisingam sprendžiamo klausimo išnagrinėjimui.
 9. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtas ir pagrįstas nutartis; jų naikinti ar keisti atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo.

9Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

10Kauno apygardos teismo 2018 m. birželio 27 d. ir 2018 m. birželio 28 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai