Byla 2-593-124/2014
Dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo bei dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Šiaulių „Rasos“ progimnazijai, tretiesiems asmenims UAB „Averita“, UAB „Vilguva“, UAB „Dussman Service“, UAB „Sotega“, UAB „Grūstė“, UAB „Niklita“ ir UAB „Amerija“ dėl viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis ir jų panaikinimo bei dėl perkančiosios organizacijos priimtų sprendimų pripažinimo neteisėtais ir jų panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.

4Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu (1 t., 2–11 b. l.) ir patikslintu ieškiniu (2 t., 17–28 b. l.) prašė:

5- pripažinti neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 7.3. punktą, nustatantį, kad „Maitinimui maisto produktų kaina turi būti ne mažesnė ir ne didesnė už maksimalią, kaip nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo”,

6- paaiškėjus, kad yra sudaryta pirkimo sutartis, ex officio ją pripažinti niekine;

7- pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo sprendimus:

82013-12-20 d. sprendimą „Dėl komercinio pasiūlymo atmetimo”, kuriuo perkančioji organizacija atmetė VšĮ „Kretingos maistas” pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose tiekėjams keliamų reikalavimų; kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 7.3. punkto keliamiems reikalavimams.

9-2013-12-20 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo; UAB „Averita” pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; dėl nutarimo sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Averita”.

10Ieškovas nurodė, kad 2013-12-06 perkančioji organizacija Šiaulių „Rasos” progimnazija paskelbė supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Šiaulių „Rasos” progimnazijos nemokamo mokinių maitinimo paslaugų pirkimas”. Ieškovas pateikė pasiūlymą dalyvauti pirkime, 2013-12-11 VšĮ „Kretingos maistas” perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, prašydamas panaikinti Sąlygų 7.3. punkte įtvirtintą neteisėtą reikalavimą, nurodantį, kad „Maitinimui maisto produktų kaina turi būti ne mažesnė ir ne didesnė už maksimalią, kaip nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo”. Atsakovas atmetė ieškovo pretenziją, motyvuodamas tuo, jog skundžiama konkurso Sąlyga buvo suformuluota pagal Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo”. 2013-12-20 d. raštu atsakovas informavo apie tai, kad VšĮ „Kretingos maistas” pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų 7.3. punkto keliamų reikalavimų, pasiūlyta kaina neatitinka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo" nustatytų kainų”. Šiaulių „Rasos” progimnazija 2013-12-20 d. raštu informavo, kad viešojo pirkimo komisija nutarė sudaryti pasiūlymų eilę pagal pasiūlymo pateikimo pirmumą, UAB „Averita“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu ir sudaryti su ja pirkimo sutartį.

11Nurodo, kad Pirkimo sąlygos yra ydingos, atsakovas pasirinko netinkamą maitinimo paslaugos apskaičiavimo metodiką, nes nustato konkrečias maisto produktų įsigijimo/maitinimo paslaugų teikimo kainas, o ne kainų ribas, dėl ko nevyksta tiekėjų konkurencija, kadangi Sąlygų 60 punkte nustačius, jog patiekalų gamybos išlaidos yra finansuojamos iš tiekėjo lėšų(jas negalėjo įtraukti į maitinimo paslaugų kainą), maitinimo paslaugų kaina turėjo būti lygi Perkančios organizacijos Sąlygose nustatytai fiksuotai kainai.

12Pirkimo nustatytos sąlygos, veikdamos kaip Pirkimo sąlygų visuma, kartu su Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimo nuostatomis, sukuria situaciją, kurioje Pirkime dalyvaujantys visi tiekėjai yra priversti savo pasiūlymuose įrašyti tą pačią fiksuotą pasiūlymo kainą, numatytą savivaldybės tarybos sprendime. Tiekėjams nepaliekama galimybė varžytis dėl paslaugų teikimo gamybos išlaidų - palikta tik galimybė varžytis laike - t. y. pirmiau pateikti pasiūlymą. Be to, perkančioji organizacija Pirkimo sąlygas parengė pažeidžiant viešųjų pirkimų principus, tikslus, nes nustatė mažiausius, o tuo pačiu ir didžiausius (t. y. fiksuotus) maitinimo paslaugų teikimo kainų dydžius, tuo užkirsdama kelią realiai tiekėjų konkurencijai. Taip pat pirkimas buvo vykdomas ne CVP IS priemonėmis, todėl buvo suteikiamas akivaizdus pranašumas (laiko atžvilgiu) vietiniams tiekėjams, taip apribojant kitų tiekėjų galimybę laimėti viešąjį pirkimą.

13Ieškovo nuomone, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo pasiūlymą yra neteisėtas ir naikintinas, nes šis sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis neteisėta Konkurso Sąlygų nuostata (7.3. punktas), kuri naikintina. Dėl pasiūlymo atmetimo 2013-12-27 ieškovas pateikė pretenziją, kurios atsakovas netenkino. Tokios nuostatos pagrindu priimtas sprendimas atmesti tiekėjo pasiūlymą, taip pat pripažintinas neteisėtu ir naikintinu. Vadovaudamasis nurodyta sąlyga (7.3 p.), atsakovas sudarė pasiūlymų eilę, pripažino UAB „Averita” pasiūlymą laimėjusiu, nusprendė būtent su šiuo tiekėju sudaryti pirkimo sutartį, todėl šie atsakovo sprendimai taip pat pripažintini neteisėtais ir naikintini, nes jie buvo priimti vadovaujantis neteisėta ginčo Pirkimo sąlyga (Sąlygų 7.3. punktas) bei neteisėtai atmetus VšĮ „Kretingos maistas” pasiūlymą.

14Atsakovas Šiaulių „Rasos” progimnazija atsiliepime į ieškinį , į patikslintą ieškinį (1 t., 69-71b.l.,3 t., 23–26 b. l.) prašė ieškinį atmesti, nurodė, kad mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs šių paslaugų kainų nustatymo kriterijai, kurių ir laikėsi perkančioji organizacija.

15Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" priimtame apraše nustatyta, kad nemokamas maitinimas savivaldybių mokyklų mokiniams teikiamas savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka; nustatomi lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydžiai, pietums skiriant nuo 2,6 iki 3,6 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio sumą. Šios tvarkos apraše taip pat nurodyta, kad tikslų lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydį savivaldybės įsteigtose mokyklose nustato savivaldybės administracija. Šiuo atveju savivaldybės taryba nustatė minimalias maitinimo kainas, todėl nukrypti nuo šių kainų taikymo viešųjų pirkimų komisija negalėjo. Pirkimo sąlygų 60 punkte buvo aiškiai nurodyta, kad patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo tiekėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo tiekimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos) finansuojamos iš tiekėjo lėšų. Tai reiškia, kad visos maitinimo paslaugos išlaidos yra įskaičiuotos į maisto produktų įsigijimo kainą, neišeinant ir nepažeidžiant minėto Šiaulių miesto tarybos nutarimo. Nurodo, kad tik trijų iš aštuonių tiekėjų pasiūlymai atitiko 7.3 punkto reikalavimus .Kitų, tame tarpe ir ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis konkurso reikalavimų, nes kaina neatitiko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009-12-27 sprendime Nr.T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“ nustatytų kainų .Taip pat nurodo, kad ieškovas neskundė šio pretenzijos atmetimo.

16Nugalėtoju buvo pripažinta UAB „Averita“, pasiūlymų eilė buvo sudaryta iš trijų tiekėjų, kurių pasiūlymai atitiko pirkimo sąlygas, pasiūlė vienodas sąlygas, atitinkančias sąlygų 7.3 punktą ir nugalėtoju pripažinta UAB „Averita“, pirmoji pateikusi pasiūlymą.

17Sutartis su ieškovu yra pasibaigusi, nuo 2014 m. sausio 8 d. ieškovas neteikia mokinių maitinimo paslaugos. 2014 m. sausio 7 d. VšĮ „Kretingos maistas” nutraukė mokinių maitinimą, išsiveždamas visą reikalingą įrangą, todėl užtikrinant mokinių maitinimo nepertraukiamumą, buvo pasirašyta mokinių maitinimo sutartis su nauju tiekėju UAB „Averita”, nes tęsti sutartinius santykius su VšĮ „Kretingos maistas” nebuvo galimybių. VšĮ „Kretingos maistas” ieškinyje pasisakydamas dėl pranašumo suteikimo vietiniams tiekėjams klaidina teismą, nes ieškovas vienintelis iš visų tiekėjų dalyvavusių pirkime žinojo, kad bus organizuojamas naujas maitinimo paslaugų pirkimas. Šiaulių „Rasos“ progimnazijos viešųjų pirkimų komisija, pateikdama viešojo pirkimo sąlygas, teisėtai vadovavosi kainų nustatymo kriterijais 7.3. pirkimo sąlygų punkte ir nepažeisdama LR Viešųjų pirkimų įstatymo priėmė sprendimus šiame pirkime. Nurodo, kad gavęs ieškinį, prašė netaikyti laikinąsias apsaugos priemones , 2014-01-06 d. pateikė prašymą jas netaikyti arba panaikinti, jei yra pritaikytos, bet nutarties dėl jų taikymo ar netaikymo negavo , todėl neturėdami duomenų, tęsė procedūras.

18Trečiasis asmuo UAB „Averita“ atsiliepimu į ieškinį bei patikslintą ieškinį (2 t., 96-98 b.l,3 t., 47–50 b. l.) prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime nurodė, kad 2013 m. gruodžio 20 d. gavo Šiaulių „Rasos” progimnazijos viešųjų pirkimų komisijos pranešimą, kad buvo sudaryta pasiūlymų eilė pagal pasiūlymo pateikimo pirmumą, nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju UAB „Averita”, UAB „Averita” įpareigota iki 2013 m. gruodžio 30 d. elektroniniu paštu pateikti sutarties projektą derinimui. Šis sutarties projektas buvo suderintas su perkančiąja organizacija dar iki Naujųjų metų, o 2014 m. sausio 8 d. pasirašė maitinimo paslaugų sutartį su Šiaulių „Rasos” progimnazija. Šios sutarties vykdymas buvo komplikuotas tuo, kad VšĮ „Kretingos maistas”, pasibaigus maitinimo paslaugų sutarčiai, 2014 m. sausio 7 d. vakare išsivežė visą virtuvės įrangą. UAB „Averita” per naktį sumontavo savo įrangą ir užtikrino nepertraukiamą progimnazijos mokinių maitinimą.

19UAB „Averita” pasiūlyme buvo nurodyta kaina, kuri buvo nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo”, t. y. pietūs priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių mokiniams - 4,00 Lt, pietūs 5-12 klasių mokiniams - 4,68 Lt. Mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešiesiems pirkimams teisės aktuose yra nustatyti specialūs šių paslaugų kainų nustatymo kriterijai. Kadangi remiantis Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės Taryba nustatė minimalias maitinimo kainas, todėl viešojo pirkimo komisija negalėjo nukrypti nuo šių kainų, o tiekėjai turėjo laikytis sąlygų 7.3 punkto reikalavimų. Kadangi atsakovas 2013-11-29 pranešė ieškovui apie maitinimo paslaugų sutarties pasibaigimo terminą, jis turėjo pranašumą prieš kitus tiekėjus. Nurodo, kad atsakovui nebuvo žinoma apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, be to šis buvo pateikęs prašymą, jų netaikyti, todėl su laimėtoju UAB „Averita“buvo sudaryta sutartis.

20Trečiasis asmuo UAB „Sotega” atsiliepimu į patikslintą ieškinį (3 t., 52–59 b. l.) prašė ieškinį tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad perkančioji organizacija, įtraukdama į Pirkimo sąlygas 7.3. punktą, apribojo tiekėjų galimybes tarpusavyje konkuruoti dėl realios ir pagrįstos pirkimo dalyko kainos, buvo palikta galimybė konkuruoti tik dėl pasiūlymų pateikimo laiko,todėl Pirkimo sąlygos, nustatytos 7.3. punkte, pripažintinos neteisėtomis ir naikintinos. Trečiasis asmuo mano, kad jeigu teismas Sąlygų 7.3. punkto nuostatas pripažintų neteisėtomis ir naikintinomis, kaip neteisėti turėtų būti panaikinti ir Perkančiosios organizacijos kiti sprendimai, priimti neteisėtų Pirkimo sąlygų (7.3. p.) pagrindu. Viešųjų pirkimų vykdymas ne CVP IS priemonėmis iš esmės turėtų būti vertinamas kaip neužtikrinantis tiekėjų lygiateisiškumo, pirkimo skaidrumo.

21Trečiasis asmuo UAB „Vilguva“su ieškiniu nesutiko, nes Sąlygos buvo paruoštos laikantis savivaldybės tarybos sprendimu nustatytų minimalių maitinimo kainų. (2 t, 101 b.l.). Konkurso nugalėtojas buvo nustatytas nepažeidžiant Viešųjų pirkimo įstatymo bei Pirkimo sąlygų nuostatų.

22Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ dublike (4 t., 1–7 b. l.) nurodė, kad perkančioji organizacija, nustatydama Pirkimo objekto (maisto produktų įsigijimas ir maitinimo paslaugos teikimas) fiksuotas kainas, nebuvo saistoma jokių teisės aktų nustatyti tokias Pirkimo Sąlygas. Šiaulių miesto savivaldybės taryba nustatė tik kompensuojamas maisto produktų įsigijimo kainas, o ne „minimalias maitinimo kainas“. Perkamo objekto-maitinimo kainą nustatė būtent perkančioji organizacija, nurodydama perkamo objekto kainos paskaičiavimo būdą Pirkimo Sąlygose (7.3 bei 60 punktai). Iš suformuoto Sąlygų reikalavimo akivaizdu, jog visi tiekėjai privalėjo pateikti pasiūlymus nurodydami identišką pasiūlymo kainą, t.y. tokią, kokia numatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377. Tokios sąlygos akivaizdžiai prieštarauja VPĮ įtvirtintiems principams, kadangi, pateikiant pasiūlymus identiškomis kainomis, realios konkurencinės kovos tarp tiekėjų nelieka - visi konkuruoja tik dėl pasiūlymo pateikimo laiko. Atsakovas ieškinį iš teismo gavo 2014-01-03, yra pakankamai duomenų, kad atsakovas gavo ir 2014-01-02 Šiaulių apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki sudarydamas viešojo pirkimo sutartį su UAB „Averita”, todėl turėjo sustabdyti pirkimo procedūras. Be to, atsakovas, vien tik vadovaudamasis LR VPĮ 95 str. 2 d., bet kuriuo atveju neturėjo teisės tęsti Pirkimo procedūras ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Atsakovo teiginys, kad pranašumas Pirkime buvo suteiktas būtent VšĮ „Kretingos maistas” yra neteisingas ir klaidinantis teismą, nes ieškovas buvo informuotas tik apie tai, jog yra nutraukiama sutartis, tačiau apie naujai organizuojamo pirkimo sąlygas nebuvo informuotas. Įstatymų leidėjas laikosi pozicijos, jog perkančiosios organizacijos pirkimus privalo vykdyti CVP IS priemonėmis.

23Tripliku atsakovas „Rasos“ progimnazija (4 t., 15–18 b. l.) prašo ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad nesutinka su ieškovo argumentais, jog Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimo formuluotė prieštarauja LR Socialinės paramos mokiniams įstatymo bei Aprašo nuostatoms ir todėl perkančioji organizacija negalėjo vadovautis šiuo sprendimu, tvirtindama ginčo pirkimo sąlygas. Nemokamas mokinių maitinimas Šiaulių miesto mokyklose yra organizuojamas, būtent, šiuo Tarybos sprendimu, kuris yra nenuginčytas ir galioja visoms švietimo įstaigoms. Sutartis su laimėtoju buvo sudaryta, nežinant apie pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas iš 2013-11-29 rašto vienintelis iš tiekėjų žinojo, kad pasibaigus jų tarpusavio sutarčiai dėl maitinimo paslaugos teikimo, bus organizuojamas naujas pirkimas. Kiti triplike nurodyti atsakovo argumentai yra analogiški argumentams, išdėstytiems atsiliepime į ieškinį.

24II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.

25Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Šiaulių „Rasos“ progimnazija CVP IP 2013 m. gruodžio 06 d. paskelbė apie supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu „Šiaulių „Rasos“ progimnazijos nemokamo mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“(viešojo pirkimo Nr. 159285), vokų atplėšimo data -2013-12-18 d. 10:00 val. (1t.,12-13 b. l.).

26Nustatytu terminu gauti 8 vokai su pasiūlymais, kurių eiliškumas pagal gavimo laiką :1.UAB „Averitas“ pasiūlymas, kuris pateiktas 2013-12-06d 12:45 val.(3t.,124-155);2.UAB „Vilguva“-2013-12-06 13:35 val.(3 t,75-105b.l.)3. UAB „Sotega“-2013-12-12 09:32 .(3t,106-123 b. l.),4. VšĮ „Kretingos maistas“-2013-12-16 11:17 val,5.UAB „Grūstė“ 2013-12-17 6.„Dussmann Service“ -2013-12-17 11:40;7.UAB „Niklita“ 2013-12-17 14:18 val, UAB „Amerija“-2013-12-18 09:00 val.

272013 -12-11 raštu Nr. 5721 ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsakovui pretenziją dėl Pirkimo sąlygų 7.3 punkto, prašydamas panaikinti šiame punkte įtvirtintą neteisėtą reikalavimą dėl fiksuotų maisto produktų kainų nustatymo, nustatantį, kad „Maitinimui maisto produktų kaina turi būti ne mažesnė ir ne didesnė už maksimalią, kaip nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo” (1t., 28-30 b. l.).

282012-12 12 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos viešojo pirkimo komisijos sprendimu, apie ką ši raštu pranešė ieškovui, buvo atmesta ieškovo pretenzija, nurodant, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009-12-17 sprendime Nr.T-377 nustatytos ne maisto produktų įsigijimo kainos, o mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kaina vienam mokiniui, kuo remiantis ir buvo nustatytos viešojo pirkimo kainos pirkimo sąlygų 7.3 punkte. Nurodo, kad pateikus pasiūlymus vienoda kaina, tiekėjams lieka galimybė konkuruoti , remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str.7 ir konkurso sąlygų 61 punktu(1t.,32 ,73 b. l.).

29Atsakovas byloje pateikė 2 sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėtojo pripažinimo, t. y. 2013-12-18 komisijos sprendimą, kur nurodyta, kad komisija įvertinusi tai, jog neatmesti tiekėjų pasiūlymai yra vienodos kainos, t.y. pietūs 6-10 metų amžiaus mokiniams-4,00 Lt, 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams-4,68 Lt, nutarė sudaryti pasiūlymo eilę pagal pasiūlymo pateikimo pirmumą:1:UAB „Averita“ , pasiūlymas pateiktas 2013-12-06 12:54 ,2. UAB „Vilguva“ pasiūlymas pateiktas 2013-12-06 13:35val.,3.UAB „Dussmann Service“ pasiūlymas pateiktas 2013-12-17 11:40 val.UAB „Averita“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu. Sudaryti pirkimo sutartį su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju UAB „Averita“, bet ne anksčiau nei pasibaigs atidėjimo terminas, tai yra po 15 dienų nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį išsiuntimo dienos(1 t., 80 b. l.).

30Taip pat atsakovas teismui pateikė ir kitos datos, t.y. 2013-12-20 komisijos sprendimą(posėdžio protokolą Nr.FV-10(4.16), kur svarstytas palankiausio komercinio pasiūlymo atrinkimas, kuriame komisija buvo supažindinta su komerciniais pasiūlymais ir įvertinusi gautus pasiūlymus bei tai, kad neatmesti paslaugos tiekėjų pasiūlymai vienodos kainos, sudarė pasiūlymų pagal pasiūlymo pateikimo pirmumą, nurodyta ta pati, kaip ir 2013-12-18 sprendime eilė(1t., 64 b. l.).Komisija nutarė UAB „Averita“ pasiūlymą pripažinti laimėjusiu, sudaryti sutartį su laimėjusį pasiūlymą pateikusiu paslaugos tiekėju UAB „Averita“ .

31Atsakovas nepateikė teismui viešojo pirkimo komisijos sprendimų apie tiekėjų pasiūlymų vertinimus, jų atmetimų priežastis, tik pateikė 2013-12-20 raštus, siunčiamus atmestų pasiūlymų tiekėjams, iš kurių matyti, kad neįtrauktų į pasiūlymų eilę tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti, kaip neatitinkantys teikėjams keliamų reikalavimų, t.y. atmesti dėl šių priežasčių: UAB „Sotega“ir VšĮ „Kretingos maistas“ kaip neatitinkantys sąlygų 7.3 punkto keliamiems reikalavimams- pasiūlyta kaina neatitinka Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009-12-17 d. sprendime Nr.T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“ nustatytų kainų(1 t., 103,105 b. l.);UAB „Grūstė“ UAB„Niklita“, UAB„Amerija“- kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų 44.4 reikalavimams-nepateikus nemokamo maitinimo sutarties projekto(1t.,100,104,106 b. l.).

322013-12-27 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo, prašydamas panaikinti sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo, nes jis priimtas vadovaujantis neteisėtomis sąlygomis, prašė sustabdyti pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta pretenzija(2 t.,65-66 b. l.), kurią atsakovas atmetė 2013-12-30 raštu Nr.S-219(2 t., 75-76 b. l.).

332013-12-27 ieškovas išsiuntė teismui ieškinį dėl neteisėtų Pirkimo sąlygų, kuris teisme gautas 2013-12-30(1t., 2-11,46 b. l.).

342014-01-02 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant atsakovo vykdomas pirkimo procedūras(1t, 49-51 b. l.), išsiųsta atsakovui el. paštu 2014-01-02 10:05(1t.,53,56 b. l.).

352014-01-08 atsakovas . su UAB „Averita“ sudarė mokinių maitinimo paslaugos pirkimo sutartį(1t., 97-99 b. l.) .

362014-01-15 teisme gautas ieškovo patikslintas ieškinys(2t.,17-29 b. l.).

37III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

38Ieškinys tenkintinas.

39Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose nustatytos fiksuotos išlaidos maisto produktams įsigyti/maisto gaminimui neprieštarauja sąžiningai tiekėjų konkurencijai, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintiems viešųjų pirkimų principams, taip pat ar pagrįstai buvo atmestas ieškovo pasiūlymas, kai šis siūlė vienos dienos maitinimo paslaugas mažesnėmis kainomis nei pirkimą laimėję tiekėjai. Tiekėjas-VšĮ „Kretingos maistas“ susipažinęs su pirkimo sąlygų reikalavimais, pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją dėl, ieškovo teigimu, r dirbtinai ribojančių konkurenciją pirkimo sąlygų.

40VPĮ 3 straipsnio („Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis“) 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija užtikrina, jog atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintos normos – pamatinės viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo nuostatos, jų turi būti laikomasi nuo pat pat Pirkimo organizavimo pradžios. Perkančioji organizacija, veikdama VPĮ reguliavimo srityje, privalo laikytis ir nepažeisti viešųjų pirkimų principų, tinkamai ir teisėtai siekti viešųjų pirkimų tikslo.

41Nors Pirkimo sąlygų IX skyriaus 46 punktas numato, kad perkančios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų ir pasiūlymo pateikimo pirmumą, tačiau pačios Konkurso sąlygos neužtikrino tiekėjams galimybės konkuruoti, ir mažiausios kainos vertinimo kriterijus negalėjo būti pritaikomas, atsižvelgiant į Pirkimo sąlygas. Teismas pripažįsta, kad Pirkimo sąlygos yra ydingos. Pirkimo sąlygos turi aiškintinos atsižvelgiant į 7.3 p, 26 bei 60 Sąlygų punktus bei įvertinant pirkimo sąlygų 1 priedą. Supaprastinto mažos vertės viešojo pirkimo „Šiaulių „Rasos“ progimnazijos nemokamo mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“ 26 p. nustatyta, kad „Į paslaugų kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.“ Pirkimo sąlygų 7.3 p. nurodyta, kad „Maitinimui maisto produktų kaina turi būti ne mažesnė ir ne didesnė už maksimalią, kaip nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“, o Pirkimo sąlygų 60 p. įtvirtinta nuostata, kad „Patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo tiekėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ) finansuojamos iš tiekėjo lėšų“. Pažymėtina, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo" nurodytos ne maisto produktų įsigijimo kainos, bet mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kaina vienam mokiniui: pietūs priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1-4 klasių mokiniams - 4,00 Lt; pietūs 5-12 klasių mokiniams - 4,68 Lt (atitinkamai nurodytos pusryčių kainos). Pasiūlymo formoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas) Perkančioji organizacija tiekėjams pateikė užpildyti lentelę, kurioje buvo būtina nurodyti vienos dienos vieno mokinio maitinimo paslaugų kainą, t.y. pietų kainą (6-10 metų amžiaus mokiniams bei 11 metų ir vyresnio amžiaus mokiniams) -vienos dienos pietų kainos turėjo būti nurodytos vienam mokiniui su PVM ir be PVM (taip pat atskirai turėjo būti nurodomas PVM).Vadovaujantis Sąlygų 60 punktu, tiekėjas į maitinimo paslaugų kainą negalėjo įtraukti gamybos išlaidų, nes pagal Konkurso sąlygų 60 punktą jos yra finansuojamos iš tiekėjo lėšų, todėl akivaizdu kad numačius tokį paslaugos apskaičiavimo būdą(metodiką) maitinimo paslaugų kaina turėjo būti lygi maisto produktų kainai, kurią perkančioji organizacija nustatė ne didesnę ir ne mažesnę (konkrečią)- taip, kaip numatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo". Taigi iš Pirkimo sąlygų matyti, kad perkančioji organizacija sutapatino sąvokas „maisto produktų įsigijimo kaina" ir „mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kaina vienam mokiniui" ir šią kainą nustatė fiksuotą pagal minėtą Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos sprendimą. Tai patvirtina ir atliktas perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymų vertinimas, atmetimas pasiūlymų tų tiekėjų - ieškovo bei UAB „Sotega“ pasiūlymų, kurių pasiūlymo kaina buvo mažesnė nei savivaldybės sprendimu nustatyta kaina (1t., 101,103,105 b. l.). Pasiūlymų atmetimas bei atsakovo 2013-12-12 atsiliepimas į ieškovo pretenziją patvirtina, kad vadovaudamiesi Pirkimo Sąlygomis, pirkime dalyvaujantys tiekėjai privalėjo teikti pasiūlymus su kainomis, nurodytomis minėtame Šiaulių - miesto savivaldybės Tarybos sprendime, priešingu atveju jų pasiūlymai bus atmesti, kaip neatitinkantys Konkurso Sąlygų reikalavimų. Taigi visi tiekėjų pasiūlymai turėjo būti teikiami vienodomis paslaugų kainomis. Vadovaujantis šiomis nuostatomis išeina, kad tiekėjai, teikiantys pasiūlymus Pirkimui negali konkuruoti nei maisto produktų kainomis (Pirkimo sąlygų 7.3 p. draudžia siūlyti mažesnes ar didesnes kainas, nei nurodyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“), nei maisto pagaminimo išlaidomis (Pirkimo sąlygų 60 p. nustatyta, kad maisto gaminimo išlaidos finansuojamos iš tiekėjų lėšų), todėl tiekėjai, teikiantys pasiūlymus Pirkimui, gali tarpusavyje konkuruoti tik laiku, kada pateiktas pasiūlymas (Pirkimo sąlygų 47 p. nustatyta, kad „Jeigu kelių pateiktų pasiūlymų yra vienodos kainos, nustatant pasiūlymų eilę į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai“).

42Pirkimo sąlygos nesudarė galimybių pasiūlyme nurodyti konkurencingą perkamos paslaugos kainą, atitinkančią konkretaus siūlančiojo tiekėjo galimybes. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013m.balandžio 2 d. nutartyje civ. byloje Nr.3K-3-198/ 2013 pažymėtina, kad mokinių nemokamo maitinimo paslaugų viešiesiems pirkimams teisės aktuose nustatyti specialūs šių paslaugų kainų nustatymo kriterijai. Viešojo pirkimo konkursai bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugoms pirkti organizuojami laikantis taip pat ir šią socialinę paramą mokiniams reglamentuojančio Socialinės paramos mokiniams įstatymo nustatytos tvarkos. Šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad savivaldybių administracijos nustato maisto produktams įsigyti skiriamų lėšų dydį, vadovaudamosi šio įstatymo 7 straipsniu, pagal kurį nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti skiriamų lėšų dydis vienai dienai vienam mokiniui nustatomas vadovaujantis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka. Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 ,,Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ priimtame apraše nustatyta, kad nemokamas maitinimas savivaldybių mokyklų mokiniams teikiamas savivaldybės tarybos nustatyta mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarka (4 punktas); nustatomi lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui dydžiai, pietums skiriant nuo 2,6 iki 3,6 proc. bazinės socialinės išmokos dydžio sumą (8.1 punktas). Šios tvarkos apraše taip pat nurodyta, kad tikslų lėšų, skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydį savivaldybės įsteigtose mokyklose nustato savivaldybės administracija. Socialinės paramos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje detalizuotos socialinės paramos mokiniams išlaidų rūšys, išvardijant, kad tai yra išlaidos produktams (įskaitant prekių pirkimo pridėtinės vertės mokestį), kai mokiniai maitinami nemokamai, ir patiekalų gamybos išlaidos (maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojų, tiesiogiai susijusių su mokinių nemokamo maitinimo teikimu, darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, komunalinių paslaugų išlaidos ir kt.). Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmiau nurodytu vaikų nemokamo maitinimo įkainojimo teisiniu reguliavimu nustatoma ne faktinė (reali) kaina, kurią kaip išlaidas patirs tiekėjai, teikdami šią paslaugą, o savivaldybės skiriama suma paslaugoms teikti. Taigi nei viename iš nurodytų teisės aktų nėra nurodoma fiksuota maitinimo paslaugų teikimo kaina, kuriomis nustatydama pirkimo sąlygas privalėtų vadovautis perkančioji organizacija. Kadangi Šiaulių savivaldybės taryba nustatė tik kompensuojamas maisto produktų įsigijimo kainas, o ne minimalias maitinimo paslaugos, t. y. perkamo objekto kainas, todėl nesutiktina su atsakovo argumentu, kad jie buvo ribojami šiuo sprendimu. Perkamo objekto kainą nustatė pati perkančioji organizacija, kuri Pirkimo sąlygose 7.3 bei 60 punktuose nurodė ydingą perkamos paslaugos paskaičiavimo būdą. Konkurso sąlygų 7.3 punkto formuluotė patvirtina, kad šiuo atveju yra nustatoma konkreti, fiksuota maitinimui maisto produktų kaina, numatyta savivaldybės sprendime, o 60 punkte numačius, kad patiekalų gamybos išlaidos finansuojamos iš tiekėjo lėšų, iš tokio Pirkimo sąlygų formulavimo darytina išvada kad visi tiekėjai turėjo pateikti pasiūlymus su identiška pasiūlymo kaina, kuri turi atitikti sprendime nustatytas kainas. Paslaugos pirkimo kaina susieta su minėtame sprendime nustatyta fiksuota produktų kaina , negali būti nei mažesnė, nei didesnė, t.y. yra fiksuota. Šiuo atveju nustačius fiksuotas kainas, ir nenustačius pirkimo dalies, dėl kurios pirkėjai gali laisvai varžytis, nebuvo sudaryta reali galimybė tiekėjams tarpusavyje varžytis dėl geriausios , racionaliausios pasiūlymo kainos, kad perkančioji organizacija galėtų įgyti visa ko jai reikia , racionaliai naudodama biudžeto lėšas, kas iškreipia pirkimo esmę, pirkimo tikslą bei sąžiningą tiekėjų konkurenciją, kuri yra vienas iš pagrindinių viešųjų pirkimų reglamentavimo siekių. Tikėtina, kad nustačius tinkamai sąlygas, tiekėjai turėdami galimybę laisvai siūlyti paslaugų kainą, ją būtų pasiūlę mažesnę, ką šiuo atveju ir pasiūlė tiekėjai UAB „Sotega“ bei ieškovas(1t., 101 b.l.).Siekiant išvengti situacijos, jog tiekėjai nesiūlytų pernelyg mažų maisto gaminimo išlaidų, o laimėję konkursą jų nedengtų maisto produktams įsigyti skirtų lėšų sąskaita, ši problema iš dalies gali būti sprendžiama taikant VPĮ 40 straipsnyje nustatytas priemones, jei nustatoma neįprastai maža pasiūlyta kaina, reikalaujant kainos pagrindimo. Šiuo atveju kai konkurso sąlygos sutapatino sąvokas maisto produktų įgijimo kainą ir mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kainą ir tą kainą nustatė fiksuotą pagal savivaldybės sprendimą, kuris nustato be kainų intervalo, todėl tai sąlygojo situaciją, kad visi tiekėjai turėjo savo pasiūlymuose įrašyti tą pačią fiksuotą pasiūlymo kainą. Tiekėjai netenka galimybės teikti mažesnį paslaugos kainos pasiūlymą ir taip konkuruoti dėl mažiausios kainos pasiūlymo pateikimo. Taigi pirkimo sąlygomis perkančioji organizacija ne tik sudarė prielaidas, bet ir nustatė sąlygas(prievolę ar įpareigojo) tiekėjams nustatyti vienodą pasiūlymo kainą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-198/2013) konstatavo, kad „<...> kolegijos vertinimu, tik tokiu atveju, kai vienai pirkimo daliai dėl pirkimo specifikos nustačius fiksuotas kainas, kita pirkimo dalis, dėl kurios tiekėjai gali laisvai varžytis, yra pakankamai didelė, palyginti su bendra pirkimo verte, galima pripažinti, kad reali ir veiksminga galimybė konkuruoti egzistavo ir nebuvo pažeisti viešųjų pirkimų principai.“ Taigi, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota praktika, tiekėjų konkurencija, dalyvaujant viešajame pirkime, yra užtikrinama tik tokiu atveju, jeigu viešasis pirkimas susideda iš kelių dalių ir yra tiekėjams suteikta galimybė varžytis dėl pakankamai didelės dalies. Pažymėtina, kad Pirkimo atveju, tiekėjams nebuvo sudaryta galimybė varžytis nei siūlant maisto produktų kainas, nei siūlant maisto gaminimo išlaidų kainas. Todėl, manytina, kad perkančioji organizacija Šiaulių „Rasos“ progimnazija Pirkimo sąlygomis apribojo tiekėjų konkurenciją ir tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d. įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą – „<...> vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. balandžio 2 d. nutartyje (c.b. Nr. 3K-3-198/2013) pažymėjo, kad „Tokia pozicija grindžiama labai tikėtina prielaida, kad perkančiajai organizacijai siūlomos pirkimo objekto kainos labiau prisideda prie tikslo racionaliai panaudoti pirkimui skirtas lėšas esant kuo labiau nesuvaržytai tiekėjų konkurencijai, negu esant dalyvavimo pirkimo procedūrose (nepagrįstiems) ribojimams. Pažymėtina, kad šis reikalavimas, t. y. racionalus lėšų panaudojimas nesuvaržytos konkurencijos sąlygomis – atskiras perkančiosios organizacijos veiksmų nustatymo ir vertinimo kriterijus (pirmiau nurodyta Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2011)“.

43Tiekėjams nebuvo sudaryta galimybė varžytis dėl paslaugų teikimo kainos ir palikta galimybė varžytis pasiūlymo pateikimo laike, tokiu atveju nebuvo jokios konkurencijos, ji buvo apribota, palikta tik konkurencija dėl pasiūlymo pateikimo pirmumo. Tačiau konkurencija laike negali būti pagrindinis laimėjusio tiekėjo nustatymo kriterijus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013m.balandžio 2 d. nutartyje civ. byloje Nr.3k-3-198/ 2013 pripažino, kad VPĮ 39 str. 7 dalies prasme pasiūlymo pateikimo laikas yra ne pasiūlymų vertinimo savarankiškas kriterijus, o nugalėtojo išrinkimo būdas, kai pasiūlymai vienodi.

44Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis, prieštaraujančiomis proporcingumo principui, ribojančiomis tiekėjų konkurenciją(VPĮ 3str.1 d.), atimančiomis perkančiajai organizacijai galimybę racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas(VPĮ str.2 d.).

45Ieškovas nurodo, kad tuo pačiu buvo pažeistas ir nediskriminavimo principas, nes sudarytos didesnės galimybės vietiniams tiekėjams varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo pirmumo, pirkimą vykdant ne CVP IS priemonėmis. Atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes bei užfiksuotą skelbimo apie viešą konkursą paskelbimo laiką bei įvertinus vietinių tiekėjų pasiūlymų pateikimą, tai būtų galima konstatuoti, nes Šiauliuose veikiančios įmonės pasiūlymus pateikė pirmiau laiko atžvilgiu už kitus tiekėjus. Tačiau tokio pasiūlymo būdo VPĮ nedraudžia, šiuo pagrindu ir nesirėmė pretenzijoje.

46Perkančioji organizacija 2013-12-20 raštu atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 7.3punkto keliamiems reikalavimams, nes pasiūlyta kaina neatitiko Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr.T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo“ nustatytų kainų(1 t.,33b. l.), dėl ko ieškovas pateikė pretenziją Nr.5751, reikalaudamas panaikinti šį sprendimą, kadangi jis priimtas vadovaujantis neteisėta Pirkimo sąlygų 7.3 p(1t.,34 b. l.).Atsakovas netenkino šios pretenzijos , atsakydamas į tai 2013-12-30 raštu (1t.,33b .l.), motyvuodamas, kad minėtu tarybos sprendimu nurodytos ne maisto produktų įsigijimo kainos, bet mokinių nemokamo maitinimo vienos dienos kaina vienam mokiniui ir kad būtent šio Tarybos -sprendimo ribose ir buvo numatytos viešojo pirkimo kainos sąlygų 7.3 punkte, todėl perkančioji organizacija buvo suvaržyta šio Tarybos sprendimo. Tiekėjams pateikus vienodus pasiūlymus, nugalėtojas buvo nustatytas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39straipsnio 7 dalį ir konkurso sąlygų 61 punktą. Nurodo, kad vadovaujantis šiomis nuostatomis tiekėjams lieka galimybė tarpusavyje konkuruoti, nes sudarant pasiūlymų eilę, pirmuoju į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas pirmiausia. Būtent vadovaujantis šiomis nuostatomis visi neatmesti pasiūlymai buvo sustatyti į eilę pagal pasiūlymų pateikimo eilę.

47Atsakovas nepagrįstai atsiliepime nurodo, kad ieškovas neskundė šių perkančiosios organizacijos veiksmų. Dėl šių sprendimų ieškovas pateikė pretenziją, kurią atsakovui išnagrinėjus, 2014-01-15 d. pateikė teismui patikslintą ieškinį, jį teismas 2014-01-16 išsiuntė elektroniniu paštu atsakovui bei kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, o 2014-01-17 d. išsiuntė paštu su priedais (2 t., 17-29,94-95 b. l.).

48Kaip patvirtina Pirkimo medžiaga, neatmesti tiekėjų UAB „Averita“, pateikusios pasiūlymą 2013-12-06 12:54val.(3t., 75-105 b. l.),UAB Vilguva, pateikusios pasiūlymą 2013-12-06 13;35 val.(3 t., 124-155 b.l.) ir , UAB „Dussmann Service“ -2013-12-17 11:40 val.(3t.,106-123 b.l.), pasiūlymai buvo vienodos kainos, t.y. pietūs 6-10 metų amžiaus mokiniams -4,00 Lt, 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams 4,68 Lt, kas atitinka minėto Tarybos sprendime numatytas nemokamo maitinimo vienos dienos kainas (1t., 36 b.l.,2 t.,74,75-78).Tuo tarpu atmestame ieškovo pasiūlyme buvo siūlomos atitinkamos kainos: pietūs 6-10 metų amžiaus mokiniams -3,99 Lt, 11 metų bei vyresnio amžiaus mokiniams 4,67Lt, UAB „Sotega“ abiejose grupėse siūloma kaina 3,38 Lt (1 t., 101,3 t., 7-9 b. l.).Nors Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str.7d. yra numatytas pasiūlymų vertinimo mechanizmas, sudarant preliminarią eilę, kai tiekėjai pateikia pasiūlymus vienodomis kainomis, tačiau tai nėra atskiras tiekėjų pasiūlymo vertinimo kriterijus. Tai nereiškia kad Perkančioji organizacija gali vykdyti pirkimą vadovaudamasi vien šiuo pirkimo laimėtojo nustatymo kriterijumi, juolab, kad Sąlygose ji buvo nustačiusi mažiausios pasiūlymo kainos vertinimo kriterijų(46 punktas), kuris esant ydingoms sąlygoms ir negalėjo būti pritaikytas.

49Kadangi atsakovas pirkimą organizavo pagal Sąlygas, kurios absoliučiai eliminavo tiekėjų konkurenciją dėl mažiausios pasiūlymo kainos, o tiekėjai vadovaudamiesi sąlygų 7.3 punktu buvo priversti teikti pasiūlymus visiškai vienodomis kainomis ir varžytis tik dėl pasiūlymo pateikimo pirmumo, tai rodo , jog atsakovas vadovavosi neteisėtomis sąlygomis, priimant sprendimus.

50Kadangi teismas konstatavo, kad Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, todėl tolesni atsakovo veiksmai dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, pasiūlymų eilės sudarymo, nugalėtoju UAB „Averita pripažinimo bei su juo sudarytos viešojo pirkimo sutarties pripažintini neteisėtais. Pasibaigus Pirkimui, jų panaikinimas nebeturi teisinės reikšmės.

51Atsižvelgiant į tai, kad ginčo Pirkimo sąlygos šiuo teismo sprendimu pripažintos neteisėtomis, kyla poreikis spręsti dėl tokių perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių. Dėl jų aktuali kasacinė praktika dėl neteisėtai nustatytų pirkimo sąlygų ir pagal jas sudaryto sandorio galiojimo.

52Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl pareikšto reikalavimo ar savo iniciatyva atitinkamą pirkimo sąlygą bet kokiu VPĮ normų ar kitų teisės nuostatų pagrindu pripažįsta neteisėta, jis privalo tokį pirkimą nutraukti nepriklausomai nuo pareikšto reikalavimo, nes pirkimo procedūros negali būti toliau vykdomos pagal neteisėtomis pripažintas pirkimo sąlygas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Specialus autotransportas“ v. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-249/2011). Teismas pažymi, kad kai pagal neteisėtas pirkimo sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis įstatymo pagrindu dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

53Dėl pirkimo pardavimo sutarties

54Teismui priėmus ieškinį nagrinėjimui, atsakovas su pirkimo laimėtoju UAB „Averita“ 2014 m sausio 08 d. sudarė mokinių maitinimo paslaugos teikimo sutartį Nr FD-1, kurios terminas numatytas iki 2014 m gruodžio 31 d., o šalims neprieštaraujant sutartis gali būti pratęsta 24 mėnesiams (1 t., 97-99 b. l.).Taigi šiuo atveju pirkimas yra pasibaigęs. Tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Estravel Vilnius“ v. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-272/2013).Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas elektroniniu paštu pranešė apie 2013-12-30 teismui pateiktą ieškinį, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.2014-01-02 d. teismas jas taikė ir sustabdė pirkimo procedūras, tame tarpe ir paslaugos pirkimo sutarties sudarymą. Šią nutartį su ieškiniu ir kitais dokumentais teismas 2014-01-02 10:05 išsiuntė atsakovui (1t.52-53,56 b. l.).Be to VšĮ „Kretingos maistas“ nurodo, kad ieškinį 2013-12-31 d. elektroniniu paštu įteikė atsakovui, o jų atstovė R. V. 2014-01-06 l.e.p.direktorei R. K. U. pateikė teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuri pripažinusi gavusi teismo nutartį (4 t.,5,9 b. l.). Atsakovas šios teismo nutarties neapskundė. Taigi atsakovas, esant 2014-01-02 d. nutartimi pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, pažeisdamas LR VPĮ 95 straipsnio reikalavimus, sudarė viešojo pirkimo sutartį. Taigi Pirkimo sutartis sudaryta, konstatavus Pirkimo sąlygų neteisėtumą, jų prieštaravimą VPĮ nustatytiems principams, nepasibaigus atidėjimo terminui, o taip pat sudaryta esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms. Sandoris, kuris yra sudarytas pažeidžiant tokį teismo nutartimi nustatytą draudimą, kaip prieštaraujantis viešajai tvarkai yra niekinis ir negalioja (CK 1.81 straipsnio 1 dalis). Jeigu sandoris negalioja dėl to, kad yra niekinis, tai taikoma restitucija, jei įstatymai nenustato kitų sandorio negaliojimo padarinių (CK 1.80 straipsnio 2 dalis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką tais atvejais, kai viešojo pirkimo sutarties dalykas yra paslaugų ar darbų atlikimas, restitucija paprastai netaikoma, nes šalių grąžinimas į iki sutarties vykdymo buvusią padėtį paprastai neįmanomas arba susijęs su neprotingomis išlaidomis ir ekonominiais nuostoliais. Tokiu atveju iki teismo sprendimo, kuriuo konstatuojamas sutarties neteisėtumas, atsiradę sutarties vykdymo padariniai ir jos šalių tarpusavio teisės ir pareigos išsaugomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2011; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

55Ne visais atvejais viešojo pirkimo sutartis pripažintina negaliojančia, nors ir nustatomi neteisėti perkančiosios organizacijos veiksmai. Nors viešojo pirkimo santykiai yra visuomeninės svarbos, tačiau kartais būtina išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį, siekiant išvengti dar didesnės žalos viešajam interesui. Pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Vilniaus miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras v. Vilniaus miesto savivaldybė ir kt., bylos Nr. 3K-3-505/2009; kt.). Atsižvelgdami į tai, teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą. Šių plačių, iniciatyvos reikalaujančių teismo įgaliojimų naudojimo galimybė egzistuoja ir sprendžiant dėl viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo. Sprendžiant sutarties galiojimo klausimą, socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės interesai laikytini viršenybę turinčia priežastimi, nes paslaugos teikimo nutraukimas dėl sutarties negaliojimo turėtų neproporcingų padarinių. Nemokamo mokinių maitinimo paslaugos skirtos mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams; mokinių nemokamas maitinimas bendrojo lavinimo mokyklose yra sudėtinė valstybės socialinės apsaugos sistemos dalis. Šioje byloje viešasis interesas apsaugoti socialiai pažeidžiamą visuomenės grupę, užtikrinant jų nemokamo maitinimo nepertraukiamumą, nusveria ir yra viršesnis už visuomenės suinteresuotumą sąžininga tiekėjų konkurencija. Ginant viešąjį interesą, sąžiningo tiekėjo teisėti interesai negali būti visiškai paneigiami, neužtikrinant jo, perkančiosios organizacijos ir kitų asmenų teisių pusiausvyros. Siekiant užtikrinti tiek tiekėjų interesus, tiek konstitucinių vertybių-nemokamo vaikų maitinimo nepertraukiamumą, jo užtikrinimą, yra poreikis išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį, taikytinos alternatyvios sankcijos- sutarties termino sutrumpinimas(VPĮ 952 str.2d., 4 d.).

56Atsižvelgiant į Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra poreikis taikyti VPĮ 952 straipsnio nuostatas – išsaugoti neteisėtai sudarytą sandorį ir perkančiajai organizacijai skirti vieną iš galimų alternatyviųjų sankcijų. VPĮ 952 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali nepripažinti pirkimo sutarties negaliojančia ir taikyti alternatyvias sankcijas pagal šio straipsnio 4 dalį (sutarties termino sutrumpinimą ar baudą perkančiajai organizacijai, mokėtiną į valstybės biudžetą), nors pirkimo sutartis buvo sudaryta neteisėtai, jeigu dėl viešojo intereso, įskaitant su pirkimo sutartimi nesusijusius ekonominius interesus, dėl kurių pirkimo sutarties pripažinimas negaliojančia turėtų neproporcingų padarinių, būtina išsaugoti pirkimo sutarties padarinius. Tiesiogiai su pirkimo sutartimi susiję ekonominiai interesai apima inter alia išlaidas, susidariusias dėl vėlavimo vykdyti pirkimo sutartį, naujos pirkimo procedūros pradėjimo, pirkimo sutartį vykdančio tiekėjo pakeitimo, teisinių pareigų, kurios atsirado pripažinus pirkimo sutartį negaliojančia. Taigi, siekiant nesukelti žalos visuomenės svarbiausiems gėriams, tiekėjo teisės (šiuo atveju – teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį) gali būti suvaržytos tik tiek ir tam, kiek reikalinga šias vertybes realiai apsaugoti. Parenkant šią sankciją, atsižvelgtina, kad perkančioji organizacija yra biudžetinė organizacija.

57Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

58Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Byloje esantys mokėjimo dokumentai bei suteiktų teisinių paslaugų ataskaita patvirtina, kad ieškovas patyrė 8 470 Lt atstovavimo bei 1 000 Lt žyminio mokesčio išlaidų, viso 9 470 (1t., 40 b.l.,4 t.,38-40 b .l.).Dalis atstovavimo išlaidų yra pernelyg padidintos, nepagrįstos, kaip 1242,00 Lt už prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimą, dvigubai skaičiuojamos išlaidos už dubliko rengimą-1656,00 ir 1987,20 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad atstovas neruošė ieškinio, todėl teismas sprendžia, kad protingos ir sąžiningos atstovavimo išlaidos byloje yra 5 000 Lt , kurios bei 1000 Lt žyminio mokesčio išlaidos priteistinos iš atsakovo. Kitos išlaidos paliktinos ieškovui kaip pernelyg didelis išlaidavimas.

59Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,4238 straipsniais, teismas

Nutarė

60Ieškinį tenkinti.

61Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo supaprastinto mažos vertės pirkimo apklausos būdu „Šiaulių „Rasos“ progimnazijos nemokamo mokinių maitinimo paslaugų pirkimas“(Pirkimo Nr.159285) Pirkimo sąlygų 7.3. punkto nuostatą , kad „Maitinimui maisto produktų kaina turi būti ne mažesnė ir ne didesnė už maksimalią, kaip nustatyta Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendime Nr. T-377 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo kainų nustatymo".

62Pripažinti neteisėtais 2012-12-20 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo atmetimo, kuriuo perkančioji organizacija atmetė VšĮ „Kretingos maistas” Pasiūlymą kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose tiekėjams keliamų reikalavimų; kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų 7.3. punkto keliamiems reikalavimams, 2013-12-20 (2012-12-18 ) sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo; UAB „Averita” pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu; dėl nutarimo sudaryti Pirkimo sutartį su UAB „Averita”.

63Taikyti alternatyviąją sankciją: atsakovo Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Averita“ 2013 m. sausio 8 d. sudarytos Šiaulių „Rasos“ progimnazijos mokinių maitinimo paslaugų viešojo pirkimo sutarties Nr.FD-1 galiojimo terminą sutrumpinti iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.

64Panaikinti 2014 sausio 02 d. Šiaulių apygardos nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl konkurso procedūrų sustabdymo.

65Priteisti iš atsakovo Šiaulių „Rasos“ progimnazijos (j.a.k.190532096) ieškovo Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ (j. a. k. 164687871) naudai 6 000 (šešis tūkstančius litų) Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo .

66Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ieškinio, atsiliepimų esmė.... 4. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu (1 t., 2–11 b. l.) ir... 5. - pripažinti neteisėtu ir panaikinti Pirkimo sąlygų 7.3. punktą,... 6. - paaiškėjus, kad yra sudaryta pirkimo sutartis, ex officio ją pripažinti... 7. - pripažinti neteisėtais ir panaikinti atsakovo sprendimus:... 8. 2013-12-20 d. sprendimą „Dėl komercinio pasiūlymo atmetimo”, kuriuo... 9. -2013-12-20 d. sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo; UAB „Averita”... 10. Ieškovas nurodė, kad 2013-12-06 perkančioji organizacija Šiaulių... 11. Nurodo, kad Pirkimo sąlygos yra ydingos, atsakovas pasirinko netinkamą... 12. Pirkimo nustatytos sąlygos, veikdamos kaip Pirkimo sąlygų visuma, kartu su... 13. Ieškovo nuomone, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovo... 14. Atsakovas Šiaulių „Rasos” progimnazija atsiliepime į ieškinį , į... 15. Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1770 „Dėl mokinių... 16. Nugalėtoju buvo pripažinta UAB „Averita“, pasiūlymų eilė buvo sudaryta... 17. Sutartis su ieškovu yra pasibaigusi, nuo 2014 m. sausio 8 d. ieškovas... 18. Trečiasis asmuo UAB „Averita“ atsiliepimu į ieškinį bei patikslintą... 19. UAB „Averita” pasiūlyme buvo nurodyta kaina, kuri buvo nustatyta Šiaulių... 20. Trečiasis asmuo UAB „Sotega” atsiliepimu į patikslintą ieškinį (3 t.,... 21. Trečiasis asmuo UAB „Vilguva“su ieškiniu nesutiko, nes Sąlygos buvo... 22. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ dublike (4 t., 1–7 b. l.) nurodė,... 23. Tripliku atsakovas „Rasos“ progimnazija (4 t., 15–18 b. l.) prašo... 24. II. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės.... 25. Bylos dokumentais nustatyta, kad atsakovas Šiaulių „Rasos“ progimnazija... 26. Nustatytu terminu gauti 8 vokai su pasiūlymais, kurių eiliškumas pagal... 27. 2013 -12-11 raštu Nr. 5721 ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė... 28. 2012-12 12 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos viešojo pirkimo komisijos... 29. Atsakovas byloje pateikė 2 sprendimus dėl pasiūlymų eilės sudarymo,... 30. Taip pat atsakovas teismui pateikė ir kitos datos, t.y. 2013-12-20 komisijos... 31. Atsakovas nepateikė teismui viešojo pirkimo komisijos sprendimų apie... 32. 2013-12-27 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo,... 33. 2013-12-27 ieškovas išsiuntė teismui ieškinį dėl neteisėtų Pirkimo... 34. 2014-01-02 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, sustabdant... 35. 2014-01-08 atsakovas . su UAB „Averita“ sudarė mokinių maitinimo... 36. 2014-01-15 teisme gautas ieškovo patikslintas ieškinys(2t.,17-29 b. l.).... 37. III. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 38. Ieškinys tenkintinas.... 39. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar perkančiosios organizacijos... 40. VPĮ 3 straipsnio („Pagrindiniai pirkimų principai ir jų laikymasis“) 1... 41. Nors Pirkimo sąlygų IX skyriaus 46 punktas numato, kad perkančios... 42. Pirkimo sąlygos nesudarė galimybių pasiūlyme nurodyti konkurencingą... 43. Tiekėjams nebuvo sudaryta galimybė varžytis dėl paslaugų teikimo kainos ir... 44. Pirkimo sąlygos pripažintinos neteisėtomis, prieštaraujančiomis... 45. Ieškovas nurodo, kad tuo pačiu buvo pažeistas ir nediskriminavimo principas,... 46. Perkančioji organizacija 2013-12-20 raštu atmetė ieškovo pasiūlymą, kaip... 47. Atsakovas nepagrįstai atsiliepime nurodo, kad ieškovas neskundė šių... 48. Kaip patvirtina Pirkimo medžiaga, neatmesti tiekėjų UAB „Averita“,... 49. Kadangi atsakovas pirkimą organizavo pagal Sąlygas, kurios absoliučiai... 50. Kadangi teismas konstatavo, kad Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, todėl... 51. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo Pirkimo sąlygos šiuo teismo sprendimu... 52. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atskirai pasisakyta, kad kai teismas dėl... 53. Dėl pirkimo pardavimo sutarties... 54. Teismui priėmus ieškinį nagrinėjimui, atsakovas su pirkimo laimėtoju UAB... 55. Ne visais atvejais viešojo pirkimo sutartis pripažintina negaliojančia, nors... 56. Atsižvelgiant į Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje yra... 57. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 58. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 59. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,4238... 60. Ieškinį tenkinti.... 61. Pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovo supaprastinto mažos vertės... 62. Pripažinti neteisėtais 2012-12-20 Šiaulių „Rasos“ progimnazijos... 63. Taikyti alternatyviąją sankciją: atsakovo Šiaulių „Rasos“... 64. Panaikinti 2014 sausio 02 d. Šiaulių apygardos nutartimi taikytas... 65. Priteisti iš atsakovo Šiaulių „Rasos“ progimnazijos (j.a.k.190532096)... 66. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...