Byla 2-67-743/2014
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,4finance“ ieškinį atsakovui M. E. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 1400 Lt skolą, kurią sudaro: 500 Lt paskola ir 900 Lt delspinigių; 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014 m. sausio 23 d. (b. l. 21). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2011-01-06 tarp ieškovės UAB „4finance“, valdančios sistemą SMScredit.lt, ir atsakovo M. E. pagal SMScredit.lt bendrąsias paskolos sutarties sąlygas buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 3188201, kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 500 Lt kreditą, kurį atsakovas turėjo grąžinti iki 2011-02-05. Atsakovas nustatytu laiku paskolos negrąžino. Remiantis SMScredit.lt bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina sąskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad 2011-01-06 ieškovė pagal paskolos sutartį Nr. 3188201 į atsakovo sąskaitą pervedė 500 Lt (b. l. 9).

8CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais, o CK 6.256 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 500 Lt paskolą yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas.

9Ieškovė paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio delspinigius, t. y. 900 Lt. Savo reikalavimą priteisti iš atsakovo 900 Lt delspinigių ieškovė grindžia paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punktu (b. l. 2-4), taip pat paaiškinimu dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 8).

10Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25. nutartis civilinėje byloje 3K-3-401/2008.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2012-02-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012).

12Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 1 procento dydžio netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau sutartis sudaryta pagal ieškovės parengtas bendrąsias sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovė, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant sutartį turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovą. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio (b. l. 8) ieškovė paaiškina, jog sutartyje nurodyta delspinigių norma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius paskolos gavėjui negrąžinant skolos. Taip pat nurodo, kad tiesioginius UAB „4finance“ nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginius nuostolius – įmonė įšaldytų lėšų negali panaudoti verslui plėtoti – praranda pajamas, bei patiria dideles išlaidas dėl papildomų apyvartinių lėšų skolinimosi. Teismas, įvertinęs ieškovės paaiškinimą, atkreipia dėmesį į tai, kad nemaža dalis ieškovės nurodytų tiesioginių nuostolių yra CPK aptartos bylinėjimosi išlaidos: raginimų siuntimai, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms sumokėti, kurios, ieškovui laimėjus bylą, priteisiamos iš atsakovo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006). Atsižvelgdamas į ieškovės veiklos specifiką – ieškovė teikia trumpalaikius kreditus, teismas pažymi, kad ieškovė daugiau kaip dvejus metus negynė savo teisių ir dėl to iš dalies pati yra kalta dėl jos patiriamų nuostolių. Paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 7.2 punkte numatyti 1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus metinių palūkanų. Ieškovės prašomi priteisti 900 Lt delspinigiai beveik du kartus viršija paskolos (500 Lt) sumą. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovui palyginti nedidelę 500 Lt sumą, patyrė būtent tokio dydžio (900 Lt) nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybų suma mažintina. Atsižvelgus į ieškovės veiklos specifiką ir nuotolinio skolinimo riziką, verslo subjektui nedidelę grąžintinos paskolos sumą, į tai, kad sutartis sudaryta prisijungimo būdu, į tai, kad dėl paskolos ir netesybų priteisimo, išdavus trumpalaikį vartojimo kreditą 1 mėnesiui, į teismą kreiptasi po daugiau kaip dvejų metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieškovei sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis mažintinas nuo 1 procento iki 0,1 procento ir ieškovei iš atsakovo priteistina 90 Lt (500 Lt x 0,1 % x 180 d.) delspinigių. Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-01-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad, paduodant ieškinį teisme, yra nustatytas minimalus 72 Lt žyminis mokestis, procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), ieškovei iš atsakovo priteistina 54 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo M. E., a. k. ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos, 90 Lt (devyniasdešimt litų) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (590 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-01-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt (penkiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB ,,4finance“, į. k. 301881644.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti 2014 m. sausio 23 d. (b. l. 21).... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų... 7. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad... 8. CK 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 9. Ieškovė paskaičiavo atsakovui 1 procento dydžio delspinigius, t. y. 900 Lt.... 10. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo... 11. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda,... 12. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 1 procento dydžio netesybos nustatytos... 13. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 14. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 15. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo M. E., a. k. ( - ) 500 Lt (penkis šimtus litų) skolos,... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...