Byla B2-1191-221/2020
Dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“ ir nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ skundus dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 14 d. gautas kreditorės UAB „Rekovera“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, registracijos Nr. DOK-1317. Skunde UAB „Rekovera“ prašo pripažinti, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimas vyko neteisėtai ir panaikinti visus jame priimtus nutarimus; netenkinus šio prašymo, panaikinti BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, išspręsti klausimą iš esmės ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2019 m. rugsėjo 6 d. patvirtinti nemokumo administratorės UAB „ Tigesta“ patirtas 52 210,2 Eur administravimo išlaidas, laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki bankroto bylos nutraukimo sudarant taikos sutartį (bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. vasario 21 d.) patvirtinti šią administravimo išlaidų sąmatą: 1) administravimo išlaidos (turto draudimo, turto apsaugos ir kt. einamosios išlaidos) – pagal faktą; 2) administratoriaus atlyginimas – 2 000 Eur plius PVM; 3) nustatyti, kad bankroto procesui užsitęsus ilgiau kaip iki 2020 m. vasario 21 d. administravimo išlaidų sąmata tvirtinama šaukiamame kreditorių susirinkime; panaikinti nutarimus penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju, vienuoliktuoju, dvyliktuoju darbotvarkės klausimais ir įpareigoti kreditorių susirinkimą svarstyti klausimus iš naujo; panaikinti nutarimus tryliktuoju, keturioliktuoju, penkioliktuoju darbotvarkės klausimais; vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 2 dalimi, priimti sprendimą dėl BUAB „Timber construction group“ statuso. Šis kreditorės UAB „Rekovera“ skundas išskirtas į atskirą civilinę bylą, suteikiant numerį B2-1191-221/2020. Kreditorės UAB „Rekovera“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo priimtas 2020 m. sausio 17 d.

3UAB „Rekovera“ nurodo, kad susirinkime dalyvavo pašalinis asmuo – M. P. Šis asmuo pagrindinės kreditorės UAB „Dignalita“ buvo pasiūlytas išrinkti ir išrinktas susirinkimo sekretoriumi. Tokiu būdu buvo padaryti procedūriniai pažeidimai. Svetimiems asmenims neturi būti leista susipažinti su bankrutuojančios bendrovės finansine padėtimi, turimu turtu, jo verte, pardavimu, atliekamomis procedūromis ir kt. Dėl nurodytos priežasties susirinkimas vyko neteisėtai, todėl visi jame priimti nutarimai turi būti panaikinti.

4BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu yra nepagrįstas, todėl turi būti panaikintas. Buvusi BUAB „Timber construction group“ nemokumo administratorė (toliau – administratorė) UAB „Tigesta“ pateikė visus faktines išlaidas (52 204,2 Eur) patvirtinančius įrodymus, tačiau kreditorių susirinkimas nepatvirtino šių išlaidų, o patvirtino mažesnes išlaidas, nors tam nėra pagrindo. Už administratorės pateiktą nutarimo projektą balsavo 5 kreditoriai: VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Litorina“, UAB „Rimsauga“, UAB „RG Consulting“, o už priimtą nutarimą – tik kreditorė UAB „Dignalita“.

5Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti taikos sutarties pasirašymo klausimą, kol nebus apeliacine tvarka išnagrinėtas A. M. skundas dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1103-480/2019, kuriuo iš A. M. priteista 819 933,96 Eur žalai atlyginti. Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimui buvo pateikta informacija, kad A. M. kreditoriams siūloma pasirašyti taikos sutartis nenumato BUAB „Timber construction group“ iš A. M. priteistos 819 933,96 Eur žalos atlyginimo sumos. BUAB „Timber construction group“ priklauso turto, kurio balansinė vertė (išskyrus automobilio, kuris vertintas nepriklausomų vertintojų) yra 1 196 715,09 Eur (Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1103-480/2019 iš A. M. UAB „Timber construction group“ priteista 819 933,96 Eur žala, nekilnojamasis turtas – 99 625 Eur, transporto priemonė – 42 955 Eur, kitas perimtas turtas – 2 710,55 Eur, debitorinės skolos – 231 490,58 Eur (neįskaičiuota UAB „Fima“ skola). UAB „Timber construction group“ bankroto byloje bendra patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 875 972,01 Eur. Pardavus turtą ir patenkinus visus patvirtintus kreditorių reikalavimus preliminariai lieka turto už 320 742,53 Eur, todėl kreditoriams nenaudinga sutikti su taikos sutartimi, pagal kurią be garantijų kreditoriams siūloma, nenustatant terminų, sumokėti tik 10 procentų nuo jų patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Už nutarimo projektą balsavo 5 kreditoriai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, UAB „Rekovera“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“. Nepriėmus siūlomo nutarimo, bus pažeistos BUAB „Timber construction group“ kreditorių teisės, kadangi bankroto byloje nebus pakankamai turto patenkinti visų kreditorių interesus, taip pat bus pažeistas ir bankroto byloje egzistuojantis viešasis interesas.

6Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti klausimo dėl taikos sutarties pasirašymo UAB „Timber construction group“ bankroto byloje svarstymą, iki kol paaiškės bendra finansinių reikalavimų suma. Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Šiuo metu nėra patvirtintas UAB „IG sprendimai“ finansinis reikalavimas, jo patvirtinimo klausimas sprendžiamas Lietuvos apeliaciniame teisme, todėl šiuo metu nėra aiški bendra BUAB „Timber construction group“ finansinių reikalavimų suma. Dėl to negali būti sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties UAB „Timber construction group“ bankroto byloje sudarymo, kadangi tai pažeistų ne tik UAB „IG sprendimai“, kaip galimos UAB „Timber construction group“ kreditorės, interesus, bet ir kitų UAB „Timber construction group“ kreditorių interesus, kadangi taikos sutarties sąlygos būtų svarstomos neatsižvelgiant į dar vieną galimą „Timber construction group“ kreditorių ir jo finansinį reikalavimą. Už nutarimo projektą balsavo 5 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, UAB „Rekovera“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

7Septintuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti klausimo dėl taikos sutarties pasirašymo UAB „Timber construction group“ bankroto byloje svarstymą, kol Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neužbaigs BUAB „Timber construction group“ mokestinio patikrino (2019 m. liepos 17 d. pranešimas apie mokestinį patikrinimą Nr. (7.45) FR0663-88). Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. UAB „Timber construction group“ bankroto byloje negalima pasirašyti taikos sutarties, kol nebus baigtas Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos tyrimas, kadangi tai pažeis kreditorių teises. Baigus tyrimą, gali keistis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) finansinis reikalavimas, o tai gali iš esmės pakoreguoti kreditorių sąrašą. Už nutarimo projektą balsavo 5 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, UAB „Rekovera“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

8Aštuntuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl informacijos apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos 8 punkto pakeitimo, išbraukiant iš jo žodžius: „kurio (kurių) kreditorinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos“ ir jį išdėstyti taip: „8. Kreditorius (kreditoriai) turi teisę neatlygintinai gauti visų įmonės dokumentų patvirtintas kopijas ir bet kokią prašomą informaciją“. Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Šiuo metu galiojanti informacijos apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka, pagal kurią informaciją gali gauti tik kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų finansinių reikalavimų sumos, pažeidžia ne tik smulkiųjų kreditorių teises, bet ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies nuostatas. Už nutarimo projektą balsavo 6 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

9Devintuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl informacijos apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūrų eigą teikimo tvarkos 10 punkto pakeitimo ir jį išdėstyti taip: „10. Tuo atveju jei kreditorius ar jo atstovas reikalauja suteikti informaciją, kuri teisme ar kituose teisiniuose procesuose bylinėjantis su kreditoriumi, prašančio informacijos, gali būti panaudota BUAB „Timber construction group“ nenaudai ir pakenkti BUAB „Timber construction group“ interesams, tai bankroto administratorius turi teisę motyvuotai atsisakyti suteikti tokią informaciją. Kreditorius, negavęs prašomos informacijos, gali kreiptis į kreditorių susirinkimo pirmininką, kuris išnagrinėjęs gautą skundą gali nurodyti bankroto administratoriui suteikti prašomą informaciją.“ Kreditorių susirinkimas nepritarė administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Šį tvarkos punktą būtina išdėstyti kaip nurodyta, kadangi vienintelė kreditorė, turinti ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos, yra UAB „Dignalita“, o UAB „Dignalita“ vienintelis savininkas ir direktorius yra A. M., kuris, neteisėtai siekdamas apsaugoti savo interesus, piktnaudžiauja informacijos apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūrų eigą teikimo tvarka ir reikalauja iš administratorės suteikti informaciją, kurią vėliau naudoja teismuose bylose su BUAB „Timber construction group“. Už nutarimo projektą balsavo 7 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Rimsauga“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

10Dešimtuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma įpareigoti nemokumo administratorę per 10 dienų kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl baudos skyrimo A. M. ir į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo dėl turto neperdavimo. Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Iki šiol buvęs UAB „Timber construction group“ direktorius ir vienintelis savininkas A. M. neperduoda nemokumo administratorei viso BUAB „Timber construction group“ turto, bando jį sukeisti su kitu menkaverčiu turtu. Šias aplinkybes užfiksavo antstolis M. P. 2019 m. gegužės 16 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Tokiais veiksmais A. M. pažeidžia kreditorių interesus, taip pat teisės aktus, įpareigojančius bankrutuojančios bendrovės vadovą perduoti administratoriui visą bendrovės turtą. Taip pat nevykdoma teismo nutartis, kuria A. M. yra įpareigotas perduoti turtą administratorei. Už nutarimo projektą balsavo 7 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Rimsauga“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

11Vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl transporto priemonės pardavimo. Siekiant išvengti BUAB „Timber construction group“ greito transporto priemonės vertės sumažėjimo, nutarimo projektu buvo siūloma transporto priemonę „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“ pardavinėti dvejose viešose elektroninėse varžytynėse ir didžiausios kreditorės UAB „Dignalita“ nurodytame spaudos leidinyje ir/ar internetiniame portale: pirmosiose varžytynėse pardavinėti už 35 500 Eur, nepardavus turto pirmosiose varžytynėse, antrosiose varžytynėse pardavinėti už 10 proc. mažesnę kainą, t. y. 31 950 Eur. Kreditorių susirinkimas nepritarė administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Delsimas pardavinėti nurodytą bendrovės turtą pažeidžia kreditorių interesus, nes automobilis „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“ laikytinas greitai gendančiu turtu, nepriklausomas turto vertintojas UAB „Verslavita“ nustatė, jog „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“ vertė jos nustatymo dieną (2019 m. vasario 27 d.) sudarė 35 500 Eur be PVM, o pagal retrospektyvinį transporto priemonės vertinimą pirmojo BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimo metu, kai administratorė siūlė pardavinėti transporto priemonę „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“, jos vertė buvo 39 000 Eur be PVM. Transporto priemonė kiekvieną mėnesį dėl senėjimo nuvertėja 459,8 Eur su PVM, todėl dėl buvusio vadovo ir savininko atstovaujamos didžiausios kreditorės UAB „Dignalita“ atsisakymo pardavinėti minėtą automobilį BUAB „Timber construction group“ kreditoriai kiekvieną mėnesį patiria žalą. Už nutarimo projektą balsavo 7 kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, VSDFV Alytaus skyrius, VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Rimsauga“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

12Dvyliktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma pavesti administratorei kreiptis į Kauno apygardos teismą, kad šis priimtų nutartį dėl įmonės likvidavimo (ĮBĮ 32 straipsnis), jeigu nemokumo administratorė BUAB „Timber construction group“ bankroto byloje iki 2020 m. sausio 5 d. nepasirašys taikos sutarties. Kreditorių susirinkimas nepritarė nemokumo administratorės siūlymui ir nepriėmė nutarimo šiuo klausimu. Kauno apygardos teismo nutartis iškelti bankroto bylą UAB „Timber construction group“ buvo priimta 2017 m. lapkričio 24 d., bankroto procedūros tęsiasi jau dvejus metus, o BUAB „Timber construction group“ turtas net nepradėtas pardavinėti. Didžiausios kreditorės UAB „Dignalita“ vienintelis savininkas ir direktorius yra A. M., kuris šiuo metu bylinėjasi su BUAB „Timber construction group“ dėl tyčinio bankroto ir kt. procesuose dėl žalos atlyginimo, neteisėtai siekdamas apsaugoti savo asmeninius interesus, piktnaudžiauja didžiausios kreditorės teisėmis, dėl to mažieji kreditoriai jau dvejus metus patiria papildomas administravimo išlaidas. Didžiausia kreditorė UAB „Dignalita“, atstovaujama savininko ir direktoriaus A. M., vilkina UAB „Timber construction group“ bankroto procedūras, siekdama pasirašyti kreditoriams nenaudingą taikos sutartį. Už nutarimo projektą balsavo 5 kreditoriai: VĮ Turto bankas, UAB „Rekovera“, UAB „Rimsauga“, UAB „Litorina“, UAB „RG Consulting“.

13Tryliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „patvirtinti taikos sutarties priedą dalyje dėl patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, iš jos atimant UAB „IG sprendimai“ kreditorinio reikalavimo sumą. Patvirtinti patikslintą taikos sutarties priedą“. Toks nutarimas pažeidžia UAB „Timber construction group“ kreditorių interesus, kadangi UAB „Timber construction group“ bankroto byloje apskritai negali būti pasirašyta taikos sutartis – teisme nagrinėjamos bylos dėl žalos atlyginimo, vyksta VMI prie FM tyrimas, nėra patvirtinti visi kreditorių finansiniai reikalavimai, be to, taikos sutartyje nėra numatytas BUAB „Timber construction group“ automobilio pardavimas ir t. t. Kadangi nėra pagrindo byloje sudaryti taikos sutartį, negali būti tvirtinamas ir jos priedas. Už UAB „Dignalita“ pateiktą nutarimo projektą balsavo tik kreditorė UAB „Dignalita“.

14Keturioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, pateikiamą priede Nr. 1. Įgalioti bankroto administratorių pasirašyti BUAB „Timber construction group“ vardu preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį“. Toks nutarimas yra neteisėtas, nes bankrutuojančios bendrovės turtas turi būti parduodamas iš varžytynių (ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalis).

15Penkioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „suteikti įgaliojimus bankroto administratoriui pasirašyti taikos sutartį ir taikos sutarties priedą Nr. 1 BUAB „Timber construction group“ kreditorių vardu“. Nutarimas yra neteisėtas, kadangi nemokumo administratorė negali būti įpareigota pasirašyti taikos sutartį kreditorių vardu. Įstatymai nenumato tokios galimybės. Be to, vieni kreditoriai negali suteikti įgaliojimus administratoriui už kitus kreditorius, kurie už šį nutarimą nebalsavo. Tad iš esmės toks nutarimas negalėjo būti priimtas.

16Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 14 d. gautas administratorės UAB „Tigesta“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo, registracijos Nr. DOK-1318. Skunde UAB „Tigesta“ prašo panaikinti BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti nemokumo administratorės UAB „Tigesta“ 52 204,2 Eur išlaidų sąmatą ir 4 000 Eur atlyginimą. Šis administratorės UAB „Tigesta“ skundas išskirtas į atskirą civilinę bylą, suteikiant numerį B2-1192-221/2020. Administratorės UAB „Tigesta“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo priimtas 2020 m. sausio 17 d. Rašytiniuose paaiškinimuose administratorė UAB „Tigesta“ nurodo papildomai prašanti skirti UAB „Dignalita“ 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų šios baudos skiriant UAB „Tigesta“, iš BUAB „Timber construction group“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.

17UAB „Tigesta“ nurodo, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. įvyko kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstytas klausimas dėl administravimo sąmatos tvirtinimo. Ketvirtuoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas nutarė palikti taikos sutartyje numatytas nuostatas: bankroto administratoriui skirti 4 000 Eur atlyginimą ir faktiškai patirtas bei pagrįstas bankroto administravimo išlaidas, kurios bus tvirtinamos kreditorių susirinkime, tvirtinti šias UAB „Tigesta“ patirtas bankroto administravimo išlaidas laikotarpiu nuo teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla įsiteisėjimo (2018 m. sausio 17 d.), iki 2019 m. lapkričio 6 d. (nuo UAB „Admivista“ atstovavimo pradžios): transporto priemonės pirkimas – 27 645,04 Eur, transporto priemonės draudimas – 1 990 Eur, skelbimai – 21,22 Eur, dujos – 471 Eur, elektra – 188,19 Eur, apsauga – 224,32 Eur, vanduo – 68,32 Eur, buhalterinė apskaita – 1 500 Eur, iš viso 32 131,45 Eur. UAB „Tigesta“ prašė patvirtinti 52 204,2 Eur išlaidų sąmatą ir pateikė pirminius išlaidas pagrindžiančius dokumentus minėtai sumai. Naujoji administratorė UAB „Admivista“ kreditorių susirinkimo metu nurodė, kad pirminiai dokumentai kreditoriams buvo pateikti. Didžiausia kreditorė UAB „Dignalita“, kuri priklauso A. M., tuo pačiu esančiam vieninteliu BUAB „Timber construction group“ savininku, nusprendė nesumokėti 20 072,75 Eur išlaidų, kurias UAB „Tigesta“ patyrė administruodama BUAB „Timber construction group“. UAB „Dignalita“ (78,8 proc. kreditorių reikalavimų), atstovaujama A. M., nebalsuos už sąmatą, kurioje numatytos teisinės išlaidos bylose prieš jį, tačiau UAB „Tigesta“ negalėjo nemokėti už turto šildymą, dujas ar turto draudimą, nevykti į teismo posėdžius, nemokėti darbuotojams darbo užmokesčio, nevykdyti kitų įstatyme numatytų pareigų, nežiūrint to, kad ji beveik dvejus metus dirbo be atlyginimo. Kreditorė UAB „Dignalita“ ir kreditorių susirinkimas nenustatė, koks atlyginimas konkrečiai priklauso nemokumo administratorei UAB „Tigesta“, nes, UAB „Dignalita“ nuomone, naujoji ir senoji nemokumo administratorės turi pasidalinti 4 000 Eur atlyginimą. ĮBĮ nustato, kad su buvusiu administratoriumi turi būti atsiskaitoma per 10 dienų nuo turto ir dokumentų perdavimo. Turtą ir dokumentus administratorė UAB „Tigesta“ yra perdavusi. 3 678,26 Eur administravimo išlaidas UAB „Tigesta“ apmokėjo iš savo lėšų. Tai išlaidos, kurias turėjo padaryti administratorė tuo atveju, kai paslaugos teikėjai kategoriškai atsisakydavo turėti verslo reikalų su bankrutuojančia įmone, bet BUAB „Timber construction group“ tų paslaugų reikėdavo. Nors kreditorė UAB „Dignalita“ teigia, kad nežino, kam UAB „Tigesta“ mokėjo ir už kurio automobilio remontą, bet į bylą pateikta UAB „MBworkshop“ pažyma, kurioje nurodoma, kokį automobilį servisas remontavo ir ką konkrečiai remontavo. Kito serviso (UAB „Mersida“) darbai ir detalės smulkiai detalizuotos sąskaitoje. Naujajai administratorei perduotos ir UAB „Dignalita“ abejonių sukėlusios automobilio padangos. 34 091,81 Eur dydžio administravimo išlaidas apmokėjo UAB „Timber construction group“. 14 434,13 Eur dydžio administravimo išlaidos (940 Eur – turto inventorizacija, 11 994,13 Eur – teisinės paslaugos, 1 500 Eur – buhalterinės paslaugos) vis dar nėra apmokėtos nors paslaugos yra suteiktos. Nuo bankroto bylos iškėlimo BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimas nėra patvirtinęs bankroto administravimo išlaidų sąmatos. Visas prašomų patvirtinti išlaidų pagrindimas yra išdėstytas 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkimui pateiktoje administratorės veiklos ataskaitos 18–20 puslapiuose. Neaišku, kuo remiantis nepatvirtinta dalis UAB „Tigesta“ patirtų administravimo išlaidų. UAB „Dignalita“ pasiūlyta administravimo išlaidų sąmata nėra pagrįsta argumentais apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūros apimtį, sudėtingumą, administratorės atliekamų veiksmų kompleksiškumą, be to, ji kardinaliai skiriasi nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintų rekomendacinių dydžių. Teisinių išlaidų ataskaita pateikta kartu su administratorės ataskaita. Dalis patirtų teisinių išlaidų yra priteista iš paties A. M. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1103-480/2019.

18Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartimi nutarta sujungti į vieną civilinę bylą civilines bylas pagal kreditorės UAB „Rekovera“ skundą dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo (civilinė byla Nr. B2-1191-221/2020) ir administratorės UAB „Tigesta“ skundą dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo (civilinė byla Nr. B2-1192-221/2020), bylos numeriu nutarta laikyti Nr. B2-1191-221/2020.

19Administratorė UAB „Admivista“ atsiliepime į skundus prašo panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ir patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: laikotarpiu nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2019 m. rugsėjo 6 d. patvirtinti administratorės UAB „Tigesta“ patirtas 52 210,2 Eur administravimo išlaidas; laikotarpiu nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki bankroto bylos nutraukimo sudarant taikos sutartį (bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. vasario 21 d.) patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą: 1) administravimo išlaidos (turto draudimo, turto apsaugos ir kt. einamosios išlaidos) – pagal faktą; 2) administratoriaus atlyginimas – 2 000 Eur plius PVM; 3) nustatyti, kad bankroto procesui užsitęsus ilgiau kaip iki 2020 m. vasario 21 d. administravimo išlaidų sąmata tvirtinama šaukiamame kreditorių susirinkime; panaikinti nutarimus trečiuoju, tryliktuoju, keturioliktuoju, penkioliktuoju darbotvarkės klausimais; netenkinti prašymo dėl taikos sutarties patvirtinimo; pripažinti BUAB „Timber construction group“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Administratorė UAB „Admivista“ nurodo, kad buvusi administratorė UAB „Tigesta“ pateikė visas faktines 52 204,2 Eur išlaidas patvirtinančius įrodymus, pateikė paaiškinimus dėl patirtų išlaidų būtinumo, todėl nebuvo pagrindo netvirtinti šių išlaidų. Vadovaujantis ĮBĮ, pradėjus bankroto procesą, privalo būti patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Kreditorių susirinkimui nevykdant savo pareigų ir atsisakant tvirtinti sąmatą (ar esant ginčams dėl sąmatos), administravimo išlaidų sąmatą patvirtina teismas. Tvirtindamas administravimo išlaidų sąmatą, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendacijomis. Bankroto byloje negalėjo būti svarstoma nei taikos sutartis, nei jos priedai, kadangi nebuvo įgyvendintos privalomos sąlygos taikos sutarties pasirašymui, o taikos sutarties turinys prieštarauja imperatyvioms ĮBĮ nuostatoms. UAB „Timber construction group“ bankroto byloje kreditorių sąrašas nėra galutinis. VMI prie FM pateiktose mokestinio patikrinimo akto išvadose konstatuota, kad VMI prie FM finansinis reikalavimas bus tikslinamas pagal VMI prie FM nustatytus pažeidimus ir priskaičiuotas papildomai mokėtinas sumas, atitinkamai BUAB „Timber construction group“ kreditorių sąrašas bus koreguojamas. Šiuo metu nėra baigtas nagrinėti klausimas dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo, nėra baigta nagrinėti byla dėl administratorės suteiktos paskolos įmonei ginčijimo, todėl nėra galimybės konstatuoti, kiek ir kokių skolinių įsipareigojimų turės bankrutuojanti įmonė, kai bus baigti nagrinėti ginčai. UAB „Timber construction group“ bankroto byloje nėra baigti ginčai dėl žalos atlyginimo priteisimo, administratorei nėra perduotas visas bendrovės turtas, todėl nėra galimybės pateikti duomenų apie viso bendrovės turto kiekį, vertę, atitinkamai negalima numatyti turto realizavimo veiksmų, kreditorių reikalavimų tenkinimo apimties. Byloje nėra duomenų, kad trečios eilės kreditoriai būtų sutikę atsisakyti dalies savo reikalavimų. Be kreditorių sutikimo taikos sutartyje yra nurodoma, kad trečios eilės kreditoriams sumokama 10 procentų jų reikalavimų. Taikos sutartyje nėra numatyta savininko įsipareigojimai, kreditorių reikalavimų patenkinimo būdai ir terminai, bendrovės ir (arba) jos savininko (savininkų) atsakomybė už taikos sutarties nevykdymą. BUAB „Timber construction group“ kreditoriams iš anksto (prieš 10 dienų) buvo siųsta kreditorių susirinkimo medžiaga, darbotvarkėje nurodytas priedas prie taikos sutarties, kuriame UAB „IG sprendimai“ finansinis reikalavimas buvo įtrauktas į kreditorių sąrašą, ir tokiu būdu buvo nurodoma, kad bendra kreditorių reikalavimų suma sudaro 910 795,82 Eur. 2019 m. gruodžio 30 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu, nepranešus kreditoriams, dokumentas buvo pakeistas kitu, kuriame jau nebebuvo UAB „IG sprendimai“ finansinio reikalavimo, buvo nurodoma, kad bendra kreditorių reikalavimų suma sudaro 875 972,01 Eur. Nesant visų kreditorių pritarimo, nebuvo galima spręsti dėl dokumento, kuris nustatyta tvarka iš anksto nebuvo pateiktas kreditoriams. ĮBĮ imperatyviai nustato, kad bankrutuojančios bendrovės nekilnojamasis turtas turi būti parduodamas iš varžytynių, todėl priimtas nutarimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo preliminariosios sutarties sudarymo yra neteisėtas. Kreditorių susirinkimas gali įpareigoti administratorių atlikti konkrečius veiksmus tik atstovaujant kreditorių susirinkimą. Tuo tarpu atlikti veiksmus konkretaus kreditoriaus vardu įgalioti gali tik pats kreditorius. Dalis kreditorių balsavo prieš taikos sutartį, todėl toks įgaliojimų suteikimas iškreiptų tikrąją kreditorių valią. Taikos sutartis BUAB „Timber construction group“ bankroto byloje nebus sudaryta, todėl nėra prasmės ir toliau vilkinti procesą.

20Kreditorė UAB „Dignalita“ atsiliepimuose į skundus prašo juos atmesti, skirti UAB „Rekovera“ 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų šios baudos skiriant BUAB „Timber construction group“, priteisti iš UAB „Tigesta“ ir UAB „Rekovera“ bylinėjimosi išlaidas. UAB „Dignalita“ nurodo, kad kreditorių susirinkimas sprendė dėl kitų asmenų dalyvavimo kreditorių susirinkime ir priėmė nutarimus leisti dalyvauti kreditorių susirinkime M. P., atstatydintos administratorės UAB „Tigesta“ įgaliotam asmeniui V. U. ĮBĮ nenumato įsakmaus draudimo kreditorių susirinkime dalyvauti kitiems nei ĮBĮ 22 straipsnio 6 punkte numatyti asmenys, todėl, kreditoriams nubalsavus leisti paminėtiems asmenims dalyvauti kreditorių susirinkime, nėra pagrindo laikyti procedūriniu pažeidimu tokį formalų trečiųjų asmenų dalyvavimą susirinkime. Administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo klausimas buvo išspręstas 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkime, patvirtinus taikos sutartimi numatytą 4 000 Eur bankroto administratoriaus atlyginimą ir faktines, pagrįstas bankroto administravimo išlaidas, kurios bus patvirtintos kreditorių susirinkimo metu. UAB „Dignalita“ mano, kad administratorės atlyginimas UAB „Tigesta“ neturėtų būti skiriamas, nes kreditorių susirinkimas pagrįstai nepatvirtino UAB „Tigesta“ veiklos ataskaitos. Atstatydinta administratorė UAB „Tigesta“ neatsiskaitė kreditoriams už dvejus veiklos metus, kreditoriai nepripažino, jog administratorė tinkamai vykdė funkcijas. Priešingai, UAB „Dignalita“ mano, kad administratorė įgaliojimus vykdė netinkamai. Kreditoriams nepriėmus administratorės UAB „Tigesta“ veiklos, esant nustatytam administratorės veiksmų neteisėtumui, nėra pagrindo skirti atlygį už netinkamą pareigų atlikimą. Iš viešai skelbiamos informacijos matyti, kad administratorės UAB „Tigesta“ darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudaro 70,8 Eur per mėnesį. Taigi, UAB „Tigesta“ prašoma patvirtinti suma sudarytų 56,5 mėnesinius atlyginimus, t. y. daugiau nei dvigubai ilgesnį laikotarpį nei administratorė atstovavo BUAB „Timber construction group“. Administratoriaus atlyginimas yra nustatomas nuo bankroto administravimo pradžios iki bankroto bylos užbaigimo. Skyrus visą kreditorių susirinkimo nutarimu patvirtintą atlyginimą administratorei UAB „Tigesta“, administratorė UAB „Admivista“ liktų be atlyginimo, o tai pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Kreditorių susirinkime buvo patvirtintos faktiškai patirtos, pagrįstos, protingos ir būtinos išlaidos laikotarpiu nuo teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla įsiteisėjimo (2018 m. sausio 17 d.), iki 2019 m. spalio 17 d.: transporto priemonės pirkimas – 27 645,04 Eur, transporto priemonės draudimas – 1 990 Eur, VĮ Registrų centro paslaugos – 23,64 Eur, skelbimai – 21,22 Eur, dujos – 471 Eur, elektra – 188,19 Eur, apsauga – 224,04 Eur, vanduo – 68,32 Eur, buhalterinė apskaita – 1 500 Eur, iš viso – 32 131,45 Eur. Kitų bankroto administravimo išlaidų kreditorių susirinkimas netvirtino pagrįstai, nes kreditoriai nebuvo informuoti apie realiai prognozuojamas būtinas išlaidų apimtis, administratorė UAB „Tigesta“ neįrodė jų būtinumo, dėl dalies išlaidų nebuvo pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai, atitinkantys jiems keliamus reikalavimus. Išlaidos, kurios nebuvo pagrįstos ir būtinos, patirtos administratorės UAB „Tigesta“ rizika: išlaidos transporto priemonės remontui, padangų pirkimui, privalomajam draudimui, vertinimo atlikimui, antstolio paslaugoms, inventorizacijai, teisinėms paslaugoms. Kreditorių susirinkimas klausimą dėl taikos sutarties sudarymo išsprendė dar 2019 m. sausio 18 d. Skundo nagrinėjimas dėl žalos atlyginimo neturi įtakos taikos sutarties pasirašymo ir teikimo teismui organizavimui. Kreditorių reikalavimų dydis bankroto byloje yra aiškus. A. M. ginčijamų teisių perleidimo sutartimi perėmė UAB „IG sprendimai“ materialines ir procesines teises bei atsisakė UAB „IG sprendimai“ pareikšto reikalavimo. Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 27 d. nutartimi patenkino A. M. prašymą. Mokestinio patikrinimo vykdymas nestabdo taikos sutarties tvirtinimo teisme. UAB „Rekovera“ argumentas dėl galimo VMI prie FM finansinio reikalavimo kitimo atlikus patikrinimą yra subjektyvi nuomonė ir spėjimas. Klausimas dėl informacijos teikimo tvarkos yra išspręstas 2018 m. liepos 3 d. kreditorių susirinkime ir jį peržiūrėti, įstojus naujam kreditoriui į bylą, nėra teisinio pagrindo. UAB „Rekovera“ pasiūlyto nutarimo, diskriminuojančio UAB „Dignalita“ ir A. M., priėmimas prieštarautų lygiateisiškumo principui, paneigtų kreditorės UAB „Dignalita“ teisę naudotis visomis jai įstatymo suteiktomis teisėmis dalyvauti bankroto procese. Kauno apygardos teismas jau yra išsprendęs baudos skyrimo A. M. klausimą. Klausimas dėl transporto priemonės pardavimo buvo svarstytas 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkime. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 17 d. nutartimi paliko galioti kreditorių susirinkimo priimtą nutarimą. Administravimą perėmus naujai administratorei ir galiojant kreditorių susirinkimo nutarimui sudaryti taikos sutartį nėra pagrindo kreiptis dėl įmonės likvidavimo. Šiame kreditorių susirinkime taikos sutarties sudarymo klausimas nekeliamas ir negali būti kvestionuojamas, nes šis taikos sutarties sudarymo etapas yra įgyvendintas ir peržiūrėtas. Priedu prie taikos sutarties yra tik patvirtinama kreditorių reikalavimų suma ir atsiskaitymo su didžiausia kreditore UAB „Dignalita“ tvarka, kuri nepablogina kitų kreditorių padėties, priešingai, ją pagerina. Su taikos sutarčiai prieštaraujančia kreditore UAB „Rekovera“ ir kitais kreditoriais, kurie sudaro mažumą, bus atsiskaitoma per keturis mėnesius, o pagrindinė kreditorė sutinka gauti įsipareigojimų įvykdymą paskiausiai. Kreditorių susirinkimas nesprendė dėl BUAB „Timber construction group“ turto pardavimo tvarkos ir sąlygų. Klausimas yra susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu, pagal kurią, teismui patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus bankrotą, UAB „Timber construction group“ turtas būtų realizuotas, o gautos lėšos panaudotos įvykdyti taikos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus kreditoriams. Kreditorių susirinkimas negali priimti administratoriaus atžvilgiu privalomų valdingų sprendimų, kurie ribotų administratoriui įstatymu priskirtų įgaliojimų vykdymą (ĮBĮ 21, 23 straipsniai). Visgi nei administratorė, nei kiti kreditoriai neginčija šio nutarimo, taigi iš esmės galima išvada, kad administratorės ir kreditorių susirinkimo valia šiuo klausimu sutampa. UAB „Rekovera“, nesąžiningai naudodamasi procesinėmis teisėmis, siekia vilkinti bankroto procesą, veikia prieš greitą ir ekonomišką bankroto bylos užbaigimą, didina administravimo išlaidas, dėl to juridinis asmuo ir kreditoriai patiria žalą. Formalaus ir neargumentuoto skundo teikimas daugiausia dėl klausimų, kurie jau buvo išspręsti ankstesniuose kreditorių susirinkimuose, vertintinas kaip tyčinis nesąžiningas elgesys. Dėl to yra pagrindas teismui pripažinti, jog UAB „Rekovera“ piktnaudžiauja procesu, trukdo administratorės ir teismo darbui. Nustačius piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, UAB „Rekovera“ skirtina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnyje nustatyto dydžio bauda.

21Kreditorė VĮ Turto bankas atsiliepime į skundus prašo juos patenkinti. VĮ Turto bankas nurodo, kad administratorė UAB „Tigesta“ pateikė patirtas faktines administravimo išlaidas pagrindžiančius pirminius dokumentus, todėl VĮ Turto bankas neturi pagrindo nepritarti šioms išlaidoms. Sprendžiamąjį balsą turinčios kreditorės UAB „Dignalita“ balsais priimtas nutarimas tik dėl dalies faktinių administravimo išlaidų tvirtinimo yra nenuoseklus, nepagrįstas, todėl naikintinas. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad, pardavus turtą ir patenkinus bankroto byloje patvirtintus kreditorių reikalavimus, preliminariai lieka turto už 320 742,53 Eur, daro išvadą, kad taikos sutarties sudarymas bankroto byloje pažeidžia kreditorių interesus, nes vietoje galimybės atgauti visą skolą trečios eilės kreditoriams siūloma sutikti su 10 procentų dydžio reikalavimo atlyginimu. VĮ Turto banko nuomone, tokios ginčijamu nutarimu priimtos taikos sutarties sąlygos pažeidžia viešąjį interesą ir pagrindinį bankroto instituto tikslą – kuo maksimalesnį kreditorių interesų patenkinimą.

22Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į skundus prašo juos patenkinti. VSDFV Kauno skyrius nurodo, kad ketvirtuoju darbotvarkės klausimu VSDFV Kauno skyrius balsavo prieš administratorės pasiūlytą administravimo išlaidų sąmatą, kadangi kartu su susirinkimo medžiaga nebuvo pateikti visi buvusios administratorės UAB „Tigesta“ administravimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai. Atsižvelgdamas į tai, kad BUAB „Timber construction group“ atitinka didelės įmonės statusą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimą Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – taisyklės), į kreditorių susirinkimo metu pateiktus UAB „Tigesta“ atstovo paaiškinimus dėl susidariusių administravimo išlaidų sąmatos, su UAB „Tigesta“ skundu pateiktus administravimo išlaidas pagrindžiančius dokumentus, VSDFV Kauno skyrius mano, jog nėra pagrindo nepritarti administratorės pasiūlytai administravimo išlaidų sąmatai. UAB „Dignalita“ pasiūlytas ir patvirtintas 4 000 Eur administratorės atlyginimas yra daugiau nei penkis kartus mažesnis už taisyklėse numatytą minimalų atlyginimą administratoriui didelės įmonės bankroto byloje. Siūlomame taikos sutarties projekte nėra numatytas kreditorių reikalavimų tenkinimas iš išieškotinos 819 933,96 Eur sumos. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Timber construction group“ bankroto byloje šiuo metu bendra patvirtintų finansinių reikalavimų suma yra 875 972,01 Eur, pardavus įmonės turtą ir išieškojus priteistą žalą, būtų visiškai atsiskaityta su įmonės kreditoriais, todėl kreditoriams nenaudinga sutikti su taikos sutartimi, pagal kurią be garantijų trečios eilės kreditoriams siūloma sumokėti tik 10 procentų nuo jų patvirtintų reikalavimų sumos, kuomet yra reali galimybė visiškai padengti visų bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimus. VSDFV Kauno skyrius sutinka su UAB „Rekovera“ argumentu, kad šiuo metu negali būti sprendžiamas klausimas dėl taikos sutarties BUAB „Timber construction group“ bankroto byloje sudarymo, kadangi tai pažeistų UAB „IG sprendimai“, kaip galimos bankrutuojančios įmonės kreditorės, interesus, taip pat kitų kreditorių interesus. Kol nėra aiškus bendras kreditorių reikalavimų dydis, taikos sutartis bankroto byloje negali būti sudaryta. Beveik dvejus metus didžiausia kreditorė UAB „Dignalita“, nenurodydama svarių priežasčių, stabdo visas su turto realizavimu susijusias procedūras, dėl to mažėja automobilio „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“ vertė, įmonės kreditoriai patiria žalą. Kreditorė UAB „Dignalita“ siūlymą dėl kreditorių sąrašo tikslinimo pateikė kreditorių susirinkimo metu. Kadangi apie svarstomą klausimą nustatyta tvarka ir terminais (prieš 10 dienų iki susirinkimo) įmonės kreditoriai nebuvo informuoti ir negalėjo savo pozicijos išreikšti balsuodami, buvo pažeista kreditorių teisė dalyvauti susirinkime ir priimti sprendimus. Kreditorių susirinkimo nutarimas sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ normoms, todėl yra neteisėtas ir pažeidžiantis kreditorių interesus.

23Kreditorė UAB „Dignalita“ rašytiniuose paaiškinimuose prašo skirti administratorei UAB „Admivista“ 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų šios baudos skiriant BUAB „Timber construction group“, priteisti iš administratorės UAB „Admivista“ bylinėjimosi išlaidas.

24Administratorės UAB „Tigesta“ skundas netenkintinas, kreditorės UAB „Rekovera“ skundas tenkintinas iš dalies.

25Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsisakė iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Timber construction group“, iškėlė bendrovei bankroto bylą, administratore paskyrė UAB „Tigesta“. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. sausio 17 d. nutartimi paliko nepakeistą minėtą Kauno apygardos teismo nutartį. Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi UAB „Tigesta“ atstatydinta iš BUAB „Timber constuction group“ administratorės pareigų, ši nutartis įsiteisėjo 2019 m. spalio 17 d.

262019 m. gruodžio 30 d. įvyko BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimas, kreditorė UAB „Rekovera“ ir atstatydinta administratorė UAB „Tigesta“ nesutinka su šiame kreditorių susirinkime priimtais nutarimais.

27Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus. Įsigaliojus šiam įstatymui, neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (toliau – ĮRĮ) ir ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas atitinkamai ĮRĮ arba ĮBĮ.

28BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimas įvyko 2019 m. gruodžio 30 d., t. y. dar galiojant ĮBĮ, todėl, sprendžiant dėl kreditorės UAB „Rekovera“ ir administratorės UAB „Tigesta“ skundų pagrįstumo, vadovaujamasi ĮBĮ nuostatomis.

29Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. sausio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012). Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl padarytų esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu, galėjusių nulemti neteisėtą tokių nutarimų turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar/ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu.

30Nagrinėjamu atveju UAB „Rekovera“ teigia, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimas vyko pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, nes jame dalyvavo pašalinis asmuo – M. P. Taigi, UAB „Rekovera“, be kita ko, minėto kreditorių susirinkimo nutarimus ginčija esminio procedūrinio pažeidimo pagrindu.

31ĮBĮ 22 straipsnio, reglamentuojančio kreditorių susirinkimo sušaukimą, 6 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės savininkas (savininkai) arba jo (jų) įgaliotas atstovas, administratorius, savivaldybės, kurios teritorijoje yra bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės nekilnojamasis turtas, įgaliotas atstovas. Teisę balsuoti turi tik kreditoriai.

32Nagrinėjamu atveju BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime dalyvavo M. P., kuri pagal ĮBĮ 22 straipsnio 6 dalį neturėjo teisės jame dalyvauti. Visgi administratorė UAB „Admivista“ neprieštaravo dėl jos ir UAB „Tigesta“ atstovo dalyvavimo susirinkime, pasiūlė dėl to balsuoti. Kreditoriai balsų dauguma kreditorių susirinkime leido dalyvauti ir UAB „Tigesta“ atstovui, ir M. P. Be to, pirmuoju darbotvarkės klausimu M. P. buvo išrinkta kreditorių susirinkimo sekretore, už šį nutarimą balsavo 11 kreditorių.

33Teismo vertinimu, minėtas procedūrinis pažeidimas negali būti vertinamas kaip esminis ir sudarantis pagrindą tik dėl UAB „Rekovera“ nurodyto asmens dalyvavimo pripažinti negaliojančiais ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus. UAB „Rekovera“ nepagrindė ir neįrodė, kad M. P., dalyvaudama BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime, kokiu nors būdu įtakojo priimamus nutarimus. Be to, šiuo pagrindu skundą pateikė tik kreditorė UAB „Rekovera“, administratorė UAB „Admivista“ apskritai neskundė BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime priimtų nutarimų. Teismas nenustatė kitų esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčijamų kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimu, padarymo, todėl konstatuoja nesant pagrindo naikinti BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime priimtus nutarimus dėl procedūrinių pažeidimų.

34Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu

352019 m. gruodžio 30 d. BUAB „Timber constuction group“ kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu svarstytas administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto (parduoto arba perduoto kreditoriams) vertės, ribas. Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi nei kreditorių patvirtinta sąmata (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009). Atlyginamos tik faktiškai patirtos administravimo išlaidos, neviršijančios kreditorių patvirtintos sąmatos ribų. Įrodinėjimo našta visais su administravimo išlaidomis susijusiais klausimais tenka administratoriui, siekiančiam tokių išlaidų atlyginimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

37Administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir jo mokėjimo tvarką už įmonės administravimą bankroto proceso metu nuo bankroto bylos iškėlimo, tvirtina pirmasis kreditorių susirinkimas, įvertinęs administratoriaus nurodytas jau patirtas ir būsimas išlaidas, bankroto procedūros apimtį ir kitas konkrečios įmonės bankrotui reikšmingas aplinkybes. Kreditorių susirinkimas taip pat turi teisę dėl atsiradusių naujų aplinkybių (papildomų išlaidų) pildyti šią sąmatą pagal administratoriaus prašymą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad bankroto administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūra prasideda administravimo išlaidų sąmatą pirmą kartą tvirtinant kreditorių susirinkime, šiam įgyvendinant ĮBĮ 23 straipsnio 5 punkte nustatytą kompetenciją. Vėlesni administravimo išlaidų sąmatos keitimai yra ne savarankiškos procedūros, o administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo procedūros sudėtinė dalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320-915/2017; 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-142-690/2018).

38Bankroto administratorius privalo veikti neviršydamas kreditorių patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos, o ją viršydamas veikia savo rizika, kad sąmatą viršijančios išlaidos nebus atlygintos. Dėl objektyvių priežasčių prireikus viršyti kreditorių patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, bankroto administratorius privalo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo prieš viršydamas administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimdamas sąmatą viršijančius įsipareigojimus, t. y. sąmatos viršijimui būtinas išankstinis kreditorių susirinkimo pritarimas. Toks išankstinis pritarimas nėra būtinas tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Tokiu atveju administratorius apie tai nedelsdamas turi informuoti kreditorių susirinkimą ir pateikti jam tvirtinti sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

39Pagal ĮBĮ nuostatas teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, taip pat tvirtinti sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą priklauso kreditorių susirinkimui (ĮBĮ 23 straipsnis). Teismas kontroliuoja bankroto proceso eigą, atlieka proceso teisėtumo priežiūrą, bet nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai, išskyrus atvejus, kai tokia teismo teisė aiškiai nustatyta įstatyme. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalies nuostatas dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo (keitimo) ar sąmatos viršijimo ataskaitos tvirtinimo teismas gali spręsti ne a priori (iš anksto), o tik nagrinėdamas skundą dėl šiuo klausimu priimto kreditorių susirinkimo nutarimo (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

40Vertinant 2019 m. gruodžio 30 d. BUAB „Timber constuction group“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, pažymėtina, kad 2019 m. gegužės 6 d. kreditorių susirinkime buvo priimtas nutarimas patvirtinti 4 000 Eur bankroto administratorės atlyginimą ir faktiškas, pagrįstas bankroto administravimo išlaidas, kurios bus patvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimu. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 6 d. nutartimi buvo panaikinęs šį kreditorių susirinkimo nutarimą, motyvuodamas tuo, kad bankroto administratorės atlyginimo dydis nėra pagrįstas argumentais apie UAB „Timber construction group“ bankroto procedūros apimtį, sudėtingumą, bankroto administratorės atliekamų veiksmų kompleksiškumą, be to, jis kardinaliai skiriasi nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintų rekomendacinių dydžių, o kreditorių susirinkimo nutarimo dalis, kuria bankroto administratorė įpareigota kas kartą derinti išlaidų poreikį ir dydį, neatitinka protingumo, ekonomiškumo, operatyvumo principų, nepagrįstai riboja bankroto administratorės veiklą, sudaro sąlygas kilti nuolatiniams ginčams tarp bankroto administratorės ir dominuojančios kreditorės UAB „Dignalita“.

41Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 17 d. nutartimi nesutiko su tokia Kauno apygardos teismo pozicija, sprendė, kad UAB „Timber construction group“ 2019 m. gegužės 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, kurią sudaro 4 000 Eur dydžio bankroto administratorės atlyginimas ir faktinės, pagrįstos bankroto administravimo išlaidos, kurios bus patvirtintos kreditorių susirinkimo nutarimu, yra pagrįsta, atitinkanti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatas, todėl panaikino Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 6 d. nutarties dalį dėl kreditorių susirinkimo ketvirtojo darbotvarkės klausimu priimto nutarimo ir klausimą išsprendė iš esmės – atmetė bankroto administratorės skundo dalį dėl ketvirtojo darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo ir paliko galioti šį nutarimą. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 17 d. nutartyje pažymėjo, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gegužės 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata visam bankroto procesui.

42Lietuvos apeliaciniam teismui išsprendus administratorės atlyginimo patvirtinimo klausimą, administratorės UAB „Tigesta“ ir kreditorės UAB „Rekovera“ su administratorės (tiek UAB „Tigesta“, tiek UAB „Admivista“) atlyginimu susiję skundų argumentai atmestini kaip nepagrįsti. Šiuo atveju spręstinas tik faktinių bankroto administravimo išlaidų patvirtinimo klausimas.

43Naujai paskirta administratorė UAB „Admivista“ nepateikė jokių įrodymų apie faktines bankroto administravimo išlaidas, todėl, teismo vertinimu, pagrįstai nebuvo sprendžiamas klausimas dėl šių išlaidų patvirtinimo.

44Sprendžiant administratorės UAB „Tigesta“ faktinių administravimo išlaidų patvirtinimo klausimą, pažymėtina, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis). Tačiau tai, kad yra numatyti rekomendaciniai dydžiai, nereiškia, jog jie turi būti tvirtinami be jokio pagrindimo. Dėl reikalingų sumų administravimo išlaidoms sprendžiama pagal konkrečios bylos bankroto procedūros apimtį, sudėtingumą, administratoriaus atliekamų veiksmų kompleksiškumą. Pažymėtina, kad administravimo išlaidos apmokamos iš tų pačių bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės lėšų, iš kurių yra tenkinami ir kreditorių reikalavimai (ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalis), todėl pinigų sumos, skiriamos bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms padengti, yra tiesiogiai susijusios su kreditorių teisėmis ir jų reikalavimo patenkinimo galimybėmis – kuo daugiau lėšų bus skirta įmonės administravimui, tuo mažiau jų liks kreditorių reikalavimams tenkinti. Dėl to bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidos turi būti realios, būtinos, tikslingos, administratorius privalo ekonomiškai naudoti bankrutuojančios įmonės lėšas administravimo išlaidoms apmokėti. Administratoriui, teikiančiam administravimo išlaidų sąmatą, tenka ir įrodinėjimo pareiga (CPK 178 straipsnis), o prašomos patvirtinti administravimo išlaidų sumos, ypač jau patirtos, turi būti patvirtintos pridėtais rašytiniais įrodymais (CPK 179 straipsnis).

45Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. vykusiame kreditorių susirinkime ketvirtuoju darbotvarkės klausimu buvo nutarta patvirtinti šias UAB „Tigesta“ patirtas bankroto administravimo išlaidas laikotarpiu nuo teismo nutarties, kuria iškelta bankroto byla įsiteisėjimo (2018 m. sausio 17 d.), iki 2019 m. lapkričio 6 d. (nuo UAB „Admivista “ atstovavimo pradžios): transporto priemonės pirkimas – 27 645,04 Eur, transporto priemonės draudimas – 1 990 Eur,VĮ Registrų centro paslaugos – 23,64 Eur, skelbimai – 21,22 Eur, dujos – 471 Eur, elektra – 188,19 Eur, apsauga – 224,04 Eur, vanduo – 68,32 Eur, buhalterinė apskaita – 1 500 Eur, iš viso 32 131,45 Eur.

46Administratorė UAB „Tigesta“ ir kreditorė UAB „Rekovera“ prašo patvirtinti 52 204,2 Eur išlaidų sąmatą: mokėjimas UAB „Kauno vandenys“ – 106,4 Eur, dujos – 227,12 Eur, elektra – 375,31 Eur, elektroninė apsauga – 364,04 Eur, automobilio išpirkimas, draudimo išlaidos, automobilio remonto išlaidos – 34 167,28 Eur, antstolio išlaidos – 265,06 Eur, turto inventorizacija – 940 Eur, teisinės paslaugos – 14 214,13 Eur, buhalterinės paslaugos – 1 500 Eur, VĮ Registrų centro išlaidos, skelbimų spausdinimas – 44,86 Eur.

47Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad Kauno apylinės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-13095-950/2019 pagal ieškovės UAB „Dignalita“ ieškinį atsakovėms BUAB „Timber construction group“, R. V. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos netaikymo. Nurodytoje civilinėje byloje Kauno apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 28 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės UAB „Dignalita“ ieškinį patenkino iš dalies: pripažino negaliojančia 2018 m. vasario 2 d. paskolos sutartį Nr. 20180202-01, sudarytą tarp BUAB „Timber construction group“ ir R. V., taikė restituciją ir įpareigojo BUAB „Timber construction group“ grąžinti R. V. 29 000 Eur sumą. Pažymėtina, kad iš pačios 29 000 Eur sumos į UAB „Tigesta“ patirtų bankroto administravimo išlaidų sumą yra įtraukta 27 645,04 Eur suma už transporto priemonės pirkimą. Kauno apygardos teismas 2020 m. balandžio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-451-259/2020 paliko nepakeistą Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimą. Įsiteisėjus Kauno apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimui, yra pagrindas konstatuoti, kad 27 645,04 Eur suma, kuri yra įtraukta ir į UAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu patvirtintą 32 131,45 Eur administravimo išlaidų sąmatą, ir į administratorės UAB „Tigesta“, kreditorės UAB „Rekovera“ prašomą patvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, yra priteista R. V., o ne UAB „Tigesta“, todėl šios lėšos negali būti įtraukiamos į UAB „Tigesta“ faktinių administravimo išlaidų sumą, nes UAB „Tigesta“ nepatyrė šių išlaidų. Vertindamas kitas administratorės UAB „Tigesta“ faktines administravimo išlaidas, teismas pažymi, kad pagrįstomis negali būti pripažįstamos ir jos nurodytos išlaidos teisinėms paslaugoms. Tam, kad būtų galima konstatuoti šias išlaidas esant pagrįstomis, administratorė UAB „Tigesta“ turėjo pateikti įrodymus apie konkrečių advokato teisinės pagalbos išlaidų priteisimą patvirtinančius įrodymus, t. y. teismo sprendimus, nutartis, kuriomis šios išlaidos pripažintos pagrįstomis ir priteistos administratorės UAB „Tigesta“ naudai. Vien advokatų kontoros išrašytos sąskaitos faktūros už teisines paslaugas nepagrindžia, kad šios išlaidos buvo būtinos ir pagrįstos. Pažymėtina, kad administratorė UAB „Tigesta“ skunde nurodo, jog dalis patirtų teisinių išlaidų yra priteista iš A. M. Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 8 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1103-480/2019, tačiau, priešingai nei nurodo administratorė UAB „Tigesta“, nurodyto sprendimo rezoliucinėje dalyje nėra sprendimo priteisti iš A. M. advokato pagalbos išlaidas. Administratorei UAB „Tigesta“ nepateikus įrodymų apie išlaidų teisinėms paslaugoms pagrįstumą, jos pagrįstai nebuvo patvirtintos BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu ketvirtuoju darbotvarkės klausimu. Nepagrįstomis pripažintinos ir 940 Eur inventorizacijos išlaidos. Iš 2018 m. balandžio 2 d. ataskaitos už atliktus darbus matyti, kad administratorė UAB „Tigesta“ samdė UAB „Rekovera“, kad ši perimtų BUAB „Timber construction group“ turtą. Teismo vertinimu, byloje nėra įrodyta, kad buvo poreikis samdyti kitą įmonę administratorės pareigoms atlikti, todėl 940 Eur inventorizacijos išlaidos pripažintinos nepagrįstomis. Įvertinus kitas administratorės UAB „Tigesta“ nurodytas bankroto administravimo išlaidas, teismas sprendžia, kad pagrįstomis pripažintinos šios bankroto administravimo išlaidos: 106,4 Eur mokėjimas UAB „Kauno vandenys“, 227,12 Eur už dujas, 375,31 Eur už elektrą, 364,04 Eur už elektroninę apsaugą, 265,06 Eur už antstolio paslaugas, 1 500 Eur už buhalterines paslaugas, 44,86 Eur už VĮ Registrų centro paslaugas, skelbimų spausdinimą. Taip pat pagrįstomis pripažintinos 2 888,99 Eur automobilio draudimo išlaidos. Automobilio remonto išlaidos pagrįstomis pripažintinos tik tos, kurios įrodytos sąskaitomis su nurodymu, kad remonto paslaugos suteiktos konkrečiam automobiliui – „Mercedes Benz GL 350 BlueTEC 4MATIC“. Susumavus šias išlaidas, teismo vertinimu, pagrįstos yra 2 496 Eur automobilio remonto išlaidos. Teismas išlaidų automobilio padangoms nevertina kaip pagrįstų ir dėl to, kad byloje nėra įrodymų apie būtinybę eksploatuoti perimtą automobilį ir atitinkamai šiai eksploatacijai įsigyti naujas padangas. Teismas nepagrįstomis pripažįsta 363 Eur turto vertinimo išlaidas, kadangi turto vertinimas buvo atliktas UAB „Tigesta“ iniciatyva, nepagrindus tokios paslaugos poreikio. Darytina išvada, kad pagrįstos yra iš viso 8 267,78 Eur faktinės bankroto administravimo išlaidos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pakeistinas UAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimas ketvirtuoju darbotvarkės klausimu ir nustatytina, kad UAB „Tigesta“ faktinės bankroto administravimo išlaidos sudaro ne 32 131,45 Eur, o 8 267,78 Eur sumą.

48Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju, vienuoliktuoju, dvyliktuoju darbotvarkės klausimais

49Vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

50Kreditorė UAB „Rekovera“ skunde, be kita ko, prašo panaikinti BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju, vienuoliktuoju, dvyliktuoju darbotvarkės klausimais ir įpareigoti kreditorių susirinkimą svarstyti šiuos klausimus iš naujo. Pažymėtina, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad buvo kvorumas nutarimams priimti, kreditoriai dėl nutarimų projektų nurodytais darbotvarkės klausimais balsavo raštu ir atvykę į patį kreditorių susirinkimą, tačiau jų balsų nepakako nutarimams penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju, vienuoliktuoju, dvyliktuoju darbotvarkės klausimais priimti, todėl jokie nutarimai nurodytais klausimais nebuvo priimti. Kadangi BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime nutarimai penktuoju, šeštuoju, septintuoju, aštuntuoju, devintuoju, dešimtuoju, vienuoliktuoju, dvyliktuoju darbotvarkės klausimais nebuvo priimti, UAB „Rekovera“ skunde pareikštas reikalavimas panaikinti nurodytus BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime nepriimtus nutarimus yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. gegužės 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-944-516/2015 išaiškino, kad konstatavus, jog ginčo nutarimai nebuvo priimti, teismas galėtų atmesti skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, tačiau skundo priėmimo stadijoje negali būti iš anksto ir deklaratyviai įvertinamas tiek nutarimų priėmimo/nepriėmimo (galiojimo) faktas, tiek ir teisė į reikalavimo patenkinimą.

51Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo tryliktuoju darbotvarkės klausimu

522019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu tryliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta patikslinti taikos sutarties priedą dalyje dėl patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, iš jos atimant UAB „IG sprendimai“ kreditorinio reikalavimo sumą; patvirtinti patikslintą taikos sutarties priedą. Kreditorė UAB „Rekovera“ prašo panaikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą dėl to, kad UAB „Timber construction group“ bankroto byloje apskritai negali būti pasirašyta taikos sutartis – teisme nagrinėjamos bylos dėl žalos atlyginimo, vyksta VMI prie FM tyrimas, nėra patvirtinti visi kreditorių finansiniai reikalavimai, taikos sutartyje nėra numatytas BUAB „Timber construction group“ automobilio pardavimas ir t. t., nesant pagrindo byloje sudaryti taikos sutartį, negali būti tvirtinamas ir jos priedas.

53Kreditorė UAB „Rekovera“ neginčija aplinkybės, kad apskritai taikos sutarties priedas gali būti tvirtinamas, tačiau šiuo atveju UAB „Timber construction group“ bankroto byloje negali būti pasirašyta taikos sutartis, todėl negali būti tvirtinamas ir jos priedas.

54ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte nustatyta teisė priimti nutarimą dėl taikos sutarties sudarymo yra tik kreditorių susirinkimo teisė. Teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad būtent kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas ir pan. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015). Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011).

55Kaip minėta, kreditorė UAB „Rekovera“ nesutinka su BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu dėl taikos sutarties priedo patvirtinimo dėl pačios taikos sutarties turinio trūkumų, įgyvendinamumo ir pan., tačiau teismų praktikoje yra išaiškinta, kad ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte, 28 straipsnio 3 dalyje ir 29 straipsnyje yra nustatyti atskiri taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etapai: kreditorių daugumos pritarimas pasiūlytos taikos sutarties sudarymui (ĮBĮ 23 straipsnio 12 punktas), taikos sutarties sudarymas (pasirašymas) (ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalis), taikos sutarties turinys ir tvirtinimas teisme (ĮBĮ 29 straipsnis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1737-330/2016). Šiuo atveju ginčas kilo tik pirmajame etape, kreditorių daugumai pritarus pasiūlytam taikos sutarties priedui. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nagrinėjamoje byloje sprendžiant klausimą dėl kreditorių teisės pritarti taikos sutarties priedui, kreditorės UAB „Rekovera“ nurodyti argumentai dėl pačios taikos sutarties sąlygų teisėtumo, jos tvirtinimo teisme galimybės yra pateikti ne laiku, nes jie bus vertinami vėlesniame taikos sutarties sudarymo bankroto byloje etape – teisme sprendžiant jau pasirašytos taikos sutarties (atitinkamai ir jos priedo) tvirtinimo klausimą.

56Kadangi šiuo atveju yra nesprendžiamas dėl taikos sutarties (atitinkamai ir jos priedo) patvirtinimo bankroto byloje klausimas, turi būti tik patikrinta, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos.

57Iš BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad administratorė ir kreditorė UAB „Rekovera“ kėlė klausimą dėl kreditorių netinkamo informavimo apie patikslintą taikos sutarties priedą.

582019 m. gruodžio 30 d. vykusio BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai pagal susirinkimo darbotvarkę ir kreditoriams buvo suteikta galimybė išreikšti savo valią raštu dėl kiekvieno darbotvarkės nutarimo projekto, tarp jų ir tryliktuoju darbotvarkės klausimu.

592019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime administratorė sudarė galimybę kreditorei UAB „Dignalita“ pakoreguoti taikos sutarties priedo projektą, todėl šiai tai padarius buvo balsuojama dėl nutarimo pritarti patikslintam taikos sutarties priedui ir toks nutarimas buvo priimtas kreditorės UAB „Dignalita“ balsais. Pažymėtina, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, todėl būdamas suinteresuotas kitų kreditorių pareikšta nuomone kreditorius turi galimybę dalyvauti kreditorių susirinkime, gauti atitinkamą informaciją. Taigi, kreditoriai, žinodami, kokie klausimai bus sprendžiami 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo metu (tarp jų ir tryliktuoju darbotvarkės klausimu), turėjo teisę tiesiogiai dalyvauti 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime, gauti atitinkamą informaciją, bet šia teise nepasinaudojo. Dėl to negalima konstatuoti, jog kitiems bendrovės kreditoriams buvo apribota galimybė išsakyti savo nuomonę dėl pateikto nutarimo projekto. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą tryliktuoju darbotvarkės klausimu skundžia tik kreditorė UAB „Rekovera“, dalyvavusi BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime ir turėjusi galimybę susipažinti su patikslintu taikos sutarties priedu.

60Atsižvelgus į tai, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio pranešimo apie pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus pateikimo tvarkos, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju nenustatyta BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo esminių procedūrinių pažeidimų.

61Vadovaujantis išdėstytais argumentais, netenkintinas kreditorės UAB „Rekovera“ skundas dėl BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimo tryliktuoju darbotvarkės klausimu panaikinimo.

62Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo keturioliktuoju darbotvarkės klausimu

632019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu keturioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, įgalioti bankroto administratorę pasirašyti BUAB „Timber construction group“ vardu preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį. Kreditorė UAB „Rekovera“ prašo panaikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą dėl to, kad bankrutuojančios bendrovės turtas turi būti parduodamas iš varžytynių (ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalis).

64Administratorius, vykdydamas ĮBĮ nustatytas funkcijas, privalo tinkamai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus valdydamas, naudodamas bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turtą, juo disponuodamas (parduodamas), kad būtų sukaupta kuo daugiau bankrutuojančios įmonės turto (lėšų), iš kurio būtų tenkinami kreditorių reikalavimai. Bankroto procedūrų tikslas yra siekis, kad bankroto proceso metu bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turtas būtų parduodamas kuo didesne kaina, kad kuo didesne apimtimi būtų patenkinti kreditorių reikalavimai, įgyvendintos akcininkų teisės gauti likviduojamos įmonės turto dalį, likusią po atsiskaitymo su įmonės kreditoriais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). Toks tikslas sietinas ir su bankroto administratoriaus pareiga įvertinti bankrutuojančios įmonės parduodamo turto pobūdį ir siekti jo pardavimo už kainą, kuri labiausiai atitiktų kreditorių ir bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-399-219/2018).

65Pažymėtina, kad pagal bendrą taisyklę apskritai įmonės pagrindinis turtas gali būti parduodamas ir iš gautų jį pardavus lėšų tenkinami kreditorių reikalavimai tik pripažinus įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (ĮBĮ 30–31 straipsniai). Šiuo metu BUAB „Timber construction group“ dar nėra pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Be to, kaip pagrįstai nurodo kreditorė UAB „Rekovera“, vadovaujantis ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nekilnojamasis ir įkeistas turtas, taip pat turtas, kurio vertė viršija 250 bazinių socialinių išmokų dydžio sumą, išskyrus ĮBĮ 33 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose ir šio straipsnio 4, 5 dalyse nurodytus atvejus, parduodamas iš varžytynių Vyriausybės nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimas keturioliktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta sudaryti preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, įgalioti bankroto administratorę pasirašyti BUAB „Timber construction group“ vardu preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį, yra neteisėtas, todėl panaikintinas.

66Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penkioliktuoju darbotvarkės klausimu

672019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu penkioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta suteikti įgaliojimus bankroto administratorei pasirašyti taikos sutartį ir taikos sutarties priedą Nr. 1 BUAB „Timber construction group“ kreditorių vardu ir pateikti teismui tvirtinti. Kreditorė UAB „Rekovera“ prašo panaikinti šį kreditorių susirinkimo nutarimą dėl to, kad negalima administratorės įpareigoti pasirašyti taikos sutartį.

68Vadovaujantis ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalimi, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą.

69Lietuvos apeliacinis teismas 2016 d. sausio 28 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-222-370/2016 nurodė, kad, atsižvelgiant į CK nuostatas, reglamentuojančias taikos sutartį (CK 6.983 – 6.986 straipsniai), taip pat ĮBĮ normas, taikos sutartis – tai sandoris tarp šalių dėl taikaus ginčo išsprendimo, priimamas laisva šalių valia, šalių susitarimu, todėl vien pati taikos sutarties prigimtis draudžia priversti asmenį pasirašyti taikos sutartį.

70Vadovaujantis šiuo aukštesnės instancijos teismo išaiškinimu, spręstina, kad, administratorei nesutinkant pasirašyti taikos sutartį, ji negali būti įpareigojama tai padaryti, todėl kreditorių susirinkimo nutarimas penkioliktuoju darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta suteikti įgaliojimus bankroto administratorei pasirašyti taikos sutartį ir taikos sutarties priedą Nr. 1 BUAB „Timber construction group“ kreditorių vardu ir pateikti teismui tvirtinti, yra neteisėtas, todėl panaikintinas.

71Dėl UAB „Timber construction group“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto

72Kreditorė UAB „Rekovera“ skunde prašo priimti sprendimą dėl UAB „Timber construction group“ statuso.

73Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. 2019 m. sausio 18 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas patvirtinti 2019 m. sausio 18 d. taikos sutarties projektą. Taikos sutarties tvirtinimo klausimas iki šiol nėra išspręstas, todėl, nepaisant to, kad yra praėjęs trijų mėnesių terminas taikos sutarčiai sudaryti, neišanalizavus priežasčių, kodėl ji iki šiol nėra sudaryta ir pateikta teismui tvirtinti, negalima spręsti, jog yra sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Dėl nurodytos priežasties, teismo vertinimu, nėra pagrindo tenkinti kreditorės UAB „Rekovera“ prašymą priimti sprendimą dėl BUAB „Timber construction group“ statuso.

74Dėl baudų skyrimo

75Nagrinėjamoje byloje administratorė UAB „Tigesta“ prašo skirti UAB „Dignalita“ 5 000 Eur baudą, iki 50 procentų šios baudos skiriant UAB „Tigesta“, UAB „Dignalita“ prašo skirti UAB „Rekovera“ ir UAB „Admivista“ baudas po 5 000 Eur, iki 50 procentų šių baudų skiriant BUAB „Timber construction group“.

76CPK 95 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2570/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2682/2013).

77Nagrinėjamoje byloje administratorė UAB „Tigesta“ prašo skirti baudą kreditorei UAB „Dignalita“ už piktnaudžiavimą procesu, kreditorė UAB „Dignalita“ prašo skirti baudas kreditorei UAB „Rekovera“ ir administratorei „Admivista“. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą, nustatė, kad administratorės UAB „Tigesta“ ir kreditorės UAB „Dignalita“ prašymai yra nepagrįsti, todėl negali būti patenkinti, kadangi nei UAB „Dignalita“, nei UAB „Rekovera“, nei UAB „Admivista“ veiksmuose nenustatė piktnaudžiavimo procesu požymių. Tai, kad UAB „Dignalita“ ir UAB „Rekovera“, būdamos UAB „Timber construction group“ kreditorėmis, aktyviai dalyvauja bankroto procese ir gina savo interesus (net pripažinus, kad dalis UAB „Rekovera“ skundo argumentų yra nepagrįsti, kaip ir UAB „Dignalita“ argumentai dėl UAB „Rekovera“ skundo nepagrįstumo), negali būti laikoma jų piktnaudžiavimu procesine padėtimi. Taip pat ir UAB „Dignalita“ prašymas administratorei UAB „Admivista“ paskirti baudą už jos vykdomas įstatymines pareigas bankroto procese (nagrinėjamoje byloje administratorė UAB „Admivista“ tik pateikė atsiliepimą į skundus) yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas.

78Dėl bylinėjimosi išlaidų

79Administratorė UAB „Tigesta“ pateikė prašymą priteisti jai 1 694 Eur bylinėjimosi išlaidas. Atmetus administratorės UAB „Tigesta“ skundą, jos prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo netenkintinas.

80Kreditorė UAB „Dignalita“ pateikė prašymą priteisti iš UAB „Rekovera“ 500 Eur išlaidas už atsiliepimo į skundą surašymą, pridėjo išlaidas pagrindžiančius dokumentus – 2020 m. sausio 31 d. sąskaitą už teisines paslaugas, jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą, taip pat pateikė prašymą priteisti iš UAB „Tigesta“ 500 Eur išlaidas už atsiliepimo į skundą surašymą, pridėjo išlaidas pagrindžiančius dokumentus – 2020 m. vasario 10 d. sąskaitą už teisines paslaugas, jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą.

81Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (redakcija nuo 2015 m. kovo 20 d.) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 5, 7, 8.16 punktais, maksimalus priteistinas advokato padėjėjo užmokesčio dydis už atsiliepimą į skundą yra 422 Eur (2019 metų 3 ketvirčio (užpraėjęs ketvirtis nustatomas pagal PVM sąskaitos faktūros apmokėjimo datą) vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) (1 317,6 Eur) x 0,4 x 0,8).

82Kreditorės UAB „Rekovera“ skundas buvo tenkintas 15 procentų, o administratorės UAB „Tigesta“ skundas buvo atmestas. Atsižvelgiant į tai, kad kreditorės UAB „Dignalita“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, tačiau viršija Rekomendacijų 8.16 punkte nurodytą rekomenduojamą priteisti maksimalaus užmokesčio dydį už tokio pobūdžio advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą, kreditorei UAB „Dignalita“ iš kreditorės UAB „Rekovera“ priteistina 359 Eur (422 Eur x 85 proc./100 proc.) bylinėjimosi išlaidų suma, o iš administratorės UAB „Tigesta“ – 422 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis).

83Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio dalimi, 22, 28, 33, 36 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291 straipsniu,

Nutarė

84Nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ skundą atmesti.

85Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“ skundą tenkinti iš dalies.

86Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus keturioliktuoju, penkioliktuoju darbotvarkės klausimais.

87Atmesti kitą kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“ skundo dalį.

88Pakeisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimą ketvirtuoju darbotvarkės klausimu, nustatant, kad uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ faktinės bankroto administravimo išlaidos sudaro 8 267,78 Eur sumą.

89Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Dignalita“, juridinio asmens kodas 304165422, iš kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“, juridinio asmens kodas 300565180, 359 Eur bylinėjimosi išlaidas.

90Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Dignalita“, juridinio asmens kodas 304165422, iš nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“, juridinio asmens kodas 126090963, 422 Eur bylinėjimosi išlaidas.

91Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.

92Nutarties dalis dėl administravimo išlaidų patvirtinimo neskundžiama.

93Dėl kitos nutarties dalies per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, rašytinio proceso... 2. Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 14 d. gautas kreditorės UAB... 3. UAB „Rekovera“ nurodo, kad susirinkime dalyvavo pašalinis asmuo – M. P.... 4. BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių... 5. Penktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti taikos sutarties... 6. Šeštuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti klausimo dėl taikos... 7. Septintuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma atidėti klausimo dėl taikos... 8. Aštuntuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl informacijos apie UAB... 9. Devintuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl informacijos apie UAB... 10. Dešimtuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma įpareigoti nemokumo... 11. Vienuoliktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma dėl transporto priemonės... 12. Dvyliktuoju darbotvarkės klausimu buvo svarstoma pavesti administratorei... 13. Tryliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „patvirtinti taikos sutarties... 14. Keturioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „sudaryti preliminarią... 15. Penkioliktuoju darbotvarkės klausimu nutarta „suteikti įgaliojimus bankroto... 16. Kauno apygardos teisme 2020 m. sausio 14 d. gautas administratorės UAB... 17. UAB „Tigesta“ nurodo, kad BUAB „Timber construction group“ 2019 m.... 18. Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 17 d. nutartimi nutarta sujungti į... 19. Administratorė UAB „Admivista“ atsiliepime į skundus prašo panaikinti... 20. Kreditorė UAB „Dignalita“ atsiliepimuose į skundus prašo juos atmesti,... 21. Kreditorė VĮ Turto bankas atsiliepime į skundus prašo juos patenkinti. VĮ... 22. Kreditorius VSDFV Kauno skyrius atsiliepime į skundus prašo juos patenkinti.... 23. Kreditorė UAB „Dignalita“ rašytiniuose paaiškinimuose prašo skirti... 24. Administratorės UAB „Tigesta“ skundas netenkintinas, kreditorės UAB... 25. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 24... 26. 2019 m. gruodžio 30 d. įvyko BUAB „Timber construction group“ kreditorių... 27. Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos... 28. BUAB „Timber construction group“ kreditorių susirinkimas įvyko 2019 m.... 29. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 30. Nagrinėjamu atveju UAB „Rekovera“ teigia, kad BUAB „Timber construction... 31. ĮBĮ 22 straipsnio, reglamentuojančio kreditorių susirinkimo sušaukimą, 6... 32. Nagrinėjamu atveju BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30... 33. Teismo vertinimu, minėtas procedūrinis pažeidimas negali būti vertinamas... 34. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo ketvirtuoju darbotvarkės klausimu... 35. 2019 m. gruodžio 30 d. BUAB „Timber constuction group“ kreditorių... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra konstatuota, kad administravimo... 37. Administravimo išlaidų sąmatą, įskaitant administratoriaus atlyginimą ir... 38. Bankroto administratorius privalo veikti neviršydamas kreditorių patvirtintos... 39. Pagal ĮBĮ nuostatas teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją... 40. Vertinant 2019 m. gruodžio 30 d. BUAB „Timber constuction group“... 41. Lietuvos apeliacinis teismas 2019 m. spalio 17 d. nutartimi nesutiko su tokia... 42. Lietuvos apeliaciniam teismui išsprendus administratorės atlyginimo... 43. Naujai paskirta administratorė UAB „Admivista“ nepateikė jokių įrodymų... 44. Sprendžiant administratorės UAB „Tigesta“ faktinių administravimo... 45. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Timber construction group“ 2019... 46. Administratorė UAB „Tigesta“ ir kreditorė UAB „Rekovera“ prašo... 47. Pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“... 48. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų penktuoju, šeštuoju, septintuoju,... 49. Vadovaujantis ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalimi, kreditorių susirinkimo nutarimas... 50. Kreditorė UAB „Rekovera“ skunde, be kita ko, prašo panaikinti BUAB... 51. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo tryliktuoju darbotvarkės klausimu... 52. 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu tryliktuoju... 53. Kreditorė UAB „Rekovera“ neginčija aplinkybės, kad apskritai taikos... 54. ĮBĮ 23 straipsnio 12 punkte nustatyta teisė priimti nutarimą dėl taikos... 55. Kaip minėta, kreditorė UAB „Rekovera“ nesutinka su BUAB „Timber... 56. Kadangi šiuo atveju yra nesprendžiamas dėl taikos sutarties (atitinkamai ir... 57. Iš BUAB „Timber construction group“ 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių... 58. 2019 m. gruodžio 30 d. vykusio BUAB „Timber construction group“... 59. 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkime administratorė sudarė... 60. Atsižvelgus į tai, kad ĮBĮ normos nenumato kreditorių išankstinio... 61. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, netenkintinas kreditorės UAB... 62. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo keturioliktuoju darbotvarkės klausimu... 63. 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu keturioliktuoju... 64. Administratorius, vykdydamas ĮBĮ nustatytas funkcijas, privalo tinkamai... 65. Pažymėtina, kad pagal bendrą taisyklę apskritai įmonės pagrindinis turtas... 66. Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo penkioliktuoju darbotvarkės klausimu... 67. 2019 m. gruodžio 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimu penkioliktuoju... 68. Vadovaujantis ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalimi, taikos sutartis laikoma sudaryta,... 69. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 d. sausio 28 d. nutartyje civilinėje byloje... 70. Vadovaujantis šiuo aukštesnės instancijos teismo išaiškinimu, spręstina,... 71. Dėl UAB „Timber construction group“ pripažinimo bankrutavusia ir... 72. Kreditorė UAB „Rekovera“ skunde prašo priimti sprendimą dėl UAB... 73. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir... 74. Dėl baudų skyrimo... 75. Nagrinėjamoje byloje administratorė UAB „Tigesta“ prašo skirti UAB... 76. CPK 95 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 77. Nagrinėjamoje byloje administratorė UAB „Tigesta“ prašo skirti baudą... 78. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 79. Administratorė UAB „Tigesta“ pateikė prašymą priteisti jai 1 694 Eur... 80. Kreditorė UAB „Dignalita“ pateikė prašymą priteisti iš UAB... 81. Vadovaujantis Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir... 82. Kreditorės UAB „Rekovera“ skundas buvo tenkintas 15 procentų, o... 83. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10... 84. Nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Tigesta“ skundą... 85. Kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“ skundą tenkinti iš... 86. Panaikinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber... 87. Atmesti kitą kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Rekovera“ skundo... 88. Pakeisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Timber... 89. Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Dignalita“, juridinio... 90. Priteisti kreditorei uždarajai akcinei bendrovei „Dignalita“, juridinio... 91. Nutarties kopijas išsiųsti dalyvaujantiems byloje asmenims.... 92. Nutarties dalis dėl administravimo išlaidų patvirtinimo neskundžiama.... 93. Dėl kitos nutarties dalies per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo...