Byla e2-1226-294/2017
Dėl administracinių aktų dalies pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant Ernestai Perednienei, vertėjaujant R. D., dalyvaujant ieškovui atstovei advokatei Ilonai Vaitkevičienei, atsakovo atstovei A. M., trečiojo asmens atstovui advokatui A. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB Senamiesčio ūkis, dėl administracinių aktų dalies pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento,

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti niekinėmis negaliojančiomis nuo jų priėmimo momento Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore ” ir 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr.30-8 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01- 16 Nr.30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ dalis, kuriomis UAB ,,Senamiesčio ūkis“ paskirtas pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane lAlp, bendrojo naudojimo administravimo objektų administratoriumi. Nurodo, kad ieškovui R. K. nuosavybės teise priklauso gyvenamosios paskirties butas, esantis adresu: ( - ). Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr.30- 2610 „Dėl Administracijos direktoriaus 2012-12-04 įsakymo Nr.30-2398 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ UAB „Senamiesčio ūkis“ patalpų savininku bendrosios nuosavybės administravimą nuo 2013 m. sausio 1 d. pratęsė tik Namo 2 (kuris nėra jokios konstrukcijomis sujungtas su ieškovo namu) atžvilgiu. Vilniaus miesto savivaldybės administracija bendrojo naudojimo objektų administratorių galėjo skirti tik daugiabučio namo, kuriame nėra įsteigtos butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, nėra sudarytos jungtinės veiklos sutartys ar jų butų ir kitų patalpų savininkai yra arba nėra pasirinkę administratoriaus, bendrojo naudojimo objektams valdyti. CK įtvirtintos nuostatos nesuteikia savivaldos vykdomajai institucijai diskrecijos teisės nesant CK nustatytų kriterijų nustatyti bendrojo naudojimo objektų administravimą. Mano, kad šis namas nėra priskirtas daugiabučio namo kategorijai. Šį namą sudaro 2 butai ir 1 negyvenamosios patalpos. Papildomais paaiškinimais ieškovas prašė atnaujinti praleistą senaties terminą.

3Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas teismo prašo pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų priėmimo momento Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 30- 8 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus“ keitimo“ dalis, kuriomis UAB „Senamiesčio ūkis“ paskirtas pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane lAlp, bendrojo naudojimo administravimo objektų administratoriumi. Kadangi minėti įsakymai yra laikytini individualiais administracinio teisinio pobūdžio aktais, todėl nagrinėjamu atveju turėtų būti taikomos administracinių bylų teisenos normos. Taigi ieškovas teise prašyti panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus skundžiamų įsakymų dalis turėjo pasinaudoti per vieną mėnesį nuo skundžiamų aktų paskelbimo arba sužinojimo apie juos. Pažymėtina, kad ieškovas apie skundžiamus aktus sužinojo žymiai anksčiau nei prieš mėnesį prieš paduodamas ieškinį. Kadangi už suteiktas administravimo paslaugas ieškovui kiekvieną mėnesį buvo siunčiamos sąskaitos ir jis už jas mokėjo (liko tik 82,62 Eur skola), darytina išvada kad jis žinojo apie skundžiamus įsakymus nuo jų priėmimo. Kadangi ieškovas per nustatytą terminą nepasinaudojo teise apskųsti minėtų įsakymų dalis, tai laikytina, kad jis praleido apskundimo terminą. Papildomai su ieškovo ieškiniu nesutinka ir kitais motyvais. Pažymi, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ 4 p. laikomas netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“. Minėto įsakymo 1 p. UAB „Senamiesčio ūkis“ paskirtas Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka bus paskirtas bendrojo naudojimo administratorius, bet ne ilgiau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. Minėto ?sakymo 2.1 p. patvirtintas UAB „Senamiesčio ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas, kurio eilės Nr. 496 yra nurodytas namas ( - ), kurio žymėjimas plane 2Al/p, gyvenamųjų patalpų (butų) skaičius - 3, kitų patalpų – 2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje 2013 m. lapkričio 19 d. buvo gautas daugiabučio namo ( - ) butų savininkų įgaliotinės N. G. M. raštas „Dėl jungtinės veiklos sutarties sudarymo ir įregistravimo“, kuriuo informuojama, kad daugiabučių namų ( - ) (unikalūs Nr. ( - ), lAlp ir ( - ), 2Alp) butų ir patalpų savininkai 2013 m. spalio 21 d. visuotiniame susirinkime vienbalsiai nusprendė sudaryti jungtinės veiklos sutartį dėl namų administravimo formos pakeitimo ir prašoma parengti atitinkamus dokumentus ir organizuoti bendrojo naudojimo objektų perdavimą įgaliotiniui iš UAB „Senamiesčio ūkis“. Kaip matyti iš UAB „Senamiesčio ūkis“ pateiktų dokumentų - ( - ) gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau - Aprašas), techninės priežiūros žurnalo, vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos plano, namą ( - ) sudaro du korpusai, kurių žymėjimas plane lAlp ir 2Alp, kurie turi bendro naudojimo objektus, t. y. juos jungia viena bendra inžinerinė sistema, kuri iki šiol nėra atskirta. Iš vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacijos plano matyti, kad UAB „Senamiesčio ūkis“ vykdė techninę priežiūrą (eksploatavo) nuo įvadinio šulinio Nr. 89 bei kitus šulinius - Nr. 81 A, 92, 96, 97, esančius vidiniame kieme, kurie aptarnauja abu namo ( - ) korpusus (žymėjimas plane lAlp ir 2Alp). Kaip nurodoma Apraše namo ( - ) (abiems korpusams) yra vienas elektros įvadas, vienas vandens įvadas. Namui ( - ) (abiems korpusams) buvo pildomas vienas bendras techninės priežiūros žurnalas. Atsižvelgiant į tai, kad pastatus (korpusus) ( - ) jungia bendri bendro naudojimo objektai (vandentiekio, nuotekų tinklai, vienas elektros įvadas), jie ir turi būti administruojami bendrai, nes neįmanoma vykdyti bendrų objektų dalinio administravimo, t. y. jų neatskyrus. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ išlaidas už vykdomą bendrojo naudojimo objektų administravimą apima tiek administravimo paslaugas, tiek komunalinių paslaugų teikimas, tiek techninės priežiūros paslaugas. Prašo teismo taikyti praleistos ieškinio senaties terminą.

4Trečiasis asmuo su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad bendro naudojimo objektų administravimas negali būti vykdomas tik tam tikram procentui bendro naudojimo objektų, kitaip tariant, bendro naudojimo objektai administruojami visa apimtimi vieno subjekto arba apskritai neadministruojami (teisės aktai nenumato administratoriui teisės administruoti tik kokią nors dalį pastato konstrukcijų, dalį inžinerinių tinklų ar bendrų patalpų, o kitos to paties namo dalies konstrukcijų ir inžinerinių tinklų neadministruoti). Todėl visiškai pagrįstai buvo paskirti administruoti abu namo ( - ) korpusai, kadangi juos jungia bendri bendro naudojimo objektai, kurie nėra tik bendros jungiamosios namo konstrukcijos, o yra ir namo inžinerinė sistema, vandentiekio tinklai, nuotekų tinklai, šilumos punktai ir pan. Matyti, kad ieškovas visiškai nekalba apie tokius bendro naudojimo objektus, o pateikia tik namo korpusų fotonuotraukas ir žemės sklypo planus, kurie parodo, kad korpusai iš išorės nėra susijungę, tačiau tokie įrodymai neįrodo, kad korpusų nesieja anksčiau paminėti visi kiti bendrojo naudojimo objektai. Trečiasis asmuo pateikė teismui įrodymus, kad abu namo korpusai turi bendrus bendrojo naudojimo objektus, kuriuos administruoti atskirai yra neįmanoma. CK 4.83 straipsnio 3 d. numato, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį, arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirenka bendrojo naudojimo objektų administratorių. Taigi, įstatymas numato alternatyvų bendrojo naudojimo objektų valdymo būdą, kurį butų ir kitų patalpų savininkai gali pasirinkti, tačiau nėra numatyta, kad bendrus naudojimo objektus gali valdyti keli subjektai. Tai yra draudžiama. Mano, kad praleistas ieškinio senaties terminas.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį iš esmės ieškinyje nurodytais motyvais.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

7Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko iš esmės atsiliepime nurodytais motyvais.

8Ieškinys atmestinas.

9Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovui R. K. nuosavybės teise priklauso gyvenamosios paskirties butas, esantis adresu: ( - ).

10Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo momento Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ ir 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 30-8 „Dėl administracijos direktoriaus įsakymo 2006-01-16 Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus“ keitimo“ dalis, kuriomis UAB „Senamiesčio ūkis“ paskirtas pastato, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane lAlp, bendrojo naudojimo administravimo objektų administratoriumi.

11Dėl ieškinio senaties termino taikymo

12Byloje atsakovas ir trečiasis asmuo yra išreiškę prašymą taikyti ieškinio senatį.

13CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį. Ieškinio senaties tikslas – sudaryti realią galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims apginti savo pažeistą teisę, užtikrinti civilinių santykių stabilumą, užkirsti kelią neapibrėžtą laiką bylinėtis ir skatinti asmenį kuo greičiau ginti savo pažeistą teisę.

14Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių reikalavimams įstatyme nustatyti sutrumpinti ieškinio senaties terminai.

15Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė savo teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-12-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008).

16Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.), o faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.). Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); be to, teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2008; 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

17Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d. reglamentuoja, jog jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog civilinėje byloje kartu su civilinio teisinio pobūdžio reikalavimais yra sprendžiamas ir individualaus administracinio akto teisėtumo klausimas, savaime nereiškia, kad visiems reikalavimams turi būti taikomi CK reglamentuoti ieškinio senaties terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartis Nr. 3K-3-417/2010). Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad tais atvejais, kai civilinėje byloje nagrinėjami savarankiški reikalavimai, kurių vieni yra civilinio teisinio, kiti - administracinio teisinio pobūdžio, jiems atitinkamai turi būti taikomi ieškinio senaties ir administracinių bylų teisenos terminai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-380/2006; 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis Nr. 3K-3-588/2008; 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis Nr. 3K-3-533/2009).

19Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad ieškovas ženkliai praleido skundo dėl ginčijamų 2006 m. sausio 16 d. įsakymo ir 2010 m. sausio 5 d. įsakymo panaikinimo padavimo terminą.

20Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Turėjimo sužinoti apie teisės pažeidimą momentas (skirtingai nei realaus sužinojimo), sietinas labiau su objektyviais įvykiais ir savybėmis, nei su subjektyviais, nukreiptais vien į ieškovo asmenį. Sprendžiant, kada apie pažeistą teisę turėjo sužinoti apdairus ir rūpestingas asmuo, būtina nustatyti teisės pažeidimo pobūdį bei momentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013). Pažymėtina, kad pagal CK 1.128 straipsnį prievolės asmenų pasikeitimas nekeičia ieškinio senaties termino ar jo skaičiavimo tvarkos.

21Nagrinėjamu atveju apie paskirtą administratorių ieškovui buvo žinoma nuo jo paskyrimo momento (arba gavus ir apmokėjus sąskaitas už buto bendrosios dalinės nuosavybės administravimą).

22Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (CK 1.131 str. 2 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad klausimą, ar konkrečios ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis priežastimis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas kiekvienoje byloje turi spręsti atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2000-09-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-856/2000), taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CPK 11 str. 6 d., CK 1.5 str.).

23Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo priemonė, o juose išdėstyti faktiniai duomenys, ypač kai jie yra pagrindinis įrodymų šaltinis įrodinėjamai aplinkybei nustatyti, teismo turi būti kruopščiai pasverti – ar jie detalūs, nuoseklūs ir patikimi. Patikimais gali būti pripažinti detaliai atskleisti ir nuoseklūs, pagrįsti objektyviai egzistuojančiais ar egzistavusiais faktais paaiškinimai. Ieškovo paaiškinimų patikimumo kriterijus yra ir tai, ar tokio įrodymo duomenis gali patvirtinti kiti byloje surinkti leistini įrodymai, kurių duomenys turi būti palyginti ir įvertinti kartu su ieškovo paaiškinimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-107/2013).

24Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui praleistą ieškinio senaties terminą nėra. Teismas kritiškai vertina ieškovo argumentus, kad tik gavus 2016-04-21 atsakovo raštą jam paaiškėjo, kad namo administratorius paskirtas neteisėtai ir nepagrįstai. Tuo labiau, kad niekas nekliudė ieškovui iš karto paskyrus namo administratorių šią aplinkybę ginčyti (arba protingu terminu). Be to, sprendžiant dėl pagrindo atnaujinti ieškinio senatį atsižvelgtina ir į tai, kad ieškovas už teikiamas administravimo paslaugas apmokėdavo, per visą laikotarpį yra likusi palyginti nežymi skola (kurią prašoma priteisti teismui pareikštu ieškiniu). Teismui svarbi ir ši aplinkybė, kad ieškinys dėl administracinių aktų nuginčijimo teisme pateiktas tik po to, kai trečiasis asmuo UAB „Senamiesčio ūkis“ kreipėsi į teismą ginčo teisenos tvarka, siekdamas prisiteisti susidariusią skolą iš ieškovo.

25Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį nagrinėjamoje byloje pareiškė praleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytą skundo pateikimo senaties terminą; ieškovas nenurodo jokių svarbių termino praleidimo priežasčių, jo ieškinys atmestinas (CK 1.126 str. 2 d., 1.131 str. 1 d.).

26Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino neatnaujinus, teismas, vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimu (tik nustačius, kad ieškinio senaties terminas nepraleistas, galimas ieškovo byloje pareikštų reikalavimų sprendimas), todėl papildomai neanalizuojamas reikalavimo dėl administracinių aktų teisėtumo ir atskirai dėl jų nepasisakoma.

27Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui, todėl teismas atskirai dėl jų nepasisako.

28Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 1-2 d.)

29Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos (sumokėtas žyminis mokestis ir kitos išlaidos).

30Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, pastarosios ieškovo ieškinį atmetus nėra priteisiamos iš ieškovo atsakovo naudai (CPK 93, 98 str.).

31Trečiasis asmuo prašė priteisti išlaidas advokato pagalbai atlyginti. Nurodė, kad patyrė 907,50 Eur teisinės pagalbos išlaidas už atsiliepimų parengimą bei atstovavimus teismo posėdžiuose. Vadovaujantis LR CPK 98 str. nuostatomis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, gali būti priteistos ne didesnės kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos Advokatų Tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. LR teisingumo ministro įsakymo dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už procesinių dokumentų parengimą bei atstovavimą teisme. Trečiojo asmens prašomos priteisti teisinės pagalbos išlaidos, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į vykusių teismo posėdžių skaičių, į reikalavimo sumą, yra per didelės ir negali būti pripažintos protingomis. Visų pirma, vyko 3 (parengiamieji) teismo posėdžiai, kurių pirmųjų dviejų trukmė neviršijo 15 minučių, tik paskutinysis teismo posėdis, kuriame byla išnagrinėta iš esmės užtruko beveik pusantros valandos; ieškovas yra fizinis asmuo, turintis teisę ginti, jo manymu, pažeistas teises, o reikalavimai trečiajam asmeniui byloje nebuvo reiškiami. Atsižvelgiant į CPK ir rekomendacijų normas, į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, į teismų praktiką (pagal kurią tik itin sudėtingose ir didelių sumų ilgai užsitęsusiuose ginčuose priteisiamos ne didesnės nei 900 – 1000 eurų teisinės pagalbos išlaidos), todėl darytina išvada, kad šioje byloje 400 Eur atstovavimo išlaidų dydis trečiajam asmeniui yra protingas, todėl ieškovo ieškinį atmetus jos priteistinos iš ieškovo. Šios išlaidos atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, į teismo posėdžių skaičių bei parengtų procesinių dokumentų pobūdį laikytinos pagrįstomis (CPK 93, 98 str.). Nurodytais motyvais iš ieškovo trečiajam asmeniui priteistina bendra 400 Eur bylinėjimosi išlaidų suma

32Byloje susidarė 1,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų byloje dalyvaujantiems asmenims įteikimu. CPK 96 straipsnio 6 d. numatyta, kad tuo atveju, jeigu iš šalies pagal šį straipsnį į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Dėl nurodytos priežasties šios išlaidos iš atsakovo į valstybės biudžetą nepriteistinos (CPK 88 str., 96 str.).

33Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,

Nutarė

34Ieškovo R. K. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl administracinių aktų dalies pripažinimo negaliojančiais nuo jų priėmimo momento atmesti.

35Priteisti iš ieškovo R. K., a. k. ( - ) trečiojo asmens UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, naudai 400 Eur (keturi šimtai eurų) teisinės pagalbos išlaidų.

36Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas ieškiniu kreipėsi į teismą su prašymu pripažinti niekinėmis... 3. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė,... 4. Trečiasis asmuo su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinį iš esmės... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su ieškiniu nesutiko iš esmės... 7. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas su ieškiniu nesutiko iš... 8. Ieškinys atmestinas. ... 9. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, kad ieškovui R. K. nuosavybės teise... 10. Ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo... 11. Dėl ieškinio senaties termino taikymo... 12. Byloje atsakovas ir trečiasis asmuo yra išreiškę prašymą taikyti... 13. CK 1.124 str. ieškinio senatis apibrėžta kaip įstatymų nustatytas laiko... 14. Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Atskirų rūšių... 15. Šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, nes... 16. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad spręsdamas ginčą,... 17. Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 str. 1 d.... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog... 19. Teismas sutinka su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad ieškovas... 20. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo... 21. Nagrinėjamu atveju apie paskirtą administratorių ieškovui buvo žinoma nuo... 22. Civiliniame kodekse numatyta teisė teismui atnaujinti praleistą ieškinio... 23. Pažymėtina, kad ieškovo (bei jo atstovo) paaiškinimai yra įrodinėjimo... 24. Šiuo atveju nagrinėjamoje byloje pagrindų atnaujinti ieškovui praleistą... 25. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, į tai, kad ieškovas ieškinį... 26. Teismui konstatavus, kad praleistas ieškinio senaties terminas, šio termino... 27. Kiti šalių pasisakymai ir įrodymai neturi reikšmės bylos išnagrinėjimui,... 28. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79... 29. Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos... 30. Kadangi atsakovas iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė... 31. Trečiasis asmuo prašė priteisti išlaidas advokato pagalbai atlyginti.... 32. Byloje susidarė 1,10 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 33. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 268, 270 str.,... 34. Ieškovo R. K. ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės... 35. Priteisti iš ieškovo R. K., a. k. ( - ) trečiojo asmens UAB „Senamiesčio... 36. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui,...