Byla B2-947-368/2017
Dėl BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimų nutarimų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius,

2sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant UAB „Talesta“ atstovui advokatui Vykintui Zulonui, atsakovės BUAB „CCM Baltic“ atstovui advokatui Vytautui Dargiui, kreditoriaus UAB „Rainių statyba“ atstovui D. S.

3žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ skundus dėl BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimų nutarimų ir

Nustatė

4

  1. Kreditorė UAB „Talesta“ prašo: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017-02-09 pakartotinio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės "CCM Baltic" kreditorių susirinkimo nutarimą devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 02 24 pakartotinio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės "CCM Baltic" kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo.

52. Kreditorė UAB „Talesta“ nurodo, kad apie 2017-02-06 ir 2017-02-09 vykusiuose BUAB "CCM Baltic" kreditorių susirinkimuose priimtus nutarimus ir jų turinį UAB 'Talesta" sužinojo 2017-02-20, kuomet bendrovės vadovė A. V. elektroniniu paštu iš administratoriaus gavo 2017-02-06 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 ir 2017-02-09 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 skaitmenines kopijas su priedais (2017-02-20 elektroninio pašto žinutė - priedas Nr. 5).Tokiu būdu 2017-02-06 ir 2017-02-09 vykusiuose bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimuose priimtų nutarimų apskundimo terminas UAB „Talesta“ atžvilgiu sueina 2017-03-06. Dėl šių priežasčių darytina išvada, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti nėra praleistas.

63. BUAB „CCM Baltic“ administratorius bendrovės kreditorių susirinkimus šaukia tokiu būdu, kad kreditoriai vienu pranešimu yra informuojami apie šaukiamo kreditorių susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę bei pakartotinio kreditorių susirinkimo vietą, laiką bei potencialią darbotvarkę, kuri būtų, jei kreditorių susirinkimas neįvyktų dėl nepakankamo kvorumo arba kreditorių susirinkime neužtektų balsų kažkuriam nutarimui priimti. Tokia administratoriaus valia aiškiai matyti iš 2017-01-20 pranešimo apie šaukiamą BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimą, kuriame nurodoma, kad pranešime išdėstyta darbotvarkė galioja ir pakartotiniame susirinkime, kuris, neįvykus 2017-02-06 kreditorių susirinkimui ar nepakakus balsų atskiram nutarimui/nutarimams priimti, įvyks 2017-02-09 11.00 val. Analogiška informacija matyti ir 2017-02-10 pranešime apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, kuriuo buvo šaukiamas 2017-02-22 kreditorių susirinkimas ir 2017-02-24 pakartotinis kreditorių susirinkimas

74. 2017-02-09 pakartotiniame BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo ir 2017-02-24 pakartotiniame bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės “CCM Baltic“ kreditorių susirinkime priimtas nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo yra neteisėti ir naikinti dėl esminių procedūrinių pažeidimų. Tokia išvada yra grindžiama šiais argumentais : 4.1. Abu ginčijami bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti iš esmės identiškomis aplinkybėmis. Pirma, juos priėmė pakartotinis kreditorių susirinkimas. Kitaip tariant, jame galioja tam tikra prasme "lengvesnė" nutarimų priėmimo tvarka ir yra žymiai didesnė tikimybė, kad nutarimas bus priimtas, nei tuo atveju, kuomet įprastame kreditorių susirinkime nutarimui priimti yra reikalinga daugiau kaip pusė visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos. Antra, abiejų ginčijamų nutarimų atveju kreditoriai buvo pateikę alternatyvius pasiūlymus. 2017-02-06 BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1, devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo buvo pateikti keturi pasiūlymai, tačiau nė vienas iš jų nebuvo priimtas dėl to, jog nė už vieną iš jų nebuvo atiduota pakankamai balsų. Iš 2017-02-24 BUAB "CCM Baltic" pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 4 matyti, kad trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo buvo pateikti du pasiūlymai: bankroto administratoriaus ir UAB „Talesta“. Vienintelis skirtumas - šie pasiūlymai nebuvo svarstomi 2017-02-22 kreditorių susirinkime dėl to, jog susirinkime nebuvo kvorumo, t. y. susirinkime dalyvavo (pateikė balsavimo raštu biuletenius) kreditoriai, turintys mažiau nei pusę visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos. 4.2. BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo šaukimo tvarkos 6 punkte aptarta pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka užprogramuoja kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę pažeidimus pakartotiniuose kreditorių susirinkimuose. Šios kreditorių teisės pažeidimo būtų išvengiama tik tais atvejais, jei neįvykusiame kreditorių susirinkime arba dėl nepriimtų nutarimų iki susirinkimo ar susirinkimo metu nebūtų pateikta jokių alternatyvių pasiūlymų arba apie alternatyvius pasiūlymus kreditoriai būtų informuojami papildomai kaip galima anksčiau iki numatytos pakartotinio kreditorių susirinkimo pradžios. Priešingu atveju, didžiajai daliai kreditorių tampa žinoma tik apie tuos siūlomus nutarimų projektus, kurie yra įtraukiami į administratoriaus ruošiamus ir kreditoriams prieš 10 (dešimt) dienų iki susirinkimo pradžios išsiunčiamus balsavimo raštu biuletenius. Tuo tarpu pakartotiniam susirinkimui administratorius naujų balsavimo raštu biuletenių neberuošia ir alternatyviu siūlomų priimti nutarimų projektų j juos nebeįtraukia. Į balsavimo raštu biuletenius įtrauktas nutarimo projektas įgyja akivaizdų pranašumą alternatyvaus nutarimo projekto atžvilgiu. Pirma, apie jį iš anksto sužino visi kreditoriai, tuo tarpu galimybė sužinoti apie alternatyvius pasiūlymus yra ribota laike. Antra, rezultatai dėl pirmojo nutarimo automatiškai galioja pakartotiniame susirinkime, tuo tarpu dėl alternatyvaus pasiūlymo kreditoriui reikėtų pačiam pasiruošti balsavimo biuletenį ir dar kartą balsuoti. Tačiau pagrindinis ir esminis momentas yra tas, kad pakartotiniam susirinkimui administratorius neruošia ir kreditoriams papildomai nebesiunčia balsavimo raštu biuletenių, todėl kreditorių galimybė sužinoti apie alternatyvius nutarimų projektus yra labai ribota ir priklauso nuo to, ar kreditoriams laiku buvo išsiųstas kreditorių susirinkimo protokolas su išdėstytais nutarimų, kurie nebuvo priimti, projektais, o tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas neįvyko - kreditorių susirinkimo protokolas su visais nutarimų projektais, kurie buvo pateikti svarstymui. Abiem ginčijamas atvejais BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie alternatyvius pasiūlymus, dėl kurių galima balsuoti 2017-02-09 ir 2017-02-24 pakartotiniuose kreditorių susirinkimuose. 4.3. 2017-02-06 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime svarstant bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo klausimą buvo balsuojama dėl bankroto administratoriaus, VSDFV Šiaulių skyriaus, VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir tiesiogiai kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių pasiūlymų. Tačiau iš anksto kreditoriai buvo informuoti tik apie bankroto administratoriaus siūlomą nutarimo dėl bankroto administravimo sąmatos projektą. Apie alternatyvius kreditorių pasiūlymus uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditoriai nebuvo informuoti nei prieš 2017-02-06 kreditorių susirinkimą, nei prieš 2017-02-09 pakartotinį kreditorių susirinkimą. administratorius kreditoriams net neišsiuntė 2017-02-06 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1. Tokiu būdu kreditoriai ne tik neturėjo galimybės sužinoti apie alternatyvius pasiūlymus dėl bankroto administravimo sąmatos kaip tokius, bet ir paties fakto, kad nutarimas dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo iš viso nebuvo priimtas ir dėl to bus iš naujo balsuojama pakartotiniame kreditorių susirinkime. 4.4. Administratorius gali būti suinteresuotas tuo, kad bankroto administravimo sąmata būtų kuo didesnė, o kreditoriai nesužinotų apie pateiktus alternatyvius nutarimų projektus ir nepakeistų savo valios, išreikštos 2017-02-06 kreditorių susirinkime. Tikėtina, kad būtent dėl šios priežasties bankroto administratorius galėjo neinformuoti kreditorių apie 2017-02-06 susirinkime gautus alternatyvius pasiūlymus dėl bankroto administravimo sąmatos. Todėl 2017-02-09 BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo naikintinas vien dėl to, kad būtų išvengta abejonių dėl galimo bankroto administratoriaus suinteresuotumo patvirtinti būtent administratoriaus pasiūlytą bankroto administravimo sąmatos variantą. 4.5. Analogiškai, 2017-02-22 bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime svarstant kreditorių komiteto išrinkimo klausimą buvo balsuojama dėl bankroto administratoriaus ir dėl UAB „Talesta“ pasiūlytų kreditorių komiteto sudėčių. Tačiau iš anksto kreditoriai buvo informuoti tik apie bankroto administratoriaus siūlomą nutarimo dėl kreditorių komiteto išrinkimo projektą. Apie UAB „Talesta“ pateiktą alternatyvų nutarimo projektą dėl kreditorių komiteto sudėties uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditoriai nebuvo informuoti nei prieš 2017-02-22 kreditorių susirinkimą, nei prieš 2017 02 26 pakartotinį kreditorių susirinkimą. Nors 2017-02-22 neįvykusio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo protokolą Nr. 3 administratorius kreditoriams išsiuntė tą pačią dieną (2017-02-22), šiame protokole nėra jokios informacijos apie tai, kad UAB „Talesta“ yra pasiūliusi alternatyvią kreditorių komiteto sudėtį, nors administratorius, siųsdamas minėtą protokolą, tikrai turėjo galimybę papildyti ir kreditoriams persiųsti papildytą balsavimo raštu biuletenį arba bent jau persiųsti patį 2017-02-20 UAB „Talesta“ prašymą. 2017-02-24 pakartotiniame susirinkime kreditoriai net nežinojo, jog buvo galima pasirinkti kitokį nutarimo dėl kreditorių komiteto išrinkimo variantą (alternatyvią komiteto sudėtį), už kurį galima atiduoti savo balsą pakartotiniame kreditorių susirinkime. 4.6. Ginčijamo 2017-02-24 pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu kreditorių komiteto sudėtį pasiūlė pats administratorius, nors jis neturėtų turėti jokio suinteresuotumo šiuo klausimu. 2017-02-06 neįvykusio akcinės bendrovės kreditorių susirinkimo protokole Nr. 1 rašoma, kad būtent 2017-02-06 susirinkime dalyvavę kreditoriai su administratoriumi susitarė siūlyti kreditorių komitetą iš šių narių: AB „Citadele bankas“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyrius, K. J., UAB „Adista“ ir UAB „Rainių statyba“. Todėl aplinkybės, jog būsimo kreditorių komiteto sudėtis buvo aptarta su administratoriumi, taip pat siūloma paties administratoriaus, verčia abejoti tokio pasiūlymo objektyvumu ir nešališkumu. 4.7. 2017-02-24 pakartotinis kreditorių susirinkimo nutarimas trečiuoju darbotvarkės klausimu buvo priimtas labai nežymia balsų persvara. Jame dalyvavo kreditoriai, kurių bendra reikalavimų suma sudaro 2942186,54 Eur. Tam, kad nutarimas būtų priimtas, šiame susirinkime buvo reikalinga, kad už jį balsuotų kreditoriai, turintys reikalavimų už nemažesnę kaip 1 471 093,28 Eur sumą. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas balsavus už 44,52 proc. nuo visų Teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos, kas reiškia, kad už administratoriaus pasiūlytą kreditorių komiteto sudėtį balsavo kreditoriai, turintys 1 549 785,17 Eur reikalavimų sumą. skirtumas tarp balsavusių už administratoriaus pasiūlytą kreditorių komiteto sudėtį ir nutarimui šiame susirinkime priimti reikalingos balsu daugumos sudaro tik 78691,90 Eur (2,76 proc. nuo visos teismo patvirtintu reikalavimu sumos). Yra didelė tikimybė, kad tuo atveju, jei bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditoriai būtu buvę tinkamai informuoti apie UAB „Talesta“ pasiūlyta alternatyvią kreditorių komiteto sudėtį, nutarimas 2017-02-24 pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu nebūtų buvęs priimtas arba būtų buvęs išrinktas kitos sudėties kreditorių komitetas. 4.8. Kaip matyti iš anksčiau išdėstytų aplinkybių, tiek 2017-02-09 pakartotinio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimo devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo atveju, tiek 2017-02-24 pakartotinio bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimo trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo atveju, kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie alternatyvius pasiūlymus dėl šių nutarimų projektų, taip pat kreditoriams nebuvo sudaryta galimybė balsuoti dėl alternatyvių nutarimų projektų nutarimų, minėti 2017-02-09 ir 2017-02-24 pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimai yra neteisėti ir naikintini.

85. Pareiškėja UAB „Nordus“ pateikė skundą dėl BUAB ,,CCM Baltic“ 2017-02-24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr.3 ,,Dėl kreditorių komiteto išrinkimo ir kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo priimtą nutarimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti, perduodant BUAB ,,CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.

96. Kaip matyti iš 2017-02-24 d. BUAB ,,CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo Nr.4 turinio, bankroto administratorius BUAB ,,CCM Baltic" kreditorių komitetą siūlė sudaryti iš 5 narių: darbuotojų atstovas K. J., UAB ,,Adista“, UAB ,,Rainių statyba“, VSDFV Šiaulių skyrius ir AB ,,Citadele“ bankas. Sprendžiant iš bankroto administratoriaus pateiktų kreditorių komiteto narių kandidatūrų, kreditoriui UAB ,,Nordus“ nėra aišku, kokiais kriterijais remdamasis įmones bankroto administratorius būtent šiuos kreditorius pasiūlė rinkti BUAB „CCM Baltic“ kreditorių komiteto nariais. Ši aplinkybė iš esmes verčia abejoti bankroto administratoriaus objektyvumu ir nešališkumu, siekiant užtikrinti visų įmonės kreditorių teisėtų interesų apsaugą bankroto proceso metu.

107. Galima daryti prielaidą, jog į kreditorių komiteto sudėtį pasiūlyti nariai AB ,,Citadele“ bankas ir UAB ,,Adista“ yra didžiausius finansinius reikalavimus turintys kreditoriai. UAB ,,Rainių statyba", kurios 2017-01-10 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties pagrindu patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 88 780, 39 Eur. Yra didesnių kreditorių, kurie nebuvo siūlomi, todėl neaiškus šio kreditoriaus pasirinkimo kriterijus. Siūlytinas darbuotojų atstovas K. J., galimai yra UAB ,,Adista“ darbuotojas. Ši aplinkybė patvirtina faktą, kad kreditorių komiteto narys UAB ,,Adista“ kreditorių komitete galimai veikdamas per savo darbuotoją K. J., turės net 2 balsus, įtakojančius sau naudingų kreditorių komiteto nutarimų priėmimą.

118. Bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl kreditorių komiteto narių kandidatūrų išrinkimo yra akivaizdžiai šališkas, jos parinktos remiantis neaiškiais kriterijais, pats pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo suorganizuotas ir pravestas taip, kad būtų suvaržyta visų kreditorių teise išreikšti savo nuomonę dėl kitų kreditorių pateiktų alternatyvių pasiūlymų, kas leidžia konstatuoti skundžiamo 2017-02-24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo priimto nutarimo nepagrįstumą ir priešingumą teisei.

129. Dar 2017-01-23 bankroto administratoriui raštu pateikė prašymą kreditorių UAB „Nordus“ įtraukti į BUAB „CCM Baltic“ kreditorių komiteto ir kreditorių komiteto pirmininko dalyvių kandidatus ir apie tai pranešti visiems BUAB „CCM Baltic" kreditoriams. atitinkamai pakeičiant balsavimo biuletenį, tačiau įmones bankroto administratorius kreditoriams šios informacijos apskritai nesuteikė nei prieš 2017-02-22 kreditorių susirinkimą, nei prieš 2017-02-24 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą.

1310. Bankroto administratoriaus elgesys, kuomet bankroto proceso metu vengiama užtikrinti atitinkamo kreditoriaus(ių) teises ir jo (jų) teisėtus interesus, yra susijęs ne tik su informacijos apie kandidatuojantį asmenį į BUAB ,,CCM Baltic“ kreditorių komiteto narius nesuteikimu kitų kreditorių atžvilgiu, tačiau ir su kreditorių lygiateisiškumo principu, kuris yra svarbus skaidriame bankroto procese, pažeidimu. Nors bankroto procesas yra apibrėžiamas kaip kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa visuotinu kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo iš skolininko turto mechanizmu.

1411. Kreditoriai, veikdami bankroto procese (kreditorių susirinkimuose ar kreditorių komiteto posėdžiuose) kaip visuma, turi vienodas ir lygias teises ir pareigas, kuriu turinys ir jo realizavimo galimumas leidžia pripažinti, kad jos bus įgyvendintas tinkamai. Kreditorių lygiateisiškumas BUAB ,,CCM Baltic“ bankroto proceso metu būtų užtikrinamas tik tuo atveju, jeigu kreditorių komitete būtų kuo tolygiau atstovaujamos visos skirtingus interesus turinčios kreditorių grupės, kadangi didžiausius finansinius reikalavimus turinčių kreditorių interesai ne visada sutampa su vidutinių ir smulkiųjų kreditorių interesais. Pareiškėja turi teisėtą lūkestį, jog svarbiausi bankroto proceso klausimai nebūtų sprendžiami uždarame kelių didžiausių kreditorių rate.

1512. Už bankroto administratoriaus siūlytiną nutarimo projektą balsavo „už“ viso 44,52 proc. kreditorių, “prieš" - 40,00 proc. kreditorių, dalyvavusių pakartotiniame kreditorių susirinkime. Tuo tarpu už kreditoriaus UAB ,,Talesta“ pasiūlytą nutarimo projektą visiškai nebalsavo 46.57 proc., „už“ - 5,59 proc., „prieš“ - 32,36 proc. Tai reiškia, kad kreditoriai nebuvo supažindinti su alternatyviu pasiūlymu. Dėl bankroto administratoriaus neveikimo 46,57 procentai kreditorių nepareiškė savo valios. Priešingu atveju balsai būtų išsiskirstę kitaip.

1613. Atsiliepime į UAB „Talesta“ skundą kreditorė UAB „Adista“ nurodė, kad nesutinka su skunde išdėstytomis aplinkybėmis bei motyvais ir prašė jį atmesti. UAB „Adista“ pažymėjo, kad skunde iš esmės remiamasi tariamais procedūriniais pažeidimais, t. y. kritikuojama BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, kuri buvo patvirtinta 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime. Kreditorė nurodė, kad minėta tvarka nebuvo ginčyta nė vieno kreditoriaus, todėl laikoma įsigaliojusia, o kreditorių susirinkimų nutarimai, sušaukti pagal šią tvarką, yra teisėti ir galiojantys. Kreditorė akcentavo, kad UAB „Talesta“ balsavo už minėtą tvarką ir jos neginčijo, skunde nenurodo, kokiu pagrindu ši tvarka laikytina netinkama, todėl visiškai nesuprantami skundo argumentai dėl procedūrinių susirinkimų pažeidimų. UAB „Adista“ nurodė, jog jos atžvilgiu administratorius įvykdė visus kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje numatytus įpareigojimus – apie kreditorių susirinkimus pranešė tinkamai ir tinkamai juos sušaukė.

1714. Atsiliepime pažymėjo, jog UAB „Talesta“ nedalyvavo kreditorių susirinkimuose, kurių metu buvo svarstomi kreditorių pasiūlymai dėl sąmatos ir komiteto. Akcentavo, jog joks įstatymas ar kitas teisės aktas nenumato reikalavimo bankroto administratoriui iš anksto pranešti apie galimus kreditorių pasiūlymus dėl balsavimo kitiems kreditoriams. UAB „Talesta“, nedalyvavusi kreditorių susirinkimuose, patvirtinusi tvarką, pagal kurią nėra jokio įpareigojimo administratoriui raštu pranešti apie pateiktus pasiūlymus, suvokdama, jog administratorius neturi jokios pareigos pranešti apie kreditorių siūlymus, pati sutiko būti informuota apie susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę ir rezultatus atitinkamu būdu ir apimtimi. Toks UAB „Talesta“ elgesys sudaro pagrįstą pagrindą teigti, jog ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis pateikdama skundą, kuris iš esmės grindžiamas deklaratyviais teiginiais apie tariamų tvarkos trūkumų sąlygojamus tariamus procedūrinius pažeidimus.

1815. UAB „Adista“ nurodė, jog 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio susirinkimo metu buvo patvirtinta bankroto administratoriaus pasiūlyta BUAB „CCM Baltic“ sąmata nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki bankroto proceso pabaigos, už ją balsavo 43,91% kreditorių, kurie patvirtino administratoriaus sąmatą atitinkančią atliktus ir ateityje reikalingus atlikti darbus. Administratoriaus išlaidų suma buvo detaliai išskirstyta, nurodant kiekvienai išlaidų rūšiai tenkančią sumą, todėl kreditoriai, išanalizavę pateiktus duomenis, administratoriaus prašomas patvirtinti išlaidas patvirtino. UAB „Talesta“ nepateikė įrodymų, jog patvirtinta išlaidų sąmata neatitinka realių ir būtinų bankrutuojančios įmonės išlaidų, be pagrindo teigia, jog administravimo išlaidos yra neapgrįstos, per didelės. Pažymėjo, kad kreditoriai, taip pat ir UAB „Talesta“, turėdami galimybę kontroliuoti administratorių ir jo sąmatą bankroto proceso metu, užtikrina ir turi visas galimybes užtikrinti savo teises, todėl teikdama tokio turinio skundą, UAB „Talesta“ tik vilkina bankroto procesą ir taip pažeidžia visų įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus.

1916. UAB „Adista“ pažymėjo, kad 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu buvo išrinktas bankrutuojančios bendrovės kreditorių komitetas, kuriam perduotos visos kreditorių susirinkimo teisės (įgaliojimai) sprendžiant su bankroto procedūromis susijusius klausimus. Už komitetą balsavo kreditorių dauguma. Nurodė, kad iš UAB „Talesta“ elgesio matyti, jog ji nenori, kad UAB „Adista“ ir kiti principingi kreditoriai dalyvautų kreditorių komiteto veikloje, kadangi jie reikalaus nuodugniai ištirti bankroto priežastis ir nubausti už jį atsakingus asmenis, nustačius tyčinio bankroto požymius. UAB „Talesta“ siekis panaikinti nutarimą dėl komiteto išrinkimo, posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo pagrįstas jos siekiu daryti įtaką BUAB „CCM Baltic“ bankroto proceso eigai bei nuslėpti kreditorių teises pažeidusius sandorius ir galimas nusikalstamas veikas.

2017. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Talesta“, žinodama apie kreditorių susirinkimus, jų protokolų galėjo pareikalauti jau kitą dieną po susirinkimų ir taip sužinoti apie susirinkimų metu priimtus nutarimus. Taigi, UAB „Talesta“, būdama tinkamai informuota apie 2017 m. vasario 6 d., 2017 m. vasario 9 d., 2017 m. vasario 22 d., 2017 m. vasario 24 d. susirinkimus, apie ginčo protokolais priimtus nutarimus sužinojo/turėjo sužinoti kitą dieną po susirinkimų, todėl terminas jos pažeistoms teisėms apginti dėl 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų laikytinas suėjusiu 2017 m. vasario 23 d., kadangi skundas pateiktas 2017 m. kovo 3 d. UAB „Adista“ teigimu, reiškiamas reikalavimas taikyti ieškinio senaties terminą dalyje dėl 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo 9-ojo nutarimo panaikinimo yra nepagrįstas.

2118. Kreditorius K. J. atsiliepime į UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ skundus nurodė, kad skundai yra nepagrįsti, todėl turėtų būti atmesti. Pažymėjo, kad BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai galėjo ir turėjo galimybę pasinaudoti jiems suteikta teise balsuoti už kelis pasiūlymus dėl kreditorių komiteto sudarymo, kreditoriai tai padarė, išreikšdami savo valią, išsirinko tinkamą komitetą. Akcentavo, jog UAB „Talesta“ siekia bet kokia kaina daryti įtaką įmonės bankroto procesui: jos siūlyti kreditorių komiteto nariai (išskyrus VSDF valdybos Šiaulių skyrių) yra vienaip ar kitaip susiję tiek su UAB „Talesta“, tiek ir su BUAB „CCM Baltic“ akcininkais bei buvusiais vadovais Taigi, esant tokiai situacijai, UAB „Talesta“ elgesys teikiant savo pasiūlymą dėl kreditorių komiteto sudėties, su savo kandidatūra bei su jiems lojalių asmenų kandidatūromis, yra nesąžiningas, o ir kartu negarbingas visų BUAB „CCM Baltic“ kreditorių atžvilgiu.

2219. Kreditorius UAB „Rainių statyba“ UAB teismo posėdžio metu prašė UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ skundus atmesti, nurodė, jog visiškai pritaria bankroto administratoriaus argumentams: 19.1. Nurodė, jog kreditorių komitetas yra sudarytas iš kreditorių, kurie yra suinteresuoti sąžiningu bankroto procesu siekiant visų kreditorių lygiateisiškumo, pusiausvyros užtikrinimo, taip pat sąžiningu bankroto tikslų pasiekimo, o ne privačių asmenų subjektyvių interesų realizavimo, ko ir siekia kreditoriai UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“.

2320. Bankroto administratorius UAB ,,Kitoks sprendimas“ nurodo, kad bankroto administratorius savo nuožiūra nerinko kandidatų į kreditorių komiteto narius. Administratorius tik įvykdė tai, ką susitarė su kreditoriais, t.y. pasiūlė rinkti kreditorių komitetą iš darbuotojų atstovo K. J., UAB „Adista“, UAB „Rainių statyba“, VSDFV Šiaulių skyriaus ir AB „Citadelė bankas“. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu visų fiziškai dalyvavusių kreditorių buvo nuspręsta, kad tokia kreditorių komiteto sudėtis geriausiai atitinka jų interesus, nes šie asmenys yra aktyvūs bankroto procese. Nurodė, kad pareiškėjo prašymas dėl įtraukimo į kreditorių komiteto sudėtį buvo pateiktas prieš 2017 m. vasario 6 d. (pirmąjį) kreditorių susirinkimą, kuris pagal darbotvarkę net nesvarstė kreditorių komiteto klausimo, todėl jo argumentai, kad administratorius turėjo supažindinti visus kreditorius su jo „noru“ prieš antrąjį kreditorių susirinkimą yra atmestini kaip nepagrįsti. Kiekvienam susirinkimui pasiūlymai ir nutarimų projektai yra teikiami atskirai.

2421. Pažymėjo, jog bankroto administratoriui tokios pareigos nenustato nei LR ĮBĮ, nei jokie kiti teisės aktai, nei pačių kreditorių daugumos 2017 m. vasario 06 d. kreditorių susirinkime patvirtinta susirinkimų šaukimo tvarka. Pareiškėjas neginčija fakto, kad administratorius sušaukė susirinkimą laikydamasis minėtos tvarkos.

2522. Nurodė, kad tiek pareiškėjo reikalavimas, tiek UAB „Talesta“ nutarimo projektas buvo pateiktas Bankroto administratoriui nesavalaikiai. Dėl minėtų pasiūlymų pateikimo nesavalaikiškumo dalis kreditorių net neturėjo galimybės balsuoti dėl jų, nes balsavimo biuletenius Bankroto administratoriui atsiuntė (balsavo) prieš 2017 m. vasario 21 d. Dėl tokios situacijos yra atsakingas tik UAB „Nordus“ ir UAB „Talesta“ nerūpestingumas (pavėluotas kreipimasis), todėl dabar skųsdami jų pačių nerūpestingumo sąlygotus kreditorių susirinkimo rezultatus jie elgiasi nesąžiningai.

2623. Pažymėjo, kad nei LR ĮBĮ nuostatos, nei kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka neįpareigoja bankroto administratoriaus visų 261 kreditorių supažindinti su kiekvieno kreditoriaus pareiškimais ir/ar balsavimo projektais. Tai neprotingai apsunkintų Bankroto administratorių ir trukdytų esminiam bankroto proceso principui — operatyvumui.

2724. Atsiliepime į skundą nurodė, kad bankroto administratorius 2017 m. vasario 24 d. sušaukęs pakartotinį kreditorių susirinkimą dėl to, kad 2017 m. vasario 22 d. susirinkimas neįvyko, LR ĮBĮ nuostatų nepažeidė. Tokios praktikos, kad kreditorių susirinkimui nepriėmus nutarimų konkrečiais darbotvarkės klausimais yra organizuojamas pakartotinis susirinkimas, kuriame galioja ankstesniame susirinkime pareikšti balsai, laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas.

2825. Nurodė, kad UAB „Nordus“ skunde iš esmės atkartoja UAB „Talesta“ skundo argumentus ir teigia, kad ginčijamas 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas dėl kreditorių komiteto išrinkimo buvo priimtas nežymia balsų persvara, todėl yra tikimybė, jog jei raštu balsavę kreditoriai būtų informuoti apie UAB „Talesta“ balsavimo projektą, rezultatai galėtų būti kitokie.

2926. Administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ nurodė, kad UAB „Talesta“ savo pasiūlymą dėl kreditorių komiteto sudėties Bankroto administratoriui siuntė tik viena dieną prieš 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą (2017 m. vasario 21 d. darbo dienos pabaigoje), todėl objektyviai vertinant bankroto administratorius neturėjo galimybių supažindinti kreditorių su pareiškėjo pasiūlymu. Pareiškėjas savo prašymą Bankroto administratoriui įtraukti jį į kreditorių komiteto sudėtį siuntė 2017 m. sausio 23 d. — prieš pirmąjį kreditorių susirinkimą. Pabrėžė, kad pirmojo kreditorių susirinkimo darbotvarkėje nebuvo įtrauktas klausimas dėl kreditorių susirinkimo komiteto rinkimų.

3027. Pati UAB „Talesta“ savo pasiūlymą dėl balsavimo kreditorių komiteto išrinkimo klausimu išsiuntinėjo ir kitiems kreditoriams, todėl kiti kreditoriai žinojo apie UAB „Talesta“ pasiūlymą dar prieš 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą bei 2017 m. vasario 24 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą. Nurodė, kad kreditoriai, nors ir žinodami apie UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą dėl kreditorių komiteto sudėties, nebalsavo už jį ar balsavo prieš jį. Už UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą balsavo kreditoriai, turintys tik 5,59 % kreditorinių reikalavimų (10 kreditorių), o prieš UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą balsavo 32,36 % kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, todėl objektyviai žvelgiant, neegzistavo jokia galimybė, kad būtų priimtas UAB „Talesta“ teiktas pasiūlymas.

3128. Pažymėjo, jog visi kreditoriai gali dalyvauti kiekviename kreditorių susirinkime tiesiogiai (o ne tik reikšti nuomonę balsuojant raštu) ir taip įgyvendinti savo teisę susipažinti su visais pateiktais balsavimo projektais, teikti savo projektus bei išreikšti nuomonę dėl jų. Bankroto administratorius negali būti atsakingas dėl to, kad kreditoriai aktyviais veiksmais nesiekia įgyvendinti savo teisių bankroto procese.

3229. Pažymėjo, jog kreditorius turi teisę žodžiu ar raštu pareikšti savo nuomonę („už“ ar „prieš“) dėl kiekvieno nutarimo projekto, siūlyti savo projektus, susipažinti su kitų kreditorių pateiktais balsavimo projektais. Bankroto administratorius neturi pareigos supažindinti visų kreditorių su kiekvieno kreditoriaus pareiškimais.

3330. Nurodė, kad bankroto administratorius gina kreditorių visumos ir bankrutuojančios įmonės interesus, o ne vieno kreditoriaus, todėl vien ta aplinkybė, kad pagal daugumos kreditorių nuomonę administratorius pasiūlė kitokios sudėties kreditorių komitetą nei pageidauja matyti pareiškėjas, savaime nereiškia pareiškėjo teisių pažeidimo. Visi kreditoriai turėjo galimybę teikti nutarimų projektus ir/ar balsuoti už UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Pažymėjo, kad pareiškėjas turėjo visas galimybes ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka, tačiau to nepadarė ir turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir/ar neveikimą. Skundai atmestini. Dėl 2017-02-09 kreditorių susirinkimo nutarimo

3431. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Šia įstatymo norma yra užtikrinamas viešasis interesas, bankroto proceso tikslai operatyviai ir koncentruotai patenkinti kreditorių reikalavimus iš bankrutuojančios įmonės turto, pačios įmonės interesus, garantuoti bankroto teisinių santykių stabilumą ir užtikrinti pažeistų subjektinių teisių apsaugą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2068/2011; 2013 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-948/2013; kt.).

3532. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013). Taigi, nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta, kada kreditorė UAB „Talesta“, kuri nesutinka su 2017 m. vasario 9 d. vykusio pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimtu nutarimu, sužinojo apie priimtą nutarimą bei ar ji neturėjo galimybės (pareigos) apie nutarimo priėmimą sužinoti anksčiau, ypač įvertinant tai, kad kreditorius turi teisę asmeniškai dalyvauti kreditorių susirinkime ir apie jų priėmimą sužinoti jų priėmimo metu.

3633. Tokiu teisiniu reguliavimu užtikrinama, kad kreditorių susirinkimo nutarimų apskundimas neužtęs bankroto proceso ilgiau nei būtina ir, esant trumpiems apskundimo terminams, suteikia realias galimybes ginti savo teisėtus interesus visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo to, ar jie dalyvavo kreditorių susirinkime. Tie kreditoriai, kurie nedalyvavo susirinkime, apie jame priimtus nutarimus dažnai sužino vėliau, t. y. ne susirinkimo dieną, taigi susirinkime nedalyvavusiems kreditoriams terminas apskųsti nutarimus skaičiuojamas nuo sužinojimo apie nutarimą dienos. Neretai sužinojimo diena būna nutarimo gavimo diena, jeigu pagal bylos aplinkybes negalima daryti išvados, kad realiai apie bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą kreditorius sužinojo anksčiau nei nutarimo gavimo dieną. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas kreditorių nutarimų apskundimo terminus, įtvirtina ir pareigą kreditoriui elgtis apdairiai, domėtis procesu ir nepiktnaudžiauti savo teisėmis. Todėl nutarimo apskundimo termino pradžia siejama su momentu, kai kreditorius turėjo sužinoti apie priimtą ginčo nutarimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-294/2012).

3734. Kreditorė UAB „Talesta“ dalyvavo 2017-02-09 kreditorių susirinkime, balsuodama raštu. Tokiu atveju teismas turi pagrindo daryti išvadą, kad bankrutavusios UAB „CCM Baltic“ 50 proc. akcijų savininkė, o tuo pačiu UAB „Talesta“ direktorė A. V. neabejotinai turėjo būti aktyvi ir skubiai sužinoti apie priimtus 2017-02-09 kreditorių susirinkimo nutarimus. Įvertintina ir ta aplinkybė, kad BUAB „CCM Baltic“ kreditorė yra ir pati A. V.. 2017-02-09 kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, įsiteisėjo 2017-02-23. Skundą dėl šio nutarimo UAB „Talesta“ pateikė tik 2017-03-03, t. y. po savaitės. Toks neatidumas ir nerūpestingumas negali būti pateisinamas jokiais argumentais, o nutarimą skundžiantis asmuo jokių svarbių minėto termino praleidimo priežasčių teismui nepateikė.

3835. Teismas konstatuoja, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostata turi būti taikoma atsižvelgiant į vieną teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principo (CK 1.2 straipsnio 1 dalis) aspektų – pagarbą įgytoms teisėms, taip pat į siekį užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir subjektinių teisių bei pareigų apibrėžtumą tiems asmenims, kurių subjektinės teisės ir pareigos buvo nustatytos ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu. Kreditoriams, kurie kreditorių susirinkimui priimant ginčijamą sprendimą, buvo įtraukti į kreditorių sąrašą, žinojo apie kreditorių susirinkime priimtus nutarimus ir jų neapskundė per įstatymo nustatytą terminą, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostata negali būti taikoma, t. y. jie neturi teisės pasinaudoti minėta teisės norma suteikiančią teise ginčyti nutarimus, todėl ši kreditoriaus UAB „Talesta“ skundo dalis dėl 2017-02-09 kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu yra nepagrįsta ir atmestina. Dėl 2017-02-24 kreditorių susirinkimo nutarimo

3936. Pagal ĮBĮ nuostatas ir teismų praktiką kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: 1) dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; 2) dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ar (ir) pačios bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

4037. ĮBĮ nenumato tikslaus termino, kada turi būti šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas, taip pat ir draudimo pakartotinį susirinkimą šaukti po dviejų dienų po susirinkimo, kuriame nutarimams priimti nepakako kreditorių balsų. ĮBĮ 24 straipsnio 2 dalies norma nustato tik maksimalų terminą (15 dienų), per kurį turi būti sušaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Atsakovės bankroto byloje nėra nei vieno kreditoriaus skundo dėl pakartotinių kreditorių susirinkimų šaukimo tvarkos, šaukiant būtent antrą dieną nuo neįvykusio pradinio susirinkimo kreditorių susirinkimus. Tokiu atveju pripažįsta, kad nėra pagrindo abejoti tuo, kad per dvi dienas skiriamo pakartotinio kreditorių susirinkimo sušaukimas pažeidė ĮBĮ nuostatas ar BUAB „CCM Baltic“ kreditorių teises.

4138. Pareiškėjai taip pat nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų, kad priimti nutarimai pažeistų imperatyvias teisės aktų nuostatas, bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių daugumos interesus. Norint nuginčyti tokio pobūdžio nutarimus, pareiškėjai turėtų pateikti įrodymus, kad nutarimai materialiuoju aspektu yra nepagrįsti ar neteisėti.

4239. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl procedūrinių pažeidimų naikintini tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010).

4340. ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų ir alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo tvarkos, tačiau, vadovaujantis kreditorių susirinkimų paskirtimi bei funkcijomis, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti, balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti - neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą darbotvarkės klausimu, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto. Taigi, iki kreditorių susirinkimo pradžios kreditoriams turi būti žinoma ir aiški darbotvarkė tam, kad kreditoriai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti įmonės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir kitų klausimų, tačiau, kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012; 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004).

4441. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. kovo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-105/2004, yra nurodęs, kad įstatymai nereglamentuoja kada, kaip ir kiek gali būti pateikta nutarimų projektų, taip pat įstatymas neįpareigoja pateikti visus įmanomus nutarimų projektus, tačiau vadovaujantis susirinkimo esme laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų projektus, juos svarstyti ir nutarti balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto (Lietuvos apeliacinio teismo 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004). Taigi aplinkybė, kad nagrinėjamoje byloje administratorius neinformavo kitų kreditorių apie alternatyvius pasiūlymus dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo, nedaro tokio nutarimo neteisėtu ir kreditorių teisių nepažeidžia. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas, kurio praktikoje analogiškos situacijos nėra vertinamos kaip pažeidžiančios ĮBĮ nuostatas ar kreditorių teises (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-458/2012; 2014 m. kovo 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-525/2014).

4542. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, jog negalima daryti išvados, kad kreditorių susirinkimo protokole nurodytas balsavimas neatitiko tikrovės ir nurodyti balsavimo rezultatai negali būti laikomi teisingais, todėl aukščiau nurodytais pareiškėjų argumentais nėra pagrindo naikinti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Šios nutarimų priėmimo tvarkos bankrutuojanti įmonė laikėsi, todėl pareiškėjų argumentai, jog nutarimas priimtas pažeidžiant nustatytą tvarką yra nepagrįsti (ĮBĮ 24 str. 1, 4 d.), o skundai atmestini.

4643. Teismas neturi pagrindo analizuoti pareiškėjo UAB „Talesta“ argumentų dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos, kadangi ši tvarka yra patvirtinta kreditorių susirinkimo nutarimu, kuris nebuvo skundžiamas nustatytu terminu.

47Dėl bylinėjimosi išlaidų

4844. Kadangi pareiškėjų skundai atmestini, BUAB „CCM Baltic“ naudai priteistina iš pareiškėjų UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ po 1 9965,50 Eur išlaidų už advokato darbą (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str., 98 str.).

49Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24 straipsniu, teismas

Nutarė

50Kreditorių UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ skundus atmesti.

51BUAB „CCM Baltic“ naudai priteisti iš pareiškėjų UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ po 1 9965,50 Eur išlaidų už advokato darbą.

52Nutarties kopiją išsiųsti proceso dalyviams.

53Pavesti bankroto administratoriui pranešti apie priimtą nutartį kreditoriams.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. sekretoriaujant Odetai Sakalauskienei, dalyvaujant UAB „Talesta“ atstovui... 3. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditorių UAB „Talesta“ ir UAB... 4.
  1. Kreditorė UAB „Talesta“ prašo: 1) pripažinti... 5. 2. Kreditorė UAB „Talesta“ nurodo, kad apie 2017-02-06 ir 2017-02-09... 6. 3. BUAB „CCM Baltic“ administratorius bendrovės kreditorių susirinkimus... 7. 4. 2017-02-09 pakartotiniame BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime... 8. 5. Pareiškėja UAB „Nordus“ pateikė skundą dėl BUAB ,,CCM Baltic“... 9. 6. Kaip matyti iš 2017-02-24 d. BUAB ,,CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių... 10. 7. Galima daryti prielaidą, jog į kreditorių komiteto sudėtį pasiūlyti... 11. 8. Bankroto administratoriaus pasiūlymas dėl kreditorių komiteto narių... 12. 9. Dar 2017-01-23 bankroto administratoriui raštu pateikė prašymą... 13. 10. Bankroto administratoriaus elgesys, kuomet bankroto proceso metu vengiama... 14. 11. Kreditoriai, veikdami bankroto procese (kreditorių susirinkimuose ar... 15. 12. Už bankroto administratoriaus siūlytiną nutarimo projektą balsavo... 16. 13. Atsiliepime į UAB „Talesta“ skundą kreditorė UAB „Adista“... 17. 14. Atsiliepime pažymėjo, jog UAB „Talesta“ nedalyvavo kreditorių... 18. 15. UAB „Adista“ nurodė, jog 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio susirinkimo... 19. 16. UAB „Adista“ pažymėjo, kad 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio... 20. 17. Atsiliepime nurodė, kad UAB „Talesta“, žinodama apie kreditorių... 21. 18. Kreditorius K. J. atsiliepime į UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“... 22. 19. Kreditorius UAB „Rainių statyba“ UAB teismo posėdžio metu prašė... 23. 20. Bankroto administratorius UAB ,,Kitoks sprendimas“ nurodo, kad bankroto... 24. 21. Pažymėjo, jog bankroto administratoriui tokios pareigos nenustato nei LR... 25. 22. Nurodė, kad tiek pareiškėjo reikalavimas, tiek UAB „Talesta“... 26. 23. Pažymėjo, kad nei LR ĮBĮ nuostatos, nei kreditorių susirinkimų... 27. 24. Atsiliepime į skundą nurodė, kad bankroto administratorius 2017 m.... 28. 25. Nurodė, kad UAB „Nordus“ skunde iš esmės atkartoja UAB „Talesta“... 29. 26. Administratorius UAB „Kitoks sprendimas“ nurodė, kad UAB „Talesta“... 30. 27. Pati UAB „Talesta“ savo pasiūlymą dėl balsavimo kreditorių komiteto... 31. 28. Pažymėjo, jog visi kreditoriai gali dalyvauti kiekviename kreditorių... 32. 29. Pažymėjo, jog kreditorius turi teisę žodžiu ar raštu pareikšti savo... 33. 30. Nurodė, kad bankroto administratorius gina kreditorių visumos ir... 34. 31. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kreditorių susirinkimo... 35. 32. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies... 36. 33. Tokiu teisiniu reguliavimu užtikrinama, kad kreditorių susirinkimo... 37. 34. Kreditorė UAB „Talesta“ dalyvavo 2017-02-09 kreditorių susirinkime,... 38. 35. Teismas konstatuoja, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostata turi būti... 39. 36. Pagal ĮBĮ nuostatas ir teismų praktiką kreditorių susirinkimo... 40. 37. ĮBĮ nenumato tikslaus termino, kada turi būti šaukiamas pakartotinis... 41. 38. Pareiškėjai taip pat nenurodė argumentų ir nepateikė įrodymų, kad... 42. 39. Teismų praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus... 43. 40. ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų... 44. 41. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. kovo 12 d. nutartyje, priimtoje... 45. 42. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, jog negalima daryti išvados, kad... 46. 43. Teismas neturi pagrindo analizuoti pareiškėjo UAB „Talesta“... 47. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 48. 44. Kadangi pareiškėjų skundai atmestini, BUAB „CCM Baltic“ naudai... 49. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, ĮBĮ 24... 50. Kreditorių UAB „Talesta“ ir UAB „Nordus“ skundus atmesti.... 51. BUAB „CCM Baltic“ naudai priteisti iš pareiškėjų UAB „Talesta“ ir... 52. Nutarties kopiją išsiųsti proceso dalyviams.... 53. Pavesti bankroto administratoriui pranešti apie priimtą nutartį... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo skundžiama Lietuvos apeliaciniam...