Byla 2-1914-370/2017
Dėl Šiaulių apygardos teismo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Talesta“ ir suinteresuoto asmens

3S. V. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarties bei pareiškėjos UAB „NORDUS“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo

42017 m. rugsėjo 21 d. nutarčių, kuriomis atmesti pareiškėjų UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ skundai dėl pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų ir ištaisytos klaidos procesiniame sprendime, priimtų civilinėje byloje Nr. B2-947-368/2017 pagal pareiškėjų UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „CCM Baltic“ pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo,

Nustatė

5

 1. Ginčo esmė
 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 17 d. nutartimi UAB „CCM Baltic“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Kitoks sprendimas“ (toliau – bankroto administratorė). 2017 m. vasario 13 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.
 2. Pareiškėja UAB „Talesta“ pateikė skundą, kuriame prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą 9 darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo; 2) pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo.
 3. Nurodė, kad ginčijami BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti iš esmės identiškomis aplinkybėmis – juos priėmė pakartotinis kreditorių susirinkimas. Pakartotiniam susirinkimui administratorius neruošia ir kreditoriams papildomai nebesiunčia balsavimo raštu biuletenių, todėl kreditorių galimybė sužinoti apie alternatyvius nutarimų projektus yra labai ribota ir priklauso nuo to, ar kreditoriams laiku buvo išsiųstas kreditorių susirinkimo protokolas su išdėstytais nutarimų, kurie nebuvo priimti, projektais, o tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas neįvyko – kreditorių susirinkimo protokolas su visais nutarimų projektais, kurie buvo pateikti svarstymui. Abiem ginčijamas atvejais BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie alternatyvius pasiūlymus, dėl kurių galima balsuoti 2017 m. vasario 9 d. ir 2017 m. vasario 24 d. pakartotiniuose kreditorių susirinkimuose. Kreditoriai ne tik neturėjo galimybės sužinoti apie alternatyvius pasiūlymus dėl bankroto administravimo sąmatos, bet ir paties fakto, kad nutarimas dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo iš viso nebuvo priimtas ir dėl to bus iš naujo balsuojama pakartotiniame kreditorių susirinkime.
 4. Pareiškėjos UAB „Talesta“ nuomone, bankroto administratorė gali būti suinteresuota tuo, kad bankroto administravimo sąmata būtų kuo didesnė, o kreditoriai nesužinotų apie pateiktus alternatyvius nutarimų projektus ir nepakeistų savo valios, išreikštos 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime. Tikėtina, kad būtent dėl šios priežasties bankroto administratorė galėjo neinformuoti kreditorių apie 2017 m. vasario 6 d. susirinkime gautus alternatyvius pasiūlymus dėl bankroto administravimo sąmatos. Todėl 2017 m. vasario 9 d. BUAB „CCM Baltic“ pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimas devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos tvirtinimo naikintinas vien dėl to, kad būtų išvengta abejonių dėl galimo bankroto administratorės suinteresuotumo patvirtinti būtent jos pasiūlytą bankroto administravimo sąmatos variantą.
 5. Pareiškėja UAB „NORDUS“ pateikė skundą dėl BUAB ,,CCM Baltic“ 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo 3 darbotvarkės klausimu priimto nutarimo ir prašė jį pripažinti neteisėtu bei panaikinti, perduodant BUAB ,,CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo.
 6. Nurodė, kad bankroto administratorės pasiūlymas dėl kreditorių komiteto narių kandidatūrų išrinkimo buvo akivaizdžiai šališkas, jos parinktos remiantis neaiškiais kriterijais, pats pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo organizuotas siekiant suvaržyti visų kreditorių teisę išreikšti savo nuomonę dėl kitų kreditorių pateiktų alternatyvių pasiūlymų, o tai leidžia konstatuoti skundžiamo 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo priimto nutarimo nepagrįstumą ir priešingumą teisei.
 7. Už bankroto administratorės siūlytiną nutarimo projektą „už“ balsavo viso 44,52 proc. kreditorių, „prieš“ – 40 proc. kreditorių, dalyvavusių pakartotiniame kreditorių susirinkime. Už kreditorės UAB ,,Talesta“ pasiūlytą nutarimo projektą visiškai nebalsavo 46,57 proc., „už“ – 5,59 proc., „prieš“ – 32,36 proc. Tai reiškia, kad kreditoriai nebuvo supažindinti su alternatyviu pasiūlymu. Dėl bankroto administratorės neveikimo 46,57 procentai kreditorių nepareiškė savo valios. Priešingu atveju balsai būtų išsiskirstę kitaip.
 8. Atsiliepime į UAB „Talesta“ skundą kreditorė UAB „Adista“ nurodė, kad nesutinka su skunde išdėstytomis aplinkybėmis bei motyvais ir prašė jį atmesti. Skunde iš esmės kritikuojama BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, kuri buvo patvirtinta

  62017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime. Minėta tvarka nebuvo ginčyta nė vieno kreditoriaus, todėl laikoma įsigaliojusia, o kreditorių susirinkimų nutarimai, sušaukti pagal šią tvarką, yra teisėti ir galiojantys. Kreditorė akcentavo, kad UAB „Talesta“ balsavo už minėtą tvarką ir jos neginčijo, skunde nenurodo, kokiu pagrindu ši tvarka laikytina netinkama, todėl skundo argumentai dėl procedūrinių susirinkimų pažeidimų yra nepagrįsti. Bankroto administratorė įvykdė visus kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkoje numatytus įpareigojimus – apie kreditorių susirinkimus pranešė tinkamai ir tinkamai juos sušaukė.

 9. UAB „Talesta“ nedalyvavo kreditorių susirinkimuose, kurių metu buvo svarstomi kreditorių pasiūlymai dėl sąmatos ir komiteto. Joks įstatymas ar kitas teisės aktas nenumato reikalavimo bankroto administratorei iš anksto pranešti apie galimus kreditorių pasiūlymus dėl balsavimo kitiems kreditoriams. UAB „Talesta“, nedalyvavusi kreditorių susirinkimuose, patvirtinusi tvarką, pagal kurią nėra jokio įpareigojimo raštu pranešti apie pateiktus pasiūlymus, suvokdama, jog bankroto administratorė neturi jokios pareigos pranešti apie kreditorių siūlymus, pati sutiko būti informuota apie susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę ir rezultatus atitinkamu būdu ir apimtimi. UAB „Talesta“ elgesys sudaro pagrįstą pagrindą teigti, jog ji piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis pateikdama skundą, kuris iš esmės grindžiamas deklaratyviais teiginiais apie tariamų tvarkos trūkumų sąlygojamus tariamus procedūrinius pažeidimus.
 10. UAB „Talesta“, žinodama apie kreditorių susirinkimus, jų protokolų galėjo pareikalauti jau kitą dieną po susirinkimų ir taip sužinoti apie susirinkimų metu priimtus nutarimus. Būdama tinkamai informuota apie 2017 m. vasario 6 d., 2017 m. vasario 9 d., 2017 m. vasario 22 d., 2017 m. vasario 24 d. susirinkimus, apie ginčo protokolais priimtus nutarimus sužinojo / turėjo sužinoti kitą dieną po susirinkimų, todėl terminas jos pažeistoms teisėms apginti dėl

  72017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų laikytinas suėjusiu 2017 m. vasario 23 d.

 11. Kreditorius K. J. atsiliepime į UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ skundus nurodė, kad skundai yra nepagrįsti, todėl turėtų būti atmesti. BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai galėjo ir turėjo galimybę pasinaudoti jiems suteikta teise balsuoti už kelis pasiūlymus dėl kreditorių komiteto sudarymo, kreditoriai tai padarė, išreikšdami savo valią, išsirinko tinkamą komitetą. UAB „Talesta“ siekia bet kokia kaina daryti įtaką įmonės bankroto procesui: jos siūlyti kreditorių komiteto nariai (išskyrus VSDFV Šiaulių skyrių) yra vienaip ar kitaip susiję tiek su UAB „Talesta“, tiek ir su BUAB „CCM Baltic“ akcininkais bei buvusiais vadovais. Taigi, esant tokiai situacijai, UAB „Talesta“ elgesys teikiant savo pasiūlymą dėl kreditorių komiteto sudėties, su savo kandidatūra bei su jiems lojalių asmenų kandidatūromis, yra nesąžiningas, o ir kartu negarbingas visų BUAB „CCM Baltic“ kreditorių atžvilgiu.
 12. Suinteresuotas asmuo BUAB „CCM Baltic“, atstovaujamas bankroto administratorės

  8UAB ,,Kitoks sprendimas“, atsiliepime į skundus nurodė, kad bankroto administratorė savo nuožiūra nerinko kandidatų į kreditorių komiteto narius, o tik įvykdė tai, ką susitarė su kreditoriais, t. y. pasiūlė rinkti kreditorių komitetą iš darbuotojų atstovo K. J., UAB „Adista“, UAB „Rainių statyba“, VSDFV Šiaulių skyriaus ir AB „Citadelė“ banko. Pirmojo kreditorių susirinkimo metu visų fiziškai dalyvavusių kreditorių buvo nuspręsta, kad tokia kreditorių komiteto sudėtis geriausiai atitinka jų interesus, nes šie asmenys yra aktyvūs bankroto procese. Nurodė, kad prašymas dėl įtraukimo į kreditorių komiteto sudėtį buvo pateiktas prieš 2017 m. vasario 6 d. (pirmąjį) kreditorių susirinkimą, kuris pagal darbotvarkę net nesvarstė kreditorių komiteto klausimo, todėl argumentai skunde, kad administratorė turėjo supažindinti visus kreditorius su „noru“ prieš antrąjį kreditorių susirinkimą yra atmestini kaip nepagrįsti. Kiekvienam susirinkimui pasiūlymai ir nutarimų projektai yra teikiami atskirai.

 13. Pažymėjo, kad nei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatos, nei kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka neįpareigoja bankroto administratorės visų 261 kreditorių supažindinti su kiekvieno kreditoriaus pareiškimais ir / ar balsavimo projektais. Tai neprotingai apsunkintų bankroto administratorę ir trukdytų esminiam bankroto proceso principui – operatyvumui.
 14. Kreditoriai, nors ir žinodami apie UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą dėl kreditorių komiteto sudėties, nebalsavo už jį ar balsavo prieš jį. Už UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą balsavo kreditoriai, turintys tik 5,59 proc. kreditorinių reikalavimų (10 kreditorių), o prieš UAB „Talesta“ pateiktą nutarimo projektą balsavo 32,36 proc. kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai, todėl objektyviai žvelgiant, neegzistavo jokia galimybė, kad būtų priimtas UAB „Talesta“ teiktas pasiūlymas.
 15. Kreditorė UAB „Rainių statyba“ teismo posėdžio metu prašė UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ skundus atmesti, nurodė, jog visiškai pritaria bankroto administratorės argumentams.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi kreditorių UAB „Talesta“ ir

  9UAB „NORDUS“ skundus atmetė; BUAB „CCM Baltic“ naudai priteisė iš pareiškėjų

  10UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ po 1 9965,50 Eur išlaidų už advokato darbą.

 2. Teismas nustatė, kad UAB „Talesta“ dalyvavo 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkime, balsuodama raštu. Teismas darė išvadą, kad BUAB „CCM Baltic“ 50 proc. akcijų savininkė ir UAB „Talesta“ direktorė A. V. neabejotinai turėjo būti aktyvi ir skubiai sužinoti apie priimtus 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimus. Teismas įvertino ir tai, kad BUAB „CCM Baltic“ kreditorė yra ir pati A. V.. 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, įsiteisėjo

  112017 m. vasario 23 d. Skundą dėl šio nutarimo UAB „Talesta“ pateikė tik 2017 m. kovo 3 d.,

  12t. y. po savaitės. Teismo vertinimu, toks neatidumas ir nerūpestingumas negali būti pateisinamas jokiais argumentais, o nutarimą skundžiantis asmuo jokių svarbių minėto termino praleidimo priežasčių teismui nepateikė.

 3. Teismas, remdamasis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, nurodė, kad ĮBĮ nereguliuoja kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų ir alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo tvarkos, tačiau, vadovaujantis kreditorių susirinkimų paskirtimi bei funkcijomis, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti, balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti – neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą darbotvarkės klausimu, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto. Taigi, iki kreditorių susirinkimo pradžios kreditoriams turi būti žinoma ir aiški darbotvarkė tam, kad kreditoriai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti įmonės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir kitų klausimų, tačiau, kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinoma iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-l318-381/2015; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012; 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004).
 4. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, jog kreditorių susirinkimo protokole nurodytas balsavimas neatitiko tikrovės ir nurodyti balsavimo rezultatai negali būti laikomi teisingais, todėl nėra pagrindo naikinti ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo. Kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Šios nutarimų priėmimo tvarkos bankrutuojanti įmonė laikėsi, todėl teismas pareiškėjų argumentus, jog nutarimas priimtas pažeidžiant nustatytą tvarką pripažino nepagrįstais (ĮBĮ 24 straipsnio 1, 4 dalys), o skundus atmetė.
 5. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartimi ištaisė Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarties motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyse nurodytą rašymo apsirikimą (išlaidų už advokato darbą sumą), vietoj „1 9965,50 Eur“ nurodant „1 965,50 Eur“.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai
 1. Pareiškėja UAB „NORDUS“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo

  132017 m. rugsėjo 21 d. nutartis ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB „CCM Baltic“

  142017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimu Nr. 3 „Dėl kreditorių komiteto išrinkimo ir kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo“ priimtą nutarimą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti, perduodant

  15BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš naujo; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pareiškėjos nurodė argumentus ir pateikė įrodymus, kad nutarimai pažeidžia imperatyviąsias teisės aktų nuostatas ir bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių daugumos interesus – kreditorių komitetas nebuvo renkamas objektyviai, bankroto administratorės pasiūlymas dėl kreditorių komiteto narių kandidatūrų išrinkimo, yra akivaizdžiai šališkas, kandidatūros parinktos remiantis neaiškiais kriterijais, pats pakartotinis kreditorių susirinkimas buvo organizuotas ir pravestas taip, kad būtų suvaržyta visų kreditorių teisė išreikšti savo nuomonę dėl kitų kreditorių pateiktų alternatyvių pasiūlymų.
  2. Teismas visiškai neatsižvelgė į aplinkybę, kad pakartotino kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas esant nedidelei kreditorių balsų persvarai. Dėl bankroto administratoriaus neveikimo įmonės kreditoriai nebuvo iš anksto supažindinti su alternatyviais kitų kreditorių pasiūlymais dėl BUAB „CCM Baltic“ kreditorių komitetų sudėties rinkimo. Tuo atveju, jeigu bankroto administratorė būtų tinkamai įvykdžiusi savo pareigas, pakartotinio kreditorių susirinkimo trečiuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo atžvilgiu kreditorių balsai būtų pasiskirstę iš esmės kitaip ir 46 proc., kreditorių, kuriems bankroto administratorė iš esmės suvaržė teisę balsuoti už alternatyvų kreditorės UAB „Talesta“ pasiūlymą, galbūt būtų pritarę šiam pasiūlymui, o tai iš esmės būtų pakeitę nutarimo turinį.
  3. Teismas Lietuvos apeliacinio teismo įpareigojimo nevykdė, byloje dominuojančių rašytinių įrodymų bei UAB „NORDUS“ skunde detalizuotų teisinių argumentų dėl bankroto administratorės pareigos supažindinti visus kreditorius su alternatyviais pasiūlymais visiškai netyrė ir neanalizavo, pakreipdamas ginčo klausimą kreditorių teisės pateikti alternatyvius nutarimų projektus realizavo aiškinimo aspektu.
  4. BUAB „CCM Baltic“ pateikė akivaizdžiai nepagrįstas bylinėjimosi išlaidas neva pagrindžiančius dokumentus, todėl teismas turėjo pareigą kritiškai vertinti pateiktų bylinėjimosi išlaidų dydžius ir grindžiančius dokumentus, vadovautis priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį reglamentuojančiais teisės aktais, logikos dėsniais, protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, tačiau to nepadarė.
 2. Pareiškėja UAB „Talesta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo

  162017 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą 9 darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo ir 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas bankroto administratorės pareigą informuoti kreditorius apie pateiktus alternatyvius pasiūlymus darbotvarkėje vertino tik pirmojo kreditorių susirinkimo kontekste, o dėl pareigos informuoti kreditorius apie pateiktus alternatyvius pasiūlymus prieš pakartotinį kreditorių susirinkimą visiškai nepasisakė ir šiuo požiūriu ginčijamu pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų teisėtumo neanalizavo.
  2. Pakartotiniam susirinkimui bankroto administratorė neruošia ir kreditoriams papildomai nebesiunčia balsavimo raštu biuletenių, todėl kreditorių galimybė sužinoti apie alternatyvius nutarimų projektus yra labai ribota ir priklauso nuo to, ar kreditoriams laiku buvo išsiųstas kreditorių susirinkimo protokolas su išdėstytais nutarimų, kurie nebuvo priimti, projektais, o tuo atveju, jei kreditorių susirinkimas neįvyko – kreditorių susirinkimo protokolas su visais nutarimų projektais, kurie buvo pateikti svarstymui. Protokole nėra jokios informacijos apie tai, kad UAB „Talesta“ yra pasiūliusi alternatyvią kreditorių komiteto sudėtį, nors bankroto administratorė, siųsdama minėta protokolą, tikrai turėjo galimybę papildyti ir kreditoriams persiųsti papildytą balsavimo raštu biuletenį arba bent jau persiųsti patį UAB „Talesta“ prašymą.
  3. Tiek UAB „Talesta“, tiek jos vadovė A. V. 2017 m. vasario 6 d. ir

   172017 m. vasario 9 d. vykusiuose BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimuose balsavo raštu, t. y. asmeniškai nedalyvavo ir neturėjo galimybės sužinoti priimtų nutarimų turinio kreditorių susirinkimo metų. Byloje nebuvo jokių objektyvių įrodymų ar argumentų, leidžiančių daryti išvadą, kad UAB „Talesta“ vadovė A. V. galėjo ar privalėjo sužinoti apie 2017 m. vasario 9 d. vykusiuose BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus anksčiau, nei sužinojo faktiškai.

  4. Pirmosios instancijos teismas priteisė akivaizdžiai nepagrįstas bylinėjimosi išlaidas.
 3. Suinteresuotas asmuo S. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo

  182017 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Talesta“ ir

  19UAB „NORDUS” skundus tenkinti pilna apimtimi bei pripažinti neteisėtais ir panaikinti

  202017 m. vasario 9 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą devintuoju darbotvarkės klausimu dėl bankroto administravimo sąmatos patvirtinimo ir

  212017 m. vasario 24 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo nutarimą trečiuoju darbotvarkės klausimu dėl kreditorių komiteto išrinkimo bei kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarkos nustatymo. Atskirasis skundas grindžiamas iš esmės tais pačiais argumentais, kaip ir pareiškėjų atskiruosiuose skunduose, todėl jie nekartojami.

 4. Atsiliepime į apeliantų atskiruosius skundus bankroto administratorė UAB „Kitoks sprendimas“ prašo atskiruosius skundus atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Byloje yra ne kartą pažymėta, kad kreditorių komiteto sudėtis buvo žodžiu pasiūlyta 2017 m. vasario 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime. Kreditorių komiteto sudėtį pasiūlė susirinkime tiesiogiai dalyvavę kreditoriai. Į 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę nebuvo įtrauktas kreditorių komiteto rinkimo klausimas, todėl buvo nuspręstą šį klausimą įtraukti į 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo darbotvarkę.
  2. UAB „Talesta“ teigia, kad BUAB „CCM Baltic“ kreditoriai nebuvo informuoti apie UAB „Talesta“ pateiktą balsavimo darbotvarkės klausimu projektą, todėl negalėjo raštu balsuoti už minėtą projektą. Tokie argumentai yra atmestini, nes (kaip ne kartą pažymėta) bylos medžiagoje yra pateikti įrodymai, jog UAB „Talesta“ 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimo išvakarėse elektroniniu paštu išsiuntusi savo balsavimo projektą bankroto administratorei, jį išsiuntė ir kitiems bankrutuojančios įmonės kreditoriams.
  3. UAB „NORDUS“ teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog

   22UAB „NORDUS“ buvo pateikusi prašymą bankroto administratorei įtraukti ją į kreditorių komiteto sudėtį. Šis UAB „NORDUS“ prašymas bankroto administratorei buvo pateiktas prieš 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimą, kai kreditorių komiteto rinkimo klausimas net nebuvo įtrauktas į susirinkimo darbotvarkę ir todėl negalėjo būti svarstomas. Šios aplinkybės neturi reikšmės nagrinėjamos bylos dalykui, todėl pirmosios instancijos teismui ir nekilo pareiga dėl jų pasisakyti.

  4. Nesutinka su apeliantų argumentais, kad 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų turinys galėjo būti kitoks, jei ji būtų pranešusi visiems kreditoriams apie alternatyvų balsavimo projektą. Kaip matyti iš 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolo trečiuoju darbotvarkės klausimu, už UAB „Talesta“ pasiūlymą balsavo 5,59 % (10 kreditorių) susirinkime dalyvavusių kreditorių, prieš projektą balsavo 32,36 % (1 kreditorius). Už bankroto administratorės pateiktą projektą minėtu darbotvarkės klausimu balsavo 44,52 % (74 kreditoriai) susirinkime dalyvavusių kreditorių, prieš balsavo tie patys 32,36 % (1 kreditorius).
  5. UAB „Talesta“ turėjo sužinoti apie neva jos teises pažeidžiantį kreditorių nutarimą vėliausiai kitą skundžiamo nutarimo priėmimo dieną (2017 m. vasario 10 d.), tačiau savo pareigos būti aktyviu proceso dalyviu neįvykdė, savo teises įgyvendino nerūpestingai ir aplaidžiai. Atsižvelgiant į UAB „Talesta“ nerūpestingumą, terminas skundui pateikti negali būti skaičiuojamas nuo kreditorių susirinkimų protokolų gavimo dienos

   23(2017 m. vasario 20 d.), todėl laikytinas praleistu.

24Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

25Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų pridėjimo prie bylos

 1. Apeliantė UAB „Talesta“ 2017 m. lapkričio 2 d. elektroninių ryšių priemonėmis pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodo, kad, priešingai, nei nurodė bankroto administratorė, jos atstovas advokatas Vykintas Zulonas 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime nedalyvavo.
 2. Apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad CPK 42 straipsnyje įtvirtinta teise teikti rašytinius paaiškinimus galima naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje nurodytam reikalavimui. Pasibaigus apeliacinio (atskirojo) skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) apeliacinį (atskirąjį) skundą yra draudžiama (CPK 323, 338 straipsniai). Apeliantės UAB „Talesta“ rašytiniai paaiškinimai iš esmės nekeičia jos atskirajame skunde nurodytų argumentų. Atsižvelgdamas į rašytinių paaiškinimų sąsajumą su byloje nagrinėjamu klausimu, bankroto bylose dominuojantį viešąjį interesą bei tai, kas nurodyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atsakovės pateikti rašytiniai paaiškinimai iš esmės nepažeidžia CPK 323 straipsnyje įtvirtinto draudimo, todėl jie priimami (CPK 42, 323, 338 straipsniai).

26Dėl ginčo esmės

 1. Byloje keliami klausimai dėl pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų panaikinimo bei kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos laikymosi. Atskirieji skundai grindžiami kvestionavimu bankroto administratorės pareigos informuoti kreditorius apie pateiktus alternatyvius balsavimo projektus pakartotinių kreditorių susirinkimų darbotvarkės klausimais, paruošti naujus balsavimo raštu biuletenius ir į juos įtraukti pateiktus alternatyvius balsavimo projektus darbotvarkės klausimais.
 2. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012; Lietuvos apeliacinio teismo

  272014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).

 3. Taigi, kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ar / ir pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

28Dėl 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo

293 darbotvarkės klausimu

 1. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. rugpjūčio 22 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje

  30Nr. 2-1256-407/2017, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas

  312017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo 3 darbotvarkės klausimu pagrįstumą ir teisėtumą, turi įvertinti kreditorių susirinkimo ir pakartotinio kreditorių susirinkimo skirtumus, o būtent, skirtingus nutarimų priėmimo tvarkos aspektus. Be to, pasisakydamas dėl kreditoriaus teisės teikti alternatyvius pasiūlymus darbotvarkėje sprendžiamais klausimais, pirmosios instancijos teismas turi įvertinti faktą, kad dauguma kreditorių pasirinko galimybę susirinkime dalyvauti ne tiesiogiai, o poziciją išreikti raštu. Atitinkamai pirmosios instancijos teismas turės pasisakyti, ar raštu savo valią išreiškę ir asmeniškai kreditorių susirinkimuose nedalyvaujantys kreditoriai neprisiima su tuo susijusios rizikos, t. y. neturėti galimybės balsuoti dėl naujai pasiūlytų nutarimų projektų (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartį civilinėje byloje

  32Nr. 2-886-241/2016). Šiame kontekste turėtų būti įvertinta ir tai, ar bankroto administratorius, gavęs alternatyvų kreditoriaus pasiūlymą darbotvarkėje sprendžiamu klausimu, turi pareigą su šiuo pasiūlymu iš anksto informuoti kreditorius.

 2. Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankrutuojančios įmonės kreditoriai turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, balsuoti jame priimamais klausimais, ginti savo reikalavimus bei kreiptis į teismą dėl kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. Prielaidas aptariamų kreditorių teisių tinkamam įgyvendinimui sudaro tinkamas kreditorių informavimas apie numatomą kreditorių susirinkimą. Vadovaujantis ĮBĮ 22 straipsnio 4 dalimi, kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimo nustatyta kreditorių informavimo apie šaukiamą kreditorių susirinkimą tvarka turi užtikrinti kreditorių teisės gauti informaciją apie šaukiamą kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę realų įgyvendinimą kreditorių susirinkimo nustatytais būdais. Visų bankrutuojančios įmonės kreditorių lygybės principas įpareigoja bankroto administratorių informuoti kiekvieną kreditorių, kurio finansinį reikalavimą patvirtino teismas įsiteisėjusia nutartimi, apie kreditorių susirinkimo datą, laiką ir vietą, kreditorių susirinkimo darbotvarkę bei nutarimų projektų turinį tam, kad kreditoriai galėtų apsispręsti dėl dalyvavimo susirinkime ir balsavimo, priimant nutarimus (Lietuvos apeliacinio teismo

  332012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-314/2009, 2008 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje

  34Nr. 2-262/2008 ir kt.).

 3. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, ĮBĮ nereguliuojama kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, tarp jų ir alternatyvių nutarimų projektų, pateikimo tvarka, tačiau, vadovaujantis kreditorių susirinkimų paskirtimi bei funkcijomis, laikytina, kad iki nutarimo priėmimo susirinkimo iniciatoriai ir dalyviai turi teisę pateikti nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, juos svarstyti ir nutarti, balsuoti dėl jų ar ne. Numatomų nutarimų projektų pateikimas yra susirinkimo dalyvių ir iniciatorių teisė, jie nėra privalomi pateikti, o pateikti - neįpareigoja kitų susirinkimo dalyvių balsuoti ir diskutuoti tik dėl siūlomo nutarimo projekto. Susirinkimo dalyvis, gavęs darbotvarkės klausimus, turi teisę pasirinkti savo teisės realizavimo būdą, t. y. turi teisę spręsti, ar jam ginti savo interesus dalyvaujant susirinkime, ar pasiūlyti savo nutarimo variantą darbotvarkės klausimu, ar išreikšti nuomonę raštu, o savo teisės realizavimo būdo pasirinkimas nereiškia, kad kreditoriams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo valią dėl kiekvieno nutarimo projekto. Taigi, iki kreditorių susirinkimo pradžios kreditoriams turi būti žinoma ir aiški darbotvarkė tam, kad kreditoriai galėtų realizuoti savo teisę dalyvauti įmonės bankroto procese, pasiruošti susirinkimui, apsispręsti dėl dalyvavimo jame būdo ir kitų klausimų, tačiau, kokie bus pasiekti susitarimai ir kokie bus priimti nutarimai susirinkime, nėra ir negali būti žinomi iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-402-381/2017; 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015; 2012 m. spalio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1253/2012; 2004 m. kovo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-105/2004).
 4. Nagrinėjamu atveju 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimo metu buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka (toliau – Tvarka). Tvarkoje nurodyta, jog pranešimai apie kreditorių susirinkimo sušaukimą teikiami kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai patvirtinti teisme (1 punktas); asmenys, priėmę sprendimą sušaukti kreditorių susirinkimą, pateikia informaciją (pranešimą, darbotvarkę), reikalingą kreditorių susirinkimo sušaukimui (3 punktas); pranešimą apie kreditorių sušaukimą šaukiantis asmuo išsiunčia kreditoriams žinomu elektroniniu paštu ir apie šaukiamą susirinkimą paskelbia Respublikinėje spaudoje likus 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos (4 punktas); šaukiant kreditorių susirinkimą administratorius informuoja ir apie pakartotinį susirinkimą, kuris įvyktų nesant kvorumo kreditorių susirinkime arba neužtekus balsų nutarimui priimti (6 punktas); pranešime apie kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką turi būti nurodyta: įmonės pavadinimas, kreditorių susirinkimo data, laikas ir vieta, kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatorius (7 punktas); jei kreditorius raštu arba elektroniniu paštu pageidauja, administratorius ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo prašymo gavimo dienos visa su susirinkimu susijusią medžiagą pateikia kreditoriui (8 punktas).
 5. Bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratorė 2017 m. sausio 23 d. išsiuntė pranešimus apie 2017 m. vasario 6 d. BUAB „CCM Baltic” kreditorių susirinkimą ir nurodė 2017 m. vasario 6 d. susirinkimo darbotvarkę. Taip pat nurodė, kad ši darbotvarkė galioja ir pakartotiniame susirinkime, kuris, neįvykus 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimui, ar nepakakus balsų atskiram nutarimui / nutarimams priimti, įvyks 2017 m. vasario 9 d., 11 val., pagal tą pačią darbotvarkę, kaip ir 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime. Tokios pačios susirinkimų šaukimo tvarkos bankroto administratorė laikėsi šaukdama 2017 m. vasario 22 d. ir 2017 m. vasario 24 d. kreditorių susirinkimą ir pakartotinį kreditorių susirinkimą.
 6. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Talesta“ 2017 m. vasario 21 d. 15:18 savo pasiūlymą dėl kreditorių komiteto išrinkimo išsiuntė kitiems kreditoriams. Pasiūlyme nurodė, kad siūlo išrinkti kreditorių komitetą iš narių: AB „Citadele“ bankos, VSDFV Šiaulių skyriaus, J. Ž.,

  35UAB „Talesta“, UAB „NORDUS“. Siūlė perduoti kreditorių komitetui visus kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus (visas kreditorių susirinkimo teises) išskyrus teisę rinkti kreditorių susirinkimo pirmininką ir kreditorių komiteto narius; patvirtinti teikiamą kreditorių komiteto posėdžio sušaukimo ir informacijos teikimo tvarką.

 7. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, anksčiau nurodyti duomenys sudaro pagrindą išvadai, kad kreditoriai žinojo apie UAB „Talesta“ pasiūlymą dar prieš 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą bei 2017 m. vasario 24 d. pakartotinį kreditorių susirinkimą. Bylos duomenys patvirtina, kad bankroto administratorė savo pareigas įvykdė: tiek prieš 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkimą, tiek prieš 2017 m. vasario 22 d. kreditorių susirinkimą informavo visus kreditorius, apie pakartotinių susirinkimų datas, jei pirminiuose susirinkimuose klausimams išspręsti neužtektų kreditorių balsų (Tvarkos 6 punktas). Pagal šį, į kreditorių komiteto sudėtį, be UAB „Talesta“ ir kitų, buvo įrašyta ir UAB „NORDUS“, todėl jos pageidavimas būti kreditorių komitete buvo įvertintas.
 8. ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta kreditorių, kurių reikalavimus patvirtino teismas, teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Įstatymas nenustato pareigos kreditoriams dalyvauti kreditorių susirinkimuose. ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo. Šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu. Išankstinis pranešimo apie balsavimo raštu pareikštas nuomones ar alternatyvius pasiūlymus, jų pateikimą, turinį ĮBĮ nenumatytas, todėl kreditorius, suinteresuotas kitų kreditorių raštu pareikšta nuomone (kuria laikytinas ir alternatyvus pasiūlymas), turi galimybę dalyvauti susirinkime, jame gauti atitinkamą informaciją ir pareikšti savo poziciją atitinkamai balsuodamas. Nagrinėjamu atveju kreditoriai pasirinko galimybę susirinkime dalyvauti ne tiesiogiai, o savo poziciją išreikšti raštu. Įstatyme nenumatyta, kad apie kiekvieno kreditoriaus raštu išsakytą poziciją privaloma pranešti iki susirinkimo. Toks aiškinimas neatitiktų kreditorių susirinkimo sušaukimo ir vykdymo tvarkos, sudarytų galimybes vilkinti sprendimų priėmimą. Asmeniškai kreditorių susirinkimuose nedalyvaujantys kreditoriai supranta, kad neturės galimybės balsuoti dėl naujai pasiūlytų nutarimų projektų, tačiau su tuo susijusią riziką prisiima patys ir tokią situaciją lemia jų pasyvus elgesys. Kreditorių susirinkimo darbotvarkė kreditoriams buvo žinoma, susirinkimo metu kiti nei darbotvarkėje numatyti klausimai nebuvo sprendžiami, tačiau kokie nutarimai bus priimti kreditorių susirinkime iki klausimo nagrinėjimo susirinkime pabaigos negali būti žinoma (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-886-241/2016).
 9. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju visi kreditoriai buvo informuoti apie UAB „Talesta“ pasiūlymą. Kreditoriai, nors ir žinodami apie UAB „Talesta“ nutarimo projektą dėl kreditorių komiteto sudėties, nebalsavo už jį ar balsavo prieš jį. Už pateiktą nutarimo projektą balsavo kreditoriai, turintys tik 5,59 proc. finansinių reikalavimų, prieš balsavo 32,36 proc., o nebalsavo 46,57 proc. finansinių reikalavimų turintys kreditoriai, todėl UAB „Talesta“ teiktas pasiūlymas nebuvo priimtas.

36Dėl 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 9 darbotvarkės klausimu

 1. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Minėtas, ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalyje nustatytas, terminas kreditorių susirinkimo nutarimams apskųsti yra ieškinio senaties terminas, todėl jam taikomos visos ieškinio senaties terminams būdingos taisyklės. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – šio termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1280-381/2017 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 2. Kaip minėta anksčiau, Tvarkos 8 punkte nustatyta, kad jei kreditorius, raštu arba el. paštu pageidauja, administratorius ne vėliau kaip per 2 dienas nuo prašymo gavimo dienos visą su susirinkimu susijusią medžiagą pateikia kreditoriui.
 3. Sutiktina su bankroto administratore, kad apeliantė UAB „Talesta“ dalyvauja bankroto procese, balsavo tiek pirminiame 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime (kuriame buvo patvirtinta kreditorių susirinkimų šaukimo tvarka), tiek pakartotiniame 2017 m. vasario 9 d., todėl turėjo ir galėjo sužinoti anksčiausiai kitą dieną po pakartotinio kreditorių susirinkimo , o vėliausiai dvi dienas po jo (nutarties 41 punktas). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo protokolas buvo pateiktas bankroto bylą nagrinėjančiam teismui sekančią dieną, t. y. 2017 m. vasario 10 d. (ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalis). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad kreditorė nesielgė kaip apdairus ir rūpestingas asmuo ir įstatymo nustatytais terminais savo galbūt pažeistų teisių negynė be svarbių priežasčių, atnaujinti termino skundui paduoti neprašė, todėl nėra pagrindo padaryti išvados, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ieškinio senatį (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Apeliantei aplaidžiai įgyvendinant savo teises bankroto procese, iš to kylančios neigiamos teisinės pasekmės tenka jai pačiai (CK 1.137 straipsnis).
 4. Pažymėtina ir tai, kad apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo vertinti administravimo išlaidų sąmatos (ne)pagrįstumo. ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad administravimo išlaidų sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo administravimo išlaidomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Tuo atveju, jeigu administratorius ar kreditoriai ginčija kreditorių susirinkimo patvirtintą administravimo išlaidų sąmatą, išsprendęs ginčą, ją patvirtina bankroto bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į Vyriausybės patvirtintus bankroto administravimo išlaidų rekomendacinius dydžius. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. To paties straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu. Tuo atveju, jeigu pirmasis kreditorių susirinkimas nepatvirtina administratoriui mokėtinos sumos arba ši suma yra ginčijama teisme, išsprendęs klausimą iš esmės, sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą, nustato bankroto bylą nagrinėjantis teismas. Ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. Taip pat pažymėtina, kad tai neužkerta kelio kreditorei teikti savo pasiūlymus tolesnėje bankroto proceso eigoje.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

 1. Pirmosios instancijos teismas, atmetęs skundus, priteisė BUAB „CCM Baltic“ iš pareiškėjų UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ po 1 965,50 Eur atstovavimo išlaidų (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).
 2. Atskiruosiuose skunduose nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas

  38BUAB „CCM Baltic“ 3 993 Eur bylinėjimosi išlaidų, tinkamai tokio sprendimo nepagrindė.

 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti apeliančių argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamų pirmosios instancijos teismo nutarčių (nutarties dalies) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu.
 4. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Bylinėjimosi išlaidų kompensavimo šaliai klausimas spręstinas atsižvelgiant į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ (2015 m. kovo 19 d. įsakymo

  39Nr. 1R-77 redakcija; toliau – Rekomendacijos).

 5. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad BUAB „CCM Baltic“ 3 993 Eur dydžio advokato teisinės pagalbos išlaidas pirmosios instancijos teisme iš esmės sudaro išlaidos už teisines konsultacijas, prašymo, atsiliepimų parengimą, pasiruošimą ir atstovavimą dviejuose teismo posėdžiuose. BUAB „CCM Baltic“ pateikė šias išlaidas ir jų apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus – atstovavimo sutartį, teisinių paslaugų išklotinę bei mokėjimo pavedimą, kurių pagrindų pirmosios instancijos teismas ir padarė išvadą dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo.
 6. Priešingai nei atskiruosiuose skunduose nurodo apeliantės, sprendžiant dėl priteistinų advokato pagalbos išlaidų už atsiliepimo į skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo priteisimo, turi būti taikomas ne Rekomendacijų 8.16 punkte, o Rekomendacijų 8.2 punkte nurodytas 2,5 dydžio koeficientas – koeficientas, taikomas apskaičiuojant rekomenduojamus maksimalius advokatų paslaugų dydžius už ieškinio, priešieškinio, atsiliepimo į ieškinį ar priešieškinį parengimą (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. vasario 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-402-381/2017; 2017 m. lapkričio 16 d. nutartį civilinėje byloje

  40Nr. 2-1841-823/2017). Atitinkamai, bankroto administratorės teismui nurodytos išlaidos už parengtus procesinius dokumentus (atsiliepimus į skundus) neviršija Rekomendacijose nurodyto maksimalaus dydžio, net nevertinant kitų suteiktų paslaugų (CPK 98 straipsnio 2 dalis). Aplinkybė, kad bankroto administratorė, nesutikdama su apeliančių skundais, teikė panašaus turinio atsiliepimus, nesudaro pagrindo sumažinti pirmosios instancijos teismo priteistų bylinėjimosi išlaidų, neviršijančių Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

41Dėl procesinės bylos baigties

 1. Nustačius, kad teismas tinkamai atskleidė nagrinėjamos bylos esmę, pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje

  42Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010 ir kt.).

 2. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino šiai bylai išnagrinėti reikšmingas aplinkybes ir jų pagrindu pagrįstai netenkino pareiškėjų skundų dėl pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų, todėl naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį (bei nutartį, kuria ištaisytos klaidos procesiniame sprendime) pagal atskirųjų skundų argumentus nėra teisinio pagrindo (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

43Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Suinteresuotas asmuo BUAB „CCM Baltic“ prašo priteisti iš apeliančių 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti. Kartu su prašymu pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus – PVM sąskaitą–faktūrą ir mokėjimo pavedimą. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ginčijama nutartimi išspręstas ne tarpinis procesinis klausimas, o kilęs ginčas išnagrinėtas iš esmės, į tai, jog konkretus pirmosios instancijos teismo priimto procesinio dokumento pobūdis (nutartis, o ne sprendimas) šiuo atveju nulemtas bankroto bylų nagrinėjimo ypatumų, o ne sprendžiamo klausimo pobūdžio, sprendžia, kad suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių (Rekomendacijų 8.11 punktas), todėl jos visos priteistinos suinteresuotam asmeniui BUAB „CCM Baltic“ lygiomis dalimis iš apeliantų UAB „Talesta“, UAB „NORDUS“ ir S. V. Tokia pozicija atsispindi ir aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1841-823/2017).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334–339 straipsniais,

Nutarė

45Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis, kuriomis atmesti pareiškėjų

46uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „NORDUS“ skundai dėl pakartotinių kreditorių susirinkimų nutarimų ir ištaisytos klaidos procesiniame sprendime, palikti nepakeistas.

47Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“ (juridinio asmens kodas 145417921) iš uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ (juridinio asmens kodas 301557763)

48302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

49Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“ (juridinio asmens kodas 145417921) iš uždarosios akcinės bendrovės „NORDUS“ (juridinio asmens kodas 300553438)

50302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

51Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“ (juridinio asmens kodas 145417921) iš S. V. (asmens kodas ( - ) 302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme atlyginimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. S. V. atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21... 4. 2017 m. rugsėjo 21 d. nutarčių, kuriomis atmesti pareiškėjų UAB... 5.
 1. Ginčo esmė
 1. Šiaulių apygardos... 6. 2017 m. vasario 6 d. kreditorių susirinkime. Minėta tvarka nebuvo ginčyta... 7. 2017 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimo nutarimų laikytinas suėjusiu... 8. UAB ,,Kitoks sprendimas“, atsiliepime į skundus nurodė, kad bankroto... 9. UAB „NORDUS“ skundus atmetė; BUAB „CCM Baltic“ naudai priteisė iš... 10. UAB „Talesta“ ir UAB „NORDUS“ po 1 9965,50 Eur išlaidų už advokato... 11. 2017 m. vasario 23 d. Skundą dėl šio nutarimo UAB „Talesta“ pateikė tik... 12. t. y. po savaitės. Teismo vertinimu, toks neatidumas ir nerūpestingumas... 13. 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis ir klausimą išspręsti iš esmės – BUAB... 14. 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo darbotvarkės... 15. BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimui šį klausimą svarstyti iš... 16. 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės –... 17. 2017 m. vasario 9 d. vykusiuose BUAB „CCM Baltic“ kreditorių... 18. 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB... 19. UAB „NORDUS” skundus tenkinti pilna apimtimi bei pripažinti neteisėtais... 20. 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių susirinkimo... 21. 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio BUAB „CCM Baltic“ kreditorių... 22. UAB „NORDUS“ buvo pateikusi prašymą bankroto administratorei įtraukti... 23. (2017 m. vasario 20 d.), todėl laikytinas praleistu.
... 24. Teismas... 25. Dėl rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų pridėjimo prie bylos 26. Dėl ginčo esmės
 1. Byloje keliami klausimai dėl... 27. 2014 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-291/2014).... 28. Dėl 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimto... 29. 3 darbotvarkės klausimu
  1. Lietuvos apeliacinis... 30. Nr. 2-1256-407/2017, nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas... 31. 2017 m. vasario 24 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu priimto... 32. Nr. 2-886-241/2016). Šiame kontekste turėtų būti įvertinta ir tai, ar... 33. 2012 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-402/2012, 2009 m. kovo 26... 34. Nr. 2-262/2008 ir kt.).
  2. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos... 35. UAB „Talesta“, UAB „NORDUS“. Siūlė perduoti kreditorių komitetui... 36. Dėl 2017 m. vasario 9 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo 9... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme
    38. BUAB „CCM Baltic“ 3 993 Eur bylinėjimosi išlaidų, tinkamai tokio... 39. Nr. 1R-77 redakcija; toliau – Rekomendacijos).
   1. Byloje esantys... 40. Nr. 2-1841-823/2017). Atitinkamai, bankroto administratorės teismui nurodytos... 41. Dėl procesinės bylos baigties
    1. Nustačius, kad... 42. Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. spalio 5 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr.... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme
      44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 45. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 21 d. nutartis, kuriomis atmesti... 46. uždarosios akcinės bendrovės „Talesta“ ir uždarosios akcinės... 47. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“... 48. 302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų... 49. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“... 50. 302,50 Eur (tris šimtus du eurus ir 50 ct) bylinėjimosi išlaidų... 51. Priteisti bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „CCM Baltic“...