Byla P-55-552/2018
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. R. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018 pagal pareiškėjos R. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėja R. R. (toliau – ir pareiškėja) 2016 m. spalio 11 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama: 1) panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV) 2016 m. rugsėjo 27 d. raštą Nr. (6.5)I-5542 „Dėl 2016-09-20 skundo“ (toliau – ir Sprendimas); 2) įpareigoti VSDFV įvertinti pateiktus dokumentus dėl įgyto darbo stažo reikalingo pensijai bei kompensacijos už neišmokėtos pensijos dalį perskaičiuoti (I t., b. l. 1–2).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 13 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą (I t., b. l. 185–188). Pareiškėja Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjos skundą patenkinti (I t., b. l. 191–193).

7II.

8Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 27 d. nutartimi pareiškėjos apeliacinį skundą atmetė, o pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (III t., b. l. 132–138).

9Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad pareiškėja 2016 m. rugsėjo 20 d. skundu kreipėsi į VSDFV, prašydama panaikinti VSDFV Vilniaus skyriaus 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą dėl pensijos kompensuojamosios sumos apskaičiavimo. VSDFV pareiškėjos ginčijamu Sprendimu atsisakė nagrinėti pareiškėjos skundo reikalavimą dėl paskirtos pensijos perskaičiavimo kaip pakartotinį, o skundo dalį dėl minėto VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimo atsisakė nagrinėti kaip nepriskirtą VSDFV kompetencijai.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir VSDĮ) 37 straipsnio 8 dalį, ginčus dėl pensijų socialinio draudimo stažo, draudžiamųjų ir joms prilyginamų pajamų nagrinėja teismas. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad tiek VSDFV, tiek ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjos skundo dalis dėl VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimo nenagrinėtina VSDFV ikiteismine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat konstatavo, kad VSDFV nurodė tinkamą atsisakymo nagrinėti pareiškėjos skundo dalį teisinį pagrindą, t. y. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 2 punktą.

11Atlikęs byloje pateiktų rašytinių įrodymų analizę, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sutiko tiek su VSDFV, tiek ir su pirmosios instancijos teismo išvada, kad pareiškėjos 2016 m. rugsėjo 20 d. skundo dalis dėl paskirtos pensijos perskaičiavimo vertintina kaip prašymas atlikti pakartotinę administracinę procedūrą, kas pagal teisinį reguliavimą ir teismų praktiką yra draudžiama. Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjos prašymo perskaičiuoti paskirtos pensijos dydį, įtraukiant laikotarpius nuo 1965 m. iki 1979 m. ir nuo 1965 m. iki 1991 m. (dirbant skirtingais etatais), buvo pasisakyta VSDFV Vilniaus skyriaus 2014 m. balandžio 7 d. sprendime ir 2014 m. gegužės 19 d. sprendime, kuris apeliacine tvarka buvo išnagrinėtas VSDFV. VSDFV 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendime pripažino, kad pareiškėjai paskirta senatvės pensija yra apskaičiuota teisingai ir ją perskaičiuoti pareiškėjos nurodytais motyvais nėra pagrindo. Šis sprendimas nebuvo ginčytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka, todėl teismas laikė jį galiojančiu ir galutiniu pareiškėjos nurodytoms aplinkybėms bei laikotarpiams.

12Apeliacinės instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos nuo 2017 m. kovo 22 d. iki 2018 m. birželio 19 d. pateiktus įrodymus, kaip neatitinkančius ABTĮ 138 straipsnio 3 dalyje nurodytų naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui sąlygų. Be to, apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad pateikti įrodymai yra arba visiškai nesusiję su nagrinėjamu ginču, arba pernelyg nutolę nuo ginčo nagrinėjamoje byloje dalyko.

13III.

14Pareiškėja R. R. prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018 (III t., b. l. 164–166).

15Pareiškėja nurodo, kad procesas administracinėje byloje turėtų būti atnaujintas, nes apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus arba atsisakė juos vertinti ir priėmė nutartį be motyvų. Pareiškėja prašyme išvardija faktines aplinkybes, kurių Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nevertino. Pasak pareiškėjos, tai lėmė, kad apeliacinės instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį.

16Atsakovas VSDFV atsiliepime prašo atsisakyti priimti pareiškėjos prašymą atnaujinti procesą (III t., b. l. 183–185).

17VSDFV nurodo, kad nors šioje administracinėje byloje buvo nagrinėjamas ginčas dėl VSDFV Sprendimo, kuriuo atsisakyta nagrinėti pareiškėjos skundą dėl pensijos apskaičiavimo teisingumo kaip pakartotinį, pareiškėja prašymą atnaujinti procesą grindžia iš esmės tuo, kad jos pensija (stažas pensijai skirti) apskaičiuotas neteisingai, t. y. nurodo argumentus, nesusijusius su VSDFV Sprendimu.

18VSDFV nuomone, pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą nepagrįstas ABTĮ nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, o prašymo argumentai susiję su procesinės, o ne materialiosios teisės normų taikymu (pareiškėjos teigimu, buvo atsisakyta priimti ir vertinti pareiškėjos pateiktus įrodymus), todėl negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Byloje nagrinėjama, ar yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018 atnaujinti procesą.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad proceso atnaujinimo institutas yra išimtinė procedūra, taikoma tik ypatingais atvejais bylose, užbaigtose įsiteisėjusiu teismo priimtu baigiamuoju aktu, kai siekiama pašalinti tam tikrus akivaizdžius ir esminius pažeidimus, padarytus sprendžiant bylą. Įsiteisėjęs teismo sprendimas (bendrąja prasme), kuriuo byloje buvo išspręstas šalių ginčas, įgyja res judicata (teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį) galią. Tai reiškia, kad šalių ginčas yra išspręstas galutinai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, todėl bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas tik griežtai laikantis ABTĮ IV dalies I skyriuje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų bei tvarkos (ABTĮ 156 straipsnio 1 dalis). Proceso atnaujinimas negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu.

23Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo, taip pat yra pažymėjęs, kad bylos šalims nesuteikiama teisė atnaujinti procesą vien siekiant pakartotinio bylos išnagrinėjimo. Laikantis teisinio apibrėžtumo principo, teismams galutinai išsprendus ginčą, jų sprendimas neturėtų būti kvestionuojamas, taip užtikrinant santykių stabilumą. Nukrypimas nuo šio principo galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms (žr., pvz., 2002 m. liepos 25 d. sprendimą byloje Sovtransavto Holding prieš Ukrainą (pareiškimo Nr. 48553/99), 2007 m. kovo 1 d. sprendimą byloje Sypchenko prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 38368/04), 2007 m. kovo 15 d. sprendimą byloje Volkov prieš Rusiją (pareiškimo Nr. 8564/02)).

24Taigi, aptariamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka ir priėmus 2018 m. birželio 27 d. nutartį, administracinė byla Nr. A-1338-525/2018 buvo užbaigta, minėtas procesinis sprendimas įgijo res judicata galią, t. y. šalių ginčas buvo išspręstas visiškai ir negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis. Procesas šioje baigtoje byloje gali būti atnaujintas tik išimtiniu atveju, laikantis ABTĮ nustatytos tvarkos ir proceso atnaujinimo pagrindų, įtvirtintų ABTĮ 156 straipsnio 2 dalyje.

25Pareiškėjos prašymo dalyje „Proceso atnaujinimo pagrindas“ nėra nurodyta konkreti ABTĮ nuostata, kaip pagrindas atnaujinti procesą, tačiau iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėja mano, jog apeliacinės instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus arba atsisakė juos vertinti ir priimta nutartis yra be motyvų.

26Pažymėtina, jog ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis, įtvirtinanti administracinių bylų proceso atnaujinimo pagrindus, nenumato, kad procesas galėtų būti atnaujintas proceso šaliai dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pareiškus, jog byloje buvo netinkamai atliktas faktinių aplinkybių (įrodymų) tyrimas ar vertinimas. Tokia įstatymų leidėjo pozicija yra pagrįsta taisykle, kad jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, ir teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Be to, tai, ar byloje buvo tinkamai vertinami įrodymai sprendžiama apeliacinio proceso metu, o proceso atnaujinimas, kaip minėta, negali būti tapatinamas su apeliaciniu procesu, t. y. apeliacinio proceso metu priimtas teismo procesinis sprendimas negali būti revizuojamas įprastinėmis procesinėmis priemonėmis, būdingomis apeliaciniam procesui. Taigi, pareiškėjos prašymo argumentai, susiję su galimai netinkamu įrodymų vertinimu ar tam tikrų įrodymų nevertinimu negali būti pagrindas atnaujinti procesą.

27Kaip minėta, pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad teismas priėmė nutartį be motyvų. Jei nutartis yra be motyvų, tai yra pagrindas proceso atnaujinimui (ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

28Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, remiantis šiuo pagrindu, procesas gali būti atnaujinamas, jeigu teismo sprendimas (nutartis) apskritai neturi motyvuojamosios dalies arba iš procesinio dokumento turinio nėra aišku, kuo vadovaudamasis teismas padarė išvadą, suformuluotą teismo sprendimo (nutarties) rezoliucinėje dalyje (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P143-127/2011, 2016 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. P-40-602/2016).

29Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 27 d. nutarties motyvuojamosios dalies yra akivaizdu, kokiais konkrečiais motyvais ir teisės aktų normomis vadovavosi teismas, priimdamas šį procesinį sprendimą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis yra pakankamai motyvuota, pagrįsta byloje nustatytų faktinių aplinkybių teisiniu vertinimu (nutarties 28–29, 32 punktai) bei atitinkamų teisės aktų nuostatomis (nutarties 25–26 punktai). Nors pareiškėja deklaratyviai teigia, kad nurodyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis yra be motyvų, tačiau akivaizdu, kad ji nesutinka su nutarties motyvais, t. y. su ginčo situacijos, faktinių aplinkybių bei įrodymų vertinimu, taip pat nesutinka su apeliacinės instancijos teismo motyvais, kuriais remiantis buvo atsisakyta priimti ir vertinti pareiškėjos pateiktus naujus įrodymus (nutarties 34 punktas). Galiausiai, jau pats pareiškėjos nesutikimo su teismo motyvais faktas savaime rodo, kad teismo procesinis sprendimas yra motyvuotas, tik pareiškėjai teismo įvardyti motyvai nėra priimtini. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad nėra pagrindo administracinėje byloje atnaujinti procesą remiantis ABTĮ 156 straipsnio 2 dalies 8 punktu.

30Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą yra nepagrįstas įstatymo nustatytais proceso atnaujinimo pagrindais, todėl pareiškėjos prašymas netenkinamas ir atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018 atsisakoma.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 162 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

32Pareiškėjos R. R. prašymo atnaujinti procesą netenkinti.

33Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018 pagal pareiškėjos R. R. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. vasario 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos R. R. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius) dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. R.... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėja R. R. (toliau – ir pareiškėja) 2016 m. spalio 11 d. kreipėsi... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. vasario 13 d. sprendimu... 7. II.... 8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. birželio 27 d. nutartimi... 9. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad pareiškėja 2016... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad pagal Lietuvos... 11. Atlikęs byloje pateiktų rašytinių įrodymų analizę, Lietuvos vyriausiasis... 12. Apeliacinės instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjos nuo 2017 m.... 13. III.... 14. Pareiškėja R. R. prašo atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr.... 15. Pareiškėja nurodo, kad procesas administracinėje byloje turėtų būti... 16. Atsakovas VSDFV atsiliepime prašo atsisakyti priimti pareiškėjos prašymą... 17. VSDFV nurodo, kad nors šioje administracinėje byloje buvo nagrinėjamas... 18. VSDFV nuomone, pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą nepagrįstas ABTĮ... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Byloje nagrinėjama, ar yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne kartą... 23. Europos Žmogaus Teisių Teismas, pasisakydamas dėl proceso atnaujinimo, taip... 24. Taigi, aptariamu atveju Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui... 25. Pareiškėjos prašymo dalyje „Proceso atnaujinimo pagrindas“ nėra... 26. Pažymėtina, jog ABTĮ 156 straipsnio 2 dalis, įtvirtinanti administracinių... 27. Kaip minėta, pareiškėja prašyme taip pat nurodė, kad teismas priėmė... 28. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, remiantis šiuo... 29. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. birželio 27 d.... 30. Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Pareiškėjos R. R. prašymo atnaujinti procesą netenkinti.... 33. Atsisakyti atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A-1338-525/2018... 34. Nutartis neskundžiama....