Byla eB2-3763-430/2019
Dėl BUAB „Tefire“ 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI)

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tefire“ (toliau – BUAB „Tefire“) bankroto administratorės Viktorijos Vilbrantienės skundą dėl BUAB „Tefire“ 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI).

3Teismas

Nustatė

41.

5Bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė pateikė skundą dėl BUAB „Tefire“ 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo, prašydama: 1) panaikinti šio susirinkimo, darbotvarkės klausimu Nr. 2 svarstyto klausimo „Pritarti administratoriaus pasiūlymui dėl įmonės pripažinimo pasibaigusia“ nutarimą „bankroto administratorės pasiūlymui nepritarti“; 2) patvirtinti bankroto administratoriaus pasiūlytą kreditorių susirinkimo darbotvarkės klausimo Nr. 2 projektą: „Pritarti administratoriaus pasiūlymui dėl įmonės pripažinimo pasibaigusia“ ir pripažinti bankrutavusios UAB „Tefire“ pabaigą.

62.

7Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3618-430/2018 buvo iškelta UAB „Tefire“ bankroto byla, bankroto administratore paskirta Viktorija Vilbrantienė. 2018 m. spalio 22 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi BUAB „Tefire“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2019 m. birželio 28 d. vyko BUAB „Tefire“ kreditorių susirinkimas. Susirinkime dalyvavo ir balsavo kreditorė VMI, turinti 99,99 procentus visų bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų. Šio susirinkimo metu, kreditorės VMI sprendimu, buvo nutarta nepritarti bankroto administratoriaus pasiūlymui dėl įmonės pripažinimo pasibaigusia ir įpareigojimo atlikti įmonės išregistravimo veiksmus. Kitų klausimų kreditorių susirinkime nebuvo svarstoma. Bankroto administratorė nesutinka su šiuo kreditorių susirinkimo nutarimu, nurodydama, jog kreditorė VMI balsavimo biuletenyje nenurodė jokių pastabų ar nesutikimo motyvų dėl pateikto siūlymo kreiptis į teismą pripažinti bendrovės pabaigą. Pažymi, kad BUAB „Tefire“ neturi jokio turto, bankroto administratorė atliko visus įmanomus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme numatytus veiksmus, gavo Aplinkos apsaugos departamento pažymą, sudarė BUAB „Tefire“ likvidacinį balansą, dėl to yra visos prielaidos kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą, kad būtų priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teigia, kad kreditorė VMI piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkina bankroto proceso eigą, pažeidžia bankroto bylos operatyvumo principus, dėl to skundžiamas kreditorių susirinkimas turi būti panaikintas.

83.

9Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą nurodo, kad BUAB „Tefire“ kreditorių susirinkimuose nedalyvavo, dėl to prašo nagrinėti bankroto administratoriaus skundą teismo nuožiūra.

104.

11Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepime į skundą nesutinka su skundu ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad kreditorė teikė kelis kartus bankroto administratorei prašymus (2018 m. rugsėjo 18 d., 2018 m. spalio 11 d., 2019 m. birželio 27 d.) pateikti informaciją/dokumentus, kurie patvirtintų, jog bankrutuojančios įmonės turtas pavogtas, tačiau nei policijoje išduotų dokumentų, patvirtinančių transporto priemonės vagystės faktą, nei oficialios informacijos, kokia ikiteisminio tyrimo dėl transporto priemonės vagystės procesinė padėtis buvo iškėlus įmonei bankroto bylą, bankroto administratorė kreditorei savalaikiai nepateikė. Be to, aplinkybė, kad transporto priemonė išregistruota dėl techninės apžiūros ir/ar draudimo nebuvimo, reiškia, tik transporto priemonės eismo apribojimą viešajame eisme, bet ne oficialų transporto priemonės išregistravimą, dėl to įmonė (jos atstovas) bet kada gali atlikti šios transporto priemonės techninę apžiūrą, apdrausti ją ir vėl kreiptis į Valstybės įmonę Regitra (toliau – VĮ Regitra), jog būtų atnaujintas šios transporto priemonės dalyvavimas eisme, o norint išregistruoti pavogtą įmonei priklausančią transporto priemonę, bankroto administratorė turėjo pateikti VĮ Regitra policijos išduotą pažymą dėl transporto priemonės vagystės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, VMI, neturėdama oficialių duomenų apie įmonės transporto priemonės vagystės faktą ir bankroto administratorei neatlikus veiksmų dėl transporto priemonės išregistravimo, nesutiko su bankroto administratorės siūlymu dėl įmonės pabaigos inicijavimo. Informaciją apie pavogtą įmonės transporto priemonę kreditorė gavo tik 2019 m. liepos 26 d., kai bankroto administratorė kreipėsi į policiją ir buvo pateikta policijos pažyma. Minėtas raštas patvirtina, kad dėl transporto priemonės pagrobimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris dėl senaties nutrauktas, tačiau transporto priemonės paieška tęsiama. Nesutinka, kad šiuo atveju VMI, turėdama absoliučios daugumos balsavimo teisę kreditorių susirinkimuose, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir vilkino bankroto proceso eiga, nes kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus. Pažymi, kad pati bankroto administratorė iki 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo, kuriame buvo sprendžiamas klausimas dėl įmonės pabaigos, nebuvo atlikusi visų veiksmų ir kreipėsi į policiją dėl reikiamos pažymos gavimo tik 2019 m. liepos 5 d. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kreditorė pagrįstai ir motyvuotai kreditorių susirinkime pateikė savo poziciją dėl bankroto administratorės siūlymo ir pasinaudojo teise gauti informaciją apie bankrutuojančios bendrovės turtą.

12Skundas atmestinas

135.

14Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip skundų dėl administratoriaus veiksmų nagrinėjimas, administravimo išlaidų sąmatos ir administratoriaus ataskaitų tvirtinimas, įmonės ūkinės komercinės veiklos tęsimas ar nutraukimas, įmonės likvidavimas ar taikos sutarties sudarymas, įmonės turto pardavimas ir pan. ĮBĮ 24 straipsnio 5 dalis nustato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui. Teismų praktikoje išaiškinta, kad kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1318-381/2015, 2016 m. lapkričio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1780-370/2016).

156.

16Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir (ar) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012).

177.

18Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. birželio 28 d. vyko BUAB „Tefire“ kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo svarstomas darbotvarkės klausimas dėl įmonės pabaigos, t. y. dėl bankroto administratoriaus pasiūlymo pripažinti įmonę pasibaigusia, įpareigojant bankroto administratorių pateikti atitinkamą prašymą teismui ir atlikti įmonės išregistravimo veiksmus. Kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti bankroto administratoriaus pasiūlymui. Kreditorė VMI, turinti 99,99 procentus visų bankrutuojančios bendrovės kreditorių balsų, balsavo prieš šį siūlymą. Bankroto administratorė laiko tokį kreditorės VMI balsavimą kreditorių susirinkime piktnaudžiavimu procesu, bankroto proceso vilkinimu ir prašo skundu panaikinti priimtą kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta nepritarti siūlymui kreiptis į teismą dėl bendrovės pabaigos.

198.

20Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių susirinkimų nutarimai, kuriais kreditorių susirinkimas sprendžia dėl civilinių bylų užbaigimo, įmonės bankroto administratoriui yra rekomendacinio pobūdžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1726-370/2017; 2019 m. liepos 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-728-450/2019; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1379/2012; 2013 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-354/2013, 2013 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1365/2013; 2017 m. kovo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-377-823/2017). Toks kreditorių susirinkimo sprendimas gali būti tam tikra garantija administratoriui, kad jo priimti sprendimai konkrečioje byloje, atlikti kitus procesinius veiksmus ar susilaikyti nuo jų atlikimo ateityje nebus ginčijami (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1379/2012), tačiau bankroto administratoriui, matant, jog visi būtini bankroto procese veiksmai atlikti, nedraudžia kreiptis į teismą su prašymu dėl bendrovės pabaigos.

219.

22Lietuvos apeliacinės teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad pagrindas įmonės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui spręsti dėl bankrutavusios įmonės pabaigos atsiranda tada, kai įvykdytos visos būtinos bankroto procedūros. Teismas priima sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuomet, kai nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-705-330/2018; 2017 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1074-241/2017; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007). Bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (proceso pobūdžio sąlygos) ir įrodymus, jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Tiek įmonės likvidacinis balansas, tiek likvidavimo aktas yra patvirtinami, tiek sprendimas dėl įmonės pabaigos yra priimamas tik tuomet, kai įmonė neturi jokio turto, jos turimas turtas yra bevertis arba jis nebereikalingas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti, o bankroto administratorius ėmėsi visų būtiniausių priemonių patenkinti kreditoriaus reikalavimus ir surasti bendrovės turtą.

2310.

24Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios bendrovės kreditorė VMI nurodė, jog pagrindiniai nesutikimo su bankroto administratorės siūlymu dėl įmonės pabaigos motyvai buvo tie, kad bankroto administratorė tinkamai nebendradarbiavo su kreditore, nepateikė visos prašomos pateikti informacijos/duomenų apie bankrutuojančios bendrovės turtą (t. y. oficialių duomenų apie transporto priemonės HONDA CR-V, v/n ( - ) vagystę) ir neatliko visų būtinų veiksmų (t. y. neišregistravo pavogtos transporto priemonės iš viešo registro).

2511.

26Kreditorės VMI pateikti papildomi įrodymai (t. y. elektroninis susirašinėjimas (2019 m. birželio 26–27 dienomis) tarp VMI atstovės ir bankroto administratorės Viktorijos Vilbrantienės) patvirtina, kad kreditorė VMI prašė bankroto administratorės papildomai iki 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo pateikti informaciją, susijusią su BUAB „Tefire“ priklausančia transporto priemone HONDA CR-V, v/n ( - ) pateikiant patvirtinimą dėl šios transporto priemonės vagystės, kokie veiksmai buvo atliekami ir kokia proceso stadija šiuo metu konstatuota policijos atliekamame (atliktame) tyrime. Bankroto administratorė šios prašomos pateikti informacijos iki 2019 m. birželio 28 d. kreditorių susirinkimo nepateikė. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus 2019 m. liepos 17 d. pažyma patvirtina, kad dėl šios informacijos gavimo, bankroto administratorė į ikiteisminio tyrimo įstaigą kreipėsi 2019 m. liepos 5 d., t. y. jau po 2019 m. birželio 28 d. įvykusio kreditorių susirinkimo. Šioje pažymoje nurodyta, jog skyriuje 2018 m. sausio 25 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl automobilio HONDA CR-V, v/n ( - ) pagrobimo, kuris 2018 m. lapkričio 26 d. nutrauktas (suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui). Pažymėta, jog automobilio HONDA CR-V, v/n ( - ) paieška tęsiama.

2712.

28Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011 išaiškinta, jog bankrutuojančios įmonės administratorius turi bendradarbiauti su kreditorių susirinkimu (kreditoriais), teikti informaciją (ataskaitas) kreditoriams apie atliekamus veiksmus ir bankrutuojančios bendrovės turtą. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusias aplinkybes, darytina išvada, jog ginčo atveju bankroto administratorė tinkamai nebendradarbiavo su bankrutuojančios bendrovės kreditore, kurios patvirtinti reikalavimai bankroto byloje sudaro daugumą, savalaikiai neteikė prašomos informacijos apie bendrovės turto likimą. Dėl nepakankamo bendradarbiavimo tarp bankroto administratoriaus ir kreditoriaus, nepateikus savalaikiai kreditoriui išsamios informacijos apie administratoriaus atliktus veiksmus ir bendrovės turto likimą, šios aplinkybės apie pradėtą ir nutrauką ikiteisminį tyrimą, susijusį su minėta ginčo transporto priemone, paaiškėjo tik vėliau, jau po įvykusio kreditorių susirinkimo, dėl to bankrutavusios įmonės pagrindinė kreditorė VMI kreditorių susirinkimo metu pagrįstai prieštaravo tokiam (kreiptis dėl įmonės pabaigos) bankroto administratoriaus siūlymui. Sutiktina su kreditorės VMI atsiliepime į skundą nurodytomis aplinkybėmis, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus.

2913.

30Be to, pagal apygardos ir apeliacinio teismų praktiką, jeigu bankrutavusi bendrovė VĮ Regitra duomenyse vis dar nurodoma kaip transporto priemonės valdytoja–savininkė, nors ši transporto priemonė išregistruota, o jos dalyvavimas eisme draudžiamas, dar nereiškia, kad buvo atlikti visi likvidavimo veiksmai. Vien tai, jog transporto priemonės eismas viešajame eisme draudžiamas ir ji yra išregistruota, nereiškia, kad transporto priemonė faktiškai neegzistuoja. Asmuo dėl galutinio transporto priemonės išregistravimo turi atlikti visus veiksmus remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 patvirtintomis Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatomis. Šiuo metu galiojančių nuostatų redakcijoje (26 punkte) nustatyta, kad išregistravus registro objektą, registro duomenys iš registro bazės turi būti perkeliami į registro duomenų bazės archyvą (Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1416-864/2018; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1152-553/2018).

3114.

32Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ir į tai, kad priimtas nutarimas (nepritarti siūlymui kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos) yra tik rekomendacinio pobūdžio, bankroto administratoriaus skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo atmestinas, o bankroto administratoriui išaiškinama, kad jeigu visi būtini bankroto procese veiksmai atlikti, jam nedraudžiama kreiptis į teismą su prašymu dėl bendrovės pabaigos, net ir nesant kreditorių susirinkimo pritarimo.

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

34Bankroto administratorės Viktorijos Vilbrantienės skundą atmesti.

35Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė pateikė skundą dėl BUAB... 6. 2.... 7. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 5 d. nutartimi... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime į skundą nurodo, kad... 10. 4.... 11. Suinteresuotas asmuo VMI atsiliepime į skundą nesutinka su skundu ir prašo... 12. Skundas atmestinas ... 13. 5.... 14. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23... 15. 6.... 16. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma,... 17. 7.... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad 2019 m. birželio 28 d. vyko BUAB „Tefire“... 19. 8.... 20. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad kreditorių... 21. 9.... 22. Lietuvos apeliacinės teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad pagrindas... 23. 10.... 24. Nagrinėjamu atveju bankrutuojančios bendrovės kreditorė VMI nurodė, jog... 25. 11.... 26. Kreditorės VMI pateikti papildomi įrodymai (t. y. elektroninis... 27. 12.... 28. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartyje civilinėje... 29. 13.... 30. Be to, pagal apygardos ir apeliacinio teismų praktiką, jeigu bankrutavusi... 31. 14.... 32. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, ir į tai, kad priimtas... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292... 34. Bankroto administratorės Viktorijos Vilbrantienės skundą atmesti.... 35. Ši nutartis per septynias dienas nuo juos įteikimo dienos gali būti...