Byla 1A-496-898/2019
Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. gegužės 13 d. nuosprendžio, kuriuo A. U. nuteista:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Budrio, Jurgitos Kolyčienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Ugniaus Trumpulio, sekretoriaujant Živilei Osipovai, dalyvaujant prokurorui Dariui Šneideriui, nuteistajai A. U., jos gynėjui advokatui Gediminui Milevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal A. U. apeliacinį skundą dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų 2019 m. gegužės 13 d. nuosprendžio, kuriuo A. U. nuteista:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228 straipsnio 1 dalį (veika D. A. atžvilgiu) – 100 MGL dydžio bauda;

4- pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (veika D. A. atžvilgiu) – 80 MGL Eur dydžio bauda;

5- pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (veika R. A. atžvilgiu) – 25 MGL dydžio bauda;

6- pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (veika R. A. atžvilgiu) – 20 MGL dydžio bauda.

7Bausmės už BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas (veikos D. A. atžvilgiu) subendrintos apėmimo būdu, skiriant 100 MGL dydžio baudą, atitinkamai bausmės už BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje numatytas veikas (veikos R. A. atžvilgiu) subendrintos apėmimo būdu, skiriant 25 MGL dydžio baudą (BK 63 straipsnio 2 dalis, 5 dalies 1 punktas). Paskirtos subendrintos bausmės subendrintos iš dalies jas sudedant, A. U. skirta 120 MGL dydžio bauda, kurios dydis vadovaujantis BK 641 straipsnio nuostatomis sumažintas trečdaliu, A. U. skirta 80 MGL (3 012,80 Eur) dydžio bauda, baudą sumokant per vienerius metus ir keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

8BK 67 straipsnio 3 dalies ir 682 straipsnio (įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. spalio 6 d.) pagrindu A. U. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – teisės dirbti vadovaujamą darbą, susijusį su administraciniais įgaliojimais, valstybės ar savivaldybės institucijose, atėmimas dvejiems metams, šios baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.

9Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

10I.

11Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

121.

13A. U. nuteista už tai, kad piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir viršijo įgaliojimus, dėl ko didelės žalos patyrė valstybė, ir suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, o būtent: A. U., būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, ( - ) mokyklos (įmonės kodas ( - )), direktore ir pagal 2003 m. balandžio 2 d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003 m. balandžio 2 d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, pažeidė:

14– Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, galiojusi iki 2017 m. rugsėjo 1 d.) 9 straipsnio 6 dalį (Pradinis išsilavinimas įgyjamas baigus pradinio ugdymo programą), 39 straipsnio 2 dalies 1 punktą (Mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas pasiekimų įteisinimo dokumentai išduodami: 1) pradinio išsilavinimo pažymėjimas-įgijusiam pradinį išsilavinimą); 45 straipsnio 1 dalį (Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi), 2 dalį (Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais)), 59 straipsnio 5 dalies 3 punktą (Švietimo įstaigos vadovas turi užtikrinti demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidrų sprendimų priėmimą);

15– Lietuvos Respublik?s švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 patvirtinto „Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo“ 19.1 papunktį (pradinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, baigusiam pradinio ugdymo programą ir įgijusiam pradinį išsilavinimą);

16– ( - ) savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 7-160 patvirtintų „( - ) mokyklos nuostatų“ 20.1 papunktį (Mokyklos veiklos uždaviniai – teikti mokiniams kokybišką pradinį ir pagrindinį išsilavinimą), 21.5 papunktį (mokykla išduoda mokymosi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 26.4 papunktį (mokyklos direktorius priima mokinius ( - )savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 26.11 papunktį (sudaro mokyklos vardu sutartis mokyklos funkcijoms atlikti), 27 punktą (mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

17– ( - ) savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 7-303 patvirtintų „( - ) mokyklos nuostatų“ 20 punktą (Mokyklos veiklos uždaviniai-teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 22 punktą (mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 24.8 papunktį (užtikrina mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 27.4 papunktį (mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą ( - )savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 28 punktą (mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

18– ( - ) savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-96 patvirtintų „( - ) mokyklos nuostatų“ 14 punktą (mokykloje išduodami: pradinio išsilavinimo pažymėjimai - įgijusiam pradinį išsilavinimą), 22.1 papunktį (teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 23 punktą (mokykla išduoda mokiniams mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka), 25.8 papunktį (užtikrina mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 28.4 papunktį (mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą ( - ) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 29 punktą (mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

19– ( - ) savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 7-246 patvirtinto „Bendrojo ugdymo mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo“ 16 punktą (mokyklos direktorius turi teisę priimti į mokyklą moksleivius steigėjo nustatyta tvarka, išbraukti juos iš sąrašų, pritarus mokyklos savivaldos institucijoms), 21 punktą (direktorius privalo rūpintis palankiu mokyklos mikroklimatu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius), 44 punktą (mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo ir mokslo ministro įsakymų, rajono savivaldybės sprendimų, administracijos direktoriaus bei savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymų vykdymą), 48 punktą (direktorius atsako už kitą mokyklos veiklą ir jos rezultatus);

20– ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 7-222 patvirtinto „( - ) savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo“ 8.1 papunktį (direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 8.7 papunktį (steigėjo nustatyta tvarka priima mokinius), 8.8 papunktį (sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 8.17 papunktį (atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

21– ( - ) savivaldybės mero 2017 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto „( - ) savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo“ 6.1 papunktį (direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 6.8 papunktį (savininko nustatyta tvarka priima mokinius), 6.9 papunktį (sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 6.17 papunktį (atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus), 6.24 papunktį (atsako už išsilavinimo ir ugdymosi pasiekimų pažymėjimų išdavimą ir jų apskaitą);

22– ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 7-4 patvirtinto „Mokinių priėmimo į ( - )savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 13 punktą (ugdytis pagal pradinio ugdymo programą į pirmąsias klases priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą)), 24 punktą (asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi), 37 punktą (mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija), 38 punktą (mokyklos direktorius atsako už aprašo įgyvendinimą ir klasių komplektavimą);

23– ( - ) mokyklos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 120V patvirtintų „( - ) mokyklos darbo tvarkos taisyklių“ 31 punktą (mokinių mokymosi pasiekimų dokumentus pasirašo mokyklos direktorius), 37 punktą (visuomenės informavimu ir mokyklos įvaizdžiu rūpinasi direktorius);

24– ( - ) mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 136V1 patvirtintų „( - )mokyklos darbo tvarkos taisyklių“ 6.1 papunktį (mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į ( - )savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, mokyklos klasių komplektavimo principu. Mokinio priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi), 52 punktą (visuomenės informavimu apie mokyklos veiklą ir mokyklos įvaizdžio kūrimu rūpinasi direktorius), ir, žinodama, kad D. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į ( - ) mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklą nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų (gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė, ir, kad D. A., gim. ( - ), ( - ) mokykloje nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. iki 2017 m. kovo 22 d. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems ( - ) mokytojams (1-3 klasės auklėtojai I. M., 4-os klasės auklėtojai A. G., 5-os klasės auklėtojai V. R., žmogaus saugos mokytojui V. K., direktorės pavaduotojai N. L. G. ir kitiems mokytojams) dirbti taip, lyg D. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t. y. nurodė pildyti dienynus, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą, surašyti mokinio pasiekimų suvestinę ir pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad D. A. realiai mokosi mokykloje, ir pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, siekdama įrodyti ir patvirtinti juridinius faktus, t. y. pasirašė sutartis dėl tariamo vaiko priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymus dėl tariamo D. A. mokymosi proceso:

25– panaudodama žinomai suklastotą N. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2012 m. rugpjūčio 27 d. prašymą dėl D. A., gim. ( - ), priėmimo į ( - ) mokyklos 1 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2012 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 832 dėl tariamo D. A. priėmimo į 1 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

26– panaudodama žinomai suklastotą V. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2012 m. rugpjūčio 27 d. prašymą dėl D. A., gim. ( - ), priėmimo į ( - ) mokyklos 1 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2012 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį (be numerio) dėl tariamo D. A. priėmimo į 1 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

27– priėmė 2013 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 22M „Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo“, šio įsakymo 3.1 papunktyje nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 22 pirmos klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo D. A. perkėlimo į 2 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

28– priėmė 2014 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 30M „Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų išdavimo bei 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo“, šio įsakymo 2.2 papunktyje nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 25 antros klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo D. A. perkėlimo į 3 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

29– pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2015 m. sausio 5 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 1094 dėl tariamo D. A. priėmimo į 3 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

30– priėmė 2015 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 30M „Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų 4A, 4B klasių ir ( - ) pradinio ugdymo skyriaus 4 klasės išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo“, šio įsakymo 2.3 papunktyje nurodydama, kad į aukštesnę klasę perkeliami 24 trečios klasės mokiniai, o tarp jų ir dėl tariamo D. A. perkėlimo į 4 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

31– priėmė 2015 rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 39M „Dėl ( - ) mokyklos mokinių perkėlimo į ( - ) pradinio ugdymo skyrių“ dėl tariamo D. A. perkėlimo į ( - ) pradinio ugdymo skyriaus 4 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

32– priėmė 2016 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 17M „Dėl pradinio išsilavinimo pažymėjimų ( - ) mokyklos ir (duomenys neskelbtini )pradinio ugdymo skyriaus 4 klasių mokiniams išdavimo, 1-5 klasių mokinių kėlimo į aukštesnes klases bei papildomų darbų skyrimo“, šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodydama, kad D. A., tariamai baigusiam pradinio išsilavinimo programą (kodas 101001001) ( - ) pradinio ugdymo skyriuje, išduodamas pradinio išsilavinimo pažymėjimas, ir taip šį dokumentą suklastojo;

33– pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016 m. gegužės 31 d. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą Nr. 602, kuriuo patvirtinama, kad D. A., a/k ( - ) tariamai 2016 metais ( - ) mokykloje baigė pradinio ugdymo programą ir įgijo pradinį išsilavinimą, ir taip šį dokumentą suklastojo;

34– panaudodama žinomai suklastotą J. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu surašytą 2016 m. gegužės 13 d. prašymą dėl D. A., gim. ( - ), priėmimo į ( - )mokyklos 5 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 10 dėl tariamo D. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

35– panaudodama žinomai suklastotą V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą 2016 m. rugpjūčio 25 d. prašymą dėl D. A., a/k ( - ) priėmimo į ( - ) mokyklos 5 klasę, pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį dėl tariamo D. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

36– panaudodama žinomai suklastotą J. A. vardu surašytą 2017 m. kovo 21 d. prašymą dėl D. A., gim. ( - ), išbraukimo iš ( - ) mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017 m. kovo 22 d., ir panaudodama žinomai suklastotą V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą 2017 m. kovo 21 d. prašymą dėl D. A., a/k ( - ) išbraukimo iš ( - ) mokyklos 5 klasės mokinių sąrašo nuo 2017 m. kovo 22 d., priėmė 2017 m. kovo 22 d. įsakymą Nr. 26M „Dėl D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų“ dėl tariamo D. A. išbraukimo iš mokinių sąrašų, surašydama tris skirtingo turinio šio įsakymo redakcijas (vienoje nurodydama, kad vadovaujasi tėvo J. A. 2017 m. kovo 21 d. prašymu, kitoje nurodydama, kad vadovaujasi motinos V. A. 2017 m. kovo 21 d. prašymu, o trečioje visai nenurodant, dėl kokio asmens prašymo priimamas įsakymas, ir taip šiuos dokumentus suklastojo, ir tokiu būdu dėl šios A. U. neteisėtos veikos ( - ) mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti D. A. ugdymui: 2012 m. – 81 Eur sumą, 2013 m. – 843 Eur sumą, 2014 m. – 853 Eur sumą, 2015 m. – 862 Eur sumą, 2016 m. - 1808 Eur sumą, 2017 m. (iki 2017 m. kovo 22 d.) – 264 Eur sumą (iš viso 4 911 Eur), ko pasėkoje dėl šios ilgą laiką trukusios neteisėtos A. U. veikos buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas patyrė 4 911 Eur turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos – ( - )mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas – prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas ( - )mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internetiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui – ( - )savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai. Tokie A. U. veiksmai kvalifikuoti kaip nusikaltimai, numatyti BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

372.

38A. U. taip pat nuteista už tai, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintu asmeniu – ( - ) savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 14-8K paskirta biudžetinės įstaigos, t. y. ( - ) mokyklos (įmonės kodas ( - )), direktore ir pagal 2003 m. balandžio 2 d. darbo sutartį Nr. 216 nuo 2003 m. balandžio 2 d. pradėjusi dirbti šios mokyklos direktore, turėdama administracinius įgaliojimus bei teisę veikti šios įstaigos vardu, tyčia, piktnaudžiaudama tarnybine padėtimi ir viršydama įgaliojimus, veikdama priešingais tarnybai interesais, pažeidė:

39- Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija, galiojusi iki 2017 m. rugsėjo 1 d.) 45 straipsnio 1 dalį (Švietimo santykiai tarp mokinio ir švietimo teikėjo įforminami mokymo sutartimi), 2 dalį (Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai), veikdami išimtinai vaiko interesais), 59 straipsnio 5 dalies 3 punktą (Švietimo įstaigos vadovas turi užtikrinti demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidrų sprendimų priėmimą);

40- ( - ) savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-96 patvirtintų „( - )mokyklos nuostatų“ 22.1 papunktį (teikti ugdytiniams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą), 25.8 papunktį (užtikrina mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą), 28.4 papunktį (mokyklos direktorius priima mokinius į mokyklą ( - ) savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka), 29 punktą (mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi mokykloje, už demokratinį mokyklos valdymą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų mokyklos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą);

41- ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 7-222 patvirtinto „( - )savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo“ 8.1 papunktį (direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 8.7 papunktį (steigėjo nustatyta tvarka priima mokinius), 8.8 papunktį(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 8.17 papunktį (atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

42- ( - ) savivaldybės mero 2017 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto „( - ) savivaldybės pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymo“ 6.1 papunktį (direktorius organizuoja ir kontroliuoja mokyklos darbą, užtikrina mokyklai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą), 6.8 papunktį (savininko nustatyta tvarka priima mokinius), 6.9 papunktį(sudaro ir pasirašo mokymo sutartis), 6.17 papunktį (atsako už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, etikos normų laikymąsi, skaidriai priimtus sprendimus);

43- ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 7-4 patvirtinto „Mokinių priėmimo į ( - ) savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ 17 punktą (asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia prašymą ir kitus, šiame apraše minimus dokumentus), 24 punktą (asmens priėmimas mokytis pagal pradinio, pagrindinio I ar II dalies, vidurinio ugdymo programą įforminamas mokymo sutartimi), 37 punktą (mokinių priėmimą į mokyklas vykdo mokyklos direktorius ir mokinių priėmimo komisija), 38 punktą (mokyklos direktorius atsako už aprašo įgyvendinimą ir klasių komplektavimą);

44- ( - ) mokyklos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 120V patvirtintų „( - ) mokyklos darbo tvarkos taisyklių“ 37 punktą (visuomenės informavimu ir mokyklos įvaizdžiu rūpinasi direktorius);

45- ( - ) mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 136V1 patvirtintų „( - ) mokyklos darbo tvarkos taisyklių“ 6.1 papunktį (mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į ( - ) savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašu, mokyklos klasių komplektavimo principu. Mokinio priėmimas įforminamas mokymosi sutartimi), 52 punktą (visuomenės informavimu apie mokyklos veiklą ir mokyklos įvaizdžio kūrimu rūpinasi direktorius), ir žinodama, kad R. A., gim. ( - ), įstatyminiai atstovai į ( - ) mokyklą dėl sūnaus priėmimo į mokyklos 5 klasę nesikreipė, prašymo ir reikiamų dokumentų (gimimo liudijimo, vaiko sveikatos patikrinimo pažymos) nepateikė, ir kad R. A., gim. ( - ), ( - ) mokykloje nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. realiai nesimokys ir bus priimtas į mokyklą fiktyviai, siekdama iš valstybės biudžeto neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, laikotarpyje nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. iki 2017 m gegužės mėn. davė neteisėtus nurodymus jai pavaldiems ( - ) mokyklos mokytojams (5-os klasės auklėtojai V. R., žmogaus saugos mokytojui V. K., direktorės pavaduotojai N. L. G. ir kitiems mokytojams) dirbti taip, lyg R. A. iš tikrųjų lankytų mokyklą, būtų pamokose ir gautų įvertinimus, t. y. nurodė pildyti dienyną, rašyti pažymius, pildyti mokinio asmens bylą ir atlikti kitus veiksmus, kurie rodytų, kad R. A. realiai mokosi mokykloje, ir pati klastojo dokumentus bei suklastotus dokumentus panaudojo, patalpindama juos į teisinę apyvartą, siekdama įrodyti ir patvirtinti juridinius faktus, t. y. pasirašė sutartį dėl tariamo vaiko priėmimo į mokyklą ir direktoriaus vardu priėmė įsakymą dėl tariamo R. A. mokymosi proceso:

46- 2017 m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo R. A. tėvą D. A. atgaline data surašyti žinomai melagingą prašymą dėl R. A., gim. ( - ), priėmimo į ( - ) mokyklos 5 klasę nuo 2016 m. rugsėjo 1 d., prašyme nurodant datą „2016 m. rugpjūčio 31 d.“, ir, panaudodama šį žinomai suklastotą prašymą, pasirašė bei mokyklos antspaudu patvirtino 2016 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį Nr. 9 dėl tariamo R. A. priėmimo į 5 klasę, ir taip šį dokumentą suklastojo;

47- 2017 m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo R. A. tėvą D. A. atgaline data surašyti žinomai melagingą prašymą dėl R. A., gim. ( - ), išbraukimo iš ( - ) mokyklos mokinių sąrašo nuo 2017 m. kovo 1 d., prašyme nurodant datą „2017 m. kovo 1 d.“, ir, panaudodama šį žinomai suklastotą prašymą, priėmė 2017 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 21M „Dėl R. A. išbraukimo iš mokinių sąrašo“ dėl tariamo R. A. išbraukimo iš 5b klasės mokinių sąrašų, ir taip šį dokumentą suklastojo, ir tokiu būdu, dėl šios A. U. neteisėtos veikos ( - ) mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti R. A. ugdymui: 2017 m. (iki 2017 m. kovo 1 d.) – 195 Eur sumą, ko pasėkoje dėl šios ilgą laiką trukusios neteisėtos A. U. veikos buvo padaryta didelė žala valstybei ir juridiniam asmeniui, nes valstybės biudžetas patyrė 195 Eur turtinę žalą, buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos – ( - )mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas – prestižas visuomenės akyse, autoritetas, iškraipytos šios švietimo įstaigos funkcijos ir veiklos principai, diskredituotas ( - )mokyklos direktoriaus vardas, pedagogo vardas, mokyklos bendruomenėje sukurta įtampos, baimės, nepasitikėjimo, apgaulės, melo atmosfera, trikdomas mokyklos ir mokytojų darbas, sukeltas didelis neigiamas rezonansas spaudoje ir internatiniuose žiniasklaidos portaluose, tuo pačiu padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui – ( - )savivaldybei ir valstybei, nes buvo pažeisti valstybės deklaruojami įstatymų viršenybės, teisėtumo, teisingumo, skaidrumo principai. Tokie A. U. veiksmai kvalifikuoti kaip nusikaltimai, numatyti BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje.

48II.

49Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai

503.

51Apeliaciniu skundu A. U. prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų nuosprendį: panaikinti nuosprendį dalyje dėl jos pripažinimo kalta pagal BK 228 straipsnio 1 dalį; pripažinti, kad prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis yra atsakomybę lengvinanti aplinkybė, taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir atleisti A. U. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

524.

53Skunde nurodo, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad savo veiksmais padarė didelę žalą, kuri yra būtinas BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos požymis, nes: 1) dėl nagrinėjamo įvykio nebuvo padarytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas; 2) žala valstybės biudžetui nesiekia 250 MGL; 3) pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad A. U. veiksmai sukėlė didelį rezonansą nepagrįsti, nes kelių publikacijų negalima vadinti dideliu rezonansu; 4) padarytos veikos kažkaip ypatingai nepakenkė mokyklos steigėjo ( - )savivaldybės ir valstybės autoritetui; 5) negali būti konstatuota, jog veiksmai buvo sistemingi, nes buvo nukreipti tik į dviejų mokinių proceso patvirtinimą; 6) dėl veikų nekilo kiti esmingai žalingi padariniai; 7) darydama veikas nesiekė gauti ir negavo jokios asmeninės naudos.

545.

55Pažymima, jog pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nebuvo argumentuoti teiginiai, kaip buvo sumenkintas valstybės švietimo sistemos, savivaldybės institucijos – ( - ) mokyklos, teikiančios viešąsias paslaugas – prestižas visuomenės akyse, autoritetas dėl Konstitucijos, įstatymų nuostatų, apibrėžiančių valstybės tarnybos principus ir valstybės tarnautojų pareigas, pažeidimų, todėl negalima konstatuoti, jog dėl A. U. veikos didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.

566.

57Skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nuteistosios sumanymas daryti naujus nusikaltimus kiekvieną kartą kildavo iš naujo. Apeliantė pažymi, jog nors iš tiesų padarė nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje ir BK 300 straipsnio 1 dalyje, kurios kiekvieno epizodo atžvilgiu sudaro idealiąją nusikaltimų sutaptį, tačiau ši veika laikytina tęstine nusikalstama veika, susidedančia iš tapačių vienas po kito einančių veiksmų, kuriuos visus sieja vieninga tyčia dėl to paties objekto ir dalyko – A. U. siekė naudos mokytojų kolektyvui, norėjo išlaikyti darbo vietas gaudama tikslinę dotaciją mokinių krepšeliams finansuoti. Atsižvelgiant į tai, yra pagrindas taikyti BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą nuostatą, kurioje numatyta, kad asmuo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis nusikalstamą veiką padarė pirmą kartą.

587.

59Taip pat yra pagrindas taikyti ir BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punktą įtvirtintą nuostatą, kadangi nuteistoji nagrinėjant bylą teisme kalta prisipažino visa apimtimi, papasakojo visas esmines faktines nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, dėl ko buvo taikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Pagal formuojamą teismų praktiką A. U. parodymai ir paaiškinimai teisme prisidėjo prie tinkamo, ekonomiško bylos išnagrinėjimo ir teisingo sprendimo priėmimo byloje, o teismo užduotis nustatyti tiesą neabejotinai buvo palengvinta. Nuoširdaus prisipažinimo teisme negalima laikyti nenuoširdžiu dėl to, kad apeliantė kritiškai įvertino kolegų elgesį, kurie, žinodami apie du nesimokančius, tačiau įrašytus į sąrašus mokinius, tai toleravo. Kritiškas požiūris į kolegas negali būti neigiamai vertinamas taikant BK nuostatas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

608.

61Be to, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino apeliantės sugyventinio D. M. prašymo dėl jos perdavimo jo atsakomybei pagal laidavimą. Teismas nepasisakė, dėl kokių aplinkybių A. U., savarankiškos, brandžios asmenybės negalima atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Nors tikėtina, jog pirmosios instancijos teismo netenkino D. M., kaip tikėtino laiduotojo, kandidatūra, tačiau teismas apie šio galimo laiduotojo asmenines savybes ir jo galėjimą daryti teigiamą įtaką apeliantei nepasisakė. Dėl šios priežasties teismui pateikiamas kitas, sutinkantis laiduoti už A. U., asmuo, kurio asmeninės savybės neabejotinai darys jai teigiamą įtaką.

629.

63Teismo posėdžio metu nuteistoji, jos gynėjas palaikė apeliacinio skundo argumentus ir prašė skundą tenkinti. Prokuroras prašė apeliacinį skundą atmesti ir apylinkės teismo nuosprendį palikti nepakeistą.

64III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

65Apeliacinis skundas netenkinamas

6610.

67Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos teismo posėdyje ištirtus įrodymus, apeliacinio skundo argumentus, taip pat išklausiusi proceso dalyvių išsakytas pozicijas apeliacinės instancijos teisme, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas A. U. inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, teisės taikymo klaidų nepadarė ir padarė teisingas išvadas, jog byloje pagrindo taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir baudžiamąją bylą jos atžvilgiu nutraukti, atleidžiant ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nėra.

68Dėl A. U. pripažinimo kalta pagal BK 228 straipsnio 1 dalį

6911.

70Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo priimto nuosprendžio motyvais dėl BK 228 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos buvimo jos veiksmuose, kadangi nebuvo padaryta didelė žala. Tokią poziciją apeliantė grindžia tuo, kad nebuvo padarytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų teisių ir laisvių pažeidimas, turtinė žala valstybei nesiekia 250 MGL dydžio, A. U. veiksmai nesukėlė didelio rezonanso, veikos ypatingai nepakenkė mokyklos steigėjo ir valstybės autoritetui, veiksmai nebuvo sistemingi, jie nukreipti tik į dviejų mokinių proceso patvirtinimą, jokie kiti esmingai žalingi padariniai nekilo, jokios asmeninės naudos apeliantė negavo. Su šiais apeliacinio skundo argumentais teisėjų kolegija nesutinka, ir daro išvadą, jog A. U. pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (dėl dviejų veikų padarymo) pripažinta kalta pagrįstai.

7112.

72Piktnaudžiavimas BK 228 straipsnio prasme yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas. Teismų praktikoje pripažįstama, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi yra valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens savo tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas arba nepanaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui. Piktnaudžiavimas savo esme yra drausminis nusižengimas. Tačiau piktnaudžiavimas gali tapti nusikalstama veika, jei dėl to kyla tam tikri pavojingi padariniai, padaroma žala baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. BK 228 straipsnyje numatyta, kad piktnaudžiavimas tampa nusikaltimu ir užtraukia baudžiamąją atsakomybę tuo atveju, jei dėl piktnaudžiavimo didelę žalą patiria valstybė, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-104-696/2018).

7313.

74A. U. skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažinta kalta dėl to, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, viršijo įgaliojimus ir dėl to buvo padaryta didelė neturtinė žala mokyklos steigėjui ir valstybei.

7514.

76Pažymėtina, kad įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės neturtinės žalos dydžiui apskaičiuoti, todėl kiekvienu konkrečiu atveju apie jos dydį sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, t. y. į padarytos veikos pobūdį – ar padaryti teisėti ar aiškiai neteisėti veiksmai, kokiais teisės aktais ginami interesai pažeidžiami, nukentėjusiųjų skaičių, jų vertinimą pareigūno padarytos veikos, nusikalstamos veikos trukmę, kaltininko einamų pareigų svarbą, rezonansą visuomenėje dėl padarytos veikos ir to įtaką valstybės tarnautojo ir valstybės institucijos autoritetui, ir pan. <...> Be to, sprendžiant, ar valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo savo neteisėtais veiksmais padarė didelę neturtinio pobūdžio žalą valstybei, reikia įvertinti ne tik objektyvius veikos padarinius, bet ir kaltininko galimybę šiuos padarinius suvokti (kasacinė nutartis baudžiamosiose bylose Nr. 2K-568/2007, 2K-104-696/2018).

7715.

78Nagrinėjamu atveju, neginčytinai nustatyta, kad A. U., siekdama neteisėtai gauti specialią tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti, suklastojo dokumentus – sutartis dėl vaiko priėmimo į mokyklą (dėl D. A. priėmimo į pirmą, penktą klases, R. A. priėmimo į penktą klasę), įsakymus dėl mokinio D. A. perkėlimo į aukštesnes klases, taip pat į kitą, ( - ) pradinio ugdymo skyrių, pradinio išsilavinimo pažymėjimo išdavimo, patį pradinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, panaudojo žinomai suklastotus mokinių (D. A., R. A.) vardu rašytus prašymus dėl jų priėmimo į mokyklą, taip pat žinomai suklastotus vaikų vardu surašytus prašymus dėl jų išbraukimo iš penktos klasės mokinių sąrašo). Šių aplinkybių apeliantė neginčijo, apklausta pirmosios instancijos teisme kaltę dėl jai inkriminuotų nusikalstamų veikų ji pripažino. Nustatyta, kad siekdama minėto tikslo, t. y. gauti finansavimą, žinodama, kad D. A. ( - ) mokykloje iš vis nesimokys, o R. A. – nebelankys penktos klasės, davė atitinkamus nurodymus jai pavaldiems minėtos mokyklos mokytojams bei administracijos darbuotojams atlikti veiksmus, kurie neva patvirtintų, jog minimi mokiniai mokyklą iš tikrųjų lankė – t. y. rašyti jiems pažymius, vesti trimestro įvertinimus bei atlikti kitus reikalingus veiksmus. Vadovaujantis ikiteisminio tyrimo metu liudytojais apklaustų mokytojų (A. G., I. M., V. R., V. K., D. P., D. T., J. P. ir kt.) į elektroninį dienyną buvo rašomi pažymiai D. A., R. A., taip pat rašomi lakoniški sakiniai apie pasiekimus, šiems mokiniams buvo išvedami balai pasibaigus trimestrams, buvo pildomos asmens bylos. Be kita ko, atgaline data buvo koreguojami duomenys elektroniniame dienyne, suteikiant mokytojams tokią prieigą, t. y. buvo rašomi pažymiai bei vedami galutiniai įvertinimai pasibaigus trimestrui, vėliau buvo nurodyta ištrinti pažymius R. A. dienyne, parašyti „n“ ir trimestre neatestuoti. Mokytojams taip pat buvo duodami nurodymai, kaip jie turi elgtis Švietimo ir sporto skyriaus atliekamo patikrinimo metu, kokios pozicijos laikytis. Nekyla abejonių dėl to, kad A. U., atlikdama aukščiau minėtus veiksmus, suvokė daromos veikos padarinius, kad bus pažeidžiami jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai bei, kad taip bus diskredituotas įstaigos vardas, pačios nuteistosios, kaip švietimo įstaigos vadovės autoritetas, kris švietimo įstaigos prestižas ir visuomenės pasitikėjimas ja.

7916.

80Pastebėtina, kad kasacinė praktika formuojama ta linkme, jog tokio pobūdžio bylose neteisėtų veiksmų sistemingumas yra itin svarbi aplinkybė, vertintina sprendžiant kaltės kryptingumą ir nustatant jos formą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-354-511/2015, 2K-358-697/2016). Nagrinėjamu atveju, neteisėti A. U. veiksmai tęsėsi pakankamai ilgą laiko tarpą – nuo 2012 m. rugpjūčio 27 d. iki 2017 m. kovo 22 d. D. A. atžvilgiu, ir nuo 2016 m. rugpjūčio 31 d. iki 2017 m. gegužės mėnesio R. A. atžvilgiu. Tai, kad, nesant tam pagrindo, į mokinių sąrašus buvo įtraukti tik du moksleiviai, nepaneigia aptariamos veikos sistemingumo, kadangi, kaip minėta, visą beveik penkerių metų laikotarpį, A. U. atliko aktyvius veiksmus, siekdama įspūdžio, kad D. A. ir R. A. realiai mokosi ( - ) mokykloje, t. y. pati klastojo dokumentus, panaudojo žinomai suklastotus dokumentus.

8117.

82Vertindama apeliantės argumentus dėl mokyklos autoriteto steigėjo sumenkinimo, rezonanso sukėlimo, teisėjų kolegija pastebi, jog internetinėje spaudoje pasirodę straipsniai apie neteisėtus ( - )mokyklos direktorės A. U. veiksmus nebuvo pavieniai, jie publikuoti nuo 2017 m. gegužės mėnesio iki 2017 m. gruodžio mėnesio, publikacijas talpinant ( - ), ( - ), ( - ), taip pat ir populiariuose, plačiai skaitomuose portaluose www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.delfi.lt (t. 4, b.l. 118-138). Taigi informacija apie ( - ) mokykloje susiklosčiusią situaciją, fiktyviai mokinių sąrašuose esančius vaikus, dokumentų klastojimą siekiant gauti atitinkamą finansavimą, pasiekė didelę visuomenės dalį. Nors ypatingai didelio rezonanso šis atvejis visuomenėje nesukėlė, neabejotina, kad toks situacijos išviešinimas, ne tik ( - ) miesto ribose, neigiamai paveikė mokymo įstaigos reputaciją, autoritetą, sukėlė tiek mokyklos bendruomenės, tiek ir kitos visuomenės dalies nepasitikėjimą šia švietimo įstaiga.

8318.

84Neigdama didelės žalos BK 228 straipsnio 1 dalies prasme buvimą, A. U. nurodo, kad, šiuo atveju, žala valstybės biudžetui nesiekė 250 MGL. Byloje nustatyta, kad A. U. atlikus neteisėtus veiksmus (piktnaudžiavus tarnybine padėtimi ir viršijant įgaliojimus, veikiant priešingai tarnybos interesais, suklastojus dokumentus bei panaudojus žinomai suklastotus dokumentus) ( - ) mokykla iš valstybės biudžeto neteisėtai gavo tikslinę dotaciją mokinio krepšeliui finansuoti D. A. ugdymui 4 911 Eur už visą laikotarpį, o R. A. ugdymui – 195 Eur (atsižvelgiant į veikos padarymo metu galiojusių bazinį bausmių ir nuobaudų dydį (37,66 Eur), didelės vertės laikytinas turtas, kurio vertė viršija 9 415). Nepaisant to, kad didelė turtinė žala teismų praktikoje paprastai siejama su žala, viršijančia 250 MGL, atsižvelgus į bylos aplinkybes ir mažesnio dydžio turtinė žala gali būti pripažinta didele (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2012, 2K-125/2012, 2K-100/2014, 2K-21/2014 ir kt.). Kita vertus, apeliantei nėra inkriminuojamas didelės turtinės žalos padarymas. Šia aplinkybe yra grindžiamas didelės neturtinės žalos valstybei ir juridiniam asmeniui atsiradimas. Tuo tarpu, aplinkybė, kad padarytos turtinės žalos dydis, gaunant atitinkamą finansavimą, abiem atvejais nesiekia 250 MGL dydžio, jokiu būdu nesumenkina neturtinės žalos dydžio ir nesudaro pagrindo vertinti ją kaip nedidelę. Nemenkina didelės neturtinės žalos padarymo fakto ir nuteistosios įvardijamas veikų padarymo motyvas – siekis išlaikyti darbo vietas mokytojams, bei tai, kad pati apeliantė jokios finansinės naudos iš daromų veikų neturėjo.

85Dėl BK 40 straipsnio nuostatų taikymo

8619.

87Apeliantė nesutinka su skundžiamo nuosprendžio motyvais, dėl kurių buvo netenkintas jos prašymas taikyti BK 40 straipsnio nuostatas ir atleisti pastarąją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Kaip vieną argumentų ji įvardija tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog sumanymas daryti naujus nusikaltimus kiekvieną kartą kildavo iš naujo.

8820.

89Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada, kad A. U. padarė atskiras nusikalstamas veikas yra pagrįsta, padaryta įvertinus baudžiamojoje byloje esančius įrodymus bei atsižvelgus į formuojamąją teismų praktiką, sprendžiant tokio pobūdžio klausimus. Nesutikti su skundžiamą nuosprendį priėmusio teismo motyvais teisėjų kolegija neturi pagrindo.

9021.

91Pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje nurodyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieningos tyčios (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-743/2007, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010, 2K-555-788/2015). Tas pats nusikalstamos veikos padarymo būdas, nedidelis laiko tarpas tarp veikų, ta pati ar greta esanti veikų padarymo vieta ir pan. ne visada yra būtini konstatuojant tęstinę nusikalstamą veiką, tačiau, atsižvelgiant į nusikalstamos veikos specifiką, jais gali būti papildomai remiamasi pagrindžiant tęstinį nusikalstamos veikos pobūdį. Pabrėžtina, kad veikos pripažinimas tęstine priklauso nuo rūšinių padarytos nusikalstamos veikos sudėties požymių, todėl atskirų kategorijų baudžiamosiose bylose gali būti atsižvelgta į skirtingas aplinkybes, patvirtinančias arba paneigiančias veikos tęstinumą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-267/2011, 2K-33-303/2019).

9222.

93Kalbant apie A. U. inkriminuotas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje, tos aplinkybės, kad veikos padarytos iš esmės analogišku būdu, siekiant vieno tikslo, t. y. suklastojus dokumentus ir panaudojus juos gauti tikslinę dotaciją mokinio krepšelio finansavimui, nepagrindžia veikos tęstinumo. A. U. atliktus nusikalstamus veiksmus D. A. bei R. A. atžvilgiu skiria pakankamai ilgas laiko tarpas – 4 metai. Bylos duomenimis nustatyta, kad D. A. vardu prašymas priimti į ( - ) mokyklos pirmą klasę buvo surašytas 2012 m. rugpjūčio 27 d. ir šis žinomai suklastotas dokumentas buvo panaudotas sudarant 2012 m. rugsėjo 1 d. vaiko priėmimo į mokyklą sutartį. Taigi, fiktyvus D. A. mokymosi procesas buvo pradėtas nuo 2012 m. rugsėjo 1 d., duodant nuteistajai pavaldiems mokytojams nurodymus dirbti taip, tarsi šis mokinys realiai mokytųsi nurodytoje ugdymo įstaigoje. Tokia faktinė situacija tęsėsi iki 2017 m. kovo mėnesio. Tuo tarpu, R. A. į mokinių sąrašą buvo įtrauktas formuojant penktas klases, 2016 metais. Apklausta pirmosios instancijos teisme A. U. paaiškino, kad 2012 metai, kuomet fiktyviai į mokyklą priimtas D. A., buvo labai sudėtingi, mokytojai, pažįstami buvo kviečiami ieškoti vaikų, būsimų pirmokų. Apeliantė nurodė turėjusi D. A. senelio rašytą prašymą ir per daug į aplinkybes, ar jis realiai lankys mokyklą, nesigilino. 2016 metais, fiktyviai į mokyklą priimant R. A., buvo paduota apie 13 prašymų priimti į penktą klasę, kai reikėjo mažiausiai 20 mokinių, kad būtų sukomplektuota klasė. Vėlgi, siekiant to paties tikslo, fiktyviai į penktą klasę buvo priimtas ir R. A.. Matyti, kad kiekvienu iš aptariamų atvejų tyčia, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi ir viršijant įgaliojimus, klastoti dokumentus bei panaudoti žinomai suklastotus dokumentus, formavosi iš naujo, įvertinant tuometinę faktinę situaciją dėl esamo mokinių skaičiaus, formuojant pirmas ir penktas klases. Duomenų, kad suklastotų dokumentų pagrindu priimdama į pirmąją klasę D. A. apeliantė turtėjo susiformavusią tyčią ir po keturių metų fiktyviai į penktą klasę priimti į R. A., nėra. Tokį teismo įsitikinimą sustiprina ir tai, kad pradinėse klasėse R. A. ( - ) mokykloje mokėsi (liudytoja apklausta jo mama R. N. patvirtino 2012 m. rašiusi prašymą dėl sūnaus priėmimo į pirmą klasę), ir apeliantei negalėjo būti žinoma, kad vėliau mokinys šios švietimo įstaigos nebelankys. Taigi A. U. padarė atskiras nusikalstamas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos) ir BK 300 straipsnio 1 dalyje (dvi veikos). Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog nėra BK 40 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto laidavimo taikymo pagrindo.

9423.

95Pirmosios instancijos teismas A. U. kaltės pripažinimo ir gailėjimosi nepripažino BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta atsakomybę lengvinančia aplinkybe, vertindamas, kad nėra ir BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto laidavimo taikymo pagrindo.

9624.

97Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką nustatomas tada, kai kaltininkas savanoriškai, o ne dėl surinktų įrodymų byloje pripažįsta esmines jam inkriminuoto nusikaltimo faktines aplinkybes ikiteisminio tyrimo ar teisminio bylos nagrinėjimo metu. Nuoširdus gailėjimasis dėl padaryto nusikaltimo nustatomas tada, kai kaltininkas ne tik laisva valia prisipažįsta padaręs nusikalstamą veiką, tačiau neigiamai vertina savo poelgius, išgyvena dėl padarytų veiksmų ir stengiasi sušvelninti padarytos veikos padarinius (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-613/2011, 2K-77/2013, 2K-78/2014, 2K-381-507/2016).

9825.

99Iš nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad kaltės ikiteisminio tyrimo metu A. U. nepripažino. Ir, nors tą padarė bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu, prieštaringai aiškino faktines bylos aplinkybes, teigdama, kad neva D. A. senelis buvo parašęs prašymą, pernelyg nesigilino, direktorės pavaduotojai pasakius, kad vaikas mokyklos nelanko, nurodė jai išbraukti jį iš sąrašų, tačiau mokinys liko sąrašuose iki 2016 metų. Duodama parodymus, stengėsi sumenkinti savo veiksmus, teisinosi buvusia situacija dėl sunkumų formuojant pirmas ir penktas klases, pastangomis išsaugoti darbą mokytojams, dalį kaltės perkeldama ir pastariesiems bei mokyklos administracijos darbuotojams. Be kita ko, nurodė negalėsianti dirbti pedagoginio darbo, jeigu bus nuteista. Be abejo, pozicijos proceso metu pakeitimas ir kaltės pripažinimas tik pirmosios instancijos teisme, neeliminuoja galimybės pripažinti šias aplinkybes lengvinančiomis nuteistosios atsakomybę. Vis dėlto, šiuo nagrinėjamu atveju, A. U. prisipažinimas veikiau buvo formalus, o išreikštas gailestis deklaratyvus. Kaip pagrįstai nurodyta skundžiamame nuosprendyje – jos pozicija kito priklausomai nuo surinktų įrodymų bei siekimo būti atleistai nuo baudžiamosios atsakomybės, taip išvengiant su teistumu susijusių neigiamų padarinių jos tolesnei darbinei veiklai. Iš apeliantės duotų parodymų turinio negalima daryti išvados, kad dėl savo neteisėtų veiksmų pastaroji išties nuoširdžiai gailisi ir juos įvertino kritiškai. Taigi pagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo nesant apeliantės atsakomybę lengvinančios aplinkybės, numatytos BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, taigi ir BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto laidavimo taikymo pagrindo.

10026.

101Apeliantė nesutinka ir su kitais skundžiamo nuosprendžio motyvais, dėl kurių jai nebuvo pritaikytos BK 40 straipsnio nuostatos, teigia, kad teismas nepasisakė, dėl kokių aplinkybių negalima pastarosios atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat neaptarė ir galimo laiduotojo asmenybės bei galimybės daryti teigiamą įtaką.

10227.

103Kaip buvo minėta, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl A. U. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, nenustatė esant BK 40 straipsnio 2 dalyje nustatytų pagrindų visumos, t. y. konstatavo, kad A. U. padarė ne pavienę tęstinę nusikalstamą veiką, o atskirus nusikaltimus, taip pat nenustatė, kad apeliantė visiškai pripažino kaltę ir gailėjosi dėl padarytų nusikalstamų veikų. Esant tokioms aplinkybėms, teismas neturėjo pagrindo vertinti kitų aplinkybių, tarp jų ir galimo laiduotojo asmenybės bei to, ar šis asmuo gebės daryti teigiamą įtaką nuteistajai. Kita vertus, pirmosios instancijos teismas pakankamai plačiai argumentavo ir kodėl BK 40 straipsnio nuostatos negalėtų būti taikomos, net ir esant nustatytoms visoms atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą sąlygoms. Nenustačius BK 40 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktuose numatytų laidavimo taikymo sąlygų, plačiau dėl šio instituto taikymo nuteistajai aukštesnės instancijos teismas nepasisako. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

104nuteistosios A. U. apeliacinį skundą atmesti.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal A. U. apeliacinį... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 228... 4. - pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (veika D. A. atžvilgiu) – 80 MGL Eur... 5. - pagal BK 228 straipsnio 1 dalį (veika R. A. atžvilgiu) – 25 MGL dydžio... 6. - pagal BK 300 straipsnio 1 dalį (veika R. A. atžvilgiu) – 20 MGL dydžio... 7. Bausmės už BK 228 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 1 dalyje numatytas... 8. BK 67 straipsnio 3 dalies ir 682 straipsnio (įstatymo redakcija, galiojusi iki... 9. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 10. I.... 11. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. 1.... 13. A. U. nuteista už tai, kad piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir viršijo... 14. – Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr.... 15. – Lietuvos Respublik?s švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d.... 16. – ( - ) savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 7-160... 17. – ( - ) savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. 7-303... 18. – ( - ) savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-96... 19. – ( - ) savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 7-246... 20. – ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 7-222... 21. – ( - ) savivaldybės mero 2017 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto... 22. – ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 7-4... 23. – ( - ) mokyklos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 120V... 24. – ( - ) mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 136V1... 25. – panaudodama žinomai suklastotą N. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 26. – panaudodama žinomai suklastotą V. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 27. – priėmė 2013 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 22M „Dėl pradinio... 28. – priėmė 2014 m. gegužės 30 d. įsakymą Nr. 30M „Dėl pradinio... 29. – pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2015 m. sausio 5 d. vaiko... 30. – priėmė 2015 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 30M „Dėl pradinio... 31. – priėmė 2015 rugsėjo 1 d. įsakymą Nr. 39M „Dėl ( - ) mokyklos... 32. – priėmė 2016 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 17M „Dėl pradinio... 33. – pasirašė ir mokyklos antspaudu patvirtino 2016 m. gegužės 31 d.... 34. – panaudodama žinomai suklastotą J. A., gyv. ( - ), tel. Nr. ( - ), vardu... 35. – panaudodama žinomai suklastotą V. A., gyv. ( - ), vardu surašytą 2016... 36. – panaudodama žinomai suklastotą J. A. vardu surašytą 2017 m. kovo 21 d.... 37. 2.... 38. A. U. taip pat nuteista už tai, kad būdama valstybės tarnautojui prilygintu... 39. - Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr.... 40. - ( - ) savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 7-96... 41. - ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 7-222... 42. - ( - ) savivaldybės mero 2017 m. kovo 13 d. potvarkiu Nr. 10-51 patvirtinto... 43. - ( - ) savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. 7-4... 44. - ( - ) mokyklos direktoriaus 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 120V... 45. - ( - ) mokyklos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 136V1... 46. - 2017 m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo R.... 47. - 2017 m. kovo-balandžio mėnesiais, tiksliai nenustatytu laiku, įkalbėjo R.... 48. II.... 49. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai... 50. 3.... 51. Apeliaciniu skundu A. U. prašo pakeisti Vilniaus regiono apylinkės teismo... 52. 4.... 53. Skunde nurodo, jog nėra pagrindo daryti išvadą, kad savo veiksmais padarė... 54. 5.... 55. Pažymima, jog pirmosios instancijos teismo nuosprendyje nebuvo argumentuoti... 56. 6.... 57. Skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo išvada, jog... 58. 7.... 59. Taip pat yra pagrindas taikyti ir BK 40 straipsnio 2 dalies 2 punktą... 60. 8.... 61. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netenkino apeliantės... 62. 9.... 63. Teismo posėdžio metu nuteistoji, jos gynėjas palaikė apeliacinio skundo... 64. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 65. Apeliacinis skundas netenkinamas... 66. 10.... 67. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje surinktus ir pirmosios instancijos... 68. Dėl A. U. pripažinimo kalta pagal BK 228 straipsnio 1 dalį... 69. 11.... 70. Apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo priimto nuosprendžio... 71. 12.... 72. Piktnaudžiavimas BK 228 straipsnio prasme yra valstybės tarnautojo ar jam... 73. 13.... 74. A. U. skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažinta kalta... 75. 14.... 76. Pažymėtina, kad įstatymas nepateikia universalių kriterijų didelės... 77. 15.... 78. Nagrinėjamu atveju, neginčytinai nustatyta, kad A. U., siekdama neteisėtai... 79. 16.... 80. Pastebėtina, kad kasacinė praktika formuojama ta linkme, jog tokio pobūdžio... 81. 17.... 82. Vertindama apeliantės argumentus dėl mokyklos autoriteto steigėjo... 83. 18.... 84. Neigdama didelės žalos BK 228 straipsnio 1 dalies prasme buvimą, A. U.... 85. Dėl BK 40 straipsnio nuostatų taikymo... 86. 19.... 87. Apeliantė nesutinka su skundžiamo nuosprendžio motyvais, dėl kurių buvo... 88. 20.... 89. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismo... 90. 21.... 91. Pagal formuojamą teismų praktiką tęstine pripažįstama tokia nusikalstama... 92. 22.... 93. Kalbant apie A. U. inkriminuotas veikas, numatytas BK 228 straipsnio 1 dalyje,... 94. 23.... 95. Pirmosios instancijos teismas A. U. kaltės pripažinimo ir gailėjimosi... 96. 24.... 97. Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininko prisipažinimas padarius... 98. 25.... 99. Iš nagrinėjamos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad kaltės... 100. 26.... 101. Apeliantė nesutinka ir su kitais skundžiamo nuosprendžio motyvais, dėl... 102. 27.... 103. Kaip buvo minėta, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl A.... 104. nuteistosios A. U. apeliacinį skundą atmesti....