Byla 1-760-271/2015
Dėl tvarkomųjų darbų Pakruojo dvare, tačiau Rangovas jokių darbų nevykdė, o 2012-04-27 pasirašė subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750)

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant G.Osinskajai, A.Čepulytei, E.Vėgelytei, dalyvaujant prokurorams D.Baraniūnui, M.Gyliui, kaltinamajam G. K., jo gynėjui advokatui Ž.Beržanskui, kaltinamojo juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ atstovui advokatui R.Vanagui, kaltinamajam V. U., jo gynėjui advokatui Zb.Jankovskiui, kaltinamojo juridinio asmens UAB „Prof City“ atstovei advokatei S.Uždanavičienei, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2G. K., a.k. ( - ),

3kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., 222 str. 1 d.,

4Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“, įmonės kodas 302249117, registruota Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų raj. savivaldybė, direktorius G. K.,

5kaltinama nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 20 str. ir 300 str. 3 d. ir 20 str. 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., 20 str. ir 222 str.1d.,

6V. U., a.k.( - ),

7kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., 182 str. 2 d., 222 str. 1 d.,

8Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“, įmonės kodas 302414750, registruota Odminių g. 14, Vilniuje, buveinė Panerių g. 51-427, Vilniuje, direktorius V. U.,

9kaltinama nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 20 str. ir 182 str. 2 d., 20 str. ir 222 str. 1 d.,

Nustatė

10G. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, tuo padarydamas didelę žalą, ir pasikėsino apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

11kad jis, būdamas UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117, registruota Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų r. savivaldybė toliau - Paramos gavėjas) direktoriumi, atstovaudamas bendrovę, veikdamas jos vardu ir interesais,

122012-02-28 kaip Paramos gavėjo atstovas su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Verslo paramos agentūra arba Agentūra) pasirašęs Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“, projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046, (toliau-Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią Paramos gavėjui skiriama iki 1 442 755 litų (neįskaitant PVM) finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų,

13žinodamas, kad Paramos gavėjas su rangovu UAB „Micaras“ (įmonės kodas 186090334, toliau – Rangovas) 2012-04-19 sudarė rangos sutartį dėl tvarkomųjų darbų Pakruojo dvare, tačiau Rangovas jokių darbų nevykdė, o 2012-04-27 pasirašė subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750),

14veikdamas bendrininkų grupėje su V. U., žinodamas apie Projekte faktiškai atliktus darbus ir patirtas išlaidas, turėdamas tikslą, suklastojant ir Agentūrai pateikiant suklastotus tikrus dokumentus apie Projekte atliktų darbų kiekius ir jų vertę, suklaidinti Agentūrą ir apgaule Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų Agentūros mokamą projekto išlaidų kompensaciją,

15laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje,

16V. U. Rangovo vardu surašius 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šiame melagingai nurodžius, kad neva atlikti 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai, t.y.:

1763169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje):

18-850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1);

19-46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136, N15P-0509, N15P-0203, N15P-0104, R13-5, N8-175);

20-16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509, N15P-0207, N15P-0108, A12-352),

21bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo name):

22-19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502);

23-28 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509, N15P-0203),

24nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos, bei siekiant dokumentui suteikti juridinę (taip yra kaltinime), pateikus minėtą Atliktų darbų aktą Nr. 6 pasirašyti Rangovo direktoriui E. N., nežinančiam apie nusikalstamą sumanymą, ir, pastarajam šį dokumentą patvirtinus savo parašu bei Rangovo spaudu ir šio pagrindu išrašius bei pasirašius Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601, bei V. U., žinant, kad minėti dokumentai bus panaudoti neatliktų darbų ir nepatirtų išlaidų pagrindimui, perdavus dokumentus jam (G. K.) nusikalstamai veikai tęsti,

25jis, žinodamas, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šio pagrindu išrašytą Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601, patvirtino, atitinkamai, aktą – parašu ir Paramos gavėjo spaudu, o sąskaitą – faktūrą – rankraštiniu vardo, pavardės įrašu bei parašu, ir tokiu būdu suklastojo tikrus dokumentus, pagrindžiančius neva patirtas dideles -110512,31 Lt vertės Projekto išlaidas,

26po ko tyčia, turėdamas tikslą apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2013-03-06 panaudojo šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus, paleisdamas juos teisinėn apyvarton, su Paramos gavėjo mokėjimo prašymu Nr. 10 (Agentūros gavimo registracijos Nr. R3 – 6744) pateikdamas Agentūrai, Savanorių pr. 28, Vilniuje, kaip privalomus, Projekto išlaidų tinkamumą ir lėšų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus,

27o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų dokumentų tikrumą, juos priėmus,

28jis, veikdamas bendrininkų grupėje su V. U., suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, apgaule kitų asmenų – UAB „Pakruojo parkai“ naudai pasikėsino įgyti didelės vertės svetimą turtą - 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų, skirtų Projekto įgyvendinimui, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes Agentūra, dėl netinkamai suderintų sąmatų, 110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidų nepripažino tinkamomis finansuoti ir šios sumos Europos regioninės plėtros fondo lėšų neišmokėjo.

29Tokiu būdu G. K. buvo kaltinamas, kad tokiais veiksmais padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 3 d. ir 22 str. 1 d. 182 str. 2 d.

30Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą tokiomis aplinkybėmis:

31jis, būdamas UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117) direktoriumi, atstovaudamas bendrovę, veikdamas jos vardu ir interesais,

32pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija) (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)

3321 str. 1 d. nuostatas – būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus,

3421 str. 2 d. nuostatas - būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos dokumentų išsaugojimą,

35žinodamas, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams,

36be to, žinodamas, kad pagal Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“ projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046 (toliau-Projektas) finansavimo ir administravimo sutarties II. Bendrosios dalies 2.1.10. punkto reikalavimus bendrovė, kaip paramos gavėjas, įsipareigoja tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, o pagal 2.1.11. punkto reikalavimus – fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu,

37tyčia pažeisdamas minėtą finansavimo ir administravimo sutartį ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus: Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatą, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo suma, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 16 str. 3 d. reikalavimą, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine tvarka, o apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.179 „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 3 ir 16 punktų reikalavimus, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“ ir „visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“, bei 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 83 str. 2 d. reikalavimą, kad bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditiniais ir (arba) debetiniais dokumentais, privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo, taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą,

38laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30, organizavo apgaulingą Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą, t.y.:

39pateikė UAB „‚Pakruojo parkai“ apskaitą pagal 2010-07-19 buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 114 tvarkančiai UAB „Amirtekas“ (įmonės kodas 126364147, biuro adresas - Ateities g. 10, Vilniuje) neįvykusias ūkines operacijas pagrindžiančius apskaitos dokumentus: 2013-02-28 Atliktų darbų aktą Nr.6 už 2013 m. 02 mėn. ir šio pagrindu UAB „Micaras“ išrašytą 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija MIC Nr. 0000601, dėl UAB „Micaras“ pagal Projektą atliktų 289 460,73 Lt vertės statybos darbų (išlaidų) (pastatuose Nr.14 – 26 468,63 Lt, Nr. 28 – 63 169,46 Lt, Nr. 29 – 47 342,85 Lt, Nr. 30 – 35 667,67 Lt, Nr.32 – 9 838,20 Lt, Nr. 33 – 36 440,41 Lt, Nr. 34 – 55 322,24 Lt ir Nr. 36 –15 211,27 Lt), nors realiai 110 512,31 Lt vertės darbai pastatuose Nr. 28 ir Nr. 29 nebuvo atlikti ir minėto dydžio išlaidos nebuvo patirtos, kuriuos UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami, jog operacijos neįvykusios, įtraukė į UAB „Pakruojo parkai“ (toliau – Bendrovė) apskaitą;

40nepateikė UAB „Amirtekas“ Bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių apskaitos dokumentų, todėl UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami apie įvykusias ūkines operacijas, į Bendrovės apskaitą neįtraukė įvykusių ūkinių operacijų:

41- susijusių su Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimo dydžio ir struktūros pasikeitimais dėl sumažintos statybos darbų vertės (išlaidų) ir sumažinto gautino PVM pagal apskaitos dokumentus: UAB „Micaras“ 2013-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIC Nr. 0000601-1 (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM)) ir minusinį 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6A (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM)), ir į PVM deklaraciją už 2013 m. vasario mėn. neįtraukė ir nedeklaravo minėtos minus 23 207,58 Lt sumos gautino PVM;

42- susijusių su įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ pagal 2013-01-07 sąskaitą - faktūrą Nr. MG 0001 už 24 266,44 Lt;

43- susijusių su pinigais (turtu), pagal Bendrovės išrašytus kasos pajamų orderius serija PP Nr. 5 ir nuo Nr. 8 iki Nr.16 dėl grynaisiais pinigais gautų 1803,50 Lt už paslaugas, iš jų:

44- 160 Lt pagal 2013-04-12 kasos pajamų orderį serija PP Nr.5 už apgyvendinimo paslaugas;

45- 76 Lt pagal 2013-05-07 kasos pajamų orderį serija PP Nr.8 už edukacinę programą;

46- 7,50 Lt pagal 2013-05-10 kasos pajamų orderį serija PP Nr.9 už turistines paslaugas;

47- 190 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.10 už apgyvendinimo paslaugas;

48- 160 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.11 už apgyvendinimo paslaugas;

49- 190 Lt pagal 2013-05-18 kasos pajamų orderį serija PP Nr.12 už apgyvendinimo paslaugas;

50- 490 Lt pagal 2013-05-19 kasos pajamų orderį serija PP Nr.13 už apgyvendinimo paslaugas;

51- 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.14 už apgyvendinimo paslaugas;

52- 150 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.15 už apgyvendinimo paslaugas;

53- 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.16 už apgyvendinimo paslaugas,

54taip pat, jis nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinių operacijų dėl 4098,32 Lt grynųjų pinigų iš kasos išmokėjimo atlyginimams ir dėl 20 581,72 Lt (1170,95 Lt + 1356,57 Lt + 18 054,02 Lt) grynųjų pinigų gavimo į kasą, todėl UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami apie įvykusias ūkines operacijas, jų į Bendrovės apskaitą neįtraukė.

55Šiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus ir, kaip nurodyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-01-16 specialisto išvadoje Nr. 5-5/05, dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ laikotarpio nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

56Tokiu būdu, G. K. buvo kaltinamas tuo, kad šiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.

57Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“

58buvo kaltinama tuo, kad suklastojo tikrus dokumentus, tuo padarydama didelę žalą, ir pasikėsino apgaule savo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

59juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117, registruota Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų raj. savivaldybė, toliau – Bendrovė), atstovaujama Bendrovės direktoriaus G. K., veikiančio Bendrovės vardu ir interesais, turinčio teisę atstovauti Bendrovę, jos vardu priimti sprendimus bei vadovauti ir kontroliuoti visą Bendrovės veiklą,

602012-02-28 Bendrovės vardu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Agentūra) pasirašiusio Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“ , projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046, (toliau-Projektas) finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią Bendrovei kaip paramos gavėjui skiriama iki 1 442 755 litų (neįskaitant PVM) finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų,

612012-04-19 su rangovu UAB „Micaras“ (įmonės kodas 186090334, toliau – Rangovas) sudariusio rangos sutartį dėl tvarkomųjų darbų Pakruojo dvare, tačiau Rangovui jokių darbų nevykdant ir 2012-04-27 pasirašius subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750),

62laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje,

63G. K. veikiant bendrininkų grupėje su V. U., žinant apie Projekte faktiškai atliktus darbus ir patirtas išlaidas, turint tikslą, suklastojant ir Agentūrai pateikiant suklastotus tikrus dokumentus apie Projekte atliktų darbų kiekius ir jų vertę, suklaidinti Agentūrą ir apgaule Bendrovės naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų Agentūros mokamą projekto išlaidų kompensaciją,

64V. U. Rangovo vardu surašius 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šiame melagingai nurodžius, kad neva atlikti 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai, t.y.:

6563169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje):

 • 850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1);
 • 46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136, N15P-0509, N15P-0203, N15P-0104, R13-5, N8-175);
 • 16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509, N15P-0207, N15P-0108, A12-352),

66bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo name):

 • 19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502);
 • 28 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509, N15P-0203),

67nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos, bei siekiant dokumentui suteikti juridinę galią, pateikus minėtą Atliktų darbų aktą Nr. 6 pasirašyti Rangovo direktoriui E. N., nežinančiam apie nusikalstamą sumanymą, ir, pastarajam šį dokumentą patvirtinus savo parašu bei Rangovo spaudu ir šio pagrindu išrašius bei pasirašius Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601,

68bei V. U., žinant, kad minėti dokumentai bus panaudoti neatliktų darbų ir nepatirtų išlaidų pagrindimui, perdavus juos G. K. nusikalstamai veikai tęsti,

69o G. K., žinant, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šio pagrindu išrašytą Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601, patvirtinus, atitinkamai, aktą – parašu ir Paramos gavėjo spaudu, o sąskaitą – faktūrą – rankraštiniu vardo, pavardės įrašu bei parašu, ir tokiu būdu suklastojus tikrus dokumentus, pagrindžiančius neva patirtas dideles -110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidas,

70po ko tyčia, turint tikslą apgaule Bendrovės naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2013-03-06 panaudojus šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus, paleidus juos teisinėn apyvarton, su Paramos gavėjo mokėjimo prašymu Nr. 10 (Agentūros gavimo registracijos Nr. R3 – 6744) pateikus Agentūrai, Savanorių pr. 28, Vilniuje, kaip privalomus, Projekto išlaidų tinkamumą ir lėšų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus,

71o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų dokumentų tikrumą, juos priėmus,

72G. K. veikiant bendrininkų grupėje su V. U., suklastojant tikrus dokumentus ir juos panaudojant, Bendrovė apgaule savo naudai pasikėsino įgyti didelės vertės svetimą turtą - 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų, skirtų Projekto įgyvendinimui, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jos valios nepriklausančių aplinkybių, nes Agentūra, dėl netinkamai suderintų sąmatų, 110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidų nepripažino tinkamomis finansuoti ir šios sumos Europos regioninės plėtros fondo lėšų neišmokėjo.

73Dėl šių veiksmų UAB „Pakruojo parkai“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir 300 str. 3 d. ir 20 str. ir 22 str. 1 d. 182 str. 2 d.

74Be to UAB “Pakruojo parkai” buvo kaltinama tuo, kad ji apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą tokiomis aplinkybėmis:

75juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“ (toliau – Bendrovė), atstovaujama direktoriaus G. K., veikiančio Bendrovės vardu ir interesais, turinčio teisę atstovauti Bendrovę, jos vardu priimti sprendimus bei vadovauti ir kontroliuoti visą Bendrovės veiklą,

76pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija) (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)

7721 str. 1 d. nuostatas –atsakingo už Bendrovės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus,

7821 str. 2 d. nuostatas - atsakingo už Bendrovės apskaitos dokumentų išsaugojimą,

79žinančio, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams,

80be to, žinančio, kad pagal Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“ projekto kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046 (toliau-Projektas) finansavimo ir administravimo sutarties II. Bendrosios dalies 2.1.10. punkto reikalavimus bendrovė, kaip paramos gavėjas, įsipareigoja tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams, o pagal 2.1.11. punkto reikalavimus – fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu,

81G. K. tyčia pažeidžiant minėtą finansavimo ir administravimo sutartį ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus: Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatą, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo suma, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 16 str. 3 d. reikalavimą, kad apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine – sistemine tvarka, o apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo asmeniškai arba saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu, 2000-02-17 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr.179 „Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių” 3 ir 16 punktų reikalavimus, kad „pinigai į kasą priimami pagal kasos pajamų orderį. Priėmus pinigus, išduodamas kasos pajamų orderio antras egzempliorius arba jo kvitas“ ir „visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“, bei 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 83 str. 2 d. reikalavimą, kad bet kokie pasikeitimai, įforminti kreditiniais ir (arba) debetiniais dokumentais, privalo būti įtraukiami į prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo, taip pat pirkėjo (kliento) PVM apskaitą,

82laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, atstovaujant Bendrovę, veikiant jos vardu ir interesais, organizavus apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, t.y.:

83pateikus Bendrovės apskaitą pagal 2010-07-19 buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį Nr. 114 tvarkančiai UAB „Amirtekas“ (įmonės kodas 126364147, biuro adresas - Ateities g. 10, Vilniuje) neįvykusias ūkines operacijas pagrindžiančius apskaitos dokumentus: 2013-02-28 Atliktų darbų aktą Nr.6 už 2013 m. 02 mėn. ir šio pagrindu UAB „Micaras“ išrašytą 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija MIC Nr. 0000601, dėl UAB „Micaras“ pagal Projektą atliktų 289 460,73 Lt vertės statybos darbų (išlaidų) : pastatuose Nr.14 – 26 468,63 Lt, Nr. 28 – 63 169,46 Lt, Nr. 29 – 47 342,85 Lt, Nr. 30 – 35 667,67 Lt, Nr.32 – 9 838,20 Lt, Nr. 33 – 36 440,41 Lt, Nr. 34 – 55 322,24 Lt ir Nr. 36 –15 211,27 Lt, nors realiai 110 512,31 Lt vertės ( be PVM mokesčio) darbai pastatuose Nr. 28 ir Nr. 29 atlikti nebuvo ir minėto dydžio išlaidos nebuvo patirtos, o UAB „Amirtekas“ darbuotojams, nežinant, jog operacijos neįvykusios, įtraukus į Bendrovės apskaitą;

84nepateikus UAB „Amirtekas“ Bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių apskaitos dokumentų, todėl UAB „Amirtekas“ darbuotojams, nežinant apie įvykusias ūkines operacijas, į Bendrovės apskaitą neįtraukus įvykusių ūkinių operacijų:

85- susijusių su Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų, įsipareigojimo dydžio ir struktūros pasikeitimais dėl sumažintos statybos darbų vertės (išlaidų) ir sumažinto gautino PVM pagal apskaitos dokumentus: UAB „Micaras“ 2013-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIC Nr. 0000601-1 (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM)) ir minusinį 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6A (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM)), ir į PVM deklaraciją už 2013 m. vasario mėn. neįtraukus ir nedeklaravus minėtos minus 23 207,58 Lt sumos gautino PVM;

86- susijusių su įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ pagal 2013-01-07 sąskaitą - faktūrą Nr. MG 0001 už 24 266,44 Lt;

87- susijusių su pinigais (turtu), pagal Bendrovės išrašytus kasos pajamų orderius serija PP Nr. 5 ir nuo Nr. 8 iki Nr.16 dėl grynaisiais pinigais gautų 1803,50 Lt už paslaugas, iš jų:

88- 160 Lt pagal 2013-04-12 kasos pajamų orderį serija PP Nr.5 už apgyvendinimo paslaugas;

89- 76 Lt pagal 2013-05-07 kasos pajamų orderį serija PP Nr.8 už edukacinę programą;

90- 7,50 Lt pagal 2013-05-10 kasos pajamų orderį serija PP Nr.9 už turistines paslaugas;

91- 190 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.10 už apgyvendinimo paslaugas;

92- 160 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.11 už apgyvendinimo paslaugas;

93-190 Lt pagal 2013-05-18 kasos pajamų orderį serija PP Nr.12 už apgyvendinimo paslaugas;

94- 490 Lt pagal 2013-05-19 kasos pajamų orderį serija PP Nr.13 už apgyvendinimo paslaugas;

95- 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.14 už apgyvendinimo paslaugas;

96- 150 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.15 už apgyvendinimo paslaugas;

97- 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.16 už apgyvendinimo paslaugas,

98taip pat G. K. nepagrindus apskaitos dokumentais ūkinių operacijų dėl 4098,32 Lt grynųjų pinigų iš kasos išmokėjimo atlyginimams ir dėl 20 581,72 Lt (1170,95 Lt + 1356,57 Lt + 18 054,02 Lt) grynųjų pinigų gavimo į kasą, o UAB „Amirtekas“ darbuotojams, nežinant apie įvykusias ūkines operacijas, šių į Bendrovės apskaitą neįtraukus,

99Bendrovė apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir todėl, kaip nurodyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-01-16 specialisto išvadoje Nr. 5-5/05, iš dalies negalima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ laikotarpio nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

100Dėl šių veiksmų UAB „Pakruojo parkai“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir 222 str. 1 d.

101V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, tuo padarydamas didelę žalą, ir pasikėsino apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, o būtent:

102kad jis, žinodamas, kad UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117, reg. Gurelių k. 11, Turgelių sen., Šalčininkų r. sav., toliau - Paramos gavėjas) 2012-02-28 su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – Verslo paramos agentūra arba Agentūra) pasirašė Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“, kodas Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046 (toliau-Projektas), finansavimo ir administravimo sutartį, pagal kurią Paramos gavėjui skiriama iki 1 442 755 litų (neįskaitant PVM) finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, žinodamas, kad Paramos gavėjas su UAB „Micaras“ (įmonės kodas 186090334, toliau – Rangovas) 2012-04-19 sudarė rangos sutartį dėl tvarkomųjų darbų Pakruojo dvare, tačiau jokių darbų nevykdė, o 2012-04-27 pasirašė subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB “Prof City” (toliau- Subrangovas),

103būdamas Subrangovo direktoriumi ir todėl žinodamas apie faktiškai Projekte atliktus darbus ir patirtas išlaidas,

104veikdamas bendrininkų grupėje su Paramos gavėjo direktoriumi G. K., siekdamas, pagaminant ir Agentūrai pateikiant netikrus dokumentus apie Projekte atliktų darbų kiekius ir jų vertę, suklaidinti Agentūrą ir apgaule Paramos gavėjo naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų Agentūros mokamą projekto išlaidų kompensaciją,

105laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje,

106jis Rangovo vardu surašė 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šiame melagingai nurodė, kad neva atlikti 110512,31 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai, t.y.:

10763169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje):

108-850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1);

109-46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136, N15P-0509, N15P-0203, N15P-0104, R13-5, N8-175);

110-16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509, N15P-0207, N15P-0108, A12-352),

111bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo name):

112-19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502);

113-28 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509, N15P-0203),

114nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos,

115siekdamas dokumentui suteikti juridinę galią, pateikė minėtą Atliktų darbų aktą Nr. 6 pasirašyti Rangovo direktoriui E. N., nežinančiam apie nusikalstamą sumanymą, ir, pastarajam šį dokumentą patvirtinus savo parašu bei Rangovo spaudu ir šio pagrindu išrašius bei pasirašius Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601,

116žinodamas, kad minėti dokumentai bus panaudoti neatliktų darbų ir nepatirtų išlaidų pagrindimui, perdavė dokumentus G. K. nusikalstamai veikai tęsti,

117po ko G. K., žinančiam, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6 ir šio pagrindu išrašytą Rangovo PVM sąskaitą – faktūrą serija MIC Nr. 0000601, patvirtinus, atitinkamai, aktą – parašu ir Paramos gavėjo spaudu, o sąskaitą – faktūrą – rankraštiniu vardo, pavardės įrašu bei parašu, ir tokiu būdu suklastojus tikrus dokumentus, pagrindžiančius neva patirtas dideles -110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidas,

118tyčia, turint tikslą apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą, 2013-03-06 panaudojus šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus, paleidžiant juos teisinėn apyvarton, su Paramos gavėjo mokėjimo prašymu Nr. 10 (Agentūros gavimo registracijos Nr. R3 – 6744) pateikiant Agentūrai, Savanorių pr. 28, Vilniuje, kaip privalomus, Projekto išlaidų tinkamumą ir lėšų išmokėjimą pagrindžiančius dokumentus,

119o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų dokumentų tikrumą, juos priėmus,

120jis, veikdamas bendrininkų grupėje su G. K., suklastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, apgaule kitų asmenų – UAB „Pakruojo parkai“ naudai pasikėsino įgyti didelės vertės svetimą turtą - 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) Europos regioninės plėtros fondo lėšų, skirtų Projekto įgyvendinimui, tačiau nusikalstamos veikos nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes Agentūra, dėl netinkamai suderintų sąmatų, 110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidų nepripažino tinkamomis finansuoti ir šios sumos Europos regioninės plėtros fondo lėšų neišmokėjo.

121Tokiu būdu,V. U. buvo kaltinamas tuo, kad padarė nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 3 d. ir 22 str. 1 d. 182 str. 2 d.

122Be to,V. U. buvo kaltinamas dar tuo, kad jis apgaule kitų asmenų (vadovaujamos bendrovės „Prof City“) naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės tokiomis aplinkybėmis:

123kad jis, būdamas UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750, reg. Odminių g. 14, Vilniuje, toliau – Bendrovė) direktoriumi, atstovaudamas Bendrovę, veikdamas jos vardu ir interesais,

124laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-27, Vilniuje, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia, pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751, 14 str. 1 d. reikalavimą, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas“, apgaule Bendrovės naudai išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39 742 Lt, t.y.:

125Bendrovei, pagal 2012-04-27 subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB „Micaras“, atlikus statybos darbus, jis (V. U.) surašė, patvirtino savo parašu bei bendrovės spaudu 2013-04-20 Atliktų darbų aktą Nr. 7 (už 2013 m. 03-04 mėn.) dėl atliktų remonto ir rekonstrukcijos darbų 228 989,25 Lt sumai (189 247,31 Lt be PVM + 39 741,94 Lt PVM) ir šio pagrindu išrašė, bei pasirašė Bendrovės 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000019, tačiau tyčia, siekdamas nuslėpti nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos mokėtiną PVM iki 2013-05-27 minėtos PVM sąskaitos – faktūros neperdavė bendrovės buhalterei I. M.,

126o pastaroji, nežinodama apie jo nusikalstamą sumanymą ir įvykusią ūkinę operaciją, 2013-05-27 elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje Bendrovės laikotarpio nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 PVM deklaracijoje (FR0600), nedeklaravo 189 247 Lt PVM apmokestinamų sandorių ir 39 742 Lt standartinio tarifo (21 proc.) pardavimo PVM,

127tokiu būdu jis tyčia apgaule išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39 742 Lt PVM, padarydamas valstybės biudžetui nurodyto dydžio didelę turtinę žalą.

128Tokiu būdu V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 str. 2 d.

129Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent:

130jis, būdamas UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750, reg. Odminių g. 14, Vilniuje, toliau – Bendrovė) direktoriumi, atstovaudamas Bendrovę, veikdamas jos vardu ir interesais,

131pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija) (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)

13221 str. 1 d. nuostatas, būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus,

13321 str. 2 d. nuostatas, būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos dokumentų išsaugojimą,

134žinodamas, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams,

135tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus: Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatą, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo suma, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 13 str. 1 d. 4 p. ir 5 p. reikalavimus, kad yra „privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai: ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, bei „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai“, bei 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14 str. 1 d. reikalavimą, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita - faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas“,

136laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30, Vilniaus apskrityje, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, organizavo apgaulingą Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir į apskaitos dokumentus įtraukė neįvykusias ūkines operacijas, t.y.:

137- nesant UAB „Tumasta“ Atliktų darbų akto dėl 242,0 m2 „Betoninių grindų su pasluoksniais įrengimo“ už 2904,00 Lt (be PVM), į Bendrovės 2012-08-31 Atliktų darbų aktą Nr. 2 (už 2012 m. 06 - 08 mėn.) įrašė tikrovės neatitinkantį turinį ir ūkinio įvykio rezultatą pinigine išraiška, kad neva atliktas betoninis grindų armavimas tinklais ir armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas ir jų įrengimo kaina 28 695,33 Lt (be PVM ir 6026,02 Lt PVM), bei šio atliktų darbų akto pagrindu išrašė 2012-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija PC Nr. 000010a, įrašydamas tikrovės neatitinkantį ūkinio įvykio (darbų atlikimo) rezultatą pinigine išraiška, ir nurodė buhalterei I. M. įtraukti minėtą 2012-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija PC Nr. 000010a į Bendrovės apskaitą, ką pastaroji, nežinodama apie jo nusikalstamus sumanymus, ir padarė, į Bendrovės apskaitą įtraukė neįvykusią ūkinę operaciją;

138- nesant UAB „Telekonta“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų – faktūrų dėl apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimo pastate Nr. 33 už 5211,19 Lt (be PVM), į Bendrovės 2012-09-30 Atliktų darbų aktą Nr. 5 (už 2012 m. 11 mėn.) įrašė tikrovės neatitinkantį turinį ir ūkinio įvykio rezultatą pinigine išraiška, kad apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija pastate Nr. 33 neva įrengta ir jos įrengimo kaina yra 46 150,64 Lt (be PVM ir 9691,63 Lt PVM), bei šio atliktų darbų akto pagrindu išrašė 2012-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000017, įrašydamas tikrovės neatitinkantį ūkinio įvykio (darbų atlikimo) rezultatą pinigine išraiška, ir nurodė buhalterei I. M. įtraukti minėtą 2012-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000017 į Bendrovės apskaitą, ką pastaroji, nežinodama apie jo nusikalstamą sumanymą, ir padarė, į Bendrovės apskaitą įtraukė neįvykusią ūkinę operaciją;

139be to, jis iki 2013-05-27 nepateikė buhalterei I. M. duomenų apie 2013-04-20 Atliktų darbų aktą Nr. 7 (už 2013 m. 03-04 mėn.) dėl atliktų remonto ir rekonstrukcijos darbų 228 989,25 Lt sumai (189 247,31 Lt be PVM + 39 741,94 Lt PVM) ir jo pagrindu išrašytą Bendrovės 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000019, o buhalterė I. M., nežinodama apie įvykusią ūkinę operaciją, neįtraukė jos į Bendrovės apskaitą, t.y., neatvaizdavo Bendrovės apskaitos registro „Didžioji knyga -2411 Pirkėjai 1 gr“ Debete, ir neapskaičiavo 189 247 Lt PVM apmokestinamų sandorių,

140tokiu būdu jis pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus ir, kaip nurodyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-01-30 specialisto išvadoje Nr. 5-5/8, dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB “Prof City” laikotarpio nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30 veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

141Tokiu būdu, V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 str. 1 d.

142Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“

143buvo kaltinama tuo, kad apgaule savo naudai išvengė didelės vertės turtinės prievolės, o būtent:

144juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“ (įmonės kodas 302414750, reg. Odminių g. 14, Vilniuje, toliau – Bendrovė), atstovaujama Bendrovės direktoriaus V. U., veikiančio jos vardu ir interesais, turinčio teisę atstovauti Bendrovę, jos vardu priimti sprendimus bei vadovauti ir kontroliuoti visą Bendrovės veiklą,

145laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-27, Vilniuje, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, V. U. tyčia, pažeidžiant 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751, 14 str. 1 d. reikalavimą, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas“, Bendrovė apgaule savo naudai išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39 742 Lt, t.y.:

146Bendrovei, pagal 2012-04-27 subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB „Micaras“, atlikus statybos darbus, o V. U. surašius, patvirtinus savo parašu bei Bendrovės spaudu 2013-04-20 Atliktų darbų aktą Nr. 7 (už 2013 m. 03-04 mėn.) dėl atliktų remonto ir rekonstrukcijos darbų 228 989,25 Lt sumai (189 247,31 Lt be PVM + 39 741,94 Lt PVM) ir šio pagrindu išrašius, bei pasirašius Bendrovės 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000019, tačiau tyčia, siekiant nuslėpti nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos mokėtiną PVM iki 2013-05-27 minėtos PVM sąskaitos – faktūros neperdavus bendrovės buhalterei I. M.,

147o pastarajai nežinant apie nusikalstamą sumanymą ir įvykusią ūkinę operaciją, 2013-05-27 elektroniniu būdu Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje Bendrovės laikotarpio nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 PVM deklaracijoje (FR0600), nedeklaravus 189 247 Lt PVM apmokestinamų sandorių ir 39 742 Lt standartinio tarifo (21 proc.) pardavimo PVM,

148tokiu būdu Bendrovė tyčia apgaule išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39742 Lt PVM, padarydama valstybės biudžetui nurodyto dydžio didelę turtinę žalą.

149Dėl šių veiksmų UAB „Prof City“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir 182 str. 2 d.

150Taip pat UAB “Prof City” buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą tokiomis aplinkybėmis:

151kad juridinis asmuo UAB „Prof City“, atstovaujama Bendrovės direktoriaus V. U., veikiančio jos vardu ir interesais, turinčio teisę atstovauti Bendrovę, jos vardu priimti sprendimus bei vadovauti ir kontroliuoti visą Bendrovės veiklą,

152pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 (2003-12-18 įstatymo Nr. IX-1914 redakcija) (toliau – Buhalterinės apskaitos įstatymas)

15321 str. 1 d. nuostatas, atsakingo už Bendrovės apskaitos organizavimą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus,

15421 str. 2 d. nuostatas, atsakingo už Bendrovės apskaitos dokumentų išsaugojimą,

155žinančio, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams,

156V. U. tyčia pažeidus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą reglamentuojančius norminius aktus: Buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 2 d. nuostatą, kad į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, finansavimo suma, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 str. 1 d. reikalavimą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus”, 13 str. 1 d. 4 p. ir 5 p. reikalavimus, kad yra „privalomi apskaitos dokumentų rekvizitai: ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys“, bei „ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai“, bei 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 14 str. 1 d. reikalavimą, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita - faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas“,

157laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30, Vilniaus apskrityje, tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, organizavus apgaulingą Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą ir į apskaitos dokumentus įtraukus neįvykusias ūkines operacijas, t.y.:

158- nesant UAB „Tumasta“ Atliktų darbų akto dėl 242,0 m2 „Betoninių grindų su pasluoksniais įrengimo“ už 2904,00 Lt (be PVM), į Bendrovės 2012-08-31 Atliktų darbų aktą Nr. 2 (už 2012 m. 06 - 08 mėn.) įrašius tikrovės neatitinkantį turinį ir ūkinio įvykio rezultatą pinigine išraiška, kad neva atliktas betoninis grindų armavimas tinklais ir armuotų grindų betonavimas ir šlifavimas ir jų įrengimo kaina 28 695,33 Lt (be PVM ir 6026,02 Lt PVM), bei šio atliktų darbų akto pagrindu išrašius 2012-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija PC Nr. 000010a, įrašant tikrovės neatitinkantį ūkinio įvykio (darbų atlikimo) rezultatą pinigine išraiška, ir nurodžius buhalterei I. M. įtraukti minėtą 2012-08-31 PVM sąskaitą faktūrą serija PC Nr. 000010a į Bendrovės apskaitą, o pastarajai, nežinant apie nusikalstamus sumanymus, tai padarius - į Bendrovės apskaitą įtraukus neįvykusią ūkinę operaciją;

159- nesant UAB „Telekonta“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų – faktūrų dėl apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimo pastate Nr. 33 už 5211,19 Lt (be PVM), į Bendrovės 2012-09-30 Atliktų darbų aktą Nr. 5 (už 2012 m. 11 mėn.) įrašius tikrovės neatitinkantį turinį ir ūkinio įvykio rezultatą pinigine išraiška, kad apsauginė ir priešgaisrinė signalizacija pastate Nr. 33 neva įrengta ir jos įrengimo kaina yra 46 150,64 Lt (be PVM ir 9 691,63 Lt PVM), bei šio atliktų darbų akto pagrindu išrašius 2012-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000017, įrašant tikrovės neatitinkantį ūkinio įvykio (darbų atlikimo) rezultatą pinigine išraiška, ir nurodžius buhalterei I. M. įtraukti minėtą 2012-11-30 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000017 į Bendrovės apskaitą, o pastarajai, nežinant apie nusikalstamą sumanymą, tai padarius - į Bendrovės apskaitą įtraukus neįvykusią ūkinę operaciją;

160be to, V. U. iki 2013-05-27 nepateikus buhalterei I. M. duomenų apie 2013-04-20 Atliktų darbų aktą Nr. 7 (už 2013 m. 03-04 mėn.) dėl atliktų remonto ir rekonstrukcijos darbų 228 989,25 Lt sumai (189 247,31 Lt be PVM + 39 741,94 Lt PVM) ir jo pagrindu išrašytą Bendrovės 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą serija PC Nr. 000019, o pastarajai nežinant apie įvykusią ūkinę operaciją, neįtraukus jos į Bendrovės apskaitą, t.y., neatvaizdavus Bendrovės apskaitos registro „Didžioji knyga -2411 Pirkėjai 1 gr“ Debete, ir neapskaičiavus 189247 Lt PVM apmokestinamų sandorių,

161Bendrovė apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir todėl, kaip nurodyta Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Panevėžio apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2014-01-30 specialisto išvadoje Nr. 5-5/8, iš dalies negalima nustatyti UAB „Prof City“ laikotarpio nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30 veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

162Dėl šių veiksmų UAB „Prof City“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir 222 str. 1 d.

163Kaltinamasis G. K. nusikalstamų veikų padarymo fakto nepripažino ir dėl jam pareikšto kaltinimo parodė, kad kaltinimus suprato, tačiau su jais nesutinka. Prieš pradedant vykdyti projektą („Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“) jis konsultavosi su specialistais. Organizavo veiklą, kaip reglamentuoja įstatymai, pasirašė statybos sutartis, buvo organizuota vykdomų statybų darbų priežiūra. Dokumentų tvarkymą organizavo K. A., kuri pastoviai bendradarbiavo su trečia šalimi, t.y. su Verslo paramos agentūra. Visus judėjimus derino su Verslo paramos agentūra, kurioje už šias statybas buvo atsakinga G. A., su kuria jie dažnai kontaktavo. Pirmoji Agentūros patikra buvo atlikta 2012 m. rugsėjo mėn. Specialistai patikrino visus pastatus, viską užfiksavo, buvo užfiksuoti dirbantys žmonės „Tarnautojo name“. Taip pat dalis jau atliktų darbų buvo užfiksuota ir kitose patalpose. Buvo neatitikimų darbų įforminime. Taip pat Agentūros darbuotojų buvo pasakyta, kad jeigu kas nesueina, turi naudoti kreditinę faktūrą. Jis pats nėra statybų specialistas, todėl tik vizualiai vietoje įsitikindavo, kaip vyksta ir kokie statybos darbai. Matydavo statybos darbų žurnalus, matė, kaip realiai atliekami statybos darbai objekte. Dokumentuose apie ūkinius įvykius, darbus jis gaudavo visus parašus, taip pat techninės priežiūros specialisto parašą ir tik tuomet pasirašydavo pats. K. A. surinkdavo parašus, ruošdavo dokumentus ir siųsdavo Agentūrai. Kaltinime kalbama apie darbus kiaulidėje, jie buvo anksčiau padaryti, nes norėjo švęsti Naujuosius, todėl jis spaudė V. U. dėl šių darbų. 2012 m. spalio pabaigoje darė dvaro renginį, toje salėje pristatė senovinius automobilius. Buvo tokia situacija apie sausio mėn. - sudrėkusios sienos, todėl reikėjo išdžiovinti patalpas. Gerai atsimena, kad sausį- vasarį buvo pastatytas drėgmės surinktuvas, buvo naudojama daug elektros. Taip pat buvo padaryti darbai (fiksuoti aktu Nr.6) Tarnautojo name. Darbai vyko toliau, jis visą laiką bendravo su G. A.. Teikė dokumentus. Tada ir gavo atsakymą, kad kažkas yra nesuderinta. Teikė papildomus prašymus, derino dokumentus ir pozicijas. Su Agentūra buvo sutarta, kad bus koreguojama bei pasirašyta. Viskas yra užfiksuota dokumentaliai. Kreditinė sąskaita atsirado, nes susitarė, kad jis ją pasirašys ir ji turėjo būti perduota buhalterijai (apskaitą tvarkė bendrovė „Amirtekas“). Kas važiuodavo į Vilnių, nuveždavo dokumentus. Įvyko tai, kad jie išsikėlė iš ofiso Ozo gatvėje į Pakruojo rajoną. Vėliau jis persikraustė į viešbutį, buvo gegužės baiga ir buhalterija turėjo priduoti balansus. Jam buvo svarbu laiku priduoti pirminius dokumentus. Tuomet ir atvyko pareigūnai, kratos metu FNTT darbuotojai paėmė visus dokumentus, tarp jų buvo paimta ir kreditinė sąskaita. Nors sąskaita-faktūra ir minusinis darbų aktas 6A datuoti 2013 m. vasario 28d., realiai jie pasirašyti buvo žymiai vėliau: po suderinimų su Agentūra. Tokių dokumentų paruošimą ir pasirašymą Agentūra leido. Taigi, darbai objektuose Nr.28, Nr.29, apie ką kalbama kaltinime, buvo realiai padaryti. Buvo atliktos dvi paramos agentūros patikros, visi darbai užfiksuoti, yra nuotraukos. Kitas klausimas, kad dėl sąskaitos faktūros 2013-02-28 Nr.6 Agentūra nesutiko apmokėti dalies išlaidų, nes nesutiko su sąmata. Vėliau vyko derinimas ir galiausiai darbai su kitu aktu vėliau buvo apmokėti. Buhalterinę apskaitą tvarkė bendrovė „Amirtekas“, tai buvo daroma tvarkingai. UAB „Pakruojo parkai“ teikė visus dokumentus. Tyčios tvarkyti buhalteriją apgaulingai, naikinti, slėpti dokumentus jis neturėjo. Kaip jau minėjo, UAB „Amirtekas“ turėjo būti pateikta ir minusinė sąskaita-faktūra, tačiau dėl kratos ir poėmio to neįvyko. Klausė UAB „Micaras“ dėl šios faktūros fiksavimo. Paaiškėjo, kad ji buvo deklaruota birželio mėnesį. Tyrimo metu jis tiksliai net nežinojo, ar ši sąskaita-faktūra neperduota „Amirtekui“, kad ji yra tarp paimtų kratos metu dokumentų. Taip buvo ir su kitais paimtais dokumentais, kvitais, išlaidų orderiais - visi pirminiai dokumentai buvo, juose užfiksuoti veiksmai, operacijos, jei ne krata, jie būtų buvę perduoti buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei ir apskaityti, kaip priklauso pagal nustatytą tvarką.

164Juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ atstovas R.Vanagas bendrovei inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo fakto nepripažino ir parodė, kad bylos faktiniai duomenys, tiek kaltinamųjų, tiek liudytojų parodymai aiškiai įrodo, kad nebuvo dokumentų klastojimo. Buvo sudarytos sutartys (rangos, subrangos) ir taip vyko statybos. Reikia paminėti ir paramos agentūrą,

165visi bendrovės veiksmai buvo derinami. Atstovas nepripažino ir to, kad buhalterija buvo tvarkoma apgaulingai ar netvarkingai. Gal būt tai įvyko (ne visi dokumentai laiku pateko į apskaitą) dėl to, kad dokumentai buvo skirtingose vietose, ir ne viskas buvo laiku suvesta, tačiau jokios apgaulingos buhalterinės apskaitos tikrai nebuvo.

166Kaltinamasis V. U. nusikalstamų veikų padarymo faktų nepripažino ir parodė, kad iš viso nesupranta, kaip galima kaltinti sukčiavimu, jeigu jie patys pradžioje investuoja savo lėšas, tik po to prašo jas sugrąžinti. Kas dėl kaltinimo, jog nebuvo padaryti darbai objektuose Nr.28 ir Nr.29, t.y. Kiaulidėje ir pastate Tarnautojo namas, tai netiesa, kadangi statybos darbai realiai buvo atlikti. Buvo pildomi statybos žurnalai, atliekama šių darbų techninė priežiūra. Vėliau buvo gautas atsakymas iš K. A., kad ne visiems darbams Agentūra pritaria, tai įvyko dėl nesuderintos sąmatos, įkainių. Vyko derinimai su Agentūra. Antru aktu sumažino įkainius ir vėl išsiuntė suderinimui, dokumentai buvo išsiųsti vasario mėn., iki 28 dienos. Atsakymo nesulaukė. Vėliau gavo raštą, kad Agentūra nepriima išlaidų kompensavimui dėl dviejų pastatų: kiaulidės ir tarnautojo namo. Dėl kitų darbų sutinka sumokėti. Vėl kreipėsi į Agentūrą, gavo atsakymą 2013-04-04 iš L. P. (paramos agentūros darbuotoja), kad G. A. (paramos agentūros darbuotoja) peržiūrėjo, pastabų jau neturi, kad gali siųsti prašymą dėl darbų apmokėjimo. Per visą tyrimo laiką jam buvo keista, kaip FNTT darbuotojai nematė duomenų iš jų kompiuterio, o būtent, kad yra siųstas failas, kada siųsta. Nematė pareigūnai ir nuotraukų, kurias pateikia prie bylos medžiagos. Kai kilo klausimas Agentūroje dėl apmokėjimo už darbus pagal aktą Nr.6, vyko pasitarimas Agentūroje. Pasitarime dalyvavo ir G. K., Agentūros darbuotojai. Tuomet jiems buvo pasiūlyta surašyti minusinį darbų aktą, todėl ir gimė minusinis aktas, kurį UAB „Micaras“ iš karto įtraukė į savo apskaitą. Specialistų išvadose matyti, kad dokumentai (minusinis aktas, kreditinė sąskaita) buvo rasti tiek pas G. K., tiek UAB „Micaras“. Kaip jis supranta dabar, tiesiog iki kratos atlikimo UAB „Pakruojo parkai“ nespėjo įvesti jų į apskaitą. Dėl antrojo kaltinimo epizodo (BK 182 str. 2 d.) paaiškina, kad bendrovė turi ne vieną objektą, išsibarstė po visą Lietuvą, todėl gal ne visada laiku buvo pateikiami dokumentai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad faktūra, apie kurią kalbama, t.y. 2013-04-24 sąskaita-faktūra Nr.000019 buvo išimta FNTT darbuotojų atliktos kratos metu, todėl nebuvo laiku įtraukta į apskaitą. Buhalterinę apskaitą bendrovėje „Prof City“ tvarko buhalterė, jo sesuo I. M.. Jokio tikslo nuslėpti sąskaitą - faktūrą, išvengti PVM mokėjimo biudžetui jis neturėjo. Turėjo netgi PVM permoką biudžetui. Priešingai, tyrimo metu ne kartą buvo siųsti prašymai FNTT ir tik po metų bendrovė gavo dokumentų kopijas, tuomet sesuo įtraukė dokumentą į buhalterinę apskaitą, pateikė VMI patikslintą PVM deklaraciją už 2013 m. balandžio mėn. Nepripažįsta kaltinamasis ir kaltinimo dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, nurodo, kad buhalterinę apskaitą tvarko buhalterė I. M.. Bendrovė „Tumasta“, su kuria UAB „Prof City“ pasirašė subrangos sutartį, atliko kiaulidės grindų renovaciją, sienų, lubų šlifavimo darbus, dažymą. Tačiau bendrovė neatliko visų darbų, dėl kurių buvo pasirašyta sutartis, tarp jų ir atsiradusių nenumatytų darbų. Todėl sutartį teko nutraukti. Dėl grindų betonavimo darbų gali pasakyti, kad dalį darbų atliko bendrovė „Crapala“, dalį – jo vadovaujamos bendrovės darbuotojai. Buvo naudojamas toks kiekis ir kokybė armavimo tinklo, kurie numatyti projekte. Todėl ir buvo aktas dėl 242 kv/m grindų įrengimo Nr.2 ir sąskaita 000010a surašyti ir įtraukti į apskaitą. Dėl UAB „Telekonta“ gali pasakyti, kad minėtos bendrovės darbuotojai atliko apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimą objektuose Nr. 14, 33, 32, 29, 30, 28, 34. Objekte Nr.33 priešgaisrinė signalizacija taip pat buvo įrengta, tačiau tik vėliau „Telekonta“ pastebėjo, jog nesurašė atliktų darbų akto, todėl paprašė leisti šiuos darbus įtraukti į kitą aktą, kas ir buvo padaryta.

167UAB „Prof City“ atstovė advokatė S.Uždanavičienė parodė, kad dėl sukčiavimo bendrovė kaltės nepripažįsta. Įgaliota atstovė atkreipia dėmesį, kad kaltinime apgaulės turinys visiškai neatskleistas. Jeigu kalbėti apie PVM paskaičiavimą ir deklaravimą, yra aiškiai numatyta, kad PVM deklaracijos gali būti tikslinamos už 5 metus. Taigi, jeigu nebūtų buvę kratos, arba FNTT būtų davusi leidimą paimti išimtus dokumentus (paprastai yra leidžiama daryti jų kopijas, nes įmonė negali normaliai funkcionuoti), kaltinimui pagrindo visiškai nebeliktų. Kas dėl buhalterinės apskaitos, tai yra inkriminuojama tai, kad neteisingai užfiksuotas ir atvaizduotas ūkinis įvykis, kuris neva nebuvo realiai atliktas, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad darbai buvo atlikti, o dėl PVM sąskaitos-faktūros PC Nr.000019, tai ji buvo paimta kratos metu iš buhalterės ir tik po metų pavyko ją atgauti ir deklaruoti, sutikslinti privalomą mokėti PVM.

168Liudytoja K. A. parodė, kad yra UAB „Paslaugų ministerija“ direktorė. Konsultuoja įmones ir fizinius asmenis Europos Sąjungos projektų klausimais. G. K. susisiekė su ja, kad padėtų organizuoti bei vykdyti projektą. G. K. pažįsta kaip klientą, o V. U. – kaip kliento rangovą. G. K. padėjo pasirašant Europos Sąjungos paramos gavimo, verslo finansavimo ir administravimo sutartį ir visus kitus po to sekančius reikalingus dokumentus. Kalbant apie rangos darbų aktus, būdavo tokia tvarka: rangovas padaro darbą, paruošia darbų suderinimo aktą, atsiunčia jai jį suderinti pagal rangos sutartį, t.y. patikrinti ar įkainiai tie patys, ar numatyti darbai padaryti, tada G. K. patvirtina, kad darbai atlikti gerai, laiku. Nustačius, kad toks aktas sutvarkytas ir jame techninių klaidų nėra, ji pati pateikia jį Agentūrai su lydraščiu bei dokumentais, deklaruojančiais išlaidas, kartu yra pateikimas mokėjimo prašymas, suformuojamas per svetainę. Atliktų darbų realumo ji negalėjo žinoti, jų padarymą jai patvirtindavo tik G. K. ir be to ji matydavo atliktų darbų aktą. Su 2013-03-06 mokėjimo prašymu Nr. 10 viskas vyko lygiai tokia pačia tvarka: atėjo atliktų darbų aktas, liudytoja jį patikrino, viskas buvo tvarkoje, G. K. patvirtino, kad darbai atlikti. Tačiau kadangi ten buvo nesuderintų darbų, pagal praktiką reikėjo parašyti raštą Agentūrai, kad leistų pakeisti techninį projektą, nurodyti viską, kas reikalauja nukrypimo, kad leistų jį pakoreguoti. Būna, Agentūra greitai atsako ir leidžia, o būna, kad derinimas užtrunka ilgiau. Kalbant apie šį projektą, tai (aktas Nr.6 su faktūra bei mokėjimo prašymu Nr.10) net nebuvo pirmasis darbų keitimas šiame projekte. Analogiškas keitimas buvo daromas anksčiau su trečiu teikiamu apmokėjimo prašymu. Tuomet buvo kreiptasi į Agentūrą, kuri patvirtino keitimo aktą ir išlaidas vėliau galiausiai kompensavo. Tik šiuo atveju keitimų nebuvo spėta suderinti ir buvo nekompensuotos kelios darbų pozicijos, nes buvo nesuderinti darbai. Agentūrai dar vasario mėnesį buvo pateiktas keitimas su dar nesuderintais darbais. Agentūra turi 30 kalendorinių dienų įvertinti prašymą, tačiau žadėjo, kad keitimą suderins, patvirtins ir nereikės du kartus deklaruoti tų darbų. Todėl bendrovė pateikė atliktų darbų aktą Nr. 6, derinosi sąmatą, bet techninio projekto keitimas taip ir nebuvo patvirtintas iki 2013-03-06 d., o UAB „Pakruojo parkai“ sąmatą pateikė jau su keitimo informacija. Tuomet vyko susitikimas su Agentūros darbuotojais, buvo nuspręsta, kad išlaidos už deklaruotus, bet neatitinkančius projekto darbus, kurių pakeitimų Agentūra nespėjo patvirtinti, nebus kompensuojamos. 110 tūkst. be PVM nekompensavimo priežastis buvo nurodyta, kad nesuderintos sąmatos su Agentūra, reiškia vyksta keitimas, kuriam nėra pritarimo iš Agentūros, paraleliai buvo derinamas ir pats keitimas. Keitimo metu problema buvo paties įkainio už darbus skaičiavimas. Agentūra sakydavo, kad pagal sistemą įkainis viršija vidurkį, tačiau liudytoja tik nusiųsdavo Agentūrai tai, ką pateikdavo rangovas. Agentūra liepdavo perskaičiuoti ir dėl to užtruko susirašinėjimas, o keitimas buvo derinamas kelis mėnesius. Dėl to ir atsirado kreditinė sąskaita, kurioje buvo nurodyti darbai, kurių įkainiams nepritarė Agentūra, kadangi bendrovė turėjo kažkaip juos įforminti ir tą sąskaitą surašyti. Dėl to vyko pasitarimas Agentūroje. Minėtame susitikime dalyvavo G. A., L. P., V. U., objekto techninės priežiūros atstovas R. R., direktorius G. K.. Iš V. U. įmonės vienas darbuotojas buvo, lyg ir Agentūros skyriaus direktorė dalyvavo. Vyko diskusija apie įkainius ir darbus. Buvo priimtas sprendimas, kad vienintelė galimybė yra - kreditinė sąskaita ir minusinis aktas, kažkas iš Agentūros pasakė, kad yra tokia praktika. Nurodė, kad tik patvirtinus keitimą, gali būti pateikti kompensavimui tie darbai su suderintais įkainiais. Agentūra niekada UAB „Pakruojo parkai“ nekaltino atliktų darbų aktų suklastojimu ar bandymu pasisavinti pinigus. Darbai buvo išminusuoti, nes neatitiko įkainiai, taigi juos vėl reikėjo susikompensuoti, susideklaruoti ir su vėlesniais mokėjimo aktais tos išlaidos vis tik buvo kompensuotos, kai buvo įtraukti tie patys darbai su naujais įkainiais. Darbas ir visas objektas nesikeitė, keitėsi tik įkainis. Kiekiai liko tie patys, tik mažėjo įkainiai, todėl prašoma suma ženkliai sumažėjo ir buvo kompensuota mažesnė suma. Minusinį aktą liudytoja pamatė tik 2014 m. rugpjūčio pabaigoje, kai vyko patikra ir Agentūra klausė, ar bendrovė susitvarkė ir paprašė parodyti aktą. Būtent dėl šito minusinio darbų akto, kreditinės sąskaitos- faktūros, buvo suderinta po susitikimo su Agentūra 2013 m. balandį, būtent jame buvo susitarta, kad bus padarytas minusinis darbų aktas.

169Liudytoja L. P.-G. parodė, kad dirba VšĮ Lietuvos Verslo paramos agentūroje (LVPA), buvo UAB „Pakruojo parkai“ projekto vadovė. 2014-09-12 Agentūrai buvo pateikta 2013 m. sąskaita-faktūra Nr. 0000601-1 ir prie jos buvo minusinis atliktų darbų aktas, sąskaitos suma 133 tūkst. 719, 89 (be PVM 110512,31 Lt). Atliktų darbų kaštų liudytoja nenagrinėja, atsako tik už projekto administracinę eigą, susijusią su atliktais darbais, pateiktų darbų aktais. Minėtame objekte buvo atliktos dvi atliekamų darbų patikros, yra surašyti aktai, antroji patikra vyko 2014-08-12d. Paramos gavėjo pateikto mokėjimo prašymo komentuoti negali, apie atliktus darbus gali išsamiai paaiškinti statybos darbų ekspertė G. A.. Kiek suprato dėl šios situacijos, darbai buvo atlikti, tik nebuvo suderintos jų sąmatos, įkainiai. Tikėtina, kad buvo tiesiog keičiami darbai, arba atlikti kiti vietoje anksčiau numatytų. Visi pakeitimai yra vertinami, projekto vadovai juos tikrina. Kaip projekto vadovė paaiškina, kad minėtame objekte dėl pastatų Nr.28 ir Nr.29 paramos agentūros buvo rašte paramos gavėjui parašyta: dėl pastato Nr.28 mokėjimui nepritaria dėl darbų, nes pateikta sąmata neatitinka reikalavimų, o dėl 29-o pastato nepritarta dėl sąmatos, nes kaina nurodyta didesnė negu rinkos. Tai nustatė ekspertė G. A.. Vėliau, kaip ji mato, buvo pateikti papildomi dokumentai, pateiktos pastatų Nr.Nr.28, 29 remonto darbų lokalinės sąmatos, jos vėl buvo įvertintos ekspertės. Galutiniame Agentūros rašte nurodoma, kad papildomiems darbams buvo pritarta, visi pakeitimai buvo suderinti. Tai nėra vienintelis atvejis, tokių dalykų įgyvendinant projektus pasitaiko. Dėl to vyko susitikimai, derinimai. Sąmatos buvo derinamos, vėliau apmokamos. Visos išlaidos galioja iki sutarties vykdymo pabaigos, yra apmokami ir papildomi darbai, jeigu šios sąlygos aptartos rangos sutartyje. Darbai objekte padaryti, objektas nėra dar priduotas, nes nėra Kultūros paveldo departamento atstovo parašo.

170Liudytoja G. A. parodė, kad dirba VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Projektų ekspertų skyriaus vyresniąja eksperte statybų klausimais. Jos esminės funkcijos: administruojant ES struktūrinės paramos projektus, LVPA nustatyta tvarka vykdyti projektų statybos darbų patikrinimą, paraiškų vertinimo metu įvertinti statomų ar rekonstruojamų objektų statybos darbų realumą ir pagrįstumą, identifikuoti statybos darbų datas bei apimtis, statybos objektams keliamus reikalavimus, vykdyti apsilankymus projektų vietose, teikti išvadas apie projektų sąmatas, skaičiuojamas kainas. Taip pat projektų įgyvendinimo metu, pareiškėjui keičiant statomų (rekonstruojamų) objektų techninius sprendimus, teikti ekspertines išvadas dėl pakeitimų tikslingumo, jų įtakos projekto vykdymo rezultatams. Su UAB „Pakruojo parkai“ projektu yra susipažinusi nuo pat jo vykdymo pradžios. Vertino patį projektą, statybų skaičiuojamą kainą, pažino G. K. kaip būsimą projekto vykdytoją. Antras kaltinamasis (rodo į kaltinamąjį V. U.) dalyvavo 2014 m. Agentūros atliktoje vietos patikroje. Vardo pavardės jau nepasakytų, tačiau iš patikros dokumentų mato, kad tai turėjo būti V. U. – UAB „Micaras“ atstovas. Agentūra administruoja apie 2000 projektų, juos vertina tik 3 statybų ekspertai, per savaitę važiuoja bent į tris patikras. Šiuo atveju buvo atliktos patikros vietoje du kartus. 2012-11-13 patikroje buvo kartu su specialiste L. P.-G.. Liudytoja asmeniškai tikrino deklaruotus ir atliktus darbus (patikros lapo 1-2 priedai). Objektas vietoje apžiūrėtas vizualiai, padarytos nuotraukos, kontroliniai geodeziniai matavimai nebuvo pateikti. Pastate Nr. 29 buvo pastebėtas neatitikimas projektui dėl grindų įrengimo – vietoje deklaruotų keramikinių plytelių dangos su praplatintomis siūlėmis klojamas keraminių plytelių grindinys ant smėlio pagrindo. Dėl šio neatitikimo projekto vykdytojo paprašyta pateikti paaiškinimus ir jį ištaisyti, kol projektas nepasibaigęs. Kitas neatitikimas tame pačiame pastate - sienų įrengimas, anksčiau dažytų medinių sienų paprastasis aliejinis dažymas nuvalant 75 % senų dažų. Buvo vertinta darbų sudėtis: apnašų nuvalymas, atstojusių dažų nuvalymas, įtrūkimų ar plyšių šalinimas, nuvalytų vietų ir išnašų kompostavimas, įtrūkimų ir išnašų užtepimas, užteptų vietų šlifavimas, gruntavimas, sienos dažymas vieną kartą. Faktiškai sienos tik nuvalytos ir užtrintos plono sluoksnio tinku. Vadinasi, atlikti darbai kainavo pigiau nei deklaruotas įkainis ir suteiktas finansavimas. Vėl buvo laukiama paaiškinimų ir darbų ištaisymų. Pastate Nr. 28 (grindų įrengimas lentų danga) buvo deklaruota 68 kv.m., o priimta statybos darbų žurnale tik 48 kv.m. Vėl prašoma paaiškinimo ir neatitikimo ištaisymo. Būtent statybos darbų žurnalas Agentūros laikomas pirminiu dokumentu dėl faktiškai atliktų darbų kiekio nustatymo, nes pati Agentūra jų (darbų) nematuoja, bet gali paprašyti pateikti kontrolines geodezines nuotraukas kiekiui nustatyti. Šiuo atveju tokio įpareigojimo duota nebuvo. Antroji patikra įvyko 2014-08-12, statybų objektas vėl buvo apžiūrėtas vizualiai, darbai užfiksuoti nuotraukose, kiekiai nematuoti. Pastate Nr. 28 projekto vykdytojas elektrotechnikės dalies vidaus apšvietimui projekte numatytiems darbams ir įrengimams nepateikė atitiktį ir technines charakteristikas liudijančių dokumentų. Dėl to buvo prašoma juos pateikti. Pastate Nr. 29 dėl grindų įrengimo vėl neatitikimas - vietoje keraminių plytelių grindys išgrįstos keraminėmis plytomis (kas buvo pastebėta jau pirmos patikros metu) . Atliktų darbų aktuose deklaruotas kiekis neatitinka statybos darbų žurnale nurodytų kiekių, aktuose jis didesnis nei žurnale ir sąmatoje. Sąmatoje nurodyta 171,6 kv.m., susumavus atliktų darbų aktus – 348 kv.m., statybos žurnale 174 kv.m. Projekto vykdytojas įsipareigojo pateikti paaiškinimus, ištaisyti neatitikimus. Dėl pastato Nr. 29 elektrotechninės dalies nepateikta atitiktį ir technines charakteristikas liudijančių dokumentų. Po patikros neatitikimus projekto vykdytojas taisė. Atliktų darbų aktą 6A matė tik FNTT apklausoje. Tik tuomet jis buvo vertinamas liudytojos 2014-10-07 išvadoje. Apmokėjimo už darbus klausimu negali nieko paaiškinti, nes už apmokėjimą atsakingi projektų finansų vadovai. Minusiniame akte buvo rodomas 174 kv.m. dangos darbų atsisakymas. Tokiu būdu, patikros metu fiksuotas darbų neatitikimas buvo ištaisytas. Tai pažymėta ir Agentūros išvadoje. Darbų sąmatas derina ji. Kai ateina kažkokie dokumentai iš projekto vykdytojo, jie skiriami projekto vadovui, o jei jie susieti su statyba - peradresuojami projektų ekspertų skyriui, jei ten kalbama apie projektų keitimą, projektų vadovas užduoda jų skyriui klausimus, skyrius atsako, ir tuomet projekto vadovas sprendžia, ką toliau daryti, t.y. apie išlaidų pagrįstumą. Skyriui užduodami labai tikslūs klausimai, ar tokie pakeitimai galimi, ar atsirado dėl nenumatytų aplinkybių, ar pakeitimai yra racionalūs, ar jų kaina neviršija rinkos kainos ir t.t. Ar patenkinti mokėjimo prašymą, sprendžia finansų vadovas. Projekto vadovo kompetencija sužiūrėti išlaidų tinkamumą. Liudytoja konstatavo projekte numatytų darbų neatitikimus, Agentūra nevertina – mažas jis ar didelis. Jie tiesiog ne tokie, kaip projekte. Neatitikimus projekto metu galima taisyti visada. Projekto vykdytojo dėl neatitikimų pateiktus paaiškinimus, kiek jie susiję su statyba, vertino liudytoja, ji rašė tuo klausimu išvadas. Po pirmos patikros buvo tris kartus teikiami dokumentai, net vyko susitikimas su projekto vykdytojais. 2012-12-14 liudytoja davė išvadą , kad neatitikimai ištaisyti. Jie pateikė dokumentus, deklaracijas, net minusinį aktą. Po to, jos kaip statybos ekspertės atžvilgiu neatitikimų nebebuvo, neatliktų darbų nebebuvo. Apie finansinių dokumentų vertinimą ji negali kalbėti, nes nėra finansininkė. Bet jei jai pateiktas atliktų darbų aktas, kur abejotini darbai minusuoti, ji konstatuoja, kad neatitikimas ištaisytas, projektas juda toliau. Galutinės patikros metu ji mato, kad objektas padarytas, tačiau, kaip ji minėjo, jų kiekiai nematuojami, paslėpti darbai taip pat vizualiai nematomi. Trūkumų šalinimas yra tai, kad rezultate būtų tai, kas buvo deklaruota. Jei deklaruota daug, o fakte per mažai, dar galima remtis PVM įstatymo 23 str. dėl kreditinių ir debetinių dokumentų ištaisymo. Tai būna nedažnai, bet pasitaiko. Klaidų statybose dėl darbų apimčių būna tikrai neretai. 2014-10-07 ji matė minusinį aktą, kurį įvertino, kaip trūkumų pašalinimą. Kadangi grindų buvo atsisakyta, laikoma, kad trūkumai pašalinti. Minusinis aktas – tai finansinių dokumentų tikslinimas, kurį leidžia PVM įstatymas. Iš kur gimė minusinio akto idėja, pasakyti negali. Tiesiog, toks dokumentas jai leidžia konstatuoti atitikimą tarp deklaruojamų ir faktiškai atliktų darbų. Kodėl nebuvo suderintos papildomų darbų pastatuose Nr. 28-29 sąmatos, matyti iš keleto LPA atsakymų. 2013-02-28 liudytoja teikė išvadą dėl 29-o pastato papildomų sienų tinkavimo, ištrynimo kalkiniu skiediniu 228 kv.m nepritarta, nes pateikta lokalinė sąmata netenkina 16.2 rangos sutarties punkto, t.y. pateikta kaina yra didesnė už bendrą vidutinę rinkos kainą. Dėl 28 pastato papildomų darbų nepritarta, nes lokalinė sąmata taip pat netenkino rangos sutarties 16.2 punkto - pateikta kaina yra didesnė už bendrą vidutinę rinkos kainą. Rinkos kaina nustatoma remiantis naudojamos sistemos rekomenduojamomis rinkos kainomis, nes jokios kitos rinkos kainos pagrindimo Lietuvoje nėra, nebent būtų pateikiami keli komerciniai pasiūlymai apie tą patį darbą. 2013-04-12 išvadoje dėl 29 –o pastato papildomo sienos tinkavimo ir ištrynimo kalkiniu skiediniu 228 kv.m. konstatuota, kad šių papildomų darbų atsiradimo nebuvo galima iš anksto numatyti ir jie būtini pirkimo sutarčiai užbaigti, 28- am papildomi darbai - laidų uždengimas medinėmis dailylentėmis - atsirado dėl aplinkybių, kurių iš anksto nebuvo galima numatyti pirkimo sutarčiai užbaigti. Papildomų darbų suderinamas atsekamas pagal dokumentus, jie dokumentuojami. Prašymų derinti buvo ne vienas, buvo rašomi atsakymai, iš kurių matyti, kodėl buvo derinami ar nederinami tie darbai. Dabar ji negalėtų pasakyti, kada jie buvo galutinai suderinti ir apmokėti pagal kitus aktus ir mokėjimo prašymus. Jei kažkokie padaryti darbai buvo neapmokėti, vadinasi jie buvo nesuderinti. Kiek atsimena, buvo derinamas grindų dangos medžiagos pakeitimas, tačiau iki galo suderintas jis taip ir nebuvo. 2014-11-12 išvadoje konstatuota, kad šis pakeitimas (keraminės plytos vietoj plytelių) neištaisytas, vadinasi pakeitimas dar nesuderintas. Tačiau vėliau, 2014-12-17 išvadoje dėl grindų įrengimo keraminėmis plytomis jau nebuvo prieštarauta grindų dangos pakeitimui keraminėmis plytomis, nes darbų kaina nebeviršijo bendros vidutinės rinkos kainos. O liudytojos apklausa FNTT įvyko 2014 lapkritį, vadinasi tiesiog apklausos momentu šie pakeitimai dar nebuvo suderinti. Suderinimas įvyko jau po apklausos. Šiaip tokie ilgi derinimai nėra dažni. Finansų vadovė prie sutarties turi projekto sąmatą ir ja vadovaujasi. Tarkim, ji negalėtų apmokėti darbų perviršio, nors jie ir atlikti. Liudytoja negali pasakyti, ar byloje esantys statybos žurnalai yra tie patys, kuriuos matė patikrų metu, ji jų mato per dieną labai daug ir todėl identifikuoti negali. Jai reiktų analizuoti juos iš naujo.

171Papildomos apklausos metu teisiamajame posėdyje, susipažinusi su statybos darbų žurnalais, liudytoja G. A. parodė: vertinant ar Tarnautojo namo grindys buvo sudėtos pagal techninį projektą ir sąmatą, peržiūrėjus techninį projektą konstatuotina, kad jos buvo sudėtos pagal techninį projektą, tokios ir liko. O sąmatoje nurodytas kitoks darbas - keraminių plytelių, nors jos buvo keraminių plytų, t.y. darbo technologija yra kitokia. Pagal statybos dalyvių veiklą, pareigas ir teises reglamentuojančius teisės aktus, statybų darbų žurnalas turi būti pildomas kiekvieną dieną. Darbų vadovo pareiga pagal STR ir Statybos įstatymą užtikrinti, kad darbai būtų atlikti pagal techninį projektą, vadovaujantis technologija, naudojant kokybiškas medžiagas, o deklaruojami (aktuojami) ir statybos darbų žurnale žymimi kiekiai atitiktų faktą. Tai ir yra tikrinama. Darbų vadovas pasirašytinai deklaruoja darbų atlikimą, o techninė priežiūra tikrina ir pasirašytinai priima darbus, jei jie nepriimami – daromas įrašas, pastabos žurnale. Keletas pozicijų iš atliktų darbų akto Nr. 6: Pastatas Nr. 28 („Kiaulidė“) sienų seno tinko išmušimas statybų žurnale jis taip pat yra, vidaus paviršių labai geras tinkavimas –atliktų darbų akte nurodyta 306,1 kv.m – o žurnale nurodyti 306 kv.m du kartus (susumavus dienas). Lubų tinkavimas vėl žurnale 2 kartus tas pats kiekis. Antros patikros vietoje metu 2014-08-12 pastato Nr. 29 grindų įrengimas tikrintas, prie Nr. 10 mokėjimo paraiškoje, atitinkamame akte ir sąskaitoje- faktūroje -174 kv.m. grindų, prie mokėjimo Nr.11 ir akto vėl 174 kv.m., o patikroje matytas kiekio neatitikimas. Bet pakeitimas buvo suderintas ir neatitikimas ištaisytas. Keraminių plytų grindinio pagal techninį projektą kvadratūra atitiko, tačiau buvo netikslumai atliktų darbų aktuose, jie buvo užfiksuoti. Grindys buvo faktiškai padarytos (174 kv.m), tik medžiagos kitos ir klaida pateikiant Agentūrai du kartus dokumentus su tais pačiais kiekiais, nors faktiškai atlikti tik 174 kv.m. Buvo surašytas perteklinio kiekio minusinis aktas (kreditinių debetinių dokumentų taisymas). Suklydus dėl atliktų darbų kiekio rašomas atliktų darbų minusinis aktas ir kreditinė sąskaita-faktūra. Agentūra minusinį aktą gavo tik po antros patikros 2014 rugpjūtį. Radus neatitikimus, kol jie neištaisomi, sustabdomas visas finansavimas. Ištaisymo būdai keli- jei suklysta su kiekiu, laukiama kol padarys, jei darbų neįmanoma padaryti, jie padaryti ne pagal pirkimo dokumentus – arba taikomos nuobaudos ar darbai minusuojami 100%. UAB „Pakruojo parkai“ situacija tikrai ne vienetinė, neatitikimai dažni ir būna daug didesni, tačiau ikiteisminiai tyrimai dėl to FNTT neatliekami. Pažymėtina tai, kad Agentūra netikrina kiekvieno atliktų darbų akto atitikimo, ji privalo atvažiuoti kelis kartus ir darbus tikrina pasirinktinai, o ne visus. Šiuo atveju buvo pastebėti neatitikimai dėl grindų dangos. Jei projekto vykdytojas pateikia Agentūrai prašymą apie projekto pakeitimą, kuris susijęs su infrastruktūra ar statyba, prašymas nagrinėjamas liudytojos skyriuje. Dirbama konkrečiai, t.y. su kiekvienu klausimu. Projekto vadovas žiūri visą projektą, projekto vykdytojas, prašydamas pakeitimo, turi teikti jo pagrindimą, kodėl daro pakeitimą , techninę dokumentaciją, ir ekonominį paskaičiavimą, kiek tie darbai kainavo anksčiau ir kiek kainuos po pakeitimo. Visi šie dokumentai vertinami ir teikiamas teigiamas ar neigiamas atsakymas. Kalbant apie konkrečiai šioje byloje aptariamus darbų derintus pakeitimus, jie buvo derinami pakankami ilgai, nes dažniausiai naujai pateiktų darbų kainos neatitiko rinkos vidutinių kainų arba prašomi pakeitimai buvo nepagrįsti. Liudytoja pažymi, kad su šio projekto vykdytoju derybos buvo ne tik dėl kaltinime nurodytos 110 000 Lt sumos, o daug didesniems pakeitimams. Liudytoja negali pasakyti, kiek tokių pakeitimų jau buvo suderinta mokėjimo paraiškos Nr. 10 teikimo momentui. Tačiau minusiniame akte nurodytiems 29 pastato grindų įrengimo pakeitimams mokėjimo teikimo momentu pritarta dar nebuvo. Šie pakeitimai buvo suderinti daug vėliau. Būna, kad projekto vykdytojas deklaruoja atliktus darbus pagal norimus projekto pakeitimus, tikėdamasis jų suderinimo, tačiau pritarimo taip ir negauna. Tada jis tiesiog deklaruoja tą atliktą (pakeistą) darbą darbų atlikimo akte ne tokį, koks jis numatytas. Sąmatoje pas juos buvo 174 kv.m. grindų. O sudėjus jų mokėjimo prašymo reikalavimus grindų gavosi du kartus po 174 kv.m. Jau vien todėl finansų vadovė nebeapmoka to, ko nėra sąmatoje prie pirkimo dokumentų. Kodėl gi projekto vykdytojas teikia apmokėjimo prašymą dėl nesuderintų darbų, reikia klausti jo paties.

172Liudytojas E. N. parodė, kad iki projekto „Pakruojo Parkai“ nepažinojo nei vieno iš kaltinamųjų. Su V. U. susipažino, kai šis pasiūlė liudytojo vadovaujamai UAB „Micaras“ sudalyvauti UAB „Pakruojo parkai“ paskelbtame statybų projekto konkurse kaip generaliniam rangovui. Sutiko. Nors UAB „Micaras“ buvo generalinis rangovas, realiai visus darbus objekte, visu 100 procentų, atliko UAB „Prof City“, kuris buvo subrangovas. Tarp UAB „Micaras“ ir UAB „Prof City“ buvo pasirašyta subrangos sutartis. UAB „Micaras“, kaip generalinis rangovas, turėjo gauti generalinio rangovo dalį - 20 000 Lt plius PVM. Kaip generalinis rangovas liudytojas tik pasirašydavo kai kuriuos dokumentus, o atliktus darbus užsakovui perduodavo pati UAB „Prof City“. Darbų aktus ruošdavo taip pat UAB „Prof City“, visa projekto dokumentacija buvo pas juos, jie tvarkydavo ir buhalteriją. Kai prasidėjo darbai, tuomet objekte susipažino ir su G. K.. Pačiame statybos objekte nebuvo atlikta jokių UAB „Micaras“ darbų, ten nedirbo jo darbininkai. Vienintelis iš jo firmos ten dalyvavo UAB „Micaras“ darbų vadovas A. D., kadangi priduodant darbus turėjo būti generalinio rangovo atstovas. Kad A. D. dirba ir UAB „Prof City“, jis nežinojo. Šiaip visi darbai pagal projektą buvo atlikti, darbų vadovas A. D. patvirtino tai. Jie gal tik buvo blogai įforminti. Tiek Kiaulidės, tiek Tarnautojo namo darbų aktai buvo pasirašyti tik po pačių darbų atlikimo. Aktus paruošdavo V. U.. Liudytojas, kaip generalinis rangovas, juos tik antspauduodavo ir pasirašydavo. Rašydavosi juos dar statybų vadovas, ir be abejo pagrindinis parašas buvo užsakovo, kuris tuos darbus priima. Jei užsakovas pasirašo aktus, liudytojas pilnai tiki, kad darbai atlikti. Pats asmeniškai jis nevažiuodavo įsitikinti, kad visi aktuose nurodyti darbai atlikti. Visi aktai pereidavo per jį, kadangi šalia turėdavo generalinis rangovas surašyti ir pridėti sąskaitas-faktūras, kurias pasirašydavo kaip generalinio rangovo direktorius, bet darbus priduodavo darbų vadovas A. D., liudytojo parašas ant akto galėjo atsirasti tik jei buvo A. D. parašas. A. D. rašydavosi ir vedamuose statybų žurnaluose. Atliktų darbų aktą ruošdavo V. U., o jį lydinčią sąskaitą-faktūrą išrašydavo liudytojas. Viena sąskaita-faktūra likdavo jo firmos apskaitoje, kita keliaudavo užsakovui. Buvo keletą kartų nuvažiavęs į objektą pasižiūrėti, tačiau tik bendrai apžiūrai, tai nebuvo atliktų darbų tikrinimas. Matė, kad darbai atliekami, tačiau smulkiau žiūrėdavo jo darbų vadovas A. D., kuris kontroliavo tų darbų atlikimą ir asmeniškai rašydavosi atliktų darbų aktus, dalyvaudavo juos priduodant užsakovui. Realiai statybų procesui vadovo subrangovas UAB „Prof City“. Apie atliktų darbų aktus Nr. 6-7 nieko daug pasakyti negali, jei buvo paruošti ir priduoti, tačiau vėliau buvo anuliuoti, nes jų nepriėmė Agentūra. Visoms suinteresuotoms institucijoms statybos dokumentus pateikdavo subrangovas. Iš V. U. ir sužinojo, kad keli atliktų darbų aktai nebuvo patvirtinti ir buvo anuliuoti. Vėliau buvo surašytas minusinis aktas, jis buvo surašytas galbūt kovo mėnesį. Ar buvo apmokėti darbai pagal aktą Nr. 6, liudytojas nežino. Jis pirmą kartą susidūrė su minusiniu aktu savo praktikoje. V. U. pasakė, kad reikia anuliuoti nepriimtus darbus, ir daugiau jis nesigilino. Prie minusinio akto buvo rašoma papildoma minusinė sąskaita –faktūra. Kaip liudytojas suprato, buvo minusuoti nepatvirtinti Agentūros darbai ir atitinkamai 110 000 Lt. Teisiamajame posėdyje liudytojui parodžius 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6 ir 2013-02-28 sąskaitą -faktūrą, liudytojas patvirtino, kad antspaudai ir parašai juose yra jo. Atitinkamai jo parašai yra ant minusinių akto ir sąskaitos. Kaip visada, minusinį aktą paruošė V. U., o jis išrašė – sąskaitą –faktūrą. Agentūrą tų darbų nepatvirtino, tačiau tai nereiškia, kad jie nebuvo atlikti. Problema buvo ta, kad Agentūra jų nepatvirtino dėl sąmatos, įkainių, o ne ta - kad jie buvo neatlikti. Jie buvo atlikti, buvo priimti užsakovo. Tyrimo metu buvo paimta UAB “Micaras“ buhalterinė dokumentacija, po tyrimo ji buvo sugrąžinta bendrovei.

173Liudytojas R. B. parodė, kad abu kaltinamuosius pažįsta dėl darbo reikalų. Dirba UAB „Prof City“ darbų vadovu. Bendrovėje įsidarbino prieš trejus metus – 2012 metų vasaros pabaigoje. Su V. U. nuvažiavo bei apžiūrėjo darbų vietą - Pakruojo dvarą, kur susipažino su G. K.. Šiame objekte ir buvo jo darbas, jis vadovavo darbininkams, prižiūrėjo žmones, skaičiavo ir žymėjo, kiek ir kas dienų dirbo, kiek uždirbo. V. U., pristatydavo popierius, sąskaitas-faktūras. Jeigu buvo dokumentų, veždavo į biurą, atidavęs dokumentus, vėl grįždavo į objekto vietą. Darbų atlikimą prižiūrėdavo jis, G. K., V. U., dar buvo vienas darbų vadovas – Mindaugas. Darbų atlikimo aktų nepasirašinėdavo ir nežino, kas juos pasirašinėdavo. Būdavo pildomas darbų atlikimo žurnalas, bet jį pildė ne pats liudytojas, o A. J.. Pastate „Kiaulidė“ dar iki liudytojo įsidarbinimo dalinai darbai buvo atlikti: jau buvo padarytos sienos, lubos, grindys, tinkavimas, už tai buvo atsakingas kitas darbų vykdytojas, greičiausiai, M. V.. Prižiūrint liudytojui buvo iš naujo padarytos grindys, atliktas tinkavimas, dalinai apšvietimas. Tinkavimas buvo atliekamas vėlyvą rudenį ir žiemą (pirmąją jo įsidarbinimo žiemą), plytelių klojimas – tą pačią žiemą. Datų statybos žurnaluose nematė, kadangi pastarieji buvo ofise, mano, kad juose nurodytos tokios pačios datos. Žurnalai buvo pildomi pagal liudytojo pateiktus kiekius ir datas, kuriuos jis sau žymėdavosi atskirai juodraščiuose. Tuos duomenis teikdavo A. J., kuris pildė statybos žurnalus. Pastarasis buvo UAB „Prof City“ vadybininkas, kodėl žurnalus pildė būtent jis, nežino. Su V. U. bendraudavo daugiau elektroniniu paštu, siųsdavo jam padarytų darbų nuotraukas kontrolei. Kai įsidarbino, jau buvo objektuose atliekami grindų betonavimo darbai, jie buvo daromi prie liudytojo. Buvo daromi sandėliai, tačiau konkrečių juos atlikusių įmonių pavadinimų ar vardų, nebeprisimena. Kiaulidėje grindys buvo pagrinde medinės, kituose pastatuose – betonuojamos. Betonavimo darbai buvo atliekami vasarą, buvo šilta, galimai birželio-rugpjūčio mėnesiais. Kiaulidėje ir Tarnautojo name dėl darbų kokybės buvo iš G. K. tam tikrų pretenzijų, todėl perdarė grindis, Tarnautojo namo buvo daromi sienų perdažymai. Darbininkams buvo mokama kas mėnesį, todėl ir už tuos ne itin kokybiškus darbus matyt buvo sumokėta. Liudytojas pinigus gaudavo iš V. U., kartais grynais, kartais pavedimu, išmokėdavo darbininkams atlyginimus, paimdavo parašus. Pastatas Nr. 33 yra svirnas. Svirnuose buvo įrenginėjama priešgaisrinė signalizacija, ją įrenginėjo bendrovė iš Šiaulių, įrenginėjimo datos tiksliai neprisimena. Pateikus apžiūrai statybos žurnalus „Tarnautojo namas“, „Kiaulidė“ liudytojas patvirtino, kad juose nurodyti darbai buvo atlikti. Darbams atlikti buvo projektai, konkrečius nurodymus, kur ir ką daryti dar duodavo G. K., pakoreguodamas smulkmenas.

174Liudytojas A. D. parodė, kad kaltinamąjį V. U. pažįsta seniai, turėjo kažkada bendrą statybų objektą, su G. K. susipažino „Pakruojo parkų“ objekte. Pagal specialybę yra paveldo specialistas, turi atestaciją dirbti su kultūros paveldo objektais, todėl buvo paprašytas prižiūrėti darbų eigą. Prižiūrėti objekte darbus jį pakvietė V. U.. Važinėdavo tikrinti darbų eigos, atvažiuodavo į mėnesį kokius du kartus, stebėjo situaciją. FNTT buvo apklausiamas dėl atliktų darbų akto ir jį sekusio minusinio darbų akto. Jis matė atliktų darbų aktą, atsimena ir pačius atliktus darbus, bet paskui jie dėl neaiškių priežasčių buvo padaryti minusiniais. Statybose paprastai yra tik vykdomi, nevykdomi ir papildomi darbai. Kiek suprato, kilo problema Agentūroje, jie (darbai) nebuvo priimti Agentūros, dėl galbūt užsakovo neteisingai paruošto investicinio projekto. Priežasčių jis nežino. Nesupranta, kaip galėjo būti minusuoti realiai padaryti darbai. Jis pats stebėjo, kaip jie buvo padaryti, jam buvo pateikti aktai, minusiniais jie tapo tik dėl Agentūros netvirtinimo. Rangovas, matyt tam, kad būtų priimta kita akte nurodytų darbų dalis, nepatvirtintus darbus tiesiog minusavo, ir matomai dėl jų vėliau buvo deramasi. Atliktų darbų Akte Nr. 6A nurodytus darbus tikrai matė atliktus. Pats apeidavo objektą, stebėdavo eigą, matydavo patalpas, jo žinios apie atliktus darbus buvo iš to, kad matė juos realiai, o ne, sakykim, iš pokalbių biure. Objekte visi darbai buvo atliekami realiai, aktuojami buvo tik realiai padaryti darbai. Be to dar buvo juos fiksuojantis darbų vadovas, galiausiai buvo atliekama techninė objekto priežiūra, kuri priima darbus ir ištaiso klaidas, jei tokių padaryta. Atliktų darbų kainos ir skaičiai jo nedomino, tik jų kiekis – atlikti ir neatlikti darbai, ar atitinka tikrovę. Skaičių realumą tikrina techninė priežiūra. UAB „Micaras“ vadovas neprivalėjo tikrinti liudytojo jau patikrintus darbus. Objekto techninę priežiūrą atliko R. R.. Darbai aktuojami, be to atlikti darbai įrašomi į statybos darbų žurnalus. Žurnalai buvo pildomi, juose liudytojas pasirašydavo. Įrašai žurnale galioja nuo to momento, kai po jais paskutinėje grafoje pasirašo statybų techninis prižiūrėtojas. Jis-galutinis priėmėjas ir vienintelis neturi teisės klysti. Paprastai žurnalus pildo meistras arba brigadininkas, o ar jie atitinka realybę, turi įsitikinti techninis prižiūrėtojas. Meistras veda įrašus kiekvieną dieną, šalia jų nurodoma data, jei liudytojas po jais deda parašą, vadinasi tą dieną ir pasirašo. Jam žurnalai buvo duodami pasirašyti maždaug sykį į mėnesį. Be žurnalo dar yra darbų aktas, žurnalo įrašai turi atitikti aktuose nurodytus duomenis. Agentūros atliktose patikrose liudytojas nedalyvavo, apie pareikštas pretenzijas nežino. Dėl kokių priežasčių buvo surašytas minusinis aktas, neteko girdėti. Matyt, jei Agentūra reikalauja kažkokius darbus padaryti minusiniais, bendrovė tai daro, nors ir patiria nuostolius dėl investicijų į tuos darbus. Kaip suprato, tų minusinių darbų tiesiog nepriėmė Agentūra. Bet tiksliomis priežastimis nesidomėjo, tai ne jo reikalas, su juo tai nebuvo aptariama. Jam V. U. tik pasakė faktą, kad tai bus minusiniai darbai. Jis iš tikrųjų tuo metu dirbo tiek generalinio rangovo, tiek subrangovo įmonėje. UAB „Micaras“ jis prižiūrėjo darbų eigą kultūros paveldo aspektu (stebėjo, kaip ardomos grindys, sienos, ar nėra senovinių raižinių), šiuo aspektu atliekamų darbų apimtys, kvadratūros jo nedomino. Tam buvo darbų vadovas. Subrangovo darbų vadovas buvo R. B.. Atliktų darbų aktus jis pasirašinėjo kaip UAB „Micaras“ atstovas. Sumos, atliktų darbų kvadratūros aktuose jo nedomino, jo kontrolė pasireiškė stebėjimu, ar darbai teisingai vykdomi. Už apimtis atsakinga techninė priežiūra. Jis aktus rašėsi kaip statybos dalyvis. Apžiūrėjęs statybos darbų žurnalą „Kiaulidė“ liudytojas nurodė, kad įrašai daryti ne jo ranka, tačiau žurnale esantys parašai yra jo. Negali patikslinti, kada jam buvo pateiktas žurnalas pasirašyti, bet tikrai iki apklausos FNTT, žurnalas buvo teikiamas pasirašyti V. U., jo biure, įrašai jame jau buvo užpildyti. Iš karto jo viso nepasirašė. Važinėdavo pasirašyti jo dalimis. Žurnalų pas save neturėjo. Važiavo gal 4-5 kartus į biurą pasirašinėti tų žurnalų. Pasižiūrėdavo įrašus, suderindavo juos su atliktų darbų aktais. Objekte nebuvo jokių išgalvotų darbų. Kiaulidės (grindų įrengimo darbai, sienų įrengimo darbai, lubų įrengimo darbai), Tarnautojo namo darbai buvo vykdomi realiai. Negalėtų pasakyti, kada šie darbai buvo tiksliai vykdomi, jie gali būti atlikti anksčiau, aktuojami vėliau, tai nėra nusikaltimas. Tačiau žurnaluose surašyti darbai tuo pačiu laikotarpiu ir buvo atlikti, būtent sutartyje numatytu laikotarpiu. Tačiau smulkmenų po kelerių metų joks darbų vadovas atsiminti negali. Pats atvažiavęs į objektą stebėdavo darbų eigą, tuo momentu žinojo, kas yra ir turi būti atliekama, galėjo ir projekte pasižiūrėti.

175Liudytojas R. R. parodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius. G. K. – kaip techninės priežiūros sutarties užsakovą, o V. U. – kaip užsakovo rangovą. Statybų objektas buvo Pakruojo parkas. 2012 m. liepos - rugpjūčio mėn., pagal UAB „Statech“ ir UAB „Pakruojo parkai“ pasirašytą sutartį kaip techninis prižiūrėtojas vykdė šio objekto techninę priežiūrą – prižiūrėjo statybos darbų kokybę, statybos žurnalų, kitų dokumentų pildymą. Iki 2012 rugpjūčio dirbo pagal pasirašytą sutartį, o po to - be sutarties. Vėliau sutriko apmokėjimas už darbą, tačiau techninės priežiūros paslaugą tebeteikė, tikėdamasis, kad sumokės vėliau, atsiskaityta buvo tik 2013 m. liepos mėnesį. Objekte buvo apie trylika mažų objektėlių. Visuose statybos dokumentuose, kur yra liudytojo parašai, atlikti darbai ir medžiagos atitinka realius kiekius. Mažiausiai vieną kartą į mėnesį liudytojas pats atvykęs į vietą tikrindavo darbų kokybę, eidavo realiai žiūrėti, matuodavo. 2012 m. vasarą objekte buvo atlikti betonavimo su pasluoksniais darbai, jie turi matytis darbų žurnale. Buvo įrengta priešgaisrinė sistema. Darbų atlikimo datos pažymėtos statybos darbų žurnale. Darbai buvo derinami su rangovu. Vykdant priežiūrą teko bendrauti su darbų vadovu A. D., ar teko bendrauti su R. B., jau nebegalėtų pasakyti, neatsimena. Su Agentūra gavosi nesusipratimas. Buvo išrašytas minusinis darbų atlikimo aktas, nes Agentūra nebesutiko dėl darbų atlikimo akto pakeitimo. 2013-02-28 atliktų darbų akte Nr. 6 parašas yra jo, tačiau sutartis su juo dėl techninės priežiūros jau buvo pasibaigusi. Neatsimena, ar pasirašinėjo „minusinį“ aktą Nr. 6A.

176Liudytoja I. M. parodė, kad ji vadovauja buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančiai bendrovei UAB „Amirtekas“. G. K. vadovaujama UAB „Pakruojo parkai“ yra jų klientas nuo 2010 m., dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo buvo pasirašyta sutartis. Nuo šių metų tvarko jų buhalterine apskaitą. Klientas atveža jiems buhalterinius dokumentus, jie suvedami į apskaitos programą, „Amirtekas“ teikia mokestines deklaracijas ir finansinę atskaitomybę. Dokumentus dažniausiai atveždavo pats G. K.. Buvo prašoma atvežti dokumentus kuo anksčiau, kartais tai buvo daroma ir kelis kartus į mėnesį. Kai G. K. tik važiuodavo į Vilnių, veždavo juos (dokumentus). Dėl kokių priežasčių tik 2014 m. rugpjūtį elektroniniu paštu gavo 2013-02-28 sąskaitą faktūrą 133 tūkstančių Lt sumai, pasakyti negali. Kadangi be kliento patvirtinimo nieko, gauto elektroniniu paštu, į apskaitą neįtraukia, dėl šio atvejo pati skambino klientui, gavo jo patvirtinimą ir sąskaitą įtraukė į apskaitą. Ji buvo įtraukta tik 2014 metais. Klientas nepaaiškino vėlavimo priežasčių, tik pasakė, kad ši sąskaita-faktūra jau seniai turėjo būti įtraukta į apskaitą. Jos vadovaujama įmonė turi daug klientų, visų jų buhalterinė apskaita vedama sąžiningai ir gerai. Nebuvo apgaulingai tvarkoma ir UAB „Pakruojo parkai“ apskaita. Turi didelę, 30 metų patirtį, nepastebėjo jokių apgaulingos buhalterinės apskaitos požymių. Jokių dokumentų klastojimų ar naikinimų nebuvo. Ji negali nieko konkrečiai pasakyti apie kaltinime minimas į apskaitą neįtrauktas įvykusias ūkines operacijas. Tačiau jų darbo tvarka yra tokia - klientas atveža dokumentus, jie įtraukiami į apskaitos programą, tačiau tam jie turi būti tvarkingi pagal įstatymą, jeigu kažkas dokumentuose negerai surašyta, pastebimi jų įforminimo trūkumai, jie visada grąžinami klientui taisyti, nurodant, kas turi būti padaryta (parašai, datos ar sumos), ir paskui vėl grąžinami liudytojos įmonei įtraukimui į apskaitą. Tik vienu atveju nepaisant to, kad klientui grąžinami taisyti dokumentai, jie yra traukiami į apskaitą iš karto – tai atlyginimų dokumentai, nes reikia deklaruoti gyventojų pajamų mokestį. Jei buvo nustatytos kažkokios įtrauktos į apskaitą ūkinės operacijos, tačiau nėra jas pagrindžiančių dokumentų (dėl 4098, 32 Lt grynųjų išmokėjimo iš kasos atlyginimams), taip galėjo būti tik todėl, kad patys dokumentai buvo grąžinti klientui jų įforminimo pataisymui. Įstatymas numato, kad dokumentai į apskaitą turi būti traukiami iš karto, tačiau jei nėra galimybės to padaryti iš karto, tai ne vėliau nei per 4 mėnesius. Todėl prašymas klientui tikslinti netvarkingus buhalterinius dokumentus prieš įtraukiant juos į apskaitą nepažeidžia įstatymo. Tam, kad būtų į apskaitą įtraukta kaltinime minima 20581,72 Lt suma , jai turėjo būti pateikti kasos pajamų orderiai. Jos įmonėje 2013 m. gegužės mėnesį buvo padarytas UAB „Pakruojo parkai“ dokumentų poėmis, paimant absoliučiai visus jų turėtus dokumentus, be to pareikalauta elektroninės buhalterinės apskaitos versijos. Liudytojos nuomone, poėmio metu jau turėjo būti apskaityti praktiškai visi jų turimi UAB „Pakruojo parkai“ dokumentai, nebent galėjo būti keletas šviežiai atvežtų. Kadangi buvo paimti pirminiai dokumentai, jie negalėjo padaryti metinės finansinės atskaitomybės, teikti deklaracijų. Klientas negalėjo jų pateikti, kadangi negavo jų iš FNTT. Duomenys už 2012-2013 m. ir dabar dar atsilieka. Liudytojos manymu, kaltinime minimi 2013 m. gegužės mėnesio kasos pajamų orderiai daryto poėmio metu jų bendrovės pasiekę dar nebuvo, kitaip juose nurodytos ūkinės operacijos jau būtų buvusios įtrauktos į kliento apskaitą. Buvo nesusipratimas su kasos aparatu. Buvo atvejis, kai buvo atvežti pajamų orderiai, tačiau kasos aparato inkasavimas neatitiko juose nurodytų duomenų. Teko tikrinti kasos pajamų juostas ir grąžinti perrašyti pagal kasos pajamų juostas. Kiek inkasuota pinigų juostoje, tokiai sumai turi būti išrašyti ir kasos pajamų orderiai. Visai gali būti, kad tie neįtraukti kaltinime nurodyti duomenys apie neįtrauktas ūkines operacijas ir buvo susiję su kasos juostos tikrinimu. Atliktų darbų aktas nėra visiškai buhalterinės apskaitos dokumentas, jiems pagrindas yra pati sąskaita –faktūra, aktas – daugiau jos patvirtinimas. Jis net ne kiekvienu atveju surašomas. Tam, kad būtų surašyta- sąskaita faktūra, jis tikrai nėra privalomas taip pat surašyti. Už atliktus darbus įmonė gali pateikti tik sąskaitą-faktūrą be atliktų darbų akto. Tai tikrai nėra laikoma apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu. Šiaip laiku į apskaitą nepateikdamas PVM sąskaitos faktūros klientas tik pralošia, nes jis sumoka daugiau PVM valstybei. Jei laiku nepateikia kreditinės sąskaitos faktūros, gali būti viršyta PVM apskaita. Esant PVM permokai, kitą mėnesį turint mokėtiną PVM, įmonė gali jo nemokėti permokos sąskaita. Tačiau buhalteris niekada neužlaikys dokumentų įtraukimo į apskaitą siekdamas PVM išlyginimo, nes jis atsakingas už mokesčių apskaitą, deklaracijų pateikimą. Jis viską, ką gauna, iš karto traukia į apskaitą, o jau tada mato rezultatą. Jie gavo sąskaitą faktūrą Nr. 0000601, užfiksavo ją apskaitoje. Ar buvo prie jos atliktų darbų aktas, negali pasakyti, apskaitai reikšminga tik pati sąskaita. Kreditinę (minusinę) sąskaitą faktūrą Nr. 0000601-1 gavo tik 2014 m. rugpjūtį. Kadangi gavo ją iš UAB „Micaras“, klausė kliento (G. K.), ar gali ją traukti į apskaitą. Šiam patvirtinus, įtraukė. Minusinė- reiškia, kad jos sumai turi būti sumažinta pirminė sąskaita. Šiaip abi jas turėjo gauti vienu metu, tiek pirmąją, tiek kreditinę. G. K. aiškino, kad jis neturi dokumentų, jie iš jo paimti, dalis jų dėl poėmių iki buhalterinę apskaitą tvarkančios bendrovės net nebuvo atvežti. Kad kai kurios ūkinės operacijos liko neįtrauktos gali būti dėl paprastų priežasčių. Tarkim, iš UAB „Pakruojo parkai“ sąskaitos daromas pavedimas bendrovei „Menas gyventi“, už ką jis daromas, apskaitą tvarkanti bendrovė nemato, tik kad užfiksuota kažkokia ūkinė operacija. Ji laukia iš UAB „Menas gyventi“ į UAB „Pakruojo parkai“ ateinant PVM sąskaitos faktūros, o ši vėluoja. Tik sulaukę jos, traukia ją į apskaitą, tikslina PVM. Visos kaltinime nurodytos operacijos šiai dienai jau yra įtrauktos į apskaitą. Dėl 1803,50 Lt kasos pajamų, neįtrauktų į apskaitą, paaiškino, kad buvo surašyti kasos pinigų priėmimo kvitai, pinigai buvo apskaityti pagal juos, o pagal kvitus turėjo dar būti surašyti kasos pajamų orderiai ir įtraukti į apskaitą, tačiau, kadangi tai gegužės mėnesio dokumentai, jie galėjo liudytojos nepasiekti, nes dokumentai buvo poėmių metu paimti. Tokių trūkumų nebuvo rasta jokiuose kituose mėnesiuose.

177Liudytoja A. C. parodė, kad pažįsta tik kaltinamąjį G. K.. Dirba UAB „Amirtekas“ buhaltere, UAB „Amirtekas“ pagal sutartį tvarko UAB „Pakruojo parkai“ buhalteriją. Kaltinime nurodytu laikotarpiu ji taip pat ją tvarkė. FNTT apklausoje ji buvo apklausiama apie dokumentus, kurių tuo metu neturėjo. Buvo viena sąskaita ir keli kasos orderiai neįtraukti į apskaitą. Kasos orderiai buvo datuoti gegužės mėn., jie nebuvo liudytojai pateikti, nes jai turėjo pristatyti buhalterinę dokumentaciją tik iki kito mėnesio 5-os dienos. Dokumentus jai atveždavo įmonės direktorius arba kitas darbuotojas kartą į mėnesį. Ant kiekvieno iš gautų dokumentų dėdavo antspaudą ir gavimo datą, net jei ji būdavo pavėluota. Kas įmonėje buvo atsakingas už ne laiku apskaitai pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, liudytoja nežino. Sąskaitą-faktūrą gali atvežti ir po pusės metų, tam įstatymo yra numatyta tikslinimo tvarka. Galima tikslinti duomenis už penkerius metus. Atvežtus dokumentus liudytoja suvesdavo į apskaitą, tačiau balanso nedarydavo, tuo užsiimdavo vyr.buhalterė. Jei įmonė permokėdavo PVM, turėdavo tikslinti PVM deklaraciją. Jei įmonė turi permoką ir kartu dar mokėtino PVM, mokėtinas būdavo padengiamas iš grąžintino, bet PVM deklaraciją už tą mėnesį vis tiek reikdavo tikslinti. Jeigu iš sąskaitos judėjimo matydavo, kad yra kažkoks atsiskaitymas, bet neturėdavo jį pagrindžiančių dokumentų, prašydavo pateikti. Jei veiksmas su UAB „Menas gyventi“ apskaitoje užfiksuotas nebuvo, reiškia liudytoja neturėjo jį pagrindžiančio dokumento, dėl to jis nebuvo įtrauktas į apskaitą. UAB „Pakruojo parkai“ Pakruojo dvaro sodybos objektuose darbų sumažėjimo (133 719,89 Lt sumai) apskaitoje nefiksavo, nes nematė tokios sąskaitos. Jeigu tai neatvaizduota apskaitoje, reiškia šios sąskaitos ji neturėjo. Buvo į apskaitą neįtrauktos sumos už smulkius darbus gegužės mėnesį, kai jos dar nebuvo gavę iki to laiko orderių. Buvo atlyginimų išmokėjimo žiniaraštis, kur darbuotojai pasirašė, kam ir kiek išmokėta, ir tos sumos buvo įtrauktos. Visi reikalingi įmonės dokumentai buvo pateikti, tik truputį vėlavo, o atlyginimų žiniaraščiai buvo su parašais, ką žmogus pasirašė, kiek gavo atlyginimo, tiek ir buvo įtraukta į apskaitą. Įmonė buhalterinės apskaitos tvarkytojui turi pristatyti visus dokumentus, jeigu jų nepateikia, lieka PVM permoka ar nepriemoka, nes be dokumento negalima uždaryti sumų. Pagal sutartį įmonė turėjo pateikti visas sąskaitas iki kito mėnesio 5-os dienos.

178Liudytoja I. M. parodė, kad ji yra kaltinamojo V. U. sesuo. Kaltinamojo G. K. nepažįsta. Tiek 2013 m., tiek šiuo metu ji dirba UAB “Prof City” buhaltere. Konkretaus darbo grafiko 2012-2013 m. nebuvo. 2012 metais jai įmonės buhalterinius dokumentus dažniausiai atveždavo, o 2013-2014 metais dažniau važiuodavo jų pasiimti pati. Jai buvo pateikiamos įmonės gaunamos, išrašomos sąskaitos, kiti siunčiamieji ir gaunamieji dokumentai, o ji namuose tvarkydavo visą buhalterinę apskaitą. FNTT apklausos metu jos buvo klausiama apie 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą PC Nr. 000019, tačiau ji atsakė, kad negali atsiminti tokios sąskaitos ir jos sumos. Ši sąskaita jai buvo rodoma apklausos metu. Ji dar nebuvo įtraukta į įmonės apskaitą, kadangi dvi-trys dienos iki jos namuose atliktos kratos, darbų vadovas buvo jai atvežęs pluoštą buhalterinių dokumentų, pastarieji, tarp jų ir ši sąskaita, dar nebuvo įtraukti į buhalterinę apskaitą. Ji dirbo namuose, prižiūrėjo du vaikus, negalėjo iš karto sutvarkyti atvežamų dokumentų. PVM už praeitą mėnesį ji turi deklaruoti iki kito mėnesio 25 d. Jei įmonė nesumoka iki to termino PVM, taikomi delspinigiai, jei permoka – gaunasi permoka. Už permokas VMI nebaudžia. UAB „Prof City“ PVM visą laiką buvo permokamas. Tikslių permokų negalėtų pasakyti, tačiau programa rodydavo 8000-9000 Lt permokas. Ji tik gaudavo pastabas, kodėl taip dažnai tikslinamas PVM ir išrašomos sąskaitos. Bet taip jau gaudavosi, kad duomenys vis pasipildydavo, kol sueidavo popieriai ir informacija iš visų objektų. Įmonės darbuotojai neturėjo vienos darbo vietos, jos buvo mobilios. Ji, įmonės vadovas, darbų vadovas dirbo atskirai, todėl pasitaikydavo atvejų, kai sąskaita-faktūra likdavo neįtraukta į apskaitą, kaip šiuo atveju. Būdavo, kad keisdavosi darbai, apmokėjimas ir sąskaita-faktūra buvo tikslinama. Įstatymas leidžia tikslinti PVM deklaracijų duomenis už 5 metus. 2013 m. daugiausiai sąskaitų liudytojai pateikdavo darbų vadovas R. B., galėjo būti, kad kažkokios jai tiesiog nespėjo pateikti. UAB „Prof City“ sąskaitų-faktūrų būdavo daugiau gaunama, nei išrašoma, įmonės pirkimo PVM būdavo didesnis nei pardavimo PVM. Negali pasakyti, ar 2013 m. buvo grąžintas PVM už 2013-04-24 PVM sąskaitą - faktūrą PC Nr. 000019. Reikėtų žiūrėti buhalterinėje programoje. FNTT darė kratą gegužės pabaigoje, t.y. labai greitai po paskutinio priduoto VMI laikotarpio. Sąskaitos 2013-04-24 Nr. 000019 ji neįtraukė į apskaitą, nes tokios neturėjo. Dėl atliktų darbų aktų nieko negali pasakyti, jų pas ją nebuvo. Šiai dienai UAB „Prof City“ yra pateikusi visas sąskaitas ir sumokėjusi už jas PVM. Sąskaita faktūra Nr. 000019 taip pat yra įtraukta į apskaitą, tik vėliau, kai atgavo ją iš FNTT. Brolis sakydavo neskubėti pildyti PVM deklaracijų, kai ji pasiskundė, jog gavo pastabą iš VMI dėl dažno tikslinimo, sakydavo palaukti, kol gaus visus dokumentus iš objektų į vieną vietą, kad nereikėtų po to tikslinti. Brolis baigęs inžineriją, todėl buhalterijos tvarkyti jai nepadėdavo. Jos pačios specialybė yra verslo ir vadybos administravimas. Apie PVM sąskaitą faktūrą Nr. 000010a nieko negali pasakyti, kaip buhalterė ji daug jų gauna ir tiesiog privalo įtraukti jas į buhalterinę apskaitą ir pateikti PVM deklaracijas, nesiaiškina, ar jos atitinka atliktus darbus. Sąskaitas ji gauna iš vadovo ar tarpininko. Ta viena sąskaita liko neįtraukta į apskaitą per klaidą. V. U. nei dėl PVM sąskaitos - faktūros PC Nr. 000019, nei dėl kitų sąskaitų niekada jai nedavė nurodymų neįtraukinėti jų į apskaitą, kad įmonė išvengtų mokesčių mokėjimo.

179Liudytojas G. A. parodė, kad dirba UAB „Telekonta“ Šiaulių skyriaus vadovu. Pažįsta kaltinamuosius, susipažino darbinėje aplinkoje, kadangi bendrovė pagal sutartį su UAB „Prof City“ atliko priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos įrengimą. Visi įrengimai, kurie buvo minimi sutartyje, buvo sudėti ir gerai funkcionavo. Buvo atliktas darbų testavimas. Darbus aktavo savalaikiai, t.y. kai atlikdavo darbus. Buvo 9 objektai, darbų vadovas buvo praleidęs vieną objektą, todėl jis buvo aktuotas vėliau. Kiek atsimena, kalbama apie objektą (pastatą) Nr.33. Darbai ten buvo atlikti, UAB „ Prof City“ aktavo, bet jie (UAB „Telekonta“) to nepadarė laiku ir darbai buvo aktuoti vėliau, rašė apie tai raštą „Prof City“. Kas dėl to buvo kaltas, pasakyti negali. Galimai darbų vykdytojas laiku nesurašė, šiuo metu neatsimena. Visi atlikti darbai parodyti užpildant įrašus statybos darbų žurnale. Užsakovas („Prof City“) ne už visus darbus atsiskaitė, yra dar jų įmonei skolinga. Liudytojui teismas pademonstravo 2013-06-03 raštą Nr.44-4.5.SD, kurį UAB „Telekonta“ adresavo UAB „Prof City“ (t.27 b.l.61). Liudytojas patvirtino, kad šį raštą pasirašė jis. Iš jo turinio (rašto pavadinimas: „Dėl sutartyje Nr.1.10.VS-V-12/04 (2012.06.05) pastato Nr.33 aktavimo“) matyti, kad UAB „Telekonta“ informuoja, jog šį mėnesį nori aktuoti pastatą Nr.33, kad apsaugos ir priešgaisrinės sistemos įrengimo darbai šiame pastate baigti 2012 10 30 d.).

180Liudytojas J. U. parodė, kad yra bankrutuojančios bendrovės „Tumasta“ direktorius, pažįsta abu kaltinamuosius. Bendrovė atliko darbus „Pakruojo parkai“. Pastate Nr.36 sudėjo grindis, taip pat buvo plaunamos senos. Apačioje buvo dar pastatai, ten buvo išneštas mėšlas, plaunama, dažoma, grindys dedamos. Vėliau - sporto salė, keitė medines grindis, dažė. Iš pastato „Tarnautojo namas“ išnešė mėšlą, buvo dar sienų valymas. Pagal sutartį ne visus darbus padarė, prastai mokėjo, padarė tik dalį darbų. Atlikus dalį darbų, sutartis buvo nutraukta. Pastatuose Nr.Nr.36, 14 „Tumasta“ padarė darbus, 26 –ame pastate – dažė, valė, keitė grindis.

181Specialistė V. Ž. patvirtino savo specialisto išvadą dėl UAB „Pakruojo parkai“ ūkinės finansinės veiklos ir papildomai paaiškino, kad LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. pažeidimas kyla iš to, kad buhalterinės apskaitos dokumentai iš viso nebuvo surašyti (išvados 2 punktas), nes tikrinamuoju laikotarpiu kasoje buvo padaryta daugiau išlaidų nei gauta pajamų, iš kur gauti pinigai – neaišku. Pajamos turėjo būti pagrįstos apskaitos dokumentais. Dokumentai dėl įvykusių ūkinių operacijų buvo surašyti, bet neįtraukti į apskaitą. 20581,72 Lt grynųjų pinigų gavimo į kasą sumai nėra pateikti apskaitos dokumentai. Jie galbūt buvo apskaityti registre, bet ne apskaitoje. Į kasą jie turėjo būti įnešti pagal kasos pajamų orderį, turėjo matytis, iš kur ir kaip jie pateko į kasą, ir tik po to jie galėjo būti išlaiduoti. Tik tuomet matyti visos įvykusios ūkinės operacijos, iš kokių pinigų mokami atlyginimai. Kasoje buvo išlaiduota pajamų daugiau, nei jų gauta. Išvadoje nėra nustatyta buhalterinių dokumentų naikinimo ar slėpimo faktų. Tik buhalterinės apskaitos tvarkymo pažeidimai, išvardinti išvadoje. Tarkim, nebuvo į apskaitą suvesti pirminiai buhalteriniai dokumentai. Jie buvo pateikti specialistei (pvz. „Menas gyventi“ PVM sąskaita faktūra), tik neįtraukti į apskaitą, nors turėjo. Kasos pajamų orderiai taip pat buvo pateikti, bet neįtraukti. Priešingu atveju apskaita tvarkoma netinkamai. Specialistei buvo perduota didžioji kasos knyga – registras, kuriame fiksuotos visos ūkinės operacijos. Joje nebuvo išvadoje minimų pinigų (20581,72 Lt iš kurių vėliau mokėti atlyginimai) patekimo į kasą, nebuvo jiems išrašyto kasos pajamų orderio. Labai retai nutinka, kad įmonės kasa būtų kreditinė (su minuso ženklu). Kasos aparate ta suma galėjo realiai būti, net išmušta kasos aparate, bet kasos knygoje jos nėra, apskaitoje nėra, o pagal tokią apskaitą nėra galimybės nustatyti įmonės turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Jei padaroma klaidų kasos pajamų orderiuose, jų taisyti negalima, nes piniginių dokumentų taisyti negalima, sugadinti anuliuojami, išrašant naują. Apskaitos tvarkymas turėjo būti aptartas sutartyje su ją tvarkančia įmone. Kas turėjo išrašyti trūkstamus kasos pajamų orderius, specialistė nežino. Pagal BAĮ 21 str. už buhalterinės apskaitos organizavimą atsakingas vadovas. Jei pirminiai buhalteriniai dokumentai apskaitą tvarkančiai įmonei perduoti laiku, tuomet, matyt, atsakinga apskaitą tvarkanti įmonė, nebe UAB „Pakruojo parkai“ direktorius. Kada turi būti perduoti apskaitos tvarkytojui pirminiai dokumentai, įstatymų nėra numatyta, tačiau numatyta, kad į apskaitą jie turi būti įtraukti apskaitos tvarkytojo ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Šiuo atveju – „Menas gyventi“ apskaitos dokumentas datuojamas sausio mėnesiu, kreditinė sąskaita - vasario, kasos dokumentai - nuo 2012 metų gegužės. Visi jie tikrinimo metu nebuvo įtraukti į apskaitą, todėl nežinomas įsipareigojimų biudžetui dydis.

182Susipažinusi su UAB „Amirtekas“ vadovės rašytiniais paaiškinimais, specialistė mano, kad dėl kreditinės sąskaitos atsižvelgiant į paaiškinimus, galima būtų nustatyti bendrovės turtą, nes ji buvo įtraukta 2014 m., tačiau apskaitos pažeidimas nuo to neišnyko. Apskaita tvarkoma pagal pirminius dokumentus, be jų apskaitos tvarkymas neįmanomas. Įmonė turėtų po poėmio prašyti tyrėjų bent jau kopijų. Dėl UAB „Amirtekas“ rašytinių paaiškinimų 1 punkto nurodė: kreditinė sąskaita faktūra išrašyta 2013-02-28 d. , joje G. K. parašai, ji turėjo būti pateikta laiku, o ne 2014 m. Ją turėjo UAB „Micaras“, bet ne UAB „Pakruojo parkai“. Būtent priešpriešinio lyginimo su UAB „Micaras“ apskaita būdu ir buvo pamatyta, kad tokia sąskaita apskritai yra. Dėl paaiškinimų antro punkto: 18 specialisto išvados priede buvo pateiktas 2013-02-14 iš kasos atlyginimams išmokėta 2499 Lt, o pagal apskaitą ir didžiąją knygą atvaizduota, kad atlyginimai išmokėti 2013-02-14 4098,2 Lt, skirtingi tos pačios dienos duomenys. Kasos išlaidų orderis be parašų. Iš atlyginimų sąskaitos prie paaiškinimų pateiktas tik išrašas, o kaip kasoje – neaišku. 3 paaiškinimų punktas: jei šie kasos pajamų orderiai buvo vėliau įtraukti, pasekmių nekyla, bet prie paaiškinimų nepateikta jokių įrodymų, kad jie įtraukti. 4 paaiškinimų punktas – negali jo paaiškinti. Lieka dėl šio punkto prie savo išvados, kad kasos pajamų orderiai turėjo būti surašyti, įtraukti į kasą ir tik po to išlaiduoti. Dėl UAB „Menas gyventi“ sąskaitos priešpriešinio UAB „Menas gyventi“ patikrinimo nedarė, nes ji nekvestionavo, kad prekė (tvora) buvo gauta. Ji tik nebuvo tinkamai apskaityta. Pats daiktas (tvora) yra gautas pagal sąskaitą faktūrą, kodėl tvora neįtraukta į apskaitą, nežino. Kas liečia neišrašytus kasos pajamų orderius, net jei pinigai kasoje inkasuojami, išmušami kasos čekiai, vis tiek turi būti išrašomas dokumentas, kur jie padedami. Jie turėjo būti įnešti į kasą, o tik po to iš jų mokami atlyginimai.

183Specialistė S. S. patvirtino savo išvadą dėl UAB „Prof City“ ūkinės finansinės veiklos ir papildomai paaiškino, kad įrašydama teiginius apie realiai neįvykusias ūkines operacijas (signalizacijos įrengimą ir grindų betonavimo darbus) rėmėsi tuo, kad jai nebuvo pateiktos PVM sąskaitos faktūros, liudijančios, kad šie darbai atlikti. Ji vertino tik buhalterinius apskaitos dokumentus. Po pusantrų metų ji negali pasakyti, ar matė įvykio vietos apžiūros protokolus ir statybos žurnalus. Savo išvadoje vertino tik pateiktus apskaitos dokumentus. Dokumentus specialisto tyrimui pateikia tyrėjas. Atsimena, kad buvo rašomas raštas tyrėjui, kad trūksta dokumentų, bet dabar jau neatsimena, kokių. Matydamas išvadoje konstatavimą apie UAB „Tumasta“ dokumentų trūkumą, tyrėjas galėjo juos išreikalauti. Susijusių įmonių tyrimą atliko trys specialistės, UAB „Prof City“ trūkstama 2013-04-24 PVM sąskaita-faktūra dėl 228989,25 Lt, kuri nebuvo įtraukta į įmonės didžiąją knygą, buvo rasta kitoje įmonėje (UAB „Micaras“). Tyrėja ją rado vėliau ir UAB „Prof City“ dokumentuose, prie pirkimo sąskaitų-faktūrų. Dėl šios klaidos specialistė teikdama išvadą jos nepamatė. Tačiau apie ją buvo žinoma teikiant išvadą, nes ji buvo rasta kitos įmonės dokumentuose. Dėl jos buvo papildoma specialistės apklausa tyrimo metu. Bet ji vis vien nebuvo įtraukta į apskaitą (į pardavimų registrą) ir į PVM deklaraciją. Dokumentas turi būti įtrauktas į apskaitą, kai yra galimybė tai padaryti. Nuo 2013 m. jau reglamentuojama, kad per 4 mėnesius. Tačiau nuostata „kai yra galimybė, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius“ liko. Galimybė ją įtraukti buvo, ji juk buvo išrašyta. Todėl specialistė konstatavo įstatymo pažeidimą. Kodėl buhalterė ją įdėjo į netinkamą segtuvą, ji nežino. Apie kratos ir dokumentų paėmimo aplinkybes ji nežino, šiame veiksme ji nedalyvavo. PVM deklaraciją galima tikslinti ilgai- kelerius metus. Tačiau išvadoje nurodytą 39 742 Lt sumą įmonė turėjo arba sumokėti, arba deklaruoti, o jinai nei sumokėta, nei deklaruota. Turint PVM permoką iš ankstesnio laikotarpio, yra jos užskaitymo kitam PVM mokėjimui procedūra, tačiau tam turi būti susitarimas su VMI. Žalos dydį apsprendžia nedeklaruoto PVM suma, nesvarbu, kad vėliau VMI leis įskaityti permoką ar ją grąžins. UAB „Micaras“ šią sąskaitą-faktūrą deklaravo, deklaruodama pirkimo PVM. Sąskaita Nr.000010a, kuri neįtraukta į apskaitą, buvo rasta pas buhalterę A. M., jei byloje yra įrodymų, kad dokumentas buvo pateiktas jai laiku, ji ir turi būti atsakinga už jos neįtraukimą į apskaitą. Jos išvados įvadinėje dalyje buvo perrašytos tyrėjo užduoties formuluotės apie neatliktus darbus. Be to jos išvados 2-3 punkte rašoma apie neįvykusias operacijas, nes nepaisant to, kad yra darbų atlikimo aktai, nėra sąskaitų-faktūrų UAB „Prof City“, kas atliko tuos darbus. Jei signalizaciją įrengė „Prof City“ savo jėgom, turi būti jų pačių darbų atlikimo aktas, medžiagų nurašymo aktai, o jei kita bendrovė – atliktų darbų aktas ir PVM sąskaita faktūra už darbus. UAB „Prof City“ neturėjo jokių dokumentų, kas atliko signalizacijos įrengimo darbus. Tik darbų sutartis su UAB „Telekonta“. Pagal apskaitos duomenis, tas darbas nepadarytas.

184Įrodymų vertinimas, teismo išvados

185Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas teismas nuosprendyje savo išvadas pagrindžia įrodymais.

186Remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese yra įstatymų nustatyta tvarka gauti, Baudžiamojo proceso kodekso numatytais proceso veiksmais patikrinti, teisiamajame posėdyje išnagrinėti ir teismo pripažinti duomenys, kuriais vadovaudamasis teismas daro išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo, šią veiką padariusio asmens kaltumo ar nekaltumo ir kitų aplinkybių, turinčių reikšmės bylai išspręsti teisingai. Pagrindines įrodymų vertinimo taisykles nustato BPK 20 straipsnio 5 dalis. Pagal ją teismas įrodymus turi įvertinti pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus formuojamas išsamiai patikrinus visus byloje esančius reikšmingus duomenis, palyginus juos tarpusavyje, pašalinus prieštaravimus. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys.

187Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios įrodinėjimą, sudaro svarbiausią ir pagrindinę baudžiamojo proceso teisės dalį. Tinkamas šių normų taikymas užtikrina teisingumo vykdymą ir baudžiamojo proceso paskirtį – ginant žmogaus ir piliečio teises bei laisves, visuomenės ir valstybės interesus greitai, išsamiai atskleisti nusikalstamas veikas ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas ir niekas nekaltas nebūtų nuteistas. Asmens kaltė gali būti konstatuota, kai ištyrus proceso metu surinktus įrodymus, nelieka jokios protingos abejonės, kad traukiamas baudžiamojon atsakomybėn asmuo padarė veiką, už kurią jam turi būti skirtina bausmė. Teismų praktikoje nustatyta, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o tik patikimais įrodymais, kurie turi būti neprieštaringi, nuoseklūs, tarpusavyje susiję, iš jų analizės turi logiškai išplaukti kaltinamojo kaltę bei kitas svarbias aplinkybes patvirtinančios išvados ir turi būti paneigti kaltinimui prieštaraujantys duomenys. Visi prieštaravimai turi būti patikrinti ir įvertinti teismo, o visos abejonės dėl kaltinamojo kaltumo, jei jų negalima pašalinti, turi būti traktuojamos kaltinamojo naudai.

188Dėl G. K., jo vadovaujamo juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ bei dėl V. U. kaltinimo tikrų dokumentų klastojimu padarant didelę žalą, pasikėsinimu apgaule UAB „Pakruojo parkai“ naudai įgyti didelės vertes svetimą turtą epizodo

189Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimas panaudojant apgaulę, turtinės prievolės išvengimas arba jos panaikinimas. Ši nusikalstama veika objektyviai pasireiškia tam tikrų alternatyvių veikų padarymu: 1) svetimo turto savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 2) svetimos turtinės teisės savo ar kitų naudai įgijimu apgaule; 3) turtinės prievolės savo ar kitų naudai išvengimu apgaule; 4) turtinės prievolės savo ar kitų naudai panaikinimu apgaule. Subjektyvusis sukčiavimo požymis yra tai, kad šią nusikalstamą veiką darantis asmuo veikia tyčia. Tyčia sukčiavimo atveju pasireiškia tuo, kad asmuo suvokia turtinės naudos sau ar kitam asmeniui gavimo panaudojant apgaulę pavojingą pobūdį ir nori panaudodamas apgaulę tokią turtinę naudą gauti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-255/2012).

190Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės teisės įgijimo būdas ir gali pasireikšti nukentėjusiojo suklaidinimu jam pateikiant objektyvios tikrovės neatitinkančią informaciją arba nutylint esmines jo apsisprendimui dėl turto, turtinės teisės perleidimo aplinkybes, turint teisinę pareigą apie jas pranešti (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-161/2013). Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba kaltininko turtinės prievolės įvykdymu, tačiau kaltininko apgaulė turi būti esminė, t.y. turėti lemiamą įtaką asmens apsisprendimui minėtiems veiksmams atlikti ar pripažinti kaltininko turtinių prievolių įvykdymą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-322/2013).

191Apgaulė sukčiaujant naudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją ar asmenį, kurio žinioje yra turtas, o pastarieji dėl suklydimo, suklaidinti apgaulės, savanoriškai patys perleidžia turtą ar turtinę teisę kaltininkui manydami, kad šis turi teisę jį gauti, arba panaikina jo turtinę prievolę. Apgaulė reiškiasi minėtų asmenų suklaidinimu pateikiant suklastotus dokumentus, pranešant neteisingus duomenis, pakeičiant daiktų savybes ir pan. Asmuo gali būti suklaidinamas dėl bet kokių aplinkybių ar faktų, susijusių su turto, turtinės teisės perleidimu kaltininkui arba su jo turtinės prievolės išvengimu ar jos panaikinimu.

192Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra dokumentas. Dokumentu laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymu, taip pat juridinių faktų ar turinčių juridinę reikšmę aplinkybių įrodymu.

193Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens surašyto, atspausdinto ar kitaip pagaminto dokumento turinį arba savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina arba tik patvirtina kito asmens surašytą dokumentą, kurio turinyje įtvirtinti objektyvios tikrovės neatitinkantys duomenys (2012 m. vasario 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-37/2012).

194Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali būti padaroma tik tiesiogine tyčia. Veikoms su materialiais padariniais BK 15 straipsnio 2 dalies 2 punktas tiesioginę tyčią apibrėžia kaip veiką, kurią darydamas asmuo suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatė, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti šiame kodekse numatyti padariniai, ir jų norėjo. Šis nusikalstamos veikos požymis nustato atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Suklastojimo fakto pagrindimui nepakanka konstatuoti neteisingų duomenų įrašymą į dokumentą – būtina įrodyti kaltininko tyčią ir atskleisti jos turinį. Melagingų žinių įrašymas į dokumentą laikytinas jo suklastojimu. Šioje byloje kaltinimas formuojamas pagal tai, kad 2013-02-28 į Atliktų darbų aktą Nr.6 buvo įrašyti netikri duomenys ir to akto pagrindu vėliau buvo paruošta sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601, kurią kaltinamasis G. K. pateikė su 2013-03-06 mokėjimo prašymu Nr.10 Verslo paramos agentūrai išlaidoms kompensuoti (dėl minėto 2013-03-06 prašymo suklastojimo įrašant netikrus duomenis kaltinimas pareikštas nebuvo).

195Lietuvos BK 300 straipsnio 3 d numato itin kvalifikuotą dokumento suklastojimo sudėtį, t.y. kai yra padaroma didelė žala, turtinė ar neturtinė.

196Pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką žinomai netikrų ar žinomai suklastotų dokumentų panaudojimas ar realizavimas sukčiaujant papildomai pagal LR BK 300 straipsnį nekvalifikuojamas, nes netikri ar suklastoti dokumentai panaudojami ar realizuojami kaip priemonė turtui įgyti.

197Tačiau jei kaltininkas pats pagamino netikrą dokumentą ar suklastojo tikrą dokumentą ir jį pateikęs kaip apgaulės priemonę įgijo svetimą turtą, turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės ar ją panaikino, jo veika kvalifikuojama pagal BK 182 ir 300 straipsnių atitinkamose dalyse numatytų veikų sutaptį (Teismų praktika Nr. 36, apžvalgos 19 p.).

198Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje susitarusių pakaltinamų ir sulaukusių BK 13 straipsnyje nustatyto amžiaus asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką. Objektyvieji bendrininkavimo požymiai yra kelių asmenų dalyvavimas darant nusikalstamą veiką ir jų veikos bendrumas, subjektyvieji – tyčia (suvokimas savo veiksmų bendrumo) ir susitarimas daryti nusikalstamą veiką. Kiekvieno bendrininkavimo atveju kaip atitinkamų požymių visuma turi būti konstatuota ir tai, kad visi bendrininkai atitinka įstatyme nustatytus subjekto bendruosius (amžius, pakaltinamumas) ir (ar) specialiuosius požymius, kad yra bent dviejų asmenų susitarimas veikti bendrai, kad kiekvienas bendrininkas suvokia, jog kėsinasi į tą patį objektą, taip pat supranta ir kitus bendrai daromos veikos sudėties, numatytos BK specialiojoje dalyje, požymius. Būtinas bendrininkavimo požymis yra bendrininkų tarpusavio susitarimas.

1992012-01-10 LAT nutartyje Nr. 2K-P-95-2012 konstatuota, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (kasacinė nutartis Nr. 2K-582/2010) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Konstitucinis teismas konstatavo, kad „juridinio asmens specifika suponuoja ir atitinkamų jo baudžiamosios atsakomybės pagrindų bei sąlygų nustatymą BK, inter alia tai, kad pagal BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai arba jo interesais (arba tik jo naudai) padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi norint juridinį asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn būtina nustatyti, ar buvo padaryta atitinkama fizinio asmens nusikalstama veika. Vadinasi, BK 20 straipsnio 1,2, 3 dalyse įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti traktuojamas kaip reiškiantis, kad juridinis asmuo gali atsakyti ir nenustačius nusikalstamos veikos“ (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). Taigi, atsižvelgiant į juridinio asmens specifiką (juridinis asmuo yra specifinis teisinių santykių subjektas inter alia tuo aspektu, kad teisinių santykių dalyvis jis yra per fizinius asmenis), baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejama nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos veikos nustatymo. Tokiu atveju juridinio asmens vertinimo sąlyga, atsižvelgiant į baudžiamojo įstatymo nuostatas, reglamentuojančias juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pagrindus, yra fizinio asmens padaryta nusikalstama veika. Taigi BK 20 straipsnio prasme juridiniam ir fiziniam asmenims gali ir turi būti taikoma baudžiamoji atsakomybė už vieną ir tą pačią nusikalstamą veiką, kurią padaro fizinis asmuo. Tačiau nors juridinio asmens kaltė yra glaudžiai susijusi su fizinio asmens kalte, ji nėra tapati šiai kaltei ir negali būti automatiškai perkeliama juridiniam asmeniui, ji taip pat turi būti įrodinėjama.

200Kaip matyti iš bylos faktinių duomenų, kaltinimas G. K., jo vadovaujamai bendrovei bei kaltinamajam V. U. grindžiamas tuo, kad jie veikė bendrininkų grupėje, tikslu suklaidinti Verslo paramos agentūrą ir apgaulės būdu paramos gavėjo (UAB „Pakruojo parkai“) naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą - iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų Agentūros mokamą projekto išlaidų kompensaciją, o būtent, kad laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06 tyrimo nenustatytoje vietoje kaltinamasis V. U. surašė 2013-02-28 Rangovo (UAB „Micaras“) atliktų darbų aktą Nr.6, kuriame melagingai nurodė kad neva atlikti darbai už 110 512,31 Lt (be PVM) pastatuose Nr.28 (kiaulidė) ir Nr.29 (tarnautojo namas), kad kaltinamasis G. K. pasirašė minėtą Atliktų darbų aktą Nr.6, kurį kaltinamasis V. U. pateikė pasirašyti nežinančiam apie nusikalstamą veiką Rangovo (UAB „Micaras“) direktoriui E. N., po to G. K. pasirašė sąskaitą-faktūrą MIC Nr.0000601. Šiuos suklastotus tikrus dokumentus jis panaudojo 2013-03-06, kuomet su mokėjimo prašymu Nr.10 pateikė Verslo paramos agentūrai, tačiau nusikalstamos veikos bendrininkai nebaigė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jų valios, kadangi Verslo paramos agentūra dėl netinkamai suderintų sąmatų 110 512,31 Lt (be PVM) vertės projekto išlaidų nepripažino tinkamomis finansuoti ir šios sumos Europos regioninės plėtros fondo lėšų neišmokėjo.

201Taigi, byloje turėjo būti patikrinti du esminiai faktai: ar Pakruojo parko pritaikymo turizmo reikmėms pagal projektą pastatuose Nr. 28 ir Nr. 29 buvo atlikti remonto darbai, kurių vertė be PVM sudaro 110 512,31 Lt (pastate Nr. 28: grindų įrengimo darbai, darbo kodas M10-747-1, sienų įrengimo darbai, darbo kodas N8P-0501, R11-136, N15P-0509, N./15P-0203, N15P-0104, R13-5, N 8-175, lubų įrengimo darbai, kodai R 11-136, N15P-0509, N15P-0207, N15P-0108, A12-352, o pastate Nr. 29: grindų įrengimo darbai, darbo kodas N11P-0502, sienų įrengimo darbai (darbo kodai R14-9, N15P-0509, N15P-0203) ir dėl kokios priežasties Verslo paramos agentūra nesutiko jų apmokėti. Atsakymas i šiuos klausimus leidžia daryti išvadą dėl kaltinimo suklastojus tikrus dokumentus (2013-02-28 Atliktų darbų aktas Nr. 6 ir sąskaita-faktūra Nr.6) ir dėl to, ar G. K., jo vadovaujama bendrovė „Pakruojo parkai“ bei V. U., kurie pagal kaltinimą veikė bendrininkaudami ir siekė vieno tikslo, pasikėsino apgaule įgyti (užvaldyti) svetimą didelės vertės turtą - 110 512,31 Lt (su PVM 133 719,89 Lt).

202Teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir teisiamajame posėdyje išnagrinėtus ir patikrintus duomenis, visas bylos aplinkybes, išklausęs kaltinamųjų G. K., V. U. ir juridinių asmenų atstovų parodymus, liudytojų K. A., A. D., R. R., G. A., L. P. (G.), E. N., R. B. parodymus, ištyręs esamus byloje statybos ir finansinius dokumentus, garso ir vaizdo medžiagą, nuotraukas daro išvadą, kad nėra įrodymų, patvirtinančių, jog kaltinamieji G. K. bei V. U., juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ būtų suklastoję tikrus dokumentus padarydami didelę žalą ir šių dokumentų pagrindu apgaulės būdu būtų pasikėsinę paramos gavėjo (UAB „Pakruojo parkai“) naudai įgyti didelės vertės svetimą turtą:

203bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-10-22 UAB „Pakruojo parkai“ pateikė VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūrai“ paraišką paramai gauti pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Turizmo paslaugų įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“. Projekto Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046 „Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“ vertė 2 219 624 Lt, Paramos agentūra pagal 2012-02-28 sutartį įsipareigojo kompensuoti iki 1 442 755 Lt faktiškai patirtų išlaidų, o pats projekto vykdytojas įsipareigojo skirti projekto įgyvendinimui ne mažiau nei 779 869 Lt. 2012-04-19 UAB „Pakruojo parkai“ su UAB „Micaras“ (turi reikiamą atestatą) pasirašė rangos sutartį dėl parko sodybos pastatų ir akmeninės dvaro tvoros tvarkomųjų darbų. Savo ruožtu darbų rangovas UAB „Micaras“ 2012-04-27 pasirašė subrangos sutartį dėl minėtų darbų atlikimo su UAB „Prof City“. UAB „Pakruojo parkai“ iki ikiteisminio tyrimo pradžios (2013-04-22, t.1 b.l.1) Verslo paramos agentūrai pateikė 10 mokėjimo prašymų su prašymu apmokėti išlaidas, kurias pagrindė UAB „Micaras“ išrašytomis PVM sąskaitomis-faktūromis bei atliktų darbų aktais. 2013-04-22 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d. ir 182 str. 2 d. Tarnybiniame pranešime Nr.04/3-3-2-3545 2013-04-22 teigiama, kad turimi duomenys duoda pagrindą teigti, jog UAB „Pakruojo parkai“ neturėdami nuosavų lėšų projekto finansavimui pateikė Agentūrai žinomai melagingus duomenis ir apgaule užvaldė 855 277,95 Lt, t.y. buvo nurodytos piniginės lėšos, kurias Agentūra tai dienai jau buvo skyrusi projekto vykdymo finansavimui (t.1 b.l.1-2).

204Iš byloje esamų dokumentų matyti, kad 2013-03-06 paramos agentūrai buvo pateiktas mokėjimo prašymas Nr.10 (Agentūros 2013-03-06 registracijos Nr.R3-6744), kuriuo buvo prašoma pripažinti tinkamomis išlaidų sumą 289 460,73 Lt. Su prašymu buvo pateiktas 2013-02-28 Atliktų darbų aktas Nr.6, kuriuo rangovas UAB „Micaras“ perduoda atliktus 350 247,48 Lt vertės darbus užsakovui UAB „Pakruojo parkai“. Aktas patvirtintas UAB „Pakruojo parkai“ direktoriaus G. K. ir UAB „Micaras“ direktoriaus E. N. bei abiejų bendrovių antspaudais. Taip pat kartu buvo pateikta UAB „Micaras“ PVM sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601, išrašyta pagal atliktų darbų aktą Nr. 6 bendrai 350 247,48 Lt sumai (priedas Nr.15, dokumentai, kuriuos 2014-10-31 ikiteisminiam tyrimui pateikė liudytoja K. A.).

205Atliktų darbų akte Nr.6 už 2013 m. vasario mėn. nurodyti darbai, kurie atlikti pastatuose Nr.Nr.14, 2, 28, 29, 30, 32, 33, 34 ir 36. Aktas pasirašytas užsakovo, t.y. UAB „Pakruojo parkai“ direktoriaus G. K., rangovo UAB „Micaras“ direktoriaus E. N. bei techninio prižiūrėtojo R. R. (priedas Nr.15, pusl. 2-4).

206Kaip parodė kaltinamasis G. K., jis iki detalių netikrindavo atliekamų darbų, tačiau žinojo, kokie ir kur darbai vykdomi, be to jis pasirašydavo atliktų darbų aktą tik tuomet, kai darbus, jų atlikimo faktą, kokybę ir kiekį, patikrindavo techninis prižiūrėtojas R. R.. Todėl teigia, kad visi akte Nr.6 įvardinti darbai buvo realiai atlikti, dėl ko jis pasirašė šį Atliktų darbų aktą, jo pagrindu išrašytą sąskaitą-faktūrą bei teikė dokumentus Agentūrai. Tame tarpe buvo padaryti darbai ir pastatuose Nr.28 ( kiaulidė) bei Nr.29 (tarnautojo namas), t.y. atitinkamai buvo atlikti grindų ir sienų įrengimo darbai kiaulidėje bei grindų, sienų įrengimo darbai tarnautojo name. Teisminio bylos nagrinėjimo metu jis nurodė, kad akte išvardinti darbai buvo pradėti dar 2012 metų pabaigoje, kad Agentūra 2012 bei 2014 metais atliko dvi atliktų darbų patikras vietoje, kas buvo fiksuojama aktais, be to buvo padarytos nuotraukos. Apie tai, kad minėtuose pastatuose atlikti darbai, byloja ir tai, kad dar 2013-05-28 tyrėjai, dalyvaujant kaltinamajam G. K., subrangovo UAB „Prof City“ atstovui, atliko įvykio vietos apžiūrą ir konstatavo darbų atlikimo faktą (t.1 b.l. 47).

207Kaltinamasis V. U. teigia, kad atliktų darbų aktas Nr.6 ir jame surašyti darbai atitinka tikrovę, kad pastatuose Nr. 28 bei Nr. 29 buvo realiai atlikti darbai, kurie nurodyti 2013-02-28 Atliktų darbų akte Nr.6. Minėto akto pagrindu buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra Nr.6 dėl visų atliktų darbų. Tai yra tikri dokumentai, ne suklastoti.

208Abu kaltinamieji neigia bet kokį tarpusavio susitarimą klastoti dokumentus (aktą Nr. 6, PVM sąskaitą-faktūrą), teikti dokumentus Paramos agentūrai tikslu apgaule gauti paramos lėšas už darbus, kurie neva nebuvo atlikti pastatuose Nr. 28 bei Nr. 29.

209Liudytojas A. D. parodė, kad jis dirbo statybos vadovu. Tikrindavo padarytus darbus, įrašydavo apie jų atlikimą statybos žurnaluose. Aktuojami buvo tikrai padaryti darbai. Kiaulidėje (pastatas Nr.28) bei tarnautojo name (pastatas Nr.29) darbai, kurie nurodyti Atliktų darbų akte Nr.6, buvo realiai atlikti. Taip pat liudytojas nurodė, kad darbus, jų kiekį patikrindavo techninis prižiūrėtojas R. R.. Tik po jo pasirašymo aktą pasirašydavo direktorius G. K.. Pačius dokumentus, t.y. aktų tekstą atspausdindavo kitos bendrovės direktorius V. U.. Darbai, aktuoti akte Nr.6 pastatuose Nr.28 ir Nr.29 buvo padaryti. Jis buvo objekte, matė, kad yra pastoliai, kad dirba žmonės, t.y. darbai atliekami buvo realiai. Jie (konkretūs atlikti darbai) yra įrašyti ir statybos žurnaluose. Dėl to jis pasirašė žurnale, be to žurnale apie darbus pasirašė ir darbų techninis prižiūrėtojas R. R.. Pastarasis tikrino darbų apimtį, t.y. žiūrėdavo, ar atitinka darbų kiekiai, kvadratūra. Darbai buvo atlikti skirtingu laikotarpiu, aktuoti vėliau, tačiau tai yra leidžiama. Patvirtina, kad akte nebuvo sugalvotų darbų, darbai buvo realiai atlikti. Kodėl vėliau atsirado minusinis atliktų darbų aktas Nr.6a, kuris buvo duotas ir jam pasirašyti, paaiškinti negali. Tai užsakovo, rangovo ir Agentūros reikalas. Kaip jis supranta, darbai buvo padaryti, tačiau Agentūros nepriimti apmokėjimui, dėl to vyko derybos.

210Liudytojas R. R. taip pat patvirtino, kad statybos objekte (parke) prižiūrėjo statybos darbų kokybę, statybos žurnalų, kitų dokumentų pildymą. Iš viso buvo apie trylika objektų. Mažiausiai vieną kartą į mėnesį jis atvykdavo į vietą, patikrindavo darbus, jų kokybę. Visuose statybos dokumentuose, kur yra jo parašai, buvo atlikti darbai, nurodytas jų kiekis. Vykdydamas priežiūrą dažnai bendravo su darbų vadovu A. D..

211Apie tai, kad statybos ir remonto darbai 63169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje): 850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1); 46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136, N15P-0509, N15P-0203, N15P-0104, R13-5, N8-175); 16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509, N15P-0207, N15P-0108, A12-352) bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo name):19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502); 8 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509, N15P-0203), buvo atlikti iki 2013-02-28 Atliktų darbų akto surašymo, patvirtino ir liudytojas R. B., t.y. UAB „Prof City“ statybos vadovas, realiai vadovavęs šių darbų atlikimui. Pažymėtina, kad liudytojas savo parodymuose detalizuoja atliktų darbų eigą, aiškina, kaip dirbo, kokiu būdu buvo tikrinami darbai, kas realiai prie šių darbų dirbo.

212VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra projekto įgyvendinimo eigoje atlikto dvi patikras vietoje: 2012-11-13 patikros aktas Nr.VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046/1 (t.6 b.l.3-19) bei 2014-08-12 patikros aktas Nr.VP3-1.3-0ŪM-06-K-02-046/2 (t.9 b.l.167-188). Dar pirmos patikros akte yra teigiama, kad statybos priežiūrą vykdo R. R. (atestatas Nr.5762), kad darbai atliekami pagal grafiką. Buvo patikrinti darbai, atliekami pastatuose Nr.28 (kiaulidė) bei Nr. 29 ( tarnautojo namas) ir akte nurodyta, kad „pastate Nr.28 Grindų įrengimas: 37 mm storio lentų danga-deklaruota darbų 68 kv. metrai, statybos darbų žurnale priimta darbų 43,5 kv.m.“ (t.6 b.l.19), patikrinti darbai pastate Nr. 29, o būtent: grindų įrengimas, keraminių plytelių danga, sienų įrengimas (t.6 b.l.19). Vizualiai atliekamų darbų ir rezultatas parodytas nuotraukose, kurios buvo pridėtos prie patikros akto (t.6 b.l.27-38). Po atliktos patikros UAB „Pakruojo parkai“ 2012-11-29 raštu informavo VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrą apie rastų neatitikimų ir trūkumų pašalinimą, pateikė darbų pastatuose Nr.28 ir Nr.29 vykdomų bei nevykdomų darbų lokalines sąmatas. Nurodyta, kad klaida statybos žurnale (dėl grindų įrengimo kvadratūros) ištaisyta ( t.6 b.l.39). Teismas posėdžio metu statybos žurnalo apžiūros būdu įsitikino, kad statybos darbų žurnale dėl objekto Nr. 28 iš tikrųjų yra padarytas ištaisymas ploto dėl grindų įrengimo, jis yra aptartas bei pasirašytas darbų vadovo A. D. bei techninio prižiūrėtojo R. R. (statybos žurnalas Nr.28 „Kiaulidė“).

2132013-05-28 įvykio vietos apžiūros metu (buvo apžiūrėtas Pakruojo dvaro pritaikymas viešojo turizmo reikmėms), dalyvaujant keturiems FNTT tyrėjams, UAB „Pakruojo parkai“ direktoriui, kaltinamajam G. K., subrangovo UAB „Prof City“ darbų vadovui R. B. buvo apžiūrėti remonto ir statybos darbai dvaro pastatuose, tarp jų ir pastatai Nr.28 (kiaulidė) bei Nr.29 (tarnautojo namas). Apžiūros metu buvo nustatyta, kad kiaulidėje įrengtos grindys, šlifuotos 5 kartus. Kaltinamasis G. K. rodo darbus ir aiškina, kad sienos buvo dažytos „praeitais metais“, t.y. 2012 metais. Tarnautojo name grindys išklotos senovinėm plytom, atliktas lubų tvarkymas, elektra, signalizacija. Šis veiksmas (apžiūra) buvo filmuojama, prie bylos yra pridėtas vaizdo įrašas (t.1 b.l.34-50). Nuotraukose aiškiai matosi, kaip tarnautojo name grindys išklotos plytomis (t.1 b.l.44), kaip kiaulidėje nudažytos sienos, įrengtos grindys (t.1 b.l.47).

214Taigi, minėti įrodymai patvirtina faktą, jog pastatuose Nr.28-29 grindų bei sienų įrengimo darbai buvo realiai padaryti. Liudytoja K. A., kuri gaudavo atliktų darbų aktus ir kartu su mokėjimo prašymais teikė juos Agentūrai vertinti ir spręsti išlaidų apmokėjimo klausimą, paliudijo teismui, kad gaudavo iš G. K. objekte atliktų darbų aktus, kurie kartu su mokėjimo prašymu buvo jos teikiami paramos agentūros patikrai ir įvertinimui, po ko vyko mokėjimas. Su 2013-02-06 mokėjimo prašymu vyko ta pati procedūra, t.y. gavo atliktų darbų aktą, patikrino, G. K. patikino, jog darbai atlikti. Teikė prašymą su aktu bei sąskaita Agentūrai, kuri turi 30 dienų patikrai. Paaiškėjo, kad buvo nesuderintų darbų, todėl reikėjo papildomų derinimo procedūrų, tai užtruko, dėl ko dalis prašomų lėšų nebuvo kompensuota (110 tūkstančių). Tuomet vyko bendras susitikimas ir derinimas Agentūroje. Buvo nuspręsta, kad dalį išlaidų kompensuos, o dėl kitos dalies reikės derinimo, keitimo. Keitimo problema buvo paties įkainio už darbus skaičiavimas. Pagal Agentūrą įkainis viršijo rinkos vidurkį. Liudytoja pažymėjo, kad tai ne pirmas kartas, kai reikėjo derinti sąmatą. Susirašinėjimas ir derinimas užtruko kelis mėnesius. Dėl šios priežasties atsirado kreditinė sąskaita, kurioje buvo nurodyti darbai, kurių įkainiams Agentūra nepritarė. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad išvardinti darbai neatlikti. Dėl minusinio atliktų darbų akto buvo suderinta su Agentūra dar 2013 m. balandžio-gegužės mėn. Tačiau Agentūra niekada nekaltino bendrovės „Pakruojo parkai“ atliktų darbų aktų klastojimu, bandymu pasisavinti pinigus. Tiesiog darbai buvo išminusuoti, nes neatitiko įkainiai, vėl reikėjo susikompensuoti, susideklaruoti ir tos išlaidos su vėlesniais mokėjimo prašymais buvo bendrovei kompensuotos.

215Liudytoja G. A., VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų ekspertų skyriaus vyresnioji ekspertė statybų klausimais, nurodė, kad su UAB „Pakruojo parkai“ projektu yra susipažinusi nuo pat jo pradžios. Dalyvavo dviejuose atliekamų objekte statybos darbo patikrose vietoje 2012 bei 2014 metais. Buvo pastabėtas neatitikimas projekto pastate N.29: vietoje keramikinių plytelių dangos su praplatintomis siūlėmis statybos objekte buvo klojamas plytelių grindinys ant smėlio pagrindo, neatitikimas buvo ir dėl sienų įrengimo. Pastate Nr.28 buvo rasti taip pat atliekamų darbų neatitikimai projektui. Dėl to darbai nebuvo apmokėti pagal prašymą Nr.10. Su projekto vykdytoju vyko derybos, jis įsipareigojo ištaisyti neatitikimus. Agentūra taip pat vertino, ar tokie pakeitimai galimi, ar jie atsirado dėl tam tikrų aplinkybių statybos eigoje, ar pakeitimai racionalūs, ar jų kaina neviršija rinkos kainos ir t.t. Liudytoja pabrėžė, kad tai yra dažna praktika įgyvendinant projektus. Vyko derinimai su Agentūra ir galutinai dėl darbų buvo suderinta. 2013-04-12 Agentūros išvadoje dėl 29-ojo pastato, konkrečiai dėl papildomo sienos tinkavimo ir ištrynimo kalkiniu skiediniu (228 kv.m.) buvo konstatuota, kad šių papildomų darbų atsiradimo nebuvo galima iš anksto numatyti ir jie (tokie darbai) būtini pirkimo sutarčiai užbaigti. 2014-12-17 išvadoje dėl grindų įrengimo keraminėmis plytomis taip pat jau nebuvo prieštarauta, nes darbų kaina neviršijo bendros vidutinės rinkos kainos. Šiame kontekste teismas pažymi ir tai, kad liudytoja nurodė, jog bendrovės „Pakruojo parkai“ situacija įgyvendinant projektą tikrai nebuvo vienintelė ir išskirtinė, kad neatitikimai atliekamų darbų projektui būna dažnai ir daug didesni, tačiau ikiteisminiai tyrimai dėl to FNTT neatliekami. Taip pat svarbu pažymėti, jog liudytoja patvirtino, jog šiuo atveju vyko derybos su projektu vykdytoju dėl 110 000 Lt sumos išlaidų mokėjimo pagal paraišką Nr.10, tačiau su tuo pačiu projektu vykdytoju būta derybų darbų eigoje ir dėl žymiai didesnių pakeitimų.

216Iš statybos darbų žurnalų pastatuose Nr.28 bei Nr.29 ir įrašų juose matyti, kad pastate Nr.28 (kiaulidė) 2012 m. iki gruodžio mėn. pabaigos padaryti sienų, lubų, grindų įrengimo darbai (žurnalas Nr.28 kiaulidė), kad pastate Nr.29 (tarnautojo namas) taip pat buvo atlikti grindų bei sienų įrengimo darbai (žurnalas Nr.29, tarnautojo namas). Pažymėtina, kad statybos žurnalas Nr. 28 pradėtas pildyti 2012-04-20, statybos žurnalas perduotas rangovui (subrangovui) pildyti 2012-05-11. Statybos žurnalo įrašai detalizuoti, nurodytos atliktų darbų datos, darbai aprašyti, nurodyti kiekiai, už darbų priėmimą pasirašė vadovas A. D., taip pat yra darbų techninę priežiūrą vykdžiusio R. R. parašai.

217VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra patvirtina liudytojos K. A. teiginius. 2014-05-20 rašte Nr.R4-4652 Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai „Dėl informacijos pateikimo“ pranešė, kad ...< UAB „Pakruojo parkai“ projektas Nr.VP3-1.3-ŪM-06-K-02-046 yra įgyvendintas, pažeidimų tyrimų nepradėta ir pažeidimų nenustatyta“, pridėti 2014-08-12 atliktos patikros vietoje medžiaga, paramos gavėjo teiktų mokėjimo prašymų su dokumentais nuorašai (t.2 b.l.4).

218Pažymėtina, kad 2013-02-06 paramos gavėjui su mokėjimo prašymu Nr.10 pateikus Agentūrai 2013-02-28 PVM sąskaitą-faktūrą MIC Nr.0000601, atliktų darbų aktą Nr.6 Agentūra atliko vertinimą ir 2013-04-02 Mokėjimo prašymo patikros ir tvirtinimo lape pažymėjo, jog išlaidos atitinka pirkimo sutartyje numatytas (pirkimo objektas ir kaina), išskyrus pastatų Nr.28 (kiaulidė) bei Nr.29 (tarnautojo namas) atliktus darbus, kadangi iš Agentūros nebuvo gautas pritarimas papildomų darbų atlikimui (t.8 b.l.82-95). Tokiu būdu, Agentūra neginčijo paties darbų objektuose Nr.28-29 atlikimo fakto, tačiau nesutiko su kainomis bei papildomai atliktais darbais.

219Pranešime paramos gavėjui UAB „Pakruojo parkai“ po atliktos patikros Agentūra 2013-04-02 raštu pranešė, kad pagal atliktus darbus su mokėjimo prašymu Nr.10 tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažino 178 948,42 Lt, nepripažino 110 512,31 Lt. Pranešime nurodytas prašymo tiekėjas, t.y. UAB „Micaras“. Kaip priežastis, dėl kurios išlaidos nebuvo pripažintos tinkamomis finansuoti, nurodyta: „Pastatų Nr. 28 ir 29 darbai atlikti pagal sąmatas, kurios nesuderintos su LVPA (t.8 b.l.98). Paramos gavėjui buvo pasiūlyta koreguoti sąmatą, derinti atliktus darbus, įkainius ir teikti naujai mokėjimo prašymą, ką vėliau UAB „Pakruojo parkai“ ir padarė. Kaip matyti iš bylos dokumentų, UAB „Pakruojo parkai“ bei Agentūros susirašinėjimo, atstovų susitikimų toliau vyko derinimas: 2013-04-11 UAB „Pakruojo parkai“ teikė Verslo paramos agentūrai dokumentus „Dėl projekto remonto darbų sąmatų keitimo papildymo“, t.y. patikslintas pastatų 28-29 lokalines sąmatas bei pasikeitimų pagrindimą (t.8 b.l.101-107). Minėtą siūlymą įvertino Agentūros projektų ekspertų skyrius, kuris išvadoje 2013-04-12 nurodė, kad pastatuose Nr.28-29 reikia atlikti papildomus darbus, kurių nebuvo galima numatyti iš anksto ir kurie yra būtini pirkimo sutarčiai užbaigti. Iš esmės Agentūros ekspertai pritarė 2013-04-11 UAB „Pakruojo parkai“ raštu derinamiems pakeitimams (t.8 b.l.108-110, 111-114). Liudytoja K. A., kuri gaudavo atliktų darbų aktus ir kartu su mokėjimo prašymais teikė juos Agentūrai vertinti ir spręsti išlaidų apmokėjimo klausimą, patvirtino, kad Agentūra niekada nekaltino bendrovės „Pakruojo parkai“ atliktų darbų aktų klastojimu, bandymu pasisavinti pinigus. Tiesiog darbai buvo išminusuoti, nes neatitiko įkainiai, vėliau reikėjo išlaidas susideklaruoti ir tos išlaidos su vėlesniais mokėjimo prašymais buvo kompensuotos.

220Pabrėžtina, kad pačiame kaltinime G. K., juridiniam asmeniui „Pakruojo parkai“ bei V. U. kaltinimas formuluojamas tokiu veiksmų turiniu, jog 2013-02-28 Atliktų darbų aktas Nr. 6 buvo suklastotas, nes jame melagingai nurodyti neva atlikti darbai pastatuose Nr.Nr.28-29 už 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM). Po ko jis (aktas) kartu su PVM sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601 buvo pateiktas Agentūrai tikslu taip ją suklaidinti ir apgaulės būdu įgyti didelės vertės svetimą turtą. Tuo tarpu toliau kaltinime yra nurodoma, kad nusikalstama veika pasibaigė pasikėsinimo stadijoje dėl priežasčių, nepriklausančių nuo jų valios, nes, kaip teigiama kaltinamajame akte... „Agentūra, dėl netinkamai suderintų sąmatų, 110 512,31 Lt vertės Projekto išlaidų nepripažino tinkamomis finansuoti ir šios sumos Europos regioninės plėtros fondo lėšų neišmokėjo“ (t.27 b.l.80-88). Tokiu būdu, pačiame kaltinime kalbama apie tai, kad lėšos nebuvo išmokėtos dėl nesuderintų sąmatų.

221Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje nutartyje Nr.2K—176-303/2015 konstatavo, jog sukčiavimui yra būdinga tai, kad dėl panaudotos apgaulės kitas asmuo patiria turtinės žalos (netenka turto, turtinės teisės, galimybių įgyvendinti turimą turtinę teisę), o kaltininkas gauna turtinės naudos sau ar kitam asmeniui. Darant šią nusikalstamą veiką apgaulė panaudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką, valdytoją, asmenį, kurio žinioje yra turtas, arba asmenį, turintį teisę spręsti teisinį ginčą ir priimti privalomai vykdytiną sprendimą ar kitokius teisinę reikšmę turinčius sprendimus dėl nukentėjusiojo asmens turto (pvz., teismą, antstolį, notarą).

222Pabrėžtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei tyčiai, t.y. kai kaltininkas suvokia, kad esmingai klaidina kitą asmenį (instituciją), numato, kad dėl jo veiksmų kitas asmuo patirs turtinę žalą, o jis sau ar kitam asmeniui gaus turtinės naudos ir to nori. Kaip nustatyta bylos įrodymais, kaltinamieji G. K., V. U., juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ tokių veiksmų (apgaulės būdu įgyti svetimą turtą) neatliko. Taip pat byloje nėra įrodymų apie tai, kad tarp kaltinamųjų (fizinių asmenų) būtų buvęs susitarimas bendrininkauti apgaule įgyti svetimą turtą. Priešingai, kaip parodė kaltinamasis V. U., jo vadovaujama bendrovė „Prof City“ patyrė vien nuostolius, nes finansavo darbus, laukė išlaidų kompensavimo, tačiau procesas užtruko.

223Kas dėl minusinio Atliktų darbų akto Nr.6A bei kreditinės, minusinės sąskaitos-faktūros Nr.6A, tai minėti dokumentai buvo surašyti suderinus tai su Agentūra. Nors surašyti jie buvo vėliau, minėtuose dokumentuose buvo nurodyta ta pati data, t.y. 2013-02-28, kadangi buvo kalbama apie darbus, kurių Agentūra pagal aktą 2013-02-28 Nr.6 dėl nesuderintų sąmatų iš karto nekompensavo. Mokėjimo paraiškų įvertinimas Agentūroje, darbų neapmokėjimas dėl nustatytų trūkumų ir priežasčių, tolesnis derinimas praktikoje pasitaiko. Kaip parodė liudytoja L. P.- G., dirbanti VšĮ Lietuvos Verslo paramos agentūroje, kuri buvo UAB „Pakruojo parkai“ projekto vadovė, tai nėra vienintelis atvejis, tokių procedūrų įgyvendinant projektus pasitaiko. Būtent todėl vyko susitikimai, darbų, įkainių derinimai. Sąmatos buvo derinamos, vėliau apmokamos. Visos išlaidos galioja iki sutarties pabaigos, apmokami ir papildomi darbai, jeigu šios sąlygos aptartos rangos sutartyje. Liudytoja K. A. patvirtino teismo proceso metu, kad tai ne pirmas kartas, kai reikėjo derinti sąmatą. Susirašinėjimas ir derinimas užtruko kelis mėnesius. Dėl šios priežasties atsirado kreditinė sąskaita, kurioje buvo nurodyti darbai, kurių įkainiams pradžioje (2013-03-06) Agentūra nepritarė. Dėl minusinio atliktų darbų akto, kreditinės sąskaitos buvo suderinta su Agentūra dar 2013 m. balandžio mėn.

224Kad įgyvendinant aptariamą projektą „Didžiausias Lietuvoje Pakruojo dvaro pritaikymas daugiafunkcinio viešojo turizmo reikmėms“, kuris iš dalies buvo finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, buvo išrašomos ir kreditinės sąskaitos bei surašomi minusiniai atliktų darbų aktai, matyti iš esančių byloje rašytinių dokumentų. Taip 2012-08-31 buvo surašyta kreditinė PVM sąskaita-faktūra, kurią pasirašė G. K. ir UAB „Micaras“ vadovas E. N.. Taip pat buvo surašytas minusinis atliktų darbų aktas Nr.1 (t.22 b.l.115-116).

225Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad kaltinamieji G. K., juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ bei V. U. neklastojo tikrų dokumentų, o būtent - 2013-02-28 Atliktų darbų akto Nr.6 dėl darbų pastatuose Nr.Nr.28-29 bei sąskaitos-faktūros MIC Nr.0000601 ir neturėjo tyčios bei neatliko tyčinių veiksmų, kad, pasinaudojant šiais dokumentais, teikiant juos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, apgaule įgyti didelės vertės 110 512,31 Lt (neįskaitant PVM) turtą. Todėl pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d. kaltinamieji G. K., V. U., juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ išteisintini nepadarius šių nusikalstamų veikų (BPK 303 str. 5 d. 1p.).

226Dėl V. U. kaltinimo padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

227V. U. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB “Prof City” direktoriumi, atstovaudamas ją ir veikdamas jos vardu ir interesais, laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-27, Vilniuje, ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytoje vietoje, tyčia, pažeisdamas 2002-03-05 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) įstatymo Nr. IX-751 14 straipsnio 1 dalies reikalavimą, kad „prievolė apskaičiuoti PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio Įstatymo nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita-faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas“, apgaule Bendrovės naudai išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39 742 Lt, kadangi pagal subrangos sutartį su UAB „Micaras“ dėl atliktų darbų surašė ir patvirtino 2013-04-20 Atliktų darbų aktą Nr.7 dėl darbų 228 989,25 Lt sumai (su PVM), išrašė bei pasirašė 2013-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą PC Nr.000019, kurią tyčia, siekdamas nuslėpti nuo mokesčių inspekcijos mokėtiną PVM iki 2013-05-27 minėtos PVM sąskaitos-faktūros neperdavė bendrovės buhalterei I. M.. Dėl šios priežasties buhalterė nedeklaravo Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktoje bendrovės laikotarpio nuo 2013-04-01 iki 2013-04-30 189 247 PVM apmokestinamų sandorių ir 39 742 Lt standartinio tarifo (21 proc.) pardavimo PVM, t.y. kad kaltinamasis V. U. tyčia apgaule kitų asmenų naudai išvengė prievolės sumokėti į valstybės biudžetą 39 742 Lt PVM mokesčio, padarydamas valstybės biudžetui nurodyto dydžio didelę turtinę žalą ir tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2 d.

228Teismas pažymi, kad kaltinimas juridiniam asmeniui UAB „Prof City“, kurio naudai, pagal kaltinamąjį aktą, tyčia veikė kaltinamasis V. U., byloje pareikštas nebuvo.

229Kaltinamasis V. U. neigia tokios nusikalstamos veikos padarymo faktą, nurodo, kad bendrovė turi ne vieną objektą, išsibarstė po visą Lietuvą, todėl galimai ne visada laiku buvo pateikiami dokumentai apskaitai. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad PVM sąskaita-faktūra, apie kuria kalbama kaltinime, t.y. 2013-04-24 PVM sąskaita-faktūra Nr.000019, buvo paimta FNTT darbuotojų atliktos 2013-05-28 kratos metu, dėl ko ji laiku ir nebuvo įtraukta į apskaitą. Buhalterinę apskaitą bendrovėje „Prof City“ tvarko buhalterė, jo sesuo I. M.. Jokio tikslo nuslėpti sąskaitą-faktūrą, išvengti PVM mokėjimo biudžetui jis neturėjo. Priešingai, tyrimo metu ne kartą buvo siųsti prašymai FNTT išduoti reikiamus dokumentus (jų kopijas) ir tik po metų bendrovė gavo reikiamas kopijas, tuomet sesuo (buhalterė) įtraukė minėtą dokumentą į buhalterinę apskaitą, pateikė VMI patikslintą PVM deklaraciją už 2013 m. balandžio mėnesį.

230Pažymėtina, kad sukčiavimą pagal BK 182 pirmiausia apibūdina apgaulės elementas. Tik nustačius bylos duomenimis apgaulę tikslu išvengti turtinės prievolės asmens veika tampa sukčiavimu baudžiamosios teisės prasme.

231Taigi, byloje turi būti nustatytas asmens kaltės turinys t.y., kad kaltinamasis V. U. suprato naudojamos apgaulės, gaunamos naudos ir daromos žalos pobūdį, šiuos padarinius numatė ir jų norėjo. Įvertinęs byloje surinktų ir teisiamajame posėdyje patikrintų įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad V. U. veikoje pagal šį epizodą nėra nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2d., sudėties. Tokią išvadą teismas daro išanalizavęs kaltinamojo, liudytojos I. M. parodymus, atliktos kratos rezultatus, dokumentų apžiūros rezultatus, specialisto išvadą, kitus bylos įrodymus.

232Liudytoja I. M. (kaltinamojo sesuo) teisiamajame posėdyje parodė, kad tvarkė UAB „Prof City“ buhalterinę apskaitą, atliko tai namuose Elektrėnuose, kur jai dažniausiai ir buvo pateikiami bendrovės dokumentai bei kur ji tvarkė buhalterinę apskaitą. Per apklausą tyrimo eigoje ji sužinojo, kad neįtraukė į apskaitą PVM sąskaitos-faktūros PC Nr.000019. Aiškina, kad tai įvyko todėl, kad dvi-trys dienos iki jos namuose atliktos kratos (2013 m. gegužės mėn. pabaigoje), darbų vadovas buvo jai atvežęs pluoštą buhalterinių dokumentų. Pastarieji dokumentai, tarp jų ir minėtoji PVM sąskaita, dar nebuvo įtraukti į buhalterinę apskaitą. Ji dirbo namuose, prižiūrėjo du vaikus, negalėjo iš karto sutvarkyti atvežamų dokumentų. PVM už praeitą mėnesį ji turi deklaruoti iki kito mėnesio 25 d. Tuo paaiškina, kodėl į deklaraciją 2013-05-27 neįtraukė minėtos PVM sąskaitos-faktūros. V. U. nei dėl PVM sąskaitos - faktūros PC Nr. 000019, nei dėl kitų sąskaitų niekada jai nedavė nurodymų neįtraukinėti jų į apskaitą, kad įmonė išvengtų mokesčių mokėjimo. Priešingai, UAB „Prof City“ PVM visą laiką buvo permokamas. Šiai dienai UAB „Prof City“ yra pateikusi visas sąskaitas ir sumokėjusi už jas PVM. Daug kartų tyrimo metu prašė FNTT pareigūnų pateikti jai šią sąskaitą deklaravimui. Kai atgavo ją (PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 000019), iš karto įtraukė ją į apskaitą. Šiai dienai UAB „Prof City“ yra pateikusi visas sąskaitas ir sumokėjusi už jas priklausantį PVM.

233Tą aplinkybę, kad UAB „Prof City“ buhalterė, liudytoja I. M. po UAB „Prof City“ ofise ir jos bute atliktų kratų ir dokumentų paėmimo ne kartą kreipėsi į FNTT pareigūnus, prašydama pateikti jai paimtų dokumentų, tarp jų PVM sąskaitų-faktūrų už 2013 metus, kopijas, įrodo jos rašytiniai prašymai, adresuoti FNTT 2014 m. sausio 30 d., 2014 m. gegužės 23 d., 2014 m. lapkričio 19 d. (t.25 b.l.167,172,175).

234Šiame kontekste pabrėžtina, kad būtent buhalterė buvo atsakinga už deklaracijų pateikimą mokesčių inspekcijai, kad PVM įstatymas įpareigoja už praeitą mėnesį deklaruoti iki kito mėnesio 25 dienos (Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas, 85 str.1d.), kad leidžiama tikslinti PVM deklaracijų duomenis už 5 metus. Kadangi 2013-04-24 PVM sąskaitą-faktūrą PC Nr.000019 bendrovės direktorius perdavė už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui buhalterei I. M., būtent pastaroji buvo atsakinga už jos įtraukimą į apskaitą bei savalaikį PVM deklaravimą.

235Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad akte Nr.7 minimi darbai buvo realiai atlikti, kad Atliktų darbų aktas Nr.7 buvo pasirašytas rangovo UAB „Micaras“ bei užsakovo UAB „Pakruojo dvaras“ (priedas Nr.23), kad PVM sąskaita-faktūra minėtai sumai buvo įtraukta į šių bendrovių apskaitą. Tai įrodo, kad kaltinamasis V. U. neturėjo tikslo nuslėpti šių finansinių dokumentų, tuo labiau, kad nustatyta, jog būtent V. U., kaip UAB „Micaras“ subrangovas, ruošė šių dokumentų tekstus. Kratos metu buvo rastas paruoštas Atliktų darbų už 2013 m. 03-04 akto Nr.7 be parašų tekstas (t.14 b.l.60-62), kuris vėliau šalių buvo akceptuotas, sutikrintas ir pasirašytas.

236Kaltinime, kuris yra pareikštas pagal šį epizodą V. U., yra teigiama, kad jis tyčia, siekdamas nuslėpti nuo Valstybinės mokesčių inspekcijos mokėtiną PVM iki 2013-05-27 minėtos sąskaitos-faktūros neperdavė bendrovės buhalterei I. M..

237Tačiau bylos duomenims kaltinimas dėl šio finansinio dokumento neperdavimo yra paneigtas, o būtent: kaltinime teigiama, kad minėtos PVM sąskaitos-faktūros V. U. buhalterei neperdavė iki 2013-05-27 dienos. Tuo tarpu nustatyta, kad 2013-05-28 buvo atlikta krata UAB „Prof City“ ofise (Panerių g. 51-427, Vilnius) bei buhalterės I. M. gyvenamojoje vietoje (Draugystės g. 12-27, Elektrėnai), atitinkamai (t.14 b.l.26-28 ir t.15 b.l.39-41). Kratos metu pas I. M. buvo rasti ir paimti UAB „Prof City“ veiklos dokumentai - 30 segtuvų. 2014-11-17 FNTT vyriausioji tyrėja I. P. tarnybinėse patalpose, dalyvaujant FNTT prie LR VRM Panevėžio apygardos valdybos ūkinės veiklos tyrimo skyriaus vyr.specialistei St.S. (specialistė tyrė klausimą, ar UAB „Prof City“ buhalterinė apskaita tvarkoma pagal teisės aktų reikalavimus) atliko dokumentų, paimtų kratos metu I. M. gyvenamojoje vietoje ir apžiūros protokole konstatavo, kad segtuve Nr.23 „Gautos sąskaitos-faktūros, kasos pajamų orderio kvitai ir kita“ 290 lape rasta UAB „Prof City“ išrašyta UAB „Micaras“ PVM sąskaita-faktūra PC 000019 228 989,25 Lt sumai. Tuo pagrindu specialistė duoda išvadą, kad jos tyrimui pateiktu laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-05-30 ši ūkinė operacija neįtraukta į bendrovės „Prof City“ apskaitą. Bendrovė neapskaičiavo ir nedeklaravo bei biudžetui nesumokėjo 39 742 Lt PVM. Taigi, iš šio veiksmo bei teismo nustatyto fakto darytinos išvados:

2381) kaltinime be pagrindo teigiama, kad bendrovės vadovas V. U. tyčia neperdavė buhalterei ir taip nuslėpė nuo apskaitos bei deklaravimo sąskaitą-faktūrą, dėl ko buhalterė jos nedeklaravo ir bendrovė išvengė PVM mokesčio sumokėjimo. Priešingai bylos duomenims yra nustatyta, kad kaltinamasis V. U. dar iki kratos (2013-05-28) perdavė buhalterei minėtą sąskaitą-faktūrą;

2392) specialisto išvadoje be pagrindo teigiama, kad iki 2013-05-30 minėtoji ūkinė operacija neįtraukta į bendrovės apskaitą, kadangi nustatyta, jog krata ir finansinių dokumentų paėmimas įvyko anksčiau, t.y. gegužės 28 d. Bendrovė „Prof City“ iki kratos paskutinį kartą mokesčio inspekcijai deklaraciją teikė 2013-05-27. Jeigu bendrovės buhalterei I. M. būtų buvę išduoti paimti dokumentai (arba jų patvirtinti nuorašai), yra objektyviai pasitvirtinantis pagrindas teigti, kad jie būtų buvę tinkamai apskaityti, laiku būtų deklaruotas PVM mokėjimas. Realiai tai buvo padaryta tik tuomet, kai bendrovė iš FNTT atgavo reikiamus dokumentus, t.y. 2014-05-05 bendrovė teikė Mokesčių inspekcijai patikslintą deklaraciją už 2013 m. balandžio mėn. (t.1 b.l.55);

2403) dokumentai buvo paimti kratos metu 2013-05-28, tarp jų buvo paimti dokumentai už 2013 m. kovo-balandžio mėn. Pažymėtina, kad bendrovėje nebuvo rasta jokių neapskaitytų dokumentų už ankstesnį periodą ir tai patvirtina specialisto išvada. Buhalterė I. M. turėjo pakankamai galimybių bendrovės ūkinių operacijų už kovą-balandį, dokumentų įtraukimui į apskaitą, PVM deklaravimui VMI. Išėmus dokumentus ir negavus kopijų ji tokios galimybės neteko. Kelių dienų vėlavimas deklaruoti 2013 m. balandžio mėn. ūkinių įvykių PVM (tai turėjo būti padaryta iki 2013 m. gegužės 25d.) galėtų užtraukti buhalterei administracinę atsakomybę už ataskaitų ir dokumentų apie bendrovės pajamas, pelną ir mokesčius tvarkos pažeidimą (ATPK 172/1 str.).

241Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės departamentas 2014-09-15 raštu Nr.(12.14-30-8)-46-KD informavo tyrimą, kad 2014-05-05 pateikė patikslintą PVM deklaraciją už 2013 m. balandžio mėn., kurioje papildomai deklaravo 39 742 Lt mokėtino į biudžetą PVM, dalį sumos (22968,29 Lt) bendrovė 2014-05-29 sumokėjo į valstybės biudžetą, kita dalis, t.y. 16773,71 Lt buvo užskaityta iš susidariusios PVM permokos (t.1 b.l.55). Šis atsakymas patvirtina kaltinamojo V. U. bei liudytojos I. M. parodymus apie tai, kad bendrovė turėjo PVM permokas.

242Atsižvelgiant į tai, kad bylos įrodymais buvo nustatyta, kad priešingai negu teigiama kaltinime, bendrovės direktorius V. U. pateikė iki 2013-05-28 buhalterei I. M. apskaityti sąskaitą-faktūrą Nr. PC Nr.000019, kad jis neturėjo tyčios ir tam nėra byloje įrodymų išvengti (panaikinti) didelės vertės prievolės, t.y. 39742 Lt dydžio PVM sumokėjimo valstybės biudžetui, pagal šį epizodą dėl BK 182 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos V. U. išteisintinas jam nepadarius šios veikos (BPK 303 str.5d.1p.).

243Dėl G. K., juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ kaltinimo apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu

244G. K. bei jo vadovaujama bendrovė „Pakruojo parkai“ buvo kaltinami tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, t.y. kad G. K. pateikė UAB „Pakruojo parkai“ apskaitą tvarkančiai UAB „Amirtekas“ neįvykusias ūkines operacijas pagrindžiančius apskaitos dokumentus: 2013-02-28 Atliktų darbų aktą Nr. 6 už 2013 m. 02 mėn. ir šio pagrindu UAB „Micaras“ išrašytą 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija MIC Nr. 0000601, dėl UAB „Micaras“ pagal Projektą atliktų 289 460,73 Lt vertės statybos darbų (išlaidų) (pastatuose Nr.14 – 26 468,63 Lt, Nr. 28 – 63 169,46 Lt, Nr. 29 – 47 342,85 Lt, Nr. 30 – 35 667,67 Lt, Nr.32 – 9 838,20 Lt, Nr. 33 – 36 440,41 Lt, Nr. 34 – 55 322,24 Lt ir Nr. 36 –15 211,27 Lt), nors realiai 110 512,31 Lt vertės darbai pastatuose Nr. 28 ir Nr. 29 nebuvo atlikti ir minėto dydžio išlaidos nebuvo patirtos, kuriuos UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami, jog operacijos neįvykusios, įtraukė į UAB „Pakruojo parkai“ (toliau – Bendrovė) apskaitą; nepateikė UAB „Amirtekas“ Bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių apskaitos dokumentų, todėl UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami apie įvykusias ūkines operacijas, į Bendrovės apskaitą neįtraukė įvykusių ūkinių operacijų: UAB „Micaras“ 2013-02-28 PVM sąskaitą - faktūrą serija MIC Nr. 0000601-1 (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM)) ir minusinį 2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr. 6A (iš viso minus 133 719,89 Lt (minus 23 207,58 Lt PVM ir minus 110 512,31 Lt be PVM), ir į PVM deklaraciją už 2013 m. vasario mėn. neįtraukė ir nedeklaravo minėtos minus 23 207,58 Lt sumos gautino PVM; susijusių su įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ pagal 2013-01-07 sąskaitą - faktūrą Nr. MG 0001 už 24 266,44 Lt; susijusių su pinigais (turtu), pagal Bendrovės išrašytus kasos pajamų orderius serija PP Nr. 5 ir nuo Nr. 8 iki Nr.16 dėl grynaisiais pinigais gautų 1803,50 Lt už paslaugas, iš jų:160 Lt pagal 2013-04-12 kasos pajamų orderį serija PP Nr.5 už apgyvendinimo paslaugas; 76 Lt pagal 2013-05-07 kasos pajamų orderį serija PP Nr.8 už edukacinę programą; 7,50 Lt pagal 2013-05-10 kasos pajamų orderį serija PP Nr.9 už turistines paslaugas; 190 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.10 už apgyvendinimo paslaugas; 160 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.11 už apgyvendinimo paslaugas; 190 Lt pagal 2013-05-18 kasos pajamų orderį serija PP Nr.12 už apgyvendinimo paslaugas; 490 Lt pagal 2013-05-19 kasos pajamų orderį serija PP Nr.13 už apgyvendinimo paslaugas; 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.14 už apgyvendinimo paslaugas; 150 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.15 už apgyvendinimo paslaugas; 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.16 už apgyvendinimo paslaugas; taip pat, jis nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinių operacijų dėl 4098,32 Lt grynųjų pinigų iš kasos išmokėjimo atlyginimams ir dėl 20 581,72 Lt (1170,95 Lt + 1356,57 Lt + 18 054,02 Lt) grynųjų pinigų gavimo į kasą, todėl UAB „Amirtekas“ darbuotojai, nežinodami apie įvykusias ūkines operacijas, jų į Bendrovės apskaitą neįtraukė. Dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ laikotarpio nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Tokiu būdu, jie buvo kaltinami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str.1d., kai dėl tokių jų veiksmų nebuvo galima iš dalies nustatyti nurodyto laikotarpio (2012-05-01 iki 2013-05-30) bendrovės turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

245Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to nebuvo galima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Buhalterinės apskaitos tvarkymas vertintinas kaip procesas, kurio metu atliekami įvairūs veiksmai siekiant registruoti, grupuoti ir apibendrinti ūkines operacijas ir įvykius, taip gaunant informaciją, reikalingą ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti. Kartu apgaulingas teisės aktų reikalaujamos buhalterinės apskaitos tvarkymas – tai buhalterinės apskaitos tvarkymas sąmoningai pažeidžiant teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus (pvz., dvigubos buhalterinės apskaitos vedimas, dalies ar visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių nefiksavimas apskaitos dokumentuose ir pan.). BK 222 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius – dėl tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Įstatyme šie padariniai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl pakanka nustatyti bent vieną iš jų, kad asmuo būtų patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo padariniai nustatomi kompetentingų įstaigų patikrinimo, revizijos aktais, audito ataskaita arba specialisto išvada, ekspertizės aktu (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-233/2014). Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 ir 223 straipsnių taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr.2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014, 2K-7-176-303/2015).

246Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius: 1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – tais atvejais, kai ūkio subjektas turi savarankišką buhalterinės apskaitos tarnybą. Šiuo atveju ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkas; 2) konkretaus struktūrinio padalinio apskaitos tarnybos vadovas (buhalteris) – kai ūkio subjektas susideda iš kelių struktūrinių padalinių. Ūkio subjekto vyriausiasis buhalteris ir ūkio subjekto vadovas gali būti nusikaltimo bendrininkai; 3) apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai – tais atvejais, kai įmonės buhalterinė apskaita tvarkoma pagal sutartis su tokiomis įmonėmis; 4) už buhalterinės apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą atsako veiką padaręs asmuo. Įmonės vadovas, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą. Taigi, nors pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 10, 11 ir 21 straipsnius apgaulingo apskaitos tvarkymo subjektas yra specialusis, t. y. asmuo, atsakingas už buhalterinės apskaitos tvarkymą (vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos paslaugas teikiančios įmonės specialistai), tačiau, pagal teismų formuojamą praktiką, esant tam tikroms sąlygoms, atsako ir įmonės vadovas, nes buhalterinę apskaitą tvarkantis subjektas nėra atsakingas už pateikiamų pirminių buhalterinės apskaitos dokumentų turinį ar už tokių dokumentų nepateikimą jam. Todėl, jei įmonės vadovas sąmoningai nepateikia apskaitą tvarkančiam asmeniui visų buhalterinės apskaitos dokumentų, tada jis laikomas šio nusikaltimo vykdytoju (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-454/2012, 2K-41/2012, 2K-569/2012, 2K-430/ 2013).

247Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje nutartyje Nr.2K-7-176-303/2015 pabrėžė, kad nusikalstamos veikos finansų sistemai (BK XXXII skyrius) pirmiausia identifikuojamos pagal jų priešingumą pinigų ir vertybinių popierių apyvartos saugumui, taip pat valstybės fondų (biudžetų) formavimo bei naudojimo tvarkai. Teisingas mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimas ir mokėjimas – būtina valstybės biudžeto surinkimo sąlyga, taigi tokio pobūdžio mokestiniai pažeidimai pirmiausia laikytini priešingais būtent finansų sistemai. Nusikalstamų veikų, susijusių su mokesčių apskaitos ir mokėjimų pažeidimais, sistema išdėstyta BK XXXII skyriuje, tai lemia išvadą, kad tokių veikų dirbtinis kvalifikavimas pagal turtinių nusikalstamų veikų normas (iš esmės vien dėl jų griežtesnio pobūdžio) neatitinka baudžiamojo įstatymo tikslų. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakomybę už įvairius mokestinius pažeidimus nustato ne tik baudžiamieji įstatymai. Už daugybę įvairių mokestinių pažeidimų paprastai taikomos kitų teisės šakų nustatytos priemonės: Mokesčių administravimo įstatymo 66, 69, 70, 72, 89, 95-113, 139 straipsniai, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16-18 straipsniai, Administracinių teisės pažeidimų kodekso 414, 5112, 5124, 1721, 1723, 1729, 17210, 17216, 1731, 17311, 1886 straipsniai. Kita vertus, sprendžiant, ar mokestiniai pažeidimai užtraukia baudžiamąją atsakomybę ir kaip juos kvalifikuoti, pirmiausia vertintina šių pažeidimų atitiktis būtent nusikalstamų veiksmų finansų sistemai (BK XXXII skyrius) požymiams.

248G. K. nėra kaltinamas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu bendrininkaujant su kitais asmenimis. UAB „Amirtekas“, kuri pagal sutartį tvarkė UAB „Pakruojo parkai“ buhalterinę apskaitą, darbuotojai atsakomybėn nėra traukiami.

249Įmonės vadovas, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1 dalį, yra atsakingas už tinkamą buhalterinės apskaitos organizavimą, t. y. už tai, kad įmonėje būtų vedama buhalterinė apskaita, taip pat už dokumentų ir apskaitos išsaugojimą.

250Taigi, Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. nustato atsakomybę už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą (pvz. dvigubos buhalterijos vedimą), už apskaitos dokumentų paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą, t.y. atsakingo už buhalterinę apskaitą asmens tyčinius veiksmus. Be to, nusikaltimo sudėtis numato, kad dėl minėtų veiksmų negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

251Analizuojant ir vertinant bylos įrodymus nustatyta, kad išvardintų veiksmų kaltinamasis G. K. bei juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ neatliko. Šioje vietoje teismas pažymi, kad nors juridinio asmens kaltė yra glaudžiai susijusi su fizinio asmens kalte, ji nėra tapati šiai kaltei ir negali būti automatiškai perkeliama juridiniam asmeniui, ji taip pat turi būti įrodinėjama.

252Specialisto 2014-01-16 išvadoje Nr.5-5/05 nurodyta, kad buhalterinę apskaitą UAB „Pakruojo parkai“ pagal sutartį tvarko UAB „Amirtekas“. Dėl rastų pažeidimų – išvardintų pažymoje dokumentų apie finansinius ir ūkinius įvykius neįtraukimo į apskaitą - iš dalies nebuvo galima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 (t.21 b.l.10-43).

253Byloje nustatyta, kad bendrovės „Pakruojo parkai“ buhalterinę apskaitą pagal sutartį nuo 2012-01-01 iki 2013-05-30 (tikrinamo laikotarpio pabaiga) tvarkė apskaitos paslaugas teikianti įmonė UAB „Amirtekas“. Tokiu būdu, bendrovės vadovas G. K. organizavo kvalifikuotą buhalterinės apskaitos tvarkymą.

254Kaip paaiškino kaltinamasis G. K., tyčios nuslėpti nuo apskaitą tvarkančios įmonės bendrovės „Pakruojo parkai“ finansinių, ūkinių įvykių dokumentų jis neturėjo, teikė visų įvykusių operacijų dokumentus. Teikė jai atliktų darbų aktą Nr. 6 už 2013 m. vasario mėn. su PVM sąskaita-faktūra, išlaidos buvo patirtos, darbai padaryti ir minėtų dokumentų negalima laikyti suklastotais. UAB „Amirtekas“ turėjo būti pateikta ir minusinė sąskaita-faktūra, tačiau dėl atliktos kratos (2013-05-28) to neįvyko. Klausė UAB „Micaras“ dėl šios faktūros fiksavimo, paaiškėjo, kad ji buvo deklaruota birželio mėnesį. Taigi, realiai (vyko derinimas su Agentūra) šie dokumentai buvo pasirašyti vėliau, negu 2013-02-28, tačiau turėjo būti datuoti 2013-02-28d., nes juose buvo minusuojami darbai būtent pagal šios datos pirminius dokumentus. Jis net tiksliai nežinojo, ar ši sąskaita-faktūra neperduota bendrovei „Amirtekas“, ar ji yra tarp paimtų dokumentų. Taip būtų pasielgta ir su kitais iš jo paimtais dokumentais: kvitais, orderiais. Su UAB „Menas gyventi“ už pagamintą tvorą buvo atsiskaityta, dokumentai apie tai yra. Ginčo nėra, tvora yra bendrovėje. Visi dokumentai buvo, juose užfiksuoti veiksmai, jie būtų buvę perduoti buhalterinę apskaitą tvarkančiai įmonei apskaityti, įtraukti į registrus.

255Teismas pažymi, jog G. K. bei juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“ kaltinami tuo, kad organizavo apgaulingą Bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymą laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30. Tuo tarpu kaip tyčiniai nusikalstami kaltinamojo G. K. veiksmai yra nurodoma tai, jog jis nepateikė UAB „Amirtekas“ bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių dokumentų, dėl ko bendrovė „Amirtekas“, kurio darbuotojai nežinojo apie tokias operacijas, neįtraukė jų į apskaitą, tarp jų neįtraukė minusinės sąskaitos-faktūros MIC Nr.0000601-1, taip pat- dokumentų, susijusių su bendrovės įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ už 24 266,44 Lt; dokumentų, susijusių su pinigais pagal išrašytus kasos pajamų orderius 1803,50 Lt sumai už paslaugas, nepagrindė apskaitos dokumentais 4098,32 Lt išmokėjimo atlyginimams; dėl 20 581,72 Lt grynųjų įmokėjimo į bendrovės kasą (t.27, b.l. 80-86). Šiame kontekste teismas pabrėžia, kad dokumentai, apie kuriuos yra kalbama kaltinime, kaip apie nepateiktus kaltinamojo ir neįtrauktus UAB „Amirtekas“ į apskaitą, buvo rasti ir paimti FNTT pareigūnų 2013-05-28d., taigi dar iki 2013-05-30 dienos, ir toliau buvo saugomi šioje institucijoje (t.14 b.l.163-170). Visi pirminiai finansiniai dokumentai bendrovėje buvo išsaugoti. Visos ūkinės operacijos dokumentaliai patvirtintos. Reikėjo tik įtraukti juos į suvestinius registrus.

256Kaltinamojo parodymus, jog tyčios apgaulingai tvarkyti bendrovės buhalterinę apskaitą jis neturėjo, patvirtina byloje esantis kiti objektyvūs duomenys:

257Esminiai kaltinamojo veiksmai, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas G. K. apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, kaltinime nurodyti būtent tie, dėl kurių buvo pareikštas jam kitas kaltinimas - dokumentų klastojimu padarant didelę žalą, sukčiavimu. Tačiau pastarasis kaltinimas bylos duomenimis nepasitvirtino. Priešingai negu teigiama kaltinime, buvo nustatyta, kad Atliktų darbų aktas Nr. 6 bei PVM sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601 dėl atliktų darbų kaltinamojo ar kitų asmenų nebuvo suklastoti, kad minusinis darbų aktas Nr. 6A bei kreditinė (minusinė) sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601-1 buvo surašyti suderinus tai su Lietuvos verslo paramos agentūra. Tokį pat minusinį aktą bei sąskaitą-faktūrą surašė ir į apskaitą įtraukė bendrovė „Micaras“ (t.23 b.l.11-123, specialisto išvada).

258Liudytoja, bendrovės UAB „Amirtekas“ direktorė I. M. patvirtino, kad nebuvo jokių dokumentų klastojimų ar naikinimų, slėpimo. Jei apskaitai iš UAB „Pakruojo parkai“ buvo pateikimai netvarkingi dokumentai, pvz. nepasirašyti ar kitaip, ji grąžindavo juos direktoriui sutvarkyti. Taip galėjo įvykti ir su 4098,32 Lt išmokėjimo atlyginimams ir dėl 20581,72 Lt pinigų gavimo į bendrovės kasą. Pažymi, kad poėmio metu buvo paimti finansiniai dokumentai, todėl jie ir nebuvo įtraukti į apskaitą, priešingu atveju tai būtų buvę atlikta. Kalbama apie kasos pajamų orderius, kitus dokumentus. Minusinę sąskaitą-faktūrą ji įtraukė į apskaitą tik 2014 m. rugpjūčio mėn. Kiek supranta, šis dokumentas taip pat buvo paimtas poėmio iš bendrovės metu. Netikėti šios liudytojos parodymais teismas neturi pagrindo, nors ji pagal sutartį bendradarbiauja su UAB „Pakruojo parkai“ ir dėl to jos parodymai galėjo būti vertinami kaip suinteresuoto asmens, tačiau teismas atkreipia dėmesį į tai, kad jos aiškinimus patvirtina objektyviai nustatyti faktai. Liudytoja argumentuoja dokumentų neperdavimą jai ir neįtraukimą į apskaitą ir tuo, kad tai yra ūkinių, finansinių operacijų dokumentai, kurie dar buvo pas direktorių ir būtų buvę perduoti „Amirtekui“, nes jie atspindėjo ką tik įvykusius ūkinius įvykius. Kaip matyti iš bendrovės išrašytų kasos pajamų orderių 1803,50 Lt už suteiktas paslaugas jie yra datuojami nuo 2013-04-12 iki 2013-05-25: iš dešimties išrašytų kasos pajamų orderių devyni orderiai yra gegužės mėnesio. Akivaizdu, kad tokie dokumentai galėjo būti dar neperduoti „Amirtekui“, tuo labiau, kad buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė yra Vilniuje, UAB „Pakruojo parkai“ administracija - Pakruojo rajone. Minusinis darbų aktas Nr.6A ir kreditinė sąskaita-faktūra MIC Nr.0000601-1 buvo datuoti 2013-02-28, tačiau realiai surašyti ir patvirtinti 2013 m. gegužės-birželio mėnesį, UAB „Micaras“ į apskaitą šį dokumentą įtraukė taip pat vėliau, birželio mėnesį. Tuo tarpu iš kaltinamojo šie dokumentai buvo paimti 2013-05-28. Teismas šioje vietoje pažymi, kad kaltinimas formuluojamas taip, kad negalima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ turto ir įsipareigojimų iki 2013-05-30 dienos, tuo tarpu dokumentai iš bendrovės kratos metu paimti 2013-05-28 dieną (t.14 b.l.168-170).

259Liudytoja I. M. pateikė teismui jos parodymus pagrindžiančius rašytinius įrodymus, o būtent: kreditinę sąskaitą-faktūrą MIC Nr.0000601-1 2013-02-28, kurią ji gavo elektroniniu būdu iš K. A., įtraukė į apskaitą, kadangi G. K. nurodė, jog šis dokumentas paimtas pareigūnų, todėl nors pavėluotai jis turi būti įtrauktas į apskaitą; dėl 4098,32 Lt atlyginimų išmokėjimo nurodė, kad atlyginimų išmokėjimas buvo įtrauktas į apskaitą pagal Algos modulį Atlyginimų žiniaraštyje; dėl 1803,50 Lt kasos išlaidų orderių - jie nebuvo pateikti apskaitai, nes buvo paimti pareigūnų; dėl 20581,72 Lt pajamų, pardavimų operacijų ataskaitoje pagal sąskaitą Nr.27202 „Kasos aparatas“ atspindi visi į kasos aparatą gauti pinigai, inkasavimo iš kasos aparato kasos pajamų orderiai yra įtraukti į apskaitą; sąskaita-faktūra dėl tvoros su UAB „Menas gyventi“ buvo užpajamuota ir įtraukta į bendrovės apskaitą (t.30 b.l. b.l.8-19).

260Buhalterinių paslaugų teikimo įmonės direktorė I. M. teisiamajame posėdyje patvirtino, kad per savo 30 metų darbo stažą, tikrai nepastebėjo, kad UAB „Pakruojo parkai“ finansiniai, ūkiniai dokumentai būtų buvę tvarkomi apgaulingai. Jokių klastojimų ar naikinimų nebuvo.

261Liudytoja A. C., kuri dirba UAB „Amirtekas“ buhaltere ir betarpiškai kaltinime nurodytu laikotarpiu tvarkė UAB „Pakruojo parkai“ buhalteriją, teigė, kad FNTT buvo apklausiama apie dokumentus, kurių tuo metu dar neturėjo. Vėliau paaiškėjo, kad juos iš bendrovės paėmė būtent kratos metu. Tai buvo viena sąskaita ir keli kasos orderiai, kurie buvo dar neįtraukti į apskaitą. Kasos orderiai buvo datuoti gegužės mėn. Šie dokumentai nebuvo liudytojai pateikti tvarkyti, nes UAB „Pakruojo parkai“ turėjo pristatyti buhalterinę dokumentaciją „Amirtekui“ tik iki kito mėnesio 5-os dienos. Taip yra pagal sutartį - įmonė turėjo pateikti visas sąskaitas iki kito mėnesio 5-os dienos.

262Ikiteisminio tyrimo metu prie apklausos protokolo liudytoja A. C. pateikė UAB „Pakruojo parkai“ atlyginimo žiniaraštį už 2013 metų sausio mėn., iš kurio matyti, jog darbuotojams išmokėta iš viso 4098,32 Lt, bei UAB „Pakruojo parkai“ 2013-02-14 kasos išlaidų orderį Nr.KIO minėtai sumai (1 t. b.l. 124, 125).Tvora buvo pagaminta, už tai su UAB „Menas gyventi“ buvo atsiskaityta, dokumentai tai patvirtina.

263Tokiu būdu, apskaitą vykdančios įmonės darbuotojos parodė, kad visas ūkines operacijas G. K. pagrindė pirminiais apskaitos dokumentais, jeigu ne dokumentų paėmimas kratos metu, jie būtų buvę įtraukti į bendrą apskaitą, suvestinius registrus.

264Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad byloje nėra įrodymų dėl G. K. apgaulingos buhalterinės apskaitos tvarkymo, t.y. dėl to, kad jis tyčia organizavo apgaulingą apskaitos tvarkymą, kadangi pateikė suklastotus dokumentus (2013-02-28 atliktų darbų aktą Nr.6 bei sąskaitą-faktūrą MIC Nr.0000601), atitinkamai sąmoningai (tyčia) nepateikė apskaitai minusinio atliktų darbų akto Nr.6A ir kreditinės sąskaitos-faktūros MIC Nr.0000601-1, nepateikė įtraukti į apskaitą dokumentų apie tvoros įgijimą, išrašytų kasos pajamų orderių už apgyvendino paslaugas, nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinių operacijų (4098,32 Lt išmokėjimo atlyginimams, 20 581,32 Lt grynųjų pinigų gavimo į bendrovės kasą).

265Įvertinus tai, kad kaltinimas dėl LR BK 222 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos buvo grindžiamas suklastoto dokumento pateikimu apskaitą tvarkančiai įmonei (atliktų darbų akto Nr. 6 ir atitinkamos sąskaitos faktūros), kas buvo paneigta bylos duomenimis, bei tuo, kad vadovas nepateikė įtraukti į apskaitą minusinio darbų akto Nr. 6A ir jį atitinkančios kreditinės sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderių, dokumentų dėl tvoros įsigijimo ir kt., tačiau minėti dokumentai buvo paimti iš bendrovės ir vadovo kratos metu, dėl ko jie laiku nebuvo perduoti apskaitą tvarkančiai bendrovei „Amirtekas“, ir atitinkamai nenustačius tokių tyčinių G. K. veiksmų kaip tyčinis apskaitos dokumentų pateikimas apie neįvykusias ūkines operacijas ar tyčinio nepateikimo apie įvykusias operacijas, nėra pagrindo teigti, kad dėl jų atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai - iš dalies negalima nustatyti UAB „Pakruojo parkai“ laikotarpio nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 turto ir įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Nustatyta, kad visos kaltinime minimos ūkinės operacijos yra patvirtintos pirminiais dokumentais, kuriuos suvedus į apskaitą ir suvestinius registrus, galima nustatyti bendrovės turtą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą.

266Teismas pažymi, kad specialisto išvadoje dėl ūkinės-finansinės UAB „Pakruojo parkai“ veiklos nuo 2012-01-01 iki 2013-05-30 nustatyta, jog įgyvendinant projektą į apskaitą įtraukti apskaitos dokumentai už 1 778 477,50 Lt (t.21 b.l.10-163). Tai parodo bendrovės ūkinių, finansinių operacijų mastą. Vertinant specialisto išvadoje nustatytus trūkumus, pvz. dėl įsigytos iš UAB „Menas gyventi“ tvoros, kuomet įvykdytas mokėjimas tiekėjui, tačiau apskaitoje nesimato, kad ši tvora realiai buvo gauta, dėl grynųjų pinigų 4098,32 Lt išmokėjimo atlyginimams tinkamo neatvaizdavimo apskaitoje, teismas daro išvadą, kad šių pažeidimų, nenustačius tyčios kaltinamojo veikoje, nesant padarytos žalos, kriminalizuoti nėra jokio pagrindo. Tvora realiai pastatyta, su ją pagaminusia bendrove atsiskaityta, atsiskaitymo dokumentai yra, atlyginimo žiniaraštis taip pat įrodo 4098,32 Lt išmokėjimą atlyginimams.

267Buhalterinės apskaitos tvarkymą bendrovėje tikrinusi ir išvadą šiuo klausimu paruošusi specialistė V. Ž. apklausos teisiamajame posėdyje metu nurodė, kad teisės aktų yra numatyta, kad pirminiai dokumentai turi būti įtraukti apskaitos tvarkytojo ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Šiuo atveju –„Menas gyventi“ apskaitos dokumentas datuojamas sausio mėn., kreditinė sąskaita-vasario mėn. Įmonė po dokumentų poėmio turėjo prašyti tyrėjų bent jau dokumentų kopijų, kad sutvarkytų apskaitą. Tiriant įrodymus nebuvo nustatyta jokia kaltinamojo G. K. veika, nukreipta į apgaulingos apskaitos tvarkymą, nebuvo nustatyta dokumentų slėpimo, sunaikinimo ar sugadinimo atvejų. To nenustatyta ir juridinio asmens veikoje. Apklausiama specialistė V. Ž., kuri atliko tyrimą, posėdžio metu parodė, kad tyrimo eigoje nenustatė jokių panašių aplinkybių. Ji negalėjo tiksliai nurodyti, kurio iš buhalterinės apskaitos elementų neįmanoma nustatyti: turto, įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

268Pažymėtina, kad G. K. kaltinamas tuo, kad organizavo apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30 dienos, o UAB „Pakruojo parkai“-kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, dėl ko negalima iš dalies nustatyti veiklos už minėtą laikotarpį. Teismas pažymi, kad kaltinimas G. K. (o per jo veiksmus ar neveikimą ir juridiniam asmeniui) dėl dokumentų apie neįvykusias ūkines operacijas ( aktas Nr.6, PVM sąskaitą-faktūra MIC Nr.0000601) pateikimo apskaitai nepasitvirtino. Kaltinimas nepateikimu apskaitai finansinės atskaitomybės dokumentų (minusinio akto Nr.6A, kreditinės PVM sąskaitos-faktūros MIC Nr.0000601-1); kasos pajamų orderių ir kt.) taip pat pagrindo neturi, kadangi nustatyta, jog dauguma dokumentų yra būtent laikotarpio iki dokumentų paėmimo kratos metu, t.y. jie galėjo būti įtraukti į buhalterinę apskaitą ir tinkamai apskaityti, jeigu nebūtų buvę išimti. Pažymėtina, kad kaltinimas apima laikotarpį iki 2013-05-30 dienos, kai tuo tarpu dokumentai paimti 2013-05-28 d. Šioje vietoje teismas pabrėžia, kad apskaitos registruose ūkinių operacijų ir įvykių duomenys turi būti užregistruojami įvykio dieną, arba iš karto po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d.). Taigi, kreditinė sąskaita MIC Nr.0000601-1, išrašyti kasos pajamų orderiai už apgyvendinimą (dauguma jų 2013 m. gegužės mėn.), kiti pirminiai finansiniai ir ūkinių veiksmų dokumentai galėjo būti įtraukti į apskaitą (suvestinius registrus), jeigu jie nebūtų paimti kratos metu. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad buhalterinę apskaitą tvarkanti įmonė („Amirtekas“) veikia Vilniuje, UAB „Pakruojo parkai“ administracija - Pakruojo rajone.

269Atsižvelgiant į išdėstytą, G. K. pagal BK 222 str. 1 d. ir UAB „Pakruojo parkai“ pagal BK 20 str. ir 222 str.1d. išteisintini jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p.). Teismas nenustatė jų veikoje ir aplaidaus buhalterinės apskaitos, kas galėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę, tvarkymo požymių.

270Dėl V. U. bei UAB „Prof City“ kaltinimo apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu

271V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis, kaip atsakingas už bendrovės buhalterinės apskaitos organizavimą, iki 2013-05-27 nepateikė buhalterei I. M. Atliktų darbų akto Nr.7 (už 2013 m.03-04 mėn.) dėl atliktų darbų už 228 989,25 Lt sumą (su PVM) ir jo pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros PC Nr.000019, kad 2012-08-31 išrašė ir nurodė buhalterei įtraukti į apskaitą, nesant UAB „Tumasta“ atliktų darbų akto ir neatlikus darbų, sąskaitą-faktūrą PC Nr.000010a 28695,33 Lt (be PVM); nesant UAB „Telekonta“ atliktų darbų akto ir atliktų darbų 2012-11-30 išrašė PVM sąskaitą-faktūrą PC 000017 46150,64 (be PVM) sumai, nurodė buhalterei įtraukti minėtas ūkines operacijas į apskaitą, dėl ko, pagal specialisto išvadą, negalima iš dalies nustatyti bendrovės „Prof City“ laikotarpio 2012-06-01 iki 2013-05-30 veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros, t.y. kaltinamas nusikalstama veika, numatyta Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d. Pagal Lietuvos BK 20 str. ir 222 str.1d. buvo kaltinama ir jo vadovaujama bendrovė UAB „Prof City“.

272Kaltinamasis V. U. neigia turėjęs tyčią klastoti dokumentus, įtraukti į apskaitą nevykusias ūkines operacijas ir, nepripažindamas šio kaltinimo, parodė, kad be pagrindo yra kaltinamas tuo, ko nepadarė, kadangi Atliktų darbų aktą Nr.7 bei jo pagrindu išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą buhalterei I. M. jis perdavė laiku, t.y. dar iki atliktos kratos.

273Teismas nekartoja byloje anksčiau dėstytų įrodymų ir vertinimų šioje dalyje, kadangi jie yra išanalizuoti epizode, kur yra aptariamas kaltinimas V. U. dokumentų klastojimu bei sukčiavimu. Yra nustatyta, kad Atliktų darbų aktą Nr.7 ir jo pagrindu surašytą PVM sąskaitą-faktūrą PC Nr.000019 iki 2013-05-27 direktorius pateikė bendrovėje apskaitą tvarkančiai buhalterei I. M.. Taigi, šioje dalyje kaltinimas V. U. neturi pagrindo.

274Vertinant bylos įrodymus dėl kaltinimo tyčiniu įtraukimu į buhalterinę apskaitą nevykusių ūkinių operacijų, kuomet darbų, kaip teigiama kaltinamajame akte, neatliko UAB „Tumasta“ bei UAB „Telekonta“ teismas daro išvadą apie tai, kad kaltinimas yra nepagrįstas ir paneigtas byloje esančiais ir teismo ištirtais įrodymais:

275Kaltinime, kuris grindžiamas šioje dalyje 2014-01-30 Nr.5-5/8 specialisto išvada „Dėl UAB „Prof City“ ūkinės, finansinės veiklos“, nurodyta, jog nesant UAB „Tumasta“ Atliktų darbų akto dėl 3242 kv. m betoninių grindų su pasluoksniais įrengimo už 2904 Lt (be PVM) į 2012-08-31 Bendrovės atliktų darbų aktą Nr.2 be pagrindo įrašytas tikrovės neatitinkantis turinys, kad neva darbai atlikti, tuo pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra PC Nr.000010a, kurią bendrovės buhalterė I. M. įtraukė į bendrovės apskaitą. Dėl ko negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30, turto, kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Teisminio nagrinėjimo metu bylos duomenimis (kaltinamojo V. U., liudytojų I. M., J. U. parodymais, rašytiniais bylos įrodymais) nustatyta, kad išvardinti darbai realiai buvo padaryti, todėl atliktų darbų aktas Nr.2 bei jo pagrindu PVM sąskaita-faktūra buvo surašyti pagrįstai, nes jie atspindi realiai įvykusius ūkinius įvykius. UAB „Tumasta“, kaip parodė jos buvęs direktorius, liudytojas J. U. dėl objektyvių priežasčių negalėjo padaryti visų darbų objekte pagal sutartį, galiausiai nutraukė sutartį su UAB „Prof City“. Kaltinamasis V. U. aiškina, kad minėtus išvadoje darbus atliko patys UAB „Prof City“ darbuotojai, kad dėl kai kurių darbų buvo kviečiamos subrangos pagrindu ir kitos įmonės („Crapola“ ir kt.). Kaip matyti iš išvadoje minimo Atliktų darbų akto Nr.2 už 2012 m. 06-08 mėn. (t.24 b.l.124-128) grindų įrengimo darbai pastate Nr.30 (Bravoras) -242 kv. m. ploto, įrengimo kaina 28 695,33 Lt (be PVM) realiai buvo padaryti. Akte nurodytas rangovas UAB „Prof City“, subrangovas, statybų vadovas A. D.. Užsakovas (UAB „Pakruojo parkai“) priėmė šiuos darbus. Buvo padarytos dvi patikros, kurias atliko Verslo paramos agentūros darbuotojai, pastabų dėl išvardintų darbų nebuvo.

276Vien tai, kad šios darbus pagal sutartį turėjo atlikti UAB „Tumasta“, tačiau realiai atliko pačios UAB „Prof City“ darbuotojai, neleidžia daryti išvados, kad į aktą įrašytas tikrovės neatitinkantis turinys (taip yra teigiama specialistės akte), kad nebuvo pagrindo šio akto pagrindu bendrovei UAB „Prof City“ išrašyti PVM sąskaitos-faktūros.

277Be to, V. U. bei bendrovė „Prof City“ buvo kaltinami apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu, nes į apskaitą buvo įtraukti apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos darbai dėl pastate Nr.33 neva atliktų UAB „Telekonta“ tokio pobūdžio darbų, nors jie, kaip teigiama specialisto išvadoje, padaryti nebuvo, todėl aktas bei jo pagrindu išrašyta PVM sąskaita-faktūra PC Nr.000017 buvo įtraukti į buhalterinę apskaitą nepagrįstai, dėl ko iš dalies nebuvo galima nustatyti bendrovės veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

278Bylos duomenimis nustatyta, kad realiai minėti darbai, tarp jų ir pastate Nr.33, buvo padaryti, bendrovė UAB „Telekonta“, atlikusi šiuos darbus, laiku nesurašė atliktų darbų pastate Nr.33 akto, todėl 2013-06-03 raštu kreipėsi į UAB „Prof City“ ir prašė leisti aktuoti šiuos darbus, patvirtindama rašte, jog realiai minėti darbai buvo baigti dar 2012-10-30d. (t.27 b.l.61). Apie tai, kad darbai atlikti, parodė kaltinamasis G. K., kaltinamasis V. U. bei liudytojas G. A., UAB „Telekonta“ Šiaulių skyriaus vadovas, kuris ir vykdė darbus. Verslo paramos agentūros darbuotojai atliko vietos patikras ir pretenzijų dėl šių darbų atlikimo neturėjo, paties atlikimo fakto neginčijo.

279Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šis kaltinimas (kaip ir kaltinimas dėl epizodo dėl bendrovės „Tumasta“ ) byloje išskirtinai paremtas 2014-01-30 specialisto išvada Nr.5-5/8 dėl UAB „Prof City“ ūkinės-finansinės veiklos (t.24 b.l.26-62). Išvada specialisto, savo ruožtu, padaryta remiantis tuo, kad tyrimui nepateikti UAB „Telekonta“ dokumentai dėl darbų pastate Nr.33, kuriuos jis įsipareigojo atlikti už 6305,54 Lt (su PVM), kai tuomet UAB „Prof City“ tokius darbus aktavo kaip atliktus akte Nr.5 už 2012 m. 11 mėn. (t.24 b.l.49). Taigi, buvo daroma išvada apie tikrovės neatitinkančio turinio įrašymą į atliktų darbų aktą bei jo pagrindu išrašytą sąskaitą-faktūrą. Tai, pagal išvadą, kartu su kitais išvadoje išvardintais pažeidimais (UAB „Tumasta“ epizodas, PVM sąskaitos-faktūros PC Nr.000019 nepateikimas apskaitai) nulėmė, jog negalima iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, kapitalo, įsipareigojimo dydžio bei struktūros (t.24 b.l.26-62).

280Tačiau iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad pastate Nr.33 realiai buvo atlikti priešgaisrinės ir apsaugos signalizacijos darbai, kad juos atliko UAB „Telekonta“, tačiau klaidingai laiku neaktavo ir padarė tai vėliau, įtraukdama darbus į kitą aktą. Tokią išvadą teismo padaryta ne tik iš kaltinamojo V. U., liudytojo G. A. parodymų, bet ir iš esamų byloje rašytinių įrodymų (dokumentų): patikros rezultatų, kuriuos atliko Verslo paramos agentūra 2012 ir 2014 metais; 2013-06-03 UAB „Telekonta“ rašto ir prašymo UAB „Prof City“ apsaugos ir priešgaisrinės sistemos įrengimo darbus pastate Nr.33, kurie buvo baigti iki 2012-10-30, aktuoti 2013 m. birželio mėn. (t.27 b.l.61), statybos žurnalo įrašų dėl darbų pastate Nr.33.

2812013-05-28 tyrėjai atlikinėjo objektų apžiūrą vietoje (Pakruojo dvaro sodyba) ir apžiūros protokole, garso įraše yra nurodyta, kad R. B. aiškina, jog patalpoje Nr.33 (svirnas) įrengta signalizacija, rodo daviklius, pačią signalizaciją, pultą, viskas nufotografuota, padarytas vaizdo įrašas (t.1 b.l.34-50).

282Pažymėtina, kad dar iki specialisto išvados Nr.5-5/8 parengimo (2014-01-30) į tyrėjo užklausimą bendrovė „Prof City“ pateikė tyrimui ne tik apskaitos registrą, sąskaitas-faktūras, tačiau ir specialisto dr.D. K. (eksperto, turinčio teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies ekspertizės vadovo ir ypatingo statinio dalies ekspertizės vadovo pareigas) išvadą apie tai, kad grindyse yra sudėtas armatūros tinklas, kad kiaulidės apdailos darbams buvo reikalinga 988 kv. m pastolių, kad patalpose yra įrengta signalizacija. Prie eksperto išvados yra pridėtos nuotraukos, kurios parodo realią darbų padarymo situaciją (t.24 b.l.14-21).

283Specialistė S.S., kuri atliko bendrovės „Prof City“ buhalterinės apskaitos tvarkymo patikrinimą, teisiamajame posėdyje parodė, kad įrašydama į savo išvadą teiginius apie realiai neįvykusias ūkines operacijas (signalizacijos įrengimą ir grindų betonavimo darbus) rėmėsi tuo, kad jai nebuvo pateiktos PVM sąskaitos-faktūros, liudijančios, jog darbai buvo atlikti, ji vertino tik buhalterinius dokumentus. Kas dėl trūkstamos 2013-04-24 PVM sąskaitos-faktūros dėl 228 989,25 Lt, tai ji nebuvo įtraukta į bendrovės didžiąją knygą ir buvo rasta kitoje įmonėje (UAB „Micaras“).Vėliau tyrėja rado ją ir UAB „Prof City“ dokumentuose, prie pirkimo sąskaitų-faktūrų. Dėl šios priežasties (sąskaita-faktūra PC Nr.000019 buvo paimta iš bendrovės kratos metu), teikiant tyrimui savo išvadą dėl apskaitos tvarkymo, jos nepamatė. Apie kratos ir dokumentų paėmimo aplinkybes ji nieko nežinojo. Tokiu būdu, specialistė pripažino tą aplinkybę, kad minėtoji sąskaita-faktūra, kuri minima išvadoje kaip neįtrauktas į bendrovės apskaitą dokumentas, kas buvo laikoma apskaitos norminių aktų pažeidimu, iš tikrųjų buvo paimta tyrimo ir buvo tarp bendrovės „Prof City“ dokumentų. Todėl pagrindo V. U. bei bendrovės kaltinimui jos (sąskaitos-faktūros) neperdavimu buhalterei nėra.

284Teismas kritiškai vertina specialisto išvados teiginius apie tai, kad atliktų darbų aktuose Nr.5 ( apsauginės ir priešgaisrinės signalizacijos įrengimas) bei Nr.2 ( betoninių grindų įrengimas) įrašytas tikrovės neatitinkantis turinys dėl ūkinio įvykio (darbų atlikimo). Tokia išvada peržengia specialisto kompetencijos ribas. Tyrimo eigoje teisiamajame posėdyje minimų darbų atlikimo faktas pasitvirtino. Pažymėtina, kad specialistė S.S. apklausos metu pripažino, kad vertinimus atliko pagal pateiktus jai tyrėjo dokumentus, neatsimena, ar matė įvykio vietos apžiūros rezultatus, statybos darbų žurnalus. Taip pat teismas pažymi, kad specialisto tyrimo akte be pagrindo buvo atkartoti užduoties atlikti buhalterinės apskaitos tvarkymo tyrimą teiginiai apie tai, kad pastatuose neatlikti tam tikri darbai ir iš to daroma išvada „apie tikrovės neatitinkantį turinį ir ūkinio įvykio rezultatą pinigine išraiška“, t.y. apie įtraukimą į apskaitą neįvykusių ūkinių operacijų (t.24 b.l.1-3,28-37).

285Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ūkinė operacija turi būti užregistruota buhalterinėje apskaitoje ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo įvykio dienos (Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 str. 4 d.). Nepaisant aukščiau nurodytos įstatymo nuostatos, UAB „Prof City“ ūkinės finansinės veiklos tyrimas buvo paskirtas už 2012-01-01 - 2013-05-30 laikotarpį. Išnagrinėjus minėtą bylą teisme paaiškėjo, kad vėliausias terminas, vadovaujantis minėta įstatymo nuostata, užregistruoti šią ūkinę operaciją (2013-04-24 PVM sąskaita-faktūra dėl darbų už 228 989,25 Lt) įmonės buhalteriniuose suvestiniuose registruose būtų suėjęs tik 2013-08-24. Bendrovė ne kartą kreipėsi į FNTT pareigūnus ir prokurorą, prašydama leisti pasidaryti buhalterinės apskaitos dokumentų kopijas, tam, kad galėtų toliau tinkamai tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą, nes jų neturėdama to tinkamai padaryti negali (t. 25,b.l. 167,17 ). Po metų laikotarpio bendrovė „Prof City“, gavusi leidimą pasidaryti prašomų dokumentų kopijas (t.25 b.l.170-171) nedelsiant minėtą PVM sąskaitą-faktūrą įtraukė į suvestinius registrus bei deklaravo ir sumokėjo mokėtiną pardavimo PVM.

286Įvertinus teismo išdėstytus nustatytus faktus, įrodymų vertinimus, teismas daro išvadą, kad pagrindui teigti, kad kaltinamasis V. U. bei jo vadovaujama bendrovė apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, kad dokumentai tyčia buvo neteikiami buhalterei įtraukti į apskaitą, kad dokumentuose būtų buvusi fiksuojama tikrovės neatitinkanti informacija apie ūkinius įvykius (darbus objekte), nėra. Dokumentų klastojimų, slėpimo, naikinimo faktų nenustatyta.

287Įvertinus tai, kad atliktų darbų aktą Nr. 7 bei atliktus darbus atitinkančią PVM sąskaitą faktūrą, priešingai nei teigiama kaltinime, V. U. pateikė buhalterei apskaityti, o kaltinime minimi priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijos bei 242 kv.m. betoninių grindų įrengimo darbai, priešingai nei nurodoma kaltinime, buvo padaryti ir turėjo pagrindą būti apskaityti, atitinkamai nenustačius tokių tyčinių V. U. veiksmų, kaip tyčinis apskaitos dokumentų pateikimas apie neįvykusias ūkines operacijas ar tyčinio nepateikimo apie įvykusias operacijas, nėra pagrindo teigti, kad dėl jų atsirado baudžiamojo įstatymo numatyti padariniai - dėl to iš dalies negalima nustatyti UAB “Prof City” laikotarpio nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30 veiklos, turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

288Dėl to kaltinamasis V. U. pagal BK 222 str.1d. bei UAB „Prof City“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. ir 222 str.1d. išteisintini jiems nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5d. 1p.). Teismas nenustatė jų veikoje ir aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo, kas galėtų užtraukti baudžiamąją atsakomybę, požymių.

289Dėl kardomųjų priemonių

290G. K. skirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti - naikintina.

291V. U. skirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti - naikintina.

292Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo

293Laikinas nuosavybės teisių apribojimas, skirtas G. K., a.k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), turtui:

 1. pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., bendras plotas 72,37 kv.m., kurio vidutinė rinkos vertė 4850 Lt;
 2. pastatui-ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., kurio vidutinė rinkos vertė 750 Lt;
 3. pastatui-ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., kurio vidutinė rinkos vertė 602 Lt;
 4. pastatui-kiemui rūsiui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 1765 Lt;
 5. pastatui-kiemo rūsiui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 672 Lt
 6. pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 31200 Lt;
 7. pastatui-ūkiniui pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 248 Lt,

294nuosprendžiui įsiteisėjus naikintinas. Dėl daiktinių įrodymų Dokumentai ir daiktai, pridėti prie baudžiamosios bylos Nr. 06-1-11004-13 (dvi dėžės): Dėžė Nr. 1, kurioje supakuoti dokumentai:

295I. UAB „Pakruojo parkai“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti 2013-05-30 UAB „Amirtekas“ (į.k. 126364147, reg. Ateities g. 10, Vilnius):

 1. Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (01 - 04 mėn.) (420 lapų) Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent: prie 5 p.-14; 6 p.-6; 17 p.-7; 18 p.-7; 92 p.-6; 133 p.-2; 134 p.-3; 135 p.-6; 138 p.-5; 142 p.-6; 143 p.-lO; 144 p.-7; 161 p.-2; 219 p.-13; 234 p.-5; 250 p.-8; 251 p.-4; 252 p.-ll; 260 p.-2; 279 p.-4; 288 p.-9; 377 p.-5; 388 p.-8; 412 p.-6;418p.-8;419p.-9; 420 p.-l 1.
 2. Pirkimo dokumentai 2012 m. (673 lapai). Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent: prie 27 p.-2 kvitai.; 35 p.-3; 54 p.-4; 102 p.-2; 121 p.-2; 139 p.-4; 183 p.-2; 191 p.-2; 202 p.- 2 kvitai; 245 p.-3; 246 p.-3; 258 p.-2; 307 p.-4; 308 p.-4; 321 p.-2.
 1. Pavėluotai pateikti dokumentai 2012 m. (10 lapų) .
 2. Pardavimų dokumentai 2012 m. (280 lapų).
 3. Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (07-08 mėn.) (987 lapai). Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent:

296Prie 52 p.-2; 53 p.-5; 54 p.-4; 145 p.-5; 167 p.-4; 197 p.-5; 198 p.-4; 315 p.-2; 358 p.-7; 386 p.-5; 501 p.-3; 502 p.-4; 545 p.-6; 559 p.-4; 571 p.-2; 603 p.-6; 604 p.-4; 656 p.-2; 657 p.-5.

 1. Sutarčių kopijos (79 lapai).
 2. Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (09-10 mėn.) (748 lapai).
 3. Kompaktinis diskas su Didžiosios knygos įrašu už laikotarpį 2012-01-01 - 2013-05-29
 4. Banko išrašai nuo 2012 m. sausio 01 dienos iki 2013 m. balandžio 30 dienos (125 lapai).
 5. Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (05-06 mėn.) (920 lapų).
 6. Avanso apyskaitų dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (829 lapai).
 7. Kasos dokumentai 2012 m. ir 2013 m. (01-04) (125 lapai).
 8. Sąskaitų planas, klientų būklė 2013.05.29 dienai, pelno (nuostolio) ataskaita nuo 2012.01.01 iki 2013.05.29. (70 lapų).
 9. Avanso apyskaitos 2012 m. (10-12 mėn.) (670 lapų).
 10. Pirkimo dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (197 lapas).
 1. UAB „Pakruojo parkai“ dokumentai, rasti ir paimti kratos metu 2013-05-28 bendrovės nuomojamose patalpose - viešbutyje „Stadala“ Karčiamos g. 9, Pakruojo k., Pakruojo r.:
 1. Segtuvas Nr. 11, 83 lapai (rastas administratorės darbo vietoje);
 2. Segtuvas Nr. 21, 102 lapai (rastas G. K. rankinėje);
 3. Segtuvas Nr. 22, 164 lapai (rastas G. K. rankinėje);
 4. Segtuvas Nr. 23, 21 lapas (rastas G. K. rankinėje).

297III. 2013-05-25 Pakruojo dvaro sodybos apžiūros metu rasti ir paimti: sąsiuvinis su rankraštiniais -užrašais (100 lapų), bei segtuvas su dokumentais (114 lapų). IV. Vadovaujantis LR BPK 97 str., 2013-11-14 UAB „Prof City“ pateikti dokumentai:

 1. Apžiūros aktas, 10 lapų;
 2. Apskaitos registras, 72 lapai;
 3. Gaunamos išrašomos sąskaitos- faktūros, 84 lapai;
 4. Kasos dokumentai, 4 lapai.
V. 2014-10-31 K. A. pateikti dokumentai - baltos spalvos segtuvas, susiūta - 17 lapų. Dėžė Nr. 2, kurioje supakuoti dokumentai: VI. UAB „Prof City“ buhalterinės apskaitos dokumentai, rasti ir paimti kratos metu 2013-05-28 bendrovės buhalterės I. M. namuose, Draugystės g. 12-27, Elektrėnai:
 1. Segtuvas Nr. 1 „UAB „PROF CITY“ akcininkų protokolai“, 6 lapai;
 2. Segtuvas Nr. 2 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 2012 m.“, 5 lapai;
 3. Segtuvas Nr. 3 „UAB „PROF CITY“ sutartys (byla Nr. 2)(paskolų)", 92 lapai;
 4. Segtuvas Nr. 4 „UAB „PROF CITY“ Išrašomos sąskaitos - faktūros (išankstinės, PVM ir kt) jų registro duomenys 2012 m.“, 38 lapai;
 5. Segtuvas Nr. 5 „UAB „PROF CITY“ Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2012 m.", 15 lapų;
 6. Segtuvas Nr. 6 „UAB „PROF CITY“ siunčiami dokumentai ir jų registras 2012 m.", 19 lapų;
 7. Segtuvas Nr. 7 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos faktūros, byla Nr. 5, 2012 m.", 209 lapai;
 8. Segtuvas Nr. 8 „Byla Nr. 9“ su sąskaitų planu ir apskaitos politika“, 36 lapai;
 9. Segtuvas Nr. 9 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais ir jų registras“, 32 lapai;
 1. Segtuvas Nr. 10 „UAB „PROF CITY“ Gaunamos sąskaitos - faktūros, avansinės apyskaitos 2012m.“, 141 lapas;
 2. Segtuvas Nr. 11 „UAB „PROF CITY“ gautieji dokumentai ir jų registras 2012 m.“, 73 lapai;
 3. Segtuvas Nr. 12 „UAB „PROF CITY“ darbo užmokesčio apskaitos dokumentai 2012 m.",46 lapai;
 4. Segtuvas Nr. 13, „UAB „PROF CITY“ kasos dokumentai 2012 m.", 154 lapai;
 5. Segtuvas Nr. 14 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros, avansinės apyskaitos -2m.“, 407 lapai;
 6. Segtuvas Nr. 15 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros ir jų registras 2012 m.“, 253 lapai;
 7. Segtuvas Nr. 16 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros ir jų registras 2012 m.“, 194 lapai;
 8. Segtuvas Nr. 17 „UAB „PROF CITY“ kasos dokumentai 2013 m.“, 69 lapai;
 9. Segtuvas Nr. 18 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras 2013 m“, 27 lapai;
 10. Segtuvas Nr. 19 „UAB „PROF CITY“ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis 2013 m.“, 27 lapai;
 11. Segtuvas Nr. 20 „UAB „PROF CITY“ darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2013 m.“, 11 lapų;
 12. Segtuvas Nr. 21 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros (avansinės apyskaitos) 3m.", 194 lapai;
 13. Segtuvas Nr. 22 „VMI deklaracijos, 2013-02-28 PVM sąskaita faktūra PC Nr. 000018“, 3 lapai;
 14. Segtuvas Nr. 23 „Gautos sąskaitos - faktūros, kasos pajamų orderio kvitai ir kita“, 327 lapai;
 15. Segtuvas Nr. 24 „PVM sąskaitos - faktūros 2012 metų“, 10 lapų;
 16. Segtuvas Nr. 25 „2013 metų didžiosios knygos išrašai, banko išrašai“, 19 lapų;
 17. Segtuvas Nr. 26 „2013 metų gaunamieji dokumentai“, 35 lapai;
 1. Segtuvas Nr. 27 „UAB „PROF CITY“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartys“, 26 lapai;
 2. Segtuvas Nr. 28 su juodraščiais ir kitais dokumentais, rastais ant darbo stalo ir jo stalčiuose, 25 lapai;
 3. Operacijų akcijomis registravimo žurnalas, pradėtas 2009 m. liepos 14 d., 24 puslapiai;
 4. Segtuvas Nr. 29 su UAB „PROF CITY“ 2012 metų balansu, skolų apyvartomis ir trišaliais susitarimais“, 95 lapai;
 5. Segtuvas Nr. 30 su UAB „PROF CITY“ dokumentų juodraščiais, 25 lapai.
VII. UAB „Prof City“ dokumentai rasti ir paimti 2013-05-28 kratos metu, bendrovės nuomojamose patalpose - Panerių g. 51-427, Vilniuje:
 1. Juodas segtuvas, kuriame yra UAB „Prof City“ sutartys, 314 lapų;
 2. Mėlynas segtuvas, 39 lapai;
 3. „Vartotojo instrukcija“, 57 lapai;
 4. Baltas segtuvas, 62 lapai;
 5. Mėlynas segtuvas, 18 lapų;
 6. Baltas segtuvas „UAB „Prof City“ atliktų darbų aktai“, 4 lapai;
 7. Mėlynas segtuvas, 18 lapų;
 8. Mėlynos spalvos segtuvas, 18 lapų;
 9. Mėlynas segtuvas, 37 lapai;
 10. Mėlynas segtuvas, 12 lapų;
 11. Mėlynas segtuvas, 36 lapai;
 12. Statybos darbų žurnalas 4 „Tvora“, 220 lapų;
 13. Baltas segtuvas, 72 lapai;
 14. Baltas segtuvas, 39 lapai;
 15. Baltas segtuvas, 31 lapas;
 16. Mėlynas segtuvas, 30 lapų;
 17. Baltas segtuvas, 10 lapų.

298Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentai turi būti grąžinti bendrovėms, iš kurių jie buvo paimti.

299Dokumentus, kurie buvo paimti iš K. A. 2014-10-31, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžinti K.A. (priedas Nr.15, 17 lapų).

300Dokumentus (priedas Nr. 23, 19 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „Pakruojo parkai“.

301Statybos darbų žurnalus „Kiaulidė“ ir „Tarnautojo namas“, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB Pakruojo parkai“.

302Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302 str., 303 str. 5d. 1p., 307 str. 4d., 308 str., teismas

Nutarė

303G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., jam nepadarius šių nusikalstamą veikų, išteisinti.

304G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d., jam nepadarius šios nusikalstamos veikos, išteisinti.

305Kardomąją priemonę G. K. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti.

306UAB „Pakruojo parkai“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. 300 str. 3 d., 20 str. 22 str. 1d. ir 182 str. 2 d., bendrovei nepadarius šių nusikalstamų veikų, išteisinti.

307UAB „Pakruojo parkai“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. ir 222 str. 1d., bendrovei nepadarius šios nusikalstamos veikos, išteisinti.

308V. U. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1 d. ir 182 str. 2 d., pagal Lietuvos Respublikos BK 182 str. 2d., jam nepadarius šių nusikalstamų veikų, išteisinti.

309V. U. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d., jam nepadarius šios nusikalstamos veikos, išteisinti.

310Kardomąją priemonę V. U. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti.

311UAB „Prof City“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str. 182 str. 2 d., 20 str. 222 str. 1 d., bendrovei nepadarius šių nusikalstamų veikų, išteisinti.

312Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, skirtą G. K., a.k. ( - ) deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), turtui:

 1. pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., bendras plotas 72,37 kv.m., kurio vidutinė rinkos vertė 4850 Lt;
 2. pastatui-ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., kurio vidutinė rinkos vertė 750 Lt;
 3. pastatui-ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - )., kurio vidutinė rinkos vertė 602 Lt;
 4. pastatui-kiemui rūsiui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 1765 Lt;
 5. pastatui-kiemo rūsiui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 672 Lt
 6. pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 31200 Lt;
 7. pastatui-ūkiniui pastatui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), kurio vidutinė rinkos vertė 248 Lt,

313nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

314Daiktinius įrodymus: dokumentus ir daiktus, kurie buvo pridėti prie baudžiamosios bylos (dvi dėžės):

315Dėžė Nr. 1, kurioje supakuoti dokumentai:

316I. UAB „Pakruojo parkai“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti 2013-05-30 UAB „Amirtekas“ (į.k. 126364147, reg. Ateities g. 10, Vilnius):

3171) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (01 - 04 mėn.) (420 lapų) Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent: prie 5 p.-14; 6 p.-6; 17 p.-7; 18 p.-7; 92 p.-6; 133 p.-2; 134 p.-3; 135 p.-6; 138 p.-5; 142 p.-6; 143 p.-lO; 144 p.-7; 161 p.-2; 219 p.-13; 234 p.-5; 250 p.-8; 251 p.-4; 252 p.-ll; 260 p.-2; 279 p.-4; 288 p.-9; 377 p.-5; 388 p.-8; 412 p.-6;418p.-8;419p.-9; 420 p.-l 1.

3182)Pirkimo dokumentai 2012 m. (673 lapai). Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent: prie 27 p.-2 kvitai.; 35 p.-3; 54 p.-4; 102 p.-2; 121 p.-2; 139 p.-4; 183 p.-2; 191 p.-2; 202 p.- 2 kvitai; 245 p.-3; 246 p.-3; 258 p.-2; 307 p.-4; 308 p.-4; 321 p.-2.

3193) Pavėluotai pateikti dokumentai 2012 m. (10 lapų) .

3204) Pardavimų dokumentai 2012 m. (280 lapų).

3215) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (07-08 mėn.) (987 lapai). Pastaba: prie žemiau nurodytų puslapių prisegti kasos aparato kvitai, būtent: prie 52 p.-2; 53 p.-5; 54 p.-4; 145 p.-5; 167 p.-4; 197 p.-5; 198 p.-4; 315 p.-2; 358 p.-7; 386 p.-5; 501 p.-3; 502 p.-4; 545 p.-6; 559 p.-4; 571 p.-2; 603 p.-6; 604 p.-4; 656 p.-2; 657 p.-5.

3226) Sutarčių kopijos (79 lapai).

3237) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (09-10 mėn.) (748 lapai).

3248) Kompaktinis diskas su Didžiosios knygos įrašu už laikotarpį 2012-01-01-2013-05-29.

3259) Banko išrašai nuo 2012 m. sausio 01 dienos iki 2013 m. balandžio 30 dienos (125 lapai).

32610) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (05-06 mėn.) (920 lapų).

32711) Avanso apyskaitų dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (829 lapai).

32812) Kasos dokumentai 2012 m. ir 2013 m. (01-04) (125 lapai).

32913) Sąskaitų planas, klientų būklė 2013.05.29 dienai, pelno (nuostolio) ataskaita nuo 2012.01.01 iki 2013.05.29. (70 lapų).

33014) Avanso apyskaitos 2012 m. (10-12 mėn.) (670 lapų).

33115) Pirkimo dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (197 lapas).

 1. UAB „Pakruojo parkai“ dokumentai, rasti ir paimti kratos metu 2013-05-28 bendrovės nuomojamose patalpose - viešbutyje „Stadala“ Karčiamos g. 9, Pakruojo k., Pakruojo r.:
 1. Segtuvas Nr. 11, 83 lapai (rastas administratorės darbo vietoje);
 2. Segtuvas Nr. 21, 102 lapai (rastas G. K. rankinėje);
 3. Segtuvas Nr. 22, 164 lapai (rastas G. K. rankinėje);
 4. Segtuvas Nr. 23, 21 lapas (rastas G. K. rankinėje).
 1. 2013-05-25 Pakruojo dvaro sodybos apžiūros metu rasti ir paimti: sąsiuvinis su rankraštiniais užrašais (100 lapų), bei segtuvas su dokumentais (114 lapų).
 2. Vadovaujantis LR BPK 97 str., 2013-11-14 UAB „Prof City“ pateikti dokumentai:
 1. Apžiūros aktas, 10 lapų;
 2. Apskaitos registras, 72 lapai;

3323) Gaunamos išrašomos sąskaitos- faktūros, 84 lapai;

3334) Kasos dokumentai, 4 lapai.

 1. 2014-10-31 K. A. pateikti dokumentai - baltos spalvos segtuvas, susiūta - 17 lapų.
Dėžė Nr. 2, kurioje supakuoti dokumentai:
 1. UAB „Prof City“ buhalterinės apskaitos dokumentai, rasti ir paimti kratos metu 2013-05-28 bendrovės buhalterės I. M. namuose, Draugystės g. 12-27, Elektrėnai:
 1. Segtuvas Nr. 1 „UAB „PROF CITY“ akcininkų protokolai“, 6 lapai;
 2. Segtuvas Nr. 2 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai veiklos klausimais ir jų registras 2012 m“, 5 lapai;
 3. Segtuvas Nr. 3 „UAB „PROF CITY“ sutartys (bylaNr. 2)(paskolų)", 92 lapai;
 4. Segtuvas Nr. 4 „UAB „PROF CITY“ Išrašomos sąskaitos - faktūros (išankstinės, PVM ir kt) jų registro duomenys 2012 m.“, 38 lapai;
 5. Segtuvas Nr. 5 „UAB „PROF CITY“ Darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2012 m.“, 15 lapų;
 6. Segtuvas Nr. 6 „UAB „PROF CITY“ siunčiami dokumentai ir jų registras 2012 m.“, 19 lapų;
 7. Segtuvas Nr. 7 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos faktūros, byla Nr. 5, 2012 m.“, 209 lapai;
 8. Segtuvas Nr. 8 „Byla Nr. 9“ su sąskaitų planu ir apskaitos politika“, 36 lapai;
 9. Segtuvas Nr. 9 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai atostogų, komandiruočių klausimais ir jų registras“, 32 lapai;
 10. Segtuvas Nr. 10 „UAB „PROF CITY“ Gaunamos sąskaitos - faktūros, avansinės apyskaitos 2012m.“, 141 lapas;
 11. Segtuvas Nr. 11 „UAB „PROF CITY“ gautieji dokumentai ir jų registras 2012 m.“, 73 lapai;
 12. Segtuvas Nr. 12 „UAB „PROF CITY“ darbo užmokesčio apskaitos dokumentai 2012 m.“, 46 lapai;
 13. Segtuvas Nr. 13, „UAB „PROF CITY“ kasos dokumentai 2012 m.“, 154 lapai;
 14. Segtuvas Nr. 14 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros, avansinės apyskaitos – 2 m.“, 407 lapai;
 15. Segtuvas Nr. 15 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros ir jų registras 2012 m.“, 253 lapai;
 16. Segtuvas Nr. 16 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros ir jų registras 2012 m.“, 194 lapai;
 17. Segtuvas Nr. 17 „UAB „PROF CITY“ kasos dokumentai 2013 m.“, 69 lapai;
 18. Segtuvas Nr. 18 „UAB „PROF CITY“ direktoriaus įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras 2013 m“, 27 lapai;
 19. Segtuvas Nr. 19 „UAB „PROF CITY“ darbo užmokesčio apskaitos žiniaraštis 2013 m.“, 27 lapai;
 20. Segtuvas Nr. 20 „UAB „PROF CITY“ darbo laiko apskaitos žiniaraštis 2013 m.“, 11 lapų;
 21. Segtuvas Nr. 21 „UAB „PROF CITY“ gaunamos sąskaitos - faktūros (avansinės apyskaitos) 3m.“, 194 lapai;
 22. Segtuvas Nr. 22 „VMI deklaracijos, 2013-02-28 PVM sąskaita faktūra PC Nr. 000018“, 3 lapai;
 23. Segtuvas Nr. 23 „Gautos sąskaitos - faktūros, kasos pajamų orderio kvitai ir kita“, 327 lapai;
 24. Segtuvas Nr. 24 „PVM sąskaitos - faktūros 2012 metų“, 10 lapų;
 25. Segtuvas Nr. 25 „2013 metų didžiosios knygos išrašai, banko išrašai“, 19 lapų;
 26. Segtuvas Nr. 26 „2013 metų gaunamieji dokumentai)“, 35 lapai;
 27. Segtuvas Nr. 27 „UAB „PROF CITY“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartys“, 26 lapai;
 28. Segtuvas Nr. 28 su juodraščiais ir kitais dokumentais, rastais ant darbo stalo ir jo stalčiuose, 25 lapai;
 29. Operacijų akcijomis registravimo žurnalas, pradėtas 2009 m. liepos 14 d., 24 puslapiai;
 30. Segtuvas Nr. 29 su UAB „PROF CITY“ 2012 metų balansu, skolų apyvartomis ir trišaliais susitarimais“, 95 lapai;
 31. Segtuvas Nr. 30 su UAB „PROF CITY“ dokumentų juodraščiais, 25 lapai.
 1. UAB „Prof City“ dokumentai rasti ir paimti 2013-05-28 kratos metu, bendrovės nuomojamose patalpose - Panerių g. 51-427, Vilniuje:

3341)Juodas segtuvas, kuriame yra UAB „Prof City“ sutartys, 314 lapų;

3352)Mėlynas segtuvas, 39 lapai;

3363)„Vartotojo instrukcija“, 57 lapai;

3374)Baltas segtuvas, 62 lapai;

3385)Mėlynas segtuvas, 18 lapų;

3396)Baltas segtuvas „UAB „Prof City“ atliktų darbų aktai“, 4 lapai;

3407)Mėlynas segtuvas, 18 lapų;

3418)Mėlynos spalvos segtuvas, 18 lapų;

3429)Mėlynas segtuvas, 37 lapai;

34310)Mėlynas segtuvas, 12 lapų;

34411)Mėlynas segtuvas, 36 lapai;

34512)Statybos darbų žurnalas 4 „Tvora“, 220 lapų;

34613)Baltas segtuvas, 72 lapai;

34714)Baltas segtuvas, 39 lapai;

34815)Baltas segtuvas, 31 lapas;

34916)Mėlynas segtuvas, 30 lapų;

35017)Baltas segtuvas, 10 lapų.

351nuosprendžiui įsiteisėjus - grąžinti bendrovėms, iš kurių jie buvo paimti.

352Dokumentus (priedas Nr.15, iš viso 17 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti K. A..

353Dokumentus (priedas Nr. 23, 19 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „Pakruojo parkai“.

354Statybos darbų žurnalus „Kiaulidė“ ir „Tarnautojo namas“, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti UAB „Pakruojo parkai“.

355Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant... 2. G. K., a.k. ( - ),... 3. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300... 4. Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“, įmonės... 5. kaltinama nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 20... 6. V. U., a.k.( - ),... 7. kaltinamas nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK 300... 8. Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“, įmonės kodas... 9. kaltinama nusikaltimais, numatytais Lietuvos Respublikos BK... 10. G. K. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, tuo... 11. kad jis, būdamas UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117,... 12. 2012-02-28 kaip Paramos gavėjo atstovas su Lietuvos Respublikos ūkio... 13. žinodamas, kad Paramos gavėjas su rangovu UAB „Micaras“ (įmonės kodas... 14. veikdamas bendrininkų grupėje su V. U., žinodamas apie Projekte faktiškai... 15. laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje... 16. V. U. Rangovo vardu surašius 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir... 17. 63169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje):... 18. -850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1);... 19. -46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136,... 20. -16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509,... 21. bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo... 22. -19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502);... 23. -28 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509,... 24. nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos, bei... 25. jis, žinodamas, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų darbų aktą... 26. po ko tyčia, turėdamas tikslą apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės... 27. o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų... 28. jis, veikdamas bendrininkų grupėje su V. U., suklastodamas tikrus dokumentus... 29. Tokiu būdu G. K. buvo kaltinamas, kad tokiais veiksmais padarė nusikaltimus,... 30. Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą... 31. jis, būdamas UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117)... 32. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 33. 21 str. 1 d. nuostatas – būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos... 34. 21 str. 2 d. nuostatas - būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos... 35. žinodamas, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos... 36. be to, žinodamas, kad pagal Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro... 37. tyčia pažeisdamas minėtą finansavimo ir administravimo sutartį ir Lietuvos... 38. laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30, organizavo apgaulingą Bendrovės... 39. pateikė UAB „‚Pakruojo parkai“ apskaitą pagal 2010-07-19 buhalterinės... 40. nepateikė UAB „Amirtekas“ Bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių... 41. - susijusių su Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų,... 42. - susijusių su įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ pagal 2013-01-07... 43. - susijusių su pinigais (turtu), pagal Bendrovės išrašytus kasos pajamų... 44. - 160 Lt pagal 2013-04-12 kasos pajamų orderį serija PP Nr.5 už... 45. - 76 Lt pagal 2013-05-07 kasos pajamų orderį serija PP Nr.8 už edukacinę... 46. - 7,50 Lt pagal 2013-05-10 kasos pajamų orderį serija PP Nr.9 už turistines... 47. - 190 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.10 už... 48. - 160 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.11 už... 49. - 190 Lt pagal 2013-05-18 kasos pajamų orderį serija PP Nr.12 už... 50. - 490 Lt pagal 2013-05-19 kasos pajamų orderį serija PP Nr.13 už... 51. - 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.14 už... 52. - 150 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.15 už... 53. - 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.16 už... 54. taip pat, jis nepagrindė apskaitos dokumentais ūkinių operacijų dėl... 55. Šiais savo veiksmais jis pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės... 56. Tokiu būdu, G. K. buvo kaltinamas tuo, kad šiais veiksmais padarė... 57. Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“... 58. buvo kaltinama tuo, kad suklastojo tikrus dokumentus, tuo padarydama didelę... 59. juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“ (įmonės... 60. 2012-02-28 Bendrovės vardu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ... 61. 2012-04-19 su rangovu UAB „Micaras“ (įmonės kodas 186090334, toliau –... 62. laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje... 63. G. K. veikiant bendrininkų grupėje su V. U., žinant apie Projekte faktiškai... 64. V. U. Rangovo vardu surašius 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir... 65. 63169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje): 66. bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo... 67. nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos, bei... 68. bei V. U., žinant, kad minėti dokumentai bus panaudoti neatliktų darbų ir... 69. o G. K., žinant, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų darbų... 70. po ko tyčia, turint tikslą apgaule Bendrovės naudai įgyti didelės vertės... 71. o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų... 72. G. K. veikiant bendrininkų grupėje su V. U., suklastojant tikrus dokumentus... 73. Dėl šių veiksmų UAB „Pakruojo parkai“ buvo kaltinama padariusi... 74. Be to UAB “Pakruojo parkai” buvo kaltinama tuo, kad ji apgaulingai tvarkė... 75. juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo parkai“ (toliau –... 76. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 77. 21 str. 1 d. nuostatas –atsakingo už Bendrovės apskaitos organizavimą... 78. 21 str. 2 d. nuostatas - atsakingo už Bendrovės apskaitos dokumentų... 79. žinančio, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos... 80. be to, žinančio, kad pagal Projekto ,,Didžiausio Lietuvoje Pakruojo dvaro... 81. G. K. tyčia pažeidžiant minėtą finansavimo ir administravimo sutartį ir... 82. laikotarpiu nuo 2012-05-01 iki 2013-05-30, tyrimo tiksliai nenustatytoje... 83. pateikus Bendrovės apskaitą pagal 2010-07-19 buhalterinės apskaitos... 84. nepateikus UAB „Amirtekas“ Bendrovės ūkines operacijas pagrindžiančių... 85. - susijusių su Bendrovės turto, nuosavo kapitalo, finansavimo sumų,... 86. - susijusių su įsigyta tvora iš UAB „Menas gyventi“ pagal 2013-01-07... 87. - susijusių su pinigais (turtu), pagal Bendrovės išrašytus kasos pajamų... 88. - 160 Lt pagal 2013-04-12 kasos pajamų orderį serija PP Nr.5 už... 89. - 76 Lt pagal 2013-05-07 kasos pajamų orderį serija PP Nr.8 už edukacinę... 90. - 7,50 Lt pagal 2013-05-10 kasos pajamų orderį serija PP Nr.9 už turistines... 91. - 190 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.10 už... 92. - 160 Lt pagal 2013-05-17 kasos pajamų orderį serija PP Nr.11 už... 93. -190 Lt pagal 2013-05-18 kasos pajamų orderį serija PP Nr.12 už... 94. - 490 Lt pagal 2013-05-19 kasos pajamų orderį serija PP Nr.13 už... 95. - 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.14 už... 96. - 150 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.15 už... 97. - 190 Lt pagal 2013-05-25 kasos pajamų orderį serija PP Nr.16 už... 98. taip pat G. K. nepagrindus apskaitos dokumentais ūkinių operacijų dėl... 99. Bendrovė apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir todėl, kaip nurodyta... 100. Dėl šių veiksmų UAB „Pakruojo parkai“ buvo kaltinama padariusi... 101. V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis suklastojo tikrus dokumentus, tuo... 102. kad jis, žinodamas, kad UAB „Pakruojo parkai“ (įmonės kodas 302249117,... 103. būdamas Subrangovo direktoriumi ir todėl žinodamas apie faktiškai Projekte... 104. veikdamas bendrininkų grupėje su Paramos gavėjo direktoriumi G. K.,... 105. laikotarpiu nuo 2013-02-28 iki 2013-03-06, tyrimo tiksliai nenustatytoje... 106. jis Rangovo vardu surašė 2013-02-28 Rangovo Atliktų darbų aktą Nr. 6 ir... 107. 63169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr.28 (Kiaulidėje):... 108. -850,45 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – M10-747-1);... 109. -46 164,01 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – N8P-0501, R11-136,... 110. -16 155 Lt lubų įrengimo darbai (darbo kodai – R11-136, N15P-0509,... 111. bei 47 342,85 Lt (neįskaitant PVM) vertės darbai pastate Nr. 29 (Tarnautojo... 112. -19 023,54 Lt grindų įrengimo darbai (darbo kodas – N11P-0502);... 113. -28 319,31 Lt sienų įrengimo darbai (darbo kodai – R14-9, N15P-0509,... 114. nors iš tiesų tokie darbai nebuvo atlikti ir išlaidos nepatirtos,... 115. siekdamas dokumentui suteikti juridinę galią, pateikė minėtą Atliktų... 116. žinodamas, kad minėti dokumentai bus panaudoti neatliktų darbų ir... 117. po ko G. K., žinančiam, kad minėti darbai neatlikti, 2013-02-28 atliktų... 118. tyčia, turint tikslą apgaule kitų asmenų naudai įgyti didelės vertės... 119. o Agentūros darbuotojams, neturint duomenų apie aukščiau minėtų... 120. jis, veikdamas bendrininkų grupėje su G. K., suklastodamas tikrus dokumentus... 121. Tokiu būdu,V. U. buvo kaltinamas tuo, kad padarė nusikaltimus, numatytus... 122. Be to,V. U. buvo kaltinamas dar tuo, kad jis apgaule kitų asmenų... 123. kad jis, būdamas UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750, reg. Odminių... 124. laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-27, Vilniuje, tyrimo tiksliai... 125. Bendrovei, pagal 2012-04-27 subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB... 126. o pastaroji, nežinodama apie jo nusikalstamą sumanymą ir įvykusią ūkinę... 127. tokiu būdu jis tyčia apgaule išvengė prievolės sumokėti į valstybės... 128. Tokiu būdu V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą... 129. Jis gi buvo kaltinamas tuo, kad apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą, o... 130. jis, būdamas UAB “Prof City” (įmonės kodas 302414750, reg. Odminių g.... 131. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 132. 21 str. 1 d. nuostatas, būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos... 133. 21 str. 2 d. nuostatas, būdamas atsakingas už bendrovės apskaitos dokumentų... 134. žinodamas, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos... 135. tyčia pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą... 136. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30, Vilniaus apskrityje, tyrimo tiksliai... 137. - nesant UAB „Tumasta“ Atliktų darbų akto dėl 242,0 m2 „Betoninių... 138. - nesant UAB „Telekonta“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų –... 139. be to, jis iki 2013-05-27 nepateikė buhalterei I. M. duomenų apie 2013-04-20... 140. tokiu būdu jis pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos... 141. Tokiu būdu, V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą... 142. Juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“... 143. buvo kaltinama tuo, kad apgaule savo naudai išvengė didelės vertės... 144. juridinis asmuo, uždaroji akcinė bendrovė „Prof City“ (įmonės kodas... 145. laikotarpiu nuo 2013-04-01 iki 2013-05-27, Vilniuje, tyrimo tiksliai... 146. Bendrovei, pagal 2012-04-27 subrangos sutartį Nr. 12/04/27 su UAB... 147. o pastarajai nežinant apie nusikalstamą sumanymą ir įvykusią ūkinę... 148. tokiu būdu Bendrovė tyčia apgaule išvengė prievolės sumokėti į... 149. Dėl šių veiksmų UAB „Prof City“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 150. Taip pat UAB “Prof City” buvo kaltinama tuo, kad apgaulingai tvarkė... 151. kad juridinis asmuo UAB „Prof City“, atstovaujama Bendrovės direktoriaus... 152. pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.... 153. 21 str. 1 d. nuostatas, atsakingo už Bendrovės apskaitos organizavimą pagal... 154. 21 str. 2 d. nuostatas, atsakingo už Bendrovės apskaitos dokumentų... 155. žinančio, kad ūkio subjektai apskaitą privalo tvarkyti taip, kad apskaitos... 156. V. U. tyčia pažeidus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos tvarkymą... 157. laikotarpiu nuo 2012-06-01 iki 2013-05-30, Vilniaus apskrityje, tyrimo tiksliai... 158. - nesant UAB „Tumasta“ Atliktų darbų akto dėl 242,0 m2 „Betoninių... 159. - nesant UAB „Telekonta“ atliktų darbų aktų ir PVM sąskaitų –... 160. be to, V. U. iki 2013-05-27 nepateikus buhalterei I. M. duomenų apie... 161. Bendrovė apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą ir todėl, kaip nurodyta... 162. Dėl šių veiksmų UAB „Prof City“ buvo kaltinama padariusi nusikaltimą,... 163. Kaltinamasis G. K. nusikalstamų veikų padarymo fakto nepripažino ir dėl jam... 164. Juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ atstovas R.Vanagas bendrovei... 165. visi bendrovės veiksmai buvo derinami. Atstovas nepripažino ir to, kad... 166. Kaltinamasis V. U. nusikalstamų veikų padarymo faktų nepripažino ir... 167. UAB „Prof City“ atstovė advokatė S.Uždanavičienė parodė, kad dėl... 168. Liudytoja K. A. parodė, kad yra UAB „Paslaugų ministerija“ direktorė.... 169. Liudytoja L. P.-G. parodė, kad dirba VšĮ Lietuvos Verslo paramos agentūroje... 170. Liudytoja G. A. parodė, kad dirba VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje... 171. Papildomos apklausos metu teisiamajame posėdyje, susipažinusi su statybos... 172. Liudytojas E. N. parodė, kad iki projekto „Pakruojo Parkai“ nepažinojo... 173. Liudytojas R. B. parodė, kad abu kaltinamuosius pažįsta dėl darbo reikalų.... 174. Liudytojas A. D. parodė, kad kaltinamąjį V. U. pažįsta seniai, turėjo... 175. Liudytojas R. R. parodė, kad pažįsta abu kaltinamuosius. G. K. – kaip... 176. Liudytoja I. M. parodė, kad ji vadovauja buhalterinės apskaitos paslaugas... 177. Liudytoja A. C. parodė, kad pažįsta tik kaltinamąjį G. K.. Dirba UAB... 178. Liudytoja I. M. parodė, kad ji yra kaltinamojo V. U. sesuo. Kaltinamojo G. K.... 179. Liudytojas G. A. parodė, kad dirba UAB „Telekonta“ Šiaulių skyriaus... 180. Liudytojas J. U. parodė, kad yra bankrutuojančios bendrovės „Tumasta“... 181. Specialistė V. Ž. patvirtino savo specialisto išvadą dėl UAB „Pakruojo... 182. Susipažinusi su UAB „Amirtekas“ vadovės rašytiniais paaiškinimais,... 183. Specialistė S. S. patvirtino savo išvadą dėl UAB „Prof City“ ūkinės... 184. Įrodymų vertinimas, teismo išvados... 185. Pagal Lietuvos Respublikos BPK 305 straipsnio 1 dalies 2... 186. Remiantis BPK 20 straipsniu įrodymai baudžiamajame procese... 187. Lietuvos Respublikos BPK normos, reglamentuojančios... 188. Dėl G. K., jo vadovaujamo juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ bei dėl... 189. Sukčiavimo (BK 182 straipsnis) esmė – tai neteisėtas... 190. Apgaulė sukčiavimo atveju naudojama kaip turto užvaldymo ar turtinės... 191. Apgaulė sukčiaujant naudojama turint tikslą suklaidinti turto savininką,... 192. Nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnyje, dalykas yra... 193. Dokumentas laikomas suklastotu, kai kaltininkas pakeičia kito asmens... 194. Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnyje numatyta veika gali... 195. Lietuvos BK 300 straipsnio 3 d numato itin kvalifikuotą... 196. Pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką... 197. Tačiau jei kaltininkas pats pagamino netikrą dokumentą ar suklastojo tikrą... 198. Bendrininkavimas yra tyčinis bendras dviejų ar daugiau tarpusavyje... 199. 2012-01-10 LAT nutartyje Nr. 2K-P-95-2012 konstatuota, kad Lietuvos... 200. Kaip matyti iš bylos faktinių duomenų, kaltinimas G. K., jo vadovaujamai... 201. Taigi, byloje turėjo būti patikrinti du esminiai faktai: ar Pakruojo parko... 202. Teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus ir teisiamajame... 203. bylos duomenimis nustatyta, kad 2009-10-22 UAB „Pakruojo parkai“ pateikė... 204. Iš byloje esamų dokumentų matyti, kad 2013-03-06 paramos agentūrai buvo... 205. Atliktų darbų akte Nr.6 už 2013 m. vasario mėn. nurodyti darbai, kurie... 206. Kaip parodė kaltinamasis G. K., jis iki detalių netikrindavo atliekamų... 207. Kaltinamasis V. U. teigia, kad atliktų darbų aktas Nr.6 ir jame surašyti... 208. Abu kaltinamieji neigia bet kokį tarpusavio susitarimą klastoti dokumentus... 209. Liudytojas A. D. parodė, kad jis dirbo statybos vadovu. Tikrindavo padarytus... 210. Liudytojas R. R. taip pat patvirtino, kad statybos objekte (parke)... 211. Apie tai, kad statybos ir remonto darbai 63169,46 Lt (neįskaitant PVM) vertės... 212. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra projekto įgyvendinimo eigoje atlikto... 213. 2013-05-28 įvykio vietos apžiūros metu (buvo apžiūrėtas Pakruojo dvaro... 214. Taigi, minėti įrodymai patvirtina faktą, jog pastatuose Nr.28-29 grindų bei... 215. Liudytoja G. A., VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros Projektų ekspertų... 216. Iš statybos darbų žurnalų pastatuose Nr.28 bei Nr.29 ir įrašų juose... 217. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra patvirtina liudytojos K. A. teiginius.... 218. Pažymėtina, kad 2013-02-06 paramos gavėjui su mokėjimo prašymu Nr.10... 219. Pranešime paramos gavėjui UAB „Pakruojo parkai“ po atliktos patikros... 220. Pabrėžtina, kad pačiame kaltinime G. K., juridiniam asmeniui „Pakruojo... 221. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje... 222. Pabrėžtina, kad sukčiavimas gali būti padarytas tik esant tiesioginei... 223. Kas dėl minusinio Atliktų darbų akto Nr.6A bei kreditinės, minusinės... 224. Kad įgyvendinant aptariamą projektą „Didžiausias Lietuvoje Pakruojo dvaro... 225. Tokiu būdu, byloje nustatyta, kad kaltinamieji G. K., juridinis asmuo UAB... 226. Dėl V. U. kaltinimo padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 227. V. U. buvo kaltinamas tuo, kad būdamas UAB “Prof City” direktoriumi,... 228. Teismas pažymi, kad kaltinimas juridiniam asmeniui UAB „Prof City“, kurio... 229. Kaltinamasis V. U. neigia tokios nusikalstamos veikos padarymo faktą, nurodo,... 230. Pažymėtina, kad sukčiavimą pagal BK 182 pirmiausia... 231. Taigi, byloje turi būti nustatytas asmens kaltės turinys t.y., kad... 232. Liudytoja I. M. (kaltinamojo sesuo) teisiamajame posėdyje parodė, kad tvarkė... 233. Tą aplinkybę, kad UAB „Prof City“ buhalterė, liudytoja I. M. po UAB... 234. Šiame kontekste pabrėžtina, kad būtent buhalterė buvo atsakinga už... 235. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad akte Nr.7 minimi darbai buvo realiai... 236. Kaltinime, kuris yra pareikštas pagal šį epizodą V. U., yra teigiama, kad... 237. Tačiau bylos duomenims kaltinimas dėl šio finansinio dokumento neperdavimo... 238. 1) kaltinime be pagrindo teigiama, kad bendrovės vadovas V. U. tyčia... 239. 2) specialisto išvadoje be pagrindo teigiama, kad iki 2013-05-30 minėtoji... 240. 3) dokumentai buvo paimti kratos metu 2013-05-28, tarp jų buvo paimti... 241. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos kontrolės... 242. Atsižvelgiant į tai, kad bylos įrodymais buvo nustatyta, kad priešingai... 243. Dėl G. K., juridinio asmens UAB „Pakruojo parkai“ kaltinimo apgaulingu... 244. G. K. bei jo vadovaujama bendrovė „Pakruojo parkai“ buvo kaltinami tuo,... 245. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai... 246. Apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektai yra asmenys,... 247. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. balandžio 14 d. kasacinėje... 248. G. K. nėra kaltinamas apgaulingu buhalterinės apskaitos tvarkymu... 249. Įmonės vadovas, pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnio 1... 250. Taigi, Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1 d. nustato... 251. Analizuojant ir vertinant bylos įrodymus nustatyta, kad išvardintų veiksmų... 252. Specialisto 2014-01-16 išvadoje Nr.5-5/05 nurodyta, kad buhalterinę apskaitą... 253. Byloje nustatyta, kad bendrovės „Pakruojo parkai“ buhalterinę apskaitą... 254. Kaip paaiškino kaltinamasis G. K., tyčios nuslėpti nuo apskaitą... 255. Teismas pažymi, jog G. K. bei juridinis asmuo UAB „Pakruojo parkai“... 256. Kaltinamojo parodymus, jog tyčios apgaulingai tvarkyti bendrovės buhalterinę... 257. Esminiai kaltinamojo veiksmai, kuriais buvo grindžiamas kaltinimas G. K.... 258. Liudytoja, bendrovės UAB „Amirtekas“ direktorė I. M. patvirtino, kad... 259. Liudytoja I. M. pateikė teismui jos parodymus pagrindžiančius rašytinius... 260. Buhalterinių paslaugų teikimo įmonės direktorė I. M. teisiamajame... 261. Liudytoja A. C., kuri dirba UAB „Amirtekas“ buhaltere ir betarpiškai... 262. Ikiteisminio tyrimo metu prie apklausos protokolo liudytoja A. C. pateikė UAB... 263. Tokiu būdu, apskaitą vykdančios įmonės darbuotojos parodė, kad visas... 264. Atsižvelgiant į tai konstatuotina, kad byloje nėra įrodymų dėl G. K.... 265. Įvertinus tai, kad kaltinimas dėl LR BK 222 str. 1 d.... 266. Teismas pažymi, kad specialisto išvadoje dėl ūkinės-finansinės UAB... 267. Buhalterinės apskaitos tvarkymą bendrovėje tikrinusi ir išvadą šiuo... 268. Pažymėtina, kad G. K. kaltinamas tuo, kad organizavo apgaulingą... 269. Atsižvelgiant į išdėstytą, G. K. pagal BK 222 str. 1 d.... 270. Dėl V. U. bei UAB „Prof City“ kaltinimo apgaulingu buhalterinės apskaitos... 271. V. U. buvo kaltinamas tuo, kad jis, kaip atsakingas už bendrovės... 272. Kaltinamasis V. U. neigia turėjęs tyčią klastoti dokumentus, įtraukti į... 273. Teismas nekartoja byloje anksčiau dėstytų įrodymų ir vertinimų šioje... 274. Vertinant bylos įrodymus dėl kaltinimo tyčiniu įtraukimu į buhalterinę... 275. Kaltinime, kuris grindžiamas šioje dalyje 2014-01-30 Nr.5-5/8 specialisto... 276. Vien tai, kad šios darbus pagal sutartį turėjo atlikti UAB „Tumasta“,... 277. Be to, V. U. bei bendrovė „Prof City“ buvo kaltinami apgaulingu... 278. Bylos duomenimis nustatyta, kad realiai minėti darbai, tarp jų ir pastate... 279. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad šis kaltinimas (kaip ir kaltinimas dėl... 280. Tačiau iš byloje esančių įrodymų darytina išvada, kad pastate Nr.33... 281. 2013-05-28 tyrėjai atlikinėjo objektų apžiūrą vietoje (Pakruojo dvaro... 282. Pažymėtina, kad dar iki specialisto išvados Nr.5-5/8 parengimo (2014-01-30)... 283. Specialistė S.S., kuri atliko bendrovės „Prof City“ buhalterinės... 284. Teismas kritiškai vertina specialisto išvados teiginius apie tai, kad... 285. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad ūkinė operacija turi būti... 286. Įvertinus teismo išdėstytus nustatytus faktus, įrodymų vertinimus, teismas... 287. Įvertinus tai, kad atliktų darbų aktą Nr. 7 bei atliktus darbus... 288. Dėl to kaltinamasis V. U. pagal BK 222 str.1d. bei UAB... 289. Dėl kardomųjų priemonių ... 290. G. K. skirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti -... 291. V. U. skirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti -... 292. Dėl laikinojo nuosavybės teisių apribojimo... 293. Laikinas nuosavybės teisių apribojimas, skirtas G. K., a.k. ( - ) deklaruota... 294. nuosprendžiui įsiteisėjus naikintinas. Dėl daiktinių įrodymų... 295. I. UAB „Pakruojo parkai“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti... 296. Prie 52 p.-2; 53 p.-5; 54 p.-4; 145 p.-5; 167 p.-4; 197 p.-5; 198 p.-4; 315... 297. III. 2013-05-25 Pakruojo dvaro sodybos apžiūros metu rasti ir paimti:... 298. Nuosprendžiui įsiteisėjus dokumentai turi būti grąžinti bendrovėms, iš... 299. Dokumentus, kurie buvo paimti iš K. A. 2014-10-31, nuosprendžiui... 300. Dokumentus (priedas Nr. 23, 19 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti... 301. Statybos darbų žurnalus „Kiaulidė“ ir „Tarnautojo namas“,... 302. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302 str.,... 303. G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1... 304. G. K. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d., jam... 305. Kardomąją priemonę G. K. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 306. UAB „Pakruojo parkai“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20... 307. UAB „Pakruojo parkai“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20... 308. V. U. pagal Lietuvos Respublikos BK 300 str. 3 d., 22 str. 1... 309. V. U. pagal Lietuvos Respublikos BK 222 str. 1d., jam... 310. Kardomąją priemonę V. U. - rašytinį pasižadėjimą neišvykti -... 311. UAB „Prof City“ pagal Lietuvos Respublikos BK 20 str.... 312. Laikiną nuosavybės teisių apribojimą, skirtą G. K., a.k. ( - ) deklaruota... 313. nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.... 314. Daiktinius įrodymus: dokumentus ir daiktus, kurie buvo pridėti prie... 315. Dėžė Nr. 1, kurioje supakuoti dokumentai: ... 316. I. UAB „Pakruojo parkai“ buhalterinės apskaitos dokumentai, pateikti... 317. 1) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (01 - 04 mėn.) (420 lapų) Pastaba:... 318. 2)Pirkimo dokumentai 2012 m. (673 lapai). Pastaba: prie žemiau nurodytų... 319. 3) Pavėluotai pateikti dokumentai 2012 m. (10 lapų) .... 320. 4) Pardavimų dokumentai 2012 m. (280 lapų).... 321. 5) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (07-08 mėn.) (987 lapai). Pastaba:... 322. 6) Sutarčių kopijos (79 lapai).... 323. 7) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (09-10 mėn.) (748 lapai).... 324. 8) Kompaktinis diskas su Didžiosios knygos įrašu už laikotarpį... 325. 9) Banko išrašai nuo 2012 m. sausio 01 dienos iki 2013 m. balandžio 30... 326. 10) Avanso apyskaitų dokumentai 2012 m. (05-06 mėn.) (920 lapų).... 327. 11) Avanso apyskaitų dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (829 lapai).... 328. 12) Kasos dokumentai 2012 m. ir 2013 m. (01-04) (125 lapai).... 329. 13) Sąskaitų planas, klientų būklė 2013.05.29 dienai, pelno (nuostolio)... 330. 14) Avanso apyskaitos 2012 m. (10-12 mėn.) (670 lapų).... 331. 15) Pirkimo dokumentai 2013 m. (01-05 mėn.) (197 lapas).
  332. 3) Gaunamos išrašomos sąskaitos- faktūros, 84 lapai;... 333. 4) Kasos dokumentai, 4 lapai.
  1. 2014-10-31 K. A.... 334. 1)Juodas segtuvas, kuriame yra UAB „Prof City“ sutartys, 314 lapų;... 335. 2)Mėlynas segtuvas, 39 lapai;... 336. 3)„Vartotojo instrukcija“, 57 lapai;... 337. 4)Baltas segtuvas, 62 lapai;... 338. 5)Mėlynas segtuvas, 18 lapų;... 339. 6)Baltas segtuvas „UAB „Prof City“ atliktų darbų aktai“, 4 lapai;... 340. 7)Mėlynas segtuvas, 18 lapų;... 341. 8)Mėlynos spalvos segtuvas, 18 lapų;... 342. 9)Mėlynas segtuvas, 37 lapai;... 343. 10)Mėlynas segtuvas, 12 lapų;... 344. 11)Mėlynas segtuvas, 36 lapai;... 345. 12)Statybos darbų žurnalas 4 „Tvora“, 220 lapų;... 346. 13)Baltas segtuvas, 72 lapai;... 347. 14)Baltas segtuvas, 39 lapai;... 348. 15)Baltas segtuvas, 31 lapas;... 349. 16)Mėlynas segtuvas, 30 lapų;... 350. 17)Baltas segtuvas, 10 lapų.... 351. nuosprendžiui įsiteisėjus - grąžinti bendrovėms, iš kurių jie buvo... 352. Dokumentus (priedas Nr.15, iš viso 17 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus,... 353. Dokumentus (priedas Nr. 23, 19 lapų), nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti... 354. Statybos darbų žurnalus „Kiaulidė“ ir „Tarnautojo namas“,... 355. Nuosprendis 20 dienų terminu gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu...