Byla B2-612-267/2014
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „TRITHO“, tretieji asmenys advokatų profesinė bendrija „Morkūnas Legal Bureau“, Sandfeld Holding Aps

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovei UAB „TRITHO“, tretieji asmenys advokatų profesinė bendrija „Morkūnas Legal Bureau“, Sandfeld Holding Aps ir

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2014-01-13 priimtas pareiškėjas UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pareiškimas, kuriuo prašoma iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „TRITHO“, restruktūrizavimo administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, nustatyti 38000,00 Lt (be PVM) UAB „TRITHO“ administravimo išlaidų sąmatą, iš jų 21000,00 Lt be PVM atlyginimą administratoriui, laikotarpiu nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos, nustatyti šešių mėnesių UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo plano parengimo ir pateikimo teismui terminą, nustatyti, kad iš UAB „TRITHO“ sąskaitos Nr. LT50 7290 0000 0946 7487, AB Citadele bankas, gali būti mokamos einamosios įmokos.

3Nurodo, kad UAB „TRITHO“ pradėjo veiklą 2000 metais, pagrindinė bendrovės veikla –augalininkystė. Pastaruoju laikotarpiu UAB „TRITHO“ transformavosi iš didelio į vidutinį ūkį, pardavus nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, įmonė šiuo metu nuomos teisės pagrindu valdo ir naudoja apie 151 ha dirbamos žemės. Pažymi, kad šiuo metu UAB „TRITHO“ susiduria su laikinais finansiniais sunkumais dėl nesąžiningos UAB „TRITHO“ partnerių veiklos, o pardavus nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, bendrovė toliau vykdė veiklą tik nuomojamoje žemėje, dėl ko įmonės veikla ir pajamos ženkliai sumažėjo, be to, dėl prasto derliaus ir kritusių produkcijos kainų 2013 metais UAB „TRITHO“ neturėjo objektyvių galimybių vykdyti atsiskaitymų su kreditoriais pagal planuotą grafiką. Mano, kad restruktūrizavimo atveju UAB „TRITHO“ būtų sudarytos galimybės išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą bei atsiskaityti su kreditoriais. Nurodo, kad UAB „TRITHO“, siekdama išvengti ilgalaikio nemokumo, užtikrindama veiklos tęstinumą ir siekdama atstatyti rentabilią veiklą vykdo tokias priemones – UAB „TRITHO“ toliau vykdo veiklą, dirbama žemė ir iš gautinos žemės ūkio produkcijos uždirbamos pajamos; UAB „TRITHO“ ėmėsi aktyvių veiksmų teisminiu pažeistų teisių gynimo būdu prisiteisti neteisėtai prarastas pinigines lėšas; UAB „TRITHO“ atlieka veiksmus, kurių tikslas yra iki minimumo sumažinti visas būtinas išlaidas. Taip pat nurodo, kad UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo laikotarpiu numato uždirbti pajamas ir atstatyti įmonės mokumą iš pajamų iš UAB „TRITHO“ pagrindinės žemės ūkio veiklos, kurios tiesiogiai priklausys nuo tais metais gaunamo derliaus bei vyraujančių produkcijos supirkimo kainų, iš piniginių lėšų, gautinų sumažinant debitorių įsiskolinimus UAB „TRITHO“ atžvilgiu, iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie LR Žemės ūkio ministerijos gaunamų piniginių išmokų už pasėlius.

4Trečiasis asmuo Sandfeld Holding Aps pateikė teismui atsiliepimą į pareiškėjo pareiškimą, kuriame prašo atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „TRITHO“, o jei būtų nuspręsta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „TRITHO“, netvirtinti W. G. S. pasiūlyto UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylos administratoriaus ir paskirti restruktūrizavimo administratoriumi UAB „Restrus“. Trečiasis asmuo nurodo, kad restruktūrizavimo metmenyse numatyta, kad visa UAB „TRITHO“ turto vertė 2013 m. lapkričio 30 d. sudarė 1195955 Lt, o visi įmonės įsiskolinimai – 542616 Lt. Tačiau jau šio atsiliepimo teikimo metu bendrovės įsiskolinimai turėtų siekti 722667 Lt, ką patvirtina ir restruktūrizavimo metmenų duomenys. Tai reiškia, kad pagal restruktūrizavimo metmenų duomenis įmonės įsiskolinimai tikėtinai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Be to, restruktūrizavimo metmenyse nepateikta informacijos, ar kreditoriams mokėtinos sumos apima ir mokėtinus delspinigius ir palūkanas. Be to, su kai kuriais kreditoriais bendrovė neatsiskaito daugiau kaip 4 metus (skolos nuo 2009 metų), didžioji dalis skolų negrąžinta ilgiau kaip metus, nuo 2009 metų bendrovė daugiausia vykdė veiklą nepelningai, o 2013 metais įmonė patyrė net 2,54 mln. Lt nuostolį. Taip pat nurodo, kad pagal restruktūrizavimo metmenyse pateiktus duomenis, didelė dalis bendrovės turto yra trumpalaikis turtas. Kadangi nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kiek toks turtas yra vertas, trečiajam asmeniui kyla abejonių dėl realios restruktūrizavimo metmenyse pateiktos didelės dalies bendrovės turto vertės. Mano, kad vertinant pateiktus restruktūrizavimo metmenis negalima daryti išvados, kad bendrovė šiuo metu aktyviai vykdo veiklą, t. y. tai patvirtinantys aiškūs įrodymai į bylą nepateikti. Be to, restruktūrizavimo metmenyse pateikti prognozuojami pelno dydžiai ir kiti prognoziniai skaičiavimai nėra pagrįsti, nėra aiškiai nurodoma, kas leidžia daryti tokias išvadas. Manome, kad verslo planas paremtas vien deklaracijomis, prognozuojami pinigų srautai nepagrįsti. Trečiojo asmens įsitikinimu, pateikti restruktūrizavimo metmenys neatitinka imperatyvių ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimų bei restruktūrizavimo metmenyse nėra pasiūlyta jokių realių priemonių, galinčių iš esmės pasiekti restruktūrizavimo tikslus, nes nėra aiškiai įvardintos ir atskleistos priežastys, kodėl bendrovė jau ilgą yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, nepateikta informacija, ar kreditoriams mokėtinos sumos apima ir mokėtinus delspinigius ir palūkanas, nepateiktas aiškus bendrovės verslo planas.

5Pareiškėjas UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pateikė paaiškinimus į trečiojo asmens Sandfeld Holding Aps atsiliepimą, kuriame nurodo, kad UAB „TRITHO“ ir kreditoriai (Kockerling GmbH &Co, SIA I. SEZ „Liepaja Bulk“, CHR. C. Grene A/S ir t. t.) sudarė žodinius susitarimus, kuriais atsiskaitymo terminai su kreditoriais yra atidėti iki UAB „TRITHO“, siekdama išvengti bankroto iškėlimo, pagerins savo turtinę padėtį ir tokiu būdu turės galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Atkreipia dėmesį į tai, kad kreipusis į Šiaulių apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „TRITHO“ atžvilgiu, 2013 m. gruodžio mėn. – 2014 m. sausio mėn. bendrovė vykdė einamuosius mokėjimus: sumokėjo 4423,12 Lt įmokų VSDFV (einamųjų mokėjimų įsiskolinimų šiai dienai nėra), 8809,33 Lt – darbo užmokesčio darbuotojų atžvilgiu (einamųjų mokėjimų įsiskolinimų nėra), 4641,19 Lt įmokų VMI atžvilgiu, 10309,26 Lt – už elektros energiją, 2352,90 Lt – žemės nuomos mokesčio, padengė kitų įsiskolinimų bendrai 13.152,28 Lt sumai. Pažymi, kad 2013 metais bendrovės nuostoliai susidarė dėl atliktos inventorizacijos metu nurašytų anksčiau neteisingai apskaitytų atsargų likučių. Kadangi, UAB „TRITHO“ šiuo metu yra atlikusi visų turto likučių inventorizaciją, nėra jokio pagrindo teigti, kad įmonės trumpalaikis turtas UAB „TRITHO“ buhalterijoje yra apskaitomas neteisingai. Nurodo, jog priešingai nei teigia trečiasis asmuo, UAB „TRITHO“ pareiškime dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo yra nurodžiusi, kad įmonė iki šiol užsiima žemės ūkio veikla, tačiau akivaizdu, kad UAB „TRITHO“ veiklai yra būdingas sezoniškumas, kas patvirtina faktą, jog UAB „TRITHO“ didžioji dalis pajamų kasmet yra uždirbama rugsėjo–lapkričio mėnesiais, nuėmus ir pardavus derlių. Taip pat pažymi, kad rengiant įmonės restruktūrizavimo plano metmenis turi būti nurodomas tik preliminarus verslo planas, o ĮRĮ 12 str. 2 d. numatytos priemonės turi būti išsamiai detalizuotos ir aptariamos įmonės restruktūrizavimo plane.

6UAB „TRITHO“ keltina restruktūrizavimo byla.

7Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d. įtvirtintų teisės normų seka, kad restruktūrizavimo byla iškeliama, jei įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas, nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje įtvirtinti reikalavimai bei teismui išnagrinėjus pareiškimą nėra pagrindo išvadai, jog įmonė yra nemoki.

8Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 4 str. nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas gali būti pradėtas, jeigu įmonė: 1) turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius; 2) nėra nutraukusi veiklos; 3) nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi; 4) įsteigta ne mažiau kaip prieš 3 metus iki pareiškimo teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimo dienos; 5) nuo teismo sprendimo baigti įmonės restruktūrizavimo bylą ar nutarties nutraukti bylą šio įstatymo 28 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nurodytais pagrindais įsiteisėjimo dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

9Pagal 2013 m. lapkričio 30 d. balansą UAB „TRITHO“ turto vertė yra 1195955 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 722737 Lt, tačiau pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 542616 Lt, t. y. pradelsti įmonės įsipareigojimai neviršija pusės į atsakovės balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Be to, įmonės debitorių įsiskolinimai finansiniais metais sudarė 678412,58 Lt. Pažymėtina, kad Šiaulių apygardos teismas 2014-01-09 nutartimi atsisakė kelti bankroto bylą atsakovei, konstatavęs, kad ji yra moki, ši nutartis yra įsiteisėjusi. Nors trečiasis asmuo, kuris buvo ieškovas bankroto byloje, Sandfeld Holding Aps teigia, kad atsakovės finansinė padėtis pasikeitė, nes buvusios nepradelstos skolos tapo pradelstomis, teismas pažymi, kad remiantis Lietuvos apeliacinio teismo suformuota praktika, atsisakant iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, nepakanka nustatyti įmonės nemokumo požymių pagal jos balanso duomenis. Net jeigu teismas ir nustato įmonės nemokumo požymių, tačiau įmonė, turinti finansinių sunkumų, toliau vykdo savo veiklą, gauna pelno, atsiskaitinėja su kreditoriais, kurie neprieštarauja dėl restruktūrizavimo proceso, taip pat nėra kreipęsi dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, jai negali būti atsisakoma iškelti restruktūrizavimo bylą pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2015/2011, 2011 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2602/2011, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-117/2012). Atsižvelgiant į tai trečiojo asmens argumentai, kad atsakovės pradelsti įsipareigojimai gali sudaryti didesnę sumą ir tokiu atveju atsakovė yra nemoki, tampa teisiškai nereikšmingais. Be to, atsakovė teismui nurodė, kad su dalimi kreditorių yra sutarusi dėl skolų mokėjimo atidėjimo, o teismas neturi pagrindo netikėti šiais atsakovės paaiškinimais, kadangi nei vienas įmonės kreditorius, išskyrus Sandfeld Holding Aps, neprieštaravo atsakovės restruktūrizavimui.

10Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis nuo 2010 metų, galima daryti išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra gera, nes jos veikla yra nuostolinga, tačiau kaip matyti iš teismui pateiktų duomenų, atsakovė siekia ir imasi visų priemonių atsiskaityti su kreditoriais. Trečiojo asmens argumentas, kad atsakovei negali būti keliama restruktūrizavimo byla, nes jos finansiniai sunkumai nėra laikini, atmestinas, kaip nesudarantis pagrindo konstatuoti ĮRĮ 4 straipsnyje įtvirtintų restruktūrizavimo taikymo sąlygų nebuvimo. Pažymėtina, kad pagal ĮRĮ 4 straipsnio 1 punktą restruktūrizavimas gali būti pradėtas, jeigu įmonė turi finansinių sunkumų arba yra reali tikimybė, kad jų turės per artimiausius 3 mėnesius. 2010 m. spalio 1 d. įsigaliojusioje ĮRĮ redakcijoje nebeliko reikalavimo, kad įmonės finansiniai sunkumai būtų laikini. Finansinių sunkumų trukmė yra vienas iš teisiškai reikšmingų kriterijų vertinant įmonės restruktūrizavimo perspektyvas ir galimybę atkurti įmonės mokumą, tačiau vien aplinkybė, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai tęsiasi seniai, savaime nėra kliūtis pradėti restruktūrizavimą, jei egzistuoja įtikinama mokumo atkūrimo perspektyva (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2615/2013). Tokia pozicija grindžiama verslo subjektų ūkinės laisvės principu ir prioriteto suteikimu įmonės gaivinimui restruktūrizavimo būdu, o ne jos likvidavimui (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2082/2011).

11Nagrinėjamoje byloje yra pateikta įrodymų, kad įmonė savo veiklą vykdo (pateiktos UAB „TRITHO“ išrašytos sąskaitos faktūros (1 t., 73–79 b. l.)), o dėl pirkėjų nesugebėjimo laiku atsiskaityti atsakovė praranda galimybę gautomis lėšomis disponuoti tinkamai. Taip pat pateikti duomenys, kad atsakovė pradėjo aktyviai siekti susigrąžinti jai priklausančias sumas iš debitorių. Be to, kaip matyti iš VSDFV viešai teikiamos informacijos, atsakovė 2013-10-25 sumokėjo privalomus mokėjimus valstybės biudžetui ir iki šiol juos moka (http://rekvizitai.vz.lt/imone/tritho/skolos-sodrai/). Manytina, kad atsakovės restruktūrizavimo bylos iškėlimas, kai yra išsaugomos darbo vietos, siekiama atkurti įmonės mokumą bei įsiskolinimų kreditoriams padengimą, atitinka viešą interesą, apsaugo darbuotojų, kaip socialiai pažeidžiamos asmenų grupės, interesus. Teismo nuomone, visos byloje nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad įmonė yra susidūrusi su finansiniais sunkumais, kuriuos galima pašalinti vykdant įmonės restruktūrizavimo procesą, todėl nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo pripažinti, kad įmonė yra nemoki ir dėl to atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą. Teismas sprendžia, kad bankroto bylos iškėlimas atsakovei, kai byloje yra duomenys, kad ji stengiasi atsiskaityti su kreditoriai ir toliau vykdyti veiklą, nėra naudingas nei įmonei, nei kreditoriams, todėl šiuo atveju verta suteikti įmonei galimybę kartu su jais imtis priemonių įmonės veiklai stabilizuoti, o vėliau ir atkurti mokumą.

12Taigi, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. įtvirtintu pagrindu.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nenustatyta, kad UAB „TRITHO“ būtų iškelta bankroto byla.

14Remdamasis šiomis nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovė UAB „TRITHO“ šiuo metu turi finansinių sunkumų (ĮRĮ 4 str. 1 p.), tačiau nėra nutraukusi veiklos (ĮRĮ 4 str. 2 p.), nėra bankrutuojanti ar bankrutavusi (ĮRĮ 4 str. 3 p.).

15Iš LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB „TRITHO“ įregistruota 2000-05-01 (1 t., 14 b. l.), dėl to atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 4 p. reikalavimus.

16Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „TRITHO“ atžvilgiu nebuvo iškelta bei nutraukta (pasibaigusi) jokiais kitais ĮRĮ 28 str. 1 d. numatytais pagrindais. Vadinasi, atsakovė atitinka Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 str. 5 p. reikalavimus.

17Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintos sąlygos, susijusios su įmonės statusu bei finansine padėtimi, kurios būtinos, norint iškelti UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylą.

18Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams, pažymėtina, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje yra išvardintos privalomosios metmenų sudedamosios dalys, o minėto straipsnio 3 dalyje yra nurodyta metmenų tvirtinimo tvarka.

19Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo plano metmenų, juose yra visos privalomosios Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 – 8 punktuose išvardintos plano metmenų dalys (1 t., 11–63 b. l.). Taip pat yra pateiktas UAB „TRITHO“ vienintelio akcininko 2014-01-07 sprendimas (1 t., 131 b. l.), iš kurio matyti, kad akcininkas nusprendė patvirtinti UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo plano metmenis. Įvertinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsakovė UAB „TRITHO“ atitinka visus ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus, būtinus restruktūrizavimo bylai iškelti. Susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, teismas neturi pagrindo spręsti, kad numatytos ekonominės priemonės įmonės mokumui atkuri yra neįvykdomos. Atmesdamas trečiojo asmens argumentus apie restruktūrizavimo metmenyse pateiktus nepagrįstus prognozuojamus pelno dydžius, kitus prognozinius skaičiavimus, restruktūrizavimo metmenų neatitikimą imperatyviems ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams bei restruktūrizavimo metmenyse nebuvimą jokių realių priemonių, galinčių iš esmės pasiekti restruktūrizavimo tikslus, teismas pažymi, kad metmenyse nurodomas tik preliminarus įmonės verslo planas, taip pat ir preliminarios priemonės, kurios bus detalizuotos restruktūrizavimo plane. Konkrečios ir išsamios priemonės restruktūrizavimo laikotarpiui nustatomos restruktūrizavimo plane (ĮRĮ 12 str.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-46/2012). Toks restruktūrizavimo plano metmenų sudėties teisinio reglamentavimo išaiškinimas paneigia trečiojo asmens argumentų dėl atsakovės restruktūrizavimo plano metmenų deklaratyvumo pagrįstumą. Atsakovės restruktūrizavimo plano metmenyse kaip viena iš svarbiausių priemonių veiklos pertvarkymui ir rezultatų pagerinimui įvardijamas teisminių procesų tęsimas, siekiant atgauti neteisėtai prarastas lėšas. Pažymėtina, kad tokia priemonė negali būti laikoma neveiksminga, nes duomenų apie galinčius kilti sunkumus atgauti įsiskolinimus iš kitų debitorių nėra, įmonės nėra nei bankrutuojančios, nei restruktūrizuojamos (1 t., 88 b. l.), o atgavus skolas iš debitorių būtų galima padengti didžiąją dalį pradelstų įsipareigojimų. Trečiasis asmuo nurodo, kad metmenyse nepateikta informacija, ar kreditoriams mokėtinos sumos apima ir mokėtinus delspinigius ir palūkanas. Pažymėtina, kad galutinis kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai bus nustatyti teismo tvirtinant restruktūrizuojamos atsakovės kreditorių sąrašą ir jų finansinius reikalavimus (ĮRĮ 23 str.).

20Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytos sąlygos, taip pat nenustatyta, kad UAB „TRITHO“ pažeidė ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimus bei nenustatyta, kad egzistuoja ĮRĮ 7 str. 5 d. nurodytos aplinkybės, dėl kurių teismas turi priimti nutartį atsisakyti kelti restruktūrizavimo bylą, teismas daro išvadą, kad UAB „TRITHO“ kaip įmonei, turinčiai finansinių sunkumų bei siekiančiai išvengti bankroto, keltina restruktūrizavimo byla (ĮRĮ 1 str. 2 d., 4 str., 5 str., 7 str. 4 d., 5 d.).

21Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės administratoriumi gali būti paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.

22Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (juridinio asmens kodas 235238440, buveinė – Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 15), tokiam siūlymui pritarė UAB „TRITHO“ įmonės vienintelis akcininkas 2014-01-07 sprendimu. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ sutinka teikti UAB „TRITHO“ įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas. Nors trečiasis asmuo Sandfeld Holding Aps pateikė teismui prašymą netvirtinti W. G. S. pasiūlyto UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo bylos administratoriaus ir paskirti restruktūrizavimo administratoriumi UAB „Restrus“, tačiau Sandfeld Holding Aps tokio savo prašymo nepagrindė ir nenurodė, kodėl pareiškėjo pasiūlytas restruktūrizavimo administratorius nėra tinkamas. Kadangi teismas neturi duomenų, kad pareiškėjo pasiūlytas ir įmonės akcininko sprendimu patvirtintas kandidatas į administratorius prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 21 str. 2 d. imperatyvioms normoms, UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo administratoriumi skirtina UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291str.,

Nutarė

24Iškelti UAB „TRITHO“ (juridinio asmens kodas 111698365 5, buveinė – Mažeikių r. sav. Liūdėnų k.) restruktūrizavimo bylą.

25Restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (juridinio asmens kodas 235238440, buveinė – Kauno m. sav. Kauno m. Jonavos g. 16A, leidimas teikti restruktūrizavimo administravimo paslaugas Nr. 15, išduotas 2002-04-15, tel.: 837308945, el. paštas: biuras@adminbiuras.lt).

26Administratorių paskirti visam UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo proceso laikotarpiui.

27Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei ar įmonės kitiems asmenims pareikštus turtinius reikalavimus bylose, iškeltose restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu.

28Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą parengti ir pateikti teismui UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo planą ir kitus restruktūrizavimo bylai nagrinėti reikalingus dokumentus.

29Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ kreditoriams pareikšti finansinius reikalavimus, atsiradusius iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

30Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos patvirtinti 38000,00 Lt (be PVM) administravimo išlaidų sąmatą, iš jų 21000,00 Lt (be PVM) nustatant atlyginimą administratoriui.

31Leisti iš UAB „TRITHO“ sąskaitos, esančios AB Citadele bankas, Nr. LT50 7290 0000 0946 7487, mokėti einamąsias įmokas įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti, privalomuosius mokesčius ir darbuotojų atlyginimus, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi disponavimo apribojimai.

32Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti restruktūrizavimo administratoriui, įmonei ir Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

33Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ administratorių su šia nutartimi supažindinti įmonės kreditorius, atlikti Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 12 dalyje nurodytus bei kitus, šio įstatymo nuostatose jo kompetencijai priskirtus, veiksmus.

34Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Šiaulių apygardos teisme 2014-01-13 priimtas pareiškėjas UAB „TRITHO“... 3. Nurodo, kad UAB „TRITHO“ pradėjo veiklą 2000 metais, pagrindinė... 4. Trečiasis asmuo Sandfeld Holding Aps pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Pareiškėjas UAB „TRITHO“ direktoriaus T. J. O. pateikė paaiškinimus į... 6. UAB „TRITHO“ keltina restruktūrizavimo byla.... 7. Iš Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 7 str. 4 d. ir 5 d.... 8. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (ĮRĮ) 4 str. nustatyta, kad įmonės... 9. Pagal 2013 m. lapkričio 30 d. balansą UAB „TRITHO“ turto vertė yra... 10. Įvertinus atsakovės pateiktus finansinius duomenis nuo 2010 metų, galima... 11. Nagrinėjamoje byloje yra pateikta įrodymų, kad įmonė savo veiklą vykdo... 12. Taigi, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo atsisakyti kelti... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nenustatyta, kad UAB... 14. Remdamasis šiomis nustatytomis aplinkybės, teismas sprendžia, kad atsakovė... 15. Iš LR Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimo matyti, kad UAB... 16. Jokia kita restruktūrizavimo byla UAB „TRITHO“ atžvilgiu nebuvo iškelta... 17. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad egzistuoja visos... 18. Pasisakant dėl atsakovės atitikimo ĮRĮ 5 straipsnio reikalavimams,... 19. Kaip matyti iš teismui pateiktų UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo plano... 20. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju egzistuoja ĮRĮ 4 straipsnyje... 21. Pagal LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 15 str. 1 d. įmonės... 22. Pareiškėjas siūlo administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių restruktūrizavimo... 24. Iškelti UAB „TRITHO“ (juridinio asmens kodas 111698365 5, buveinė –... 25. Restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ administratoriumi paskirti UAB... 26. Administratorių paskirti visam UAB „TRITHO“ restruktūrizavimo proceso... 27. Įpareigoti įmonės administratorių teikti teismui informaciją apie įmonei... 28. Nustatyti 6 mėnesių nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą... 29. Nustatyti 45 dienų terminą nuo šios nutarties priėmimo dienos... 30. Nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti... 31. Leisti iš UAB „TRITHO“ sąskaitos, esančios AB Citadele bankas, Nr. LT50... 32. Įsiteisėjus šiai teismo nutarčiai, nutarties nuorašą išsiųsti... 33. Įpareigoti restruktūrizuojamos UAB „TRITHO“ administratorių su šia... 34. Ši nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...