Byla eB2-563-883/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Arimetras“ dėl bankroto bylos iškėlimo

Nustatė

3

1.

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ kreipėsi pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Arimetras“, juridinio asmens kodas 166693887, buveinės (registracijos) adresas Melioratorių g. 1 G, Mažeikiai. Nurodė, kad atsakovė UAB „Arimetras“ turi 34 980,97 Eur skolinį įsipareigojimą UAB „Budinks“. 2019 m. balandžio 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2019/04/10, UAB „Budinks“ visas reikalavimo teises į atsakovę perleido UAB „Teises ir kreditų valdymo departamentas“, pareiškėja tapo naująja atsakovės kreditore. UAB „Arimetras“ nevykdant savo įsipareigojimo per nustatytą terminą, atsakovei kilo pareiga mokėti 6 proc. palūkanas už termino įvykdyti savo įsipareigojimus praleidimą. UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nurodo, kad atsakovės skola su priskaičiuotomis palūkanomis sudaro 39 358,69 Eur bei 375,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio. Pareiškėjos manymu, atsakovė turi finansinių sunkumų, neturi galimybių laiku sumokėti skolas, atsiskaityti su kreditoriais, atstatyti mokumą, todėl jai keltina bankroto byla.

52.

6Atsakovė UAB „Arimetras“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto iškėlimo ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad įmonė yra moki, darbuotojams darbo užmokestis yra mokamas laiku, be to, įmonė nuo 1993 m. sėkmingai užsiima ūkine - komercine veikla tiek Lietuvos Respublikoje, tiek už jos ribų. UAB „Arimetras” dalyvauja viešuosiuose konkursuose, atlieka remonto, rekonstrukcijos, metalo konstrukcijų montavimo darbus, gamina metalo konstrukcijas ir jų dalis. Bendrovėje šiuo metu dirba daugiau nei 70 darbuotojų. Bendrovė yra moki, didelius resursus ir kapitalą turintis bei pelningą veiklą vykdantis ūkio subjektas.

73.

8Atsakovė nurodo, kad pareiškėja UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ nėra UAB „Arimetras“ kreditorė ir subjektas, turintis teisę pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, grįsdama šiais faktais: 1) 2016 m. birželio 1 d. tarp UAB „Arimetras“ (Rangovo) ir UAB „Budinks“ (Subrangovo) buvo sudaryta sutartis dėl Šviesiųjų naftos produktų parko plėtros statybos darbų atlikimo (toliau - Sutartis). Sutarties 40.8. p. įtvirtinta Sutarties įvykdymo garantija - Rangovas nuo kiekvienos sąskaitos faktūros sulaiko 10 (dešimties) procentų sąskaitoje faktūroje nurodytos mokėjimo be PVM vertės sumą, todėl UAB „Arimetras“ Sutartyje nustatyta tvarka nuo kiekvienos UAB „Budinks“ sąskaitos faktūros sumos (be PVM) sulaikydavo 10 procentų vertės sumą ir likusią sąskaitos faktūros sumą sumokėdavo Subrangovui Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Visa sulaikymo suma pagal Subrangovo išrašytas sąskaitas faktūras – 61 980,97 Eur. 2) Subrangovas darbus užbaigti ir perduoti Rangovui turėjo iki 2017 m. birželio 12 d. imtinai, tačiau darbai buvo užbaigti ir perduoti Rangovui tik 2017 m. spalio 23 d. Dėl šios priežasties Subrangovui pervesta tik dalis pagal Sutartį sulaikytos sumos – 27 000 Eur, be to, UAB „Arimetras“ raštu pareikalavo Subrangovo atlyginti dėl Sutarties pažeidimo patirtus nuostolius - 45 188,08 Eur, be to, įspėjo Subrangovą, kad neatlyginus UAB „Arimetras“ patirtų nuostolių, Rangovas Sutarties pagrindu bus priverstas įskaityti patirtų nuostolių sumą į pagal Sutartį sulaikytos sumos likutį (61 980,97-27 000=34 980,97 Eur). 3) Atsižvelgiant į tai, kad Subrangovas UAB „Budinks” neatlygino UAB „Arimetras” patirtų nuostolių, pranešimu Subrangovas buvo informuotas, kad Rangovo patirtų nuostolių sumą (48 188,08 Eur) yra įskaitoma į Rangovo Sutarties pagrindu sulaikytą sumą (34 980, 97 Eur). Dėl šios priežasties Rangovo prievolė sumokėti Subrangovui pagal Sutartį sulaikytą 34 980,97 Eur sumą pasibaigė. Subrangovas po atlikto įskaitymo skolingas Subrangovui 10 207,11 Eur. 4) UAB „Budinks” neginčijo UAB „Arimetras” atlikto įskaitymo pagrįstumo teisme, nesiėmė kitų teisių gynimo būdų. 5) UAB „Arimetras” yra visiškai atsiskaičiusi su UAB „Budinks”, todėl UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” negalėjo įgyti reikalavimo teisės į UAB „Arimetras”, be to, į bylą pateikta Reikalavimo perleidimo sutartis pati savaime nesukuria prievolės sumokėti be pagrindo reikalaujamas sumas. 6) UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo nenagrinėtinas Lietuvos teismuose, nes UAB „Arimetras“ ir UAB „Budinks“ Sutartimi neatšaukiamai atsisakė teisės kreiptis į kokį nors valstybės teismą ar kitą teisminę instituciją ir sudarė susitarimą perduoti visus iš minėtos Sutarties arba dėl jos kylančius ginčus spręsti arbitražui Stokholme, Švedijoje. UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ žinodamas apie šį sudarytą arbitražinį susitarimą, siekia išvengti šalių susitartą teismingumą.

9Dėl pareiškėjo teisės teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Arimetras“

104.

11Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo pagrindas gali būti įmonės nesumokėjimas už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžinimas kreditų ir nevykdymas kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų (ĮBĮ 4 straipsnio 2 punktas). Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu atsiranda jo reikalavimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154/2008).

125.

13Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ reikalavimą grindžia 2019 m. balandžio 10 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 2019/04/10, kuria UAB „Budinks“ UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ perleido visas reikalavimo teises į atsakovę UAB „Arimetras“, ir PVM sąskaitomis faktūromis (6-12 ieškinio priedai). Atsakovė ginčija pareiškėjos kaip kreditoriaus statusą ir pateikia rašytinius paaiškinimus, teigdama, kad UAB „Arimetras” yra visiškai atsiskaičiusi su UAB „Budinks”, todėl UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” negalėjo įgyti reikalavimo teisės į UAB „Arimetras”. Išsamus įrodymų tyrimas nėra atliekamas, remiamasi preliminariu turimų įrodymų vertinimu. Nepripažinti kreditoriaus statuso ir jo teisės prašyti skolininkui iškelti bankroto bylą teismas turėtų tik tada, kai yra didelė tikimybė, jog atsakovas nėra skolingas ieškovui. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009; 2017 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1760-381/2017). Taigi, potenciali kreditorė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” turi teisėtą pagrindą inicijuoti bankroto bylą atsakovei, tačiau bankroto bylos iškėlimo stadijoje pareiškėjos UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas” 39 358,69 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumas ir teisėtumas nenustatinėjamas.

14Dėl Sutartyje nustatytos arbitražinės išlygos.

156.

16Teismų praktikoje nurodoma, kad arbitražinis susitarimas yra sutartis, kuria šalys susitaria spręsti tarpusavio ginčus arbitražine, o ne teismine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra nurodyta, kad asmuo laikomas sutikusiu nagrinėti ginčą arbitraže, kai jis tokį sutikimą (valią) išreiškia savo elgesiu, o kaip vienas iš atvejų, kada gali būti aiškiai numanoma asmens valia nagrinėti ginčą arbitraže, nurodytas vienos iš sutarties, kurioje yra įtvirtinta arbitražinė išlyga, šalių teisių ir pareigų perėmimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2014). Byloje nustatyta, kad UAB „Arimetras“ ir UAB „Budinks“ 2016 m. birželio 1 d. sudarė Sutartį, kurios 62 – 63 straipsniuose įtvirtino susitarimą visus iš Sutarties arba dėl jos kylančius ginčus spręsti arbitražui Stokholme, Švedijoje, o ieškovė UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ yra UAB „Budinks“ teisių perėmėjas pagal 2019-04-10 reikalavimo perleidimo sutartį.

177.

18Komercinio arbitražo įstatyme nurodyta, kad bankroto bylos iškėlimas ar kitos bankroto procedūros nedaro įtakos arbitražinio susitarimo galiojimui ir taikymui, galimybei ginčą spręsti arbitraže ir arbitražo teismo kompetencijai spręsti ginčus (49 straipsnio 7 dalis). Bankroto procesui yra taikomas specifinis teisinis reguliavimas, nustatytas Įmonių bankroto įstatyme, kurio nuostatos yra specialiosios bendrųjų civilinio proceso normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2014; 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012). Atsižvelgiant į tai, kad bankrotas yra specifinis procesas savo paskirtimi ir esme, ir kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad bankroto bylos priskirtinos prie bylų, kuriose yra viešojo intereso (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017), teismo nuomone, arbitražinės išlygos buvimas neužkerta kelio kreditoriui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo, esant ĮBĮ 4 straipsnyje nurodytoms sąlygoms, o viešojo intereso buvimas įpareigoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą būti aktyvų ir vertinti bankroto bylos iškėlimui reikšmingas aplinkybes.

19Dėl atsakovės mokumo/nemokumo būsenos vertinimo

208.

21Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal kurios nuostatas bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimus; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali atsiskaityti ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi, kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų, įstatyme yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

229.

23Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės – komercinės veiklos rezultatai, rodantys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Taip pat sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, būtina išanalizuoti tam reikšmingas bylos aplinkybes: ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorių skolų, kokio dydžio šios skolos lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išieškoti skolas ir pan. (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2145-370/2016).

2410.

25Vadovaujantis registrų duomenimis atsakovė UAB „Arimetras“ juridinių asmenų registre įregistruota 1993 m. gruodžio 20 d., įmonės vadovu nuo 2007 m. rugpjūčio 7 d. paskirtas N. B.. Iš pateikto atsakovės UAB „Arimetras“ balanso finansinės ataskaitos laikotarpiu nuo 2019-01-01 iki 2019-06-13 (nevieši bylos duomenys) matyti, kad įmonės turtą sudarė 3 160 235 Eur, iš kurių ilgalaikis turtas - 1 184 907 Eur, trumpalaikis turtas – 1 961 692 Eur; įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 582 524 Eur, visa suma sudaro per vienus metus mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus. Lyginant minėtą balanso finansinę ataskaitą su 2018-01-01 - 2018-12-31 finansiniu laikotarpiu, įmonės turtas nežymiai sumažėjo, o per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai padidėjo. 2018-01-01 - 2018-12-31 atsakovės pelno (nuostolių) ataskaitoje nurodyta, kad laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. jos grynasis pelnas sudarė 396 351 Eur, 2017 metus atsakovė baigė patyrusi 1 350 498 Eur nuostolį. Iš valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro duomenų matyti, kad atsakovė nuosavybės teise turi nekilnojamojo turto (sandėlį, žemės sklypą, sandėlį, metalo dirbtuves, administracinį pastatą, žemės sklypą, administracinį pastatą, garažą, dirbtuves, sandėlį operatorinę su prekybos sale, suskystintų dujų modulinę degalinę, kiemo statinius). Atsakovė UAB “Arimetras” taip pat nurodo turinti nekilnojamojo turto Latvijoje. Įmonės pateiktuose finansiniuose dokumentuose, kurie Šiaulių apygardos teismo 2019 m. birželio 27 d. nutartimi pripažinti nevieša bylos medžiaga, nurodo nuosavybės teise turinti įrangos, o pagal VĮ „Regitra“ pateiktus duomenis, atsakovė turi 16 transporto priemonių, visoms transporto priemonėms dalyvavimas viešajame eisme yra leidžiamas.

2611.

27Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai skelbiami duomenys (http://draudejai.sodra.lt) patvirtina, jog įmonėje dirba 73 darbuotojai. Skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, atsakovė neturi. UAB „Arimetras“ taip pat yra nėra skolinga valstybės biudžetui patikrinus viešai skelbiamus duomenis (http://www.vmi.lt). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2019 m. Šiaulių apygardos teisme išnagrinėta ieškovės UAB „Axis Industries“ byla atsakovei UAB „Arimetras“ dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo, byla nutraukta, patvirtinus taikos sutartį. 2019 m. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose nagrinėti du ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškiniai atsakovei UAB „Arimetras“ dėl turtinės žalos priteisimo, abi bylos nutrauktos.

2812.

29Vertinant atsakovės UAB „Arimetras“ mokumą/nemokumą, įmonės pateiktame 2019-06-13 įmonės skolų (kreditorių) inventorizacijos apraše (nevieši bylos duomenys, 5 priedas), yra nurodyti atsiskaitymo su tiekėjais terminai, kurie nėra pradelsti. Prie atsakovės per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, bylos duomenimis, priskirti mokėtini mokesčiai į valstybės ir valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) biudžetus bei su darbo santykiais susiję mokesčiai. Atsakovės pateiktame 2019-06-13 su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų (kreditorinių) inventorizacijos apraše nurodyta, kad atsiskaitymo terminas 2019-06-14, 2019-06-13 pelno mokesčio įsipareigojimų (kreditorinių) inventorizacijos apyraše – atsiskaitymo terminas 2019-06-15, 2019-06-13 kitų mokėtinų (kreditorinių) sumų inventorizacijos apraše – atsiskaitymo terminas 2019-06-25. Teismas atsižvelgdamas į tai, kad minėti įmonės aprašai paruošti 2019 m. birželio 13 d., be to, patikrinti viešai skelbiami VSDFV bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos duomenys, kurie nurodo, kad atsakovė mokestinės nepriemokos neturi, daro išvadą, kad valstybės, VSDFV biudžetams bei darbuotojams UAB „Arimetras“ pradelstų įsipareigojimų neturi.

3013.

31Atsakovės trumpalaikį turtą (1 962 692 Eur) sudaro atsargos, per vienus metus gautinos sumos, pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsakovės pateiktuose 2019-06-13 įmonės skolų (debitorių) inventorizacijos aprašuose, keturi tiekėjai turi pradelstus įsipareigojimus UAB „Arimetras“, kurie bendrai sudaro 50 182,69 Eur. Pažymėtina, jog teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, jog skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Byloje nesant įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę, todėl 50 182,69 Eur suma neįskaičiuojama į įmonės trumpalaikį turtą ir sprendžiama, kad įmonės trumpalaikį turtą sudaro 1 911 509,31 Eur (1 961 692 – 50 182).

3214.

33Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens nemokumas sietinas su rimtais finansiniais sunkumais, kuriuos atspindi tokie požymiai: 1) juridinis asmuo nebevykdo įstatuose apibrėžtos veiklos arba vykdoma veikla ilguoju periodu kuria tik nuostolius ir nėra perspektyvų atkurti įprastos veiklos vykdymą ir stabilizuoti padėtį; 2) juridinis asmuo sistemiškai nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams; 3) juridinis asmuo neturi turto, kuris būtų pakankamas kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gegužės 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-105-684/2019). Įvertinus teismui pateiktus ir surinktus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė UAB „Arimetras“ neatitinka nemokios įmonės kriterijų. Atsakovė vykdo ūkinę veiklos, neturi pradelstų įsipareigojimų, turi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, pradelstų skolų neturi.

3415.

35Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuoti atsakovės UAB „Arimetras“ nepajėgumą savarankiškai funkcionuoti teismas neturi pagrindo, todėl atsisakytina kelti bankroto bylą atsakovei UAB „Arimetras“ (ĮBĮ 10 str. 3 d. 3 p.).

3616.

37Atsakovė UAB „Arimetras“ pateikė prašymą pripažinti ieškovę UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ piktnaudžiavus procesinėmis teisėmis nesąžiningai pateikiant nepagrįstą ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Arimetras“ bei skirti ieškovei UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“ penkių tūkstančių eurų dydžio baudą, 50 procentų iš šios baudos (du tūkstančius penkis šimtus eurų) priteisiant atsakovei UAB „Arimetras“. Pažymėtina, kad CPK 95 straipsnio nuostatos nustato baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinas sąlygas: šalies nesąžiningumą ir su tuo susijusį ieškinio (skundo) nepagrįstumą jį pateikiant teismui arba sąmoningą veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą.

3817.

39Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta į tai, kad ieškinio dėl bankroto bylos padavimas teismui pats savaime nesudaro pagrindo konstatuoti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis. Tai, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl įsiskolinimo fakto, savaime nepatvirtina nesąžiningumo. Kadangi pateiktą ieškinį kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas ieškovės teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl nėra ir pagrindo ieškovei taikyti procesinę sankciją už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis).

4018.

41Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio1 dalis). Pagal CPK 98 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Atsakovė nurodė, kad konsultacijos, prašymo dėl dokumentų pateikimo ir dalies dokumentų pripažinimo nevieša informacija ir jo priedų parengimas bei pateikimas teismui, atsiliepimo į ieškinį bei jo priedų parengimas ir pateikimas teismui, prašymo dėl baudos už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skyrimo ir jo priedų parengimas bei pateikimas teismui, pranešimo dėl pateiktų dokumentų parengimas ir pateikimas teismui sudaro 20,75 val. advokatės darbo laiko sąnaudų ir pateikė įrodymus, kad advokatų kontorai už procesinių dokumentų parengimą ir atstovavimą sumokėjo 2887,36 Eur.

4219.

43Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, nagrinėjamojoje byloje maksimali atlygintina advokato išlaidų suma už 21 teisinių paslaugų teikimo valandą sudaro 2020 Eur, todėl iš ieškovės atsakovei priteistina 2020 Eur bylinėjimosi išlaidų.

44Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

45Atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Arimetras“, juridinio asmens kodas 166693887.

46Priteisti atsakovei UAB „Arimetras“, juridinio asmens kodas 166693887, iš ieškovės UAB „Teisės ir kreditų valdymo departamentas“, juridinio asmens kodas 304861942, 2020 Eur (du tūkstančius dvidešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

47Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos... 3.

1.... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Teisės ir... 5. 2.... 6. Atsakovė UAB „Arimetras“ pateikė atsiliepimą į pareiškimą dėl... 7. 3.... 8. Atsakovė nurodo, kad pareiškėja UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 9. Dėl pareiškėjo teisės teikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo... 10. 4.... 11. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5... 12. 5.... 13. Nagrinėjamu atveju pareiškėja UAB „Teisės ir kreditų valdymo... 14. Dėl Sutartyje nustatytos arbitražinės išlygos.... 15. 6.... 16. Teismų praktikoje nurodoma, kad arbitražinis susitarimas yra sutartis, kuria... 17. 7.... 18. Komercinio arbitražo įstatyme nurodyta, kad bankroto bylos iškėlimas ar... 19. Dėl atsakovės mokumo/nemokumo būsenos vertinimo... 20. 8.... 21. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje, pagal... 22. 9.... 23. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonės (ne)mokumas nustatomas... 24. 10.... 25. Vadovaujantis registrų duomenimis atsakovė UAB „Arimetras“ juridinių... 26. 11.... 27. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir... 28. 12.... 29. Vertinant atsakovės UAB „Arimetras“ mokumą/nemokumą, įmonės pateiktame... 30. 13.... 31. Atsakovės trumpalaikį turtą (1 962 692 Eur) sudaro atsargos, per vienus... 32. 14.... 33. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad juridinio asmens... 34. 15.... 35. Įvertinus nurodytas aplinkybes, konstatuoti atsakovės UAB „Arimetras“... 36. 16.... 37. Atsakovė UAB „Arimetras“ pateikė prašymą pripažinti ieškovę UAB... 38. 17.... 39. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta į tai, kad... 40. 18.... 41. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 42. 19.... 43. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d.... 44. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1... 45. Atsisakyti iškelti bankroto bylą UAB „Arimetras“, juridinio asmens kodas... 46. Priteisti atsakovei UAB „Arimetras“, juridinio asmens kodas 166693887, iš... 47. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos...