Byla B2-2369-264/2016
Dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo individualiai įmonei „Oderena“

1Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo individualios įmonės „Oderena“ vadovo R. G. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo individualiai įmonei „Oderena“,

Nustatė

2individualios įmonės „Oderena“ vadovas R. G. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriame prašoma: 1) iškelti restruktūrizavimo bylą IĮ „Oderena“; 2) paskirti IĮ „Oderena“ restruktūrizavimo administratore UAB „Restruktūrizuoju.lt“; 3) nustatyti IĮ „Oderena“ administravimo išlaidų sąmatą laikotarpiui nuo teismo nutarties iškelti IĮ „Oderena“ restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos: restruktūrizavimo administratoriaus atlyginimo suma 700 Eur (+PVM) per mėnesį, pašto išlaidos 150 Eur (+PVM), restruktūrizavimo plano parengimas 1 600 Eur (+PVM), IĮ „Oderena“ debitorinių skolų ikiteisminio išieškojimo vykdymas už sėkmės mokestį lygų 10 proc. (+PVM) nuo išieškotos skolis sumos, IĮ „Oderena“ debitorinių skolų teisminio išieškojimo vykdymas pagal vykdytojo taikomus tarifus, taip pat žyminio mokesčio dydis, vykdymo išlaidos; 4) leisti iš IĮ „Oderena“ sąskaitos Nr. ( - ), esančios ( - ), mokėti visus IĮ „Oderena“ ūkinei-komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, įskaitant privalomąsias įmokas, darbuotojų darbo užmokestį ir su juo susijusias įmokas, nustatant, kad per vieną kalendorinį mėnesį šiems mokėjimams atlikti gali būti panaudojama ne didesnė nei 20 783 Eur suma

3Nurodo, kad Individuali įmonė „Oderena" susidūrė su laikinais finansiniais sunkumais, kadangi vėluojama atsiskaityti su kreditoriais. Įmonė įsiskolinimo kreditoriams neturėjo, tačiau dėl ženkliai padidėjusių statybinių medžiagų kainų, bei dėl to, kad įmonė buvo sudariusi sutartis su užsakovais dėl objektų statybos darbų pagal ankstesnes statybinių medžiagų kainas, įmonė patyrė didelius nuostolius (veiklos sąnaudas) dėl užsakovų UAB ( - ) ir ūkininkės D. K. užsakymų. Taip pat su įmone neatsiskaitė laiku dalis kreditorių ir kitos priežastys įtakojusios laikiną apyvartinių lėšų stygių. Tačiau įmonė vykdo darbus, turi užsakymų, generuoja pastovias realias pajamas. Įmonė nuo 2016 m. balandžio mėn. yra sudariusi naujų rangos sutarčių su UAB „Oderenos statyba", kurių bendra vertė yra 63 195,73 Eur. Taip pat pažymėtina, kad individuali įmonė „Oderena" nuolatos pateikinėja komercinius pasiūlymus potencialiems užsakovams, kas tik patvirtina, jog individuali įmonė „Oderena" vykdo sėkmingą, pelningą ūkinę-komercinę veiklą, siekia sudaryti naujų sandorių. Įmonė nuo 2016 metų iki 2016-07-22 turi 3 192 Eur grynojo pelno, 93 342 Eur pardavimo pajamų (2016-07-22 Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys). Įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos (nuo 2016-02-12 iki 2016-07-22) sumažėjo nuo 166 062,48 Eur iki 115 091,53 Eur, todėl atkreiptinas dėmesys, kad individuali įmonė „Oderena" geba atsiskaityti su kreditoriais, mažina įmonės įsiskolinimus, sprendžia laikinus finansinius sunkumus. Individualios įmonės „Oderena" restruktūrizavimo procesas gali ir privalo būti pradėtas, kadangi individuali įmonė „Oderena" turi finansinių sunkumų (LR ĮRĮ 4 str. 1 p.), tačiau yra mokus juridinis asmuo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau -ĮBĮ) prasme (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.). Įmonės „Oderena" savininkas R. G. perdavė individualiai įmonei „Oderena" jam ir jo sutuoktinei bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (Unikalus Nr.: ( - )), pastatą-gyvenamąjį namą (Unikalus Nr.: ( - )) su priklausiniais: (pastatas-ūkinis pastatas (Unikalus Nr.: ( - )), šulinys (Unikalus Nr.: ( - )), tvora/aikštelė (Unikalus Nr.: ( - )), adresu ( - ) (įgytus 2008-01- 25 Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 3-274), patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti individualios įmonės „Oderena" savininko R. G. ir jo sutuoktinės R. G. interesais. Be to, minėtas turtas yra naudojamas individualios įmonės „Oderena" veiklai vykdyti, kadangi yra įrengtas darbo kabinetas, sandėliavimo patalpos. Remiantis į bylą pateiktais finansiniais dokumentais, individualios įmonės „Oderena" savininko R. G. ir R. G. nuosavybės teise turimo turto vertė yra 188668,00 Eur (12086,00 Eur rinkos vertės žemės sklypas, 140176,00 Eur vertės pastatas, 30989,00 Eur vertės ūkinis pastatas, 400,00 Eur statinys, ir Eur vertės statinys, kurio unikalus numeris yra ( - )). Vadinasi, bendras individualios įmonės „Oderena" turtas, iš kurio gali būti patenkinti individualios įmonės „Oderena" kreditorių reikalavimai, yra 326778,00 Eur (138110,00 Eur įmonės turtas ir 188668,00 Eur turto patikėjimo teise gautas turtas) suma. Individualios įmonės „Oderena" pradelsti 115091,53 Eur įsipareigojimai kreditoriams neviršija pusės šio turto vertės (326778,00 Eur : 2 = 163389,00 Eur). Tuo remiantis darytina pagrįsta išvada, jog individuali įmonė „Oderena" yra mokus juridinis asmuo (LR ĮBĮ 2 str. 8 p.). Individuali įmonė nėra bankrutuojantis ar bankrutavęs juridinis asmuo (LR ĮRĮ 4 str. 3 p.). Individuali įmonė „Oderena" yra veiklą vykdantis juridinis asmuo, šiai dienai turintis 5 darbuotojus.

4Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.

5Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti sąlygas įmonėms, turinčioms finansinių sunkumų ir nenutraukusioms ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto (ĮRĮ 1 str. 2 d.), o pačiu įmonės restruktūrizavimo procesu siekiama išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto, gaunant įmonės kreditorių pagalbą, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones (ĮRĮ 2 str. 3 d.).

6ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla iškeliama, jeigu teismas nustato, jog įmonė atitinka ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytas sąlygas ir nebuvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnio ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimai. ĮRĮ taip pat reglamentuoja atvejus, kada restruktūrizavimo byla negali būti iškelta. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalį teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos ĮRĮ 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti ĮRĮ 5 straipsnyje ir 6 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki.

7Iš 2016-07-22 dienai parengto balanso duomenų nustatyta, kad įmonės turimo viso turto vertė yra 326 778 Eur iš kurio ilgalaikis turtas – 204 267 Eur, trumpalaikis turtas 122 511 Eur. Pagal Individualių įmonių įstatymo (toliau – ĮIĮ) 2 straipsnio 1 dalį individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad turtas individualiai įmonei priklauso nuosavybės teise, o šio turto sudėtį sudaro individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas ir perduotas individualios įmonės nuosavybėn, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu (IĮĮ 8 str. 2 d.) bei individualios įmonės savininkui ir jo sutuoktiniui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas perduodamas individualiai įmonei patikėjimo teise, jeigu sutuoktiniai nesusitaria kitaip (IĮĮ 8 str. 4 d.). Pareiškėjas pateikė 2016-05-25 sudarytą pavedimo sutartį tarp R. G., R. G. ir IĮ „Oderena“, kuria patikėtojai perdavė individualiai įmonei „Oderena" patikėtojui ir jo sutuoktinei bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą (Unikalus Nr.: ( - )), pastatą-gyvenamąjį namą (Unikalus Nr.: ( - )) su priklausiniais: (pastatas-ūkinis pastatas (Unikalus Nr.: ( - )), šulinys (Unikalus Nr.: ( - )), tvora/aikštelė (Unikalus Nr.: ( - )), adresu ( - ) (įgytus 2008-01- 25 Pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 3-274), patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti individualios įmonės „Oderena" savininko R. G. ir jo sutuoktinės R. G. interesais. Atsižvelgiant į tai pareiškėjas į 2016-07-22 dienai parengtą įmonės balansą įtraukė nurodytą turtą ir nurodė, kad jo vertė yra 188 668 Eur. Tačiau teismui patikrinus VĮ Registrų centras duomenis apie šio turto vertę nustatyta, kad žemės sklypo (Unikalus Nr.: ( - )) vidutinė rinkos vertė – 12 086 Eur, pastato-gyvenamojo namo (Unikalus Nr.: ( - )) vidutinė rinkos vertė – 36 251 Eur, pastato-ūkinio pastato (Unikalus Nr.: ( - )) vidutinė rinkos vertė – 11 527 Eur, šulinio (Unikalus Nr.: ( - )) vidutinė rinkos vertė – 112 Eur, tvoros/aikštelės (Unikalus Nr.: ( - )) vidutinė rinkos vertė – 1 402 Eur. Visa nurodyto turto vidutinė rinkos vertė – 61 378 Eur. Kaip matyti iš pareiškėjo nurodytos turto vertės ir VĮ Registrų centras duomenų apie nekilnojamąjį turtą, pareiškėjas nurodydamas turto vertę ir šiuos duomenis įtraukdamas į balansą skaičiavo pastato ir jo priklausinių atkuriamąją vertę, kuri yra žymiai didesnė nei vidutinė rinkos vertė, bet ne vidutinę rinkos vertę. Pažymėtina, kad atkuriamosios vertės (kaštų) nustatymas – vienas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų turto vertinimo metodų, jo pagrindas – skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos (sunaikinimo (sugadinimo) metu) fizinės būklės ir esamų (sunaikinimo (sugadinimo) metu) eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Kaštai turi būti suskaičiuoti iki ribos, kuri atitinka esamą sugadinimo metu objekto fizinę būklę. Atkūrimo kaštai turi rodyti išlaidas, kurios reikalingos atitinkamo nusidėvėjimo daiktui atkurti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. G. R., bylos Nr. 3K-3-215/2012). Pareiškėjas nepateikė teismui jokių įrodymų, apie žemės sklypo, pastato ir jo priklausinių vertės pagerinimą ar kitų duomenų, kurie leistų daryti išvadą apie atsakovės nekilnojamojo turto vertės padidinimą. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes teismo vertinimu tikslinga vadovautis žemės sklypo, statinio ir jo priklausinių VĮ Registrų centro nekilnojamojo registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta turto vidutine rinkos verte – 49 292 Eur. Įmonės balanse į ilgalaikio turto sąrašą taip pat įtrauktos transporto priemonės, nurodant, kad jų vertė yra 15 599 Eur, tačiau ir šiai vertei pagrįsti pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių rašytinių įrodymų. VĮ Regitra duomenimis įmonei valdytojo – savininko teisėmis priklauso 4 transporto priemonės iš kurių viena išregistruota, nes nėra techninės apžiūros ir (ar) draudimo, dviems transporto priemonėms draudžiamas dalyvavimas viešajame eisme. Visoms šioms keturioms transporto priemonėms taikomi apribojimai – areštas. Įmonė taip pat vieną transporto priemonę registravusi naudotojo teise. Šios aplinkybės teismui leidžia spręsti, kad 2016-07-22 dienai parengtame balanse nurodytų transporto priemonių vertė negali būti laikoma objektyvia. 2016-07-22 dienai parengtame balanse nurodoma, kad įmonės trumpalaikį turtą sudaro 122 511 Eur, iš jų 39 424 Eur pirkėjų skolos (debitoriai). Teismų praktikoje vertinant trumpalaikio turto sudėtį preziumuojama, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorių skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išsiieškoti ir grąžinti įmonei aspektais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015). Be to, pripažįstama, kad skolų susigrąžinimas iš debitorių visa apimtimi praktikoje apskritai nėra dažnas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1938/2014; 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1473-407/2015). Nesant byloje įrodymų, jog yra realių galimybių atgauti debitorių skolas, tokių skolų suma neįskaitoma į bendrovės turto realią vertę (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-955-241/2016; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2012; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1534-943/2015). Pareiškėjas pateikė IĮ „Oderena“ debitorių sąrašą. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis UAB „Baltijos statybos kompanija“ (kuri įtraukta į debitorių sąrašą su 6 467,61 Eur dydžio įsiskolinimu) Vilniaus apygardos teismo 2014-06-05 nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama (civilinės bylos Nr.B2-3195-562/2016. Pareiškėjas nepateikė teismui jokių duomenų apie galimybes ar ketinimus susigrąžinti debitorinius įsiskolinimus. Todėl negalima teigti, kad ir nurodyta trumpalaikio turto vertė išties yra reali. Ji gali būti dar mažesnė. Tačiau net ir laikant 2016-07-22 dienai parengtame balanse nurodytą trumpalaikio turto vertę bei transporto priemonių (ilgalaikis turtas) vertę pagrįstomis, atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes, laikytina, kad viso įmonės turto vertė yra 199 488 Eur (ilgalaikis turtas – 76 977 Eur, trumpalaikis turtas – 122 511 Eur).

82016-07-22 dienai parengtame balanse nurodoma, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 115 091 Eur. Pateiktame kreditorių sąraše nurodoma, kad pradelsti įsiskolinimai sudaro 115 091,53 Eur. Restruktūrizavimo procese teismas, spręsdamas, ar bendrovė, kuri siekia restruktūrizavimo, yra moki, vadovaujasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis, pagal kurias įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Atsižvelgiant į aukščiau nustatytas aplinkybes t. y., kad įmonės turtas sudaro 199 488 Eur, o pradelsti įsipareigojimai kreditoriams – 115 091,53 Eur, viršija pusę (99 744 Eur) į balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, kad atsakovės įmonė yra faktiškai nemoki (ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p.), todėl yra pagrindas atsisakyti iškelti jai restruktūrizavimo bylą.

9Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodytos konkrečios priemonės atsakovės įmonės veiklai stabilizuoti ir atkurti. ĮRĮ 5 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokia informacija turi būti pateikta restruktūrizavimo plano metmenyse. ĮRĮ 12 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose yra išvardintos priemonės, kurias turi nurodyti įmonės dalyviai ir valdymo organai iš pradžių restruktūrizavimo plano metmenyse bei vėliau – restruktūrizavimo plane, turint tikslą sėkmingai restruktūrizuoti įmonę (ĮRĮ 5 str. 1 d. 7 p., 12 str.). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tik ekonomiškai pagrįstų priemonių visuma (kompleksas) ir jų įgyvendinimo realumas gali įtikinti dėl restruktūrizavimo tikslų pasiekimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263/2010). Atsižvelgiant į tai, kad šios priemonės jau turi būti pateikiamos kartu su restruktūrizavimo plano metmenimis, jos nebūtinai šioje bylos nagrinėjimo stadijoje turi būti itin tikslios ir detalizuotos, tačiau jos taip pat negali būti ir paviršutiniškos bei abstrakčios. Iš šių priemonių turinio jau restruktūrizavimo bylos iškėlimo stadijoje turėtų būti galima daryti pagrįstą prielaidą, jog įmonė turi realių perspektyvų sėkmingai atkurti mokumą ir plėtoti normalią ūkinę komercinę veiklą (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-578/2013).

10Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovės įmonės pagrindinės planuojamos priemonės, sprendžiant mokumo problemas, yra plečiama įmonės veikla ir pradedama verstis papildoma nuomos veikla, ketinama atidaryti remonto dirbtuves, įmonės skolininkų skolų išieškojimas, pajamos iš einamosios ir plečiamos įmonės veiklos, planuojama galimybė priimti naujų kvalifikuotų specialistų.

11Restruktūrizavimo plano metmenyse (b. l. 109) nurodoma, kad įmonės ilgalaikis turtas nuolat gausinamas, tačiau VĮ Regitra duomenimis bei metmenyse nurodytų transporto priemonių sąrašas nesutampa kas kelia abejonių atsakovės turimo turto kiekio realumu.

12IĮ „Oderena“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad siekiama išieškoti iš įmonės skolininkų (debitorių) skolas, kurios sudaro 39 424,33 Eur su palūkanomis ir delspinigiais, tačiau ši priemonė mokumui atkurti vertintina kritiškai, nes nėra pateikta įrodymų, jog pareiškėjas ėmėsi konkrečių priemonių, kad skolos būtų atgautos, duomenų, jog pradėtos derybos ar teisminiai procesai su debitoriais dėl skolų atgavimo. Pažymėtina, kad ši aplinkybė jau buvo įvertina nagrinėjant IĮ „Oderena“ vadovo atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta iškelti atsakovės individualios įmonės „Oderena“ restruktūrizavimo bylą.

13Taip pat nurodoma, kad įmonė yra sudariusi ilgalaikes įrangos ir lengvųjų automobilių nuomos sutartis, kurių bendra vertė yra 21 036 Eur, kas pareiškėjo nuomone patvirtina, kad įmonė užsiima nauja pelninga veikla. Restruktūrizavimo plano metmenyse numatoma gauti 8 040 Eur pajamų per metus iš dviejų transporto priemonių nuomos sutarčių. Pareiškėjas pateikia dvi transporto priemonių nuomos sutartis. 2016-06-02 lengvojo automobilio nuomos sutartyje Nr.02 nurodoma, kad išnuomojamas IĮ „Oderena“ priklausantis automobilis AUDI A4, identifikavimo Nr. ( - ). Tačiau VĮ Regitra duomenimis šio automobilio kaip priklausančio IĮ „Oderena“ nėra nurodyta. Todėl pateikta automobilio nuomos sutartis nevertintina kaip galimų pajamų šaltinis. 2016-06-02 lengvojo automobilio sutartis Nr.01 patvirtina, kad IĮ „Oderena“ atstovaujama vadovo R. G. išnuomojo UAB „Oderenos statyba“ atstovaujamos direktorės O. G.“ transporto priemonę VW Multivan už 360 Eur dydžio mėnesinį mokestį. Tačiau ši sutartis taip pat nepatvirtina ilgalaikių nuomos santykių egzistavimą ir iš to numatomų gauti pajamų stabilumą, kadangi ji neterminuota.

14Nurodoma, kad artimiausioje ateityje ketinama nupirkti jūrinius konteinerius ir juos nuomoti bei taip pat atidaryti remonto dirbtuves. Tačiau taip pat nurodoma, kad IĮ „Oderena“ neketina įsigyti kito turto iki tol, kol pagerės finansiniai rodikliai ir bus atsiskaityta su kreditoriais. Kaip matyti restruktūrizavimo plano metmenyse pateikiama prieštaringa informacija, kas kelia abejonių dėl nurodomų ketinimų plėtoti įmonės veiklą. Taip pat nurodoma, kad įmonė ketina restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiu atlikti savo ilgalaikio turto ir atsargų peržiūrą ir apsispręsti dėl turto realizavimo, tokiu būdu gauti įmonėje piniginių lėšų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad įmonės ilgalaikį turtą sudaro 2016-05-25 turto patikėjimo sutarties pagrindu R. G. ir R. G. perduotas turtas. Sutarties 2 punkte numatyta, kad perduodamas turtas privačios nuosavybės teise priklauso patikėtojams. 3 punkte nustatyta, kad patikėtiniui nustatomi šie turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo apribojimai: draudžiama perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti savo teisių į patikėjimo teise gautą turtą be raštiško patikėtojo sutikimo ir/ar kitais atvejais. Be to, patikėjimo sutarties pagrindu perduotam turtui VĮ Registrų centras duomenimis pritaikyta hipoteka. Todėl į balansą įrašyto ilgalaikio turto realizavimas mažai tikėtinas. Taip pat nurodoma, kad restruktūrizavimo laikotarpiu numatoma gauti iki 100 000 Eur pajamų iš realizuotinų įmonės atsargų, tačiau 2016-07-22 dienai parengtame balanse nurodoma, kad įmonės atsargų vertė yra 82 385 Eur. Šios aplinkybės kelia abejonių IĮ „Oderena“ nurodomų duomenų patikimumu.

15Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad siekiant susirasti naujų klientų bus dalyvaujama parodose, reklamuoti teikiamas įmonės paslaugas internete, tačiau teismo vertinimu šios nurodytos įmonės veiklos pagerinimo priemones laikytinos abstrakčiomis ir niekuo nepagrįstomis.

16Taip pat nurodoma, kad įmonė pradėjo vykdyti užsakymus Baltarusijoje, tačiau šiems teiginiams pagrįsti nepateikė jokių rašytinių įrodymų. Restruktūrizavimo laikotarpiu taip pat numatoma gauti 2 034 000 Eur pajamų per metus už statybos, rekonstravimo bei montavimo darbų atlikimą. Į bylą pateiktos 2016-04-12 rangos sutartis Nr.2016/04/12-1, kurios vertė 18 871,04 Eur, darbų pabaiga 2016-07-15; 2016-04-22 rangos sutartis Nr. 2016/04/22-1A, kurios vertė 32 291,27 Eur, darbų pabaiga 2016-09-16; 2016-06-02 rangos sutartis Nr.2016/06/02-1, kurios vertė 8 755,72 Eur, darbų pabaiga 2016-07-22; 2016-07-09 rangos sutartis Nr.2016/07/04-1, kurios vertė 3 277,70 Eur, darbų pabaiga 2016-08-05 (b. l. 72 – 87). Prie šių sutarčių taip pat pateikti žiniaraščiai su darbų kainomis, tačiau nepateikta duomenų apie sutarčių įvykdymą, apmokėjimą. Byloje taip pat pateiktos IĮ „Oderena“ pirkėjams išrašytos PVM sąskaitos faktūros, tačiau duomenų apie jų apmokėjimą nėra, jos pirkėjų nepasirašytos, o jų apmokėjimo terminai pareiškimo pateikimo dienai pasibaigę (b. l. 55 – 71). Teismo vertinimu byloje pateikti komerciniai pasiūlymai (b. l. 95 – 97) neįrodo, kad su atsakovės įmone bus sudarytos sutartys dėl statybos darbų. Teismo nuomone, vien tik prielaidomis ateityje uždirbti pelną iš veiklos, kuri iki šiol buvo nuostolinga, paremtas įmonės veiklos atstatymo ir stabilizavimo planas nėra realiai įgyvendinamas.

17Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovės įmonės restruktūrizavimo plano metmenyse nėra nurodyta realių priemonių atsakovės įmonės mokumui ir normaliai ūkinei komercinei veiklai atkurti, o dalis nurodytų priemonių iš esmės yra esamos bendrovės veiklos tęsimas, todėl negali pagrįsti įmonės mokumo atkūrimo perspektyvos.

18Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti IĮ „Oderena“ restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 7 str. 5 d. 2, 3 p.)

19Teismas, vadovaudamasis ( - ) 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu,

Nutarė

20atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą individualiai įmonei „Oderena“ (įmonės kodas 300083796, buveinės adresas: Kaišiadorių m., Taikos g. 38).

21Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi priimtą nurodymą leisti mokėti individualios įmonės „Oderena“ (įmonės kodas 300083796, buveinės adresas: Kaišiadorių m., Taikos g. 38) darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas bei apmokėti visas kitas einamąsias įmokas iš bendrovės sąskaitos Nr. ( - ), esančios „Swedbank“, AB, nurodant, kad didžiausia lėšų suma, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota mokėjimams ir įmokoms mokėti, yra 20 783 Eur.

22Atnaujinti individualios įmonės „Oderena“ turto realizavimą ir (ar) išieškojimą.

23Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams B. Č., N. B., R. D., D. J., Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registrui.

24Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Aušra Baubienė, rašytinio proceso tvarka... 2. individualios įmonės „Oderena“ vadovas R. G. kreipėsi į teismą su... 3. Nurodo, kad Individuali įmonė „Oderena" susidūrė su laikinais... 4. Restruktūrizavimo bylą atsisakytina iškelti.... 5. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) tikslas yra sudaryti... 6. ĮRĮ 7 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad įmonės restruktūrizavimo byla... 7. Iš 2016-07-22 dienai parengto balanso duomenų nustatyta, kad įmonės turimo... 8. 2016-07-22 dienai parengtame balanse nurodoma, kad per vienerius metus... 9. Taip pat pažymėtina, kad pateiktuose restruktūrizavimo plano metmenyse nėra... 10. Iš restruktūrizavimo plano metmenų matyti, kad atsakovės įmonės... 11. Restruktūrizavimo plano metmenyse (b. l. 109) nurodoma, kad įmonės... 12. IĮ „Oderena“ restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad siekiama... 13. Taip pat nurodoma, kad įmonė yra sudariusi ilgalaikes įrangos ir lengvųjų... 14. Nurodoma, kad artimiausioje ateityje ketinama nupirkti jūrinius konteinerius... 15. Restruktūrizavimo plano metmenyse nurodoma, kad siekiant susirasti naujų... 16. Taip pat nurodoma, kad įmonė pradėjo vykdyti užsakymus Baltarusijoje,... 17. Nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovės įmonės... 18. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, atsisakytina iškelti IĮ... 19. Teismas, vadovaudamasis ( - ) 291 straipsniais, Įmonių restruktūrizavimo... 20. atsisakyti iškelti restruktūrizavimo bylą individualiai įmonei... 21. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi priimtą... 22. Atnaujinti individualios įmonės „Oderena“ turto realizavimą ir (ar)... 23. Nutarties kopiją išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims, antstoliams B.... 24. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama...