Byla 2-1332-187/2017
Dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija Sakalauskienė, sekretoriaujant Mortai Srėbaliūtei, dalyvaujant: ieškovės atstovui direktoriui R. Ū., atsakovo atstovui advokato padėjėjui Vitaliui Venckui, nedalyvaujant atsakovui T. Š., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „T. R.“ ieškinį atsakovui ūkininkui T. Š. dėl skolos priteisimo. Teismas n u s t a t ė:

2ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1979,74 Eur dydžio delspinigių sumą už laiku nesumokėtą skolą už medienos ruošos darbus, skaičiuojamą už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d. iki 2017 m. vasario 9 d., taip pat priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo pareiškimo dėl skolos priteisimo teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu 2016 m. birželio 1 d. buvo pasirašyta rangos sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo pateikti ieškovei darbams skirtą miško plotą, esantį( - ), pagal išduotą leidimą miškui kirsti, serija Nr. 025167. Ieškovė, atliko miško ruošos darbus sutartyje ir leidime nustatytais terminais ir tvarka. 2016 m. liepos 29 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo pasirašytas medienos priėmimo-perdavimo aktas, jokių pretenzijų šalys neturėjo. Atsakovui apmokėjimui už miško ruošos darbus buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra bendrai 6105,66 Eur sumai. Atsakovas už atliktus darbus mokėjo dalimis: 2016 m. birželio 27 d.- 1000 Eur, 2016 m. rugsėjo 1 d. – 1000 Eur, 2016 m. rugsėjo 5 d. 2000 Eur, 2016 m. gruodžio 22 d. 1105,66 Eur. Paskutinį mokėjimą 1000 Eur atsakovas atliko jau po to, kai buvo kreiptąsi į teismą su pareiškimu dėl skolos priteisimo, tikslios datos pasakyti negali. Prašo priteisti pagal sutartį paskaičiuotus delspinigius, nes atsakovas laiku nesumokėjo, naudojosi jiems priklausančiais pinigais ir tai darė ne pirmą kartą, nes telefonu paprašius sumokėti, atsakovas pasakė, kad negali, kadangi pinigus yra paskolinęs. Patikslino, kad sutartis su atsakovu buvo sudaryta elektroniniu būdu, nusiuntus atsakovas sutartį pasirašė ir grąžino tik kopiją, todėl originalo neturi. Su atsakovu dirba ne pirmą kartą, ir visada taip buvo sudaromos sutartys.

3Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas gavęs pirminius dokumentus iš teismo, pagrindinę skolą – 1000 Eur sumokėjo 2017 m. vasario mėnesį ir kad pagrindinė skola sumokėta, tą patvirtino ir pats ieškovas. Atsakovas neigia, kad buvo pasirašyta sutartis, kurioje būtų sutikęs mokėti 0,5 procentų dydžio delspinigius, nes tokio dydžio delspinigius laiko neprotingais ir niekada nebūtų sutikęs. Pateikta sutarties kopija kelia abejonių, nes tokios sutarties nepasirašinėjo. Sutinka, kad sutartis galima sudaryti elektroniniu paštu, bet yra reikalingas el. parašas, be to negalima užtikrinti tokios sutarties autentiškumo. Ieškovas nurodė, kad buvo ir daugiau sutarčių su atsakovu, atsakovas neneigia, kad buvo atliekami darbai, ieškovui buvo žinomi atsakovo rekvizitai ir parašas, todėl nesant sutarties originalo, atsakovas neigia tokią sutartį sudaręs. Kadangi ieškovas prašo priteisti delspinigius sutarties pagrindu, jis turi pareigą įrodyti, kad tokia sutartis, tokiomis sąlygomis buvo sudaryta. Nesant sutarties originalo, ja vadovautis negalima. Teismui nusprendus priteisti delspinigius ieškovės naudai, prašo juos mažinti ir laikantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikos. Kadangi ieškovas prašo tik delspinigių, neprašo jokių kito pobūdžio kompensacinių palūkanų, todėl nesant įrodyto fakto, kad buvo sudaryta sutartis su konkrečiais delspinigiais, nėra pagrindo tenkinti ieškinį apskritai. Už vėlavimą ieškovas ir atsakovas nėra susitarę dėl jokių sankcijų, todėl jos negali būti taikomos atsakovo atžvilgiu.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016 m. birželio 1 d. tarp šalių buvo sudaryta Rangos sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo atlikti darbus, nurodytus sutartyje, laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. liepos 29 d., o atsakovė įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais (b. l. 22). Ieškovė atliko darbus pagal sutartį, pateikė 2016 m. liepos 29 d. medienos priėmimo - perdavimo aktą bei 2016 m. rugpjūčio 2 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 00170, minėtos sutarties pagrindu (b. l. 23, 24). Ieškovė atlikdama darbus atsakovui vadovavosi elektroniniu sutarties variantu. Atsakovas priėmė darbus, aktą bei sąskaitą faktūrą pasirašė, jokių pretenzijų neturėjo. Pagal Sutarties 3.4. punktą atsakovas už atliktus darbus turėjo apmokėti per septynias darbo dienas po akto priėmimo ar sąkaitos išrašymo, tačiau šios savo pareigos neįvykdė. Pagal Sutarties 3.7. punktą, laiku neatsiskaičius už atliktus darbus skaičiuojami delspinigiai 0,5 procentai nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną ir 2017 m. vasario 9 d. paskaičiuoti 1979,74 Eur dydžio delspinigiai (b. l. 25).

6Byloje kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 1979,74 Eur dydžio delspinigius už laiku nesumokėtą skolą už atliktus darbus, kurie paskaičiuoti už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio 12 d. iki 2017 m. vasario 9 d., pagal šalių sudarytą Sutartį. Atsakovas neigia, kad buvo sudaryta ir kad pasirašė Sutartį.

7Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai šalims paskirstyta įrodinėjimo pareiga, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie leistini, patikimi, reikia įvertinti kiekvieną įrodymą ir įrodymų visetą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; kt.). Faktas pripažintinas įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (tikimybių pusiausvyros principas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-439/2008; kt.).Teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar pakankami tiesioginiai duomenys, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013; kt.); teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 str. 7 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-103/2014).

8Sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašytą visų sandorio šalių, arba šalims apsikeičiant atskirais dokumentais. Rašytinės formos dokumentui prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegrafinio, faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra užtikrinta teksto apsauga ir galima identifikuoti parašą (LR CK 1.73 str. 2 d.). Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (LR CK 6.644 str. 1 d.). Užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka, dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti jo atliktą darbą ir įforminti jį aktu (LR CK 6.662 str. 1 d.). Taigi, pirminis dokumentas, įrodantis darbų atlikimo faktą ir kiekį yra priėmimo- perdavimo aktas. Vertinant atsakovo teiginį, kad Sutarties atsakovas nepasirašė, pažymėtina, kad bet kuriuo atveju, kad šalys galėtų pasiekti susitarimą ir sudarytų sutartį, būtina, kad viena šalis pasiūlytų sudaryti sutartį, o kita šalis – sutiktų su šiuo pasiūlymu. Lietuvos Aukščiausias teismas pažymi, kad sandorio sudarymo formos pasirinkimas lemia įrodinėjimo dalyką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ratio invest“ v. E.K., bylos Nr. 3K-3-36/2013). Vadovaujantis dispozityvumo principu (LR CPK 13 str.), ieškovė turėjo įrodyti, kad ieškovė atliko medienos ruošos darbus atsakovui, o atsakovas juos priėmė ir įsipareigojo sumokėti nustatytą pinigų sumą. Kad ieškovė atliko darbus atsakovui pagal Sutartį, patvirtina 2016 m. liepos 29 d. medienos priėmimo-perdavimo aktas ir PVM sąskaita-faktūra Nr. 00170. Atsakovas neneigė pasirašęs šiuos dokumentus šių dokumentų neginčijo. Nagrinėjamu atveju tai yra neginčijami dokumentai ir nėra abejonių dėl šių dokumentų autentiškumo. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų reiškęs ieškovei kokias nors pretenzijas dėl atliktų darbų. Pažymėtina, jog pasirašydamas nurodytus dokumentus, būdamas apdairus ir rūpestingas asmuo, atsakovas kartu privalėjo įvertinti ir pasirašomo 2016 m. liepos 29 d. medienos priėmimo-perdavimo akto turinį ir galimas su tuo susijusias pasekmes. Iš pateikto 2016 m. liepos 29 d. medienos priėmimo-perdavimo akto matyti, kad šalys pasirašydamos minėtą aktą pažymėjo, jog ieškovė pagal 2016 m. birželio 1 d. rangos sutartį, atliko miško ruošos darbus ( - ) girininkijoje, leidimas miškui kirsti A/025167, t. y. medienos priėmimo- perdavimo aktu konstatuota, kad atsakovas priėmė atliktus darbus, kuriuos ieškovė atliko pagal 2016 m. birželio 1 d. Rangos sutartį, nes sutampa rangos sutarties data, vietovė, kurioje atliekami darbai ir leidimo kirsti numeris. Taigi atsakovo tvirtinimą, kad tarp jo ir ieškovės nebuvo sudaryta Sutartis, kurios pagrindu ieškovė reikalauja priteisti delspinigius, paneigia byloje surinkti įrodymai – atsakovo pasirašyta ir elektroniniu paštu ieškovo gauta sutartis, medienos perdavimo-priėmimo aktas, sąskaita-faktūra.

9Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, vadovaujantis LR CPK 12, 178 straipsniuose reglamentuojama įrodinėjimo pareigos paskirstymo tvarka, bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi, konstatuotina, kad ieškovė įvykdė jai tenkančią pareigą pagrįsti teisme pareikštą reikalavimą.

10Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (LR CK 6.38 str., 6.59 str.). LR CK 200 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalys privalo sutartį vykdyti tinkamai ir sąžiningai.

11LR CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Netesybos yra ir prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę, ir civilinės atsakomybės forma. Tarp šalių sudarytos Sutarties 3.7 punkte numatyta, kad laiku neatsiskaičius už atliktus darbus, skaičiuojami 0,5 procento dydžio delspinigiai, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Atkreiptinas dėmesys, kad paskutinę skolą už atliktus darbus atsakovas sumokėjo tik po to kai ieškovas kreipėsi į teismą ir jau buvo priimtas Teismo įsakymas. Kadangi atsakovas nesilaikė sutartyje nustatytų atsiskaitymo terminų, ieškovė priskaičiavo atsakovui 1979,74 Eur dydžio delspinigius.

12Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra sutarties laisvės principo išraiška (LR CK 6.156 str.). Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; 2012 m. birželio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012 ir kt.). Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, jog šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). LR CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kadangi sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, tai teismas, įgyvendindamas suteiktus įgalinimus mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2012 m. birželio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-303/2012; 2013 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3-170/2013). Atsižvelgus į suformuotą teismų praktiką, teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju sutartimi šalių nustatyti 0,5 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną yra aiškiai per didelės netesybos, tačiau atsižvelgus į tai, kad abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirtį verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo pasekmes ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, be to šalys pripažino, kad tai buvo ne pirma jų sudaryta sutartis, todėl galėjo numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirinkti sutarties sąlygas, į tai kad atsakovas geranoriškai nedengė įsiskolinimo ieškovei, skola galutinai sumokėta buvo tik po to kai ieškovė kreipėsi į teismą, todėl teismas, įvertinęs įstatyminį teisinį netesybų reglamentavimą bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, prašomų priteisti delspinigių dydį mažina iki 1000 Eur, kurie laikytini minimaliais ieškovės nuostoliais (LR CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

13Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

14Ieškovė sumokėjo 59,39 Eur žyminio mokesčio (2,33 b. l.) ir turėjo 320 Eur teisinės pagalbos išlaidų ruošiant dokumentus dėl skolos priteisimo (3,4,27,28 b. l.).

15Atsakovas patyrė 1200 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (55,56 b. l.). Teismas, taikydamas LR CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, pagal LR CPK 98 straipsnio 2 dalį sprendžia, ar visa advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėta suma pripažįstama bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginama. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Teismas, spręsdamas dėl jų dydžio, turi vadovautis LR CPK 98 straipsnio 2 dalį ir atsižvelgti į Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85, nurodytus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-10-28 nutartis Nr. 3K-3-533/2008; 2011-02-07 nutartis Nr. 3K-3-31/2011). Nagrinėjamu atveju užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydis neviršija rekomenduotino, tačiau vien tai nesuteikia teisės priteisti faktiškai turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Kiekvienos šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas yra sprendžiamas individualiai. Nustatant priteistino advokato užmokesčio dydį, turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis Nr. 3K-3-212/2009). Šiuo atveju atsakovui, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas – prieštaravimų ir atsiliepimo į ieškinį apimtį (3 psl. teksto) ir jo turinį (didesnę dalį turinio sudaro įstatymų ir kitų teisės aktų normų perrašymas), kad atsiliepimui į ieškinį parengti nereikėjo analizuoti naujų teisės klausimų, į teismo posėdžio trukmę, teisinės pagalbos išlaidos mažintinos iki 600 Eur.

16LR CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, tai bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Įvertinus ieškovės patenkintų ir atmestų reikalavimų santykį, tai, kad dalis skolos buvo atlyginta tik po to kai buvo kriptasi į teismą, nustatyta, kad ieškovės ieškinys patenkintas 51 %. Patenkinus ieškinį iš dalies ieškovei iš atsakovo priteistinos 193 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos, o atsakovui iš ieškovės 294 Eur bylinėjimosi išlaidų.

17Telšių rajono apylinkės teismas patyrė 14,53 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ši suma priteistina iš atsakovo į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.), nes skolą atsakovas atlygino tik poe kreipimosi į teismą.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 263-268, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo ūkininko T. Š., ūkininko ūkio kodas ( - ), 1000 Eur (vieną tūkastantį eurų) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2017 m. vasario 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 193 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidas ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „T. R.“, įmonės kodas ( - ).

21Kitoje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „T. R.“, įmonės kodas ( - ), 294 Eur (du šimtus devyniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų atsakovui ūkininkui T. Š., ūkininko ūkio kodas ( - ).

23Priteisti iš ūkininko T. Š., ūkininko ūkio kodas ( - ), keturioliką eurų 53 euro centus (14,53 Eur) teismo turėtų procesinių išlaidų į valstybės biudžetą (sumokant į valstybės biudžeto surenkamąją sąskaita Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Stefanija... 2. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1979,74 Eur dydžio delspinigių sumą... 3. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad atsakovas gavęs pirminius... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Iš šalių paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta,... 6. Byloje kilo ginčas dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovo 1979,74... 7. Spręsdamas ginčą, teismas turi įsitikinti, ar pakanka įrodymų... 8. Sandoriai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašytą visų sandorio... 9. Įvertinus išdėstytas aplinkybes ir byloje surinktus įrodymus, vadovaujantis... 10. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 11. LR CK 6.258 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad įstatymai ar sutartis gali... 12. Šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio, yra... 13. Kadangi atsakovas laiku ir tinkamai nevykdė piniginės prievolės, privalo... 14. Ieškovė sumokėjo 59,39 Eur žyminio mokesčio (2,33 b. l.) ir turėjo 320... 15. Atsakovas patyrė 1200 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (55,56 b. l.).... 16. LR CPK 93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog jeigu ieškinys patenkinamas iš... 17. Telšių rajono apylinkės teismas patyrė 14,53 Eur išlaidų, susijusių su... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovo ūkininko T. Š., ūkininko ūkio kodas ( - ), 1000 Eur... 21. Kitoje dalyje ieškovės ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „T. R.“, įmonės... 23. Priteisti iš ūkininko T. Š., ūkininko ūkio kodas ( - ), keturioliką eurų... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių...