Byla 1A-15-634/2015
Dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas:

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Giedriaus Endriukaičio, teisėjų Jurgio Kiškio ir Danguolės Šiugždinytės, sekretoriaujant Vaidai Litvaitei, Audronei Stankevičiūtei, Mariui Žukauskui, dalyvaujant nuteistajam V. S., jo gynėjui advokatui Rimui Andrikiui, nukentėjusiojo H. K. atstovei advokatei Linai Gervelienei, prokurorei Živilei Gecevičienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo V. S. apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio, kuriuo V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 176 str. 1 d. – 50 MGL (6500 Lt) bauda;

3pagal BK 300 str. 1 d. – 40 MGL (5200 Lt) bauda.

4Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d. paskirtos bausmės subendrintos iš dalies sudedant ir paskirta galutinė bausmė – 70 MGL (9100 Lt) bauda.

5Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintas pilnai. Iš UAB „M.“ nukentėjusiajam H. K. priteista 1922,87 Lt turtinės žalos atlyginimo.

6Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintas iš dalies. Iš UAB „M.“ nukentėjusiajam H. K. priteista 40 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

7Iš V. S. nukentėjusiajam H. K. priteista 3000 Lt turėtų advokato pagalbos išlaidų.

8Daiktus, t.y. H. K. asmens medicininę kortelę nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus gražinti H. K., UAB „M.“ darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registro žurnalą nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus gražinti UAB „M.”, išimtus nukentėjusiojo H. K. 2010-10-20 vilkėtus drabužius, saugomus pagal 2012-12-22 kvitą Nr. 051938 Alytaus AVPK Varėnos raj. policijos komisariate, nuspręsta nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

9Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

10V. S. nuteistas už tai, kad pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, t.y., būdamas UAB „M.“ direktoriumi, 2010-10-14 davė žodinį nurodymą įmonės darbuotojams E. P., J. S., H. K., J. B., J. B. tvarkyti vėjovartas Ž. k., V. sen., V. r., M. V. priklausančiame miško sklype, žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), pagal 2010-09-24 sutartį Nr. MPG10/40, sudarytą tarp E. Ž. ir UAB „( - )“, būdamas rangovu, netinkamai organizavo miško ruošos darbus ir pažeidė:

111) „Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96“, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208, 68 p., jog „Medžių pjovimui ir kitiems pavojingiems medienos ruošos (miško ruošos) darbams – stačių, nulaužtų ir išverstų medžių pjovimui, įskaitant jų nuleidimą ant žemės (...) turi vadovauti darbų apmokytas ir atestuotas, bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas. Jis atsakingas už saugą darbo vietose“; 70 p., jog „Pavojingų darbų vadovas turi kontroliuoti, kad visi laikytųsi darbų saugos reikalavimų, prireikus instruktuoti juos vietoje, apie tai, kaip saugiai atlikti darbus.“, nes miško ruošos darbams nepaskyrė atestuoto pavojingų darbų vadovo bei neužtikrino darbuotojų kontrolės ir instruktavimo darbo vietoje,

122) „Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96“, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208, 96 p., jog „Leidžiant medžius nulūžusiais kamienais reikia naudoti traktorius ar suktuvus“ (...) 98 p., „Dalinai išversti medžiai nuleidžiami traktoriumi ar suktuvu“ (...), nes miško pjovėjai nebuvo aprūpinti specialiomis priemonėmis, būtinomis norint saugiai nuleisti įstrigusius medžius ir tai neatitiko darbų saugos reikalavimų,

133) „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos“, patvirtintos 2005-04-20 LR Vyriausiojo Valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 1-107, (Žin., 2005, Nr. 53-1817) 31 p. Papildomas instruktavimas darbo vietoje 31.1 Darbuotojai, (...) papildomai turi būti instruktuojami: 31.1.1 atsiradus naujiems arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams, keliantiems pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, perkėlus darbuotoją į kitą darbą arba pakeitus darbo vietą (...)“, nes skyrė dirbti nustatyta tvarka neapmokytą ir neatestuotą miško ruošos darbams, papildomai neinstruktuotą saugos darbe klausimais pagalbinį darbininką H. K.,

144) LR DK 265 str. 2 d., jog „Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami- tikrintis periodiškai, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos patikros grafiką, pagal sveikatos apsaugos ministro 2000-05-21 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, darbuotojams, dirbantiems miške, nustatytas sveikatos patikrinimo periodiškumas ne rečiau kaip kas dveji metai“ ir, sudarydamas grafiką, nesilaikė minėto teisės akto reikalavimų, grafike nurodė 2011-01-10 d. sveikatos patikrinimo laiką, dėl ko 2010-10-20 d. H. K. leido dirbti periodiškai nepasitikrinus sveikatos,

155) „LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“, priimto 2003-07-01 LR Seimo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 27 str. 5 d., jog Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo, bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys (...)“, 25 str. 1 d. 13 p., jog „Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų“, nes dorojant vėjovartų ir vėjalaužų biržę, pjaunant ir leidžiant dalinai palaužtą medį, nebuvo naudojamos atitinkamos techninės priemonės (traktoriaus ar suktuvo lynai), dėl ko Ž. k., V. sen., V. r., 2010-10-20 apie 11.00 val. įvyko nelaimingas atsitikimas pagalbiniam darbininkui H. K., nes miško pjovėjo J. S. nupjautas medis virsdamas kliudė kito medžio viršūnę, kuri nulūžo nuo kamieno, nukrito ant H. K. ir pastarajam vienmomentiškai buvo padaryti dešinės pusės III-IV-V-VI, kairės pusės V-VI-VII-VIII šonkaulių lūžimai, plaučių sumušimas, dešinio šlaunikaulio daugybiniai lūžimai, šios traumos pasėkoje išsivystė kairės pusės pneumotoroksas, dešinės pusės hemotoroksas bei poodinė emfizema, trauminis šokas bei trauminė pneumonija, t.y. nukentėjusiajam H. K. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Veika kvalifikuota pagal BK 176 str. 1 d.

16Be to, V. S. nuteistas už tai, kad suklastojo tikrą dokumentą ir panaudojo žinomai suklastotą tikrą dokumentą, o būtent: dirbdamas UAB „M.“ direktoriumi, siekdamas išvengti atsakomybės dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kuomet buvo sužalotas H. K., 2010-10-21 V. r., S. V. k., M. g. ( - ) suklastojo 2010-10-20 UAB „M.“ darbo sutartį Nr. 38 su J. B., ją perrašydamas ir nepagrįstai nurodydamas jos punktuose Nr. 14, 15, kad darbo sutartis įsigalioja nuo 2010-10-21 ir darbuotojas pradeda dirbti 2010-10-21,

17bei UAB „M.“ 2010 m. spalio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštį nepagrįstai nurodydamas, kad spalio 19, 20 d. J. B., H. K. ir J. S. neatvyko į darbą administracijai leidus (ND), J. B. nedirbo 2010-10-20, o dirbo 7 valandas 2010-10-22, bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus - sutartį ir darbo laiko apskaitos žiniaraštį - panaudojo pateikdamas po 2010-10-22 LR Valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus AVPK ir kitoms institucijoms,

18bei 2010-10-19 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-20/10 dėl poilsio dienos suteikimo miško pjovėjui J. S. ir pagalbiniam darbininkui J. B., jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia J. S. ir J. B. poilsio dieną 2010-10-19 ir įpareigoja pradėti darbą 2010-10-20,

19bei 2010-10-20 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-22/10 dėl poilsio dienos suteikimo miško pjovėjui J. S. ir pagalbiniam darbininkui J. B., jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia J. S. ir J. B. poilsio dieną 2010-10-20 ir įpareigoja pradėti darbą 2010-10-21,

20bei 2010-10-18 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-19/10 dėl neatvykimo į darbą administracijos leidimu, jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia H. K. laisvas dienas administracijos leidimu nuo 2010-10-19 iki 2010-10-20 įskaitytinai ir įpareigoja darbų vadovą E. P. paimti pasiaiškinimą dėl nebuvimo darbe spalio 18 d.,

21bei 2010-10-18 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-18/10 dėl H. K. šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad įsako žymėti pravaikštas ir nemokėti darbo užmokesčio pagalbiniam darbininkui H. K. už neatvykimo į darbą dienas, bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus – UAB „M.“ direktoriaus įsakymus – panaudojo pateikdamas po 2010-10-22 kaip tikrus LR Valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir kitoms institucijoms. Veika kvalifikuota pagal BK 300 str. 1 d.

22Nuteistasis V. S. skundžia Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendį, prašo jį panaikinti ir priimti naują – išteisinamąjį nuosprendį. Skunde nurodo, kad teismas neatliko visų įrodymų analizės, įrodymus vertino nesilaikydamas BPK 20 str. 5 d. nuostatų, apeliantą teisinančius įrodymus atmetė ne konkrečiais, o deklaratyviais motyvais. Pažymėjo, kad teismas neįvertino apelianto parodymų, kad E. P. be jo žinios nuvežė H. K., J. S. į mišką pjauti malkų, liudytojai J. S., J. B., nukentėjusysis H. K. patvirtino tą aplinkybę, kad juos į įvykio vietą nuvežė E. P.. Jokių kitų patikimų duomenų, išskyrus aktyviausią vaidmenį įvykio situacijoje atlikusio liudytojo E. P. parodymus, apie tai, kad minėti asmenys vykdė miškotvarkos darbus apelianto valia, byloje nebuvo gauta. Be to, liudytoja J. S. parodė, kad miško ruošos darbų vadovo UAB „M.“ funkcijas vykdė ne E. P., o J. S.. Šią aplinkybę patvirtina darbo sutartis su J. S. sudaryta 2010-08-11 Nr. 33, kuri 2010-08-16 įsakymu pakeista - pagrindinio darbo metu J. S. atlieka miško ruošos darbų vadovo pareigas ir atsako už miške dirbančių darbuotojų sauga, darbo organizavimą, J. S. mokama priemoka prie pagrindinio atlyginimo. J. S. 1999-01-20 buvo išduotas pažymėjimas B. Nr. 0434448, kuriame nurodyta, kad jis mokėsi pagal miško ruošos darbų vadovų programą, jam suteikta teisė dirbi (vadovauti) miškininkystėje k. 02. Pažymėjimo galiojimo laikas nenurodytas. Teigia, kad 2013-09-24 raštu Nr. (30) SD-12813 Lietuvos Respublikos valstybinės darbų inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius UAB „M.“ direktoriui pagal kompetenciją pateikė tokią konsultaciją: „Miško darbų saugos taisyklių DT1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208 (Žin., 1996, Nr. 116-2733), 68 punkte yra nustatyta, kad medžių pjovimui ir kitiems pavojingiems medienos ruošos (miško ruošos) darbams - stačių, nulaužtų ir išverstų medžių pjovimui, įskaitant jų nuleidimą ant žemės ir išversto medžio šakių luisto atvertimą, o kai biržėje yra 20 procentų ir daugiau nuolaužų ar išverstų (skaičiuojant nuo bendro tos biržės kertamų medžių tūrio) medžių - ir šakų genėjimui, stiebų supjaustymui biržėje bei medienos ištraukimui- turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas. Šiame teisės akte nėra nustatyta periodiškumo dėl pavojingų darbų vadovo papildomo atestavimo. Jeigu pažymėjimo galiojimo terminas nenurodytas, reiškia jis galioja neterminuotai. Nurodė, kad LTEC Techninių ekspertizių skyriaus vyresnioji ekspertė J. R. netyrė klausimo - ar UAB „M.“ miško ruošos darbų vadovo J. S. veiksmai įvykio situacijoje atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį. Pažymėjo, kad liudytojas J. B., kaip nuodyta nuosprendyje, nurodė įvykio metu nebuvęs įvykio vietoje, nes nedirbęs tą dieną. Be to, specialistės J. R. 2011-08-03 išvadoje Nr. 11-1322 (11) teigiama, jog UAB „M“ pagalbinio darbininko H. K. veiksmai neatitiko Taisyklių (3) 100 p. darbų saugos reikalavimo, kad draudžiama būti pradėto pjauti ar įstrigusio medžio galimo kritimo zonoje, bet nėra duomenų, kad jis buvo tinkamai apmokytas ir instruktuotas, bei informuotas apie šį reikalavimą. Pažymėtina, kad teisiamajame posėdyje nuketėjusysis H. K. nurodė, turintis 7 metų miško darbininko stažą, jis žino, kaip saugiai elgtis vykdant medžių pjovimo miške darbus, apie tai buvo instruktuotas ne kartą. Nuosprendyje pateikti nukentėjusiojo H. K., liudytojų E. P.. D. P., J. B., J. S., A. Ž. parodymai apie tai, kad būtent E. P. buvo įvykio aplinkybių slėpimo iniciatorius, jam aktyviai talkino D. P.. Apelianto dalyvavimą nusikalstamoje veikoje BK 300 str. 1 d. nurodė tik liudytojas E. P., kuris pats turėjo būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, ir kurio parodymai negali būti pakankami apelianto parodymams paneigti. Tokiu būdu, teismas neįvertinęs visų aplinkybių, neabejotinai turinčių reikšmę teismo išvadoms dėl liudytojų E. P., D. P., J. S., J. B. parodymų patikimumo, atsakingo už miško darbų saugą UAB „M.“ asmens nustatymui, apelianto veiksmų įvertinimui, pažeisdamas BPK 20 str. 5 d. reikalavimus, padarė nepagrįstas išvadas dėl apelianto kaltumo padarius nusikalstama sveikas, numatytas BK 176 str. 1 d. ir 300 str. 1 d.

23Skundo autorius taip pat atkreipia dėmesį, kad teismas pripažino, jog padarytas BK 176 str. 1 d., numatytas neatsargus nusikaltimas, bei BK 300 str. 1 d., numatytas nesunkus nusikaltimas, atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nėra, teistumo ar galiojančių nuobaudų už administracinės teisės pažeidimus taip pat nėra. Baudą, didesnę nei įstatymo nustatytas vidurkis, teismas dėl BK 176 str. 1 d. numatytos veikos nusprendė skirti dėl aplinkybių, kurios sudaro BK 300 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos sudėties elementus ir motyvus, todėl tokie argumentai neatitinka BK 52 str. 2 d., 3 d. nuostatų.

24Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė, nukentėjusiojo atstovė prašė apeliacinį skundą atmesti.

25Nuteistojo V. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

26Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžiu V. S. pripažintas kaltu pagal BK 176 str. 1 d. ir 300 str. 1 d.

27V. S. nuteistas už tai, kad jis pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimus ir dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, t.y., būdamas UAB „M“ direktoriumi, 2010-10-14 d. davė žodinį nurodymą įmonės darbuotojams E. P., J. S., H. K., J. B., J. B. tvarkyti vėjovartas Ž. k., V. sen., V. r., M. V. priklausančiame miško sklype, žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), pagal 2010-09-24 d. sutartį Nr. MPG10/40, sudarytą tarp E. Ž. ir UAB „Medienos prekybos Grupė“, būdamas rangovu, netinkamai organizavo miško ruošos darbus ir pažeidė „Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96“, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208, 68, 70, 96 ir 98 punktus, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos“, patvirtintos 2005-04-20 LR Vyriausiojo Valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 1-107, (Žin., 2005, Nr. 53-1817) 31 p., LR DK 265 str. 2 d., „LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“, priimto 2003-07-01 LR Seimo (Žin., 2003, Nr. 70-3170) 27 str. 5 d., 25 str. 1 d. 13 p., nes dorojant vėjovartų ir vėjalaužų biržę, pjaunant ir leidžiant dalinai palaužtą medį, nebuvo naudojamos atitinkamos techninės priemonės (traktoriaus ar suktuvo lynai), dėl ko Ž. k., V. sen., V. r., 2010-10-20 apie 11.00 val. įvyko nelaimingas atsitikimas pagalbiniam darbininkui H. K., nes miško pjovėjo J. S. nupjautas medis virsdamas kliudė kito medžio viršūnę, kuri nulūžo nuo kamieno, nukrito ant H. K. ir pastarajam vienmomentiškai buvo padaryti dešinės pusės III-IV-V-VI, kairės pusės V-VI-VII-VIII šonkaulių lūžimai, plaučių sumušimas, dešinio šlaunikaulio daugybiniai lūžimai, šios traumos pasėkoje išsivystė kairės pusės pneumotoroksas, dešinės pusės hemotoroksas bei poodinė emfizema, trauminis šokas bei trauminė pneumonija, t.y. nukentėjusiajam H. K. buvo padarytas sunkus sveikatos sutrikdymas. Veika kvalifikuota pagal BK 176 str. 1 d.

28Be to, V. S. nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB „M.“ direktoriumi, siekdamas išvengti atsakomybės dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kuomet buvo sužalotas H. K. suklastojo tikrus dokumentus ir panaudojo žinomai suklastotus tikrus dokumentus (darbo sutartis, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, direktoriaus įsakymus), pateikdamas juos Valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir kitoms institucijoms. Veika kvalifikuota pagal BK 300 str. 1 d.

29Dėl nuteisimo pagal BK 176 straipsnio 1 dalį

30Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, ištyrusi ir įvertinusi byloje esančius įrodymus, kolegija daro išvadą, jog V. S. pagal BK 176 straipsnio 1 dalį nuteistas nepagrįstai. Apkaltinamasis nuosprendis gali būti grindžiamas tik visiškai nekeliančiais abejonių įrodymais, kad buvo padaryta nusikalstama veika, dėl kurios kaltinamasis atiduotas teismui ir kad tą nusikalstamą veiką padarė būtent šis asmuo. Todėl tik nustačius asmens veikoje visų nusikalstamos veikos sudėties požymių buvimą, galima konstatuoti, kad jis padarė nusikaltimą, numatytą BK 176 str. 1 d

31Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas teismo nuosprendis šioje dalyje naikintinas ir nuteistasis dėl šios nusikalstamos veikos išteisintinas, nes neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, numatytą BK 176 straipsnio 1 dalyje (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

32Apklaustas pirmosios instancijos teisme kaltinamuoju V. S. kaltės nepripažino. Parodė, kad jis yra UAB „M“ vadovas, bei bendrovė pagal sutartis atlikdavo miško kirtimo darbus. 2010-10-20 apie 11 val. paskambino E. P., kad įvyko nelaimė miške prie Daugų, konkrečios vietos nežinojęs, prašė atvykti. Važiuodamas kalbėjęs su juo, jis aiškino, kur važiuoti. Įvykio vietoje pamiškėje radęs sužalotą H. K., buvo dar keli darbuotojai: S., B., P. ir H. K.. S. turėjo verslo liudijimą nuo 2000 m., jo prašymas dėl darbų vadovo pareigų priskyrimo. P. buvo atsakingas tik už vadybą ir gavo mažesnį atlyginimą, S. gaudavo daugiau už visus, nes kartu atliko darbų vadovo darbą. Neturėjo dirbti tą dieną toje vietoje, ten net nėra buvęs, neturėjęs nei sutarties, nei leidimo, tik žodžiu pasakęs P. apžiūrėti mišką, davė tik leidimą medžiams kirsti, apžiūrėti, sutartis tik daug vėliau po įvykio buvo pasirašyta. Pjūklai buvo pas P. mašinoj, negražino įmonei nei pjūklų, nei mašinos. Suktukai pas juos buvo, miškas ne visas vartytas, jei yra vėjovartų, tik apipjauna aplink mišką, aptvėrę tą vietą, vėjovartas sutvarko kita įmonė, turinti įrangą. S. turėjo instruktuoti kiekvieną rytą, periodinio instruktažo yra parašai, liudytojai parodė, kad jis neinstruktavo, S., o ne P. turėjo tai daryti. S. buvo paskirtas pavojingų darbų vadovu jo 2010-08-16 įsakymu Nr. V-5/10. Jis ir buvo šiose pareigose ir atlyginimą gavo. Neliepęs pjauti miško, buvo tik du pjovėjai. Ž. kaime su vadybininku ar su direktoriumi nebendravęs, davęs vadybininko E. P. numerį, nes reikėjo apžiūrėti mišką, kaip rangovai dar sprendę ar kirsti šitą mišką, ar sutars kainą, sutartį pasirašę spalio 29 d. Leidimas miško kirtimui buvo, bet ne jiems, be sutarties negalėję kirsti. Prašymus dėl laisvų dienų darbininkų nevertęs rašyti, per lietų dirbti nevertęs, nes tai draudžiama, patys ryte nuspręsdavo, ar važiuoti ar ne. Nebuvo įsakymo kirsti ,nes tai buvo ne jų bendrovės miškas ir į tą vietą kirtimui nebuvo persikėlę. Turėję dar nebaigtą kirsti mišką prie S. V. Gal darbų vadovas neprižiūrėjo, nebuvo užpjovimo, nesilaikė saugos, K. pats sakė, kad ir jo kaltės yra, nereikėjo lįst po medžiu, ne pirmus metus dirba, K. pats instruktavęs, kai atėjo pas juos dirbt. Nedirbę anksčiau nei vienos dienos Ž. kaime, o liudytojai meluoja. K. matyt reikia gauti pinigų iš bendrovės, nes iškart buvo parodymai vienoki, paskui pakrypo kitaip. K. pareikalavo žalos atlyginimo, nes įmonė turi pinigų.

33Apeliacinės instancijos teisme V. S. papildomai parodė, kad buvo du traktoriai, naudojami traukimui. Paskutiniuose miškuose, kur dirbo, buvo sudarytos sutartys be traukimo. Traktoriai buvo išardyti židiniams, nes jie gavo tik pjovimo darbus tuose miškuose. Dėl pateiktų dokumentų: tai pagal sąrašą viską pateikė Leskauskui, bet jis kai ką grąžino ir kai ko negrąžino, negali pasakyti, tiksliai ko neatgavo. Buvo materialinės atsakomybės sutartys su darbuotojais. Dokumentus atidavė per du tris kartus, vienus atsišvietė, kitus grąžino Anksčiau nepateikė eksploatacijos aktų, kadangi jų niekas nereikalavo, nes viskas rėmėsi liudytojų parodymais, kad darbininkai nieko neturėjo iš įrankių, kad savus įrankius naudojo. Dabar aktus pateikė todėl, kad liudininkai sakė, kad nieko nebuvo, kad traktorių nebuvo, priemonių irgi nebuvo. Tame Ž. miške traktoriai nebuvo naudojami. Kai pasakė tokius dalykus, kad neturėjo lopetėlių ir šalmų, bet jie viską turėjo, bet nenori pripažinti, nes bijo atsakomybės. Tame miške turėjo ir lynus, ir lopetėles, tai ne pirmas pavojingas miškas, kuriame dirba. Tame miške tik pradėjo pjauti. Jei yra židinys didesnis, tai aptveria, pjauna ir židinį ardo traktorius. Negalintis nustatyti, ar tai pavojingas miškas ar ne, jis neprivalo važiuoti ir apžiūrėti, nes atsakingas yra P., o už pavojingus darbus atsakingas S.. Kai nebuvo P., važiuodavo pats. Traktorius buvo pirktas jų pačių iš įmonės, padaryta panaudos sutartis neatlygintinai, reikalui esant galėjo juo pasinaudoti. Traktorius ir dabar yra, jo mama skaitosi jį pirkus, dokumentus gali pateikti. Traktoriai buvo du, vienas likęs ir šiuo metu yra „T - 150“, o „MTZ“ parduotas kitai įmonei 2010 m. Įmonė turėjo vieną suktuvą, jie buvo duoti P., buvo sudėta į mašiną, į jos bagažinę, net ir pjūklą turėjo vieną atsarginį, jei sugenda, kad nereiktų važiuoti tvarkyti. Viskas buvo P. žinioje. Automobilis buvo taip pat jo, bet pagal panaudos sutartį duotas važinėti.

34Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas H. K. pirmosios instancijos teisme parodė, kad UAB „M“ jis dirbo nuo 2007 m. Nuo pat darbo pradžios visą laiką jis dirbo pagalbiniu darbininku. Kiek prisimena, jis vieną kartą pasirašė darbų saugos žurnaliuke, bet niekas jokio instruktažo nevedė ir niekas neaiškino apie saugų elgesį darbe. V. r. Ž. k. miške pradėjo dirbti kažkur nuo 2010 m. spalio 12 ar 13 d., prieš tai dirbo miške netoli S. V. k. Ž. kaimo miške tikrai dirbo spalio 18, 19, 20 d. 2010-10-20 d. apie 7.00 val. jis kartu su J. B. sulaukė E. P. ir kartu nuvažiavę į mišką, esantį Ž. k. V. r. E. P. jį ir J. B. paėmė prie V. miškų urėdijos. Dauguose E. P. paėmė dar du darbininkus - J. S. ir vyrą, kurį jis tą dieną matęs pirmą kartą, kaip vėliau paaiškėjo tai buvo J. B.. Nuvykus į mišką jis stojęs dirbti į porą su J. S.. J. S. pjovė medžius, o jis padėjęs pastumti nupjautus medžius. Tą dieną jis buvo apsivilkęs savo drabužius, šalmą turėjo, bet šis buvo ant žemės netoli jo. Apie 11.00 val. J. S. pjovė pušį, jis stovėjo prie J. S., kai pajuto sau šalia veido praslystantį medį, kuris kliudė jo krūtinę, po ko jis suklupęs, pajutęs kažką dešinėje šlaunyje. Tuokart net nesupratęs, kas atsitiko, liko sėdėti, tik iš nugaros prilaikė vyrai. Jam nustatytas 50 procentų darbingumo netekimas, jokio darbo negalintis Varėnoje rasti, kuris būtų pagal jo sveikatą, nes tik po kambarį vaikšto. Savo ieškinį palaikantis, gal kiek ieškinį ir galima būtų sumažinti, nes gal buvo kiek ir paties neatsargumo, kad nežiūrėjęs, kaip gal nugriūti pjaunamas medis. Direktorius ieškodavo miško kirtimui, vietas pasakydavo, kur reikia iškirsti. Būdavo ir savininkas, jis parodydavo ribas, apeidavę su pjovėjais mišką. Kad reiks kirsti šitą mišką, pirmą kartą parodė jį pats V. S., pirmą dieną nepjovę, nes lijo lietus. P. dirbo prižiūrėtoju, jis tvarkė dokumentus, įrankius. Direktorius jį vieną kartą atsivežė, paskui P. pradėjo vežioti juos su lengvąja mašina į mišką.

35Liudytoja Z. R. pirmosios instancijos teisme parodė, kad H. K. yra jos sugyventinis, kuris dirbo miško pjovimo darbus UAB“M.“. Spalio 20 d. ėjusi iš darbo, kai jai paskambino sugyventinio darbų vykdytojas P., kuris pasakė „reikia pasikalbėti, reikia kuo greičiau važiuoti į Alytaus ligoninę“. Susitarę susitikti prie „Maximos“ parduotuvės. Susitikus paklaususi, kas atsitiko, jis pasakė, kas įvyko su H. K., bei po to nuvažiavę į Alytaus ligoninės traumatologinį skyrių. Kai įėjusi į palatą ir pamačius H. gulintį išsigandusi. Jis šnekėjo labai tyliai, dusdamas. Paklausus, kas atsitiko, atsakė „užvirto miške medis“. Dešinė koja buvo įtvare, koja lūžusi, šonkauliai lūžę, uždėjo tempimą.

36Liudytojas J. S. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirbęs pjūklininku UAB „M“ nuo 2010 m. rugpjūčio 13 d. Pjaudavę Varėnos rajone buvusio škvalo pažeistus medžius, išvartas. Paskutinis miško plotas, kur 2010 m. spalį pradėję dirbti buvo Ž. miškas. Kada pradėję dirbti, tiksliai neprisimenantis. Dirbęs poroje su K., o kitoj poroj dirbo B. su B.. Darbus prižiūrėjo P.. Stovėjo trys medžiai. Paskutinio medžio viršūnė buvo užkritusi ant pirmo medžio viršūnės. Kai pjovęs, tai nutraukė trečio medžio viršūnę. Pats spėjęs pasitraukti, medis krito nuo jo 20-30 cm atstumu. Su K. stovėję iš skirtingų pusių. Pjovęs viršūnę, virsdamas medis užkabino kitą viršūnę, nenumatęs, kad taip gali būti. K. stovėjo, kol daręs užpjovimą, kai padaręs užpjovimą, paprašęs, kad jis padėtų versti medį. Jei jis būtų nepriėjęs versti, būtų nieko neatsitikę, bet reikėjo padėti. Už darbų saugą buvo pasirašęs, turėjęs pažymėjimą, bet jis jau negaliojo, jį buvo apiforminę kaip atsakingą už darbų saugą. Prižiūrėtojas P. neprašė praeiti atestacijos. Dokumentuose už darbų saugą atsakingas buvo nurodytas jis, o faktiškai buvo atsakingas prižiūrėtojas P.. Ar jis turėjo leidimą darbų saugai nežinantis. 2010-10-20 instruktažo nebuvo. Atvykus į naują vietą, instruktažo nebūdavo. Jam niekas nepravedė instruktažo, tik pasirašęs, kad pravesta. Patys turėjo žinoti, kaip dirbti. Vėjovartose su papildomom priemonėm nedirbę, norėję paprašyti, bet žinoję, kad neduos. Viena vertimo lopetėlė buvo ant dviejų porų. Ir tai per didžiausius vargus išsiprašę. Pats turėjęs batus, kelnes ir šalmą, liemenę. Gal ir galima buvo numatyti kritimą, bet viską daro greitis. Kaip pagal taisykles reikia elgtis tokiu atveju, nežinojęs. S. gąsdino, kad ir jį paduos į teismą, nes buvęs atsakingas už darbų saugą. Apžiūrėti darbo vietą nuvykęs jis, P., B, B., N., atvažiavo eigulys, aprodė sklypą. Pradėję dirbti S. nurodymu, dirbę gal 3-4 dieną. K. niekada šiurkščiai nebuvo pažeidęs tvarką, nebuvo niekada baustas. S. tokio įvykio numatyti negalėjo, nes jis miške nebuvo, nebuvo atvažiavęs pažiūrėti miško. Instruktažas kiekvieną rytą reikalingas. Bet to nebuvo. Sakė, kad pridės 100 Lt už darbų saugą, algalapio nematė, duodavo grynų ir ant kortelės pervesdavo, ar P. gavo priedą, nežino.

37Liudytojas J. S. apeliacinės instancijos teisme parodė, kad įsidarbino „M.“ pjūklininku. Dirbo nuo rugpjūčio 13 d. iki nelaimingo atsitikimo, iki spalio 20 d. Buvo formintas kaip miško ruošos darbų vadovas, bet to nedirbo. Vadovavo viskam P.. Formintas buvo vadovu, bet dirbo pjūklininku. Nedirbo miško ruošos darbų vadovu, bet turėjo tam tinkamą pažymėjimą. Jo prašė parašyti pareiškimą, sakė prie algos 100 litų pridės už tai. Parodė miško ruošos darbų pažymėjimą, kai darbinosi. Su jokiomis instrukcijomis nebuvo susipažinęs. Miške parašė pareiškimą, pasirašė žurnaluose. Pareiginių nuostatų neskaitė, nes tokio darbo nebuvo dirbęs, tik pažymėjimą turėjo. Apie įsakymą skirti vadovu išgirdo, kai atvežė pasirašyti ir, pasakė apie tai S.. Ar davė pasirašyti, neatsimena, nes viskas vyko darbo eigoje. Įsakymą įteikė miške S., daugiau lyg tai nieko nepasirašinėjo. Įsakymo neskaitė, neskaitė jis nieko. Registracijos žurnale pasirašė kai įsidarbino, o kai vadovu tapo - šiaip nepasirašinėjo. Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnale, pjovėjas 35 eilutė ir miško ruošos darbų vadovas 38 eilutėje parašai šiaip jo, bet jis tikrai nesirašęs. Jis rašėsi tik vieną kartą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registre ne jo parašas. Kaip miško ruošos darbų vadovas pasirašyta kaip ir jo parašu. Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnale ties 34 numeriu parašas panašus į jo. Pasirašinėjęs kai jį priėmė į darbą ir rašėsi tik po vieną kartą. Tiek laiko praėjo, viskas tada vyko labai greitai, nelabai atsimena. Kai darbinosi, tai pasakęs, kad turi tokį pažymėjimą, jam pasiūlė taip dirbti ir paskui sutikęs. Pasiūlė S.. Su miško darbų ruošos vadovo pareiginėmis instrukcijomis nesusipažino. Miško ruošos darbų vadovo pareiginiuose nuostatuose parašas yra jo, gal neatsimena. Ar buvo darbo sutartyje darbo sutarties papildymas, nematęs. Apžiūrėjęs darbo sutartį patvirtino, kad jo parašas, vardas jo, bet ne jo rašytas. P5.10 įsakyme - pavardė vardas jo, bet rašyta ne jo. Ką reiškia ,,už papildomai atliekant miško ruošos darbų vadovo pareigas, ir padidintam darbų krūviui mokama priemoka prie pagrindinio atlyginimo 100 litų, esant vadovui – 20 litų į mėnesį“ nesivaizduoja, kada 100, kada 20 litų. Jam sakė: “prie algos pridėsim 100 litų“ ir viskas“. Miško pramonės vadovo atlyginimo neaptarė. Dirbo pjūklininku. Visus darbus žiūrėjo P., kai jį priėmė į darbą. Jis pirma pradėjo dirbti, vėliau atėjo P.. Kas vadovauja darbų saugai ar kas nors žinojo - nežinantis. Susitarimas buvo toks: pasiūlė papildomai 100 litų ir sutiko būti darbų vadovu, o ką tas vadovas turi daryti – nežinantis. Gal turėjęs pagal tai darbus prižiūrėt, bet P. buvo priimtas. Iki P. priėmimo darbų sauga pagal popierius rūpinosi jis, praktiškai nieko nedarė, nes jam reikėjo dirbti. Gavo 100 litų vieną ar du mėnesius. Jis tokių pareigų, kad vaikščioti, žiūrėti, instruktuoti, nieko tokių dalykų nedarė. Instruktavimo lapų neturėjo, niekas nedavė, instruktažų nepravedinėjo, nei kas kiek laiko, nei kam. Už ką gaudavo 100 litų, negali atsakyti. Kai atėjo P., tai jis miškus žiūrėjo ir darbuotojus. Pažymėjimas išduotas 1999 metais. Pažymėjimas ar galiojo darbinimosi metu niekas nesiaiškino. Vadovauti ir paskirstyti darbus nebuvo jo pareiga. Direktorius neįvardijo ką turės konkrečiai dirbti, supratęs su medienos gamyba, asortimentai, apie instruktažus nieko nežinojo, apie darbų saugą irgi nieko nežinojo. Iki 2000 m. pradirbo miške, po to pradėjo dirbti statybose. Pagal tą vadovo pažymėjimą niekur nedirbo, tik pažymėjimą turėjo.

38Liudytojas J. B. pirmosios instancijos teisme parodė, kad kaip viskas atsitiko nežino, nes tą dieną nebuvęs darbe. Kas atsitiko K., sužinojęs vėliau, buvo nelaimingas atsitikimas, susilaužė koją miške. Gaudavo spec. rūbus: kombinezonus, batus, šalmą, auliniai batai stiprūs, švarkas, kelnės medžiaginės, liemenė geltona, raudona su atšvaitais, šalmai raudoni, pirštinės kietesnės, lopetėlės paversti šakas, apgenėti, važiuodavo į darbą jau apsirengęs. Buvo trys pjūklai, dirbo su jais S., B., P.. P. veždavo su direktoriaus automobiliu. Dirbo keturis metus. Buvo daugumoj gulintis miškas. Pjovė tik su pjūklais, kitos technikos nebuvo.

39Liudytojas J. B. pirmosios instancijos teisme parodė, kad 2010-10-20 pradėjęs dirbti pas V. S.. Tą dieną pasirašęs sutartį, kurią atvežė ryte prieš 8 val. P., išdavė spec. drabužius. Pradėjęs dirbti motopjūklininku. Pradėjęs dirbti su pagalbiniu vardu J., jo pavardės nežinojęs, o S. dirbo su H.. Jį instruktavo P., pasirašęs vienas miške automobilyje, instruktavo dėl to, kaip dirbti, kad medžiai neužvirstų. Instruktavo pusę valandos. S. tuo metu tvarkė pjūklą. Jis su J. skersavę gulinčias išvartas, o S. su H. leido medžius nuo kelmo. Gal po 1,5 val., ar daugiau išgirdęs riksmą, kad įvyko nelaimingas atsitikimas. Rėkė gal S. ar H., bei nuėję link jų, buvę nuo jų už 20-30 metrų. H. sėdėjo ant žemės, koja buvo kažkaip iškrypus, gal nulaužta. Prie jo gulėjo medžio viršūnė.

40Liudytoja D. P. pirmosios instancijos teisme parodė, kad jos vyras dirbo „M.“ darbų vadovu. Jis vežiojo darbininkus ir padėdavo dirbti. Jis negaudavo didesnio atlyginimo.

41Liudytoja J. S. pirmosios instancijos teisme parodė, kad ji yra V. S. sutuoktinė, bei dirbanti UAB „M.“ finansininke-personalo vadove. Spalio 20 d. apie 10-11 val. paskambino P. į įmonę ir pranešė, kad įvyko nelaimingas atsitikimas, kad šaka užkrito ant K. ir sužalojo. Buvo atliktas rizikos vertinimas, pravestos visos darbo saugos instrukcijos kiekvienam darbininkui prieš priimant į darbą ir periodiškai atliekamos kas metais, S. buvo darbų vadovas, gavo didesnį atlyginimą, jis buvo supažindintas, kaip turi instruktuoti darbininkus, kada ir kaip elgtis prieš pradedant darbus. S. nesilaikė tvarkos, turėjo tą vietą aptverti, įžvelgęs riziką, kad gali būti sužalotas žmogus. Turėjo pradėti dirbti nuo kitos savaitės, nes dar pjovę mišką M. girininkijoje prie S. V., buvo dar nepridavę šios kirtavietės. Darbo drabužiai, šalmai, pirštinės buvo pas darbininkus. K. tą dieną buvo su civiliais drabužiais, nes nedirbo tą dieną, batai su darbininkams buvo duoti neslystančiu padu. Pirminį instruktažą atliko direktorius. Darbų saugos specialisto pažymėjimą turi S., darbų vadovo – S. ir ji. S. pažymėjimas galiojantis, bet reikia kas 5 metai kelti kvalifikaciją. Darbams miške vadovavo S., kodėl darbininkai suprato, kad vadovavo P., nežino. Jie žinojo, kad vadovauja S.. Yra jo prašymas priimti į darbų vadovo pareigas, darbų vadovo didesnis atlyginimas. V. S. informavo žmones, kad už viską atsakingas S.. Darbo įrankius išduodavo P.. Pavojingų darbų vadovas buvo S., jis buvo tinkamai apmokytas, nes turi pažymėjimą, tai rodo, kad jis buvo apmokytas, atliko pirminį instruktažą, buvo supažindintas su tvarkom, pareigybėm, yra jo parašai. Su P. jokių nelaimingo atsitikimo versijų nekūrę. P. pagal sutartį buvo medienos pramonės ruošos gamybos vadovas, jis buvo atsakingas už supjautos medienos matavimus, kad nebūtų broko, geras nugenėjimas, sutarti su vadybininkais dėl miško apžiūrėjimo, visa administracinė veikla, susijusi su miškais, išvežimas iš sandėlio, išmatavimai, kiekiai. S. darbo sutartis 2010-08-16 įsakymu buvo pakeista, jis buvo paskirtas miško ruošos darbų vadovu ir atsakingu už miške dirbančių darbuotojų saugą, darbo organizavimą. Iki tol ji ėjusi tas pareigas nes turėjusi pažymėjimą.

42Liudytojas E. P. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirbęs miško ruošos ir gamybos darbų vadovu UAB „M.“ iki nelaimingo atsitikimo. Įvykio dieną dirbę Ž. kaime prie D. žuvų ūkio .Dirbę ten trečią dieną, pjovė medį, kitas griuvo ir sužalojo H. K.. V. S. yra jo žmonos pusbrolis. Kai baigia kirsti mišką, tai V. S. pasako, kur yra naujas miškas. Parodė šį mišką vadybininkas, kuris juos samdė, parodė ribas jam ir J. S., sekančią dieną atvežė kitas vadybininkas dokumentus: leidimą kirtimui, brėžinius. Kai atsitiko tas nelaimingas atsitikimas, tai ten dirbę jau trečia diena. Dirbę su V. S. žinia, nes kai dirbę dar senam plote, tai V. S. skambino, kad yra naujas objektas, sutartis gal buvo pasirašyta, pasakė kur turės nuvažiuoti dirbti. Dirbę jis, S., B., B.. B. buvo pirma darbo diena, jis pasirašė darbo sutarčių žurnale, už saugumą žurnale, darbo sutartį. K. dirbo su S.. Pats buvęs per atstumą nuo jų, matęs tik, kai medis užkrito ant H.. Griuvo ne pjaunamas medis, o pjaunamas medis griūdamas nusitempė ir kabantį medį. Matėsi akivaizdžiai, kad sužalota koja, H. sunkiai kvėpavo, viskas įvyko iki pietų, nes dirbę ne daugiau 2-3 valandų. Šį darbą dirbti nurodė direktorius. Darbininkai turėjo pjūklus, šalmus, liemenes, buvo pleištai. Anksčiau prašę kablių medžiams permesti, bet nesuteikė. S. žinojo, kad tvarkę vėjovartas. Jis buvęs darbų vadovas. Turbūt negalėjęs juo būti. Kursų nebaigė, pažymėjimo neturėjo. Jam nurodė šį darbą dirbti direktorius, buvo tokios pareigybės, išduotas toks darbo pažymėjimas. Turi vidurinį išsilavinimą, specialybės neturi. S. jam nesakė, kad reikia lankyti kursus, gauti pažymėjimą. Girdėjo iš S., kad dokumentaliai jo pareigos suformintos ant S.. Jis buvo realiai paprastas pjovėjas. Instruktažo Ž. miške niekas nevedė, kitur taip pat nevedė. Buvo pasiskaitęs, kaip reikia saugiai pjauti mišką, jam buvo duoti S. tokie lapai. Įsidarbino UAB „M.“ savo noru, sutarė, kad įdarbins, pasiūlė šitas pareigas, sutikęs. Davė pasiskaityti, jam paaiškino, koks bus jo darbas - turėjo nuvežti darbininkus, paskaičiuoti medieną, pjūklo rankose nelaikęs. Iki įvykio S. tame miške nematė, S. naujos darbo vietos neparodė. Jis telefonu skambino, kad yra nauja vieta, kad susitarė su vadovu, jis parodys mišką, atvažiavus dirbti, atveš leidimus. Pirmą dieną su juo kalbėjo, sakė kokia miško būklė, kad sudėtinga dirbti. Kad prašė papildomos įrangos, prisimena, ko prašė, neprisimena, atrodo, vartyti medį yra toks kaištis, pleištas, jo neturėjo. S. turėjo savo pleištą, žnyples savo individualias. Jo atlyginimas už darbininkų atlyginimus buvo mažesnis. S. gavo didesnį atlyginimą už jo, o už pjovėjus ar didesnį, nežino. Realiai atliko stebėtojo funkciją, kad dirbtų, negertų.

43Liudytojas E. P. apeliacinės instancijos teisme parodė, kad įsidarbino „M.“ savo iniciatyva 2010 m. rugsėjį. Miško ruošos kursų neturi, specialybės neturi. Pareiginius nuostatus pasirašė, supažindintas nebuvo. Viskas buvo aptarta, tai žinojo ką daryti ir neperskaičius instrukcijų. Žurnaluose pasirašinėjo. Turėjo nuvežti ir parvežti darbuotojus, kontroliuoti, kad negertų, nepasišalintų iš darbo vietos anksčiau laiko, skaičiuoti kubus kiek išpjauta, spręsti iškilusias problemas, tokias kaip benzopjūklų gedimai. Turėjo kontroliuoti saugą, tokią instrukciją perskaitė namuose vėliau. Suprato, kad yra atsakingas už saugų darbą miške. Žinojo, kad pažymėjimus dėl darbų saugos turėjo S. ir S.. Tą dieną nuvežė darbuotojus, o kai buvo atsitikimas, buvo netoliese prie B. ir jo padėjėjo ir skaičiavo jų medieną. Dėl to, kad pristatytų darbui saugius įrankius, S. sakė, pats su Smolensku kalbėjo, rašto jokio dėl to nerašė. Reikėjo elementarių priemonių, kaip traktoriaus, kad saugiai medžius nugriauti, lynų prisirišti, o jie turėjo šalmus, pjūklus, medžių vartymo lopetėles. S. sakydavo kur važiuoti. Esmė tame, kad sako važiuoji ir pjauni, toks aprūpinimas ir buvo. Sakydavo neturim, negalim, lopetėlės prašęs kelis kartus, ta lopetėlė net su saugumu nesusijusi, tik kad patogesnis darbas. Darbų saugos instruktažo pravedimas – tai duodavo pasirašyti žurnalus S.. Pats jokių instruktažų nepravedė, yra tam nekompetentingas. Tą dieną dirbo kaip kiekvieną dieną, jokių nurodymų nebuvo, ten tame miške darbdavio nurodymu pjovė trečią dieną. Jokio instruktažo nebuvo. Ar kitame miške būtinas naujas instruktažas, negali atsakyti. Tai daro atsakingas asmuo ar pats S.. Apie traktorių, trosus informavo V. S. dar prieš tai kažkuriame miške. Tai, kad kreipėsi dėl įrangos gali paliudyti tik patys S., nes kai su S. kalbėjo, kaip ir nieko daugiau nebuvo. Darbų nenutraukė, jis buvo vadovas, bet net tarpusavy nebuvo kalbos apie darbo nutraukimą, nes kitaip būtų prasidėję pravaikštos. Neteko nutraukti darbo dėl darbų saugos, S. irgi nieko nesakė. Neturėjo nei vieno traktoriaus, miško pjovimo darbus vykdė be traktoriaus. Pjovėjas prieina ir žiūri nuo kur pradėti pjauti, tai paties pjovėjo ir padėjėjo sprendimas, su juo niekas nesitarė kaip dirbti. Jis nėra pjovėjas ir nepatars. S. buvo pjovėjas, kitų funkcijų neatliko. Kur važiuoti, nurodė S., kad ten lauks žmogus su juo apžiūrėsiantys mišką, kur turės pjauti. Šito miško vėjovartos buvo panašios ir į kitų miškų.

44Liudytojas S. L. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirba VDI Alytaus teritorinio skyriaus vyriausiuoju inspektoriumi, kontroliuoja, kaip vykdomi darbuotojų saugos įstatymai įstaigose ir organizacijose. 2010-10-21 iš Alytaus Kudirkos ligoninės buvo gauta informacija, kad UAB „M“ darbininkui K. įvyko nelaimingas atsitikimas darbe 2010-10-20. Jam buvo pavesta aiškintis aplinkybes. Pagrindinė priežastis nelaimingo atsitikimo – netinkamas pavojingų miško darbų organizavimas. V. S. nevykdė pareigų sudaryti saugias ir sveikatai nekenksmingas sąlygas, paskyrė neapmokytą darbų vadovą P., skyrė darbui neapmokytą pagalbinį darbininką H. K., skyrė darbui sveikatos nepatikrintą H. K. ir nekontroliavo, kaip darbuotojai laikosi reikalavimų. Turi būti darbuotojai apmokyti, atestuoti ir instruktuoti, nei darbų vadovas, nei darbuotojai nebuvo instruktuoti, dirbti jie negalėjo. Kad P. turėtų reikalingus dokumentus, turėjo pasirūpinti įmonės direktorius, darbdavys turi užtikrinti visą darbų saugą, kontroliuoti. Kai pasikeičia miško pjovėjo darbo vieta, jis turi būti papildomai instruktuotas, tai imperatyvi norma. Pervažiavo iš vienos biržės į kitą, keičiasi leidimo kryptis, vėjovartos. Turėjo K. instruktuoti darbdavys, bet jis gali perduoti šią funkciją padalinio vadovui, bet šiuo atveju ji nebuvo perduota. Darbdavys privalo visais atvejais instruktuoti darbuotojus. V. S. darbų saugos pažymėjimas yra išduodamas pagal įmonės vykdomą veiklą, kai išklauso kursus, būna atestuotas vykdyti pavojingą veiklą. Yra darbuotojų aprūpinimo priemonėmis nuostatai ir apsauginių priemonių parinkimo tvarka pagal rizikos veiksnius. Darbdavys įvertina rizikas ir parenka priemones, apsaugančias nuo rizikos veiksnių. Miško ruošos darbų taisyklėse nurodytos apsauginės priemonės pjūklininkui, o pagalbiniam darbininkui apsauginės priemonės parenkamos, įvertinus rizikas, tai gali būti darbiniai drabužiai, batai, pirštinės. Darbo priemones pasirenka darbdavys: pjūklai, medpjovės (kombainai), turi būti pavojingų darbų vadovas, kuris vadovautų, kaip turi būti saugiai pjaunami medžiai.

452010-12-06 teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 926/10 (06) patvirtina, kad H. K. buvo nustatyti dešinės pusės III-IV-V-VI, kairės pusės V-VI-VII-VIII šonkaulių lūžimai, plaučių sumušimas, dešinio šlaunikaulio daugybiniai lūžimai padaryta kieto buko daikto poveikyje galimai prie užduotyje nurodyto laiko ir aplinkybių. Traumos pasėkoje gavosi kairės pusės pneumotoraksas, dešinės pusės hemotoraksas bei poodinė emfizema, trauminis šokas bei trauminė pneumonija; sužalojimai padaryti vienmomentiškai; krūtinės ląstos traumas pasėkoje išsivystęs kairės pusės pneumotoraksas bei dešinės pusės hemotoraksas vertinamas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas; daugybiniai abipusiai šonkaulių lūžimai bei dešinio šlaunikaulio lūžimas tiek visumoje, tiek kiekvienas atskirai vertinama kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. (t. 2, b. l. 102-104).

462010-11-12 Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 1 nurodyta, kad nelaimingo atsitikimo darbe H. K. priežastys yra: 1. Netinkamas pavojingų darbų organizavimas, vykdymas, pasireiškęs tuo, kad medžių pjovimui vadovavo neapmokytas ir neatestuotas pavojingų darbų vadovas E. P., tuo pažeista Miško darbų saugos taisyklės DT 1-96, patvirtintos LR miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208 p. 68, jog „Medžių pjovimui ir kitiems pavojingiems medienos ruošimo darbams - stačių ir išverstų medžių pjovimui, įskaitant jų nuleidimą ant žemės (...) turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas. Jis atsakingas už saugą darbo vietose“, p. 70, jog „Pavojingų darbų vadovas turi kontroliuoti, kad visi laikytųsi darbų saugos reikalavimų, prireikus instruktuoti juos vietoje apie tai, kaip saugiai atlikti darbus“. 2. Skyrimas dirbti nustatyta tvarka neapmokytą ir neatestuotą miško ruošos darbams, papildomai neinstruktuotą saugos ir sveikatos darbe klausimais pagalbinį darbininką H. K., tuo pažeista: 2.1. LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, priimto 2003-07-01 LR Seimo (Žin., 2003, Nr.70-3170) 27 str. 5 d., jog Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybė, mokymo ir žinių iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities patikrinimo bei šių darbų saugaus atlikimo tvarką nustato darbdavys (...). 2.2. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarkos, patvirtintos 2005-04-20 LR Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. 1-107, (Žin., 2005, Nr. 53-1817) 31 p. Papildomas instruktavimas darbo vietoje. 31.1 Darbuotojai, (...) papildomai turi būti instruktuojami: 31.1.1. atsiradus naujiems arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams, keliantiems pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai, perkėlus darbuotoją į kitą darbą arba pakeitus darbo vietą (...)“. 3. Leidimas dirbti H. K. periodiškai nepasitikrinus sveikatos, tuo pažeista LR Darbo kodekso 265 str. 2 d., jog „Darbuotojai, kurie darbe gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių, privalo pasitikrinti sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami - tikrintis periodiškai, pagal įmonėje patvirtintą darbuotojų sveikatos pasitikrinimo grafiką“. 4. Saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės nepakankamumas, tuo pažeista LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 25 str. 1 d. 13 p., jog „Darbdaviui atstovaujantis asmuo, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų“ (t. 1, b. l. 111 - 232).

472011-08-03 Lietuvos teismo ekspertizės centro darbų saugos specialisto išvadoje Nr. 11-1322 (11) konstatuota, kad: 1. tiriamo nelaimingo atsitikimo techninėmis priežastimis yra tai, kad dorojant vėjovartų ir vėjalaužų biržę, pjaunant ir leidžiant dalinai palaužtą medį, nebuvo naudojamos atitinkamos techninės priemonės (traktoriaus ar suktuvo lynai), dėl ko darbuotojai, pradėjus medžiui virsti, pateko į pavojingą zoną. Organizaciniu požiūriu, miško ruošos darbų Ž. k. miške netinkamas organizavimas (darbų saugos požiūriu), tikėtina, įtakojo tiriamą įvykį; 2. tiriamuoju atveju miško ruošos darbai neatitiko Taisyklių [3] 84, 96, 98 p. darbų saugos reikalavimų (leidžiant medžius lūžusiais kamienais, reikia naudoti traktorius ar suktuvus, prikabinant prie jų lynus), Tvarkos [5] 31.1.1 p. reikalavimus (darbuotojai turi būti papildomai instruktuojami darbo vietoje, pakeitus darbo vietą arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams), Tvarkos [5] 2, 16 p. reikalavimų (Instrukcijų tekstas turi būti aiškus, reikalavimai - trumpi, konkretūs, informuojantys, kaip saugiai dirbti pavestą darbą). Jeigu miško ruošos darbams nevadovavo ir nebuvo paskirtas atestuotas pavojingų darbų vadovas, tai neatitiko Taisyklių [3] 68 ir 70 p. reikalavimų, kad miško ruošos darbams atlikti turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas, kuris yra atsakingas už darbo saugą darbo vietose; 3. E. P. veiksmai neatitiko Taisyklių [3] 68 p. nurodyto darbų saugos reikalavimo, kad miško ruošos darbams vadovauti gali tik apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas; 4. UAB “M.” direktoriaus V. S. veiksmai neatitiko Tvarkos [5] 31.1.1 p. reikalavimo (darbuotojai turi būti papildomai instruktuojami darbo vietoje, pakeitus darbo vietą arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams), Tvarkos [5] 2, 16 p. reikalavimų (Instrukcijų tekstas turi būti aiškus, reikalavimai - trumpi, konkretūs, informuojantys, kaip saugiai dirbti pavestą darbą). Jeigu miško pjovėjai nebuvo aprūpinti specialiomis techninėmis priemonėmis, būtinomis, norint saugiai nuleisti įstrigusius medžius, tai neatitiko darbų saugos (Taisyklių [3] 96, 98 p.) reikalavimų. Jeigu miško ruošos darbams nebuvo paskirtas atestuotas pavojingų darbų vadovas, tai neatitiko Taisyklių [3] 68 ir 70 p. reikalavimų; 5. UAB “M.” pagalbinio darbininko H. K. veiksmai neatitiko taisyklių [3] 100 p. darbų saugos reikalavimo, kad draudžiama būti pradėto pjauti ar įstrigusio medžio galimo kritimo zonoje, bet nėra duomenų, kad jis buvo tinkamai apmokytas ir instruktuotas, bei informuotas apie šį reikalavimą (t. 2, b. l. 4-9).

48Specialistė J. R. apeliacinės instancijos teisme paaiškino, kad akte nurodyta, jog pateikta S. darbo sutarties du egzemplioriai, kad jis atlieka miško ruošos darbų vadovo pareigas ir atlieka pjovėjo darbą. S. de jure pareigų savo išvadoje neaptarė, nes rėmėsi pateikta medžiaga, be to liudytojai nurodė, kad P. vadovavo, o ne S.. Ji tik nurodžiusi kas buvo, jei buvo taip buvo. Jei yra įsakymas darbdavio, kad S. skiriamas pavojingų darbų vadovu ir tinkamai apiformintas, reikia žiūrėti ar tinkamai pasirašė, ar tinkamai informuotas ar žinojo, yra atskiras įsakymas, kad būtent tame miške jis yra skirtas. Bet viskas rodo kitaip. Kad kiekvienai kirtavietei įforminamas naujas įsakymas, tai nėra nurodyta, bet šitaip daroma, punkto nepasakys, nes tokio punkto nėra. Jei jis žinojo ir atliko vadovo pareigas, tai ir turėjo užtikrinti apsaugą, kontroliuoti darbus. Nevertino tai, kad S. gavo atlyginimą už miško darbų vadovo funkcijas, tai ne jos kompetencija. J. S. vykdė pavojingo miško ruošos darbų vadovo pareigas, tai jis buvo atsakingas, turėjo būti atsakingas už darbų saugą toje kirtavietėje. Miško darbų vadovai rengiami ir pažymėjimus išduoda įgaliotos mokymo įstaigos, kurios turi licenzijas. S. turimas miško ruošos darbų vadovo pažymėjimas atitinka miško pavojingų darbų saugos darbų pažymėjimą, išduotas 1999 m. sausio 20 d. Jei nenurodyta galiojimo terminas, tai pažymėjimas galioja. J. S. dirbo darbus miške pjūklu, jis gali atlikti ir kitas funkcijas, nes neturi būtinai stovėti, jis turi nurodyti ką pjauti, instruktuoti, ką daryti, 41 punktas nurodo kur turi betarpiškai dalyvauti, bet jis turi aiškiai žinoti ir ką atlieka. Asmenys turi būti instruktuojami, jei keičiasi darbo vieta. Instruktažas neatliktas. Miškas pasikeitė, gal anksčiau buvo paprastas miškas. Nurodyta turi būti įsakymu, kas instruktuoja ar darbo sutartyje ar pareiginėse instrukcijoje. Šiuo atveju nebuvo aiškaus nurodymo kas turėjo tai padaryti. Kaip ir darbų vadovas miško ruošos turi tai padaryti. P. kvalifikacija neatitiko vadovavimui, o S. atitiko. Vertinant liudytojų parodymus, VDI duomenis, išvada, kad vadovavo P., o apie S. niekas nieko nesakė, kad jis vadovautų ar instruktuotų. Tarp pateiktų dokumentų jai buvo pateiktos dvi S. darbo sutartys, kad vienoje atsakingas, kitoje kad ne, todėl ir negalėjo nustatyti ar jis gerai paskirtas miško darbų vadovu. Dėl išvados 4 punkto, aprūpinti darbininkus priemonėmis turi darbdavys. O šiuo atveju nebuvo, net niekas nemini, kad buvo lynai, suktuvai. Ji nenustatė, kad jie buvo, bet niekas ir nesakė, kad jų nebuvo. Darbų vadovas neįgaliotas supirkti įrankius, įrangą.

492010-10-20 Alytaus AVPK OVS budėtojų grupės vyr. specialisto V. B. tarnybiniame pranešime nurodoma, kad 2010-10-20 15.21 val. buvo gautas pranešimas iš VĮ Alytaus apskr. S. Kudirkos ligoninės, kad greitosios med. pagalbos automobiliu buvo pristatytas H. K., kuris nukentėjo apie 11.00 val. A. r. K. miške. Traumos aplinkybės nežinomos. Nustatyti abipusiai daugybiniai šonkaulių lūžimai, skeveldrinis šlaunikaulio lūžimas (t. 1, b. l. 29).

502010-11-04 UAB „M.“ pateikė kopijas: įmonės registracijos liudijimo (1 lapas); darbų saugos instruktažų žurnalų (3 lapai); pagalbinio darbininko pareiginių nuostatų (2 lapai); miško ruošos darbų vadovo J. S. pareiginių nuostatų (2 lapai); J. S. prašymo dėl priėmimo į miško ruošos darbų vadovo pareigas; J. S. darbo sutarties su pakeitimais (3 lapai); E. P. darbo sutarties (3 lapai); miško pramonės ruošos ir gamybos vadovo E. P. pareiginių nuostatų (2 lapai); apdraustųjų asmenų nedraudiminių laikotarpių informacija pateikta VSDF nuo 2010-10-19 iki 2010-10-20; apdraustųjų asmenų nedraudiminių laikotarpių informacija pateikta VSDF 2010-10-18 d.; 2010 m. spalio mėnesio darbo laiko apskaitos žiniaraščio; dėl darbų vykdymo nurodytuose objektuose įsakymo 2010-09-30 V-9/10; V. S. darbų saugos pažymėjimo; įsakymo dėl darbuotojų instruktavimo 2007-07-30 Ds-3; J. S. miško ruošos darbų vadovo pažymėjimo; UAB “M.“ reikalavimo pasiaiškinti H. K. 2010-10-18; 2010-10-18 akto dėl H. K. nebuvimo darbe; 2010-10-18 prašymo dėl poilsio dienų suteikimo H. K. nuo 2010-10-19 iki 2010-10-20 įskaitytinai (pasirašytas sugyventinės, taip informavo E. P.); prašymo 2010-10-18, dėl poilsio dienų suteikimo H. K. nuo 2010-10-19 iki 2010-10-20; įsakymo dėl H. K. šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo P-18/10; įsakymo dėl neatvykimo į darbą administracijos leidimu P-19/10; įsakymo dėl poilsio dienų suteikimo P-22/10; įsakymo dėl poilsio dienų suteikimo J. S. ir J. B. P-20/10 (t. 1, b. l. 69-99).

51Iš pateikto J. S. pažymėjimo B Nr.043448 matyti, kad jis 1999-01-20 baigė miško ruošos darbų vadovų programą ir jam buvo suteikta teisė dirbti (vadovauti) – miškininkystė k.02 (t. 1, b. l. 74).

52Iš pateikto V. S. darbų saugos pažymėjimo B Nr.257842 matyti, kad V. S. 2007-07-26 UAB „Žmogaus sauga darbe“ mokėsi pagal darbų saugos ir sveikatos tarnybos specialistų mokymo programą ir gali dirbti Medienos ir medinių dirbinių gamyba, kodas DD (t. 1, b. l. 76).

532008-01-11 sudaryta darbo sutartimi Nr. 11 H. K. buvo priimtas į UAB „M.“ pagalbiniu darbininku (t. 1, b. l. 145).

54Valstybinės darbo inspekcijos planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus rašte UAB „M.” direktoriui nurodoma, kad Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 208 68 punkte yra nustatyta, kad miško ruošos darbams turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas. Šiame teisės akte nėra nustatyta periodiškumo dėl pavojingų darbų vadovo papildomo atestavimo. jeigu pažymėjimo galiojimo terminas nenurodytas, reiškia jis galioja neterminuotai (t. 4, b. l. 200).

55Iš 2010-09-07 UAB „M.“ sudarytos darbo sutarties su E. P. (t. 1, b. l. 83)ir jam išduoto darbo pažymėjimo(t. 2 b. l. 120) matyti, kad E. P. buvo priimtas medienos pramonės ruošos-gamybos vadovu.

56Pagal UAB „M.“ direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. V-2/2010 patvirtintus Medienos pramonės ruošos – gamybos vadovo pareiginius nuostatus, asmuo einantis šias pareigas, turi vadovauti paskirtam darbui, paskirstyti darbuotojams darbus, (...), instruktuoti ir kontroliuoti kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų, informuoti darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, kontroliuoti darbuotojų, dirbančių miške, saugų darbą ir jį nutraukti, jeigu tai kelia pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, arba gali sukelti avariją ar gaisrą (t. 1, b. l. 81-82).

57Apeliacinės instancijos teismo nutartimi skirta teismo darbų saugos ekspertizė, pateikiant ekspertams klausimus: 1. Kokios nelaimingo atsitikimo, įvykusio 2010-10-20, priežastys? 2. Ar darbo sąlygos ir organizacinės bei techninės darbų saugos priemonės atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį? 3. Ar UAB „M.“ direktoriaus V. S. veiksmai atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį? 4. Ar UAB „M.“ medienos pramonės miško ruošos ir gamybos vadovo E. P. veiksmai atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį, ar jo kvalifikacija atitiko pareiginiuose nuostatuose keliamus reikalavimus? 5. Ar UAB „M.“ miško ruošos darbų vadovo J. S. veiksmai atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį, ar jo kvalifikacija atitiko pareiginiuose nuostatuose keliamus reikalavimus? 6. Ar UAB „M.“ pagalbinio darbininko H. K. veiksmai atitiko darbų saugos norminių aktų reikalavimus ir vykdomų darbų pobūdį? (t. 5, b. l. 170-173).

58Ekspertizės akto Nr. 11-218 (15) išvadose (t. 5, b. l. 176-182) nurodoma:

591. Tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimi yra tai, kad tvarkant vėjalaužas Ž. miške, nebuvo naudojami traktorius su lynais ar suktuvas medžiams nuleisti, kai toks privalomasis reikalavimas yra nurodytas Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996-11-25 įsakymu Nr. 208 (toliau - Taisyklių), 96 ir 98 punktuose. Darbų saugos požiūriu netinkamas miško ruošos darbų organizavimas Ž. miške organizaciniu požiūriu įtakojo tiriamą nelaimingą atsitikimą.

602. Tiriamuoju atveju miško ruošos darbai neatitiko Taisyklių 96 ir 98 punktuose reikalavimų apie privalomą traktorių ar suktuvų naudojimą medžiams versti vėjavartų tvarkymo atveju ir tai lėmė nelaimingo atsitikimo kilimą.

613. Tai, kad V. S. davė nurodymą įmonės darbuotojams tvarkyti vėjavartas Ž. miške, kur buvo privalu naudoti technines priemones medžiams versti, o tokių techninių priemonių Ž. miške nebuvo, turėjo įtakos nelaimingam atsitikimui ir neatitiko Taisyklių.

624. Pagal ekspertizei pateiktą medžiagą, iš kurios negalima nustatyti, kuo, išskyrus stebėjimą, pasireiškė E. P. vadovavimas Ž. miške, nėra pagrindo teigti, jog šis jo veiksmas neatitiko darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, ir nėra pagrindo teigti, kad jo kvalifikacija neatitiko pareiginių nuostatų reikalavimų.

635. Pagal ekspertizei pateiktą medžiagą negalima nustatyti, kuo pasireiškė J. S., kaip miško darbų vadovo, veiksmai Ž. miške, kur jis faktiškai dirbo miško pjovėju, todėl nėra pagrindo teigti, kad jo veiksmai ir kvalifikacija neatitiko darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų.

646. UAB „M.“ pagalbinis darbininkas H. K. tiriamo įvykio metu buvo medžio, kuris nukrito ant darbininko, galimo kritimo trajektorijoje, tačiau tokie H. K. veiksmai neprieštaravo jam privalomos instrukcijos Nr. 3 (t. 2, b. l. 182) 17.1. p. reikalavimui.

65Apeliacinės instancijos teisme gauti ir ištirti papildomi rašytiniai įrodymai:

66UAB „M.“ Kauno apygardos teismui pateikė 2010-08-11 darbo sutarties Nr. 33 su J. S. originalą, iš kurios turinio matyti, kad J. S. priimtas į darbą miško pjovėju nuo 2010-08-12. Darbo sutartis pakeista 2010-08-16 įsakymu P-4/10 – pakeista 1.2 ir 3 punktai. „1.2 darbuotojas pagrindinio darbo metu atlieka „miško ruošos darbų vadovo“ pareigas ir atsako už miške dirbančių darbuotojų saugą, darbo organizavimą. Dirba vadovaudamasis miško ruošos darbų vadovo nuostatais. 3. Už papildomai atliekant miško ruošos darbų vadovo pareigas, esant papildomam krūviui mokama priemoka prie pagrindinio atlyginimo 100 litų, nesant darbų vadovo darbo vietoje, o esant miško pramonės ruošos ir gamybos vadovui mokama 20 Lt priedas prie atlyginimo už saugą darbe, darbuotojų priežiūrą“ (t. 5, b. l. 80-82).

672010-08-16 J. S. pateikė UAB „M.“ direktoriui prašymą, kuriame nurodė: „Kadangi turiu miško ruošos darbų vadovo pažymėjimą, prašau pakelti mane pareigose ir atliekamo darbo metu papildomai skirti mane miško ruošos darbų vadovu (t. 5, b. l. 76).

68Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalo kopija bei įsakymų originalai patvirtina, kad 2010-08-11 užregistruotas įsakymas P-1/10 dėl J. S. priėmimo į darbą, o 2010-08-16 įsakymas Nr. P-5/10 dėl J. S. skyrimo miško ruošos darbų vadovu, 2010-09-08 įsakymas Nr. P-10/10 dėl E. P. priėmimo į darbą. (t. 5, b. l. 83-84, 85,89, 94).

692008-01-21 UAB „M.“ direktoriaus įsakymu Nr. V-1 patvirtinti „Miško paruošos darbų vadovo pareiginiai nuostatai“. Šių nuostatų pagrindu miško ruošos darbų vadovas privalo instruktuoti darbuotojus darbų saugos klausimais, informuoti juos apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, kontroliuoti darbuotojų, dirbančių miške, saugų darbą ir jį nutraukti, jeigu tai kelia pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, arba gali sukelti avariją ar gaisrą, nutraukti darbus, jei pažeidžiamos normos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisriniai reikalavimai. Minėti nuostatai pasirašyti J. S.: „Susipažinau ir sutinku J. S. /parašas/“ (t. 5, b. l. 78-79).

70UAB „M.“ asmeninių apsauginių apskaitos priemonių kortelė Nr. ID-10 patvirtina, kad H. K. buvo išduotas darbo kostiumas, darbo batai, striukė, pošalmis, šalmas, pirštinės, neperšlampamas kostiumas, liemenė su atšvaitais (t. 5, b. l. 134).

71Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas Nr. 3 ir ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr. 008 patvirtina, kad 2007-10-17 UAB „M.“ įsigijo traktorių T-150 (t. 5, b. l. 138-139).

72Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas Nr. 1 ir ilgalaikio turto apskaitos kortelė Nr. 007 patvirtina, kad 2007-10-17 UAB „M.“ įsigijo traktorių MTZ-952 (t. 5, b. l. 40-141).

73Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pažyma patvirtina, kad UAB „M.“ (įm. k. ( - )) vardu 2010 m. spalio mėn. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų neįregistruota (t. 5, b. l. 187).

74V. S. turi traktorininko pažymėjimą (t. 6, b. l. 3-4), traktoriaus registracijos liudijimas patvirtina, kad S. S. vardu nuo 2009-09-04 yra registruotas traktorius T-150K (t. 5, b. l. 5-6).

75Prie bylos prijungti UAB „M.“ registrų žurnalai:

76UAB „M.“ „Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas“ patvirtina, kad prieš pradedant darbą įmonėje, su darbo taisyklėmis pasirašytinai supažindinti H. K., J. S., E. P. ir kiti darbuotojai.

77UAB „M.“ Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registras patvirtina, kad H. K. instruktuotas 2008-01-14 ir 2010-02-16. 2010-08-12 J. S. instruktuotas kaip miško pjovėjas, o 2010-08-16 instruktuotas kaip Miško ruošos darbų vadovas. E. P. instruktuotas 2010-09-08 kaip Medienos pramonės ruošos gamybos vadovas.

78UAB „M.“ Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas patvirtina, kad su pareiginiais nuostatais kaip darbininkas 2008-01-14 buvo supažindintas H. K.. 2010-08-12 J. S. buvo supažindintas su miško pjovėjo pareiginiais nuostatais, o 2010-08-16 – su miško ruošos darbų vadovo pareigiais nuostatais. 2010-09-28 E. P. buvo supažindintas su medienos pramonės ruošos – gamybos vadovo nuostatais.

79Pagal BK 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos apsaugos darbe reikalavimus, jeigu dėl to įvyko nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirado kitokių sunkių padarinių. Šio nusikaltimo objektyvieji požymiai reiškiasi kaip: 1) veika – darbų saugos įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų darbų saugos ar sveikatos saugos darbe reikalavimų pažeidimu; 2) pavojingi padariniai – nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar kitokie sunkūs padariniai; 3) priežastinis ryšis tarp padarytos veikos ir kilusių padarinių. Pagal BK 176 straipsnį atsako tik specialūs subjektai – darbdaviai ir kiti asmenys, kurie dėl savo tarnybinės padėties ar specialių įgaliojimų yra atsakingi už saugą darbe, saugos darbe norminių aktų laikymąsi. Ši nusikaltimo sudėtis yra blanketinė, todėl, taikant šią normą, būtina nustatyti, kokie darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe įstatymų reikalavimai buvo pažeisti. Kiekvienu konkrečiu atveju analizuojami tie įstatymai ir įstatymų lydimieji lokalinio pobūdžio teisės aktai, kuriuose įtvirtintos konkrečios darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui nustatytos pareigos, sprendžiama, ar tų pareigų buvo laikomasi. Ši nusikalstama veika gali būti padaryta tiek tyčia, tiek dėl neatsargumo (kasacinės nutartys Nr. 2K-267/2009, 2K-134/2010,2K-221/2011 ir kt.).

80Nusikaltimo subjektai – pakaltinami, ne jaunesni kaip šešiolikos metų amžiaus darbdaviai ir kiti asmenys, kurie dėl savo tarnybinės padėties ar specialių įgaliojimų yra atsakingi už saugą darbe, saugos darbe norminių aktų laikymąsi.

81Darbdavio atsakomybė pagal BK 176 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimo sudėtį nėra absoliuti. Pagal BK 176 straipsnį atsako ne tik darbdaviai, bet ir kiti jų įgalioti asmenys, kurie dėl savo tarnybinės padėties ar specialių įgaliojimų yra atsakingi už saugą darbe, saugos darbe norminių aktų laikymąsi. Taigi, darbdavys minėtomis sąlygomis atsako tik tiek, kiek jis nustatyta tvarka nėra perdavęs savo atsakomybės darbų saugos srityje įgaliotam asmeniui. Taigi šio nusikaltimo subjektas yra arba įmonės vadovas, arba jo įgaliotas įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus įmonėje ir (ar) įmonės struktūriniame padalinyje asmuo. Pagal Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 32 str. 1 d. darbdaviui atstovaujantis asmuo (įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros vadovas) „gali pavesti darbdavio įgaliotiems asmenims, iš jų – padalinių vadovams, įgyvendinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencines priemones. Pavedimas įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos priemones įforminamas darbdaviui atstovaujančio asmens įsakymu, potvarkiu ar kitu dokumentu. Toks pavedimas gali būti numatytas padalinio vadovo ar kito darbdavio įgalioto asmens darbo sutartyje arba pareigybės aprašyme (instrukcijoje)“. Tiriamu atveju tai ir buvo padaryta.

82Vertinant specialisto išvadą Lietuvos teismo ekspertizės centro darbų saugos specialisto išvados Nr. 11-1322 (11), matyti, jog joje pateikiami atsakymai yra sąlyginio pobūdžio (...jeigu, tai....). Apklausus specialistę, ji patvirtino, kad tokį išvadų pobūdį lėmė duomenų trūkumas. Teikiant išvadas nebuvo vertinamas J. S. skyrimas miško ruošos darbų vadovu, faktas apie jo gautą atlyginimo priedą už šias pareigas. Specialistė patvirtino, kad ji rėmėsi liudytojų parodymais ir VDI išvadomis ir sprendė, kad darbams vadovavo E. P.. Kolegija sprendžia, kad specialistė peržengė kompetencijos ribas, kadangi įrodymų vertinimas ir faktinių aplinkybių konstatavimas yra teismo prerogatyva. Dėl šių priežasčių specialisto išvados laikytinos pagrįstomis iš dalies. Teismas remiasi ta išvadų dalimi, kuri paremta objektyvių byloje surinktų įrodymų analize: 1. tiriamo nelaimingo atsitikimo techninėmis priežastimis yra tai, kad dorojant vėjovartų ir vėjalaužų biržę, pjaunant ir leidžiant dalinai palaužtą medį, nebuvo naudojamos atitinkamos techninės priemonės (traktoriaus ar suktuvo lynai), dėl ko darbuotojai, pradėjus medžiui virsti, pateko į pavojingą zoną. Organizaciniu požiūriu, miško ruošos darbų Ž. k. miške netinkamas organizavimas (darbų saugos požiūriu), tikėtina, įtakojo tiriamą įvykį; 2. tiriamuoju atveju miško ruošos darbai neatitiko Taisyklių [3] 84, 96, 98 p. darbų saugos reikalavimų (leidžiant medžius lūžusiais kamienais, reikia naudoti traktorius ar suktuvus, prikabinant prie jų lynus), Tvarkos [5] 31.1.1 p. reikalavimus (darbuotojai turi būti papildomai instruktuojami darbo vietoje, pakeitus darbo vietą arba pasikeitus darbo aplinkos rizikos veiksniams), Tvarkos [5] 2, 16 p. reikalavimų (Instrukcijų tekstas turi būti aiškus, reikalavimai - trumpi, konkretūs, informuojantys, kaip saugiai dirbti pavestą darbą). Jeigu miško ruošos darbams nevadovavo ir nebuvo paskirtas atestuotas pavojingų darbų vadovas, tai neatitiko Taisyklių [3] 68 ir 70 p. reikalavimų, kad miško ruošos darbams atlikti turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas, kuris yra atsakingas už darbo saugą darbo vietose.

832015-02-13 ekspertizės akte Nr. 11-218 (15) išvadose pateikiamos tos pačios nelaimingo atsitikimo darbe priežastys techniniu požiūriu, laikytinos pagrįstomis. Tačiau kalbant apie organizacines įvykio priežastis, pateiktas aktas vertintinas kaip nepagrįstas, nelogiškas ir paremtas subjektyviais eksperto pasvarstymais surinktų byloje įrodymų tema, o akto aprašomoji dalis patvirtina, kad ekspertas be jokio pagrindo savo išvadas grindė ir skundžiamu nuosprendžiu konstatuotomis aplinkybėmis.

84Taigi paminėti specialisto išvada ir ekspertizės aktas leidžia pripažinti nustatyta, jog nelaimingą atsitikimą tiriamuoju atveju lėmė tai, kad miško ruošos darbai neatitiko Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96, patvirtintų Lietuvos Respublikos miškų ūkio ministerijos 1996-11-25 įsakymu Nr. 208 (toliau – Taisyklių) 84, 96, 98 p. darbų saugos reikalavimų (leidžiant medžius lūžusiais kamienais, privalomai reikia naudoti traktorius ar suktuvus, prikabinant prie jų lynus). Tuo pagrindu nusikaltimo subjektu gali būti tik tas asmuo, kuris buvo atsakingas už darbų saugą tiriamo įvykio metu. Taigi 2010-11-12 Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 1 nurodytos nelaimingo atsitikimo priežastys, tai yra skyrimas dirbti nustatyta tvarka neapmokytą ir neatestuotą miško ruošos darbams, papildomai neinstruktuotą saugos ir sveikatos darbe klausimais, periodiškai nepasitikrinus sveikatos pagalbinį darbininką H. K., nėra tiesioginiu priežastiniu ryšiu susijusios su kilusiomis pasekmėmis.

85Taisyklių 68 ir 70 p. nustatyti reikalavimai, kad miško ruošos darbams atlikti turi vadovauti apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas, kuris yra atsakingas už darbo saugą darbo vietose. Įrodymai byloje patvirtina, kad V. S. buvo atestuotas dėl darbų saugos, turėjo tam tinkamą kvalifikaciją (darbų saugos pažymėjimas B Nr.257842; t. 1, b. l. 76). Tačiau analogišką kvalifikaciją turėjo ir J. S.. J. S. priimtas į darbą miško pjovėju nuo 2010-08-12. 2010-08-16 J. S. pateikė UAB „M.“ direktoriui prašymą, kuriame nurodė: „Kadangi turiu miško ruošos darbų vadovo pažymėjimą, prašau pakelti mane pareigose ir atliekamo darbo metu papildomai skirti mane miško ruošos darbų vadovu“. 2010-08-11 užregistruotas įsakymas P-1/10 dėl J. S. priėmimo į darbą, o 2010-08-16 įsakymas Nr. P-5/10 dėl J. S. skyrimo miško ruošos darbų vadovu. J. S. darbo sutartyje, kuri pakeista 2010-08-16 įsakymu P-4/10, nurodyta, kad darbuotojas (t. y. J. S.) pagrindinio darbo metu atlieka miško ruošos darbų vadovo pareigas ir atsako už miške dirbančių darbuotojų saugą, darbo organizavimą. Dirba vadovaudamasis miško ruošos darbų vadovo nuostatais. Už papildomai atliekant miško ruošos darbų vadovo pareigas, esant papildomam krūviui mokama priemoka prie pagrindinio atlyginimo 100 litų, nesant darbų vadovo darbo vietoje, o esant miško pramonės ruošos ir gamybos vadovui mokama 20 Lt priedas prie atlyginimo už saugą darbe, darbuotojų priežiūrą“.

862008-01-21 UAB „M.“ direktoriaus įsakymu Nr. V-1 patvirtinti „Miško paruošos darbų vadovo pareiginiai nuostatai“. Šių nuostatų pagrindu miško ruošos darbų vadovas privalo instruktuoti darbuotojus darbų saugos klausimais, informuoti juos apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, kontroliuoti darbuotojų, dirbančių miške, saugų darbą ir jį nutraukti, jeigu tai kelia pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, arba gali sukelti avariją ar gaisrą, nutraukti darbus, jei pažeidžiamos normos, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisriniai reikalavimai. Minėti nuostatai pasirašyti J. S.: „Susipažinau ir sutinku J. S. /parašas/“. Iš pateikto J. S. pažymėjimo B Nr.043448 matyti, kad jis 1999-01-20 baigė miško ruošos darbų vadovų programą ir jam buvo suteikta teisė dirbti (vadovauti) – miškininkystė k.02. Teisės aktuose nėra nustatyta periodiškumo dėl pavojingų darbų vadovo papildomo atestavimo, taigi jei pažymėjimo galiojimo terminas nenurodytas, reiškia jis galioja neterminuotai. Tai patvirtino teismo posėdyje apklausta specialistė J. R.. Tokios pat nuomonės laikosi ir Valstybinės darbo inspekcijos planavimo ir veiklos stebėsenos skyrius (t. 4, b. l. 200). UAB „M.“ „Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas“, Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registras, Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas patvirtina, kad J. S. prieš pradedant darbą su darbo taisyklėmis supažindintas pasirašytinai, 2010-08-12 J. S. instruktuotas kaip miško pjovėjas, o 2010-08-16 instruktuotas kaip Miško ruošos darbų vadovas.

87Darytina išvada, kad J. S. kompetencija atitiko miško darbų vadovo pareigybei keliamus reikalavimus darbų saugos srityje, jis buvo supažindintas su įsakymais ir pareiginiais nuostatais dėl jo skyrimo asmeniu, atsakingu už darbų saugą. J. S. patvirtino, kad už minėtų funkcijų atlikimą jis gaudavo priedą prie atlyginimo.

88Kaltinamasis V. S. patvirtino aplinkybes dėl J. S. skyrimo asmeniu, atsakingu už darbų saugą miško ruošos darbuose, nurodė, kad įmonė turėjo galimybę vykdyti darbus naudojant traktorius ar suktuvus. Jis pateikė tai patvirtinančius dokumentus (traktorininko pažymėjimas, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktai, turto apskaitos kortelės, traktoriaus registracijos liudijimas), iš kurių matyti, kad įmonė turėjo du traktorius, kurie vėliau buvo parduoti, vienas iš jų, traktorius T-150, parduotas nuteistojo motinai S. S., kurios vardu yra registruotas iki šios dienos. Šie įrodymai patvirtina, kad UAB „M.“ turėjo galimybę vykdomuose darbuose pasitelkti minėtą techniką. Pažymėtina, kad įstatymas nenumato, jog miško darbus vykdanti įmonė privalo turėti nuosavybės teise traktorius, reikalingus miško ruošos darbams atlikti, tokią techniką nedraudžiama samdyti iš kitų fizinių ar juridinių asmenų. Liko nepaneigti ir V. S. parodymai, kad įmonės darbininkai turėjo galimybę naudoti suktuvus.

89Svarbu atsižvelgti į tą aplinkybę, kad pats įmonės direktorius V. S. nevykdavo į kirtavietes ir apie vykdomų darbų pobūdį, jų pavojingumą jam nebuvo žinoma. Tai patvirtino savo parodymuose įmonės darbuotojai E. P. („iki įvykio S. tame miške nematė, S. naujos darbo vietos neparodė“), J. S. („S. tokio įvykio numatyti negalėjo, nes jis miške nebuvo, nebuvo atvažiavęs pažiūrėti miško“).

90Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad nuo 2010-09-08 UAB „M.“ medienos pramonės ruošos – gamybos vadovu buvo įdarbintas E. P. (t. 1, b. l. 82-3). E. P. parašai registruose patvirtina, kad jis pasirašytinai buvo supažindintas su darbo taisyklėmis, 2010-09-08 instruktuotas kaip Medienos pramonės ruošos gamybos vadovas, supažindintas su medienos pramonės ruošos – gamybos vadovo nuostatais.

91Pagal UAB „M“ direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. V-2/2010 patvirtintus Medienos pramonės ruošos – gamybos vadovo pareiginius nuostatus, asmuo einantis šias pareigas, be kitų pareigų turi instruktuoti ir kontroliuoti kaip pavaldūs darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų, informuoti darbuotojus, pakitus darbo procesui, apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai, kontroliuoti darbuotojų, dirbančių miške, saugų darbą ir jį nutraukti, jeigu tai kelia pavojų žmonių sveikatai ar gyvybei, arba gali sukelti avariją ar gaisrą (t. 1, b. l. 81-82). E. P., paskirtas eiti šias pareigas, neturėjo tinkamos kvalifikacijos dėl darbų saugos, todėl 2011-08-03 Lietuvos teismo ekspertizės centro darbų saugos specialisto išvados Nr. 11-1322 (11) 3 punktas yra visiškai pagrįstas: tiriamo įvykio metu E. P. veiksmai neatitiko Taisyklių [3] 68 p. nurodyto darbų saugos reikalavimo, kad miško ruošos darbams vadovauti gali tik apmokytas ir atestuotas bei turintis atitinkamą pažymėjimą pavojingų darbų vadovas.

92Tačiau vykdant miško ruošos darbus, dalyvavo ir J. S., kuris buvo tinkamai įformintas kaip asmuo, atsakingas už darbų saugą vykdant miško ruošos darbus UAB „M“. Faktas, kad 2010-09-08 medienos pramonės ruošos – gamybos vadovu buvo įdarbintas E. P., kurio pareiginiuose nuostatuose taip pat nurodyta pareiga rūpintis darbų sauga, neatleido J. S. nuo miško ruošos darbų vadovo pareigų, tame tarpe ir nuo pareigos užtikrinti darbų saugos reikalavimų vykdymą.

93E. P. parodymai, kad V. S. nurodęs dirbti pažeidžiant darbų saugos taisykles, prašomas nesuteikė priemonių saugiam darbui, vertintini kritiškai. Pirmosios instancijos teisme E. P. parodė, kad įrangos V. S. prašęs, bet neatsimena kokios („atrodo, vartyti medį yra toks kaištis, pleištas“), o apeliacinės instancijos teisme kategoriškai teigė V. S. prašęs būtent traktoriaus ir trosų. Toks parodymų nenuoseklumas leidžia juos vertinti kaip nepatikimus, duodamus priklausomai nuo bylos nagrinėjimo teisme eigos ir teismo tiriamų aplinkybių. Be to, E. P. nurodo reikalavęs iš V. S. priemonių, reikalingų saugiam darbui, tačiau tokie parodymai prieštarauja jo paties duotiems parodymams apie tai, kad apie darbų saugą jis nieko nesupranta, nėra pjovėjas ir kaip pjauti mišką patarti nieko negali, o apie tai, kad darbas yra nesaugus ir reikia jį nutraukti, kalbos tarp dirbančių nebuvo.

94Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje motyvavo, kad kaltinamasis V. S. netinkamai organizavo miško ruošos darbus ir tuo pažeidė kaltinime nurodytų norminių aktų reikalavimus, kas sukėlė nelaimingą atsitikimą darbe. Tokia išvada grindžiama tuo, kad būtent tik jis buvo atestuotas dėl darbų saugos UAB „M.“, turėjo tinkamą kvalifikaciją užtikrinti darbų saugą, bet to tinkamai nevykdė, dėl ko jam kyla baudžiamoji atsakomybė pagal BK 176 str. 1 d. dėl nelaimingo atsitikimo ir nukentėjusiajam H. K. kilusių sunkių padarinių. Kaip matyti iš aukščiau išdėstytų įrodymų analizės, ši pirmosios instancijos teismo išvada nepagrįsta bylos duomenimis. Nuosprendyje nepaminėta ir neaptarta dalis svarbių bylai asmenų parodymų, užfiksuotų teisiamojo posėdžio protokole, neanalizuoti dokumentai, patvirtinantys E. P. ir J. S. pareigybėms priskirtas funkcijas miško ruošos darbų metu, apskritai nepasisakyta dėl J. S. darbo pareigų įmonėje, be motyvų atmesti V. S. parodymai apie tai, kad pavojingų darbų vadovu įmonėje buvo paskirtas J. S.. Tai, kad atsakingi asmenys galimai nevykdė jiems pavestų funkcijų, nereiškia, kad tokiu atveju atsakomybė kyla pačiam darbdaviui, juo labiau, kad byloje nesurinkta jokių patikimų įrodymų, jog darbų saugos taisyklių nesilaikymą įtakojo ar nulėmė V. S. veiksmai ar neveikimas.

95Kolegija daro išvadą, kad V. S., kaip darbdaviui atstovaujantis asmuo, galėjo perleisti ir perleido savo pareigas darbų saugos srityje kitiems įgaliotiems asmenims. V. S. perleidus pareigas darbų saugos srityje kitiems asmenims, jo kaltės už šį nelaimingą atsitikimą darbe nėra, jis nėra tinkamas subjektas, todėl išteisintinas tuo pagrindu, jog neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.). Jeigu išteisinamasis nuosprendis priimamas BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punkto pagrindais, o nusikalstamą veiką padaręs asmuo lieka nenustatytas, teismas po nuosprendžio įsiteisėjimo bylą perduoda prokurorui, kad šis imtųsi priemonių tą nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti (BPK 303 str. 6 d.).

96Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nukentėjusysis ir civilinis ieškovas H. K. civiliniam atsakovui UAB „M.“ pateikė patikslintą civilinį ieškinį, kuris grindžiamas kaltinamojo V. S., kaip UAB „M.“ vadovo, teisės aktuose nustatytų darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų nesilaikymu, dėl ko įvyko nelaimingas atsitikimas, sąlygojęs turtinės ir neturtinės žalos atsiradimą nukentėjusiajam H. K. (t. 4, b. l. 101-103). Pagal CK 6.264 straipsnio 1 dalį samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines (tarnybines) pareigas, kaltės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką bylose dėl nusikalstamos veikos pagal BK 176 straipsnio 1 dalį neturtinės žalos atlyginimas, vadovaujantis minėta įstatymo nuostata, priteisiamas iš asmens, samdančio darbuotoją, dėl kurio kaltės įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, t. y. iš civilinio atsakovo, kurie dažniausiai yra juridiniai asmenys (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-572/2013, 2K-267/2009, 2K-134/2010). Taigi šioje byloje teismas žalos atlyginimą, vadovaudamasis minėta CK 6.264 straipsnio 1 dalimi, galėtų priteisti tik tuo atveju, jei nuosprendžiu būtų konstatuota, kad nelaimingas atsitikimas darbe kilo dėl UAB „M“ darbuotojo kaltės. Juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika, t. y. tai, kad jis yra savarankiškas teisinių santykių subjektas, turintis teisinį veiksnumą ir teisnumą, savarankišką pavadinimą, organizacinį vientisumą, jo turtas yra atskirtas nuo jo dalyvių turto, tačiau jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu veikiančius fizinius asmenis, suponuoja ir jo kaltės specifiškumą. Juridinio asmens kaltė sietina su fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesais, kalte.

97Taigi, remiantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punktu, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį teismas atmeta civilinį ieškinį, kadangi neįrodyta, kad kaltinamasis dalyvavo darant nusikalstamą veiką.

98Pažymėtina, kad toks teismo sprendimas nereiškia, jog nukentėjusysis H. K. apskritai netenka teisės reikalauti iš UAB „M“ neturtinės žalos atlyginimo. Šiuo nuosprendžiu konstatuojama tik tai, kad nukentėjusiojo reikalavimas bendrovei atlyginti neturtinę žalą, ieškinio pagrindu nurodant nusikalstamus V. S. veiksmus, yra nepagrįstas.

99Dėl dokumentų klastojimo

100Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo.

101Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio teisingumo pakeitimas. Dokumentai klastojami įrašant melagingą informaciją, padirbant parašą ar antspaudą, pašalinant tikro dokumento teksto dalį, perklijuojant nuotrauką ir pan. Tikro dokumento suklastojimas yra ne tik tada, kai kaltininkas neteisėtai pakeičia autentiško dokumento formą ir (ar) turinį, tokiais neteisėtais veiksmais įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją ir siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą, bet ir tada, kai kaltininkas, objektyviai turėdamas teisę savo vardu surašyti, atspausdinti ar kitaip pagaminti tam tikrus dokumentus, neteisėtai savo vardu surašo, atspausdina ar kitaip pagamina tokį dokumentą, jame įtvirtindamas tikrovės neatitinkančią informaciją, arba kito asmens į dokumentą įtrauktus objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis patvirtina parašu, antspaudu arba kitokiu būdu, siekdamas paleisti tokį dokumentą į teisinę apyvartą kaip tikrą (kasacinė nutartis Nr. 2K-7-35/2011, Nr. 2K-37/2012). Pagal teismų praktiką dokumentu BK 300 straipsnio 1 dalies prasme, laikytinas kiekvienas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-139/2012, 2K-361/2012). Teismų praktikoje dokumentu laikytinas bet koks rašytinis aktas, kuriuo asmuo liudija faktą, turintį teisinę reikšmę. Rašytinio akto teisinė reikšmė pasireiškia tuo, kad jis suteikia tam tikras teises ir pareigas.

102Atskleidžiant BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo objektyviuosius požymius, svarbu nustatyti kaltinamo asmens veiksmų apimtį, konkrečiai įvardyti, kuo šie veiksmai pasireiškė suklastojant bei panaudojant kaltinime nurodytą dokumentą. Kadangi nusikaltimo sudėtis formalioji, baigtumui pakanka tik pačios veikos atlikimo. Subjektyviajam šio nusikaltimo požymiui – kaltei yra būdinga tiesioginė tyčia. Tai reiškia, kad pagamindamas netikrą ar klastodamas tikrą dokumentą, jį panaudodamas, kaltininkas suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir nori taip veikti (BK 15 straipsnio 2 dalis).

103Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, kad apylinkės teismas šioje kaltinimo dalyje išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištyrė byloje surinktus įrodymus, padarė byloje nustatytomis aplinkybėmis pagrįstas išvadas, išdėstė įrodymus, kuriais remiasi, įvertino įrodymų teisėtumą, sąsajumą, patikimumą, todėl teisėtai ir pagrįstai V. S. pripažino kaltu padarius BK 300 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikalstamą veiką. Apeliacinės instancijos teismas neturi jokio pagrindo kitaip vertinti pirmosios instancijos teismo ištirtų įrodymų, abejoti apylinkės teismo padarytomis išvadomis, ir su jomis sutinka.

104Teisėjų kolegijos nuomone, surinktų ir bylos teisminio nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma patvirtina V. S. pareikštame kaltinime pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nurodytas aplinkybes, jog dirbdamas UAB „M.“ direktoriumi, siekdamas išvengti atsakomybės dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kuomet buvo sužalotas H. K., 2010-10-21 d. V. r., S. V. k., M. g. ( - ) suklastojo 2010-10-20 d. UAB „M.“ darbo sutartį Nr. 38 su J. B., ją perrašydamas ir nepagrįstai nurodydamas jos punktuose Nr. 14, 15, kad darbo sutartis įsigalioja nuo 2010-10-21 d. ir darbuotojas pradeda dirbti 2010-10-21 d., bei UAB „M.“ 2010 m. spalio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštį nepagrįstai nurodydamas, kad spalio 19, 20 d. J. B., H. K. ir J. S. neatvyko į darbą administracijai leidus (ND), J. B. nedirbo 2010-10-20 d., o dirbo 7 valandas 2010-10-22 d., bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus - sutartį ir darbo laiko apskaitos žiniaraštį - panaudojo pateikdamas po 2010-10-22 d. LR Valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus AVPK ir kitoms institucijoms; bei 2010-10-19 d. UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-20/10 dėl poilsio dienos suteikimo miško pjovėjui J. S. ir pagalbiniam darbininkui J. B., jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia J. S. ir J. B. poilsio dieną 2010-10-19 d. ir įpareigoja pradėti darbą 2010-10-20 d.; bei 2010-10-20 d. UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-22/10 dėl poilsio dienos suteikimo miško pjovėjui J. S. ir pagalbiniam darbininkui J. B., jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia J. S. ir J. B. poilsio dieną 2010-10-20 d. ir įpareigoja pradėti darbą 2010-10-21 d.; bei 2010-10-18 d. UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-19/10 dėl neatvykimo į darbą administracijos leidimu, jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad suteikia H. K. laisvas dienas administracijos leidimu nuo 2010-10-19 iki 2010-10-20 d. įskaitytinai ir įpareigoja darbų vadovą E. P. paimti pasiaiškinimą dėl nebuvimo darbe spalio18 d.; bei 2010-10-18 d. UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-18/10 dėl H. K. šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo, jį surašydamas atbuline data bei patvirtindamas savo parašu ir nepagrįstai nurodydamas, kad įsako žymėti pravaikštas ir nemokėti darbo užmokesčio pagalbiniam darbininkui H. K. už neatvykimo į darbą dienas, bei šiuos žinomai suklastotus dokumentus – UAB „M.“ direktoriaus įsakymus - panaudojo pateikdamas po 2010-10-22 kaip tikrus LR Valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui ir kitoms institucijoms.

105Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesiremti liudytojų Z. R., J. S., J. B., E. P., D. P., nukentėjusiojo – civilinio ieškovo H. K. pirmosios instancijos teisme duotais parodymais, kurie iš esmės buvo nuoseklūs ir ikiteisminio tyrimo metu, byloje nėra jokių aplinkybių leidžiančių manyti, kad minėti liudytojai yra suinteresuoti nepagrįstai apkaltinti V. S. nusikaltimo, numatyto BK 300 straipsnio 1 dalyje padarymu. Liudytojas J. B. aiškiai nurodė, jog pas V. S. pradėjo dirbti 2010-10-20, tą dieną pasirašė ir sutartį, kurią atvežė E. P., ryte prieš 8 val. Jis dirbo su J., H. su S.. Po įvykio jo sutartis dingo, pasirašė kitą, kad pradeda dirbti nuo 2010-10-21, tačiau faktiškai dirbo nuo spalio 20 d. Antrą kartą pasirašyti darbo sutartį prašė V. S. (t. 5, b. l. 8). Analogiškas aplinkybes pastarasis nurodė dar 2010-10-29 teikdamas paaiškinimą Valstybinei darbo inspekcijai (t. 1, b. l. 132-133). Ikiteisminio tyrimo metu J. B. iš esmės taip pat laikėsi nuoseklios pozicijos, jog tai V. S. jo prašė sakyti, kad spalio 20 d. miške jis nedirbo, tuo pagrindu buvo pasirašyta nauja darbo sutartis (t. 2, b. l. 135-137, t. 3, b. l. 78-79). Liudytojo papildomos apklausos metu paaiškino, jog 2011-01-17 jo ranka rašytame pranešime UAB „M.“ nurodytos aplinkybės apie tai, kad jis turėjo pradėti dirbti 2010-10-21 yra klaidingos, kadangi pranešimo tekstą jam diktavo V ir J. S. (t. 3, b. l. 80). E. P. taip pat patvirtino, kad J. B. pradėjo dirbti įvykio dieną, t. y. 2010-10-20, pasirašė darbo sutarčių žurnale, žurnale už saugumą, bei darbo sutartį, tačiau darbo sutartis buvo pakeista, tai žino iš S.. V. S. jam sakęs, kad J. B. nereikia pasirašyti prašymo dėl išeiginių, nes jo sutartis bus anuliuota (t. 5, b. l. 14-15). Analogiškas aplinkybes liudytojas nurodė ir apeliacinės instancijos teisme, kad J. B. reikiamuose instruktavimo žurnaluose pasirašė įvykio dieną, būnant miške, žurnalus jam buvo perdavusi S. (t. 5, b. l. 49). Be to, tai jog įvykio dieną J. B. faktiškai dirbo nurodė ir nukentėjusysis H. K., bei liudytojai J. S., D. P. (t. 5, b. l. 4, 6-9). UAB „M.“ „Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis, registravimo žurnalas“, „Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais, registracijos žurnalas“, „Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje registras“ patvirtina, kad J. B. su minėtomis instrukcijomis yra raštiškai susipažinęs 2010-10-20. Kaip matyti iš UAB „M.” darbo sutarčių registravimo žurnalo (t. 1, b. l. 56), įrašo Nr. 38, darbo sutarties sudarymo data – 2010-10-20 Nr. 38, įrašytas darbdavys – V. S. ir darbuotojas J. B., tačiau darbo pradžios data yra vizualiai ištaisyta, metai ir mėnesis įrašyti aiškiai – 2010-10, o diena po skaičiaus 2 yra taisyta į vienetą – 1. Nors nuteistasis neneigia, kad J. B. įvykio metu buvo miške, tačiau tikina, jog jis turėjo pradėti dirbti nuo spalio 21 d. (t. 5, b. l. 19). Tokia V. S. dėstoma versija, atsižvelgiant į aukščiau aptartų duomenų visumą, vertintina kritiškai. Pažymėtina, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog nustatinėjant asmeniui inkriminuojamos nusikalstamos veikos sudėties požymius, vadovautis vien tik įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo paaiškinimais apie nagrinėjamo įvykio aplinkybes nėra teisinga. Natūralu, jog gindamasis nuo pareikšto kaltinimo, suvokdamas gresiančią baudžiamąją atsakomybę bei siekdamas jos išvengti, asmuo neatskleis tikrųjų analizuojamo įvykio aplinkybių, todėl tokiu atveju įtariamojo, kaltinamojo ar nuteistojo parodymai vertintini kitų objektyvių nagrinėjamoje byloje esančių duomenų kontekste, kas nagrinėjamu atveju ir buvo padaryta pirmosios instancijos teismo. Įvertinus visas paminėtas aplinkybes darytina išvada, kad V. S. valingai ėmėsi tyčinių veiksmų siekdamas pakeisti dokumento tikrumą ir jo turinio teisingumą, t. y. suklastojo 2010-10-20 UAB „M“ darbo sutartį Nr. 38 su J. B., ją perrašydamas ir nepagrįstai nurodydamas, kad darbo sutartis įsigalioja nuo 2010-10-21 ir darbuotojas pradeda dirbti nuo 2010-10-21.

106Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad UAB „M“ direktoriaus įsakymuose Nr. P-20/10, P-22/10, P-19/10; P-18/10 kaltinamojo V. S. iniciatyva sąmoningai nurodyta tikrovės neatitinkanti informacija, kuri taip pat atsispindi ir darbo laiko apskaitos žiniaraštyje.

107J. S. pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad po įvykio V. S. liepė parašyti darbininkams prašymus, kad spalio 20 d. jiems yra išeiginė, be to tą pačią dieną D., degalinėje S. ir S. liepė rašyti dar vieną prašymą, kad ir spalio 19 d. jie nedirbo. Kodėl taip rašė negali pasakyti, tik po kiek laiko atsipeikėjo, kad padarė blogai. Tame miške dirbo gal 3-4 dieną. K. niekada šiurkščiai nebuvo pažeidęs darbo tvarką, niekada nebuvo baustas (t. 5, b. l. 6-7). Iš esmės tapačias aplinkybes J. S. nurodė ir 2010-10-25 liudytojo apklausoje ikiteisminio tyrimo metu, jog V. S. prašė sakyti, kad spalio 19-20 darbininkai dėl blogų oro sąlygų nedirbo, tai jie buvo nurodę atbuline data surašytuose prašymuose (t. 2, b. l. 128-129). Liudytojo E. P. teigimu, iki nelaimingo atsitikimo miške jie dirbo jau trečią dieną. Pirmi prašymai dėl laisvų dienų suteikimo buvo parašyti įvykio vietoje, o D. buvo diktuojama rašyti prašymus dėl dviejų išeiginių, t. y. spalio 19, 20 d. suteikimo (t. 5, b. l. 14). Ikiteisminio tyrimo metu E. P. taip pat nurodė, kad V. S. dar būnant įvykio vietoje (miške) liepė atbuline data surašyti prašymus dėl laisvadienių suteikimo. Spalio 18, 19, 20 dienomis jokios kalbos tarp jo ir darbuotojų apie laisvas dienas nebuvo (t. 2, b. l. 105-108). Liudytoja Z. R. nurodė, kad ji rašė prašymą H. vardu, jog jam suteiktų laisvadienius spalio 19-20 dienomis, prašymą davė pasirašyti K., kadangi jis buvo sunkios būklės nesuprato ant ko pasirašo. Prašymas buvo adresuotas S., perdavė jį P.. Pradžioje buvo pati pasirašiusi prašymą, tačiau toks prašymas netiko, reikėjo, kad jį pasirašytų H. K. (t. 5, b. l. 5). Analogiškas aplinkybes pastaroji nurodė ir ikiteisminio tyrimo metu (t. 2, b. l. 123-125). Nukentėjusysis H. K. teigė prašymo direktoriui dėl laisvadienių suteikimo savo ranka nerašęs, o kas vyko ligoninėje negalįs prisiminti (t. 5, b. l. 4). Ikiteisminio tyrimo metu patvirtino, kad spalio 18, 19, 20 dienomis jis tikrai dirbo miške (t. 2, b. l. 82-83, 85). D. P. taip pat paaiškino, kad pirmąjį prašymą dėl laisvadienių suteikimo pasirašė Z. R., tačiau S. toks prašymas netiko, tuomet Z. perrašė prašymą ir jį pasirašė H.. Dokumentai keitėsi, buvo rašomi atbulinėmis datomis (t. 5, b. l. 8-9). Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas byloje yra du H. K. prašymai suteikti išeigines dienas (t. 1, b. l. 70-71), tačiau vienas akivaizdžiai pasirašytas Z. R. (t. 1, b. l. 71), kadangi yra identiškas jos parašui liudytojo apklausos protokole (t. 2, b. l. 123-125), kitame yra H. K. parašas, bei E. P. siūlymas suteikti H. K. išeigines (t. 1, b. l. 70). Taigi liudytojų dėstomas aplinkybes objektyviai patvirtina ir byloje esanti rašytinė medžiaga.

108Nors apeliaciniame skunde nuteistasis vadovaujasi liudytojo J. B. dėstomomis aplinkybėmis, kuris nurodė, jog įvykio dieną miške nedirbo, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad minėto liudytojo parodymai kelia pagrįstų abejonių. J. B., praėjus 5 dienoms po įvykio ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad spalio 18, 19, 20 dienomis jis nedirbo, kadangi buvo pateikęs prašymus dėl poilsio dienų suteikimo (t. 2, b. l. 126-127). Tuo tarpu darbo laiko apskaitos žiniaraštyje pažymėta, kad spalio 18 dieną J. B. dirbo 8 valandas (t. 1, b. l. 57). Pastarasis taip pat buvo nurodęs, kad spalio 18 dieną buvo nuvykę į mišką, tačiau lijo lietus, tai nusprendė nedirbti, automobilyje jis, H. K., J. S. parašė prašymus dėl laisvos dienos suteikimo, kai tuo tarpu UAB „M.“ įsakymu Nr. P-18/10 konstatuota, jog H. K. už neatvykimą į darbą spalio 18 dieną paskirta pravaikšta (t. 5, b. l. 102). Taigi J. B. dėstomos aplinkybės prieštarauja paties apelianto pateiktuose dokumentuose užfiksuotiems faktams. Situacijoje, kai apie įvykį iš įvairių šaltinių yra gaunama skirtinga informacija, sprendimas priimamas nustačius, kurie iš duomenų laikytini objektyviais, o kurių patikimumas kelia pagrįstų abejonių. Dėl to, kas paminėta, apygardos teismas, kaip ir pirmosios instancijos teismas, J. B. parodymus nelaiko objektyviais ir sprendžia, kad remtis jais kaip teisingais, besąlygiškai patvirtinančiais V. S. versiją, nėra pagrindo. Šiame kontekste paminėtina, kad V. S. parodymai dėl objektyvių ar subjektyvių faktorių taip pat neatspindi tikrosios įvykių raidos, ar tam tikrų aplinkybių, kadangi ji būdama kaltinamojo sutuoktine neabejotinai siekia palengvinti jo padėtį, todėl jos parodymai vertinti kritiškai. Be to, liudytojų J. S. ir J. B. parodymai prieštarauja kitiems byloje esantiems įrodymams.

109Suklastoto dokumento panaudojimas – kai kaltininkas neteisėtai paleido suklastotą dokumentą į teisinę apyvartą, siekdamas įrodyti ar patvirtinti juridinius faktus ar kitas teisinę reikšmę turinčias aplinkybes. Panaudojimu laikomas tokio dokumento pateikimas valstybinei institucijai, įmonei, organizacijai, pareigūnui, tarnautojui ar kitiems asmenims. Nagrinėjamu atveju bylos duomenimis nustatyta, kad nuteistasis V. S. žinodamas, kad UAB „M.“ darbo sutartyje Nr. 38 su J. B., direktoriaus įsakymuose Nr. P-20/10, P-22/10, P-19/10; P-18/10, darbo laiko apskaitos žiniaraštyje yra įrašyta tikrovės neatitinkanti informacija, minėtus dokumentus sąmoningai pateikė LR valstybinei darbo inspekcijai, Varėnos rajono apylinkės teismui, Alytaus AVPK ir kitoms institucijoms, tokiu būdu kaip UAB „M.“ vadovas siekdamas išvengti gresiančios įmonei žalos atlyginimo dėl nelaimingo atsitikimo darbe.

110Šioje baudžiamojoje byloje V. S. veiksmų turinys rodo, kad šiuos veiksmus (dokumentų klastojimą) jis padarė suvokdamas, jog daro veiką, kuri kelia pavojų BK 300 straipsnio saugomai teisinei vertybei, ir norėdamas taip veikti, o būtent turėdamas tikslą šių dokumentų pagrindu įrodyti, kad nelaimingas atsitikimas nebuvo susijęs su nukentėjusiojo darbiniais santykiais UAB „M.“, juos pateikiant oficialioms institucijoms. Esant tokioms byloje nustatytoms aplinkybėms konstatuoti, kad V. S. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nuteistas nepagrįstai, kad šis baudžiamasis įstatymas jam pritaikytas netinkamai, nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai V. S. skundas šioje dalyje atmestinas kaip nepagrįstas.

111Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę už nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d., bausmės skyrimo nuostatų nepažeidė, parinko tinkamą bausmės rūšį bei bausmės dydį nustatė mažesnį, nei sankcijos vidurkis (veikos padarymo metu galiojusi BK redakcija numatė baudą iki 100 MGL).

112Dėl išlaidų už teisinę pagalbą priteisimo

113Nukentėjusiojo atstovė advokatė Laima Gervelienė pateikė pinigų priėmimo kvitus dėl atstovavimo išlaidų apmokėjimo, iš kurių matyti, kad advokatei už atstovavimą apeliacinės instancijos teismo posėdyje sumokėta 432,73 Eur suma (t. 5, b. l. 65, t. 6, b. l. 1), prašydama priteisti šias išlaidas nukentėjusiojo naudai. Pagal BPK 106 straipsnio 2 dalį tik pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti. Kadangi H. K. buvo pripažintas byloje nukentėjusiuoju dėl kaltinimų pagal BK 176 str. 1 d., o pagal šiuos kaltinimus V. S. yra išteisinamas, todėl pagrindo priteisti nukentėjusiajam advokato išlaidas nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis dalyje dėl šio pobūdžio išlaidų taip pat naikinamas.

114Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 str. 4 d., 329 str. 1 p.,

Nutarė

115Nuteistojo V. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

116Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio dalį, kuria V. S. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d. panaikinti ir priimti naują nuosprendį:

117V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d. išteisinti, neįrodžius, kad kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (BPK 303 str. 5 d. 2 p.).

118Vadovaujantis BPK 303 str. 6 d., bylą perduoti prokurorui, kad šis imtųsi priemonių nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui nustatyti.

119Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria bausmė, paskirta nuteistajam V. S. pagal BK 300 str. 1 d., subendrinta su bausme, paskirta pagal BK 176 str. 1 d.

120Panaikinti nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ir, vadovaujantis BPK 115 str. 3 d. 1 p., nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo H. K. civilinį ieškinį civiliniam atsakovui UAB „M“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo atmesti.

121Panaikinti nuosprendžio dalį dėl advokato pagalbos išlaidų priteisimo iš V. S..

122Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – 3. pagal BK 300 str. 1 d. – 40 MGL (5200 Lt) bauda.... 4. Vadovaujantis BK 63 str. 1 ir 4 d. paskirtos bausmės... 5. Civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintas pilnai. Iš UAB... 6. Civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintas iš dalies.... 7. Iš V. S. nukentėjusiajam H. K. priteista 3000 Lt turėtų advokato pagalbos... 8. Daiktus, t.y. H. K. asmens medicininę kortelę nuspręsta nuosprendžiui... 9. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,... 10. V. S. nuteistas už tai, kad pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų saugos... 11. 1) „Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96“, patvirtintų Lietuvos... 12. 2) „Miško darbų saugos taisyklių DT 1-96“, patvirtintų Lietuvos... 13. 3) „Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo... 14. 4) LR DK 265 str. 2 d., jog „Darbuotojai, kurie darbe gali... 15. 5) „LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo“, priimto 2003-07-01 LR... 16. Be to, V. S. nuteistas už tai, kad suklastojo tikrą dokumentą ir panaudojo... 17. bei UAB „M.“ 2010 m. spalio mėn. darbo laiko apskaitos žiniaraštį... 18. bei 2010-10-19 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-20/10 dėl poilsio... 19. bei 2010-10-20 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-22/10 dėl poilsio... 20. bei 2010-10-18 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-19/10 dėl neatvykimo... 21. bei 2010-10-18 UAB „M.“ direktoriaus įsakymą Nr. P-18/10 dėl H. K.... 22. Nuteistasis V. S. skundžia Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21... 23. Skundo autorius taip pat atkreipia dėmesį, kad teismas pripažino, jog... 24. Teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą... 25. Nuteistojo V. S. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 26. Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžiu V. S.... 27. V. S. nuteistas už tai, kad jis pažeidė teisės aktuose nustatytus darbų... 28. Be to, V. S. nuteistas už tai, kad dirbdamas UAB „M.“ direktoriumi,... 29. Dėl nuteisimo pagal BK 176 straipsnio 1 dalį... 30. Išnagrinėjusi apeliacinio skundo argumentus, ištyrusi ir įvertinusi byloje... 31. Teisėjų kolegijos vertinimu, skundžiamas teismo nuosprendis šioje dalyje... 32. Apklaustas pirmosios instancijos teisme kaltinamuoju V. S. kaltės... 33. Apeliacinės instancijos teisme V. S. papildomai parodė, kad buvo du... 34. Nukentėjusysis ir civilinis ieškovas H. K. pirmosios instancijos teisme... 35. Liudytoja Z. R. pirmosios instancijos teisme parodė, kad H. K. yra jos... 36. Liudytojas J. S. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirbęs pjūklininku... 37. Liudytojas J. S. apeliacinės instancijos teisme parodė, kad įsidarbino... 38. Liudytojas J. B. pirmosios instancijos teisme parodė, kad kaip viskas atsitiko... 39. Liudytojas J. B. pirmosios instancijos teisme parodė, kad 2010-10-20... 40. Liudytoja D. P. pirmosios instancijos teisme parodė, kad jos vyras dirbo... 41. Liudytoja J. S. pirmosios instancijos teisme parodė, kad ji yra V. S.... 42. Liudytojas E. P. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirbęs miško... 43. Liudytojas E. P. apeliacinės instancijos teisme parodė, kad įsidarbino... 44. Liudytojas S. L. pirmosios instancijos teisme parodė, kad dirba VDI Alytaus... 45. 2010-12-06 teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 926/10 (06) patvirtina,... 46. 2010-11-12 Nelaimingo atsitikimo darbe akte Nr. 1 nurodyta, kad nelaimingo... 47. 2011-08-03 Lietuvos teismo ekspertizės centro darbų saugos specialisto... 48. Specialistė J. R. apeliacinės instancijos teisme paaiškino, kad akte... 49. 2010-10-20 Alytaus AVPK OVS budėtojų grupės vyr. specialisto V. B.... 50. 2010-11-04 UAB „M.“ pateikė kopijas: įmonės registracijos liudijimo (1... 51. Iš pateikto J. S. pažymėjimo B Nr.043448 matyti, kad jis 1999-01-20 baigė... 52. Iš pateikto V. S. darbų saugos pažymėjimo B Nr.257842 matyti, kad V. S.... 53. 2008-01-11 sudaryta darbo sutartimi Nr. 11 H. K. buvo priimtas į UAB „M.“... 54. Valstybinės darbo inspekcijos planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus rašte... 55. Iš 2010-09-07 UAB „M.“ sudarytos darbo sutarties su E. P. (t. 1, b. l.... 56. Pagal UAB „M.“ direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. V-2/2010 patvirtintus... 57. Apeliacinės instancijos teismo nutartimi skirta teismo darbų saugos... 58. Ekspertizės akto Nr. 11-218 (15) išvadose (t. 5, b. l. 176-182) nurodoma:... 59. 1. Tiriamo nelaimingo atsitikimo priežastimi yra tai, kad tvarkant... 60. 2. Tiriamuoju atveju miško ruošos darbai neatitiko Taisyklių 96 ir 98... 61. 3. Tai, kad V. S. davė nurodymą įmonės darbuotojams tvarkyti vėjavartas... 62. 4. Pagal ekspertizei pateiktą medžiagą, iš kurios negalima nustatyti, kuo,... 63. 5. Pagal ekspertizei pateiktą medžiagą negalima nustatyti, kuo pasireiškė... 64. 6. UAB „M.“ pagalbinis darbininkas H. K. tiriamo įvykio metu buvo medžio,... 65. Apeliacinės instancijos teisme gauti ir ištirti papildomi rašytiniai... 66. UAB „M.“ Kauno apygardos teismui pateikė 2010-08-11 darbo sutarties Nr. 33... 67. 2010-08-16 J. S. pateikė UAB „M.“ direktoriui prašymą, kuriame nurodė:... 68. Įsakymų personalo klausimais registracijos žurnalo kopija bei įsakymų... 69. 2008-01-21 UAB „M.“ direktoriaus įsakymu Nr. V-1 patvirtinti „Miško... 70. UAB „M.“ asmeninių apsauginių apskaitos priemonių kortelė Nr. ID-10... 71. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas Nr. 3 ir ilgalaikio turto... 72. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją aktas Nr. 1 ir ilgalaikio turto... 73. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus pažyma... 74. V. S. turi traktorininko pažymėjimą (t. 6, b. l. 3-4), traktoriaus... 75. Prie bylos prijungti UAB „M.“ registrų žurnalai:... 76. UAB „M.“ „Darbuotojų, supažindintų su darbo tvarkos taisyklėmis,... 77. UAB „M.“ Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo darbo vietoje... 78. UAB „M.“ Darbuotojų, supažindintų su pareiginiais nuostatais,... 79. Pagal BK 176 straipsnio 1 dalį atsako darbdavys ar jo... 80. Nusikaltimo subjektai – pakaltinami, ne jaunesni kaip šešiolikos metų... 81. Darbdavio atsakomybė pagal BK 176 straipsnio 1 dalyje... 82. Vertinant specialisto išvadą Lietuvos teismo ekspertizės centro darbų... 83. 2015-02-13 ekspertizės akte Nr. 11-218 (15) išvadose pateikiamos tos pačios... 84. Taigi paminėti specialisto išvada ir ekspertizės aktas leidžia pripažinti... 85. Taisyklių 68 ir 70 p. nustatyti reikalavimai, kad miško ruošos darbams... 86. 2008-01-21 UAB „M.“ direktoriaus įsakymu Nr. V-1 patvirtinti „Miško... 87. Darytina išvada, kad J. S. kompetencija atitiko miško darbų vadovo... 88. Kaltinamasis V. S. patvirtino aplinkybes dėl J. S. skyrimo asmeniu, atsakingu... 89. Svarbu atsižvelgti į tą aplinkybę, kad pats įmonės direktorius V. S.... 90. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad nuo 2010-09-08 UAB „M.“ medienos... 91. Pagal UAB „M“ direktoriaus 2010-09-07 įsakymu Nr. V-2/2010 patvirtintus... 92. Tačiau vykdant miško ruošos darbus, dalyvavo ir J. S., kuris buvo tinkamai... 93. E. P. parodymai, kad V. S. nurodęs dirbti pažeidžiant darbų saugos... 94. Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje motyvavo, kad kaltinamasis V. S.... 95. Kolegija daro išvadą, kad V. S., kaip darbdaviui atstovaujantis asmuo,... 96. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad nukentėjusysis ir civilinis ieškovas H. K.... 97. Taigi, remiantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 1 punktu,... 98. Pažymėtina, kad toks teismo sprendimas nereiškia, jog nukentėjusysis H. K.... 99. Dėl dokumentų klastojimo... 100. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino... 101. Tikro dokumento suklastojimas suprantamas kaip dokumento tikrumo ir jo turinio... 102. Atskleidžiant BK 300 straipsnyje numatyto nusikaltimo... 103. Iš skundžiamo nuosprendžio turinio matyti, kad apylinkės teismas šioje... 104. Teisėjų kolegijos nuomone, surinktų ir bylos teisminio nagrinėjimo metu... 105. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesiremti liudytojų Z. R., J. S., J. B., E.... 106. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad UAB „M“ direktoriaus įsakymuose... 107. J. S. pirmosios instancijos teisme paaiškino, kad po įvykio V. S. liepė... 108. Nors apeliaciniame skunde nuteistasis vadovaujasi liudytojo J. B. dėstomomis... 109. Suklastoto dokumento panaudojimas – kai kaltininkas neteisėtai paleido... 110. Šioje baudžiamojoje byloje V. S. veiksmų turinys rodo, kad šiuos veiksmus... 111. Pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę už nusikalstamą veiką,... 112. Dėl išlaidų už teisinę pagalbą priteisimo... 113. Nukentėjusiojo atstovė advokatė Laima Gervelienė pateikė pinigų priėmimo... 114. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 115. Nuteistojo V. S. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 116. Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. kovo 21 d. nuosprendžio dalį, kuria... 117. V. S. pagal Lietuvos Respublikos BK 176 str. 1 d.... 118. Vadovaujantis BPK 303 str. 6 d., bylą perduoti prokurorui,... 119. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria bausmė, paskirta nuteistajam V. S. pagal... 120. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl civilinio ieškinio ir, vadovaujantis 121. Panaikinti nuosprendžio dalį dėl advokato pagalbos išlaidų priteisimo iš... 122. Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....