Byla 2-1081-357/2014
Dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Peritus sprendimai“ ieškinį atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai dėl perkančios organizacijos sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ pareikštu ir patikslintu ieškiniu atsakovei Šiaulių miesto savivaldybės administracijai prašo: 1) įpareigoti atsakovę Šiaulių miesto savivaldybės administraciją panaikinti 2014-08-01 Komisijos posėdyje protokolu Nr. TVPP-391 priimtus sprendimus - ieškovės pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos reikalavimų ir atmesti ieškovės pasiūlymą viešajame pirkime Nr. 190434; 2) įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovės pasiūlymas atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus ir leisti dalyvauti tolimesnėse viešojo pirkimo procedūrose; 3) iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos ieškovės UAB „Peritus sprendimai“ naudai priteisti sumokėtą žyminį mokestį ir visas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014-06-19 paskelbė apie pradedamą viešąjį Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimo paslaugų pirkimą, ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ nesibaigus pasiūlymų pateikimo terminui 2014-07-20 pateikė pasiūlymą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. Viešojo pirkimo komisija 2014-07-29 raštu nurodė patikslinti pasiūlymą, pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pasiūlyme nurodytų subrangovų ištekliai bus prieinami sutarties vykdymo laikotarpiu, pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kaip to reikalauja viešojo pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės 1 punktas. Ieškovė dokumentus pateikė 2014-07-30 per nustatytą 2 darbo dienų terminą, tačiau 2014-08-01 atsakovė informavo apie komisijos priimtą sprendimą ieškovės pasiūlymą atmesti. Ieškovei pateikus pretenziją, atsakovė 2014-08-13 raštu „Dėl pretenzijos“ nurodė, kad perkančioji organizacija neprivalo prašyti papildyti ar paaiškinti pateiktus duomenis, nes ieškovė pateikė tikslius ir aiškius duomenis apie turimų specialistų kvalifikaciją. Ieškovė vertina, kad Komisija neprašė patikslinti pasiūlymo dėl konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelės 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų atitikimo, atmesdama ieškovės pasiūlymą ji pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalį bei teisėtų lūkesčių principą. Ieškovės nuomone, atsakovės veiksmai neužtikrino pagrindinio pirkimo tikslo - racionalaus lėšų naudojimo ir sukėlė ieškovei abejonių dėl viešojo pirkimo skaidrumo. Nurodo, kad į specialistų pozicijas siūlė ekspertus, kurie yra įgiję analogiškos reikalaujamai viešojo pirkimo objektui patirties, siūlomi ekspertai T. V. bei F. A. V. dirbo rengiant 2007-2016 m. Šiaulių miesto strateginį plėtros planą ir kt., Komisija tinkamai neįvertino ir kitų siūlomų ekspertų turimos kvalifikacijos. Vertinant dokumentus sistemiškai, ieškovės siūlomi ekspertai atitinka konkurso sąlygose specialistams keliamus reikalavimus. Mano, kad Komisija atmesdama pretenziją nepagrįstai nurodė, kad siūlomų ekspertų T. V. bei F. A. V. projektinė patirtis neatitinka strateginio plėtros plano parengimo patirties. Ieškovas nesutinka su komisijos išvada ir nurodo, kad T. V. turi didesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant ilgalaikius plėtros planus, strateginius plėtros planus, vadovavęs parengiant ne mažiau kaip vieną ilgalaikį plėtros planą, nuo 2008 m. kovo mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. dirbo ( - ), kur buvo atsakingas už visos grupės pardavimų strategijos kūrimą bei įgyvendinimą, dirbdamas ekspertu ( - ) parengė Infrastruktūros strateginius dokumentus ir vandentvarkos galimybių studiją, nuo 2010 m. gruodžio iki dabar dirba ( - ) įmonės vadovu ir yra atsakingas už įmonės plėtros strategiją. Taip pat ieškovė nurodo, kad strateginio planavimo specialisto poziciją užimsiančiam specialistui keliamą reikalavimą turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų rengimo srityje atitinka siūlomas ekspertas F. A. V., turintis didesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų, strateginių planų rengimo srityje, kurią įgijo ( - ), vadovaudamas ir dalyvaudamas rengiant ( - ) Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programas, ( - ) rengdamas ( - ) miesto strateginės plėtros planą 2007-2016 m., ( - ) - vadovavo ir dalyvavo įgyvendinant ( - ) programą, finansuojamą pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2007 m. metinę programą, dirbdamas ekspertu ( - ) programos projekte ( - ), vadovaudamas ir dalyvaudamas įgyvendinant ( - ) projektą ( - ). Nurodo, kad ekspertė, I. R., tenkina viešojo pirkimo sąlygų reikalavimą turėti strateginio planavimo ir strateginio planavimo dokumentų rengimo 2 metų patirtį, turi apie 10 metų darbo patirtį dalyvaujant rengiant ( - ) strateginius planus.

5Teigia, kad siūlomų ekspertų kvalifikacija yra tinkama, nes reikalavimuose nėra detalizuotas siūlomo eksperto vaidmuo įgyjant reikalaujamą patirtį, Komisija kvalifikaciniuose reikalavimuose neturėjo palikti dviprasmybių ir abstrakčių reikalavimų, kurie nėra aiškintini siaurinamai ir nepalankiai pirkimo dalyviams.

6Ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ pateiktame dublike papildomai nurodo, kad minimalūs kvalifikacijos reikalavimai siūlomam projekto vadovui suformuluoti neišskiriant patirties įgijimo formos, minimalių kvalifikacijos reikalavimų formuluotės pobūdis siūlomam specialistui iš esmės nesiskiria nuo formuluotės siūlomam projekto vadovui. Tai, kad ieškovės siūlomi specialistai turi darbo patirtį, įgytą einant tam tikras pareigas pagal darbo sutartis, komisija laiko neatitinkančia Konkurso sąlygų reikalavimų. Ieškovė teikdama pasiūlymą suprato minimalių kvalifikacijos reikalavimų turinio reikšmę ir pasiūlyme nurodė specialistus atitinkančius minėtus reikalavimus. Ieškovė teikdama pasiūlymą pateikė visą Konkurso sąlygose reikalaujamą informaciją apie siūlomų specialistų atitikimą minimaliems kvalifikacijos reikalavimams - pateikė įgytos patirties aprašymus, nurodė tikslų laikotarpį, kada buvo įgyta patirtis, specialisto vaidmenį ir dalyvavimo apimtį bei kitą Konkurso sąlygose reikalaujamą informaciją, siūlomi ekspertai tiek dalyvaudami projektuose, tiek dirbdami pagal darbo sutartis įgijo analogišką, Konkurso sąlygose reikalaujamą patirtį.

7Ieškovė ieškinyje pažymėjo, kad vienintelis nacionalinio lygmens teisės aktas įpareigojantis savivaldybes rengti strateginius plėtros planus yra Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, kurio 7 straipsnio 3 dalis numato, kad „Savivaldybės tarybos sprendimu gali būti rengiamas savivaldybės strateginis plėtros planas“, tačiau pačios sąvokos detaliau neapibrėžia. Dėl šios priežasties sąvokos turinys aiškintinas taikant teisės analogiją su panašias sąvokas apibrėžiančių teisės aktų normomis, o Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Strateginio planavimo metodikoje vartojamos sąvokos „Strateginis planavimas“, „Strateginis veiklos planas“.

8Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime nurodė, kad nesutinka su ieškiniu ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelėje buvo nustatyti Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai. Ieškovė pateikė pasiūlymą atsakovės vykdomam viešajam konkursui, tačiau, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 2014-08-01 atsakovės Komisijos posėdžio protokolu Nr. TVPP-391 ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. 2014-08-01 pranešime ieškovei buvo paaiškinta, kad pasiūlymas atmestas, kadangi ieškovės nurodytas projekto vadovas ir strateginio planavimo specialistas, kuriam buvo kelta sąlyga turėti 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/arba strateginių planų rengimo srityje, neatitiko nustatytų reikalavimų. Komisijos nuomone, ieškovės siūlomas projekto vadovas neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelėje 2 punkte nurodytų 1.2 ir 1.3 reikalavimų, nes vadovaujančio darbo patirtis ir patirtis dirbant ekspertu nelaikytina strateginio plėtros plano rengimo patirtimi. Konkurso sąlygose buvo nurodoma, kad teikiant kvalifikaciją patvirtinančią informaciją perkančiajai organizacijai reikia nurodyti atsakingų specialistų darbo patirtį, rengiant strateginius plėtros planus, projektus, kuriuose ekspertai dalyvavo, aprašymus ir kt. Perkančiajai organizacijai buvo reikalinga pateikti informaciją apie konkretų projektą to projekto vykdymo metus ir tiekėjo siūlomo specialisto vaidmenį konkrečiame projekte ir to specialisto dalyvavimo apimtį projekte. Ieškovės siūlomas projekto vadovas nėra vadovavęs nei vienam strateginio plėtros plano projektui, bet užėmė eksperto pareigas o ne konkretaus projekto vadovo pareigas, arba užėmė atitinkamas kitas pareigas, kas nelaikytina asmens, kaip specialisto, darbo patirtimi konkretaus projekto rengime. Taip pat nurodo, kad tiekėjo deklaracijoje apie siūlomus specialistus nurodyti projektai neatitiko ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statuso ir nelaikytini strateginiais plėtros planais. Taip pat ieškovės pasiūlymas buvo atmestas ir dėl to, kad ieškovės nurodyta specialistė I. R. neatitiko Konkurso sąlygų 2 lentelėje 2 punkte nurodyto 2.2 reikalavimo, t. y. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/arba strateginių planų rengimo srityje. Komisija vertino, kad tiekėjo deklaracijoje nurodomi projektai, kuriuose dalyvavo ar dalyvauja minėta specialistė, nelaikytini projektais, atitinkančiais ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statusą.

9Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodo, kad Konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelėje, dalyje kurioje buvo nustatyti reikalavimai tiekėjo personalui, buvo pažymėta, kad tiekėjas turi turėti kvalifikuotą personalą, turintį išsilavinimą, atitinkamą darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų, strateginių planų rengimo srityje ir būti dalyvavusiam ilgalaikio plėtros plano ir/arba strateginio plėtros plano rengime. Tiekėjas turėjo deklaracijoje nurodyti atsakingų specialistų darbo patirtį rengiant strateginius plėtros planus, įvardyti konkrečių projektų pavadinimus, projekto vykdymo laikotarpį ir eksperto vaidmenį projekte ir dalyvavimo apimtį. Konkurso sąlygose buvo reikalaujama, kad tiekėjo personalas galėtų suteikti reikalaujamas, t. y. pagal pirkimo objektą miesto strateginio planavimo paslaugas, todėl komisija, spręsdama atmesti ieškovės pasiūlymą dėl personalo kvalifikacijos neatitikimo, sprendimą priėmė ne tik nustatydama minėtoje lentelėje 1.2, 1.3 ir 2.2 punktuose nustatytų reikalavimų pasiūlymo sąlygos neatitikimą, bet ir kompleksiškai vertindama Konkurso sąlygas, t. y. vertindama ir patį pirkimo objektą. Komisija, taip pat vadovavosi Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-295 (2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-212 redakcija) 2.2 punkte įtvirtinta Šiaulių miesto strateginio plėtros plano, t. y. dokumento, kurį turėtų parengti konkurso laimėtojas, sąvoka. Konkurso sąlygų 38 punktas numatė galimybę tiekėjams jų iniciatyva kreiptis į atsakovę, būti aktyviems ir teikti klausimus, prašymus paaiškinti konkurso sąlygas. Prašymų paaiškinti konkurso sąlygų nuostatų neteikė nei ieškovė, nei kiti 5 viešajame pirkime dalyvavę tiekėjai. Komisija, vertindama ieškovės pateiktus duomenis tiekėjo profesinio pajėgumo dalyje, laikė, kad pateiktais duomenimis galima vertinti ar atitinka Konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelėje nustatytus profesinio pajėgumo reikalavimus.

10 Viešųjų pirkimų tarnyba, pateiktoje išvadoje nurodė, kad Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.2 punkte nėra įtvirtinta pareiga tiekėjo specialistams turėti 3 metų darbo patirtį konkrečiuose projektuose, yra nustatytas tik bendras reikalavimas, nėra keliamas konkretus reikalavimas dėl specialisto vaidmens rengiant planus ar konkretus specialisto darbo indėlis, jei iš pateiktos informacijos apie siūlomą specialistą galima daryti išvadą, kad jis apskritai turi darbo patirties rengiant strateginius plėtros planus / ilgalaikius plėtros planus ir turi tokios patirties ne mažiau, kaip 3 metus, tai jo kvalifikacija šiuo aspektu turėtų būti pripažįstama kaip tinkama ir atitinkanti Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1- 1.2 punktą. Viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų esmė. Pažymėjo, kad iš atsakovės dokumentų nėra aišku, dėl ko konkrečiai ieškovės siūlomas ekspertas T. V. pripažintas neatitinkančiu projekto vadovui keliamų reikalavimų, ar dėl to, jog neturi vadovavimo patirties, ar kad nėra vadovavęs rengiant plėtros planus. Tiekėjas, siekdamas atitikti Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.3 punkte nustatytą reikalavimą, turėjo pasiūlyti specialistą, kuris būtų vadovavęs parengiant bent 1 ilgalaikį arba strateginį plėtros planą, jei tiekėjo pasiūlytas specialistas netenkina Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1- 1.3 punkto reikalavimo, savaime nereiškia, jog ieškovė neatitinka Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1.

11Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ilgalaikio / strateginio plėtros plano sąvokos, kuri Konkurso sąlygose nėra pateikta. Už viešojo pirkimo dokumentų parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2- 2.2 punktu keliamas reikalavimas tiekėjo pasitelktiems specialistams turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties arba ilgalaikių plėtros planų, arba strateginių planų (nebūtinai plėtros) rengimo srityje. Vadinasi, specialistas, turintis darbo patirties rengiant arba ilgalaikius plėtros planus, arba strateginius planus, turėtų būti laikomas tinkamu ir atitinkančiu nagrinėjamą reikalavimą. Atsakovė pasisakydama dėl ieškovės pasitelktos specialistės I. R. darbo patirties netinkamumo, neteisėtai susiaurino Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2 -2.2 punkto reikalavimą ir galimai netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymą, kadangi pagal ieškovės paaiškinimus ekspertė I. R. turi apie 10 metų darbo patirtį dalyvaujant rengiant ( - ) strateginius planus. Nurodo, kad atmesti tiekėjo pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu galima tada, kai tiekėjui buvo suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti savo pateiktus duomenis, ir jie aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino perkančiosios organizacijos jam nurodytų trūkumų. Iš procesiniuose dokumentuose nurodytų faktinių aplinkybių sprendė, jog atsakovė nepaprašė ieškovės patikslinti ar paaiškinti jo atitikties Kvalifikacijos reikalavimams Nr. 1 ir Nr. 2, todėl tinkamai neįsitikino ieškovės kvalifikacija.

12Ieškinys tenkintinas iš dalies.

13Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovės sprendimo teisėtumo, kuriuo buvo atmestas ieškovės pasiūlymas dėl neatitikties Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams ir dėl perkančiosios organizacijos pareigos reikalauti tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo.

14Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014-06-19 paskelbė viešąjį Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimo paslaugų pirkimą Nr.190434 (11-35 b.l., 1 t.). Ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ 2014-07-20 pateikė pasiūlymą Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis (36-121 b.l., 1 t.).

15Atsakovės viešojo pirkimo komisija 2014-07-29 raštu Nr. S-2443 „Dėl pasiūlymo patikslinimo“ kreipėsi į ieškovę prašydama patikslinti pasiūlymą ir pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad pasiūlyme nurodytų subrangovų ištekliai bus prieinami sutarties vykdymo laikotarpiu. Taip pat, prašė pateikti įvykdytų sutarčių sąrašą, kaip numato viešojo pirkimo sąlygų 15 punkto 2 lentelės „Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai“ 1 punktas (122 b.l., 1 t.). Ieškovė 2014-07-30 raštu Dėl pasiūlymo patikslinimo (125 b.l., 1 t.) pateikė papildomus dokumentus: eksperto deklaraciją, pasirašytą T. V. (126 b.l., 1 t.), eksperto deklaraciją, pasirašytą F. A. V. (127 b.l., 1 t.), eksperto deklaraciją, pasirašytą I. R. (128 b.l., 1 t.). Taip pat nurodė, kad įvykdė pirkimą ( - ) 2013-08-10 – 2014-01-03 121.000,00 Lt su PVM vertės.

16Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014-08-01 Pranešime apie pasiūlymo atmetimo priežastis nurodė, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl to, kad, Komisijos nuomone, ieškovės siūlomas projekto vadovas neatitiko konkurso sąlygų 2 lentelėje 2 punkte nurodytų 1.2 ir 1.3 reikalavimų (tiekėjas turi turėti kvalifikuotą personalą, galintį suteikti reikalaujamas paslaugas - specialistai turi tenkinti šiuos reikalavimus: Projekto vadovas 1.2. turi turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant ilgalaikius plėtros planus ir/ arba strateginius plėtros planus; 1.3. turi būti vadovavęs parengiant ne mažiau kaip vieną ilgalaikį plėtros planą ir/ arba strateginį plėtros planą); o strateginio planavimo specialistas neatitiko 2.2 reikalavimų - turi turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/ arba strateginių planų rengimo srityje (131 b.l., 1 t.).

172014-08-05 ieškovė pateikė Pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo ir pažymėjo, kad nėra aišku, kokie tiekėjo pateikti dokumentai, kokių nustatytų reikalavimų neatitinka, vertindama tiekėjo pasiūlymą, atsakovė turėjo atsižvelgti į visus tiekėjo pateiktus dokumentus (134-138 b.l., 1 t.).

18Šiaulių miesto savivaldybės administracija raštu Dėl pirkimo procedūros sustabdymo informavo, kad viešojo pirkimo komisija sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta tiekėjo pretenzija ir bus priimtas sprendimas (141 b.l., 1 t.). Šiaulių miesto savivaldybės administracija raštu dėl pretenzijos informavo, kad perkančioji organizacija neprivalėjo dalyvio prašyti papildyti ar paaiškinti pateiktus duomenis, kadangi tiekėjas pateikė tikslius ir aiškius duomenis apie turimų specialistų kvalifikaciją, siūlomas projekto vadovas T. V. neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelėje 2 p, nurodytų 1.2 ir 1.3 reikalavimų, nes: vadovaujančio darbo patirtis ir patirtis dirbant ekspertu nelaikytina strateginio plėtros plano rengimo patirtimi; tiekėjo deklaracijoje apie siūlomus specialistus nurodyti projektai neatitinka ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statuso ir nelaikytini strateginiais plėtros planais; nėra vadovavęs nei vienam strateginio plėtros plano parengimo projektui. Nurodė, kad strateginio planavimo specialistas F. A. V. neatitinka konkurso sąlygų 2 lentelėje 2 p. nurodyto 2.2. reikalavimo, patirtis dirbant ekspertu nelaikytina strateginio plėtros plano rengimo patirtimi, tiekėjo deklaracijoje nurodyti projektai neatitinka ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statuso (144, 147 b.l., 1 t.).

19Dėl perkančiosios organizacijos pareigos reikalauti tiekėjo kvalifikacinių reikalavimų patikslinimo

20Ieškovė nurodo, kad atsakovės Komisija neprašė patikslinti pasiūlymo dėl konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelės 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų atitikimo, atmesdama ieškovės pasiūlymą pažeidė Viešųjų pirkimo įstatymo 32 straipsnio 5 dalį bei teisėtų lūkesčių principą. Ieškovė negalėjo nustatyti, kokie duomenys ir juos pagrindžiantys dokumentai atsakovės Komisijos laikomi neatitinkančiais viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų, pateikdama pretenziją ieškovė pasisakė dėl pateiktų dokumentų atitikimo keliamiems reikalavimams. Nurodo, kad atsakovės Komisijai ieškovės siūlomų specialistų turima kvalifikacija kėlė abejonių, tokiu atveju atsakovės Komisija turėjo ieškovės prašyti patikslinti pasiūlymą ar paaiškinti pateiktus duomenis apie kvalifikaciją. Jeigu atsakovės Komisija būtų prašiusi ieškovę pagrįsti siūlomų ekspertų kvalifikaciją, ieškovė būtų turėjusi galimybę tai padaryti pateikdama atitinkamus dokumentus t.y. projektų aprašymus, pareigybės aprašymus, įstaigų vadovų įsakymus ar kitus kvalifikacijos įrodymus, kur aiškiai nurodytos darbuotojo, eksperto funkcijos, atsakomybė.

21Atsakovės Komisija 2014-08-13 raštu Nr. S-2554 „Dėl pretenzijos“ ir teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose pažymėjo, jog perkančioji organizacija privalo dalyvio prašyti papildyti ar paaiškinti pateiktus duomenis tuo atveju, jei dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, ieškovė pateikė aiškius duomenis apie turimų specialistų kvalifikaciją, todėl nebuvo prašyta jų papildyti. Ieškovės siūlomas projekto vadovas nėra vadovavęs nei vienam strateginio plėtros plano projektui, siūlomas specialistu T. V. arba užėmė eksperto pareigas, arba užėmė atitinkamas pareigas (generalinis direktorius, valdybos narys), kas nelaikytina asmens, kaip specialisto, darbo patirtimi konkretaus projekto rengime.

22Kaip pažymėjo išvadoje viešųjų pirkimų tarnyba, siūlomas ekspertas T. V. pripažintas neatitinkančiu projekto vadovui keliamų reikalavimų, nenurodant, ar dėl to, jog neturi vadovavimo patirties, ar kad nėra vadovavęs rengiant plėtros planus (t. y. vadovavo rengiant kitus, ne ilgalaikius ar strateginius, plėtros planus). Tiekėjas, siekdamas atitikti Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.3 punkte nustatytą reikalavimą, turėjo pasiūlyti specialistą, kuris būtų vadovavęs parengiant bent 1 ilgalaikį arba strateginį plėtros planą, t. y. būtų užėmęs konkrečias (vadovo) pareigas ir vadovavęs rengiant plėtros planą. Bent vienos iš šių sąlygų neatitikimas reikštų, jog tiekėjo pasiūlytas specialistas netenkina Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.3 punkto reikalavimo, tačiau net ir tokiu atveju tai savaime nereiškia, jog Ieškovas neatitinka Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1.

23Teismas taikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatas atsižvelgia į tai, kad perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį papildyti arba paaiškinti per protingą terminą duomenis, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, jog nepriklausomai nuo to, kiek ir kokius, kokio turinio ir apimties dokumentus, pagrindžiančius tiekėjo kvalifikaciją, konkurso dalyvis pateikė, perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį privalo pareikalauti dalyvio paaiškinti ar patikslinti duomenis apie kvalifikaciją, jei ji ketina atmesti tokio tiekėjo pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu arba tokį tiekėją pripažinti laimėtoju Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 8 dalies prasme (LAT 2011-05-09 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23J/2011; 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013). Toks Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies nuostatos aiškinimas ir taikymas aktualus šios bylos kontekste sprendžiant dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą dėl neatitikties Kvalifikacijos reikalavimams Nr. 1 ir Nr. 2 teisėtumo.

24Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija atmesti tiekėjo pasiūlymą Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu galėjo tik tada, kai tiekėjui buvo suteikta galimybė paaiškinti pateiktus duomenis, tačiau jie aiškiai rodė, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų, arba tiekėjas nepašalino perkančiosios organizacijos jam nurodytų trūkumų. Vien tai, kad ieškovės vienas iš pasiūlytų specialistų neatitiko Konkurso sąlygose specialistams keliamų reikalavimų, nereiškia, jog ieškovė neatitinka Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 ir / ar Nr. 2.

25Šiuo aspektu reikšminga aplinkybė, ar ieškovės nurodyti specialistai - projekto vadovo ir / ar strateginio planavimo specialisto pozicijai buvo jos paties darbuotojai (ar asmenys, kuriuos ieškovė ketina įdarbinti laimėjus Konkursą), ar pasiūlyme nurodyti subtiekėjai, kurių keisti po pasiūlymų pateikimo termino nebegalima. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje pažymėjo, kai tiekėjas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui pasitelkia savo paties darbuotoją, jis gali, tikslindamas savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, nurodyti kitą savo paties darbuotoją, turintį reikalaujamą kvalifikaciją ir darbo patirtį, įdarbintą dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Kai tiekėjas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vykdymui pasitelkia ekspertą (fizinį asmenį), kurį laimėjimo ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo atveju ketina įdarbinti ar pasitelkiamas subtiekėjas (jo darbuotojas), tai tikslindamas savo atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, tiekėjas gali nurodyti kitą ekspertą (fizinį asmenį), jei turi su juo sudaręs ketinimų protokolą dėl įdarbinimo dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos arba keičiamas yra pasiūlyme nurodyto subtiekėjo darbuotojas kitu.

26Teismas atsižvelgia į VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatą, įtvirtinančią tiekėjų galimybę pateikti dokumentus, kaip teises suteikiančią, bet ne siaurinamai jų elgesį reguliuojančią teisės normą. Tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai – tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai lemia kvalifikacijos turėjimą, o siekiant užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų koncentruotumą bei jų vykdymo racionalumą, tiekėjų teisė įrodyti reikalaujamos kvalifikacijos turėjimą ribojama tik kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų sąsajos su perkančiosios organizacijos atitinkamu reikalavimu tiekėjų kvalifikacijai. Taigi, perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų kvalifikacijos atitiktį pirkimo sąlygoms, ne ribojama, o priešingai – įpareigojama įsitikinti, ar dalyvio deklaruotas kvalifikacijos turėjimas išplaukia iš jo pateiktų pirminių ar patikslintų duomenų.

27Teismas pripažįsta pagrįstais ieškovės argumentus, kad Komisija neprašė patikslinti pasiūlymo dėl konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelės 2 dalies 1 ir 2 punktų reikalavimų atitikimo, atmesdama pasiūlymą pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalį bei teisėtų lūkesčių principą. Jeigu pateiktieji dokumentai Komisijos vertinimu buvo nepakankami, privalėjo prašyti ieškovės paaiškinti, kaip siūlomi ekspertai atitinka viešojo pirkimo dokumentuose specialistams keliamus reikalavimus. Nepaprašius ieškovės patikslinti ar paaiškinti atitikties Kvalifikacijos reikalavimams Nr. 1 ir / ar Nr. 2, perkančioji organizacija tinkamai neįsitikino ieškovės kvalifikacija. Todėl pripažintina, kad ieškovės pasiūlymo atmetimas dėl to, kad tiekėjo dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų prieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintam lygiateisiškumo principui. Todėl ieškinį teismas tenkina iš dalies ir viešojo pirkimo komisijos 2014 -08-01 sprendimą Nr.TVPP-391 - ieškovo pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei atmesti, pripažįsta neteisėtu ir panaikina.

28Dėl tiekėjo siūlomų specialistų atitikimo pirkimo sąlygose nurodytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

29Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimo paslaugos pirkimo konkurso sąlygų III skyriaus 15 dalies 2 lentelėje buvo nustatyti Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai tiekėjo personalui: 1) Projekto vadovas turi turėti aukštąjį universitetinį (soc. mokslų studijų srities) ne žemesnį nei magistro laipsnį ar jam prilyginamą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant ilgalaikius plėtros planus ir/arba strateginius plėtros planus; būti vadovavusiam parengiant ne mažiau kaip vieną ilgalaikį plėtros planą ir/arba strateginį plėtros planą; 2) Strateginio planavimo specialistas turi turėti aukštąjį universitetinį (soc. mokslų studijų srities) ne žemesnį nei magistro laipsnį ar jam prilyginamą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/arba strateginių planų rengimo srityje; būti dalyvavusiam ne mažiau kaip vieno ilgalaikio plėtros plano ir/arba strateginio plėtros plano rengime; 3) Strateginio planavimo specialistas turi turėti aukštąjį universitetinį (soc. mokslų studijų srities) arba jam prilyginamą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/arba strateginių planų rengimo srityje; būti dalyvavusiam ne mažiau kaip vieno ilgalaikio plėtros plano ir/arba strateginio plėtros plano rengime (20 b.l. 1 t.). Kvalifikacijos reikalavimus Nr. 1 ir Nr. 2 pagrindžiantys dokumentais - tiekėjo deklaracija, kurioje nurodyti specialistai, atsakingi už sutarties vykdymą (pavardės, kvalifikacija) ir kiekvieno nurodyto specialisto gyvenimo aprašymai (CV) su juose minimais diplomais, pažymėjimais ar rekomendacijomis. Tiekėjo deklaracijoje turi būti nurodyta atsakingų specialistų darbo patirtis, rengiant strateginius plėtros planus: projektų, kuriuose ekspertai dalyvavo, aprašymai, kuriuose turi būti nurodytas organizacijos pavadinimas, adresas, telefonas, kontaktinis asmuo, projekto vykdymo metai (nurodomas laikotarpis - metai, mėnuo), eksperto vaidmuo projekte ir dalyvavimo apimtis. Taisyklių 42 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija reikalavimus tiekėjams nustato, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 32-38 straipsnių nuostatomis, atsižvelgdama į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100.

30Ieškovė nurodė, kad teikdama pasiūlymą, suprato viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus, siūlė ekspertus, kurie yra įgiję analogiškos reikalaujamam viešojo pirkimo objektui patirties, t. y. siūlomi ekspertai T. V. bei F. A. V. dirbo rengiant 2007-2016 m ( - ) strateginį plėtros planą ir kt. Nurodo, kad atmesdama ieškovės pretenziją atsakovės Komisija nepasisakė dėl kitų siūlomų ekspertų atitikimo viešojo pirkimo sąlygose numatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Ekspertė I. R. turi apie 10 metų darbo patirtį dalyvaujant rengiant ( - ) strateginius planus ir atitinka viešojo pirkimo sąlygų reikalavimą turėti strateginio planavimo ir strateginio planavimo dokumentų rengimo 2 metų patirtį.

31Taikant kasacinio teismo praktiką pripažįstama, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio nuostatos įpareigoja perkančiąją organizaciją išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35-37 straipsnių nuostatomis, 2 dalyje įtvirtinta, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, šio straipsnio 6 punkte nurodoma, kad perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių, paslaugų ar darbų pobūdį, kiekį, svarbą ir paskirtį, turi teisę įvertinti ir patikrinti kandidatų ir dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą šiame straipsnyje nurodytais būdais ir pirkimo dokumentuose nurodyti, kokius (vieną ar kelis) techninio ir (ar) profesinio pajėgumo įrodymus turi pateikti tiekėjai - paslaugų teikėjo ar rangovo personalo ir (ar) jų vadovaujančio personalo, ypač asmenų, atsakingų už paslaugų teikimą ar darbų atlikimą, išsilavinimo ir profesinės kvalifikacijos apibūdinimą.

32Teismas pažymi, kad svarbiausi kriterijai nustatyti tiekėjo atitikimą perkančiosios organizacijos nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams turi būti nurodyti viešojo pirkimo sąlygose, todėl perkančioji organizacija rengdama viešojo pirkimo dokumentus ir atlikdama viešojo pirkimo procedūras, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas viešųjų pirkimų tikslas - vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, leidžiančią perkančiajai organizacijai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

33Sprendžiant dėl kvalifikacijos reikalavimų Nr. 1 ir Nr. 2 pobūdžio ir vertinant Komisijos sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą pagrįstumą, atsižvelgiama, kad tinkamas pirkimo sąlygų turinio nustatymas - būtina sąlyga, siekiant įvertinti, ar perkančiosios organizacijos veiksmai taikant šias sąlygas yra teisėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010, 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

34Dėl Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1- 1.2 punkto turėti 3 metų darbo patirtį rengiant ilgalaikius plėtros planus ir / arba strateginius plėtros planus pažymėtina, kad atsakovė nepagrįstai šį reikalavimą siaurina. Atsakovės pozicija, kad ieškovės pasitelktas ekspertas neturėjo patirties rengiant ilgalaikius plėtros planus ir / arba strateginius plėtros planus, o perkančiajai organizacijai buvo reikalinga pateikti informaciją apie konkretų projektą, to projekto vykdymo metus ir tiekėjo siūlomo specialisto vaidmenį konkrečiame projekte ir to specialisto dalyvavimo apimtį projekte, nėra teisinga.

35Teismas sprendžia, kad šiuo reikalavimu nėra įtvirtinta pareiga tiekėjo specialistams turėti 3 metų darbo patirtį konkrečiame įvardintame projekte, bet nustatytas tik bendras reikalavimas turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant planus. Šiuo punktu nėra keliamas konkretus reikalavimas dėl specialisto vaidmens, darbo pobūdžio, konkretaus specialisto indėlio rengiant planus.

36Teismas pritaria viešųjų pirkimų tarnybos išvadai, kad iš pateiktos informacijos apie siūlomą specialistą, jeigu jis turi darbo patirties rengiant strateginius plėtros planus / ilgalaikius plėtros planus (neatsižvelgiant į specialisto vaidmenį ar indėlį rengiant planus), turi tokios patirties ne mažiau, kaip 3 metus, galima daryti išvadą, kad jo kvalifikacija šiuo aspektu turėtų būti pripažįstama kaip tinkama ir atitinkanti Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.2 punktą. Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1 1.2 punkto turinio aiškinimas per Kvalifikacijos reikalavimą Nr. 1 pagrindžiančius dokumentus (deklaraciją, kurioje turėjo būti nurodyti duomenys apie projektus, kuriuose specialistas dalyvavo, specialisto vaidmuo projekte ir pan.) yra ydingas, nes reikalavimas pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą yra ne kvalifikacijos, bet jos pagrindimo reikalavimas tam, kad perkančioji organizacija patikrintų tiekėjų kvalifikacijos atitikimą pirkimo sąlygoms. Todėl net ir nepateikus visų dokumentų, tiekėjo kvalifikacija iš principo gali būti pripažįstama atitinkančia minimalius jai keliamus reikalavimus.

37Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių viešojo pirkimo sąlygų esmė (LAT 2011-04-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2011, 2011-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2011, 2013-11-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-590/2013).

38Kasacinis teismas yra nurodęs, kai perkančioji organizacija apibrėžia viešojo pirkimo sąlygų turinį, ji negali vėliau keisti viešojo pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos viešojo pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai. Perkančioji organizacija neturi teisės interpretuoti savo paskelbtų sąlygų, vertindama tiekėjų kvalifikaciją atsižvelgti į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus ar aplinkybes. Sąlygos buvo suformuluotos konkurso sąlygose, kuriomis suinteresuoti ūkio subjektai pagrįstai rėmėsi priimdami sprendimą pateikti pasiūlymą arba, priešingai, atsisakyti dalyvauti atitinkamoje viešojo pirkimo procedūroje (LAT 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011, Nr. 3K-3-340/2013; 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013).

39Dėl ilgalaikio plėtros plano /strateginio plėtros plano sąvokos

40Tarp šalių kilo ginčas ir dėl ilgalaikio / strateginio plėtros plano sąvokos, kuri Konkurso sąlygose nėra pateikta. Atsakovė nurodo, kad tiekėjo deklaracijoje siūlomų specialistų nurodyti projektai neatitiko ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statuso ir nelaikytini strateginiais plėtros planais. Ieškovės nuomone, vienintelis nacionalinio lygmens teisės aktas įpareigojantis savivaldybes rengti strateginius plėtros planus yra Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, tačiau jame sąvoka detaliau neapibrėžta, sąvokos turinys aiškintinas taikant teisės analogiją su panašias sąvokas apibrėžiančių teises aktų normomis, kaip „Strateginis planavimas“, „Strateginis veiklos planas“.

41Teismas pažymi, kad už viešojo pirkimo dokumentų (techninių specifikacijų, kvalifikacinių reikalavimų) parengimą, pagrįstumą ir atitiktį Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams, tiekėjų pasiūlymų atitikties norimam rezultatui vertinimą, už viešojo pirkimo komisijos sprendimus, kilus ginčui, yra atsakinga perkančioji organizacija. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendžiant tiekėjų ir perkančių organizacijų ginčus, pirkimo procedūrų metu pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai, nesuabsoliutinant lingvistinio aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus. Tai ypač aktualu, kai pirkimo sąlygų turinys nėra pakankamai aiškus (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).

42Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 (2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1S-196 redakcija) (Žin., 2012, Nr. 5-163) 4 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija, nustatydama šiose Rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą. Ginčijamo konkurso sąlygų 12 punkte nurodytas siekiamas įsigyti objektas - Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimas, Savivaldybės biudžeto lėšomis. Konkurso objekto apimtys ir reikalavimai detalizuoti Konkurso sąlygų 4 priede „Techninė užduotis“.

43Atsakovė teigia, kad komisija, spręsdama atmesti ieškovės pasiūlymą dėl personalo kvalifikacijos neatitikimo, sprendimą priėmė kompleksiškai vertindama Konkurso sąlygas, t. y. vertindama ir patį pirkimo objektą (ilgalaikio Šiaulių miesto strateginio planavimo dokumento parengimo paslaugą), taip pat vadovavosi Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-295 - 2.2 punkte įtvirtinta sąvoka. Šiaulių miesto savivaldybės veiklos strateginio planavimo tvarkos aprašo 2.2 punkte įtvirtinta Šiaulių miesto strateginio plėtros plano sąvoka - „ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas, kuriame išdėstyta Šiaulių miesto vizija, ilgalaikiai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir veiksmai strategijai įgyvendinti“.

44Kaip nurodė viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje, nėra akivaizdu, kaip apraše pateikta Šiaulių miesto strateginio plėtros plano sąvoka yra susijusi su tiekėjo kvalifikacijos vertinimu. Ar tai, reiškia, kad tik specialistai, dalyvavę rengiant Šiaulių miesto strateginį plėtros planą, gali būti laikomi turinčiais reikalaujamą darbo patirtį, ir tik dokumentas, kuriame bus išdėstyti tam tikra (miesto, savivaldybės, regiono) vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir pan., bus laikomas strateginiu plėtros planu. Konkurso sąlygose nustatyti darbo patirties reikalavimai rengiant ilgalaikius ar strateginius plėtros planus turi būti pagrįsti ir proporcingi Konkurso objektui, ir neturi dirbtinai riboti tiekėjų konkurencijos. Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta perkančiosios organizacijos teisė nustatyti tik minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir tuo siekiama, kad šie reikalavimai dirbtinai neribotų konkurencijos. Konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba neadekvatūs pirkimo pobūdžiui reikalavimai, kurie atima galimybę viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas, todėl perkančioji organizacija privalo patikimai ir įtikinamai įrodyti jos nustatyto kvalifikacijos reikalavimo ir kandidato ar dalyvio gebėjimo įvykdyti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį priežastinį ryšį (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010).

45Pripažįstant, kad sąlygose nėra aiškiai apibrėžta kuo skiriasi ilgalaikis plėtros planas ir strateginis plėtros planas, nėra aiškūs ieškovo kvalifikacijos vertinimo kriterijai. Todėl teismas sprendžia, kad atsakovė interpretavo savo paskelbtas sąlygas, vertindama tiekėjų kvalifikaciją atsižvelgė į kitus, nei iš anksto paskelbtus reikalavimus, susiaurino Kvalifikacijos reikalavimus ir galimai netinkamai įvertino ieškovo pasiūlymą.

46 Dėl 2 metų darbo patirties ilgalaikių plėtros planų ir / arba strateginių planų rengimo srityje (Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2 2.2 punktas)

47Atsakovė teigia, kad ieškovės pasiūlyta ekspertė strateginio planavimo specialisto pozicijai (Konkurso sąlygų 15 punkto 2 lentelės 2 dalies 2 punktas) netenkino Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2 2.2 punkto. Komisija vertino, kad tiekėjo deklaracijoje nurodomi projektai, kuriuose dalyvavo ar dalyvauja minėta specialistė nelaikytini projektais, atitinkančiais ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos statusą.

48Pažymėtina, kad Kvalifikacijos reikalavimu Nr. 2 2.2 punktu keliamas reikalavimas tiekėjo pasitelktiems specialistams turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties arba ilgalaikių plėtros planų, arba strateginių planų (nebūtinai plėtros) rengimo srityje. Vadinasi, specialistas, turintis darbo patirties rengiant arba ilgalaikius plėtros planus, arba strateginius planus, turėtų būti laikomas tinkamu ir atitinkančiu nagrinėjamą reikalavimą.

49Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad, atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principai, įtvirtinti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, nustato tai, kad tiekėjų pasiūlymu vertinimas turi būti atliekamas pagal iš anksto visiems žinomas sąlygas, t. y. perkančioji organizacija privalo visų viešojo pirkimo procedūrų metu laikytis pačios nustatytų ir paskelbtų sąlygų. Tai besąlyginė tiekėjų teisėtų lūkesčių ir konkurencijos skatinimo prielaida (žr. LAT 2012-04-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2012-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2047/2012).Teismas pakartoja kasacinio teismo nuostatą, kad tiekėjų kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai tėra tik juridinio fakto patvirtinimo šaltinis, todėl ne konkretūs dokumentai lemia kvalifikacijos turėjimą. Kvalifikaciją pagrindžiančio dokumento nepateikimas nepaneigia kvalifikacijos kaip tam tikro juridinio fakto ar aplinkybių buvimo, jei jie iš tiesų egzistuoja (LAT nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-23I/2011). Proporcingumo principas viešuosiuose pirkimuose skirtas viešųjų pirkimų tikslui pasiekti ir garantuoti nediskriminavimo principo laikymąsi. Taigi proporcingumo principas yra veiksnys, kuriuo remiantis nustatoma, ar tam tikra tiekėjų teises ribojanti priemonė yra diskriminacinė arba tiekėjus daranti nelygiaverčius. Priemonių ir tikslų proporcingumo vertinimas privalo būti grindžiamas tinkamumo ir reikalingumo kriterijais.

50Teismas sprendžia, kad atsakovė nepagrįstai susiaurino Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2 2.2 punkto reikalavimą ir galimai netinkamai įvertino ieškovės pasiūlymą.

51Atsakovės argumentai dėl pasitelktos specialistės I. R. darbo patirties netinkamumo neatitinka Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 2 2.2 punkte nustatyto reikalavimo turinio. Komisija minėtos ekspertės kvalifikacijos nevertino, nors turėjo atsižvelgti į visus tiekėjo pateiktus dokumentus, t. y. vertinti sistemiškai, įskaitant, bet neapsiribojant Deklaracija dėl ekspertų ir siūlomų kandidatų gyvenimo aprašymais. Komisija, atmesdama pretenziją, kaip vieną iš argumentų nurodė, kad deklaracijoje apie siūlomus specialistus, į projekto vadovo pareigas siūlomo eksperto T. V. projektinė patirtis neatitinka ilgalaikio strateginio plėtros plano parengimo sąvokos, todėl gyvenimo aprašyme pateikti duomenys nelaikytini strateginiais plėtros planais. Atsakovė pretenzijos atmetimą argumentavo dar ir tuo, kad siūlomų ekspertų T. V. vadovaujamo darbo patirtis ir patirtis dirbant ekspertu bei F. A. V. patirtis dirbant ekspertu nelaikytina strateginio plėtros plano rengimo patirtimi.

52Ieškovė su šiuo argumentu nesutikdama nurodo, kad pirkimo dokumentai reikalavo konstrukciją turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį, rengiant ilgalaikius plėtros planus ir/ arba strateginius plėtros planus ir turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ilgalaikių plėtros planų ir/ arba strateginių planų rengimo srityje. Minėtuose reikalavimuose nėra detalizuotas siūlomo eksperto vaidmuo įgyjant reikalaujamą patirtį, reikalavimai išdėstyti abstrakčiai.

53Teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai nurodo, jog kvalifikaciniuose reikalavimuose neturėjo palikti dviprasmybių ir abstrakčių reikalavimų, kurie nėra aiškintini siaurinamai ir nepalankiai pirkimo dalyviams. Todėl perkančioji organizacija dėl minėtų pažeidimų galimai netinkamai įvertino ieškovo pasiūlymą ir tai yra pagrindas viešojo pirkimo komisijos 2014-08-01 sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo pripažinimo neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų ir pasiūlymo atmetimo panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad teismas viešųjų pirkimų procedūrų neatlieka, tai yra Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta perkančiosios organizacijos teisė, todėl panaikinus ginčijamus viešojo pirkimo komisijos sprendimus yra pagrindas ieškovą grąžinti į konkursą ir įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti ieškovo UAB „Peritus sprendimai“ pasiūlymo vertinimą.

54Bylinėjimosi išlaidos

55Ieškovei priteisiamos iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1000.00 Lt bylinėjimosi išlaidos (b.l.148,t.1).

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

57Ieškovės UAB „Peritus sprendimai“ ieškinį tenkinti iš dalies.

58Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2014 -08-01 sprendimą Nr. TVPP-391 - ieškovės pasiūlymą pripažinti neatitinkančiu minimalių kvalifikacinių reikalavimų bei atmesti, pripažinti neteisėtu ir panaikinti.

59Ieškovę UAB „Peritus sprendimai“ grąžinti į konkursą ir įpareigoti atsakovę Šiaulių miesto savivaldybės administraciją iš naujo atlikti ieškovės UAB „Peritus sprendimai“ pasiūlymo vertinimą.

60Priteisti iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1000.00 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Peritus sprendimai“.

61Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ pareikštu ir patikslintu ieškiniu... 4. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodo, kad atsakovė Šiaulių miesto... 5. Teigia, kad siūlomų ekspertų kvalifikacija yra tinkama, nes reikalavimuose... 6. Ieškovė UAB „Peritus sprendimai“ pateiktame dublike papildomai nurodo,... 7. Ieškovė ieškinyje pažymėjo, kad vienintelis nacionalinio lygmens teisės... 8. Atsakovė Šiaulių miesto savivaldybės administracija pateiktame atsiliepime... 9. Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodo, kad Konkurso sąlygų III... 10. Viešųjų pirkimų tarnyba, pateiktoje išvadoje nurodė, kad Kvalifikacijos... 11. Nurodė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl ilgalaikio / strateginio plėtros... 12. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 13. Ginčas tarp šalių kilo dėl atsakovės sprendimo teisėtumo, kuriuo buvo... 14. Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija... 15. Atsakovės viešojo pirkimo komisija 2014-07-29 raštu Nr. S-2443 „Dėl... 16. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2014-08-01 Pranešime apie... 17. 2014-08-05 ieškovė pateikė Pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo ir... 18. Šiaulių miesto savivaldybės administracija raštu Dėl pirkimo procedūros... 19. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos reikalauti tiekėjo kvalifikacinių... 20. Ieškovė nurodo, kad atsakovės Komisija neprašė patikslinti pasiūlymo dėl... 21. Atsakovės Komisija 2014-08-13 raštu Nr. S-2554 „Dėl pretenzijos“ ir... 22. Kaip pažymėjo išvadoje viešųjų pirkimų tarnyba, siūlomas ekspertas T.... 23. Teismas taikydamas Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 dalies... 24. Teismas sprendžia, kad perkančioji organizacija atmesti tiekėjo pasiūlymą... 25. Šiuo aspektu reikšminga aplinkybė, ar ieškovės nurodyti specialistai -... 26. Teismas atsižvelgia į VPĮ 32 straipsnio 4 dalies nuostatą, įtvirtinančią... 27. Teismas pripažįsta pagrįstais ieškovės argumentus, kad Komisija neprašė... 28. Dėl tiekėjo siūlomų specialistų atitikimo pirkimo sąlygose nurodytiems... 29. Šiaulių miesto 2015-2024 m. strateginio plėtros plano parengimo paslaugos... 30. Ieškovė nurodė, kad teikdama pasiūlymą, suprato viešojo pirkimo... 31. Taikant kasacinio teismo praktiką pripažįstama, kad Viešųjų pirkimų... 32. Teismas pažymi, kad svarbiausi kriterijai nustatyti tiekėjo atitikimą... 33. Sprendžiant dėl kvalifikacijos reikalavimų Nr. 1 ir Nr. 2 pobūdžio ir... 34. Dėl Kvalifikacijos reikalavimo Nr. 1- 1.2 punkto turėti 3 metų darbo... 35. Teismas sprendžia, kad šiuo reikalavimu nėra įtvirtinta pareiga tiekėjo... 36. Teismas pritaria viešųjų pirkimų tarnybos išvadai, kad iš pateiktos... 37. Paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami... 38. Kasacinis teismas yra nurodęs, kai perkančioji organizacija apibrėžia... 39. Dėl ilgalaikio plėtros plano /strateginio plėtros plano sąvokos... 40. Tarp šalių kilo ginčas ir dėl ilgalaikio / strateginio plėtros plano... 41. Teismas pažymi, kad už viešojo pirkimo dokumentų (techninių... 42. Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų... 43. Atsakovė teigia, kad komisija, spręsdama atmesti ieškovės pasiūlymą dėl... 44. Kaip nurodė viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje, nėra akivaizdu, kaip... 45. Pripažįstant, kad sąlygose nėra aiškiai apibrėžta kuo skiriasi... 46. Dėl 2 metų darbo patirties ilgalaikių plėtros planų ir / arba... 47. Atsakovė teigia, kad ieškovės pasiūlyta ekspertė strateginio planavimo... 48. Pažymėtina, kad Kvalifikacijos reikalavimu Nr. 2 2.2 punktu keliamas... 49. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, perkančiajai... 50. Teismas sprendžia, kad atsakovė nepagrįstai susiaurino Kvalifikacijos... 51. Atsakovės argumentai dėl pasitelktos specialistės I. R. darbo patirties... 52. Ieškovė su šiuo argumentu nesutikdama nurodo, kad pirkimo dokumentai... 53. Teismas sprendžia, kad ieškovė pagrįstai nurodo, jog kvalifikaciniuose... 54. Bylinėjimosi išlaidos... 55. Ieškovei priteisiamos iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 258-259... 57. Ieškovės UAB „Peritus sprendimai“ ieškinį tenkinti iš dalies.... 58. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2014... 59. Ieškovę UAB „Peritus sprendimai“ grąžinti į konkursą ir įpareigoti... 60. Priteisti iš atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 1000.00... 61. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...