Byla e2-1912-180/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių civilinėje byloje Nr. e2-5635-590/2016 pagal ieškovų Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“, dalyvaujant tretiesiems asmenims: Steinmüller Babcock Enviroment GmbH, Budimex S.A., uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovai Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. ieškinyje prašė panaikinti atsakovės UAB „Verslo aptarnavimo centras“ (toliau – VAC) 2016 m. liepos 11 d. sprendimą, kuriuo skelbiamų derybų būdu vykdomame viešajame pirkime dėl Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos darbų (toliau – pirkimas, konkursas) buvo nustatyti ekonominio naudingumo balai, pasiūlymų eilė ir pirkimo I dalį laimėjęs trečiųjų asmenų – jungtinės veiklos partnerių, pasiūlymas, bei sprendimus dėl trečiųjų asmenų kvalifikacijos atitikimo pirkimo sąlygų reikalavimams ir dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo įvertinimo.
 2. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovai prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti pirkimo I dalies procedūras, įpareigoti atsakovę UAB „Vilniaus kogeneracinė jėgainė“ (toliau – VKJ) nesudaryti pirkimo sutarties, o jei tokia sutartis sudaryta – sustabdyti jos vykdymą, nes, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nemaža dalis darbų pagal pirkimo sutartį būtų įvykdyta, o tai apsunkintų ieškovų grąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį galimybę, jei būtų priimtas jiems palankus teismo sprendimas. Jie (ieškovai) nebuvo pripažinti konkurso laimėtojais dėl akivaizdžiai netinkamai ir neteisėtai atliktų pirkimo procedūrų. Viešasis interesas dėl tokių pažeidimų draudžia tęsti pirkimo procedūras ir sudaryti sutartį su kitu dalyviu, iki tokių abejonių pašalinimo išnagrinėjus bylą. Šiame ginče prioritetas turi būti teikimas viešajam interesui interesui užtikrinti pirkimo dalyvių sąžiningą varžymąsi.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas ieškovų prašymo netenkino.
 2. Teismas Nustatė pirkimo objektas skaidomas į dvi dalis, I pirkimo objekto dalis – atliekas deginančio kogeneracinio įrenginio ir priklausinių (atliekų deginimo ardyninis garo katilas, atliekų ir biokuro garo katilų garo turbinų su elektros generatoriais, atliekų deginimo dūmų valymo sistema) statybos darbai; II pirkimo objekto dalis – biokurą deginančio kogeneracinio įrenginio, susidedančio iš verdančio sluoksnio biokuro garo katilų, biokuro paruošimo ir saugojimo ūkio, statybos darbai. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gegužės 28 d. nutarimu Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektas pripažintas valstybinės svarbos ekonominiu objektu. Pirkimas susijęs su viešuoju interesu: sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį ir padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, sumažinti komunalinių atliekų kiekį, užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir nepriklausomybę, ir su Europos Sąjungos (toliau – ES) strateginiais tikslais: energijos naudojimo efektyvumu, CO2 išmetimo mažinimu, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimu bei atliekų kaupimo sąvartynuose mažinimu.
 3. Sustabdžius pirkimo procedūras ir uždraudus sudaryti pirkimo sutartį iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas, būtų pažeistas viešasis interesas: Lietuvos valstybei kiltų grėsmė nepasiekti ES tikslų atliekų tvarkymo sektoriuje, o už tai grėstų didžiulės baudos. Operatyvus projekto įgyvendinimas yra būtinas, siekiant gauti jo finansavimą. Tinkamai ir laiku įvykdytas projekto įgyvendinimas turi didelę reikšmę Lietuvos ekonomikai. Pareikštu ieškiniu ieškovai gina savo turtinius interesus. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui.
 4. Preliminariai įvertinęs ieškinyje nurodytus argumentus, atsižvelgęs į atsakovių ir trečiųjų asmenų dėstomas aplinkybes, teismas nenustatė pagrindo ieškinį pripažinti prima facie pagrįstu. Tiek ieškovai, tiek atsakovės savo argumentus dėl ieškinio pagrįstumo grindžia priešingomis ekspertų išvadomis, tačiau jas įvertinti, taip pat konstatuoti visas bylai reikšmingas aplinkybes bei daryti motyvuotas teisines išvadas dėl ieškinio pagrįstumo ar nepagrįstumo bus galima spręsti išnagrinėjus bylą iš esmės.
 5. Atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nebus suvaržyti ieškovų interesai bei apribotos galimybės apginti savo teises, nes dėl jiems palankaus teismo sprendimo (jei toks bus priimtas) ieškovai įgytų teisę reikalauti žalos (jeigu ji atsirastų) dėl padarytų pažeidimų, atlyginimo. Ieškovų argumentas, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas apsunkins jų pažeistų teisių gynybą, nėra pagrįstas jokiais teisiniais argumentais ir įrodymais, yra argumento deklaratyvaus pobūdžio.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovai Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartį ir patenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas tinkamai neįvertino ieškinio prima facie pagrįstumo. Tretieji asmenys atitikimą specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.3 punkto reikalavimams grindžia vienintele atliekas deginančios kogeneracinės jėgainės statybos darbų sutartimi, kurią užsakovui RZR II Herten GmbH Vokietijoje įvykdė vienas iš trečiųjų asmenų grupę sudarančių tiekėjų. Ši sutartis niekaip negali būti laikoma analogiška pirkimo I dalies sutarčiai, kaip to reikalauja pirkimo dokumentai. Tai įrodo viešai prieinama informacija ir kartu su ieškiniu pateiktų dviejų nepriklausomų ekspertų išvados. Trečiųjų asmenų įvykdytas projektas nėra nauja atliekas deginanti kogeneracinė jėgainė ir sutartis įgyvendinta ne per paskutinių 5 metų laikotarpį. Trečiųjų asmenų galutinis pasiūlymas siaurąja prasme neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Nei VAC, nagrinėdama pretenziją, nei teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, neatsižvelgė į tai, kad tretieji asmenys pasiūlyme nurodė, kad jų pastatyta jėgainė gamina daugiau energijos nei faktiškai (objektyviai) gali pagaminti. Tai patvirtina kompetentingų, nepriklausomų bei skirtingų šalių ekspertų išvados.
 2. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nesigilino ir nevertino dalies ieškovų pateiktų įrodymų. Net ir tuo atveju, jeigu pirmosios instancijos teismas laikė, kad ieškovų ir VAC pateiktos priešingos ekspertų išvados galės būti tinkamai įvertintos tik bylos nagrinėjimo iš esmės metu, į bylą ieškovai pateikė ir daugiau įrodymų, patvirtinančių, kad jau vien viešai prieinama ir trečiųjų asmenų internetiniame tinklapyje nurodoma informacija pagrįstai leidžia abejoti pastarųjų kvalifikacijos atitikimu pirkimo dokumentų reikalavimams.
 3. Teismas neatsižvelgė į viešąjį interesą, kad pirkimo procedūros turi būti teisėtos ir skaidrios. Pirkimas yra beveik 200 mln. Eur vertės ir tai savaime patvirtina viešąjį interesą užtikrinti tokios didelės vertės pirkimo procedūrų skaidrumą, lygiateisį tiekėjų pasiūlymų vertinimą, sutartį objektyviai galinčio tinkamai įvykdyti tiekėjo atrinkimą. Jeigu pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkti tretieji asmenys, neturintys reikiamos patirties vykdant tokio pobūdžio statybos darbus, kurie yra įsigyjami ginčo pirkimu, pirkimo sutarties vykdymas gali nepagrįstai užsitęsti, dėl ko Lietuvos valstybei kiltų žymiai didesnė žala, nei taikant laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdant neteisėtai vykdomas pirkimo procedūras.
 4. Atsakovų atsiliepime į prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones nurodyti skaičiavimai dėl galimų nuostolių Lietuvos Respublikai vertintini kaip visiškai hipotetiniai ir objektyviai nepagrįsti. Byloje nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones yra reali grėsmė prarasti ES struktūrinių fondų finansavimą, be galimybės pratęsti projekto įvykdymo terminus (ypač atsižvelgiant į tai, kad dabartinių rodiklių įgyvendinimo terminas – 2020 m.). Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad vien tai, jog pirkimas yra finansuojamas ES lėšomis, nėra ir negali būti laikoma teisėtu pagrindu netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1397-178/2015). Atsiliepime dėstomi teiginiai apie savalaikį rodiklių neįgyvendinimą ir dėl to tariamai gresiančią pažeidimo procedūrą prieš Lietuvos valstybę taip pat vertintini kaip visiškai nepagrįsti.
 5. Ieškovų galimybė reikalauti žalos atlyginimo objektyviai negalėtų būti įgyvendinta, nes įrodyti patirtos žalos dydį, aplinkybę, kad sutartis tikrai būtų sudaryta su ieškovais, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos būtų itin sudėtinga, t. y. ieškovų teisės į efektyvią jų teisių gynybą, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būtų suvaržytos. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad vien tai, jog teisės aktai suteikia ieškovei teisę teikti ieškinį dėl žalos atlyginimo, nereiškia, kad ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-515-236/2016). Ieškovų, kaip vienintelių pateikusių pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą, interesas yra sudaryti pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, dėl to vien teorinė galimybė ateityje reikalauti pastarosios atlyginti žalą, atsiradusią dėl neteisėtų jos sprendimų priėmimo, objektyviai neužtikrintų efektyvios ieškovų pažeistų teisių gynybos.
 1. Atsakovės VAC ir VKJ atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Teismas pagrįstai konstatavo, kad šioje proceso stadijoje nėra pagrindo teigti, kad ieškinys prima facie pagrįstas. Ieškinys yra grindžiamas subjektyviais ieškovų samprotavimais, o ne objektyviai ir neginčijamais duomenimis pagrįstais argumentais, kad trečiųjų asmenų pirkime pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų. Kartu su ieškiniu pateikti tariamai nepriklausomų ekspertų raštai parengti pagal selektyviai atrinktą ir viešai skelbiamą neaiškios apimties informaciją. Be to, kartu su atsiliepimu į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovės pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad ieškovų raštuose išdėstytos ekspertų nuomonės nėra teisingos ir klaidina teismą. Akivaizdu, kad teismui turint prieštaringas pozicijas nurodančius dokumentus, negalima konstatuoti tikėtino ieškinio pagrįstumo. Būtent tai teismas skundžiamoje nutartyje ir konstatavo.
 2. Trečiųjų asmenų pasiūlyme nurodyta RZR Herten II jėgainė atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus dėl naujumo ir projekto įgyvendinimo laikotarpio. Trečiųjų asmenų pasiūlymas ir jame nurodyti parametrai buvo vertinami pagal pirkimo dokumentus. Ieškovų argumentai, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme nurodyta jėgainė gamina daugiau energijos nei faktiškai gali pagaminti, pagrįsti subjektyviu vertinimu ir remiasi ribota technine informacija bei žiniomis. Pirkimas vykdomas techninėje specifikacijoje nustatant tik bendrus funkcinius reikalavimus, todėl tiekėjų siūlomi techniniai sprendimai yra išskirtinai įmonių geroji praktika. Taigi savo klaidingas ir nepagrįstas išvadas ieškovai daro turėdami ribotos apimties informaciją, nes trečiųjų asmenų pasiūlyme nurodyti rodikliai, technologiniai procesai ir kiti parametrai yra trečiųjų asmenų konfidenciali ir komercinę paslaptį sudaranti informacija.
 3. Ieškovų reikalavimai nėra pagrįsti, todėl neegzistuoja ir antroji kumuliacinė sąlyga, būtina laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti – ieškovams palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmė. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir dėl to atsakovams netekus Vilniaus kogeneracinės jėgainės projekto finansavimo, būsimas teismo sprendimas, net ir nepriklausomai nuo to, kurios proceso šalies naudai jis būtų priimtas, prarastų prasmę ir apskirtai nebūtų vykdomas.
 4. Atsakovė VKJ pirkimu įgyvendina valstybei svarbų ekonominį projektą, teisės aktų pagrindu jai yra priskirta reikšminga funkcija, kurios rezultatas užtikrins visuomenės interesą. Kartu tai yra bendras valstybės interesas, objektyviai reikšmingas, reikalingas ir vertingas visai valstybei. Taigi šio ginčo kontekste viešasis interesas yra svarbesnis už ieškovų privatų interesą gauti finansinės naudos. Atsakovai atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo konkrečiai įvardino sritis, kuriose, taikant laikinąsias apsaugos priemones, pateikė paskaičiuotą žalos dydį valstybei dėl bet kokio projekto uždelsimo ir darbų vykdymo vėlavimo. Pažymėtina, kad projekto vėlavimo ar neįgyvendinimo atveju atsiradę nuostoliai bus ne privataus juridinio asmens, o visos visuomenės ir valstybės nuostoliai.
 5. Galiojantis teisinis reglamentavimas draudžia nerūšiuotas komunalines atliekas šalinti sąvartyne. Atitinkamai projekto neįgyvendinimas ar įgyvendinimas vėliau nei planuojama, sąlygotų Mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veiklos sutrikimus.
 6. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad neteisėtas racionalaus lėšų panaudojimo suabsoliutinimas konstatuotinas tokiu atveju, jeigu perkančioji organizacija sudarytų sutartį su konkurso laimėtoju tik dėl jo pasiūlytos mažiausios kainos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-508/2009).
 7. Netaikant laikinųjų apsaugos priemonių ir priėmus ieškovams palankų teismo sprendimą, nėra pagrindo teigti, kad jie neturėtų galimybės ginti savo teises. Ieškovai turi teisę pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais.
 1. Tretieji asmenys UAB „Kauno dujotiekio statyba“, Steinmüller Babcock Environment GmbH, Budimex S.A. atsiliepime prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovai neįrodė, kad esamu atveju būtų svarbiau stabdyti konkursą, nei leisti vykdyti projektą. Priešingai, byloje pateiktų įrodymų visuma įrodo, kad šiuo atveju yra svarbiau kaip įmanoma greičiau pradėti vykdyti pirkimo sutartį, siekti laiku įsigyti pirkimo objektą ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos įsipareigojimus ES dėl energijos naudojimo efektyvumo ir aplinkos taršos mažinimo.
 2. Teismas teisingai sprendė, kad ieškovai nepateikė jokių konkrečių ieškinio pagrįstumą neabejotinai patvirtinančių įrodymų. Ieškovų atskirajame skunde pateikiami argumentai, kad ieškinį pagrindžia ekspertų išvados, yra atmestini, kadangi ekspertų išvados preliminariu vertinimu yra abejotinos, jos yra pateiktos tik remiantis viešai skelbiama daline informacija, o ne konkrečiai trečiųjų asmenų pasiūlyme esančia informacija, be to, pačios išvados yra pakankamai deklaratyvios ir viena kitai prieštaraujančios.
 3. Trečiųjų asmenų kvalifikacija atitinka reikalavimus ir yra objektyviai pakankama kogeneracinei elektrinei pastatyti, pasiūlymas atitinka kitus reikalavimus ir yra ekonomiškai naudingiausias bei beveik 4,6 mln. Eur pigesnis nei ieškovų pasiūlymas. Pirkimo laimėtojo išrinkimas atitinka pirkimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus bei valstybės interesus kogeneracinės elektrinės pastatymo darbus įsigyti iš tiekėjo, pasiūliusio ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
 4. Net ir tuo atveju, jei preliminariu vertinimu būtų kažkokia tikimybė, kad ieškinys galėtų būti tenkinamas, teismas turi įvertinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pirkime nepadarys didesnės žalos, nei suteiks naudos.
 5. Teismas tinkamai suprato pirkimo objekto reikšmę Lietuvos valstybei ir visuomenei, galimą kilti žalą, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, bei tinkamai motyvavo pirkimo objekto įsigijimo svarbą. Ieškovai šių argumentų nepaneigė ir atskiruoju skundu neįrodė, kad nėra svarbos pirkimo objekto darbus pradėti kuo greičiau, todėl naikinti skundžiamos nutarties nėra jokio pagrindo. Būtent nutarties panaikinimas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pirkime pakenktų viešajam interesui.
 6. Pirkimo objekto įsigijimas yra finansuojamas iš Europos strateginių investicijų fondo (toliau – EFSI) lėšų ir šio projekto įgyvendinimui yra skirta iki 190 mln. Eur. Pagal finansavimo reikalavimus, projektų įgyvendinimas turi prasidėti 2015-2017 metais. Šiuo metu yra 2016 m. trečio ketvirčio pabaiga, todėl siekiant įsisavinti Lietuvos valstybei skirtas lėšas, svarbu skubėti pradėti pirkimo sutarties vykdymą.
 7. Teismas pagrįstai ir teisėtai sprendė, kad jeigu ieškovai laimėtų bylą, jie galėtų reikalauti nuostolių atlyginimo. Tai yra pakankama ir teisėta pažeistų teisių gynybos priemonė ir būdas, įvirtintas įstatyme. Pažymėtina, kad ieškovai iš esmės abejoja tuo, kad jie galėtų laimėti bylą ir prisiteisti žalą, kas tik dar kartą patvirtina ieškinio nepagrįstumą ir neteisėtumą.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Dėl naujų įrodymų priėmimo

 1. Atsakovės 2016 m. spalio 5 d. pateikė teismui Europos Komisijos internetinėje svetainėje pateiktą 2016 m. rugsėjo 19 d. informaciją apie paramos ginčo projektui suteikimą ir informaciją apie 2016 m. rugsėjo 29 d. pasirašytą objekto statybos sutartį.
 2. Pagal CPK 314 straipsnį įrodymų pateikimas apeliacinės instancijos teisme yra ribojamas. Atsisakoma priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti, ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Atsakovių pateikti dokumentai sudaryti po skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties priėmimo, yra susiję su nagrinėjamu klausimu, atsakovės jais grindžia atsiliepime į skundą nurodytas faktines aplinkybes pirkimo objekto reikšmės visuomenės interesui, dėl paminėti dokumentai priimami ir vertinami (CPK 177, 178, 314 str.).

11Dėl skundo argumentų

1215

13Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nustačius, kad ieškinys yra tikėtinai (prima facie) pagrįstas, sprendžiama dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, kurį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso. Prieinama prie išvados, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo viešųjų pirkimų bylose, iš pradžių yra nustatinėjama ar egzistuoja grėsmė įvykdyti tikėtinai ieškovui palankų teismo sprendimą, o nustačius, kad tokia grėsmė egzistuoja – vertinama ar tokių laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas nepažeis viešojo intereso bei nesukels didesnės žalos, nei laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas.

1416

15Tarp šalių kilęs ginčas dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikimo nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams. Ieškovų teigimu, trečiųjų asmenų kvalifikacija neatitinka esminio profesinio pajėgumo reikalavimo, nustatyto specialiųjų pirkimo sąlygų 3.1.3 punkte – per paskutinius 5 metus ar per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos būti įvykdžius ne mažiau kaip 1 naujos atliekas deginančios kogeneracinės jėgainės, kurios deginamų mišrių atliekų ir/ar taip pat RDF (angl. Refuse Derived Fuel), ir/ar SFR (angl. Solid Recovered Fuel) kiekis – ne mažiau kaip 20/h, su ardinės pakuros atliekų deginimo garo katilu, statybos darbų „iki rakto“ sutartį. Trečiųjų asmenų pateikta Vokietijoje įvykdyta sutartis užsakovui RZR II Herten GmbH neatitinka pirkimo sąlygų 3.1.3 punkto reikalavimų, nes pagal sutartį buvo pastatyta ne nauja bei ne kogeneracines atliekas deginanti jėgainė ir ne per paskutinius 5 metus. Teigiama, kad trečiųjų asmenų galutinis pasiūlymas taip pat neatitinka techninių specifikacijų priedo Nr. 1 4.2.2.2 punkto reikalavimų, nes jame siūlytini atitinkami parametrai pagal pirkimo sąlygas Vilniuje statytinai atliekas deginančiai kogeneracinei jėgainei praktiškai nėra pasiekiami.

1617

17Atsisakęs patenkinti ieškovų prašymą takyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas tokį sprendimą grindė preliminariai nepagrįstais ieškinio reikalavimais bei neatidėliotinu visuomenės interesu įgyti perkamą objektą, pabrėždamas galimą didesnę žalą šiam interesui nei ieškovams, jeigu laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos.

1818

19Nekvestionuotina, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba, kaip visuomenei naudingas projektas, turi viešąjį interesą (sumažinti į aplinką išmetamų teršalų kiekį ir padidinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą, sumažinti komunalinių atliekų kiekį, užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą, užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir nepriklausomybę), tačiau pirmosios instancijos teismas be pakankamo pagrindo, esant dviejų viešųjų interesų konkurencijai (viešasis interesas efektyviai panaudoti kogeneracinės jėgainės statybai skirtas lėšas, teisėtai įvykdyti pirkimą ir viešasis interesas nedelsiant pastatyti jėgainę), prioritetą suteikė viešajam interesui – pirkimo objektui (kogeneracinės jėgainės statybai), nepaneigęs kito viešojo intereso reikšmės.

2019

21Nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas tiesiogiai susijęs su kita būtinąja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – ieškinio preliminariu pagrįstumu. Pirmosios instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinyje nurodytus argumentus, atsižvelgęs į atsakovų ir trečiųjų asmenų nurodytas faktines aplinkybes, nusprendė, kad ieškinys nėra prima facie pagrįstas. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pozicija nesutinka.

2220

23CPK reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų tas aplinkybes, kuriomis ji grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 12 str., 178 str.). Iš bylos duomenų akivaizdu, kad pareikštame ieškinyje suformuluoti aiškūs reikalavimai, nurodytas jų teisinis ir faktinis pagrindai, argumentacija, pateikti ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai (pirkimo sąlygos, pretenzijos, ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai, specialistų (ekspertų) išvados, trečiųjų asmenų įvykdytų sutarčių lentelė, duomenys apie trečiųjų asmenų užsakovui RZR II Herten GmbH įvykdytos sutarties objekto gamybos rodiklius etc). Ieškinio forma ir turinys atitiko CPK nustatytus reikalavimus, dėl ko, ieškovams pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, vertinamo sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės ieškinio preliminarų pagrįstumą ginčijo kritikuodamos ieškovų pateiktas specialistų išvadas, pateikę priešingą specialistų išvadą ir savo poziciją dėl trečiųjų asmenų kvalifikacijos bei galutinio jų pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, tačiau tai nesudaro pagrindo teigti, kad ieškinio prima facie pagrįstumas buvo paneigtas. Paminėta, kad ieškinyje buvo pateikti ne tik faktiniai bei teisiniai argumentai, kurių pagrindu ieškovai ginčija atitinkamus perkančiosios organizacijos sprendimus, o ieškinyje nurodytos faktines aplinkybės šiuo atveju įrodinėjamos ne tik subjektyvaus pobūdžio pastarųjų vertinimu, bet ir preliminariai nesuinteresuotų asmenų – specialistų išvadomis, viešai prieinamais duomenimis. Toks ieškinio faktinio pagrindo įrodinėjimas yra daugiau nei pakankamas išvadai dėl ieškinio reikalavimų prima facie pagrįstumo, o dėl ieškovų, atsakovių ir trečiųjų asmenų pateiktų faktinių duomenų įrodomosios vertės bei jais grindžiamų argumentų, ieškinio pagrįstumo teismas spręs bylos nagrinėjimo iš esmės metu. Toks išsamus, visapusiškas įrodymų vertinimas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (netaikymo) procese neatliekamas. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako dėl apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentų, susijusių su į bylą pateiktų įrodymų vertinimu.

2421

25Ieškovų ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais buvo paneigta jų galimybė dalyvauti pirkime, siekti jį (pirkimą) laimėti ir gauti atitinkamą finansinę naudą. Akivaizdu, kad nesustabdžius pirkimo procedūrų, procesą tęsiamas ir baigiamas, sudarant su konkurso laimėtoju viešojo pirkimo sutartį. Patenkinus ieškovų reikalavimą, jiems palankus teismo sprendimo įvykdymas dėl to būtų apsunkintas ar net neįmanomas, įvertinus perkamo objekto pobūdį. Be abejo, pripažinus ieškinį pagrįstu, ieškovai įgytų teisę reikalauti žalos atlyginimo, tačiau toks jų pažeistų interesų gynimas būtų mažiau efektyvus ir operatyvus. Taigi egzistuoja antroji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga – grėsmė neįvykdyti ieškovams, tikėtina, palankaus teismo sprendimo (CPK 144 str. 1 d.). Tai, kad tokio sprendimo įvykdymas bus apsunkintas arba neįmanomas, įrodo atsakovių apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie 2016 m. rugsėjo 29 d. atsakovės VKJ ir trečiųjų asmenų pasirašytą sutartį, kurios vykdymas turi būti stabdomas.

2622.

27Atsiliepimuose į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir atskirąjį skundą atsakovės ir tretieji asmenys ginčo pirkimo dalimi vykdomo projekto (Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos) reikšmę, viešąjį interesą įrodinėja tuo, kad projektas dalinai finansuojamas ES struktūrinių fondų bei Europos investicijų banko lėšomis, dėl ko, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kils grėsmė projektą įgyvendint laiku, bus prarastas jam skirtas finansavimas. Tokie argumentai nėra įrodyti (CPK 178 str.). Pirkimo sąlygos nustato 4,5 metų pirkimo sutarties įvykdymo terminą. Skundžiamos teismo nutarties priėmimo metu tikslios pirkimui skirto finansavimo ES struktūrinių fondų lėšomis sąlygos nebuvo tiksliai žinomos. Nesat tokių duomenų, nėra galimybės spręsti dėl grėsmės laiku nepanaudoti nurodytų lėšų. Šios išvados nepaneigia ir atsakovių apeliacinės instancijos teismui pateikti duomenys apie 2016 m. rugsėjo 19 d. Europos Komisijos patvirtinimą skirti 150 mln. Eur paramą šilumą gaminsiančiai jėgainei Vilniuje. Nurodyta informacija savaime neįrodo, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo bus prarastas projekto finansavimas. VPĮ ir CPK nustato pakankamai trumpus viešųjų pirkimų procedūrų revizijos terminus, ir dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, jei ieškovų ginčijami perkančiosios organizacijos sprendimai bus pripažinti teisėtais, siekiami įsigyti darbai nebus užvilkinti, tuo labiau, kad perkančioji organizacija jau yra nustačiusi ginčo pirkimo dalies laimėtoją.

2823.

29Sutiktina su atsakovių atsiliepimo į skundą argumentais, kad projekto neįgyvendinimas sukeltų nuostolių ne tik atitinkamiems privatiems juridiniams asmenims, bet ir visai visuomenei bei valstybei, tačiau byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad tokius nuostolius sąlygotų vien tik ieškovų reikalavimų šioje byloje užtikrinimas. Nuostoliai galimi ir dėl netinkamo tiekėjo ir dėl to nevykdomos ar netinkamais vykdomos viešosios sutarties, tikėtina, žymiai didesni, jeigu laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos, o ginčą išnagrinėjus iš esmės paaiškėtų, kad pirkimo I dalies procedūros buvo vykdomos neteisėtai, o ginčo pirkimą laimėję tiekėjai neturi reikiamos kvalifikacijos vykdyti pirkimo sutartį.

3024.

31Viešojo pirkimo objektas, koks jis būtų reikšmingas, negali paneigti perkančiosios organizacijos pareigos vykdyti viešojo pirkimo procedūras griežtai laikantis VPĮ principų bei kitų šio įstatymo nuostatų (VPĮ 3 str.). Paminėto įstatymo nuostatų pažeidimas, tai ir viešojo intereso pažeidimas. Ginčo pirkimo dalies objektas be abejonės turi visuomeninę reikšmę, ir tokio objekto darbai turi būti ne tik greiti, bet ir atlikti kokybiškai, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas, todėl labai svarbu tokiems darbams atlikti atrinkti tikrai kvalifikuotą tiekėją teisėtų pirkimo procedūrų pagrindu, nepažeidžiant lygiateisiškumo, dalyvių (tiekėjų) nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir skaidrumo principų (VPĮ 3 str.).

3225.

33Į esminius skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

3426.

35Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs visas reikšmingas ginčui faktines aplinkybes, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pirmumą taiko viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumu, tam, kad būtų užtikrintas tinkamo, kvalifikuoto tiekėjo, gebančio įgyvendinti visuotinai reikšmingo objekto statybą, parinkimas, racionalus pirkimui skirtų lėšų panaudojimas, viešųjų pirkimų principų laikymasis.

3627.

37Pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių naikinama ir apeliantų prašymas tenkinamas. Atsižvelgiant į tai, kad apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti duomenys apie 2016 m. rugsėjo 29 d. sudarytą pirkimo sutartį ginčo pirkimo dalyje, pirkimo procedūrų sustabdymas netenka teisinės prasmės, todėl taikytina alternatyvi priemonė – viešosios pirkimo sutarties vykdymo sustabdymas (CPK 4237 str. 2 d. 4 p.). Teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neturi res judicata galios, dėl to gali būti peržiūrimos paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar jų netaikymo.

38Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

39Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti.

40Ieškovų Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkinti.

41Sustabdyti viešojo pirkimo „Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos darbai“, pirkimo Nr. 163138, I dalies „Atliekas deginančio kogeneracinio įrenginio ir priklausinių statybos darbai“ pagrindu 2016 m. rugsėjo 29 d. sudarytos viešojo pirkimo sutarties vykdymą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Ieškovai Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Vilniaus apygardos teismas ieškovų prašymo... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 7.
   1. Ieškovai Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia... 8. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.
    1. Bylos... 10. Dėl naujų įrodymų priėmimo
     1. Atsakovės 2016... 11. Dėl skundo argumentų... 12. 15... 13. Remiantis bendrąja proceso teisės norma, įtvirtinta CPK 144 straipsnio 1... 14. 16... 15. Tarp šalių kilęs ginčas dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikimo nustatytiems... 16. 17... 17. Atsisakęs patenkinti ieškovų prašymą takyti laikinąsias apsaugos... 18. 18... 19. Nekvestionuotina, kad Vilniaus kogeneracinės jėgainės statyba, kaip... 20. 19... 21. Nagrinėjamoje byloje egzistuojančio viešojo intereso turinio vertinimas... 22. 20... 23. CPK reikalauja, kad kiekviena šalis įrodytų tas aplinkybes, kuriomis ji... 24. 21... 25. Ieškovų ginčijamais perkančiosios organizacijos sprendimais buvo paneigta... 26. 22.... 27. Atsiliepimuose į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir... 28. 23.... 29. Sutiktina su atsakovių atsiliepimo į skundą argumentais, kad projekto... 30. 24.... 31. Viešojo pirkimo objektas, koks jis būtų reikšmingas, negali paneigti... 32. 25.... 33. Į esminius skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra... 34. 26.... 35. Lietuvos apeliacinis teismas, įvertinęs visas reikšmingas ginčui faktines... 36. 27.... 37. Pirmosios instancijos teismo nutartis netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių... 38. Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337... 39. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugpjūčio 26 d. nutartį panaikinti.... 40. Ieškovų Hitachi Zosen Inova AG ir Abener Energia S.A. prašymą taikyti... 41. Sustabdyti viešojo pirkimo „Vilniaus kogeneracinės jėgainės statybos...