Byla e2-827-381/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagal ieškovės prašymą civilinėje byloje Nr. e2-641-368/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Kuršėnų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“.

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Irdaiva“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovės UAB „Kuršėnų vandenys“ viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. gruodžio 16 d. paskelbtą supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ (toliau – konkursas) sprendimą dėl dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir UAB „Gensera“ paskelbimo konkurso laimėtoja; nurodytą supaprastintą atvirą konkursą nutraukti. Taip pat ieškovė prašė taikyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4237 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Kuršėnų vandenys“ nesudaryti viešųjų pirkimų supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ viešojo pirkimo sutarties; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovė teismui pateiktame ieškinyje nurodė, kad trečiasis asmuo UAB „Gensera“ neturi privalomų leidimų geodeziniams tyrimams, topografiniams tyrinėjimams bei kadastriniams matavimams atlikti. Pasiūlyme konkursui trečiasis asmuo nepateikė subrangovų ir/ ar specialistų, turinčių teisę atlikti nurodytas funkcijas. Todėl perkančioji organizacija privalo atmesti UAB „Gensera“ pasiūlymą remdamasi konkurso sąlygų 29.1.8 punktu, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų (pasiūlymas neapima visų pirkimo objekto darbų), nes bendrovė negalės minėtų darbų teisėtai atlikti.
 1. Perkančioji organizacija ieškovei susipažinimui nepateikė UAB „Gensera“ viešai skelbtinų ir nekonfidencialių dokumentų – atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimas įrodančių dokumentų: objektų sąrašo ir sutarčių aprašymo, darbo plano (programos ir žiniaraščių).
 1. UAB „Gensera“ pateikė pasiūlymą neįprastai maža kaina, kuri yra 34 proc. mažesnė nei visų neatmestų pasiūlymų vidurkis (2 571 786,00 Eur). Vadovaujantis konkurso sąlygų 27.7. punktu, UAB „Gensera“ pateikė atsakovei neįprastai mažos kainos pagrindimą, tačiau buvo pateikti net du neįprastai mažos kainos pagrindimai: 2017 m. sausio 2 d. raštas Nr. 201701-02/GR01 „Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo“ ir 2016 m. gruodžio 9 d. tiekėjo deklaracija dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo. Atsakovė 2016 m. gruodžio 16 d. pripažino UAB „Gensera“ konkurso laimėtoja. Ieškovės nuomone, 2017 m. sausio 2 d. rašto duomenimis perkančioji organizacija 2016 m. gruodžio 28 d., jau po atsakovės paskelbimo konkurso laimėtoja, kreipėsi į UAB „Gensera“ su prašymu pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovė 2016 m. gruodžio 16 d. priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą dėl UAB „Gensera“ pripažinimo konkurso laimėtoja.
 1. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ieškovė nurodė, kad, leidus atsakovei įgyvendinti savo priimtus neteisėtus sprendimus ir tuo pagrindu sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu, nukentės ieškovės teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu konkurse, ir bus pažeistas viešasis interesas, nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, neracionaliai panaudotos pirkimui skirtos lėšos.
 1. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, bylą išnagrinėjus iš esmės, bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali būti apsunkintas ar neįmanomas atsakovei sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, dėl ko žymiai nukentės visuomenės interesas, ieškovės teisėti interesai ir bylinėjimosi tikslas.
 1. Aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras, nėra.
 1. Ginčijamo konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodyta, kad ginčo projektą numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir perkančiosios organizacijos lėšų. Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo laikinas sustabdymas bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiui ne tik nekenkia viešajam interesui, bet, priešingai, atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones gali pakenkti viešajam interesui ir ieškovei palankaus sprendimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovei iškils grėsmė prarasti Europos Sąjungos paramos lėšas ir neįgyvendinti perkamo projekto.
 1. Ieškinys grindžiamas itin svariais rašytiniais įrodymais – oficialiomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotomis pažymomis, kurios turi didesnę įrodomąją galią.
 1. Projekto įgyvendinimui dar nėra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (lėšas skirti tik numatoma), konkurso sąlygose nustatytas ilgas finansavimo laikotarpis (2014-2020 m.), todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės jokios esminės reikšmės projekto įgyvendinimo galimybėms ir finansavimo laikotarpiui. Be to, konkurso sąlygos nenustato galutinio darbų atlikimo termino, taigi laikinosios apsaugos priemonės visiškai nesutrukdys savalaikiam projekto įgyvendinimui pagal konkurso sąlygų nuostatas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. vasario 28 d. nutartimi ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad viešas pirkimas paskelbtas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos, kurių eksploatavimas, susijęs su užtikrintu visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimu, aplinkos taršos mažinimu, aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimu, todėl spręstina, jog projekto įgyvendinimas yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu ir šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros turi būti įgyvendintos be ypatingo delsimo.
 1. Aplinkybės, ar atsakovė savo veiksmais pažeidė viešųjų pirkimų principų įgyvendinimą, bus nustatytos tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Jei teismas priimtų ieškovei palankų sprendimą, ieškovės teisės gali būti apgintos reikalaujant atlyginti žalą, t. y. jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, pažeidė galiojusius įstatymus, ieškovė įgytų teisę reikalauti žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimo.
 1. Ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo argumentai nesudaro teisinio pagrindo daryti išvadą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui, todėl ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas kaip nepagrįstas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir leidus atsakovei įgyvendinti savo priimtus neteisėtus sprendimus ir tuo pagrindu sudaryti sutartį su trečiuoju asmeniu, nukentės ieškovės teisėti interesai, susiję su sąžiningu dalyvavimu konkurse, ir bus pažeistas viešasis interesas, nebus pasiektas viešųjų pirkimų tikslas, neracionaliai panaudotos pirkimui skirtos lėšos.
 2. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir teismui patenkinus ieškinį, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, nes, bylą išnagrinėjus iš esmės, bylos šalių grąžinimas į iki pažeidimo buvusią padėtį gali būti apsunkintas ar neįmanomas atsakovei sudarius sutartį su trečiuoju asmeniu, dėl ko žymiai nukentės visuomenės interesas, ieškovės teisėti interesai ir bylinėjimosi tikslas.
 3. Nėra jokių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą spręsti, jog egzistuoja viešasis interesas, reikalaujantis sparčiai užbaigti viešojo pirkimo procedūras.
 4. Ginčijamo konkurso sąlygų 3.1 punkte nurodyta, kad ginčo projektą numatoma finansuoti iš 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir perkančiosios organizacijos lėšų. Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo laikinas sustabdymas bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiui ne tik nekenkia viešajam interesui, bet, priešingai, atsisakymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones kenkia viešajam interesui ir ieškovei palankaus sprendimo atveju, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovei iškils grėsmė prarasti Europos Sąjungos paramos lėšas ir neįgyvendinti perkamo projekto.
 5. Ieškinys grindžiamas itin svariais rašytiniais įrodymais – oficialiomis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotomis pažymomis, kurios turi didesnę įrodomąją galią.
 6. Projekto įgyvendinimui dar nėra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (lėšas skirti tik numatoma), konkurso sąlygose nustatytas ilgas finansavimo laikotarpis (2014-2020 m.), todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės jokios esminės reikšmės projekto įgyvendinimo galimybėms ir finansavimo laikotarpiui. Be to, konkurso sąlygos nenustato galutinio darbų atlikimo termino, taigi laikinosios apsaugos priemonės visiškai nesutrukdys savalaikiam projekto įgyvendinimui pagal konkurso sąlygų nuostatas.
 1. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė UAB „Kuršėnų vandenys“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. kovo 23 d. išnagrinėjo bylą pagal ieškovės pareikštus reikalavimus ir ieškovės ieškinį atmetė. Minėtas sprendimas nėra įsiteisėjęs, tačiau aplinkybė, kad ieškinys buvo atmestas, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą išvadai dėl ieškinio preliminaraus nepagrįstumo.
 2. Nors ieškovė nurodė, kad ieškinio preliminarų pagrįstumą patvirtina svarūs rašytiniai įrodymai – oficialios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus išduotos pažymos, tačiau šie įrodymai pateikti nebuvo. Apie šių dokumentų turinį apeliantės procesiniuose dokumentuose plačiau taip pat nepasisakoma, todėl šie teiginiai nepagrįsti.
 3. Atskirojo skundo argumentai, kuriais grindžiama grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, susiję su apeliantės pareikštu reikalavimu, sudaro ieškinio pagrindą, todėl skundžiamos nutarties metu negalėjo būti vertinami.
 4. Apeliantės pasiūlymas buvo tik šeštoje vietoje, todėl apskundus 2017 m. kovo 23 d. Šiaulių apygardos teismo sprendimą ir jį apeliacinės instancijos teisme panaikinus, nėra pagrindo išvadai, kad konkurso laimėtoju būtų paskelbta ieškovė ir su ja būtų sudaryta pirkimo sutartis. Todėl ieškovės nurodomos grėsmės spendimo įvykdymui nėra.
 5. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad projekto įgyvendinimas yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu, yra visiškai pagrįsta. Įgyvendinus projektą, bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas, užtikrintas Kuršėnų miesto ir Šiaulių rajono gyventojams ir kitiems vartotojams, besinaudojantiems centralizuota vandens tiekimo sistema, pagerinta tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų surinkimo kokybė. Tokiu būdu bus užtikrintas ilgalaikis, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamas socialiai būtinų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, sumažės paviršinių ir požeminių vandenų tarša (2016 m. ištyrus Šiaulių rajono savivaldybės požeminio vandens kokybę, nustatyta, kad 40 proc. visų tirtų šulinių vanduo neatitinka higienos normų, visuose rasta toksinių (cheminių) medžiagų), pagerės aplinkos būklė.
 6. Visi projektui įgyvendinti reikalingi atlikti darbai yra susiję su žemės kasimo darbais, kurie turi akivaizdų sezoniškumo pobūdį. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju realią darbų pradžią galėtų nukelti ne tik iki ginčo išnagrinėjimo iš esmės, tačiau, ginčo nagrinėjimui užsitęsus, daugiau nei vieneriems metams. Toks darbų pradžios nukėlimas nebūtų proporcingas ieškiniu siekiamiems tikslams ir negalėtų būti vertinamas kaip proporcinga priemonė ieškovės reikalavimo užtikrinimui, nes vandentiekių ir nuotekų tinklo plėtra būtina Šiaulių rajono Micaičių ir Pakumulšių kaimų, Kuršėnų miesto gyventojams. Operatyvus pirkimo procedūrų užbaigimas, siekiant užtikrinti ilgalaikį, technine ir ekonomine prasme vartotojams prieinamą socialiai būtiną vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, šiuo atveju laikytini prioritetiniais tikslais, kurie, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju prieštarauja proporcingumo principui. Viešasis interesas, pasireiškiantis siekiu didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos veikimo efektyvumą, akivaizdžiai turi pirmenybę prieš ieškovės ginamus privačius interesus, kurie gali būti apginti ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių.
 7. Ginčo pirkimo procedūras numatyta iš dalies finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Esant sustabdytoms konkurso procedūroms, atsakovei gali būti neskirtas finansavimas, atsakovė patirtų neproporcingai didesnius nuostolius, nei galimi ieškovės nuostoliai. Be to, pirmiausia neigiamas pasekmes patirs visuomenė, todėl ieškovės argumentas, kad pirkimo procedūrų sustabdymas nekenkia viešajam interesui ir neturės esminės reikšmės projekto įgyvendinimo galimybėms ir finansavimui, nepagrįstas.
 8. Ieškovės atskirajame skunde nė vienoje iš cituojamų Lietuvos apeliacinio teismo bylų nebuvo sprendžiamas klausimas dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo – įpareigojimo perkančiajai organizacijai nesudaryti viešųjų pirkimų sutarties, kurios objektas vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra, kai ieškinio dalyką sudaro prašymas panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl supaprastinto atviro konkurso dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir paskelbimo konkurso laimėtoju, taip pat prašymas nutraukti supaprastintą atvirą konkursą.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.
 1. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti atsakovę UAB „Kuršėnų vandenys“ nesudaryti viešųjų pirkimų supaprastinto atviro konkurso „Šiaulių rajono gyvenviečių ir Kuršėnų miesto vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ viešojo pirkimo sutarties, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 1. Įstatyme įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, sudarančios pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones: turi būti tikėtinai pagrįstas ieškovo reikalavimas bei nustatyta grėsmė teismo sprendimo neįvykdymui (CPK 144 straipsnio 1 dalis).
 1. CPK 145 straipsnio 1 dalies 13 punkte nustatyta, kad teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos ne tik CPK 145 straipsnio 1 dalyje, bet ir kituose įstatymuose, kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Vadovaujantis CPK 4237 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas viešųjų pirkimų bylose, be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (CPK 4237str. 1 d., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 1. Remiantis Lietuvos apeliacinio teismo formuojama laikinųjų apsaugos priemonių instituto (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) normų taikymo bei aiškinimo praktika, teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, pirmiausia, turi preliminariai įvertinti pareikštus ieškinio reikalavimus. Teismas, atlikdamas ieškinio reikalavimų preliminarų vertinimą, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Teismų praktikoje pripažįstama, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra tuomet, kai byloje jau yra priimtas ieškovui nepalankus pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ginčo esmės, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016).
 1. Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad civilinė byla Nr. e2-641-368/2017, kurioje priimta skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, yra išnagrinėta. Teismo 2017 m. kovo 23 d. sprendimu ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinys atsakovei UAB „Kuršėnų vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo atmestas. Nors šis sprendimas apskųstas apeliacinės instancijos teismui bei nėra įsiteisėjęs, tačiau jame padarytos išvados, nagrinėjant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suteikia pakankamą pagrindą preliminariai konstatuoti esant ieškovės ieškinio reikalavimų nepagrįstumui. Taigi, nesant pirmosios iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, įtvirtintos CPK 144 straipsnio 1 dalyje, nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Be to, ieškovė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismui bei atskirąjį skundą, kuriuo skundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atmestas minėtas ieškovės prašymas, grindė analogiškomis aplinkybėmis bei argumentais. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo atsakovė, nei prie vieno iš paminėtų teismui pateiktų procesinių dokumentų ieškovė nepateikė jos nurodomų rašytinių įrodymų (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotų pažymų), kurie galėtų pagrįsti ieškovės argumentus dėl pagrindo taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones.
 3. Byloje nustatytos ir kitos aplinkybės, paneigiančios grėsmę dėl ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo neįvykdymo ir pagrindą taikyti ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones šioje viešųjų pirkimų byloje. Atsakovės atsiliepime į atskirąjį skundą pagrįstai nurodoma, kad ieškovės pasiūlymas ginčijamame viešojo pirkimo konkurse buvo tik šeštoje vietoje, todėl, net apeliacinės instancijos teismui patenkinus ieškovės reikalavimus, nėra pakankamo pagrindo išvadai, kad konkurso laimėtoja bus paskelbta ieškovė ir su ja bus pasirašyta pirkimo sutartis.
 4. Kaip teisingai nurodyta skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 5. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje teismo nutartyje pagrįstai nuspręsta, jog viešasis pirkimas dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų statybos, kurio tikslas yra visuomenės sveikatos saugos ir kokybės reikalavimus atitinkančio vandens tiekimas, aplinkos taršos mažinimas, aplinkosauginių reikalavimų užtikrinimas, yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Siekis padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą, spręsti gyventojų problemas ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu, mažinti aplinkos taršą nuotekomis, gerinti gyvenimo sąlygas Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje akivaizdžiai patvirtina, kad šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros turi būti įgyvendintos be ypatingo delsimo. Nurodyti duomenys sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie išskirtinai reikšmingą viešąjį pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui.
 6. Kaip minėta anksčiau, viešųjų pirkimų bylose laikinosios apsaugos priemonės taikomos, vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgiant į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos. Taigi, jei konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalos visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad visi projektui įgyvendinti reikalingi atlikti darbai yra susiję su sezoniniais žemės kasimo darbais (inžinerinių statinių statyba). Atsižvelgdamas į nurodytą aplinkybę, apeliacinės instancijos teismas pritaria atsakovės nuomonei, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju realią darbų pradžią galėtų nukelti pakankamai ilgam laikotarpiui, o toks darbų pradžios nukėlimas nebūtų proporcingas ieškiniu siekiamiems tikslams ir negalėtų būti vertinamas kaip proporcinga priemonė ieškovės reikalavimo užtikrinimui.
 7. Taip pat byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ginčo projektą numatoma finansuoti 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos ir Šiaulių rajono savivaldybės lėšomis (Pirkimo sąlygų 3.1 punktas). Teismas nesutinka su ieškovės argumentu, kad aplinkybės, jog projekto įgyvendinimui dar nėra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (lėšas skirti tik numatoma), numatytas ilgas finansavimo laikotarpis, savaime patvirtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturės jokios esminės reikšmės projekto įgyvendinimo galimybėms ir finansavimo laikotarpiui. Šį argumentą paneigia konkurso pirkimo sąlygose nurodyta aplinkybė, kad pirkimo sutartis bus pasirašoma tik gavus finansavimą ir Šiaulių rajono savivaldybės tarybos pritarimą (Pirkimo sąlygų 3.1 punktas). Taigi, esant sustabdytoms konkurso procedūroms, atsakovei gali būti neskirtas ar neapibrėžtam laikotarpiui nukeltas finansavimas, dėl ko ši patirtų neproporcingai didesnių nuostolių, nei galimi ieškovės nuostoliai, taip pat gyventojų daliai nusikeltų ypatingai svarbių geriamojo vandens ir nuotekų tiekimo kokybiškų paslaugų teikimas. Be to, kaip jau minėta, tikimybė, kad apeliacinės instancijos teisme net ir priėmus ieškovei palankų sprendimą, laimėtoja būtų paskelbta ieškovė, nėra didelė.
 8. Vienok, jeigu apeliacinės instancijos teisme išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovė, kaip perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, pažeidė galiojusius įstatymus, ieškovė įgytų teisę reikalauti atlyginti žalą, atsiradusią dėl tokių pažeidimų.
 9. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti iš esmės teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.
 1. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad išlaidų dydį pagrindžiančių dokumentų nepateikė, teismas bylinėjimosi išlaidų klausimo nesprendžia.
 1. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų skunde išdėstytų argumentų, kaip neturinčių esminės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui.

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

12Šiaulių apygardos teismo 2017 m. vasario 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai