Byla 2-1935/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Donato Šerno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-2539-603/2012 pagal ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ ieškinius atsakovui Siemens Osakeyhtiö, veikiančiam per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, dėl nuostolių atlyginimo ir netesybų priteisimo, atsakovo Siemens Osakeyhtiö, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, priešieškinį ieškovui dėl netesybų priteisimo, taip pat trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „FIMA“ savarankišką reikalavimą atsakovui Siemens Osakeyhtiö, veikiančiam per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, dėl netesybų priteisimo. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „HNIT-BALTIC“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi iš esmės išsprendė ginčą civilinėje byloje pagal ieškovo RUAB „Urbico“, atsakovo Siemens Osakeyhtiö, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, trečiojo asmens UAB „FIMA“ tarpusavio priešinius reikalavimus dėl nuostolių atlyginimo ir/ar netesybų priteisimo. Šia nutartimi, be kita ko, iš dalies patenkintas RUAB „Urbico“ ieškinys atsakovui Siemens Osakeyhtiö dėl netesybų priteisimo, priteisiant ieškovui iš atsakovo 35 000 000 Lt baudą, 30 000 Lt bylinėjimosi išlaidų ir 9,68 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo nutarties visiško įvykdymo. Kitoje dalyje RUAB „Urbico“ ieškinys atmestas.

5Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartį apskundė ieškovas RUAB „Urbico“, atsakovas Siemens Osakeyhtiö, veikiantis per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, trečiasis asmuo UAB „FIMA“. Atskirieji skundai perduoti nagrinėti apeliacine tvarka.

6Ieškovas RUAB „Urbico“ 2012 m. birželio 11 d. padavė Vilniaus apygardos teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t. 21, b. l. 148-153). Ieškovas prašė areštuoti atsakovo Siemens Osakeyhtiö turtą, turtines teises arba lėšas už 50 000 000 Lt sumą. Prašyme nurodyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi atmetė analogišką ieškovo prašymą, motyvuodamas tuo, kad ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymą užtikrina atsakovo pateikta banko mokėjimo garantija. Ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pažymėta, kad atsakovo pateiktos banko garantijos galiojimas baigėsi dar 2011 m. lapkričio 16 d., todėl išnyko aplinkybė, kuria remiantis buvo atsisakyta taikyti ieškovo reikalavimo įvykdymą užtikrinančias apsaugos priemones. Ieškovas prašymą grindžia tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi yra patenkinta didžioji dalis ieškinio reikalavimo, o šio teismo procesinio sprendimo įvykdymas nėra užtikrintas, nes pasibaigęs atsakovo pateiktos garantijos galiojimas. Pasak ieškovo, egzistuoja visos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos: ieškinys prima facie yra pagrįstas, ką patvirtina pirmosios instancijos teismo 2012 m. balandžio 10 nutartis iš dalies patenkinti ieškinį; itin didelė ieškinio suma (50 000 000 Lt) preziumuoja objektyvią grėsmę, kad ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas; įvertinus ieškinio reikalavimų pobūdį ir mastą prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės atitinka ekonomiškumo ir protingumo kriterijus.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo Siemens Osakeyhtiö, veikiančio per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą, atžvilgiu atmetė (t. 21, b. l. 155-156).

8Teismo ?sitikinimu, ieškovas prašyme areštuoti atsakovo turt? ir l??as nenurod? aplinkybiø, kurios gali kelti gr?smæ ieškovui palankaus teismo sprendimo ?vykdymui. Nors ieškinio suma gali b?ti laikoma labai didele, d?l kurios teismo sprendimo įvykdymas gal?tø pasunk?ti, ta?iau ieškovas nepagrindė nei vienos tik?tinos aplinkyb?s, kad ši suma yra didel? b?tent atsakovui Siemens Osakeyhtiö. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad daugiau nei pusæ metø po banko garantijos pasibaigimo ieškovas ? teism? d?l laikinøjø apsaugos priemoniø taikymo nesikreip?, vadinasi, vis? š? laikotarp? ieškovui nebuvo jokios gr?sm?s, jog jam palankaus sprendimo ?vykdymas pasunk?tø ar pasidarytø ne?manomas. N?ra ?rodyta ir tikimyb?, jog atsakovas sl?p? ar ateityje gal?tø sl?pti l??as ir perleisti turim? turt?. Teismas taip pat atmetė ieškovo argumentą, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemon?s yra ekonomiškos ir proporcingos. Teismo vertinimu, tenkinus ieškovo prašym?, šalių interesø pusiausvyra b?tø pažeista, kadangi atsakovas taip pat padavė atskir?j? skund? d?l Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutarties, prašydamas tenkinti priešieškin? bei priteisti iš ieškovo 50 000 000 Lt netesybø. Teismas sprendė, jog esant priešpriešiniams reikalavimams, dėl kurių dar nėra priimtas galutinis teismo sprendimas, laikinøjø apsaugos priemoniø taikymas atsakovo atžvilgiu šioje situacijoje būtų neproporcinga ir neekonomiška poveikio priemon? (CPK 145 str. 2 d.).

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovo RAUB „Urbico“ atstovas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį bei išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštuoti atsakovo Siemens Osakeyhtiö turtą už 50 000 000 Lt sumą (t. 22, b. l. 42-52). Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Aplinkybė, lėmusi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, yra atsakovo pateiktos mokėjimo garantijos galiojimo termino pasibaigimas. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi nepaneigta prezumpcija, kad 50 000 000 Lt dydžio ieškinio suma yra labai didelė atsakovui. Atsakovas nepateikė įrodymų, o teismas nenurodė konkrečių duomenų, kuriais didelės ieškinio sumos prezumpcija būtų paneigta, todėl nebuvo pagrindo atmesti ieškovo prašymą tuo argumentu, kad sprendimo įvykdymas nebus apsunkintas. Teismo išvada apie tai, kad nėra duomenų apie nepalankią atsakovo turtinę padėtį, prieštarauja byloje surinktiems įrodymams.

112. Teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovas delsė pateikti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasibaigus atsakovo pateiktos banko garantijos terminui. Ieškovo teisė neribojama bet kurioje proceso stadijoje kreiptis dėl tokių priemonių taikymo. Palankiu ieškovui pirmosios instancijos teismo sprendimu patvirtinus ieškovo reikalavimų pagrįstumą, šis operatyviai įgyvendino teisę kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui.

123. Skundžiamoje nutartyje netinkamai įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių tikslai ir paskirtis. Teismo padaryta prielaida, kad paaiškėjus faktams dėl atsakovo turto perleidimo ieškovas galėtų pasinaudoti actio Pauliana institutu, prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių tikslui užkirsti kelią atsakovo turto perleidimui ir papildomų teisminių ginčų kilimui. Nurodytas teismo argumentas neatitinka ir CPK įtvirtinto ekonomiškumo principo.

134. Teismo nurodyta aplinkybė, kad byloje pareikšti priešpriešiniai reikalavimai, neturi pagrindo sprendžiant dėl būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nepagrįstai atmetė ieškovo prašymą remdamasis hipotetine aplinkybe, jog egzistuoja atsakovo priešieškinio patenkinimo tikimybė. Ši aplinkybė nepaneigia ieškovo prašomų taikyti apsaugos priemonių atitikimo ekonomiškumo ir proporcingumo kriterijams.

145. Galiojant CPK įtvirtintam dispozityvumo principui, teismas neturėjo teisės nurodinėti ieškovui, kokius pažeistų teisių gynimo būdus šis turėtų pasirinkti. Teigdamas, kad esant priešpriešinimas reikalavimams laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos tiek atsakovo, tiek ir ieškovo atžvilgiu, teismas pažeidė nešališkumo, rungimosi bei dispozityvumo principus.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, UAB „FIMA“ atstovas prašo atskirąjį skundą tenkinti, nes mano, kad skundas yra pagrįstas, jame išdėstyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo yra teisingi (t. 22, b. l. 59-60).

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo Siemens Osakeyhtiö atstovas prašo pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį palikti nepakeistą (t. 22, b. l. 55-58). Atsakovo atsiliepimo motyvai:

171. Nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių jau vien dėl tos priežasties, kad atsakovas savo iniciatyva pratęsė banko mokėjimo garantijos galiojimą, tuo parodydamas, kad jis pats siekia užtikrinti tinkamą teismo sprendimo įvykdymą.

182. Atsakovas yra plačiai žinoma, respektabili, pelningai veikianti bendrovė, todėl manyti, kad rizikuodama savo reputacija bei partnerių pasitikėjimu ji galėtų imtis veiksmų, kuriais būtų bandoma apsunkinti teismo sprendimo įvykdymą, nėra jokio pagrindo.

193. Banko garantija yra leistinas ir visiškai pakankamas būdas užtikrinti ieškinį, jis sukelia mažiau nuostolių, nei atsakovo turto areštas, todėl teismo nutartis atsisakyti taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones yra pagrįsta, atitinkanti abiejų ginčo šalių interesus.

20Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m lapkričio 29 d. gauti atsakovo Siemens Osakeyhtiö rašytiniai paaiškinimai dėl ieškovo atskirojo skundo dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties su pridėtais naujais rašytiniais įrodymais. Tą pačią dieną gautas atsakovo Siemens Osakeyhtiö prašymas dėl advokato teisinės pagalbos išlaidų atlyginimo už atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių parengimą.

21IV.

22Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

23Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą teisėjų kolegija sprendžia vadovaudamasi ieškovo atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

24Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde, atsiliepimuose į atskirąjį skundą išdėstytus argumentus, bylos medžiagą, aktualią nagrinėjamam klausimui, daro išvadą, jog egzistuojančios faktinės aplinkybės nesudaro teisinio pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo prašytas laikinąsias apsaugos priemones. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

25Dėl atsakovo pateiktų rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų

26Kaip jau nurodyta, be 2012 m. liepos 16 d. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas 2012 m. lapkričio 29 d. pateikė rašytinius paaiškinimus. Teisėjų kolegija 2012 m. gruodžio 4 d. priimtoje nutartyje dėl bylos nagrinėjimo tvarkos nustatymo jau yra pažymėjusi, kad CPK 42 straipsnio 1 dalyje nurodyta teise teikti rašytinius paaiškinimus byloje dalyvaujantys asmenys gali naudotis ir apeliaciniame procese, jeigu tokių paaiškinimų turinys neprieštarauja CPK 323 straipsnyje įtvirtintam reikalavimui (CPK 338 str.). CPK 323 straipsnyje nustatytas draudimas keisti (papildyti) apeliacinį skundą pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Tokia taisyklė taikytina ir atskirųjų skundų padavimo bei nagrinėjimo procese (CPK 338 str.). Taigi vadovaujantis CPK 323 ir 338 straipsniuose ?tvirtintomis teis?s normomis, pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, keisti (papildyti) atskir?j? skund? yra draudžiama. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad atsižvelgiant ? CPK 17 straipsnyje ?tvirtint? šaliø procesinio lygiateisiškumo princip?, pasibaigus atsiliepimo ? atskir?j? skund? padavimo terminui, j? keisti (papildyti) taip pat yra draudžiama (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio m?n. 12 d. nutartis, priimta civilin?je byloje Nr. 2-940/2011; 2011 m. rugpj??io m?n. 11 d. nutartis, priimta civilin?je byloje Nr. 2-1730/2011). Vadinasi, jeigu teikiamais paaiškinimais (jų dalimi) yra keičiamas arba pildomas apeliacinės instancijos teismui pateiktų procesinių dokumentų (skundų, atsiliepimų į juos) dalykas ar pagrindas nesilaikant CPK 323 straipsnyje nustatyto ribojimo, tokie paaiškinimai (ar atitinkama jų dalis) negali būti analizuojami ir vertinami.

27Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios instancijos teismui per 14 dienų nuo atskirojo skundo kopijų išsiuntimo dienos (CPK 335 str. 2 d.). Atsakovo 2012 m. liepos 16 d. atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties išdėstytas prašymas (atsiliepimo dalykas) palikti skundžiamą nutartį nepakeistą iš esmės grindžiamas aplinkybe dėl sprendimo įvykdymo užtikrinimo galiojančia (pratęsta) banko garantija. Atsiliepime taip pat užsimenama apie tai, jog atsakovas yra visuotinai žinoma, respektabili ir pelningai veikianti įmonė, todėl ji jokiu būdu nesiims rizikuoti savo reputacija ir partnerių pasitikėjimu bandydama perleisti savo turtą ar lėšas vien tam, kad siektų apsunkinti teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą. Atsakovo 2012 m. lapkričio 29 d. rašytinių paaiškinimų I dalyje (paaiškinimų 9-13 punktai) išdėstyti teiginiai ir aplinkybės yra susiję su atsiliepimo į atskirąjį skundą dalyku bei pagrindu, todėl teisėjų kolegija juos priima ir vertina. Rašytinių paaiškinimų II dalyje išdėstyti atsakovo motyvai dėl atskirojo skundo atmetimo grindžiami iš esmės naujomis aplinkybėmis nei buvo nurodytos atsakovo atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą, šiomis aplinkybėmis pildomas atsiliepimo į atskirąjį skundą pagrindas, todėl vadovaudamasi CPK 323 straipsnyje įtvirtintu draudimu teis?jø kolegija atsakovo paaiškinimų II dalyje (paaiškinimų 14-22 punktai) nurodytø naujø motyvų nenagrin?ja ir nevertina.

28Atsakovo rašytinių paaiškinimų III ir IV dalyse (paaiškinimų 23-33 ir 34-36 punktai) išdėstyti teiginiai susiję su šiuose paaiškinimuose pareikštu nauju atsakovo prašymu įpareigoti ieškovą pateikti atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą. Prašymas yra sąlyginio pobūdžio, nes jis siejamas su aplinkybe, kuri atsirastų tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas panaikintų skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį ir pritaikytų ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija atsakovo paaiškinimų III ir IV dalyse nurodytų aplinkybių nenagrinėja ir argumentų nevertina, taip pat nesprendžia ieškovo prašymo, susijusio su nuostolių atlyginimo užtikrinimu, nes neturi teisinio pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį. Dėl šios priežasties nepriimami ir nevertinami ieškovo rašytinių paaiškinimų priedai Nr. 3 ir Nr. 4 (RUAB „Urbico“ veiklos ataskaita ir papildyta veiklos ataskaita). Ieškovo rašytinių paaiškinimų 1 ir 2 prieduose pateikti rašytiniai įrodymai (Siemens Osakeyhtiö finansinės ataskaitos nuorašas ir išrašas iš AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus 2012 m. lapkričio 5 d. mokėjimo garantijos pakeitimo) priimtini tirti ir vertinti.

29Dėl galiojančios banko garantijos, kaip sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės

30Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant atsakovo turtą, turtines teises arba lėšas, buvo pareikštas 2009 m. gruodžio 1 d. ieškinyje dėl 50 000 000 Lt netesybų priteisimo (t. 7, b. l. 11-31). Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartimi prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo atmestas vadovaujantis CPK 146 straipsnio 2 dalimi, kadangi atsakovas su atsiliepimu į ieškinį pateikė AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus išduotą Mokėjimo garantiją Nr. 201109/G078, kuria bankas užtikrino galimų Siemens Osakeyhtiö įsipareigojimų UAB „Urbico“ įvykdymą iki 50 000 000 Lt sumai (t. 8, b. l. 144). Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 7 d. nutartis buvo palikta nepakeista. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje pažymėta, kad atsakovas pateikė galiojančią banko garantiją ieškinio reikalavimo sumai, tokia atsakovo pateikta garantija yra pakankama ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė (pridėta Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-336/2010, b. l. 97-98).

31Ieškovo 2012 m. birželio 11 d. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui buvo grindžiamas iš esmės tuo, kad atsakovo pateiktos banko mokėjimo garantijos galiojimas baigėsi 2011 m. lapkričio 16 d., todėl išnyko aplinkybė, kuria remiantis buvo atsisakyta taikyti ieškovo reikalavimo įvykdymą užtikrinančias apsaugos priemones. Ieškovas savo prašymą argumentavo tuo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi yra patenkinta didžioji dalis ieškinio reikalavimo, tačiau tokio teismo procesinio sprendimo įvykdymas nėra užtikrintas, nes pasibaigęs atsakovo pateiktos garantijos galiojimas. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad ieškovo 2012 m. birželio 11 d. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones motyvai, siejami su teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės išnykimu dėl terminuotos banko garantijos galiojimo pasibaigimo, yra nepagrįsti.

32Kaip jau minėta, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus suteikta 2009 m. lapkričio 20 d. mokėjimo garantija Nr. 201109/G078 galiojo iki 2011 m. lapkričio 16 d. imtinai (t. 6, b. l. 32-33). Tačiau byloje yra atsakovo Siemens Osakeyhtiö 2011 m. lapkričio 16 d. prašymas priimti AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus išduotos mokėjimo garantijos Nr. 201109/G078 2011 m. lapkričio 11 d. pakeitimą Nr. 1, kuriuo 50 000 000 Lt mokėjimo garantijos ieškovui galiojimo terminas buvo pratęstas iki 2012 m. lapkričio 16 d. imtinai (t. 16, b. l. 246-247). Į šią faktinę aplinkybę, apie kurią duomenys yra byloje, pagrįstai atkreiptas dėmesys atsakovo atsiliepime į ieškovo atskirąjį skundą. Vadinasi, ieškovo 2012 m. birželio 11 d. prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimo momentu galiojo banko mokėjimo garantija, kuri įsiteisėjusiais teismų procesiniais sprendimai buvo pripažinta pakankama ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Ieškovo prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones nebuvo nurodyta apie kokį nors įvykusį faktinių aplinkybių pasikeitimą, kuris leistų manyti, kad ieškovui išduota galiojanti banko mokėjimo garantija taptų neleistina ar nepakankama ieškovo reikalavimų užtikrinimo priemone. Pirmosios instancijos teismas neatkreipė dėmesio į tai, kad yra pratęstas banko mokėjimo garantijos galiojimas ir nei ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavimo metu, nei skundžiamos nutarties priėmimo momentu garantijos galiojimas nebuvo pasibaigęs. Vien šios aplinkybės konstatavimo fakto pakako atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, grindžiant tokį prašymą banko garantijos pasibaigimu. Atsakovo 2012 m. lapkričio 29 d. pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose dėl ieškovo atskirojo skundo papildomai išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovo pateikta ir pakankama pripažinta sprendimo įvykdymo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, užtikrinimo priemonė egzistuoja ir šiuo metu. Atsakovo Siemens Osakeyhtiö atstovo paaiškinimuose nurodoma, kad atsakovas gavo banko garantijos pratęsimą papildomam laikotarpiui iki 2013 m. lapkričio 16 d. Šią aplinkybę fiksuoja atsakovo atstovo (advokatės D. B.) patvirtintas išrašas iš AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus 2012 m. lapkričio 5 d. mokėjimo garantijos pakeitimo Nr. 2 dėl 50 000 000 Lt mokėjimo garantijos Nr. 201109/G078 galiojimo pratęsimo iki 2013 m. lapkričio 16 d. imtinai (atsakovo 2012 m. lapkričio 29 d. rašytinių paaiškinimų 2 priedas).

33Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui – kreditoriui, jei asmuo – skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai (CK 6.90 str.). Banko garantija bankas raštu įsipareigoja sumokėti skolininko kreditoriui nustatytą pinigų sumą pagal kreditoriaus reikalavimą (CK 6.93 str.). Byloje jau yra nustatyta, kad tokia atsakovo pateikta banko garantija yra pakankama ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Išvadą dėl banko garantijos, kaip tinkamos teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemonės, priimtinumo patvirtina ir teismų praktika (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-339/2010, 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-94/2010, 2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1308/2009; kt.).

34Ieškovo atskirajame skunde yra akcentuojama, kad aplinkybė, nulėmusi ieškovo 2012 m. birželio 11 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo atsakovo pateiktos terminuotos banko mokėjimo garantijos galiojimo pasibaigimas. Ši aplinkybė nepasitvirtino, kadangi tiek ieškovo prašymo padavimo dieną, tiek skundžiamos nutarties priėmimo momentu, tiek ir šiuo metu galioja banko išduota mokėjimo garantija, kuria užtikrintas teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymas. Objektyvių duomenų, kad ši užtikrinimo priemonė taptų neleistina, nepakankama ar kitaip netinkama, apeliacinės instancijos teismui nepateikta. Nurodytos aplinkybės sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui, kada jo galimų įsipareigojimų pagal būsimą teismo sprendimą įvykdymas yra užtikrintas galiojančia banko garantija, nėra būtinumo.

35Kiti ieškovo atskirojo skundo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu bei atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai neturi esminės reikšmės šio klausimo teisingam išsprendimui, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

36Esant išdėstytai faktinei situacijai, naikinti arba keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kurią atsisakyta tenkinti ieškovo RUAB „Urbico“ 2012 m. birželio 11 d. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nėra pagrindo.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų

38Ieškovas 2012 m. lapkričio 29 d. pateikė prašymą dėl išlaidų advokatų ir advokatų padėjėjų pagalbai apmokėti atlyginimo civilinėje byloje Nr. 2-1935/2012. Prašyme nurodyta, kad 2012 m. liepos mėnesį atsakovas patyrė 2 503,38 Lt išlaidų, susijusių su teisine pagalba rengiant atsakovo atsiliepimą į ieškovo atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu. Prašymas grindžiamas pridedama PVM sąskaita faktūra LPB Nr. 21034 bei advokatų kontoros pažyma apie sąskaitos apmokėjimą.

39CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, įskaitant procesinių dokumentų rengimą ir konsultacijų teikimą. Atmetant atsakovo atskirąjį skundą ir paliekant nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu, laikytina, kad toks procesinis sprendimas yra priimtas atsakovo naudai. Esant atsakovui palankiam teismo procesiniam sprendimui dėl ieškovo prašymo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu, atsakovas turi teisę į atlyginimą teisinės pagalbos išlaidų, patirtų sprendžiant šį klausimą. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos). Šios nuostatos taikomos priteisiant išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo pagalbą pirmosios, apeliacinės instancijos ir kasaciniame teisme (CPK 98 str. 3 d.). Rekomendacijų 8.15 punkte nustatyta, kad maksimalus užmokesčio dydis už atskirąjį skundą ar kitą dokumentą, kuriame rašytinio proceso metu pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai yra 0.5 minimalios mėnesinės algos (šiuo metu ji yra 850 Lt). Akivaizdu, kad ieškovo prašoma atlyginti advokato ir advokato padėjėjo pagalbos išlaidų suma (2 503,38 Lt) žymiai viršija šiuo atveju taikytiną Rekomendacijų 8.15 punkte nustatytą maksimalų užmokesčio dydį. Prašydamas priteisti visą išlaidų sumą atsakovas remiasi Lietuvos Aukš?iausiojo Teismo 2004 m. lapkri?io 22 d. nutartyje, priimtoje civilin?je byloje Nr. 3K-3-621, pateiktu išaiškinimu, jog pateikus įrodymus apie tai, kad advokatui yra sumokėtas teisinių paslaugų sutartyje numatytas honoraras, CPK 98 straipsnio 2 dalis taikoma tik tada, kai priešinga šalis pateikia ?rodymø, jog šis honoraras yra neprotingai didelis. Pagal minėtos kasacinio teismo nutarties išaiškinimą, nesant tokių priešingos šalies įrodymų, laimėjusiai šaliai priteistinas visas jos sumokėtas advokato honoraras.

40Teisėjų kolegija pastebi, kad aukščiau nurodytas kasacinio teismo išaiškinimas suformuluotas pakankamai seniai, o vėlesnė kasacinio teismo praktika aptariamu klausimu yra pasikeitusi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas dabartiniu metu teismų praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo formuoja ta linkme, jog teismas, taikydamas CPK 88 straipsn? ir pagal realumo, b?tinumo bei pagr?stumo kriterijus pripažinæs, kad šalis tur?jo bylin?jimosi išlaidø ir kad jos turi b?ti apmokamos, remdamasis CPK 98 straipsnio 2 dalimi sprendžia, ar advokatui už teisinæ pagalb? civilin?je byloje asmens visos sumok?tos sumos pripaž?stamos bylin?jimosi išlaidomis ir turi b?ti atlyginamos. Kasacinis teismas šiuo metu laikosi nuostatos, kad ne visos faktiškai šaliø sumok?tos sumos advokato pagalbai teismo gali b?ti pripaž?stamos pagr?stomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagr?sto šalies išlaidavimo, o spræsdamas d?l išlaidø dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti ? Rekomendacijas d?l civilin?se bylose priteistino užmokes?io už advokato ar advokato pad?j?jo teikiam? teisinæ pagalb? (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teis?s akte nurodytus kriterijus, bylos sud?tingum?, advokato darbo ir laiko s?naudas (Lietuvos Aukš?iausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilin?je byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. geguž?s 11 d. nutartis civilin?je byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilin?je byloje Nr. 3K-3-31/2011). Nors Rekomendacijose neribojama šaliø teis? susitarti d?l advokato atlyginimo dydžio, ta?iau šalys visada turi atsižvelgti ? ?statymo nuostat?, kad teismas negal?s byl? laim?jusiai šaliai priteisti daugiau negu ?tvirtinta Rekomendacijose, išskyrus išimtinius atvejus, kai, atsižvelgiant ? konkre?ias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir s??iningumo kriterijais, teisin? pagalba teikiama itin sud?tingoje byloje arba byla nagrin?jama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais. Nepaisant to, visais atvejais byloje sprendim? priimantis teismas sprendžia, kokios ir kokio dydžio advokato atstovavimo išlaidos turi b?ti priteisiamos (Lietuvos Aukš?iausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilin?je byloje Nr. 3K-3-122/2011, 2012 m. lapkri?io 9 d. nutartis civilin?je byloje Nr. 3K-3-473/2012). Kaip jau nurodyta, atsakovo atstovams už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo parengimą sumokėtos išlaidos žymiai viršija Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytą dydį, kurį šiuo metu sudarytų 425 Lt suma (850 x 0.5). Nagrin?jamu atveju teis?jø kolegija sprendžia, kad rengti procesinį dokumentą – atsiliepimą į atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo b?tinas specialus pasirengimas, nebuvo nagrin?jami nauji teisiniai klausimai, nebuvo renkami ir teikiami nauji įrodymai, todėl advokatø (advokato padėjėjų) darbo ir laiko s?naudos nebuvo didel?s. Šiuo atveju nėra išimtinių aplinkybių, kurioms esant būtų pagrindas iš esmės nukrypti nuo Rekomendacijų 8 punkte nustatytų užmokesčio dydžių (Rekomendacijų 11 p.). Tačiau teisėjų kolegija, spręsdama dėl priteistinų išlaidų dydžio, įvertina ir tą aplinkybę, kad atsakovas be atsiliepimo į atskirąjį skundą dar parengė bei pateikė rašytinius paaiškinimus ir prie jų pridėjo naujus įrodymus, kurių dalis yra priimti analizuoti bei vertinti. Ši aplinkybė sudaro pagrindą priteisti didesnę išlaidų atlyginimo dalį nei Rekomendacijų 8.15 punkte nurodytas dydis. Teis?jø kolegija, vadovaudamasi CPK 93 straipsnio 1 dalimi bei Rekomendacijomis, taip pat atsižvelgdama ? išvardytas aplinkybes bei ? tai, kad bylin?jimosi išlaidos turi b?ti realios, b?tinos ir pagr?stos, sprendžia, jog civilinėje byloje Nr. 2-1935/2012 atsakovo prašomų priteisti teisinės pagalbos išlaidų dydis mažintinas iki 1 minimalios mėnesinės algos dydžio – 850 Lt sumos.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių palikti nepakeistą.

43Priteisti atsakovui Siemens Osakeyhtiö, veikiančiam per Siemens Osakeyhtiö Lietuvos filialą (filialo kodas 302432264), iš ieškovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Urbico“ (juridinio asmens kodas 120094467) 850 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt litų) teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 10 d. nutartimi iš esmės... 5. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 10 d. nutartį apskundė ieškovas... 6. Ieškovas RUAB „Urbico“ 2012 m. birželio 11 d. padavė Vilniaus apygardos... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. birželio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. Teismo ?sitikinimu, ieškovas prašyme areštuoti atsakovo turt? ir l??as... 9. Atskiruoju skundu ieškovo RAUB „Urbico“ atstovas prašo panaikinti... 10. 1. Aplinkybė, lėmusi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 11. 2. Teismas be pagrindo nurodė, kad ieškovas delsė pateikti prašymą dėl... 12. 3. Skundžiamoje nutartyje netinkamai įvertinti laikinųjų apsaugos... 13. 4. Teismo nurodyta aplinkybė, kad byloje pareikšti priešpriešiniai... 14. 5. Galiojant CPK įtvirtintam dispozityvumo principui, teismas neturėjo... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą trečiojo asmens, pareiškusio... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovo Siemens Osakeyhtiö atstovas prašo... 17. 1. Nebuvo pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių jau vien dėl tos... 18. 2. Atsakovas yra plačiai žinoma, respektabili, pelningai veikianti bendrovė,... 19. 3. Banko garantija yra leistinas ir visiškai pakankamas būdas užtikrinti... 20. Lietuvos apeliaciniame teisme 2012 m lapkričio 29 d. gauti atsakovo Siemens... 21. IV.... 22. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas... 24. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde, atsiliepimuose į... 25. Dėl atsakovo pateiktų rašytinių paaiškinimų ir naujų įrodymų... 26. Kaip jau nurodyta, be 2012 m. liepos 16 d. atsiliepimo į ieškovo atskirąjį... 27. Atsiliepimai į atskiruosius skundus gali būti pateikiami pirmosios... 28. Atsakovo rašytinių paaiškinimų III ir IV dalyse (paaiškinimų 23-33 ir... 29. Dėl galiojančios banko garantijos, kaip sprendimo įvykdymo užtikrinimo... 30. Ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones areštuojant... 31. Ieškovo 2012 m. birželio 11 d. prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 32. Kaip jau minėta, AS „UniCredit Bank“ Lietuvos skyriaus suteikta 2009 m.... 33. Garantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas nurodyta suma visiškai... 34. Ieškovo atskirajame skunde yra akcentuojama, kad aplinkybė, nulėmusi... 35. Kiti ieškovo atskirojo skundo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu... 36. Esant išdėstytai faktinei situacijai, naikinti arba keisti skundžiamą... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 38. Ieškovas 2012 m. lapkričio 29 d. pateikė prašymą dėl išlaidų advokatų... 39. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 40. Teisėjų kolegija pastebi, kad aukščiau nurodytas kasacinio teismo... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartį dėl laikinųjų... 43. Priteisti atsakovui Siemens Osakeyhtiö, veikiančiam per Siemens Osakeyhtiö...