Byla eB2-1537-657/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dairesta“ 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,

2sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Rasai Juronienei,

3dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus atstovei V. A., suinteresuoto asmens bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dairesta“ bankroto administratoriaus atstovei G. O.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dairesta“ 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

5Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti procedūrinius pakartotinio kreditorių susirinkimo pažeidimus esminiais ir panaikinti 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimus.

6Nurodė, kad 2019 m. sausio 14 d. įvyko pirmasis BUAB „Dairesta“ kreditorių susirinkimas, kurio pataisytą protokolą pareiškėjas gavo 2019 m. balandžio 10 d. Pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo ir balsavo 79,73 proc. balsavimo teisę turinčių kreditorių. Šiame susirinkime buvo priimti nutarimai visais susirinkimo darbotvarkės klausimais, išskyrus klausimus dėl administratoriaus ataskaitos patvirtinimo (6 darbotvarkės klausimas) ir dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo (7 darbotvarkės klausimas), kuriems priimti nepakako balsų. Bankroto administratorius 2019 m. sausio 15 d. sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą, kuriame kreditorių balsų dauguma buvo priimti nutarimai 6-uoju ir 7-uoju pirmojo susirinkimo darbotvarkės klausimais. Nutarimas 6-uoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, buvo priimtas 61,72 procentais balsų („prieš“ balsavo 38,28 proc.), nutarimas 7-uoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, buvo priimtas 55,79 procentais balsų („prieš“ balsavo 44,21 proc.) susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų. Pakartotinis atsakovės kreditorių susirinkimas yra neteisėtas dėl procedūrinių pažeidimų. Susirinkime buvo balsuojama dėl nutarimų projektų visais darbotvarkėje numatytais klausimais ir priimti atitinkami nutarimai už juos balsavus daugumai kreditorių arba nutarimai nebuvo priimti, nes pasiūlymai negavo reikiamo (daugumos) balsų skaičiaus. Ankstesniame kreditorių susirinkime susirinkus ir balsavus daugiau kaip pusei visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantiems kreditoriams, pakartotinis kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas. Nurodyti procedūriniai pakartotinio kreditorių susirinkimo pažeidimai pripažintini esminiais, kas lemia visų šiame susirinkime priimtų nutarimų neteisėtumą. Pakartotinio susirinkimo nutarimų 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais vykdymas turės įtakos visų kreditorių teisėms ir pareigoms visame atsakovės bankroto vykdymo procese.

7Be to, ginčijami nutarimai akivaizdžiai pažeidžia imperatyvius Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) reikalavimus, prieštarauja bankrutuojančios įmonės, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, jos kreditorių teisėtiems interesams. Kreditorių susirinkimas 2019 m. sausio 15 d. įvykusiame pakartotiniame pirmajame kreditorių susirinkime 6-uoju darbotvarkės klausimu nutarė patvirtinti BUAB „Dairesta“ administratoriaus ataskaitą. VSDFV Alytaus skyrius šiuo darbotvarkės klausimu balsavo „prieš“, kadangi ataskaita turi trūkumų: administratorius nepateikė debetinių įsiskolinimų, finansinio turto, trumpalaikio turto – pinigų ir pinigų ekvivalentų sąrašų, nepaaiškino įmonės turto sumažėjimo priežasčių, nepateikė sandorių, sudarytų per paskutinius 36 mėnesius laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, pilno sąrašo, pilnai nenurodė perduoto turto balansinių verčių, neatliko sisteminio ūkinio veiklos vertinimo, nepateikė informacijos apie sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir/ar galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, įvertinimo. Administratoriaus ataskaita neatitinka esminių ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimų ir dėl šios priežasties neturėjo būti patvirtinta.

8Pakartotiniame pirmajame BUAB „Dairesta“ kreditorių susirinkime 7-uoju darbotvarkės klausimu kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą patvirtinti administratoriaus pateiktą BUAB „Dairesta“ bankroto administratoriaus atlyginimo išlaidų sumą, bei administravimo išlaidų sąmatą, bankroto procedūrai trunkant iki 24 mėnesių: su bendrovės turtu susijusios išlaidos – pagal faktą; komunalinės paslaugos ir mokėti mokesčiai – pagal faktą; buhalterinės paslaugos – 9 450,00 Eur; teisinės paslaugos – 2 050,00 Eur plius visos kitos pagal faktą, tačiau neviršijant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 nustatytų dydžių, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 redakcija nustatytų dydžių, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27d. įsakymu Nr. 1R-352 nustatytų dydžių, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 patvirtintų dydžių; pašto, ryšio, salės kreditorių susirinkimams nuomos, kanceliarinės išlaidos – 2 652,00 Eur; transporto išlaidos – 1 875,00 Eur; archyvavimo paslaugos – pagal faktą; kitos – pagal faktą). Šis nutarimas buvo priimtas už juos nubalsavus 55,79 proc. VSDFV Alytaus skyrius balsavo „prieš“, pateikdamas motyvus: nepateikti skaičiavimai, pagrindžiantys prašomų administravimo išlaidų poreikį, todėl įvertinus visas aplinkybes (įmonės dydį, kreditorių skaičių ir įmonės turtą), įmonė priskirtina vidutinių įmonių kategorijai. VSDFV Alytaus skyrius kreditorių susirinkimui pateikė svarstyti savo nutarimo projektą: skirti administratoriui minimalų administratoriaus atlyginimą – 17 MMA ir 7 200 Eur administravimo išlaidų už laikotarpį nuo bankroto bylos įsiteisėjimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos.

9Suinteresuotas asmuo BUAB „Dairesta“ atstovaujama bankroto administratoriaus prašė pareiškėjo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Nurodė, kad bankroto administratorius numatė, kad galimai pirmojo kreditorių susirinkimo metu gali susiklostyti situacija, kai tam tikrais darbotvarkės klausimais nutarimai nebus priimti dėl nepakankamo balsų skaičiaus balsuojant „už“ ar „prieš“, todėl siekdamas efektyvaus ir operatyvaus proceso, šaukiant pirmąjį kreditorių susirinkimą 2019 m. sausio 7 d. pranešime kreditoriams nurodė, jog nepakakus balsų nutarimui priimti, bus šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Kadangi šaukiant kreditorių susirinkimą nebuvo patvirtinta kreditorių sušaukimo tvarka, bankroto administratorius rėmėsi įstatymo nuostata, jog nepakakus balsų priimti nutarimą, per 15 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis kreditorių susirinkimas. Pareiškėjos teiginys, jog šaukiant pakartotinį kreditorių susirinkimą buvo pažeista kreditorių susirinkimo tvarka yra nepagrįstas. 2019 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkime 6-uoju ir 7-uoju darbotvarkės klausimais nutarimai nebuvo priimti, kadangi už jų projektus nebalsavo daugiau nei pusė visų kreditorių susirinkime dalyvavusių kreditorių, todėl administratorius, vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis, šiais darbotvarkės klausimais sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą. Pakartotinis BUAB „Dairesta“ kreditorių susirinkimas buvo sušauktas ir įvyko per įstatymo nustatytą 15 dienų terminą nuo susirinkimo, kuriam teikti svarstyti klausimai nebuvo priimti dėl balsų trūkumo. Įmonės kreditoriai apie šį kreditorių susirinkimą buvo informuoti tinkamai, nutarimai priimti už jį balsavus daugiau nei pusei visų susirinkime dalyvavusių kreditorių. 2019 m. sausio 14 d. kreditorių susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka administratoriui 2019 m. sausio 7 d. išsiunčiant pranešimus apie pirmąjį kreditorių susirinkimą ir galimą pakartotinį susirinkimą dar negaliojo, buvo vadovaujamasi ĮBĮ nuostatomis, numatančiomis, jog pakartotinis susirinkimas turi įvykti per 15 kalendorinių dienų nuo neįvykusio kreditorių susirinkimo arba susirinkimo nutarimai nebuvo priimti dėl balsų trūkumo. Ginčijami nutarimai neprieštarauja teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principams, juos panaikinti nėra pagrindo.

112019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu 6-uoju darbotvarkės klausimu „už“ bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavo 49,20 proc., „prieš“ – 10,21 proc., o 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu „už“ bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavo 82,81 proc., taigi, nutarimas buvo priimtas.

122019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu 7-asis darbotvarkės klausimas buvo išskirtas į dvi dalis – dėl administratoriaus atlyginimo sąmatos tvirtinimo ir dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. 2019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus atlyginimo patvirtinimo „už“ bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavo 44,48 proc., „prieš“ – 14,93 proc., o pakartotinio kreditorių susirinkimo metu „už“ bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavo 82,81 proc., „prieš“ – 17,19 proc.; dėl sąmatos patvirtinimo 2019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu „už“ administratoriaus pasiūlymą balsavo 44,48 proc., „prieš“ – 14,93 proc., o 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo metu „už“ administratoriaus pasiūlymą balsavo 82,81 proc., „prieš“ – 17,19 proc.

13Pareiškėjas nenurodo tiesioginio ryšio tarp patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos ir kreditorių teisių ar pareigų, nenurodo, kaip ginčijamu nutarimu patvirtinta administravimo išlaidų sąmata darys įtaką kreditorių teisėms ir pareigoms. Pareiškėjas nepagrįstai nurodo, jog BUAB „Dairesta“ kreditorių susirinkimo metu nebuvo atsižvelgta į kreditorių pateiktus pasiūlymus/nutarimų projektus. Administratorius atlyginimo sąmatą rengė vadovaudamasis Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 patvirtintomis atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėmis. Pakartotinio 2019 m. sausio 15 d. kreditorių susirinkimo metu net 82,81 proc. kreditorių pasisakė „už“ bankroto administratoriaus pasiūlymą dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. VSDFV Alytaus skyriaus ir UAB „Debitum fori“ pateiktam pasiūlymui, kurį pareiškėjas išreiškė ir teikdamas skundą, pritarė tik 11,38 proc. kreditorių susirinkimo dalyvių. Taigi, nors pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo metu pareiškėjas išsakė savo pasiūlymą, tačiau dauguma kreditorių susirinkime jam nepritarė. Kreditorių susirinkimui priedu Nr. 5 prie kreditorių susirinkimo nutarimų projektų, teikiant tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, detaliai išdėstė kiekvienos išlaidų rūšies pagrįstumą, pateikė išsamius argumentus apie tokių išlaidų panaudojimo būtinumą bei apimtį BUAB „Dairesta“ bankroto procese. Pareiškėjas nenurodė jokių argumentų, kodėl bankroto administratoriaus pateikta administravimo išlaidų sąmata yra nepagrįsta ar kodėl konkrečios sumos skirtos administravimo išlaidoms/bankroto administratoriaus atlyginimui yra per didelės ir turėtų būti mažinamos. Ginčijamas nutarimas buvo priimtas laikantis visų įstatymo nuostatų, neįvykdžius jokių procedūrinių pažeidimų, detaliai pagrindžiant administravimo išlaidų sąmatos turinį.

14Administratoriaus M. Š. veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo iki 2019 m. sausio 7 d., kurios apimtis yra 113 puslapių, buvo pateikiama visa turima ir aktuali kreditoriams informacija. Pareiškėjas nedetalizavo, kaip patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita ar administravimo išlaidų sąmata prieštarauja kreditorių interesams. Ginčijami nutarimai maksimaliai užtikrina visų įmonės kreditorių interesų apsaugą, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principų įgyvendinimą, yra teisėti, juos naikinti nėra pagrindo. BUAB „Dairesta“ bankroto procese negali būti siekiama apsaugoti vieno kreditoriaus – pareiškėjo interesus.

15Skundas tenkintinas.

16Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartimi UAB „Dairesta“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. Š.. Teismo 2018 m. lapkričio 16 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, o 2019 m. vasario 18 d. nutartimi BUAB „Dairesta“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

17Teisme 2019 m. balandžio 24 d. gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundas dėl BUAB „Dairesta“ 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo.

18Pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto procese sprendžia kreditorių susirinkimas. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011, 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56-421/2015).

19Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma, dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymu, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį; antra, materialinių aspektų (turinio) neteisėtumas, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 str.) bei kreditorių ar (ir) pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės interesų esminiu pažeidimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438/2012, 2012 m sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje. Nr. 2-196/2012). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.).

20Byloje nustatyta, kad 2019 m. sausio 14 d. pirmajame kreditorių susirinkime, iš anksto balsuodami raštu, dalyvavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 581 902,61 Eur (procentinė išraiška – 79,73 proc.) visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Šio susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta dešimt klausimų, iš kurių nutarimai šeštuoju darbotvarkės klausimu Dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo bei septintuoju darbotvarkės klausimu Dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo nepriimti, kadangi nepakako balsų „už“. Pakartotiniame pirmajame kreditorių susirinkime, įvykusiame 2019 m. sausio 15 d. buvo sprendžiami ir priimti nutarimai šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo bei administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus ataskaitos tvirtinimo buvo priimtas už bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavus 61,72 procentais balsų („prieš“ – 38,28 proc.). Nutarimas septintuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos administratoriaus atlyginimo tvirtinimo buvo priimtas už bankroto administratoriaus pasiūlymą balsavus 55,79 procentais („prieš“ – 44,21 proc.) susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų.

21Dėl procedūrinių pažeidimų

22Skundą dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų pripažinimo negaliojančiais BUAB „Dairesta“ kreditorius grindžia esminiais procedūriniais pažeidimais, teigdamas, kad kreditorių susirinkime susirinkus ir balsavus daugiau kaip pusei visų įmonės kreditorinių reikalavimų sumos atstovaujantiems kreditoriams, pakartotinis kreditorių susirinkimas negalėjo būti šaukiamas, įvykusiame susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų pakako nutarimams priimti visais darbotvarkės klausimais.

23Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007, 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

24Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet koks formalus kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimas yra pakankamas pagrindas panaikinti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus. Kreditorių susirinkimo nutarimai dėl procedūrinių pažeidimų naikintini tik tokiu atveju, kai šie procedūriniai pažeidimai galėjo nulemti kreditorių susirinkimo nutarimo turinį (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-825/2010, 2011 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1792/2011, 2011 m. rugsėjo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2279/2011, 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-196/2012).

25Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 1 d.). Jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą. Jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties (ĮBĮ 24 str. 2 d.). Pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos (ĮBĮ 24 str. 3 d.).

26Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad visiems atsakovės kreditoriams, kurių reikalavimai patvirtinti teismo nutartimi, apie šaukiamą 2019 m. sausio 14 d. pirmąjį kreditorių susirinkimą ir jo darbotvarkę buvo pranešta 2019 m. sausio 7 d. pranešimais, kuriais kreditoriai taip pat informuoti, jog neįvykus 2019 m. sausio 14 d. susirinkimui pakartotinis susirinkimas šaukiamas 2019 m. sausio 15 d. Byloje taip pat nustatyta, jog pirmajame kreditorių susirinkime dalyvavo bei iš anksto raštu balsavo kreditoriai, kurių finansinių reikalavimų suma vertine išraiška sudarė 581 902,61 Eur (procentine išraiška – 79,73 proc.) visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Šio susirinkimo darbotvarkėje buvo numatyta dešimt klausimų, iš kurių dviem darbotvarkės klausimais, tarp jų dėl administratoriaus veiklos ataskaitos (6 darbotvarkės klausimas) ir administravimo išlaidų sąmatos (7 darbotvarkės klausimas) patvirtinimo nutarimai nebuvo priimti. Nutarimai nepriimti nepakakus balsų „už“. Atsižvelgiant į tai, kad šiais darbotvarkės klausimais nutarimai nebuvo priimti, nutarta šiuos klausimus svarstyti pakartotiniame kreditorių susirinkime, kuris įvyko 2019 m. sausio 15 d. Pakartotiniame kreditorių susirinkime buvo sprendžiami du darbotvarkės klausimai, dėl kurių pirmajame susirinkime nutarimai nebuvo priimti, ir balsai buvo skaičiuojami pagal šiame susirinkime dalyvavusių kreditorių balsus, kurių patvirtintų reikalavimų procentinė išraiška sudarė 100 proc. visų dalyvaujančių patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Nutarimas šeštuoju darbotvarkės klausimu (dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo) buvo priimtas 61,72 proc. balsų („prieš“ balsavo 38,28 proc.), o nutarimai septintuoju darbotvarkės klausimu buvo priimti: už administratoriaus atlyginimo sąmatos patvirtinimą balsavo 55,79 proc. balsų („prieš“ – 44,21 proc.), už administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimą balsavo 55,79 procentai („prieš“ – 44,21 proc.) susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų.

27Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje nurodoma, kad pakartotinis kreditorių susirinkimas gali būti šaukiamas tik tuo atveju, kai į kreditorių susirinkimą susirenka mažiau kaip pusė visų teismo patvirtintų įmonės kreditorinių reikalavimų sumai atstovaujančių kreditorių (ĮBĮ 24 str. 1 d., 2 d.). ĮBĮ nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu ankstesniame kreditorių susirinkime dalyvaujančių kreditorių balsų nutarimui priimti pakako, tai yra buvo atstovaujami kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Taigi, pakartotinis kreditorių susirinkimas negali būti šaukiamas, jei nutarimo priėmimui kreditorių balsų nepakako dėl to, kad per mažai susirinkime dalyvavusių kreditorių balsavo už pateiktą nutarimo projektą ar pasiūlymą dėl nutarimo (nors visų susirinkime dalyvavusių kreditorių bendros reikalavimų sumos konkretaus nutarimo priėmimui būtų užtekę). Kitoks ĮBĮ 24 straipsnio normų aiškinimas neatitiktų pakartotinio kreditorių susirinkimo teisinio instituto prasmės ir paskirties. Be to, priešingu atveju būtų susiaurinamos kreditorių teisės bei ribojama galimybė išreikšti nuomonę („už“ ar „prieš“) dėl teikiamo priimti nutarimo. Sušaukus pakartotinį kreditorių susirinkimą, nutarimas būtų laikomas priimtu, kai už jį balsuotų kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudarytų vos daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos. ĮBĮ įtvirtintas kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos teisinis reguliavimas nenumato galimybės šaukti pakartotinį kreditorių susirinkimą, jeigu ankstesniame kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, tačiau konkretus nutarimas nebuvo priimtas, nes balsuota „prieš“ pateiktą jo projektą (pasiūlymą). Pakartotinio kreditorių susirinkimo institutas sukurtas tam, kad būtų galimybė kreditoriams pasisakyti (balsuoti) tais pačiais klausimais, kurių priėmimas ankstesniame susirinkime nebuvo galimas nesusirinkus pakankamam skaičiui kreditorių. Būtent dėl šios priežasties yra ribojamas ir naujų klausimų įtraukimas į pakartotinio susirinkimo darbotvarkę. Pakartotinis susirinkimas negali tapti priemone kreditorių grupei palankių nutarimų priėmimui tais atvejais, kai ankstesniame susirinkime tokie nutarimai nebuvo priimti dėl nepakankamo balsų „už“ skaičiaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083-381/2017, 2019 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-83-241/2019).

28Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir atsižvelgus į aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą darytina išvada, kad BUAB „Dairesta“ 2019 m. sausio 15 d. pakartotinis pirmasis kreditorių susirinkimas yra neteisėtas dėl esminių procedūrinių pažeidimų, kas lemia visų šiame susirinkime priimtų nutarimų neteisėtumą.

29Panaikinus 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus šeštuoju ir septintuoju darbotvarkės klausimais dėl procedūrinių pažeidimų, dėl kitų skunde nurodytų argumentų, susijusių su minėtais kreditorių susirinkimo nutarimais, nepasisakytina, kadangi nagrinėjamu atveju jie nėra teisiškai reikšmingi.

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

31Pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus skundą tenkinti.

32Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dairesta“ 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus šeštuoju darbotvarkės klausimu dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo bei septintuoju darbotvarkės klausimu dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

33Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. sekretoriaujant Vilijai Noreikienei, Rasai Juronienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 5. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius... 6. Nurodė, kad 2019 m. sausio 14 d. įvyko pirmasis BUAB „Dairesta“... 7. Be to, ginčijami nutarimai akivaizdžiai pažeidžia imperatyvius Įmonių... 8. Pakartotiniame pirmajame BUAB „Dairesta“ kreditorių susirinkime 7-uoju... 9. Suinteresuotas asmuo BUAB „Dairesta“ atstovaujama bankroto... 10. Nurodė, kad bankroto administratorius numatė, kad galimai pirmojo kreditorių... 11. 2019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu 6-uoju darbotvarkės... 12. 2019 m. sausio 14 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu 7-asis darbotvarkės... 13. Pareiškėjas nenurodo tiesioginio ryšio tarp patvirtintos administravimo... 14. Administratoriaus M. Š. veiklos ataskaitoje už laikotarpį nuo bankroto bylos... 15. Skundas tenkintinas.... 16. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 16 d. nutartimi UAB... 17. Teisme 2019 m. balandžio 24 d. gautas kreditoriaus Valstybinio socialinio... 18. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio nuostatas esminius klausimus įmonės bankroto... 19. Kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem pagrindais: pirma,... 20. Byloje nustatyta, kad 2019 m. sausio 14 d. pirmajame kreditorių susirinkime,... 21. Dėl procedūrinių pažeidimų... 22. Skundą dėl pakartotiniame kreditorių susirinkime priimtų nutarimų... 23. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 24. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje taip pat laikomasi pozicijos, kad ne bet... 25. Pagal bendrąją taisyklę kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu,... 26. Kaip jau minėta, byloje nustatyta, kad visiems atsakovės kreditoriams, kurių... 27. Lietuvos apeliacinio teismo nuosekliai formuojamoje praktikoje nurodoma, kad... 28. Įvertinus nustatytas faktines aplinkybes ir atsižvelgus į aukščiau... 29. Panaikinus 2019 m. sausio 15 d. pakartotinio pirmojo kreditorių susirinkimo... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 24 straipsniu,... 31. Pareiškėjo kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 32. Panaikinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dairesta“ 2019... 33. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...