Byla eB2-1867-230/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Alkava“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Alkava“,

Nustatė

2ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo iškelti atsakovei UAB ,,Alkava“ bankroto bylą. Pareiškime nurodo, kad UAB „Alkava“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui pradėjo didėti nuo 2013 m. II ketvirčio ir 2016-03-10 sudarė 87 327,10 Eur. Bendrovėje yra 53 apdraustieji asmenys. VSDFV Kauno skyrius, siekdamas iš UAB „Alkava“ išieškoti valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą, bendrovei taikė priverstinio poveikio priemones, t. y. teikė nurodymus kredito įstaigoms nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas nurašyti iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose. VSDFV Kauno skyrius laikotarpiu nuo 2013-07-18 iki 2016-02-19 į atsakovės sąskaitas pateikė 99 debeto mokėjimo nurodymus. Kredito įstaiga paskutinį kartą atliko mokėjimo nurodymą 2016-03-07. Pats draudėjas paskutinį kartą įmokas į Fondo lėšų sąskaitą mokėjo 2015-10-28. VSDFV Kauno skyrius UAB „Alkava“ 2013-06-21 siuntė raginimą sumokėti skolą Fondo biudžetui geruoju. Raginimo terminui suėjus, VSD įmokos nebuvo sumokėtos, draudėjas toliau didino skolą Fondui. Siekdamas užtikrinti skolos Fondo biudžetui išieškojimą, VSDFV Kauno skyrius 2013-10-07 raštu kreipėsi į VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorių su prašymu leisti kreiptis į Centrinę hipotekos įstaigą dėl UAB „Alkava“ vardu įregistruotų transporto priemonių priverstinio įkeitimo. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2013-07-12 sprendimu VSDFV Kauno skyrius 2013-07-29 įregistravo UAB „Alkava“ transporto priemonių priverstinį įkeitimą, kuriuo buvo užtikrintas įsipareigojimas sumokėti skolą Fondui. Draudėjui toliau didinant įsiskolinimą Fondui, VSDFV Kauno skyrius 2013-10-07 raštu kreipėsi į Fondo valdybos direktorių su prašymu leisti kreiptis į Centrinę hipotekos įstaigą dėl UAB „Alkava“ vardu įregistruoto kito turto (pagrindinių gamybos priemonių) priverstinio įkeitimo. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2013-10-14 sprendimu VSDFV Kauno skyrius 2013-10-16 įregistravo priverstinį įkeitimą dėl susidariusios skolos išieškojimo užtikrinimo UAB „Alkava“ kitam turtui. UAB „Alkava“ VSDFV Kauno skyriui 2014-09-18 pateikė prašymą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. VSDFV Kauno skyrius 2014-09-23 raštu iš draudėjo pareikalavo iki 2014-10-06 pateikti dokumentus, reikalingus nagrinėjant prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Draudėjui per nustatytą terminą nepateikus reikalaujamų dokumentų ir toliau didinant įsiskolinimą Fondui, VSDFV Kauno skyrius 2014-10-30 raštu įspėjo skolininkę apie skolos Fondui išieškojimą priverstine tvarka iš įkeisto turto, nurodydamas 25 dienų terminą skolos sumokėjimui nuo įspėjimo įteikimo dienos. Draudėjui neįvykdžius įspėjime nurodytų sąlygų, VSDFV Kauno skyrius 2014-12-05 raštu kreipėsi į Fondo valdybą dėl sprendimo priėmimo išieškoti skolą iš UAB „Alkava“ įkeisto turto. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2014-12-19 sprendimą dėl skolos išieškojimo iš įkeisto turto VSDFV Kauno skyrius 2015-01-16 perdavė vykdymui antstolės G. K. kontorai. Antstolė į Fondo lėšų sąskaitą iki 2015-11-24 pervedė iš skolininkės išieškotą 5 479,81 Eur sumą. Antstolis R. S., perėmęs G. K. vykdytas bylas, 2016-03-07 VSDFV Kauno skyriui atsiuntė 2016-03-02 patvarkymą apie UAB „Alkava“ įkeistų transporto priemonių įkainavimą. Skolininkei toliau didinant įsiskolinimą Fondui, VSDFV Kauno skyrius 2016-01-29 raštu kreipėsi į Fondo valdybos direktorių su prašymu leisti kreiptis į Centrinę hipotekos įstaigą dėl UAB „Alkava“ vardu įregistruoto nekilnojamojo turto antrinės priverstinės hipotekos įregistravimo. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojo 2016-02-01 sprendimu VSDFV Kauno skyrius 2016-02-01 įregistravo priverstinę hipoteką UAB „Alkava“ 0,1598 ha žemės sklypui, esančiam ( - ). Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka įspėjo atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jeigu atsakovė neatsiskaitys, tačiau atsakovė įsiskolinimo per nustatytą terminą nepadengė.

3Prašymas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatas bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės - komercinės veiklos rezultatai, atspindintys įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu. Pažymėtina, kad svarstant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, svarbu nuodugniai ištirti, ar bendrovė yra nemoki ir nebegalės vykdyti veiklos, ar ji turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę. Tik išsamiai išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės bei kituose dokumentuose, įvertinus jos tolesnio veikimo perspektyvą, galima daryti išvadas apie įmonės mokumą ar nemokumą, galimybę įvykdyti finansines prievoles kreditoriams.

4Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti vertinama pagal aktualių (naujausių) finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinių duomenis, kurie atspindi įmonės turimą turtą. Šiuos duomenis teismas gauna iš įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovo (ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalis), o tais atvejais, kai įmonės vadovas teismui duomenų, reikalingų įvertinti įmonės mokumą, neteikia arba pateikia nepakankamai, teismas turi teisę ir pareigą įmonės mokumą vertinti pagal byloje esančius ir teismo iniciatyva surinktus duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1000/2013, 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1338/2013, 2013 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2203/2013).

5Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui atsakovės UAB „Alkava“ direktorius Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 19 d. nutartimi buvo įpareigotas pateikti teismui praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2016 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų rinkinį. Atsakovės UAB „Alkava“ vadovas A. K. teismo nustatytu terminu pateikė 2016 m. kovo 31 d. sudarytą balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą, kuriuose nurodyti 2015 metų ir 2016 metų laikotarpio iki kovo 31 d. įmonės finansiniai duomenys. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio 1 dalį finansines ataskaitas ir metinį pranešimą pasirašo įmonės vadovas (nurodomos jo pareigos, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu (nurodomos pareigos, vardas ir pavardė). Šie asmenys atsako už balanse nurodytų duomenų tikrumą bei teisingumą. Nagrinėjamu atveju atsakovės UAB „Alkava“ vadovo pateikti balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita yra pasirašyti tik vyr. buhalterės, o atsakovės vadovo parašo juose nėra.

6Taip pat pažymėtina, kad finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Pateikiant finansinių ataskaitų rinkinį, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“. Minėto nutarimo 89 p. numato, jog metinė finansinė atskaitomybė, taip pat konsoliduota, Registro tvarkytojui (t. y. VĮ Registrų centrui) turi būti pateikta per 30 dienų nuo momento, kai juridinis asmuo ją patvirtina įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės finansinių metų pabaigos. Taigi, jeigu bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais (kaip yra ir atsakovės UAB „Alkava“ atveju), akcininkų susirinkimas, kuriame bus tvirtinami finansinių ataskaitų rinkiniai už 2015 metus, privalo įvykti ne vėliau kaip 2016 m. balandžio 30 d. Metinės ataskaitos turi būti paruoštos ir patvirtintos akcininkų susirinkimo taip pat per 4 mėnesius nuo fiskalinio laikotarpio, kuris dažniausiai sutampa su kalendoriniais metais, pabaigos. Dar per 30 dienų nuo patvirtinimo jos turi būti pateiktos VĮ Registrų centrui. Nagrinėjamu atveju UAB „Alkava“ finansinės atskaitomybės dokumentų už 2015 metus VĮ Registrų centrui nėra pateikusi iki šiol (t. 1 b. l. 199), nors tokią pareigą privalėjo įvykdyti iki 2016 m. gegužės 30 d., kas rodo, jog atsakovė neatskleidžia tikrosios savo finansinės padėties. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, duomenys, nurodyti atsakovės UAB „Alkava“ vadovo pateiktuose finansinės atskaitomybės dokumentuose, vertintini kritiškai ir dėl jų įrodomosios vertės bei reikšmės teismas sprendžia pagal visų byloje esančių įrodymų visumą.

7Iš teismui pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. balanso duomenų matyti, kad atsakovės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 1 032 203 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 022 727 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 312 303 Eur (t. 2 b. l. 14–15). Iš UAB „Alkava“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -78 315 Eur (t. 2 b. l. 13). Pagal 2016 m. kovo 31 d. balanso duomenis bendrovės turtas laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2016-03-31 sudarė 657 567 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 530 542 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 280 118 Eur (t. 2 b. l. 14–15). Iš UAB „Alkava“ 2016 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -18 681 Eur (t. 2 b. l. 13).

8Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą, teisinę reikšmę turi ne balanse įrašyta, bet reali turto vertė, ir ne visi įmonės finansiniai įsipareigojimai, o tik pradelsti (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis c. b. Nr. 2-1273/2010, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis c. b. Nr. 2-2599/2013). Šiuo atveju aktualus balanse nurodyto turto vertės realumas, nes, ypač iškilus ginčui dėl balanse įrašytos turto vertės, įmonės mokumo būklės vertinimas vien pagal balanse įrašytus skaičius yra formalus ir neišsamus.

9Aukščiau nurodyti atsakovės UAB „Alkava“ balanso rodikliai neatspindi realios įmonės turtinės (finansinės) padėties dėl šių priežasčių: visų pirma, pažymėtina, kad pagal pateikto 2016 m. kovo 31 d. balanso duomenis atsakovei UAB „Alkava“ priklausantis ilgalaikis turtas tesudaro tik 130 937 Eur, tačiau kai kurio nurodyto turto realus egzistavimas teismui kelia abejonių. Iš atsakovės UAB „Alkava“ direktoriaus A. K. pateikto ilgalaikio materialaus turto sąrašo matyti, jog įmonės didžiąją dalį ilgalaikio materialaus turto sudaro įvairios įmonės įprastinėje veikloje naudojamos gamybos priemonės (įrengimai, įranga), taip pat baldai. Atsakovės direktorius taip pat nurodo, jog atsakovei UAB „Alkava“ priklauso 4 automobiliai – Fiat Uno, Fiat Ducato, Fiat Doblo ir Duchto, kurių bendra likutinė vertė nurodoma – 34 931,68 Eur. Tuo tarpu iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, jog atsakovės UAB „Alkava“ vardu yra įregistruotos 5 transporto priemonės, iš kurių trims transporto priemonėms leidžiamas dalyvavimas viešajame eisme, o dviem transporto priemonėms dalyvavimas viešajame eisme yra draudžiamas, Fiat Ducato automobilis yra įkeistas, be to, jam taikomas areštas, Fiat Punto automobiliui taip pat taikomas areštas. Atkreiptinas dėmesys, jog VĮ „Regitra“ registro išraše tokios transporto priemonės, kaip Fiat Uno ir Duchto, kuriuos nurodė atsakovės „Alkava“ direktorius, kaip atsakovei priklausantį ilgalaikį materialų turtą, apskritai nėra nurodytos (t. 1 b. l. 149-150). Atsakovės UAB „Alkava“ direktorius jokių šių transporto priemonių priklausomybę atsakovei nuosavybės teise patvirtinančių dokumentų teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis). Be to, pažymėtina, kad atsakovės direktoriaus teismui pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. balanso II.4. eilutėje Transporto priemonės atsakovei priklausančių transporto priemonių vertė išvis nėra nurodyta, o visas atsakovės turimas ilgalaikis turtas nurodytas balanso II.3. Mašinos ir įrengimai. Atsižvelgiant į minėtus duomenis, atsakovės UAB „Alkava“ 2016 m. kovo 31 d. balanse nurodyta turimo ilgalaikio materialaus turto suma mažintina transporto priemonių Fiat Uno ir Duchto verte (657 567 Eur – 4 177,73 Eur – 11 267,43 Eur) ir laikytina, jog atsakovės UAB „Alkava“ turtas sudaro ne didesnę, kaip 642 121,84 Eur sumą.

10Antra, iš esmės didžiąją dalį atsakovės UAB „Alkava“ turto sudaro trumpalaikis turtas – 526 630 Eur (atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 22 103 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 501 683 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 2 844 Eur), t. y. net 80,09 proc., kurio realumas teismui kelia pagrįstų abejonių. Pažymėtina, kad per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes jų atsakovė gali ir neatgauti (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. vasario 27 d. civilinėje byloje Nr. 2-373/2014). Vertinant trumpalaikio turto sudėtį, preziumuotina, kad įmonė faktiškai nedisponuoja iš debitorių gautinomis sumomis, todėl debitorinės skolos turėtų būti vertinamos ne tik dydžio, bet ir galimybių jas realiai išieškoti ir grąžinti įmonei aspektais. Tokių gautinų sumų atgavimas praktikoje ne visada yra realus dėl tokių priežasčių, kaip skolininkų įmonių bankrotai, nesąžiningumas, skolų išieškojimo negalimumas ir panašiai.

11Iš atsakovės UAB „Alkava“ vadovo pateikto 2016 m. kovo 31 d. debitorių sąrašo matyti, jog du didžiausi atsakovės debitoriai yra susijusios (asocijuotos) įmonės – UAB „Alkalina“ ir UAB „Kakela“ (t. y. atsakovės UAB „Alkava“ direktoriaus A. K. sūnaus K. K. vadovaujamos įmonės), kurių įsiskolinimo bendra suma yra 101 059,19 Eur. Atsakovės UAB „Alkava“ direktorius A. K. Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. ir 2016 m. birželio 20 d. nutartimis buvo įpareigotas pateikti teismui duomenis apie tai, kokios yra galimybės išieškoti nurodytas sumas iš debitorių, tačiau tokių duomenų teismui nepateikė. Byloje taip pat nėra pateikta duomenų, kokia yra šių skolų kilmė, t. y. skolų egzistavimo faktą patvirtinančių duomenų. Atsakovės vadovas nepateikė ir duomenų, ar imamasi kokių nors priemonių minėtas skolas išsiieškoti iš debitorių. Civiliniame procese vyraujančiu rungimosi principu grindžiama įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė, pagal kurią kiekviena šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Ši įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė iš esmės visa apimtimi taikoma ir sprendžiant ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pagrįstumo klausimą. Tai, kad civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, teismui skirtas aktyvus vaidmuo, nereiškia, jog teismas privalo kelti ir tirti klausimus, kurių dalyvaujantys byloje asmenys nekelia, rinkti už dalyvaujančius byloje asmenis įrodymus, kuriuos jie gali pateikti patys, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Bankroto byloje vyraujantis viešas interesas, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad įmonė, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, yra atleista nuo įrodinėjimo pareigos. Ieškovui byloje pateikus įrodymus, jog atsakovė yra nemoki bei nepajėgi padengti susidariusių įsiskolinimų, įrodyti priešingas aplinkybes ir pagrįsti atsakovės mokumą pareiga tenka pačiai atsakovei.

12Pažymėtina, kad turtinių teisių turėjimas pats savaime nereiškia įmonės mokumo, jeigu įmonė neturi realių galimybių įgyvendinti tas teises, o vien ta aplinkybė, jog bendrovės debitorius (skolininkas) yra susijusi įmonė, pati savaime nepatvirtina skolos sugrąžinimo perspektyvumo. Papildomas abejones dėl skolų iš susijusių įmonių grąžinimo galimybės, o juo labiau grąžinimo per vienerius metus perspektyvumo, kelia ir aplinkybė, jog šios skolininkės neturi registruotino nekilnojamojo turto (t. 2 b. l. 90, 93). Iš VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Kakela“ 2015 metų balanso duomenų nustatyta, jog įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 32 688 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 27 743 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 27 743 Eur (t. 2 b. l. 91). Iš UAB „Kakela“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė tik 3 320 Eur (t. 2 b. l. 92). Iš viešai prieinamų VSDFV duomenų matyti, kad skolininkė UAB „Alkalina“ 2016 m. liepos 4 d. turi 48 333,54 Eur dydžio įsiskolinimą valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (t. 2 b. l. 87), iš VMI prie LR FM 2016 m. liepos 7 d. duomenų matyti, jog UAB „Alkalina“ turi 32 929,55 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (t. 2 b. l. 94). Iš VĮ Registrų centrui pateikto UAB „Alkalina“ 2015 metų balanso duomenų nustatyta, jog įmonės turtas laikotarpiu nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 sudarė 64 479 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 147 833 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 133 500 Eur (t. 2 b. l. 88). Iš UAB „Alkalina“ 2015 metų pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, jog grynasis pelnas (nuostoliai) sudarė -75 292 Eur (t. 2 b. l. 89). Be to, iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2015 m. lapkričio 3 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-1210-264/2015 AB DnB banko naudai buvo priteista solidariai iš A. K. ir UAB „Alkalina“ 953 583,92 Eur skola ir iš UAB „Alkalina“ 6 % dydžio, o iš A. K. 5 % dydžio metinės palūkanos nuo solidariai priteistos skolos sumos (953 583,92 Eur) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2014-11-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nors minėtas teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir neįsiteisėjęs, tačiau šie duomenys rodo prastą atsakovės UAB „Alkava“ debitorės UAB „Alkalina“ finansinę padėtį bei kelia abejonių skolos susigrąžinimo perspektyvomis.

13Trečia, atsakovės UAB „Alkava“ vadovas A. K. Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. ir 2016 m. birželio 20 d. nutartimis taip pat buvo įpareigotas pateikti teismui įmonės turimą trumpalaikį turtą (kitas gautinas sumas – 398 000 Eur) ir jo vertę pagrindžiančius dokumentus. 2016 m. liepos 4 d. atsakovės direktorius pateikė teismui 2016 m. sausio 4 d. tiekimo (didmeninio prekių pirkimo–pardavimo) sutartį, sudarytą tarp UAB „Alkava“ ir UAB „Kakela“. Pagal šios sutarties 1.1. p. šia sutartimi pardavėjas (UAB „Alkava“) įsipareigoja tiekti pirkėjui (UAB „Kakela“) nustatytu laiku prekes pirkėjo verslo poreikiams ar kitokiems su asmeniniais, šeimos ar namų ūkio poreikiais nesusijusiems poreikiams tenkinti. Pagal sutarties 5.1. p. pardavėjas įsipareigoja per kalendorinius metus parduoti, o pirkėjas įsipareigoja per atitinkamą laikotarpį nupirkti prekių už ne mažiau kaip 480 000 Eur. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog pagal 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ metodinių rekomendacijų 20 p. per vienerius metus gautinos sumos balanse parodomos pagal 18-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ reikalavimus. Į balanso eilutę II. 3. Kitos gautinos sumos įrašomos visos kitos per 12 mėnesių nuo balanso datos gautinos sumos, kurios nepateikiamos kitose balanso eilutėse. Tai kitos trumpalaikės skolos, susijusios su įmonės tipine veikla. Pavyzdžiui, pirkėjų skola, atsiradusi perleidžiant įmonės ilgalaikį turtą, gautinas pridėtinės vertės mokestis, mokesčių biudžetui (nekilnojamojo turto, akcizo ir pan., išskyrus avansu sumokėtą pelno mokestį) išankstiniai mokėjimai, pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis per vienerius metus gautinos sumos, jei tai nėra tipinė įmonės veikla, atskaitingiems asmenims išduoti komandiruočių avansai ir kitos skolos. Šiuo atveju atsakovė UAB „Alkava“ į balanso eilutę II. 3. Kitos gautinos sumos įrašė sumas, kurias ketina gauti pagal pasirašytą su UAB „Kakela“ tiekimo (didmeninio prekių pirkimo–pardavimo) sutartį. Tačiau, teismo nuomone, ši suma turėtų būti nurodoma balanso eilutėje I.3. Nebaigtos vykdyti sutartys, kurioje įrašoma įmonės nebaigtų darbų ir paslaugų vertė. Atkreiptinas dėmesys, kad nebaigtos vykdyti sutartys sudaro didžiausią atsakovės UAB „Alkava“ balanse nurodyto turto dalį, t. y. net 398 000 Eur (60,53 proc.). Kaip jau minėta, per vienerius metus gautinos sumos paprastai nelaikomos realiu turtu, nes atsakovė jų gali ir negauti. Tuo tarpu atsakovės UAB „Alkava“ vadovas nepateikė teismui jokių duomenų apie šios sutarties tinkamą vykdymą, apie iki šiol pagal šią sutartį gautas pajamas (pelną), išrašytas ir apmokėtas sąskaitas faktūras, nors minėta sutartis yra vykdoma nuo 2016 m. sausio 4 d., o sutarties suma yra ne mažiau kaip 480 000 Eur (be PVM) per kalendorinius metus. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad balanse apskaityta įmonės turto vertė neatitinka realios jo vertės ir yra mažesnė nei nurodyta.

14Ketvirta, prastą atsakovės turtinę padėtį rodo ir kiti finansiniai rodikliai. Iš VĮ Registrų centras duomenų matyti, kad atsakovė UAB „Alkava“ neturi jokio nekilnojamojo turto (t. 1 b. l. 151-152). Nors atsakovė atsiliepime į ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad 2014 metais įmonė dirbo pelningai, tačiau iš VĮ Registrų centrui pateikto 2014 metų balanso duomenų matyti, kad atsakovės nuostoliai 2014 metais sudarė 205 623 Lt, 2013 metais – 250 264 Lt. Nuostolingą veiklą įmonė tęsė ir 2015 metais – 78 315 Eur, 2016-03-31 įmonės nuostolis sudarė 18 681 Eur. Iš VĮ Centrinės hipotekos įstaigos duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Alkava“ turtui yra taikomi areštai. Iš antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenų matyti, kad antstolių kontorose atsakovės UAB „Alkava“ atžvilgiu yra užvestos 7 vykdomosios bylos (1 iš jų sustabdyta).

15Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, svarbu nustatyti bendrą įmonės pradelstų įsipareigojimų dydį ir jų santykį su įmonės balanse įrašyto turto verte. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės. Visais atvejais klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl nemokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. sausio 29 d. nutartis byloje Nr. 2-182/2009; 2009 m. birželio 11 d. nutartis byloje Nr. 2-754/2009; 2009 m. birželio 25 d. nutartis byloje Nr. 2-759/2009; ir kt.).

16Vertinant atsakovės UAB „Alkava“ turimus skolinius įsipareigojimus kreditoriams, pažymėtina, jog, nors atsakovė Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 9 d. ir 2016 m. birželio 20 d. nutartimis buvo įpareigota pateikti teismui visų įmonės kreditorių sąrašą, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas, įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, tačiau atsakovė šio įpareigojimo neįvykdė tinkamai. Iš atsakovės pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. kreditorių sąrašo matyti, kad įmonės skoliniai įsipareigojimai sudaro 524 707,95 Eur sumą. Atsakovės vadovas paaiškinamajame rašte nurodė, jog didžioji dalis įmonės kreditorių yra ilgalaikiai partneriai, tarpusavio mokėjimų balansas nuolat kinta, išrašoma ne po vieną sąskaitą, todėl neįmanoma nurodyti konkrečios datos visai įsiskolinimo sumai. Atsakovei nepateikus konkrečių duomenų apie įmonės pradelstus įsipareigojimus kreditoriams, tačiau įvertinus pateiktų skolų suderinimo aktų su atsakovės UAB „Alkava“ kreditoriais turinį (įsiskolinimo datas) bei tą aplinkybę, jog atsakovės vadovas šiuos kreditorius nurodė kreditorių sąraše, laikytina, kad visos skolos tiekėjams (kreditoriams), nurodytiems 2016 m. kovo 31 d. kreditorių sąraše – 90 220,95 Eur – yra pradelstos. Atsakovės vadovas priešingų duomenų, t. y. kad šios skolos yra nepradelstos, teismui nepateikė.

17Taip pat pažymėtina, kad pagal VSDFV 2016 m. liepos 1 d. duomenis įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 111 005,12 Eur įsiskolinimą (t. 1 b. l. 198). Iš VMI prie LR FM 2016 m. liepos 5 d. duomenų matyti, jog atsakovė turi 123 571,91 Eur mokestinę nepriemoką valstybės, savivaldybių biudžetams (t. 1 b. l. 197). Šie skoliniai atsakovės UAB „Alkava“ įsipareigojimai VSDFV ir VMI neabejotinai laikytini pradelstais, nepaisant to, jog atsakovė yra pateikusi prašymą leisti šiuos įsiskolinimus sumokėti dalimis (be to, atsakovės vadovas pateikė tik prašymų VSDFV ir VMI išdėstyti skolą dalimis kopijas, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad minėti prašymai buvo pateikti atitinkamoms valstybės institucijoms ir priimti svarstymui). Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog atsakovės vadovas ieškovui VSDFV Kauno skyriui jau 2014 m. rugsėjo 18 d. buvo pateikęs prašymą dėl įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. VSDFV Kauno skyrius 2014-09-23 raštu pareikalavo iki 2014-10-06 pateikti dokumentus, reikalingus nagrinėjant prašymą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, tačiau atsakovė per nustatytą terminą nepateikė reikalaujamų dokumentų ir toliau didino įsiskolinimą. Be to, pastebėtina, jog UAB „Alkava“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui 2016-04-06 sudarė 91 781 Eur, tuo tarpu 2016-07-04 įsiskolinimas sudarė jau 111 005,12 Eur (t. 1 b. l. 200). Pagal VSDFV Kauno skyriaus ieškinyje ir jo prieduose pateiktus duomenis atsakovė už apdraustuosius pradėjo vėluoti mokėti nuo 2013 m. II ketvirčio ir iš viešų duomenų matyti, kad privalomų mokėjimų nemoka iki šiol. Taigi skola ne mažėja, o vis auga, kas leidžia objektyviai spręsti apie įmonės blogą finansinę padėtį. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, nustačius, jog įmonė nesugeba bent iš dalies atsiskaityti su tais pačiais kreditoriais, įmonė galėtų būti pripažinta nemokia pradelstiems įsipareigojimams net ir neviršijant 1/2 balansinės turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1162/2010; 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1665/2011). Įsiskolinimas VMI taip pat nuolat didėja – 2016 m. gegužės 9 d. įsiskolinimas sudarė 114 591,16 Eur, o 2016 m. liepos 5 d. jau 123 571,91 Eur (t. 1 b. l. 127, 197). Nors atsakovė nurodo, kad per paskutinius 3 metus įsipareigojimai VMI, VSDFV ir bankui sumažėjo 488 226 Eur suma, tačiau jokių tai pagrindžiančių įrodymų teismui nepateikė. Pažymėtina, jog sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ar nemokumo, teismas privalo ne tik formaliai taikyti ĮBĮ nuostatas, reglamentuojančias atvejus kuomet įmonei turi būti keliama bankroto byla, bet taip pat turi atsižvelgti ir į tai, ar įmonė tęsia veiklą, dengia skolas ir turi realių galimybių atsiskaityti su kreditoriais. Tačiau teismas primena, jog minėtas aplinkybes turi pagrįsti būtent įmonė, kuriai inicijuojama bankroto byla.

18Iš atsakovės pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. kreditorių sąrašo taip pat matyti, kad atsakovė UAB „Alkava“ turi skolinių įsipareigojimų DnB bankui. Nors kreditorių sąraše nurodyta, jog įsiskolinimo suma šiam kreditoriui sudaro tik 250 424 Eur ir yra atsiradusi dėl neteisėtai anksčiau laiko nutrauktos kredito sutarties, tačiau tokie atsakovės teiginiai laikytini nepagrįstais. Iš antstolių informacinės sistemos vieningo vykdomųjų dokumentų sąvado duomenų matyti, kad antstolio R. S. kontoroje atsakovės UAB „Alkava“ atžvilgiu yra užvestos 2 vykdomosios bylos dėl skolos išieškojimo kreditoriaus DnB banko naudai. Iš antstolio R. S. pateiktų Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotų vykdomųjų įrašų Nr. 14-387/2014-01-17 ir Nr. 14-390/2014-01-17 matyti, jog skolinio įsipareigojimo suma arba nesumokėtos skolos dalies dydis yra: pagrindinio reikalavimo suma – 2 944 554,31 Lt, palūkanos – 306 190,11 Lt, delspinigiai – 1 557,37 Lt. Viso – 3 252 301,79 Lt. 10,37 proc. dydžio sutartinės metinės palūkanos nuo 2 944 554,31 Lt sumos (šie vykdomieji įrašai nėra nuginčyti, atsakovė UAB „Alkava“ taip pat neginčijo DnB banko vienašališko kredito sutarties nutraukimo). Iš hipotekos bei sutartinio įkeitimo lakštų matyti, kad prievolės DnB bankui įvykdymo užtikrinimui atsakovė UAB „Alkava“ įkeitė jai nuosavybės teise priklausantį turtą – žemės sklypą, pastatą – parduotuvę, transporto priemonę, įrengimus. Iš 2016 m. kovo 18 d. turto pardavimo iš varžytynių akto nustatyta, kad UAB „Alkava“ priklausantis turtas – žemės sklypas, pastatas – kepykla su administracinėmis patalpomis, kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai, esantys ( - ), buvo parduoti 2016 m. vasario 25 d. įvykusiose varžytynėse, pardavimo suma 462 000 Eur. Iš antstolio R. S. 2016 m. kovo 18 d. išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo matyti, kad išieškotojui DnB bankui buvo pervesta 443 383,03 Eur išieškota skola, 399,97 Eur išieškotos būtinosios vykdymo išlaidos (t. 2 b. l. 98). Antstolis R. S. 2016 m. liepos 7 d. rašte dėl informacijos pateikimo nurodė, kad likutis pagal Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro išduotus vykdomuosius įrašus Nr. 14-387/2014-01-17 ir Nr. 14-390/2014-01-17 yra 499 218,83 Eur ir 10,37 proc. dydžio sutartinės metinės palūkanos (t. 2 b. l. 99). Taigi likusi neišieškota skola kreditoriaus DnB banko naudai yra toliau išieškoma antstolio R. S. ir laikytina pradelstu atsakovės UAB „Alkava“ įsipareigojimu.

19Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti atsakovės UAB „Alkava“ įsipareigojimai kreditoriams sudaro ne mažesnę, kaip 824 016,81 Eur sumą (90 220,95 Eur + 111 005,12 Eur + 123 571,91 Eur + 499 218,83 Eur), taigi viršija visą atsakovės balanse nurodyto turto vertę. Kaip jau minėta, atsižvelgiant į civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą, šalims numatyta pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis jos grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 12, 178 straipsniai). Teismo vertinimu, atsakovė neįrodė, jog realiai turi turto ar lėšų, kurių pakaktų finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, ir kad bent jau yra dedamos realios pastangos įsiskolinimams likviduoti.

20Nustačius, kad atsakovė UAB „Alkava“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, jos pradelsti skoliniai įsipareigojimai kreditoriams viršija visą į balansą įrašyto turto vertę, spręstina, jog UAB „Alkava“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

21Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Verslo ir bankroto konsultantai“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis,

Nutarė

23iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alkava“ (įmonės kodas 234142040, buveinės adresas Tolminkiemio g. 1, Kaunas) bankroto bylą.

24Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Verslo ir bankroto konsultantai“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA227).

25Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Alkava“ (įmonės kodas 234142040, buveinės adresas Tolminkiemio g. 1, Kaunas) priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

26Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Alkava“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

27Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

28Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš uždarosios akcinės bendrovės ,,Alkava“, jeigu tokie išieškojimai yra vykdomi.

29Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

30Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

31Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.

32Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šią nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė,... 2. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius prašo... 3. Prašymas tenkintinas, o atsakovei keltina bankroto byla. Pagal Įmonių... 4. Pagal bendrąją taisyklę faktinė įmonės mokumo būsena turi būti... 5. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui atsakovės UAB „Alkava“... 6. Taip pat pažymėtina, kad finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuoja... 7. Iš teismui pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. balanso duomenų matyti,... 8. Teismų praktikoje akcentuojama, kad sprendžiant įmonės nemokumo klausimą,... 9. Aukščiau nurodyti atsakovės UAB „Alkava“ balanso rodikliai neatspindi... 10. Antra, iš esmės didžiąją dalį atsakovės UAB „Alkava“ turto sudaro... 11. Iš atsakovės UAB „Alkava“ vadovo pateikto 2016 m. kovo 31 d. debitorių... 12. Pažymėtina, kad turtinių teisių turėjimas pats savaime nereiškia įmonės... 13. Trečia, atsakovės UAB „Alkava“ vadovas A. K. Kauno apygardos teismo 2016... 14. Ketvirta, prastą atsakovės turtinę padėtį rodo ir kiti finansiniai... 15. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant bankroto bylos iškėlimo... 16. Vertinant atsakovės UAB „Alkava“ turimus skolinius įsipareigojimus... 17. Taip pat pažymėtina, kad pagal VSDFV 2016 m. liepos 1 d. duomenis įmonė... 18. Iš atsakovės pateikto patikslinto 2016 m. kovo 31 d. kreditorių sąrašo... 19. Įvertinus byloje esančių duomenų visumą, spręstina, jog pradelsti... 20. Nustačius, kad atsakovė UAB „Alkava“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku... 21. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1,... 23. iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Alkava“ (įmonės kodas 234142040,... 24. Paskirti administratoriumi uždarąją akcinę bendrovę „Verslo ir bankroto... 25. Uždėti uždarajai akcinei bendrovei ,,Alkava“ (įmonės kodas 234142040,... 26. Nustatyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Alkava“ kreditoriai per 40... 27. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 28. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 29. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 30. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 31. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti Turto areštų aktų registrui.... 32. Nutartis įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo, jei ji nebus apskųsta...